فهرست مطالب

 • پیاپی 36 (پاییز 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/13
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه السادات ایروانی مهاجری* صفحات 9-37
  قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری از جمله مباحث جدید در حوزه تعارض قوانین بوده و به تازگی مورد توجه دانشمندان حقوقی قرار گرفته است. طبیعتا بسیاری از پرسش ها در این زمینه مبهم و محل نزاع دانشمندان بوده و پاسخ دقیقی برای آن نمی توان یافت. از جمله مباحث چالش برانگیز در رابطه با قانون حاکم در این دعاوی، قواعد حل تعارض قابل اعمال در این خصوص و به ویژه قاعده «قانون کشور محل حمایت» است که بر مبنای اصل سرزمینی بودن به عنوان مهم ترین ویژگی، استوار است. با توجه به سابقه کوتاه طرح این موضوع در اسناد و مقررات حقوقی بین المللی، فقدان قواعد حقوقی مرتبط در حقوق ایران خالی از شگفتی است. در این مقاله به دنبال پاسخ به دو سوال اصلی هستیم. اول این که به طور کلی و با بررسی مقررات بین المللی آیا قاعده کشور محل حمایت، یک قاعده عمومی حل تعارض برای دعاوی مالکیت فکری است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا چنین قاعده حل تعارضی برای نظام حقوقی ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، مناسب است؟
  کلیدواژگان: قانون حاکم، دعاوی مالکیت فکری، اصل سرزمینی بودن، قاعده کشور محل حمایت، حقوق ایران
 • پرویز عامری، حبیب طالب احمدی، علی رضائی، عرفان خسروانی* صفحات 39-66
  حجم حمل مسافر از طریق دریا به لحاظ امنیت بالا و هزینه اندک، بیشتر از سایر طرق حمل می باشد. به جهت همین حجم گسترده وضع قواعد و کنوانسیونهای بین المللی لازم بود. در این راستا اولین کنوانسیون در سال 1961 تحت عنوان قواعد بروکسل تدوین شد. این کنوانسیون با استقبال دولتها مواجه نشد و به همین جهت کنوانسیون آتن 1974 پیش بینی گردید. این کنوانسیون در راستای افزایش مسولیت متصدی حمل ونقل و حمایت بیشتر از مسافر، مسولیت مندرج در کنوانسیون بروکسل را کاملا متحول نمود. با این حال سیر تحول مقررات ناظر بر حمل هوایی، دولتها را بر آن داشت که مقررات ناظر بر حمل دریایی مسافر را نیز تغییر دهند. پس از چند تلاش بی نتیجه نهایتا پروتکل اصلاحی 2002 لندن به کنوانسیون آتن الحاق شد. این پروتکل مسولیت متصدی حمل و نقل را شدیدتر نمود. در این پژوهش تغییرات صورت گرفته در کنوانسیون آتن و پروتکل اصلاحی لندن و چرایی آن مورد بررسی قرار می گیرد. نهایتا ملاحظه می گردد که مبنای مسولیت به محض تغییر یافته است و این تحول به جهت یکسان شدن با احکام ناظر بر حمل هوایی مسافر بوده است. با عنایت به این تحولات تغییر مقررات داخلی ناظر بر حمل دریایی مسافر، ضروری می نماید.
  کلیدواژگان: متصدی حمل ونقل، مبنای مسئولیت، مسافر، بار همراه مسافر، کنوانسیون آتن
 • هادی قنبری بناب*، محمدمهدی حاجیان، عباس کاظمی نجف آبادی صفحات 67-92

