فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی بابل - سال بیست و چهارم شماره 1 (پیاپی 139، فروردین 1401)

مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل
سال بیست و چهارم شماره 1 (پیاپی 139، فروردین 1401)

 • تاریخ انتشار: 1400/12/10
 • تعداد عناوین: 60
|
 • علی همائی، فاطمه صفاری*، الناز پارساراد، زهرا سادات محمدی صفحات 1-9
  سابقه و هدف

  کتواسیدوز دیابتی و هیپوگلیسمی شدید از عوارض حاد شایع و تکرار شونده در دیابت نوع یک است و با مرگ و میر و عوارض زیاد همراه است. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی کتواسیدوز دیابتی و هیپوگلیسمی در کودکان مبتلا به دیابت نوع یک می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی گذشته نگر تمامی 480 بیمار مبتلا به دیابت نوع یک بستری در بیمارستان کودکان قزوین به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. مشخصات دموگرافیک، فصل مراجعه، محل سکونت، وجود دیابت نوع یک در فامیل، نسبت خویشاوندی والدین، علت بستری (هیپرگلیسمی، هیپو گلیسمی و کتواسیدوز دیابتی) و مدت زمان بستری از پرونده ها استخراج و مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

   بیشتر بیماران (62/9%) مونث بودند. به ترتیب 46%، 44/4% و 9/6% از بیماران با کتواسیدوز دیابتی، هیپرگلیسمی و هیپو گلیسمی بستری شدند.47/96% از بیماران کتواسیدوز دیابتی شدید داشتند. 49/3% از بیماران کتواسیدوزی با عفونت همراه و 20% از موارد شناخته شده به علت کومپلیانس ضعیف در مصرف انسولین بستری شده بودند. روزهای بستری به طور قابل توجهی در بیماران کتواسیدوزی بیشتر بود (0/00=p).

  نتیجه گیری

   بر اساس نتایج این مطالعه، بروز عفونت و عدم کمپلیانس در مصرف انسولین علت اصلی بستری در بیماران با دیابت شناخته شده بود که منجر به افزایش روزهای بستری در این بیماران شده بود. آموزش کافی برای تنظیم قند خون منجر به کاهش دفعات بستری می شود.

  کلیدواژگان: دیابت ملیتوس نوع یک، کتواسیدوز دیابتی، هیپوگلیسمی، انسولین، هیپرگلیسمی
 • مجید نادری، مهرناز نارویی نژاد، غلامرضا سلیمانی، فهیمه اکاتی، حسن محمودی نشلی، سید حسین سلیمان زاده موسوی، سعیده یعقوبی* صفحات 10-17
  سابقه و هدف

  ویروس 1HTLV بومی برخی از مناطق بوده و به عنوان عامل بیماری زا می تواند در انسان منجر به عفونت شدید شود. از آنجاییکه هیچ درمان ضد ویروسی فعلا در دسترس نمی باشد و تنها راه مقابله، پیشگیری و شناسایی خون های آلوده می باشد لذا این مطالعه به منظور تعیین فراوانی آنتی بادی علیه 1HTLV در بیماران مبتلا به اختلالات نادر خونریزی دهنده دریافت کننده خون در زاهدان انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مورد شاهدی بر روی 180 نفر از دریافت کنندگان خون مبتلا به اختلالات نادر خونریزی دهنده که طی سال 1399 به بیمارستان علی اصغر زاهدان مراجعه کردند و 90 فرد سالم مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان در محدوده سنی 39-1 سال انجام شد. از همه شرکت کنندگان نمونه خون گرفته شد و با استفاده از کیت ELISA آزمایش آنتی بادی علیه 1HTLV و آزمایش ELISA مثبت با استفاده از Real time PCR تایید شد.

  یافته ها

  در گروه مورد 86 مرد (47/8%) و 94 زن (52/2%) و در گروه شاهد 43 مرد (47/8%) و 47 زن (52/2%) بودند. آنتی بادی علیه 1HTLV در 2 بیمار (1/1%) با اختلالات خونریزی نادر یافت شد و در هیچ یک افراد سالم وجود نداشت. اولین مورد، مردی 29 ساله مبتلا به بیماری گلانزمن که فرم شدید ترومبوسیتوپنی گلانزمن داشت. مورد دوم یک خانم 23 ساله مبتلا به فرم شدید کمبود فاکتور 5 و 8 که سابقه خانوادگی وی در مورد بیماری های نادر خونریزی دهنده (Rare Bleeding Disorders = RBD) مثبت بود.

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه نشان داد که خطر انتقال 1HTLV از طریق فرآورده های خونی ناشی از پلاسما و انواع جدید فاکتورهای انعقادی ناچیز به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: ویروس لنفوسیت Tانسانی نوع 1، بیماران، اختلالات خونریزی دهنده نادر
 • ابراهیم عباسی*، فریبا پیش بین، ناهیده طهماسب پور شاهسوار، رقیه شهابی، محمدابراهیم غفاری، سبحان طباطبایی، سمیه سادات حیدری صفحات 18-24
  سابقه و هدف

  پپتید شبه گلوکاگون-1 (GLP-1) دارای خواص ضد دیابتی، آنتی اکسیدانی و ضد التهابی بوده که در شرایط مختلف تغییر می کند. این پپتید به عنوان یک هدف درمانی در دیابت و چاقی شناخته می شود. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط GLP-1 با استرس اکسیداتیو در نوزادان نارس می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مورد- شاهدی از 40 نوزاد رسیده و نارس (سن بارداری کمتر از 37 هفته) استفاده شد. غلظت GLP-1 با روش الایزا مورد سنجش قرار گرفت. ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال (TAC)، وضعیت اکسیدان تام (TOS) و غلظت اسید اوریک اندازه گیری شد.

  یافته ها

   سطح سرمی GLP-1 در نوزادان نارس نسبت به نوزادان رسیده به صورت معنی داری بالاتر بود (0/003=p). سطح سرمی TAC در نوزادان نارس (235/53±973/16) به طور معنی داری پایین تر از نوزادان رسیده (218/97±837/00) بود (0/006=p). سطح سرمی TOS در نوزادان نارس (33/52±65/46) به طور معنی داری بالاتر از نوزادان رسیده (14/62±31/50) بود (0/001<p). میزان اسید اوریک در نوزادان نارس (1/73±5/83) از نظر آماری بالاتر از نوزادان رسیده (0/90±5/13) بود (0/02=p). سطح سرمی GLP-1 در نوزدان نارس ارتباط منفی و معنی داری با TAC (0/001p<، 0/674-=r) و ارتباط مثبت و معنی داری با TOS (0/001p<، 0/754=r) و اسید اوریک داشت (0/001p<، 0/633=r).

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه نشان داد که میزان TOS ،GLP-1 و اسید اوریک در نوزادان نارس بالاتر از نوزدان رسیده بوده و GLP-1 دارای همبستگی منفی با ظرفیت TAC و همبستگی مثبت با TOS و اسید اوریک در این نوزادان می باشد.

  کلیدواژگان: نوزاد، پپتید شبه گلوکاگون-1، استرس اکسیداتیو، اسید اوریک
 • ماهان فاتح زنوزی، منوچهر رحمتی کامل، صدیقه شیخ زاده، ولی الله آرش*، ثریا خفری صفحات 25-32
  سابقه و هدف

  ترکیبات فلوراید به صورت گسترده در کنترل پلاک دندان ها استفاده می شود. با توجه به تاثیر ترکیبات مختلف فلوراید بر خصوصیات مکانیکی سیم های اتودنسی، هدف از این مطالعه بررسی تاثیر روش های مختلف تجویز فلوراید با غلظت های متفاوت بر خصوصیات نیرو-خمش سیم های Rhodium-coated NiTi می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کارآزمایی بالینی روی 30 بیمار 15 تا 25 ساله که به دلیل نامرتبی دندانی به دانشکده دندانپزشکی بابل مراجعه کردند و فاقد ناهنجاری های اسکلتی عمودی بودند، انجام شد. سیم 0/016  اینچ Rhodium-coated A-NiTi به براکت های فک بالای بیماران بسته شد. بیماران به صورت تصادفی به سه گروه ده نفری تقسیم شدند. گروه کنترل فقط از خمیر دندان فلوراید دار، گروه دوم از خمیر دندان فلوراید دار به همراه دهانشویه سدیم فلوراید (0/05%) و گروه سوم از خمیر دندان فلوراید دار به همراه ژل Acidulated Phosphate Fluoride (APF-1/23%) استفاده کردند. پس از شش هفته مقادیر نیروی Unloading (نیوتن)، Yield strength (نیوتن بر متر مربع) و stiffness (نیوتن بر متر) سیم ها با استفاده از آزمون خمش سه نقطه ای به دست آمد.

  یافته ها

  میانگین نیروی Unloading و stiffness سیم در گروه دوم بیشتر از سایر گروه ها و در گروه اول بیشتر از گروه شاهد در تمامی جابجایی ها بود، اما تفاوت معنی داری بین گروه ها مشاهده نشد. بین Yield strength گروه های مختلف اختلاف معنی داری وجود داشت (0/038=p). میانگین Yield strength در گروه دوم بیشتر از سایر گروه ها بود (0/16±0/94 نیوتن بر متر مربع) و با میانگین Yield strength در گروه شاهد (0/19±0/75 نیوتن بر متر مربع) اختلاف معنی داری داشت (0/030=p).

  نتیجه گیری

   به نظر می رسد تجویز فلوراید بر نیروی Unloading و stiffness سیم های ارتودنسی Rhodium-coated NiTi تاثیری ندارد اما با افزایش غلظت فلوراید، Yield strength افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: سیم های ارتودنسی، تست های مکانیکی، سدیم فلوراید
 • فاطمه سادات عمادی مجد، رضا قدیمی، سید رضا حسینی، علی بیژنی، نیلوفر جنابیان، مینا مطلب نژاد، الهام محمودی، زهرا سادات مدنی، محمد مهدی نقیبی، فاطمه بلدی، فاطمه صیادی، مهسا مهریاری، محمد حاجی میرزا محمد، آتنا شیرزاد* صفحات 33-40
  سابقه و هدف

  بیماری پریودنتال یکی از شایع ترین بیماری های مزمن دهان و دندان در سراسر جهان است و یکی از دلایل مهم از دست دادن دندان به ویژه در سالمندان به شمار می رود. انواع مواد غذایی ممکن است بر سلامت پریودنتال تاثیرگذار باشند. با توجه به اهمیت سلامت پریودنتال و تغذیه کافی در سن بالا، این مطالعه با هدف بررسی همراهی مصرف کربوهیدرات با سلامت پریودنتال در سالمندان شهر امیرکلا انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی بخشی از فاز دوم مطالعه کوهورت سالمندی امیرکلا است که 400 سالمند (شامل 200 مرد و 200 زن) تحت ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات اجتماعی- اقتصادی تمام افراد در فرم اطلاعاتی وارد شد. وضعیت سلامت پریودنتال شامل شاخص پلاک (PI =Plaque Index)، شاخص بیماری پریودنتال (PDI =Periodontal Disease Index) و شاخص بهداشت دهان (OHI Oral Hygiene Index=) اندازه گیری شد. سپس پرسشنامه تناوب تغذیه ای نیمه کمی (SQFFQSemi-quantitative Food Frequency Questionnaire= ) به منظور دریافت روزانه کربوهیدرات بر حسب گرم در روز برای تمام بیماران تکمیل شد .سپس ارتباط مصرف کربوهیدرات با سلامت پریودنتال مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  سالمندان به طور میانگین روزانه 102/4±316 گرم کربوهیدرات مصرف می کردند. میانگین عددی شاخص های پریودنتال OHI، PDI و PI در گروه با مصرف کربوهیدرات بالا (gr 300<) به ترتیب 1/39±2/18، 1/51±2/84 و 0/86±1/51 بود و در گروه با مصرف کربوهیدرات پایین ( gr300<) این میزان پایین تر و به ترتیب 1/52±1/96، 1/53±2/56 و 0/91±1/37 به دست آمد. اما اختلاف بین دو گروه معنی دار نبود.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که میان مصرف کربوهیدرات و شاخص های سلامت پریودنتال ارتباطی وجود ندارد.

  کلیدواژگان: بیماری پریودنتال، کربوهیدرات، تغذیه، سالمند
 • مهتاب اژدر، نوید میرزاخانی*، اشکان ایرانی، علیرضا اکبرزاده باغبان، عالیه دریابر، سمیرا سنگی، نوشا افشین جاه صفحات 41-49
  سابقه و هدف

  از مهم ترین مشکلات سالمندی، سلامت جسمانی و مشکلات شناختی است که تاثیر به سزایی بر کیفیت زندگی آنها دارد. تمرینات تعادلی می تواند بر ارتقا عملکرد حرکتی و شناختی سالمندان موثر باشد. لذا هدف این مطالعه، بررسی تاثیر تمرینات تعادلی بر عملکرد شناختی و کاری سالمندان می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه نیمه تجربی (پیش آزمون-پس آزمون) بر روی 13 سالمند 75-60 سال در مرکز خیریه کهریزک تهران انجام شد. از سالمندان دارای توانایی راه رفتن مستقل، کسب نمره حداقل 20 در آزمون کوتاه وضعیت ذهنی و کسب نمره 40-20 از آزمون تعادلی برگ، در هفته اول تست های شناختی برج لندن، ان- بک، زمان واکنش پیشرفته بعمل آمد که هر کدام به ترتیب متغیرهای حل مسیله، حافظه کاری، زمان واکنش (ساده، تشخیصی، انتخابی) را می سنجند و همچنین از مقیاس عملکرد کاری کانادایی برای ارزیابی عملکرد و رضایتمندی استفاده شد. سپس تمرینات تعادلی در بیست جلسه به مدت ده هفته هر هفته دو جلسه برای هر کدام از سالمندان اجرا شد و هفته اخر مداخله مجددا تست های شناختی و عملکرد کاری تکرار و نتیجه قبل و بعد مقایسه شد.

  یافته ها

  میانگین نمره حافظه کاری قبل و بعد از مداخله به ترتیب از 5/47±21/92 به 5/36±30/38 (0/001>p) و حل مسیله به ترتیب از 9/92±13/15 به 11/87±19/38 (0/003=p) افزایش معنی داری داشت، میانگین نمره عملکرد کاری از 1/53±6/47 به 1/71±7/07 (0/002=p) و متغیر رضایتمندی از 1/79±6/51 به 1/61±7/10 (0/02=p) افزایش معنی دار پیدا کرد. اما در متغیر زمان واکنش (ساده، تشخیصی و انتخابی) تغییر معنی داری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه نشان داد که شرکت در یک برنامه تمرینات تعادلی می تواند تاثیر مثبتی بر یکسری از عملکردهای شناختی مثل حل مسیله، حافظه کاری و همچنین عملکرد کاری (عملکرد، رضایتمندی) سالمندان داشته باشد.

  کلیدواژگان: تعادل، تمرینات تعادلی، سالمندان، شناخت، عملکرد کاری
 • اکبر هدایتی زاده عمران، فاطمه حسنی، مجید سعیدی، رامین شکرریز، محدثه احمدی، پدرام ابراهیم نژاد، رضا علیزاده نوائی* صفحات 50-55
  سابقه و هدف

  با توجه به اثرات ضد سرطانی گزارش شده از استاتین ها در مطالعات اپیدمیولوژیک برای سرطان کولون و مشخص نبودن مکانیسم های تاثیر آن، این مطالعه با هدف بررسی اثر استاتین ها همراه با داروی شیمی درمانی بر روی رده های سلولی سرطان کولون انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر که یک مطالعه آزمایشگاهی می باشد بر روی رده سلولی HT-29 به عنوان رده سلولی سرطان کولون و رده سلولی نرمال HFF انجام شده است. در این مطالعه پس از کشت سلول برای مداخلات از آتورواستاتین در دوزهای 15 و 30، رزواستاتین در دوزهای 30 و 60 میکرومولار و سیمواستاتین در دوزهای 10 و 20 میکرومولار و داروی 5-FU در دوز 20 میکروگرم بر میلی لیتر استفاده شد. مداخلات به صورت تنهایی و ترکیبی انجام شد. در نهایت تست MTT برای بررسی حیات سلولی انجام شد.

  یافته ها

   میانگین حیات سلولی در سیمواستاتین 20 و سیمواستاتین 20+5 فلوروراسیل 20 بر رده سلوی سرطان کولون به ترتیب 7/58±58/46 و 15/33±55/73 (0/999=p)، در رزواستاتین 30 و رزواستاتین 30+5 فلوروراسیل 20 به ترتیب 10/3±91/63 و 10/27±56/2 (0/026=p) و در آتروواستاتین 30 و آتروواستاتین 30+5 فلوروراسیل 20 به ترتیب 26/9±82/3 و 9/49±52/16 (0/24=p) بود.

  نتیجه گیری

  بررسی پرولیفراسیون سلولی نشان داد که اضافه کردن رزواستاتین برخلاف آرتورواستاتین و سیمواستاتین در کنار داروی شیمی درمانی تاثیر افزاینده ای بر روی سمیت سلولی داشته است.

  کلیدواژگان: استاتین، سرطان، کولون
 • سیده فائزه حسینی، یدالله زاهد پاشا*، محمدعلی جهانی، علی بیژنی، طیبه سلمانیان صفحات 56-65
  سابقه و هدف

  مرگ کودکان 59-1 ماهه یکی از شاخص های حایز اهمیت در ارزیابی وضعیت کلی بهداشت یک جامعه می باشد که در ایران از نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه جهت ثبت و بررسی آن استفاده می گردد. این مطالعه به منظور بررسی روند مرگ کودکان 59-1 ماهه مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل بر اساس ICD10 انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی کلیه موارد مرگ کودکان 59-1 ماهه ثبت شده در مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال های 1399-1388، با مراجعه به گزارشات ثبت شده در نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه جمع آوری گردید. سپس اطلاعات مربوط به علت مرگ و روند مرگ طی سال های 1399-1388 بررسی شد.

  یافته ها

  از مجموع 303 مورد مرگ کودک 59-1 ماهه، (59/07%) 179 نفر پسر بودند، میانگین سن کودکان 15/12±13/08 ماه، بیشترین تعداد فوت مربوط به مناطق شهری با (57/75%) 175 نفر بوده است. روند کلی مرگ کاهشی بود، از 41 مورد در سال 1388 به 14 مورد در سال 1399 رسید (0/001≤p). ناهنجاری های مادرزادی و کروموزومی (%34) 100 مورد، بیماری های غدد، تغذیه و متابولیک (18/48%) 56 مورد، بیماری های سیستم عصبی (7/59%) 23 مورد و سرطان ها (7/26%) 22 مورد به ترتیب شایع ترین علل مرگ بودند.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان دهنده روند کلی کاهشی موارد مرگ کودکان 59-1 ماهه می باشد.

  کلیدواژگان: کودکان 59-1 ماهه، میزان مرگ، طبقه بندی بین المللی بیماری ها
 • سید محمد هاشمی مهر، جمال رضایی اوریمی* صفحات 66-69

  ابوالحسن احمد بن محمد طبری ترنجی مولف کتاب «المعالجات البقراطیه» یکی از بزرگترین پزشکان طبرستان و ایران در قرن چهارم هجری می باشد. بدین منظور در شماره 10 (دوره 20، مهر 1397) مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، مقاله ای با عنوان «ابوالحسن احمد بن محمد طبری ترنجی؛ حکیم و پزشک نامی ایرانی» در صفحات 72 تا 75 در مورد زندگینامه این دانشمند گرانقدر منتشر گردیده که به نظر می رسد از نظر جغرافیای تاریخی دچار اشکالات و کاستی هایی باشد. لذا هدف از انتشار این مقاله، نقد مقاله منتشر شده و نتیجه گیری مناسب در پژوهش های علمی می باشد.

  کلیدواژگان: ابوالحسن طبری، ترنجه، تاریخ پزشکی، پزشک، طبرستان
 • هادی سرخی، محمدرضا اسماعیلی دوکی، عباس هادی پور، ساره حسین پور، پارمیدا عبدوی، محسن محمدی* صفحات 70-75
  سابقه و هدف

  انواژیناسیون یکی از شایع ترین دلایل انسداد روده در کودکان 5 ماه تا 3 سال است که شایع ترین علت شکم درد حاد در کودکان می باشد و شیوع آن در نتیجه عفونت ویروسی افزایش می یابد. در اینجا یک مورد انواژیناسیون در پسر 17 ساله به دنبال ابتلا به کووید-19 معرفی می گردد.

  گزارش مورد

   بیمار پسر نوجوان 17 ساله ای که مورد شناخته شده از سندرم نفروتیک وابسته به استرویید از 2 سالگی بوده که با درد شدید شکم و استفراغ به بخش اورژانس مراجعه کرد. در سونوگرافی، توده کلیه ای و مایعات آزاد نشان داده شد. انواژیناسیون ایلیوسکال مشاهده شد و بدون هیچ گونه عارضه ای ترمیم شد.

  نتیجه گیری

   بر اساس نتایج این مطالعه، انواژیناسیون باید در هر بیمار مبتلا به سندرم نفریتیک و همچنین مبتلا به عفونت کووید-19 در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: انواژیناسیون، سندرم نفروتیک، دیورتیکول مکل، کووید-19
 • محمدهادی نیاکان، محمد ده بزرگی، مهدی حسن شاهی، سمیه قیصری، فرید کلشی پور، عابد ابراهیمی* صفحات 76-82
  سابقه و هدف

  فتق مثانه در 1% تا 4% موارد در ناحیه اینگویینال ایجاد می شود. کیسه فتق ممکن است حاوی هر بخشی از مثانه مانند دیورتیکول مثانه، همه یا قسمتی از مثانه و حالب باشد. بیشتر این فتق ها در حین عمل تشخیص داده می شوند. تاخیر در تشخیص می تواند منجر به عوارض جدی و حتی مرگ شود. هدف از گزارش این مورد معرفی یک بیمار با هرنی نادر دیورتیکول مثانه در ناحیه اینگویینال است.

  گزارش مورد

  بیمار مردی 58 ساله می باشد که با یک برآمدگی در ناحیه اینگویینال راست با علایم هرنی اینگویینال اینکانسره (Incarceration) به بیمارستان نمازی شهر شیراز مراجعه کرده بود. بیمار از درد و تورم در ناحیه اینگویینال راست شاکی بوده و علایم و نشانه های درگیری سیستم ادراری را بیان نمی کرد. طی لاپاراتومی متوجه ارتباط توده با مثانه شده و بیمار تحت عمل ترمیم هرنی اینگویینال قرار گرفت. پس از طی شدن دوره بهبودی بیمار بدون مشکل خاصی یک روز بعد از عمل از بیمارستان ترخیص شد. در پیگیری دو ماه پس از عمل هیچ عارضه ای گزارش نشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به گزارش ما فتق دیورتیکول مثانه در ناحیه اینگویینال ممکن است بدون علامت اختصاصی باشد. بنابراین گرفتن گزارش دقیق از شرح حال بیمار و مشکلات و بیماری های قبلی، برای برنامه ریزی دقیق جراحی جهت جلوگیری از عوارض شدید از جمله آسیب به مثانه در این افراد مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: دیورتیکول مثانه، دیورتیکولوم، هرنی اینگوئینال، هرنی
 • ندا نصیریان*، حسین پارسا صفحات 83-87
  سابقه و هدف

  آندومتریوز به وجود غدد و استرومای اندومتر در جایی خارج از رحم می گویند. محل شایع درگیری، روده کوچک و کولون است و درگیری جدار معده نادر است. در اینجا یک مورد آندومتریوز معده با تظاهر توده زیر مخاطی گزارش می گردد.