  یکی از مسایل مهم در زمیه صادرات گاز از طریق خط لوله به اتحادیه اروپا، شناخت بازار و قوانین و مقررات موجود در اتحادیه و نیز الزامات کشورها در مواجهه با این مقررات است. هدف مقاله، تجزیه وتحلیل قوانین، مقررات و دستورالعمل های حقوقی موجود در بازار گاز اتحادیه، بررسی قوانین ایران در خصوص صادرات گاز و نیز الزامات ورود به بازار گاز اتحادیه است. نتایج تحقیق نشان می دهد بسته سوم حقوقی گاز اتحادیه اروپا پایه و اساس موضوعات حقوقی و قراردادی بازار گاز اتحادیه را شکل داده که در جهت تحقق قوانین مندرج در این بسته، دستورالعمل های حقوقی مختلفی ازجمله دستورالعمل تفکیک مالکیت، دسترسی طرف های ثالث به تسهیلات و امکانات ذخیره سازی گاز و دستورالعمل نهادهای نظارتی تدوین شده است. قوانین مربوط به صادرات گاز ایران در اسناد بالادستی نظام ازجمله در سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد «انرژی» ، چشم انداز (افق 1404)، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و  قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ذکر شده است. قوانین مربوط به حق دسترسی طرف ثالث به شبکه، تنظیم تعرفه، تفکیک مالکیت و شفافیت درمورد خطوط لوله احداثی بین اتحادیه و کشورهای ثالث از جمله ایران تا مرزهای اتحادیه اروپا شامل آب های سرزمینی و مناطق اقتصادی انحصاری اعمال می شود.

  کلیدواژگان: بسته سوم حقوقی گاز، دستورالعمل های حقوقی، تفکیک مالکیت، تعرفه، دسترسی به شبکه، پیشنهاد اصلاحی کمیسیون.
 • محمد مجد کابری، اعظم انصاری* صفحات 93-121

  تعیین موارد صلاحیت انحصاری دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی خصوصی بین المللی از اهمیت بسیاری برخوردار است. با این حال معیار واحد بین المللی جهت تشخیص موارد صلاحیت انحصاری دادگاه ها وجود ندارد. از این رو نظام های حقوقی مختلف رویکردهای متفاوتی در تعیین صلاحیت انحصاری دادگاه هایشان در پیش گرفته اند. در حالی که اندکی از نظام های حقوقی موارد صلاحیت انحصاری دادگاه های خود را تصریح نموده اند، دیگر نظام ها از جمله نظام حقوقی ایران موارد صلاحیت انحصاری دادگاه های خود را تصریح ننموده اند. حال سوال مهم این است که در نظام های حقوقی اخیر، قضات با چه معیارهایی می توانند موارد صلاحیت انحصاری بین المللی دادگاه ها را تعیین نمایند. نوشتار حاضر ضمن بررسی رویکرد برخی نظام های حقوقی در این زمینه به همراه ارزیابی برخی معیارهای پیشنهادشده برای این موضوع به این نتیجه می رسد که در فقدان یک مفهوم واحد بین المللی از صلاحیت انحصاری، قضات باید موارد صلاحیت انحصاری را به صورت موردی تعیین نمایند. در فرایند چنین تعیینی، آن ها باید حاکمیت دولت، موضوع دعوا، طرفین اختلاف و هدف قانون گذار از وضع یک قاعده صلاحیتی خاص را مدنظر داشته باشند.

  کلیدواژگان: صلاحیت بین المللی دادگاه ها، صلاحیت انحصاری، شناسایی و اجرای آرای خارجی، دعاوی خصوصی بین المللی، نظم عمومی
 • عباس منصوری*، عیسی امینی صفحات 123-147

  در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مخالفت رای داوری با قوانین موجد حق موجب بطلان و غیرقابل اجرا بودن آن اعلام شده، اما نه در این قانون و نه در هیچ قانون دیگری مفهوم و مصادیق این قوانین و محدوده نظارت دادگاه بر اجرای آنها در فرایند داوری تبیین نشده است. در این وضعیت، بهترین روش برای تشخیص قانون موجد حق، بررسی موردی است. دادرس باید بررسی نماید چه قانونی از سوی داور نقض شده است و آیا این قانون طبق اوضاع واحوال حاکم بر قضیه به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب زوال یا تحدید حق (به معنای امتیاز و سلطه) می شود یا خیر؟ نظارت دادگاه بر این امر در سه مقطع ابلاغ و اجرای رای داوری و در زمان اعتراض به آن صورت می گیرد. در دو مقطع اول نظارت اجمالی است، ولی در مرحله رسیدگی به اعتراض کامل تر است؛ لیکن در این مقطع هم دادگاه اجازه ورود به امور موضوعی که توسط داور رسیدگی شده است را ندارد، مگر در موارد استثناء.