  گزارش مورد

   بیمار خانم 44 ساله ای است که با درد شکم و کمر از 2 ماه قبل مراجعه کرد. درد با قاعدگی ارتباط نداشت و در معاینه تندرنس در شکم نداشت. در سی تی اسکن توده ای به اندازه 3×3 سانتی متر گزارش شد که جراحی انجام شد. در حین جراحی، لگن چسبنده دیده شد و چسبندگی کامل معده، روده و تخمدان ها به یکدیگر وجود داشت. در نمونه فروزن، جواب آندومتریوز گزارش شد. به دلیل درگیری وسیع، بیمار مورد درمان طبی قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این مورد گزارش شده، آندومتریوز در هر ناحیه ای ممکن است مشاهده گردد.

  کلیدواژگان: اندومتریال، لگن چسبنده، سیکل قاعدگی
 • افسانه طالبی، لیلا امینی*، امیرحسین صاحبکار صفحات 88-94
  سابقه و هدف

  شیوع ناباروری با علت مردانه در سراسر جهان در حال افزایش است. کمبود ویتامین دی می تواند یکی از علل آن باشد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط مقادیر سرمی ویتامین دی با هورمون های تولید مثلی در مردان نابارور با اسپرموگرام مختل می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی، بر روی 220 مرد نابارور دارای اسپرموگرام غیرطبیعی انجام شد که بر اساس سطوح سرمی ویتامین دی به دو گروه ویتامین دی کمتر از  ng/ml 20 (108 نفر) و ویتامین دی≤  ng/ml20 (112 نفر) تقسیم شدند. سپس سطوح سرمی FSH، LH، FT و TT با مراجعه به پرونده های پزشکی نمونه ها استخراج و مقایسه شد.

  یافته ها

   میانگین سن و شاخص توده بدنی شرکت کنندگان به ترتیب 5/60±34/46 سال و 2/40±25/54 کیلوگرم بر متر مربع بود. سطوح هورمونی FT، TT، FSH بین دو گروه مورد مطالعه، اختلاف آماری معنی داری را نشان ندادند؛ ولیکن سطح LH در گروه دارای کمبود ویتامین دی (2/53±3/63) نسبت به گروه دارای ویتامین دی نرمال (4/08±4/67) به طور معنی داری پایین تر بود (0/025=p).

  نتیجه گیری

   یافته های این مطالعه ارتباط معنی داری را تنها بین مقادیر هورمون LH مردان نابارور با سطوح سرمی ویتامین دی آنان نشان داد.

  کلیدواژگان: ناباروری مردان، ویتامین دی 3، هورمون های جنسی، اسپرم
 • رعنا مددی راد، ناصر پولادی*، آیسان نعمتی بوشارانی، مریم علیزاده صفحات 95-102
  سابقه و هدف

  مطالعات حاکی از آن است که چندشکلی های تک نوکلیوتیدی ژن HOTAIR در انواع سرطان ها نظیر سرطان کولورکتال، پستان و تیرویید همراهی دارد. محصول ژن HOTAIR یک RNA غیر کد کننده طویل است که در تنظیم بیان ژن، چرخه سلولی و آپوپتوز دخالت دارد و یک آنکوژن محسوب می شود. این مطالعه با هدف بررسی چندشکلی rs1899663 G>T در استعداد ابتلا به تومور تیرویید در شمال غرب ایران انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه موردی- شاهدی خون محیطی از 90 بیمار مبتلا به سرطان تیرویید مراجعه کننده به بیمارستان های تبریز و 198 فرد سالم تهیه شد. پس از استخراج DNA به روش نمک اشباع و پروتییناز K، چندشکلی تک نوکلیوتیدی ژن HOTAIR rs1899663 به روش تترا- آرمز مورد بررسی قرار گرفت. سپس فراوانی آللی و ژنوتیپی گروه سالم و بیمار محاسبه و مقایسه گردید.

  یافته ها

  در این مطالعه، فراوانی ژنوتیپی GG، GT و TT در گروه بیمار به ترتیب 23/3%، 49% و 27/7% و در گروه کنترل، 20/2%، 41% و 38/8% به دست آمد. فراوانی آللی G وT  به ترتیب در گروه بیمار، 48% و 52/2% و در گروه کنترل 41% و 59% محاسبه شد. مقایسه آللی و ژنوتیپی بین دو گروه بیمار و کنترل فاقد هرگونه ارتباط معنی داری بود.

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه نشان داد که چندشکلی ژن HOTAIR rs1899663 با هیچ یک از ویژگی های کلینیکوپاتولوژیکی سرطان تیرویید همراهی ندارد.

  کلیدواژگان: سرطان، تیروئید، HOTAIR، پلی مورفیسم
 • کیمیا قدس، آرزو علایی*، سودابه طاهری، خشایار وفا صفحات 103-108
  سابقه و هدف

  کاندیدیازیس یکی از شایع ترین بیماری ها در حفره دهان است. با توجه به عوارض دهانشویه های شیمیایی، استفاده از گیاهان دارویی ضد قارچ افزایش چشمگیری داشته است. لذا این مطالعه به منظور ارزیابی تاثیر دهانشویه زنجبیل (Vi-one) بر رشد کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، 32 محیط کشت جامد مخصوص تهیه شد. 15 محیط کشت جامد مخصوص حاوی دیسک ها و چاهک های آغشته به دهانشویه زنجبیل (Vi-one) و 15 محیط کشت جامد خاص با دیسک ها و چاهک های عصاره نیستاتین تهیه شد. علاوه بر این، 2 کشت استریل خالی با دیسک ها و چاه های بدون دهانشویه یا عصاره تهیه شد. این صفحات در شرایط میکروآیروفیلیک با حضور دی اکسید کربن قرار داده شد و به مدت 48 ساعت در دمای 37 درجه سانتی گراد در انکوباتور قرار گرفتند. پس از 48 ساعت منطقه مهار با استفاده از روش های استاندارد اندازه گیری شد.

  یافته ها

   روش انتشار چاهک آگار نشان داد که منطقه مهار کننده دهانشویه زنجبیل 0/33±23/6 میلی متر و برای نیستاتین 2/1±28/2 میلی متر می باشد. روش انتشار دیسک آگار نشان داد که منطقه مهار دهانشویه زنجبیل برابر با 1±18/3 میلی متر و برای نیستاتین معادل 0/1±28/3 میلی متر می باشد (0/0001>p).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه به نظر می رسد که استفاده از دهانشویه زنجبیل (Vi-one) در مقایسه با عصاره نیستاتین می تواند بر رشد کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی موثر باشد.

  کلیدواژگان: نیستاتین، دهانشویه زنجبیل، کاندیدا آلبیکنس
 • منیره محمودی، نیلوفر دربندی*، زهرا خسروی صفحات 109-118
  سابقه و هدف

  با تولید روزافزون نانوذرات انسان در معرض خطرات احتمالی آن قرار دارد. تحقیقات نشان دهنده اثرات آنتی اکسیدانی اکسید روی در دوزهای پایین است اما مواجهه طولانی مدت با دوزهای بالا اثرات اکسیدانی ایجاد کرده و بر عملکرد سیستم تولید مثلی نر، اسپرماتوژنز و باروری تاثیرگذار است. در این تحقیق اثر ان استیل سیستیین بر تغییرات بافتی بیضه و فرآیند اسپرماتوژنز در موش های نر تیمار شده با نانوذرات اکسید روی بررسی شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، 24 سر موش نر بالغ در گروه ‫های کنترل (سالین، ml/kg 1)، نانوذرات اکسید روی (mg/kg 50)، ان ‫استیل سیستیین (mg/kg 150) و ان استیل سیستیین + نانوذرات اکسید روی تقسیم شدند. در کلیه گروه ‫ها تزریقات داخل صفاقی روزانه به مدت 28 روز انجام شد. در پایان تیمار میانگین وزن و حجم بیضه، طول و قطر لوله ‫های منی‫ ساز، ارتفاع اپی‫تلیوم زایشی و تعداد سلول ‫های جنسی ارزیابی شد.

  یافته ها

  در گروه نانوذرات اکسید روی کاهش معنی داری در حجم (1/48±38/86)، طول (0/09±0/89)، قطر (1/03±162/69)، ارتفاع اپی تلیوم زایشی (1/73±41/06) لوله ‫های منی‫ ساز، تعداد سلول های اسپرماتوگونی 106× (0/11±4/15)، اسپرماتوسیت 106× (0/83±21/45)، اسپرماتید گرد 106× (0/47±22/31)، اسپرماتید دراز 106× (0/76±21/74) و سرتولی 106× (0/10±3/08) و افزایش معنی داری در حجم بافت بینابینی (1/84±18/04) نسبت به گروه کنترل دیده شد (0/001>p). در گروه تیمار همزمان، ان‫ استیل سیستیین پارامترهای فوق را نسبت به گروه نانوذرات اکسید روی بهبود داد (0/01>p). این پارامترها در گروه ان‫ استیل سیستیین نسبت به گروه کنترل اختلاف معنی ‫داری نداشت.

  نتیجه گیری

   بر اساس نتایج این مطالعه، ان استیل سیستیین توانست از آسیب ‫های ناشی از نانوذرات اکسید روی بر بافت بیضه و اسپرماتوژنز جلوگیری نماید.<p< span=""><p< span=""></p<></p<>

  کلیدواژگان: ان ‫استیل سیستئین، استریولوژی، بیضه، نانوذرات اکسید روی
 • علی حسن پور جوجاده، خدیجه ازوجی*، سید رضا حسینی، علی بیژنی، رضا قدیمی، سمانه پورهادی صفحات 119-126
  سابقه و هدف

  با افزایش سالمندی، افزایش بار ناشی از بیماری های مزمن نظیر بیماری های قلبی عروقی نیز بالا می رود. به نظر می رسد تحصیلات در کنترل عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی برای پیشگیری از ابتلا و بعد از ابتلا برای کنترل بیماری تاثیر گذار باشد. بار بیماری های قلبی عروقی و عوامل خطر مرتبط با آن، در افراد با تحصیلات پایین بیشتر می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر تحصیلات در کنترل ریسک فاکتورهای بیماری های قلب و عروق در سالمندان امیرکلا می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی که بخشی از کوهورت سالمندان امیر کلا می باشد، 356 سالمند مبتلا به بیماری های قلبی عروقی تایید شده، بررسی شدند. ریسک فاکتور های بیماری های قلبی عروقی شامل شاخص توده بدنی، اندازه دور کمر، فعالیت فیزیکی، فشارخون سیستولیک و دیاستولیک، کلسترول خون، تری گلیسیرید خون، HDL، LDL، سیگار کشیدن و قند خون در سالمندان بی سواد و باسواد مقایسه شدند.

  یافته ها

   از 356 نفر سالمند مبتلا به بیماری های قلبی عروقی (177 نفر مرد و 179 نفر زن) و (62/6%) 223 نفر بی سواد و (38/4%) 133 نفر باسواد بودند. بیماران جز در کنترل ریسک فاکتور فعالیت فیزیکی کم تفاوت معنی داری نداشتند. تحصیلات در کنترل ریسک فاکتور فعالیت فیزیکی در بیماران مبتلا به بیماری های قلبی عروقی، تاثیرگذار بوده 2/295=OR، 4/289-1/228CI= و این افراد تحرک بیشتری داشتند (0/009=p) همچنین درگروه باسواد 59/87% و در گروه بی سواد 58/33% از ریسک فاکتور ها کنترل شده بود که تفاوت معنی دار نبود.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که به جز فعالیت فیزیکی کم، در سالمندان مبتلا به بیماری قلبی عروقی بقیه ریسک فاکتور ها ارتباطی با باسواد بودن این سالمندان نداشت.

  کلیدواژگان: تحصیلات، ریسک فاکتور های بیماری قلبی عروقی، سالمندان
 • سید حسین موسوی انیجدان، رضا ریاضی، حمید فلاح تفتی، داریوش مسلمی، علی اکبر مقدم نیا، رضا پایدار* صفحات 127-140
  سابقه و هدف

  درمان اختصاصی هر بیمار بر پایه داده های بالینی اش، از دورنماهای پزشکی آینده است. بکارگیری روش های داده کاوی و یادگیری ماشین با علوم رایانه در استخراج ویژگی های کمی تصویر برای بهبود فرآیند تشخیص، پیش آگهی، پیش بینی و پاسخ به درمان سرطان ها با واژه رادیومیکس شناخته می شود. در این مقاله به بررسی گردش کار، یافته های به دست آمده، چالش های پیش رو و نقش رادیومیکس به سوی پزشکی دقیق و درمان شخصی، پرداخته می شود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مروری، نمایه های شناخته شده  ISC، web of science، Google Scholar، Scopus،PubMed  بدون کرانه زمانی و با واژه های کلیدی رادیومیکس، پرتو درمانی، سرطان و تصویربرداری کمی جستجو و نوشتار وابسته گردآوری گردید.

  یافته ها

  رادیومیکس آمیزه ای از تشخیص روزمره به کمک رایانه، روش های یادگیری ماشین، عمیق و مهارت های انسانی است که می توان آن را برای توصیف کمی فنوتیپ های توده های سرطانی به کار برد. گردآوری و پیش پردازش تصویر، قطعه بندی توده، استخراج ویژگی ها، پردازش و الگوسازی، چند گام بنیادی فرآیند رادیومیکس هستند. برش نگاری رایانه ای (CT)، تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) و برش نگاری گسیل پوزیترون (PET) و روش های فرا صوت (US)، تصویرهای به کارگیری شده می باشند.

  نتیجه گیری

   بر اساس نتایج این مطالعه پیش نیاز اجرای بالینی رادیومیکس از بین بردن نارسایی هایی همانند، وابستگی ویژگی ها به پارامترهای تصویربرداری، تکرار ناپذیری ویژگی ها می باشد. بنابراین بایستی روش فراگیری پایه گذاری شود و الگو هایی پایدار و بازتولید شونده ای درست شوند تا رادیومیکس را به عنوان یک ابزار پیش آگهی بالینی بپذیرند.

  کلیدواژگان: رادیومیکس، پرتو درمانی، سرطان، تصویربرداری کمی
 • سمیرا غفار خانی، محمدحسین اعرابی، مصطفی صفاری، مهدی شفیعی اردستانی، نجات خیری پور* صفحات 141-150
  سابقه و هدف

  در سال های اخیر، با افزایش علاقه به استفاده از مواد طبیعی مانند اسانس ها، مطالعات گسترده ای جهت استفاده کارآمدتر از آنها به شکل نانولیپوزوم صورت گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات ضد سرطانی نانولیپوزوم های حاوی اسانس رزماری و آویشن بر روی رده سلول HepG2 در محیط invitro می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه بنیادی- کاربردی نانولیپوزوم های حاوی اسانس رزماری و آویشن بهینه شده، استفاده شد. با استفاده از روش MTT میزان مرگ و میر رده سلول HepG2 محاسبه شده و IC50 به دست آمد. گروه های مورد مطالعه بر اساس IC50 محاسبه شده شامل: گروه کنترل، گروه دریافت کننده نانولیپوزوم آویشن μg/ml 79/72 به مدت 48 ساعت و گروه دریافت کننده نانولیپوزوم رزماری μg/ml 53/50 به مدت 72 ساعت می باشد. میزان آپوپتوز و نکروز سلول های سرطانی و نوع چرخه سلول های سرطانی به روش فلوسایتومتری مشخص گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد نانولیپوزوم های حاوی اسانس رزماری پس از 72 ساعت (μg/ml 53/50) و آویشن شیرازی پس از 48 ساعت (μg/ml 79/72) بیشترین توانایی مهار رشد رده سلول HepG2 را دارند (0/05>p). نوع مرگ و میر سلول ها نسبت به گروه کنترل به صورت معنی داری به صورت آپوپتوز بود، به صورتیکه نانولیپوزوم های حاوی آویشن سبب آپوپتوز 37/3% و نانولیپوزوم رزماری 32/1% از سلول ها شده بودند (0/05>p). مهار سلول های سرطانی در مرحله G2 بود که نشان می دهد نانولیپوزوم ها سلول های سرطانی را در مرحله تقسیم سلولی مهار می کنند (0/05>p).

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه نشان داد نانولیپوزوم های حاوی اسانس دارای خاصیت ضد سرطانی بوده، سبب آپوپتوز سلولی و توقف رشد سلول ها در مرحله G2 سیکل سلولی می شوند.

  کلیدواژگان: سرطان کبد، نانولیپوزوم، اسانس، رزماری، آویشن، HepG2
 • مریم امامیان رستمی، رزیتا فتحی*، خدیجه نصیری صفحات 151-158
  سابقه و هدف

  با توجه به تغییرات فیزیولوژیکی ناشی از کمبود استروژن در یایسگی و به دلیل اهمیت تمرین هوازی به عنوان یکی از راهکارهای غیر دارویی بهبود دهنده این تغییرات، مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر تمرین هوازی با شدت متوسط بر نیم رخ لیپیدی و شمارش برخی از سلول های خونی پلاسما به دنبال برداشتن تخمدان ها انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه تجربی بر روی 40 سر موش صحرایی ماده که به دو گروه مساوی تقسیم و یک گروه تحت عمل جراحی براشتن تخمدان ها قرار گرفتند، انجام شد. پس از دو هفته ریکاوری موش ها به طور تصادفی به چهار گروه کنترل- سالم، کنترل- اورکتومی، تمرین- سالم و تمرین- اورکتومی تقسیم شدند. موش ها هشت هفته تمرین با شدت 25 متر بر دقیقه انجام دادند و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی نمونه خونی گرفته شد.

  یافته ها

   برداشتن تخمدان ها در گروه کنترل- اورکتومی باعث افزایش وزن بدن (11/37±240/20) نسبت به گروه کنترل- سالم (6/79±198/36) (0/01≥p)، افزایش تری گلیسرید (12/38±82/33) نسبت به کنترل- سالم (3/55±36/83) (0/01≥p)، افزایش کلسترول تام (3/82±130/66) نسبت به کنترل- سالم (1/33±95/5) (0/0001≤p) و افزایش مونوسیت ها (0/58±3/73) نسبت به کنترل- سالم (0/06±0/233) (0/0001≤p) شد. اورکتومی شدن سبب افزایش گلبول های سفید در گروه کنترل- اورکتومی (1/39±6/33) نسبت به تمرین- سالم (0/74±3/68) (0/05≤p) شد. سطوح کلسترول تام در تمرین- اورکتومی (3/53±108) نسبت به کنترل- اورکتومی (3/82±130/66) کاهش یافت (0/001≤p). هشت هفته تمرین هوازی باعث کاهش مونوسیت ها در گروه تمرین- اورکتومی (0/03±0/268) نسبت به کنترل- اورکتومی (0/58±3/73) (0/001≤p) شد.

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه نشان داد که برداشتن تخمدان ها به دلیل افزایش گلبول های سفید، مونوسیت ها و پلاکت ها باعث افزایش ایجاد التهاب می شود و تمرین هوازی توانست تا حدودی این تغییرات را در پارامترهای لیپیدی و هماتولوژیک ناشی از برداشت تخمدان جبران کند. به نظر می رسد تمرین هوازی زمانی می تواند پس از سازگاری، اثرات ناشی از اورکتومی بر روی گلبول های سفید و پلاکت ها را بهبود بخشد که تاثیر مثبت معنی داری بر روی وزن بدن و نیم رخ لیپیدی داشته باشد.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، پارامترهای هماتولوژی، پارامترهای لیپیدی، موش صحرایی اوراکتومی
 • فروزان هادی پور مرادی، حبیب الله ناظم، اسماعیل بابائی نژاد، احمد چراغی ونول، لیلا جعفری پور، حسن احمدوند* صفحات 159-168
  سابقه و هدف

  گونه های فعال اکسیژن از عوامل اصلی آسیب کلیه در طی ایسکمی- ریپرفیوژن کلیوی (RIR) هستند. از آنجاییکه D-لیمونن دارای اثرات آنتی اکسیدانی، ضد دیابت، ضد آپوپتوز و مهار پراکسیداسیون لیپید، جلوگیری از اختلال در عملکرد میتوکندری و مهارROS  است لذا این مطالعه به منظور بررسی تاثیر پیش درمانی با D-لیمونن بر استرس اکسیداتیو و فعالیت آنتی اکسیدانی در آسیب RIR انجام شده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به صورت تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند: شاهد، RIR  (بستن پدیکل های کلیه به مدت 45 دقیقه و خونرسانی مجدد به مدت 24 ساعت) وD + RIR -لیمونن (100 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت خوراکی به مدت 12 روز). از سرم و کلیه برای ارزیابی مالون دی آلدیید (MDA)، میلوپراکسیداز (MPO)، پاراکسوناز 1 (PON1)، گلوتاتیون (GSH)، کاتالاز (CAT)، گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) و نیتریک اکسید (NO) استفاده شد.

  یافته ها

   سطح سرمی و کلیوی MDA ((2/77±18/98 در مقابل 1/77±9/21) و (3/39±19/85 در مقابل 1/65±9/84)) و MPO ((25/67±67/32 در مقابل 6/1±40/21) و (2/86±18/44 در مقابل 1/68±10/42)) و سطح سرمی NO (3/1±31/36 در مقابل 2/6±27/88) در گروه RIR به طور قابل توجهی در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافته بود. سطح GSH   و فعالیت های CAT وGPX  در سرم و کلیه و فعالیت PON1 سرم در گروه RIR در مقایسه با گروه کنترل به طور قابل توجهی کاهش یافت (0/05>p). پیش درمانی با D-لیمونن توانست به طور قابل توجهی سطح سرمی و کلیوی MDA، سطح سرمی GSH و NO و فعالیت CAT سرم را در موش های تحت پیش درمانی با D-لیمونن در مقایسه با موش RIR بهبود بخشد (0/05>p).

  نتیجه گیری

   نتایج این مطالعه نشان داد که پیش درمانی با D-لیمونن می تواند از طریق فعالیت های آنتی اکسیدانی صدمات RIR را در موش ها بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: D-لیمونن، ایسکمی- برقراری مجدد جریان خون کلیوی، استرس اکسیداتیو، موش صحرایی
 • سید عبدالله امیری ارجمند، بهرام میرزائیان*، سید محمد باغبانیان صفحات 169-178
  سابقه و هدف

  سردردهای تنشی شایع ترین نوع سردرد بوده که موجب افت کارکرد مبتلایان به آن می شود. با توجه به اینکه دارو درمانی به تنهایی نتوانسته درمان کاملی برای آن باشد، لذا هدف از این مطالعه اثربخشی مدیریت شناختی رفتاری استرس به تنهایی و در کنار دارو درمانی بر درمان سردردهای تنشی می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی تعداد 40 نفر از مبتلایان به سردرد تنشی به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و در چهار گروه 10 نفره تقسیم شدند. گروه اول مدیریت استرس، گروه دوم دارو درمانی، گروه سوم دارو درمانی و مدیریت استرس را دریافت و گروه چهارم هیچ درمانی دریافت ننمودند. آزمودنی ها به مدت 8 هفته تحت درمان قرار گرفته و قبل و بعد از مداخله، فرم تحمل پریشانی سیمونز و گاهر و فرم سردرد تنشی را تکمیل نموده و مورد مقایسه قرار گرفتند.