  کلیدواژگان: قوانین موجد حق، نظارت قضایی، امور موضوعی و حکمی، نظارت بنیادی، منع مداخله دادگاه در ماهیت رای داوری
 • بهنام نورزاده*، فریدون نهرینی، محسن ایزانلو، حسن بادینی، محمد خبیری صفحات 149-180

  «مالکیت شخص ثالث» از جمله محدودیت های معامله ای در ورزش است که به موجب آن، شخص ثالث در ازای تامین مالی بازیکن یا تزریق نقدینگی به باشگاه، تمام یا بخشی از حقوق اقتصادی بازیکن را به دست می آورد. برخلاف تصور، این مکانیزم سبب نمی شود که قدرت تصمیم گیری در انعقاد قرارداد، در اختیار شخص ثالث قرار گیرد. در نتیجه، به مثابه نوعی برده داری و سلب حریت از بازیکن که مساوی با دخالت ثالث در اجرای قرارداد است و همچنین ناقض ماده 960 قانون مدنی و ماده 18 آیین نامه تعیین وضعیت و نقل وانتقالات فیفا، نخواهد بود. رویه کشورها در خصوص صحت یا بطلان این مکانیزم یکسان نیست. این مکانیزم بر مبنای کارایی اقتصادی و عدالت، صرفا موجب استحقاق شخص ثالث در مطالبه از محل هزینه نقل وانتقال بازیکن در آینده می شود بدون اینکه ثروتی به ناحق به ثالث منتقل گردد. مقررات فیفا انجام سرمایه گذاری توسط شخص ثالث را منع نکرده، بلکه وی را از داشتن هرگونه نفوذ در تصمیم گیری های باشگاه ممنوع نموده است. مکانیزم مذکور، این ویژگی را با خود دارد که به عنوان مدل تجاری فوتبال معرفی گردد.

  کلیدواژگان: مالکیت شخص ثالث، محدودیت معامله ای، حقوق اقتصادی، اصل آزادی قراردادی، صنعت فوتبال
|
 • Fatemeh Sadat Iravan Mohajeri * Pages 9-37
  The applicable law in intellectual property lawsuits is one of the new topics in the field of conflict of laws and has recently attracted the attention of legal scholars. actually, many of the questions in this field are still vague and controversial, and no precise answer can be found. One of the most challenging issues related to the applicable law in these lawsuits are the conflict of law rules and in particular “the Lex Loci Protectionis” which is based on the principle of territoriality as the most important feature. Moreover some new questions as to whether the territoriality principle is appropriate for transnational infringment of intellectual property rights were raised.Given the short history of this issue in international legal documents, the lack of relevant legal rules in Iranian law is no surprise .In this article, we seek to answer two main questions. in general, and in accordance with international regulations, is the Lex Loci Protectionis recognized as a general conflict of law rule for intellectual property lawsuits? If so, is such a conflict of law rule appropriate for Iran's legal system as a developing country
  Keywords: Applicable law, Intellectual Property Lawsuits, Principle of Territoriality, Lex Loci Protectionis, Iranian Law
 • Parviz Ameri, Habib Talebahmadi, Ali Rezaee, Erfan Khosravani * Pages 39-66
  Passenger transportation by sea is more than other modes by considering of safety and cost. Due to this large volume, the codification of international rules and conventions were required. In this regard, the first convention was drafted in 1961 under the Brussels Rules. This convention was not welcomed by the states and therefore the 1974 Athens Convention was envisaged. In order to increase the carrier's liability and to provide more protection to the passenger, this convention completely changed the basis and extent of liability contained in the Brussels Convention. However, the evolution of regulations of air transportation has led governments to change the rules governing to passenger transportation by sea. After several unsuccessful attempts, the 2002 London Amendment Protocol was finally incorporated into the Athens Convention. This protocol intensified the carrier's liability. This article examines the changes made to the Athens Convention and the London Amendment Protocol and reasons of these changes. Finally, it will be seen that the basis of liability has been changed to absolute and the reason of these changes is unification with the rules governing to air transportation of passenger. According to these developments, the changing of the internal regulations governing maritime passenger transport is necessary.
  Keywords: carrier, The Basis of Liability, Passenger, Cabin Luggage, Athens Convention
 • Hadi Ghanbari Bonab *, MohammadMahdi Hajian, Abbas Kazemi Najafabadi Pages 67-92