  یافته ها

   میانگین نمرات تحمل پریشانی گروه اول از 8/38±41/50 به 9/05±46/50، گروه دوم از 7/18±42/43 به 7/46±42/00، گروه سوم از 9/73±37/00 به 9/25±45/75 و گروه چهارم از 9/61±40/8 به 9/67±38/43 تغییر یافت (0/000=p). میزان سردرد گروه اول از 2/07±7/50 به 1/48±4/75، گروه دوم از 1/95±7/14 به 1/90±4/57، گروه سوم از 2/81±6/75 به 1/66±2/25 و گروه چهارم از 1/95±6/86 به 2/13±7/71 تغییر یافت (0/00=p). در مقایسه دو به دوی گروه ها مشخص شد که گروه سوم (روش ترکیبی) نسبت به سایر گروه ها در هر دو متغیر اختلاف معنی دار داشت (0/04=p).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که درمان ترکیبی (مدیریت استرس و دارو درمانی) به طور معنی داری بیشترین تاثیر را بر افزایش تحمل پریشانی و کاهش سردرد داشته است. لذا مدیریت استرس می تواند مکمل خوبی در کنار دارو درمانی باشد.

  کلیدواژگان: تحمل پریشانی، سردرد تنشی، مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری
 • سید احمد رسولی نژاد*، فائزه معروفی، احد علیزاده صفحات 179-188
  سابقه و هدف

  انسداد ورید مرکزی شبکیه یک اختلال شایع عروقی وابسته به سن است که در آن ورید اصلی شبکیه به طور جزیی یا کامل مسدود می شود و منجر به ادم ماکولا می شود و این می تواند منجر به تاری دید و از دست دادن بینایی شود. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی عوامل پیش آگهی شامل تغییرات حدت بینایی و ضخامت ماکولا در پاسخ به درمان با تزریق داخل زجاجیه بواسیزوماب می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کوهورت تاریخی بر روی 107 بیمار مبتلا به انسداد ورید مرکزی شبکیه انجام شد و وضعیت فشار خون، هایپرلیپیدمی و دیابت آنها ثبت شد. همه بیماران با تزریق داخل زجاجیه ای 1/25 میلی گرم در 0/05 میلی لیتر بواسیزوماب تحت درمان قرار گرفتند. حدت بینایی و ضخامت ماکولا در ابتدا و در تمام پیگیری های بعدی به مدت سه ماه انجام شد. سپس تغییرات حدت بینایی و ضخامت ماکولا مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  پس از مداخله با بواسیزوماب، بهبود قابل توجهی در حدت بینایی (0/13±0/104 در مقابل 0/22±0/296) و ضخامت ماکولا (64±425/41 در مقابل 51/82±325/94) مشاهده شد (0/001>p، برای هر دو). بهبود ضخامت ماکولا در پاسخ به درمان با بواسیزوماب در بیماران مبتلا به هایپرلیپیدمی به طور قابل توجهی کمتر از بیماران با پروفایل لیپیدی نرمال بود (0/035=p). ارتباط معنی داری بین کاهش ضخامت ماکولا و فشار خون بالا یا دیابت پیدا نشد. همچنین ارتباط معنی داری بین بهبود حدت بینایی و هایپرلیپیدمی، فشار خون بالا، دیابت، سن و جنسیت مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه درمان با بواسیزوماب در بهبود موفقیت آمیز حدت بینایی و ضخامت ماکولا موثر می باشد. هایپرلیپیدمی نیز ارزش پیش آگهی در درمان با بواسیزوماب در بیماران مبتلا به انسداد ورید مرکزی شبکیه را دارد.

  کلیدواژگان: انسداد ورید شبکیه، بواسیزوماب، فاکتور رشد اندوتلیال عروقی، حدت بینایی
 • سید احمد رسولی نژاد، ابوالفضل اکبری* صفحات 189-198
  سابقه و هدف

  داده های اپیدمیولوژیکی نشان دهنده ارتباط قوی بین کمبود سطح سرمی ویتامین دی و بروز دیابت ملیتوس است. مطالعات بسیاری هیپوویتامینوز D در بیماران رتینوپاتی دیابتی گزارش کرده اند و این احتمال وجود دارد که کمبود این ویتامین در پاتوژنز این عارضه دیابتی نقش داشته باشد. بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی وضعیت سرمی ویتامین دی در بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی و ارتباط آن با شیوع رتینوپاتی دیابتی می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مروری با استفاده از کلیدواژه های کمبود ویتامین دی، سطح سرمی ویتامین دی، مکمل ویتامین دی، دیابت و رتینوپاتی دیابتی در پایگاه های اطلاعاتی Scopus، Google Scholar و PubMed جستجو انجام شد. هیچ محدودیت زمانی برای جستجو وجود نداشت. مقالات به زبان انگلیسی در این مطالعه گنجانده شد. مقالات در مورد کمبود ویتامین دی، دیابت و رتینوپاتی به زبان انگلیسی و مقالات اصلی و مقالات کامل بررسی شدند. مقالات مروری و مطالعات حیوانی از این مطالعه خارج شدند. داده های حاصل از این یافته ها توسط دو داور استخراج و مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها

  در این مطالعه از 52 مطالعه یافت شده، 15 مقاله با توجه به شرایط ورود به مطالعه بررسی شدند. نتایج نشان داد که کمبود ویتامین D در افراد دیابتی و مبتلا به رتینوپاتی دیابتی بسیار شایع است و رابطه معکوس و قوی بین کمبود ویتامین D و رتینوپاتی دیابتی وجود دارد. علاوه بر این، استفاده از مکمل های آن نیز برای مهار پیشروی رتینوپاتی دیابتی ضروری است.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این مطالعه پیشنهاد می کند که کاهش سطح سرمی ویتامین D در بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی بسیار شایع بوده و می تواند یکی از عوامل خطر ابتلا به رتینوپاتی باشد. سطح پلاسمایی آن می تواند از نظر تشخیصی ارزش بالایی به منظور جلوگیری و مهار شروع این عارضه داشته باشد.

  کلیدواژگان: کمبود ویتامین دی، سطح سرمی ویتامین دی، مکمل ویتامین دی، دیابت و رتینوپاتی دیابتی
 • حمید شافی، محمدمهدی درزی، حمیدرضا کمالی نیا، سید حسین قاسمی شکتایی، قاسم رستمی*، قدسیه کامرانی صفحات 199-204
  سابقه و هدف

  نوروفیبروم تناسلی- ادراری یک تومور خوش خیم غلاف عصبی است که معمولا در بیماران مبتلا به نوروفیبروماتوز نوع 1 یافت می شود. این بیماری بسیار نادر است و می تواند در کلیه مجاری ادراری ظاهر شود. با توجه به نادر بودن نوروفیبروماتوز مثانه، گزارش مورد حاضر با هدف نشان دادن اهمیت این پاتولوژی معرفی می گردد.

  گزارش مورد

  بیمار آقای 25 ساله می باشد که به دلیل هماچوری از یک ماه گذشته به درمانگاه اورولوژی مراجعه کرد. بیمار علایم بالینی دیگری را ذکر نمی کرد. برای بیمار سونوگرافی درخواست شد که توده ای در مثانه گزارش گردید. بیمار تحت جراحی رزکشن توده از طریق مجرا قرار گرفت. در بررسی های پاتولوژیک و ایمونوهیستوشیمیایی، جهت بیمار نوروفیبروماتوز تشخیص داده شد. حال عمومی بیمار پس از جراحی خوب است و علایم بیمار برطرف شده است.

  نتیجه گیری

   بر اساس نتایج این مطالعه که بیمار علامت دار بوده و در سونوگرافی توده ای در مثانه داشت، به دلیل عدم تشخیص قبلی نوروفیبروماتوز نوع 1 برای بیمار و عدم تشخیص قطعی در مورد نوع توده، بهترین رویکرد درمان، جراحی و برداشتن کامل توده می باشد. پس از تشخیص نهایی با ارزیابی هیستوپاتولوژیک و ایمونوهیستوشیمی، بهترین رویکرد پیگیری بیمار، با تصویربرداری است.

  کلیدواژگان: نوروفیبروما، ادرار خونی، تومور مثانه، مجاری ادراری- تناسلی
 • فهیمه صفرنژاد تمشکل، نیما معتمد، فرهاد زمانی، حسنی سادات کیمیایی، محمود رضا خونساری، امیر حسین فرجی، مهدی نیکخواه، نادر رضایی، مهسا محمدی، سعیده جوادی، مهشید تلو، نیما قنبری، آیسان واعظ، حسین اژدرکش، محمد هادی کربلایی نیا* صفحات 205-214
  سابقه و هدف

  در همه گیری بیماری کووید 19، واحد های مراقبت ویژه (ICU =Intensive Care Unit) معمولا بار سنگینی را به دلیل ازدحام بیش از حد بیماران نیازمند به بستری در بیمارستان، تحمل می کنند که می تواند به علت درگیری کبد در این بیماران باشد. این مطالعه جهت ارزیابی ارتباط بین آنزیم های کبدی در بیماران کووید 19 و نیاز به بستری در بخش مراقبت های ویژه و همچنین بررسی ارتباط آن با مدت زمان بستری در بخش مراقبت های ویژه انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی تحلیلی، 622 بیمار بستری مبتلا به بیماری کووید 19 مراجعه کننده به بیمارستان فیروزگر از نظر طول مدت زمان بستری و بهبودی یا مرگ و رابطه آن با آنزیم های غیر نرمال کبدی بررسی شدند.

  یافته ها

  به ترتیب، میانگین سطح AST وALT  در افراد بستری در ICU 49 (43/4-54/6 :95% CI) و 29/2 (24/1-34/2 :95% CI) و در بخش عادی 42/5 (36/7-48/3 :95% CI) و 31/2 (25/8-36/6 :95% CI) بود. میانگین سطح AST و ALT به ترتیب در بیماران با بستری کمتر از 7 روز 49/4 (43/9-54/8 :95% CI) و 27 (21/6-32/3 :95% CI) و بیشتر از 7 روز بستری 41/6 (35/6-47/5 :95% CI) و  32/2 (37/3-27/1 :95% CI) بود. هیچ یک از داده های غیر نرمال بر اساس بخش و مدت بستری معنی دار نشد.

  نتیجه گیری

   نتایج این مطالعه هیچ ارتباط معنی داری را بین نیاز به بستری در ICU و سطح غیر نرمال آنزیم های کبدی نشان نداد. همچنین هیچ رابطه ای بین مدت بستری در بیمارستان و شدت درگیری کبدی بر اساس بررسی آنزیم های کبدی غیر نرمال به دست نیامد.

  کلیدواژگان: کووید 19، کبد، بیماری عفونی
 • معصومه غضنفرپور، زری دولت آبادی، زهرا بامروت، مطهره محمودابادی، ژاله سالاری نسب، سید عبدالرسول بصری، عاطفه احمدی*، ابوالفضل حسین نتاج، یونس جهانی، هاله تاج الدینی صفحات 215-223
  سابقه و هدف

  سندروم تخمدان پلی کیستیک شایع ترین اختلال اندوکرین در زنان سنین باروری است. لذا در این مطالعه شیوع هیرسوتیسم، اضافه وزن و اختلالات قاعدگی که همبودی بالایی با این سندرم دارند و ارتباط آن با سن، تاهل و مصرف داروهای مربوطه در دانشجویان خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی کرمان مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

   این مطالعه مقطعی در سال 99-1398 بر روی دانشجویان خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد. شیوع هیرسوتیسم، اختلالات قاعدگی، سندرم تخمدان پلی کیستیک (بر اساس معیارهای NIH) و اضافه وزن محاسبه گردید. پرسشنامه غربالگری سندرم تخمدان پلی کیستیک جهت غربالگری استفاده شد و ارتباط آن با سن، تاهل و مصرف داروهای مربوطه سنجیده شد.

  یافته ها

  در این مطالعه 636 دانشجو با میانگین سنی 3/61±21/99 حضور داشتند. 13/9% از دانشجویان دارای چرخه قاعدگی بیش از 35 روز بودند. 70/6% دارای چرخه قاعدگی 25 تا 34 روزه بودند. از نظر رشد موهای تیره و درشت، 17/1% دارای رشد در بیش از 2 ناحیه از بدن با بیشترین گزارش رشد موها مربوط به نواحی چانه، سینه و شکم به ترتیب با 31/4%، 29/9% و 23/2% بودند و 45/3% گزارشی از هیرسوتیسم نداشتند. همچنین 30/8% اضافه وزن و 4/7% دارای گالاکتوره بودند. با ضریب اطمینان 95% شیوع سندروم تخمدان پلی کیستیک 10/6 (18/0-3/2) بود. سن و مصرف دارو دارای ارتباط معنی دار با این علایم بودند.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع سندروم تخمدان پلی کیستیک در میان دانشجویان بالاتر از میانگین جامعه نیست و در سن بالای 22 سال و افراد مصرف کننده دارو بیشتر رخ می دهد.

  کلیدواژگان: سندروم تخمدان پلی کیستیک، هیرسوتیسم، اختلالات قاعدگی، اضافه وزن
 • مسیح تاج دینی* صفحات 224-227

  سنکوپ، کاهش ناگهانی، گذرا و کامل سطح هوشیاری است که حین آن بیمار نمی تواند تون عضلانی خود را حفظ نماید و بر زمین می افتد. معمولا ریکاوری به صورت خود به خودی و سریع است. محرک هایی چون ایستادن طولانی مدت، حمام گرم و استرس های هیجانی با این نوع سنکوپ همراهی دارند. درصد قابل توجهی از موارد سنکوپ در حالت ایستاده رخ می دهد. ایستادن باعث جابه جایی 800-500 میلی لیتر از خون به سمت شکم و اندام ها می شود. برای مقابله با هیپوولمی و کاهش بازگشت وریدی، جوراب های فشاری الاستیک (جوراب واریس) می توانند مورد توجه درمانی قرار گیرند.

  کلیدواژگان: جوراب واریس، سنکوپ، وازوواگال
 • حسن بسکابادی، فرح اشرف زاده، فاطمه باقری، آزاده دارابی، مریم بهمدی، طهورا عبداللهی، علی مرادی* صفحات 228-237
  سابقه و هدف

  عدم رعایت دستورالعمل های استاندارد در انتخاب و پایش نوزادان، قبل و حین فتوتراپی در منزل می تواند منجر به پیامدهای نامطلوب شود. هدف از این مطالعه تعیین صحت اجرا و عوارض ناشی از عدم اجرای دستورالعمل های استاندارد فتوتراپی در منزل در شهر مشهد می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی، 202 نوزاد فتوتراپی شده در منزل طی سال های 400-1399 در شهر مشهد که به علت عوارض حاد یا مزمن نیازمند مراجعه به کلینیک اعصاب یا نوزادان و یا بستری در بخش اورژانس یا نوزادان بیمارستان شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. سن حاملگی، جنس، وزن تولد، سن بروز زردی، سن شروع و طول مدت فتوتراپی، وزن موقع مراجعه، علت شروع، فرد ارجاع دهنده و مرکز انجام دهنده فتوتراپی، نحوه انجام شیردهی، بروز هیپرترمی و میزان بیلی روبین سرمی یا پوستی در شروع و انتهای فتوتراپی، هماتوکریت، کومبس مستقیم و غیر مستقیم، شمارش رتیکولوسیت، G6PD، T4 و TSH، سن و گروه خونی مادر، پاریتی، نحوه زایمان و مشکلات حاملگی و زایمان ثبت و بررسی شد.

  یافته ها

   میانگین سن نوزادان فتوتراپی شده 7/6±7/7 روز، میانگین وزن تولد 707±2746 گرم، وزن موقع پذیرش 771±2601 گرم، بیلی روبین قبل از فتوتراپی 3/7±15/6 و بیلی روبین موقع پذیرش 5/8±17/5 و میانگین مدت زمان فتوتراپی در منزل 0/7±2/5 روز بود. علت ایکتر در 30 مورد ناسازگاری ABO، در 22 مورد ناسازگاری Rh، در 13 مورد عفونت ادراری، در 19 مورد تب و دهیدراتاسیون، در 7 مورد کم کاری تیرویید، در 5 مورد آترزی صفراوی، در 2 مورد گالاکتوزومی و سایر موارد بود. 30 نوزاد فتوتراپی شده در منزل دچار کاهش وزن پاتولوژیک، 6 کودک دچار کرنیکتروس و 3 نوزاد نیازمند تعویض خون شدند.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های مطالعه حاضر، به نظر می رسد که عدم رعایت دستورالعمل ها و استانداردها برای انتخاب نوزادان واجد شرایط فتوتراپی در منزل همراه با عدم پایش وضعیت سلامت و بیلی روبین سرمی این نوزادان منجر به بروز پیامدهای جدی (دهیدراتاسیون و کاهش وزن پاتولوژیک، نیاز به تعویض خون و کرنیکتروس) در نوزادان می شود. بازنگری جدی و نظارت دقیق بر روند تشخیص و ارجاع نوزادان دچار زردی نیازمند به فتوتراپی و درمان به مراکز فتوتراپی در منزل یا بیمارستان ضروری است.

  کلیدواژگان: زردی نوزادی، هیپربیلیروبینمی نوزادی، فتوتراپی، فتوتراپی در منزل، پیامدها
 • ماهرخ ایمانی مقدم، اعظم سادات مدنی، فرشته گودرزی، فائزه زمردیان* صفحات 238-245
  سابقه و هدف

  آرتریت پسوریاتیک یک بیماری چند عاملی است که 8-5% از بیماران مبتلا به پسوریازیس را درگیر می کند. این بیماری به ندرت در مفصل گیجگاهی فکی (TMJ =Temporomandibular Joint) گزارش شده است. زنان آرتریت پسوریاتیک (PsA =Psoriatic Arthritis) بیشتر مستعد اختلالات گیجگاهی فکی (TMDs =Temporomandibular Disorders) هستند و این اختلال سبب علایم ثانویه مانند درد عمومی دهان و صورت، سردرد، درد عضلات جونده و اختلال خواب می شود. یک مورد نادر درگیری استخوان تمپورال و مفصل گیجگاهی فکی در آرتریت پسوریاتیک گزارش می گردد.

  گزارش مورد

  بیمار یک زن 62 ساله است که با احساس درد در گوش سمت راست، عدم تعادل جسمانی و محدودیت در باز کردن دهان به همراه عادت کلینچینگ مراجعه نمود. در تصاویر CBCT شواهدی از کاهش فضای مفصلی در سمت راست و چپ و وجود ضایعه اروزیو در سر کندیل راست مشاهده شد. دهی سنس (Dehicensse) سقف گوش میانی نیز در سمت راست و چپ وجود داشت. همچنین شکاف پتروتیمپانیکوم (Petrotympanian) یا سوراخ تیمپانیکوم (Foramen Tympanicum= FT) در سمت راست و چپ باز بود. بیمار قبلا از محافظ شب (نایت گارد) دهان نرم برای درد TMJ در سمت راست استفاده کرده بود، اما به دلیل شکست این درمان، متخصص پروتز استفاده از نایت گارد سخت را توصیه کرد. بیمار برای درمان علتی و مناسب این بیماری تحت درمان با داروهای ضد التهاب قرار گرفت. علایم بیمار تا یک سال بعد از تشخیص مشکل مفصلی، پیگیری شد. در این مدت به تدریج علایم کاهش یافته و بیمار در حال بهبودی بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه در افراد با سابقه پسوریازیس، درگیری استخوان تمپورال نیز مد نظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مفصل گیجگاهی فکی، استخوان تمپورال، آرتریت، پسوریاتیک
 • پیام سعادت، علیجان احمدی آهنگر*، طاهره حق شناس، شایان علیجان پور، ابوالفضل رحمانی صفحات 246-253
  سابقه و هدف

  سطح پایین سدیم سرم با پیامدهای بد و افزایش مرگ و میر در بیماران سکته حاد مغزی همراه است. اما نقش هیپوناترمی به عنوان یک شاخص پیش آگهی منفی بحث برانگیز بوده است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط سطح پایین سدیم سرم با اختلال و ناتوانی بیماران سکته مغزی بابل انجام گردید.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی در مدت 6 ماه بر روی 125 نفر از بیماران سکته مغزی بستری در بیمارستان آیت الله روحانی بابل انجام شد. از مقیاس سکته مغزی موسسه ملی سلامت و مقیاس رتبه بندی اصلاح شده برای تعیین اختلال و ناتوانی سکته مغزی استفاده شد. خون وریدی برای تعیین غلظت سرمی سدیم گرفته شد. محدوده نرمال به صورت 145-135 میلی اکی والان در لیتر تعریف شد.

  یافته ها

  از 125 مبتلا به سکته مغزی، 108 مورد (86/4%) سکته مغزی انسدادی بودند. 82 مورد (65/5%) سطح پایین سدیم سرم داشتند. تفاوت در نوع سکته مغزی با سطح پایین سدیم سرم 14 مورد (17%) خونریزی دهنده در مقابل 68 مورد (83%) سکته مغزی انسدادی (0/01=p) معنی دار بود. همچنین تفاوت در جنس ارتباط معنی داری با سطح پایین سدیم سرم داشت (49 مورد (59%) زن، 33 مورد (41%) مرد، 0/02=p). در بیماران با سطح پایین سدیم سرم، شدت اختلال در زمان بستری (0/01=p) و ناتوانی در زمان ترخیص (0/02=p) بیشتر از بیماران سطح طبیعی سدیم سرم بود. در بیماران با سابقه مصرف دخانیات، 9 مورد (21%) سطح سدیم طبیعی و در مقابل 33 مورد (79%) سطح سدیم پایین داشتند (0/03=p).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که شدت اختلال و ناتوانی در زمان ترخیص در بیماران سکته مغزی با سطح سدیم سرم ارتباط دارد. بنابراین توجه و اصلاح سطح سرمی سدیم باید بیشتر در بیماران سکته حاد مغزی مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سکته مغزی، سکته مغزی انسدادی، سکته مغزی خونریزی دهنده، سدیم پایین، ارزیابی ناتوانی
 • هدی شیرافکن، علی بیژنی، سید علی مظفرپور* صفحات 254-264
  سابقه و هدف

  یکی از اولین شهرهایی که بروز کرونا را در ایران اعلام کرد، شهر بابل، در شمال ایران بود. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، ابزاری مهم در ردیابی و مقابله با سرایت بیماری ها می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر گزارش هفتگی پراکندگی بیماری، در کنترل کرونا می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی از هفته سوم شروع اپیدمی تا پایان موج اول کرونا به مدت 2 ماه انجام شد. آدرس جغرافیایی بیماران بستری، استخراج و بر روی نقشه شهرستان بابل پین گذاری شد. کد نویسی در برنامه پایتون (python 3.7.6) انجام و اطلاعات در یک نقشه آنلاین قرار گرفت که قابل بزرگنمایی و تفکیک تا حد کوچه ها و منازل می باشد. همچنین اطلاعات وارد نرم افزار GIS شد و خروجی هفتگی در دو قالب html و PNG گرفته شد. نتایج خروجی های نقشه ها مبنای پیگیری در معاونت بهداشتی قرار گرفت و با ایجاد تیم های عملیاتی، پیگیری نقاط با شیوع بالا به صورت هفتگی تا پایان پیک اول شیوع کرونا، انجام شد.

  یافته ها

   تعداد بستری در بیمارستان های شهرستان بابل، از شروع بیماری تا 22 اسفند ماه 98 سیر صعودی داشته، پس از آن با توجه به اقدامات انجام شده (از جمله تهیه نقشه های پراکندگی بیماران)، در ابتدا یک سیر ثابت و سپس پس از ده روز، سیر نزولی پیدا کرد. در سطح شهرستان بابل و شهر بابل در مجموع 174 نقطه آلودگی به دست آمد که از این تعداد 60 نقطه آلودگی مربوط به شهر بابل بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه، تهیه نقشه های پراکندگی بیماران کرونا در بابل و پیگیری های هدفمند توانست در مدت 10 روز به کنترل پیک اول شیوع کرونا کمک کند.