  One of the most important issues in the field of exporting gas to the European union through the pipelines is understanding the market and the laws and regulations in the EU as well as the requirements of other countries in the face of these regulations. Analyzing the EU laws and then the laws and regulations in Iran regarding the gas export and legal requirements for entering to the EU gas market are the main aims of this article.The results show that the EU Third Gas Directive 2009 forms the basis of the legal and contractual issues of the EU gas market which provide various legal guidelines, including ownership separation, third party access to the gas storage facilities, and Regulatory Bodies. Iran gas export laws are listed in the upper hand documents including General Policies of Iran in Energy sector, Iran Vision (2025), General Policies of the resistance economy and sixth five-year plan for Economics, Social and Cultural Development. Laws on Third Gas Directive regarding third Party Access to the Network, Tariff Regulation, Ownership and Transparency Completely applies on existing and future gas pipelines to EU Borders including Territorial Waters and Exclusive Economic zone between EU and third Countries including Iran.

  Keywords: third gas directive, legal guide lines, ownership separation, Tariff, access to the network Commission modified proposal
 • Mohammedmjed Kabry, Azam Ansari * Pages 93-121

  Determining the grounds of exclusive jurisdiction in private international disputes is extremely important. However, there is no international uniform criterion for determining the grounds of exclusive jurisdiction. Thus, different legal systems have adopted various approaches to determine their courts' exclusive jurisdiction. While a few legal systems have explicitly specified the subject matters falling within their courts' exclusive jurisdiction, the other legal systems such as the Iranian legal system have not determined the grounds of exclusive jurisdiction. So an important question arises about the approach of the last legal systems; in such legal systems, what criteria can be used to guide the judges to determine the grounds of exclusive jurisdiction? This article examines the approach of some legal systems and evaluates some suggested criteria. Finally, the article demonstrates that in the absence of the international uniform concept of exclusive jurisdiction, the judges have to determine the exclusive jurisdiction on a case-by-case basis. They also have to consider the state sovereignty, the subject matter of the dispute, the disputing parties, and the purpose of the lawmaker in providing a particular jurisdiction rule.

  Keywords: International Jurisdiction, exclusive jurisdiction, Recognition, and Enforcement of Foreign Judgments, International Private Disputes, public policy
 • Abbas Mansouri *, Eisa Amini Pages 123-147

  Article 489 of the Iranian Civil Procedure (ICP) provides that an arbitration award in conflict with constitutive laws will be null and void and unenforceable; however, neither the ICP nor any other act established the concept and the instances of such laws and the scope of judicial review or supervision over their enforcement. Under these circumstances, the best approach to identify constitutive laws is through a case-by-case approach. A justice should examine what law has been violated by an arbitrator and whether or not this law, based on the governing situations, directly or indirectly results in limiting or extinguishing a right. A court’s review of this matter may take place upon service or enforcement of or appeal to an arbitration award. The review is only a brief one over the first two stages but takes a more complete form over the third stage. However, even in this third stage, the court may not intervene into questions of fact addressed by the arbitrator, except for special cases.

  Keywords: constitutive laws, judicial review, question of fact, question of law, essential review, non-intervention in nature, award of arbitration
 • Behnam Noorzadeh *, Fereidoon Nahreini, Mohsen Izanloo, Hasan Badini, Mohammad Khabiri Pages 149-180

  "Third Party Ownership" is one of the restraint of Trade Law in Sport, whereby a third party acquires all or part of the player's economic rights for financing the player or injecting cash into the club. Contrary to  the common perception in the field, this mechanism does not grant the decision-making power of the contract to a third party, and therefore, this will not lead to a type of slavery or curtail a player’s freedom. As the result, it will not result in the third party’s interference in implementation of the contract which is in breach of Article 960 of the Civil Code and Article 18 of the FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players. In practice, various countries adopted different approached to the validity of this mechanism. The present study shows that by relying on economic efficiency and justice this mechanism merely entitles a third party to the player’s incomes in his future transfers without any unfair wealth transfer to third parties. FIFA regulations do not prohibit any investment by a third party, but they have banned him from influencing over club’s decisions. The mechanism could be introduced as a business model for football.

  Keywords: Third-party Ownership, Restraint of Trade, Economic Rights, Liberty of Contract Principle, Football Industry