  کلیدواژگان: کرونا ویروس جدید، کووید 19، GIS، نقشه بندی
 • منصور بابایی، هدی شیرافکن، سید احمد رسولی نژاد* صفحات 265-273
  سابقه و هدف

  رتینوپاتی سروز مرکزی (CSR) یک بیماری ایدیوپاتیک شبکیه است که منجر به اختلال بینایی و متامورفوپسیا می شود. با توجه به علت نامشخص رتینوپاتی سروز مرکزی، هدف از این مطالعه، بررسی نقش اختلالات متابولیک، (چربی خون بالا، دیابت، کم کاری تیرویید و پرفشاری خون (به عنوان بیماری قلبی عروقی)) بر نتایج درمان در بیماران مبتلا به رتینوپاتی سروز مرکزی می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی بر روی 55 بیمار مبتلا به رتینوپاتی سروز مرکزی که بیماری آنها توسط معاینات چشم پزشکی در مرکز چشم پزشکی بیمارستان آیت الله روحانی بابل تایید شده بود، انجام شد. بیماران با تزریق داخل زجاجیه ای 1/25 میلی گرم در 0/05 میلی لیتر بواسیزوماب (آواستین) در 3 تا 4 میلی متری لیمبوس در شرایط استریل تحت درمان قرار گرفتند. حدت بینایی (VA) و ضخامت مرکزی ماکولا (CMT) بیماران قبل و یک ماه پس از تزریق، بر اساس ابتلا و عدم ابتلا به فشار خون، دیابت، کم کاری تیرویید و چربی خون توسط توموگرافی انسجام نوری (OCT) اندازه گیری و ارزیابی شد.

  یافته ها

  میانگین سن بیماران مبتلا به رتینوپاتی سروز مرکزی (32 مرد و 23 زن) 11/50±42 سال بود. مقدار ضخامت مرکزی ماکولا پس از درمان در بیماران مبتلا به پرفشاری خون (34/00±328/66 میکرومتر) به طور قابل توجهی بالاتر از بیماران بدون پرفشاری خون (41/79±302/56 میکرومتر) بود (0/025=p). مقدار ضخامت مرکزی ماکولا پس از درمان در بیماران غیر دیابتی (42/49±306/08 میکرومتر) به طور قابل توجهی کمتر از بیماران دیابتی (17/42±336/77 میکرومتر) بود (0/039=p). هیچ یک از شاخص های VA و CMT در بیماران مبتلا به چربی خون بالا و بیماران بدون چربی خون تفاوت معنی داری نداشت. همچنین شاخص های حدت بینایی و ضخامت مرکزی ماکولا در بیماران با کم کاری تیرویید و عدم کم کاری تیرویید تفاوت معنی داری نداشتند.

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه نشان داد که پرفشاری خون و دیابت از عوامل مهم در پاسخ به درمان با بواسیزوماب در بیماران مبتلا به رتینوپاتی سروز مرکزی می باشند.

  کلیدواژگان: رتینوپاتی سروز مرکزی، بواسیزوماب، حدت بینایی، توموگرافی انسجام نوری
 • نیلوفر رضوی، رضا علیزاده نوایی، جواد شکری، بابک معظمی، رضا قدیمی* صفحات 274-284
  سابقه و هدف

  سرطان روده بزرگ یکی از سرطان های شایع در بین زنان و مردان در دنیا می باشد. در بین عوامل خطر سرطان کولورکتال، عوامل تغذیه ای از جمله مهم ترین و قابل پیشگیری ترین عوامل خطر محسوب می شوند. مطالعات اپیدمیولوژیک و نیز شواهد آزمایشگاهی به بررسی اثرات مصرف امگا-3 در پیشگیری از سرطان کولورکتال پرداخته اند که با توجه به برخی نتایج متفاوت، مطالعه حاضر به بررسی اثر این ماده مغذی بر روی سرطان کولورکتال می پردازد.

  مواد و روش ها

  در این مرور سیستماتیک و متاآنالیز مطالعات واجد شرایط با استفاده از کلید واژه های Colorectal cancer or colon cancer، Omega 3 fatty acids، fish oil،n-3 PUFAs  و ω-3 در پایگاه های اطلاعاتی ISI، Pubmed، Scopus، Proquest و Embase از سال 1993 تا پایان 2017 با محدودیت زبان انگلیسی با دقت و به طور مستقل توسط دو نفر از محققین جستجو شدند و اختصارات RR، OR و HR با محدوده اطمینان 95% استخراج شدند و بر اساس مدل اثر تصادفی تحت آنالیز آماری قرار گرفتند.

  یافته ها

  از میان 6554 مقاله، در نهایت 15 پژوهش کوهورت آینده نگر وارد مطالعه شد. با وجود پایین تر بودن میزان ابتلا به سرطان کولورکتال در هر دو جنس (0/394=p، 1/06-0/85 :95% CI، 0/95:RR) و همچنین جمعیت مردان (0/395=p، 1/09-0/79 :95% CI، 0/93:RR) و زنانی (0/583=p، 1/17-0/74 :95% CI، 0/93:RR) که امگا-3 مصرف می کردند، تفاوت آماری معنی داری با افراد غیر مصرف کننده نداشتند.

  نتیجه گیری

   یافته های این مطالعه نشان داد که ارتباط معنی داری میان مصرف امگا-3 و نیز ساب تایپ های آن با میزان ابتلا به سرطان کولورکتال وجود نداشت.

  کلیدواژگان: کولورکتال، سرطان، اسیدهای چرب، امگا-3، روغن ماهی
 • جواد ستاره، پژمان هادی نژاد*، پریسا عدیمی ناغان صفحات 285-289
  سابقه و هدف

  پاراسومنیا به دلایل مختلف ارثی، بیماری های روانپزشکی یا طبی، مصرف مواد یا داروها رخ می ‏دهد. وقوع پاراسومنیای ناشی از داروها نه تنها باعث نگرانی بیمار و خانواده می ‏شود بلکه سبب عدم پذیرش ادامه درمان از سوی بیمار می‏ گردد. هدف از گزارش این مورد در نظر گرفتن ملاتونین به عنوان یکی از علل پاراسومنیای ناشی از دارو می باشد.

  گزارش مورد

   بیمار خانم 17 ساله ای است که به دلیل تاخیر در شروع خواب به درمانگاه اختلالات خواب یک مرکز دانشگاهی مراجعه نموده است. پس از رد علل مدیکال و تشخیص اختلال تاخیر فاز خواب-بیداری، توسط روانپزشک تحت درمان با 1/5 میلی گرم ملاتونین قرار گرفت. بیمار همان شب دچار توهم بینایی، فلج خواب و کابوس شد. یک ماه و نیم بعد با مصرف مجدد ملاتونین علایم مشابه بروز کرد. پس از قطع دارو علایم در پیگیری 6 ماهه وجود نیامد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه، مصرف ملاتونین می تواند سبب بروز پاراسومنیا گردد. در بیمار فوق با توجه به احتمال خطرات پاراسومنیا و کاهش پذیرش درمان، لازم است هشدارهای لازم در این مورد به بیمار و خانواده داده شود و از درمان های غیر دارویی کمک گرفته شود.

  کلیدواژگان: ملاتونین، اختلال تاخیر فاز خواب-بیداری، پاراسومنیا، اختلالات خواب
 • افسانه جورابچی، مریم خوش سخن مظفر*، ناصر کلهر صفحات 290-298
  سابقه و هدف

  اسپرماتوژنز پدیده پیچیده ای است که توسط ژن های مختلفی تحت تاثیر قرار می گیرد. یکی از این ژن ها که احتمال می رود در ایجاد آزواسپرمی موثر باشد  CLCA4 است. این مطالعه به منظور بررسی ارتباط پلی  مورفیسم دو اسنیپ rs763763348 و rs190628533 در ژن CLCA4 با ناباروری آزواسپرمی در جمعیت مردان ایرانی انجام شده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی، از 100 مرد مبتلا به ناباروری از نوع آزواسپرمی غیر انسدادی مراجعه کننده به مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی استان قم، همچنین 100 مرد بارور که دارای حداقل یک فرزند بوده و آزمایش اسپرم سالمی داشتند، نمونه خون گرفته شد. DNA نمونه ها به روش نمکی استخراج گردید، سپس از تکنیک Tetra-primer ARMS PCR برای بررسی پلی مورفیسم های تک نوکلیوتیدی استفاده شد و ارتباط بین پلی مورفیسم تک نوکلیوتیدی و ناباروی مردان بررسی گردید.

  یافته ها

  میانگین سنی افراد سالم 2/789±33/12 و بیمار 2/571±32/54 سال می باشد. میانگین میزان هورمون FSH در افراد سالم و بیمار به ترتیب 1/214±6/86 و 2/078±15/05 بود (0/0001>p). میانگین میزان هورمون LH در افراد سالم (1/04±4/12) و در افراد بیمار (1/54±11/44) ارتباط معنی داری را نشان داد (0/0001>p). در تمامی افراد مورد مطالعه، ژنوتیپ 100% افراد مربوط به اسنیپ rs190628533، CC و %100 افراد با اسنیپ rs763334876، GG  بود. در بررسی پلی مورفیسم های دو اسنیپ بالا، بین دو گروه سالم و آزواسپرم اختلاف معنی داری وجود نداشت.

  نتیجه گیری

   بر اساس نتایج این مطالعه، پلی مورفیسم های تک نوکلیوتیدی دو اسنیپ rs190628533 و rs763334876 عامل ناباروری آزواسپرمی در میان جمعیت مردان ایرانی نیستند.

  کلیدواژگان: آزوسپرمی، پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی، ژن CLCA4، ناباروری مردان
 • شبنم توفیقی، آتوسا دبیری، عبدالرضا اسماعیل زاده، نیما معتمد، ساناز فیاضی* صفحات 299-304
  سابقه و هدف

  کمبود روی به عنوان یک ریسک فاکتور برای پیامدهای نامطلوب بارداری مطرح شده است. از آنجایی که مقابله با کمبود روی یک روش آسان و کم هزینه است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط روی مایع آمنیوتیک و پلاسمای مادر در سه ماهه دوم و بیومارکرهای سه ماهه اول و دوم با پیامدهای بارداری انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه  مقطعی بر روی 102 مادر باردار کاندید آمنیوسنتز در بیمارستان موسوی زنجان در سال 1397 با نمونه گیری در دسترس انجام شد. خانم هایی که نتیجه آمنیوسنتز نرمال داشتند تا زمان زایمان از نظر پیامدهای نامطلوب بارداری (بروز پره اکلامپسی، تاخیر رشد داخل رحمی، زایمان زودرس، مرگ جنین و وزن کم هنگام تولد) مورد پیگیری قرار گرفتند و در دو گروه دچار پیامد نامطلوب بارداری (گروه اول) و بدون پیامد نامطلوب بارداری (گروه دوم) از نظر میزان روی در پلاسما و مایع آمنیوتیک مقایسه شدند.

  یافته ها

  میزان روی پلاسمای مادران گروه اول (µg/dl15/88±59/53) به طور معنی داری کمتر از مادران گروه دوم (µg/dl 19/25±71/44) بود (0/02=p). با این وجود تفاوت معنی داری از نظر مقدار روی در مایع آمنیوتیک دو گروه مورد مطالعه مشاهده نشد. در این مطالعه بهترین نقطه برش به منظور تعیین افراد در معرض خطر پیامدهای نامطلوب بارداری برابر µg/dl 60/5 تعیین شد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه، به نظر می رسد بین سطح پایین روی پلاسمای خون زنان باردار و پیامدهای نامطلوب ارتباطی وجود داشته باشد.

  کلیدواژگان: روی، آمنیوسنتز، پلاسما، پیامد بارداری، زایمان زودرس، وزن کم هنگام تولد، پره اکلامپسی، تاخیر رشد داخل رحمی، مرگ داخل رحمی
 • شیوا شادی، علی سیاه پشت خاچکی*، غلامرضا هوشمند صفحات 305-319
  سابقه و هدف

  ترومای شدید مغزی مهمترین عامل مرگ و میر در بین جوانان جهان می باشد. با توجه به تاثیر نوروپروتکتیو لوزارتان بر بهبود آسیب مغزی، این مطالعه با هدف بررسی اثرات لوزارتان بر روی نمرات نورولوژیکی، سلامت سد خونی- مغزی (Blood-Brain Barrier) و ادم مغزی، تغییرات هیستولوژیکی به دنبال القاء ترومای شدید مغزی در موش صحرایی نر انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، تعداد 60 سر موش های صحرایی نر نژاد ویستار با وزن 250 تا 280 گرم در 7 گروه به ترتیب : 1- Intact  (دست نخورده)، 2- شم (Surgery Sham)، 3- ضربه مغزی، 4- حلال لوزارتان (سالین)، 5- دوز کم لوزارتان (mg5)، 6- دوز متوسط (mg 10) 7- دوز بالای لوزارتان (mg 20) و در هر گروه 8-6 سر استفاده شد. 30 دقیقه بعد از ضربه مغزی با روش مارمارو (روش رهاسازی وزنه از ارتفاع) دوزهای مختلف لوزارتان به صورت داخل صفاقی تزریق شد. در تمامی گروه ها تست رفتاری نورولوژیکی، خیز مغزی و سلامت سد خونی- مغزی اندازه گیری شده و سپس از مغز حیوان برای رنگ آمیزی بافتی استفاده گردید.

  یافته ها

   لوزارتان در دوزهای 5 (4/36±79/75) و 10 (5/60±70/375) میلی گرم توانست ادم مغزی را کاهش داده (0/001<p) و نمرات نورولوژیکی به ترتیب (1/41±11) و (1/90±12/75) و تعادلی حیوان را درbeam task  به ترتیب (3/313±11/125) و (2/94±6/875) بهبود بخشد (0/001<p). در دوز 10 میلی گرم اثرات معنی دار تر بوده است (2/94±6/875) (0/001<p). از نظر بافت شناسی نیز لوزارتان سبب کاهش ادم پری وسکولار، نکروز نورونی و کاهش ادم استروسیت ها گردید. لوزارتان در دوز 20 میلی گرم تاثیری نداشت (0/05>p).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که لوزارتان موجب بهبود پیامدهای جراحت مغزی می گردد که برای بررسی مکانیسم های این اثر نیاز به مطالعات بیشتری در آینده می باشد.

  کلیدواژگان: لوزارتان، ضربه مغزی، خیز مغزی، موش صحرایی
 • سید علی مظفرپور، نرجس گرجی، رضا حیدریان، هدی شیرافکن* صفحات 320-328
  سابقه و هدف

  مشخصه طب اسلامی مبتنی بر آیات و روایات، توجه انحصاری به منابع نقلی اسلام و نفی راهبرهای سایر مکاتب طبی است و در حیطه های مختلف از جمله تدبیر بیماری کرونا نظراتی دارد. این مطالعه به نقد این نظرات می پردازد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه کیفی تحلیل محتوا، پس از تجمیع نظرات 6 فرد شاخص طب اسلامی، نقدهای این نظرات توسط سه پزشک متخصص طب سنتی ایرانی، یک روحانی درس خارج فقه و یک متدولوژیست با برگزاری جلسات expert panel مطرح و دسته بندی گردید.

  یافته ها

  نقدها از سه دیدگاه مطرح شد. حیطه درون دینی شامل روال معمول اهل بیت در بیماری و جایگاه اطبا، جایگاه عقل و تجربه در علوم اسلامی، تفاوت ها در مناطق جغرافیایی، عدم ذکر شرح حال کامل بیماران و بیماری های جدیدالحدوث مطرح شد. از دیدگاه پزشکی، نکاتی مانند فقدان روش تحقیق برای بررسی اثربخشی یک روایت طبی، فقدان جنبه های تشخیصی و رویکرد به غربالگری می باشد. از دیدگاه تبعات اعتقادی و اجتماعی، آسیب اعتقادی حاصل از عدم پاسخگویی به درمان منسوب به معصومین، رویکرد به سایر تظاهر تمدن غرب، مساله اخلاقی تولید، تجویز و فروش دارو توسط یک مجموعه و ضرر جانی و مالی ناشی از اتلاف وقت در موارد دارای درمان قطعی یا نسبی در سایر مکاتب طبی مطرح شد.

  نتیجه گیری

   بر اساس نتایج این تحقیق، ورود این نظریه بدون بررسی های کافی در حوزه های علمیه و دانشگاه های علوم پزشکی کشور به سطح جامعه، می تواند موجب ایجاد آسیب های جسمی، روحی و اعتقادی در سطح فردی و اجتماعی شود.

  کلیدواژگان: اسلام، طب سنتی، طب اسلامی، طب مکمل
 • فاطمه گل سرخ تبار، بهناز اسماعیلی، فریبا ازوجی*، ثریا خفری صفحات 329-337
  سابقه و هدف

  ریزنشت یکی از مهم ترین علل شکست ترمیم و ایجاد پوسیدگی ثانویه است. این مطالعه به منظور مقایسه ریزنشت عاجی ترمیم های کامپوزیتی کلاس دو باند شده با ادهزیو یونیورسال، با و بدون لاینر انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه آزمایشگاهی، دو حفره کلاس دو در سطوح مزیال و دیستال 48 دندان پره مولر سالم تهیه گردید. سپس نمونه ها بر اساس روش کاربرد ادهزیو Single Bond Universal و لاینر به 6 گروه 8 تایی روش اچ انتخابی مینا (SEE)، روش سلف اچ (SE)، روش SEE و لاینر (RMGI) Resin Modified Glass Ionomer، روش SE و لاینر RMGI، روش SEE و لاینر کامپوزیت فلو (Flow) و روش SE و لاینر  Flow تقسیم شدند. ترمیم با کامپوزیت Z250 Filtek انجام شد. ریزنشت با استفاده از فوشین 2% بر اساس شدت 0 تا 3 بررسی و مقایسه شد.

  یافته ها

   در گروه SEE 56/2% ترمیم ها ریزنشت نداشتند. 31/2% ریزنشت درجه سه و 12/5% هم ریزنشت درجه یک داشتند. در حالیکه در گروه SEE+RMGI 81/25% و گروه SEE+Flow 81/2% ترمیم ها فاقد ریزنشت بودند. در گروه SE 18/7% ترمیم ها ریزنشت صفر، 50% ریزنشت درجه سه و31/2% هم ریزنشت درجه دو نشان دادند. اما در گروهSE+RMGI  81/25% و در گروهSE+Flow  93/7% ترمیم ها ریزنشت نداشتند. توزیع شدت ریزنشت عاجی بین دو روش SEE و SE  (0/067=p) و نیز بین گروه های SEE+RMGI و SEE+Flow (0/194=p) معنی داری نبود. اما در گروه های SE+Flow و SE+RMGI این تفاوت قابل توجه بود (0/001>p).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که در روش استفاده از لاینر با ادهزیو یونیورسال ریزنشت عاجی ترمیم های کامپوزیتی کلاس دو با کاهش همراه است.

  کلیدواژگان: رزین کامپوزیت، عوامل باندینگ، سلف اچ، لاینر دندانی، نشت
 • مائده اسماعیل نیا شیروانی، سمانه قره خانی، بهناز اسماعیلی*، آصفه حق حقیقی، همت قلی نیا آهنگر صفحات 338-346
  سابقه و هدف

   دو روش درمانی غیرتهاجمی برای درمان ضایعات لکه سفید (White Spot Lesions= WSLs) شامل رزین اینفیلتراسیون و فلورایدتراپی می باشد. تناقضاتی در رابطه با تغییر رنگ و خشونت سطحی ضایعات با این روش ها مطرح شده است. لذا این مطالعه به منظور بررسی تغییر رنگ و خشونت سطحی WSLs پس از درمان با روش رزین اینفیلتریشن و فلورایدتراپی انجام شد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه آزمایشگاهی، از 20 دندان پره مولر سالم کشیده شده، 40 قطعه باکالی و لینگوالی تهیه شد. 10 نمونه به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد و در 30 نمونه دیگر ضایعات پوسیده به طور مصنوعی ایجاد شد. WSLs به صورت اتفاقی در سه گروه بدون درمان، محلول سدیم فلوراید 0/05%0 و رزین اینفیلتریشن آماده سازی شدند (10=n). سپس میزان تغییر رنگ و خشونت سطحی نمونه ها بعد از قرارگیری در چای سیاه و نیز پس از مسواک زدن با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر و پروفیلومتر اندازه گیری و مقایسه شد.

  یافته‌ها:

   خشونت سطحی نمونه ها در گروه های رزین انفیلتراسیون، مینای دست نخورده و فلوراید به ترتیب 64/67±163/46، 43/12±259/6 و 41/36±293/92 میکرومتر بود (0/001>p). قبل از قرارگیری در چای و پس از مسواک زدن، اختلاف قابل توجهی در رنگ نمونه ها مشاهده نشد اما بعد از رنگزایی، تغییر رنگ گروه های WSL (5/85±9/14) ، فلوراید (4/13±17/40) و رزین اینفیلتریشن (4/88±12/13) معنی دار بود (0/004=p) بطوریکه گروه فلوراید به صورت معنی داری تغییر رنگ بیشتری از گروه WSL نشان داد (0/003=p) اما اختلاف بین گروه های دیگر معنی دار نبود.

  نتیجه‌گیری:

   نتایج این مطالعه نشان می دهد در صورت استفاده از روش رزین اینفیلتریشن در درمان WSLs، خشونت سطحی و رنگ پذیری کمتری نسبت به فلوراید ایجاد می گردد.

  کلیدواژگان: ضایعات سفید دندانی، آیکون اینفیلترانت، سدیم فلوراید، تغییر رنگ دندان
 • شهریار صانع، میترا گل محمدی، بهزاد کاظمی حکی، فرناز فاضلی، نازیلا رحمانی، مهری سوداگر اسکندرابادی، پرنگ گلابی* صفحات 347-354

  سابقه و هدف:

   جلوگیری از هایپرگلایسمی ناشی از استرس جراحی جزو مباحث چالش برانگیز می باشد. هدف از این مطالعه، تعیین تاثیر بی حسی اسپاینال در مقابل بیهوشی عمومی بر غلظت گلوکز خونی در بیماران تحت عمل خروج سنگ از طریق حالب می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی بر روی 58 بیمار تحت خروج سنگ از طریق حالب در بیمارستان امام خمینی ارومیه، انجام شد. گروه S شامل بیمارانی که بی حسی نخاعی و گروه G شامل بیمارانی بود که بیهوشی عمومی را انتخاب کرده بودند. برای هر دو گروه، غلظت گلوکز خون و انسولین در زمان های مختلف پنج دقیقه قبل از القاء (T1) ، پنج دقیقه بعد از القاء (T2)، پنج دقیقه قبل از پایان عمل (T3) و 30 دقیقه پس از پایان عمل (T4) اندازه گیری شد.

  یافته ها

  میانگین گلوکز خون در زمان های (37/108±83/18) T3 و (62/125±82/16) T4  در گروه بیهوشی عمومی به طور معنی داری بالاتر از زمان های (89/79±85/16) T3  و (10/81±72/5) T4  در گروه بی حسی اسپاینال بود (0/001>p). و همچنین در گروه بیهوشی عمومی میزان افزایش گلوکز خون در فاصله های زمانی T1-T2، T2-T3، T3-T4 و T1-T4 معنی دار بود (p-value به ترتیب: 0/03، 0/003، 0/001 و 0/001>). همچنین در مطالعه ما، میزان کاهش ترشح انسولین در فاصله زمانی  T1و T4 تنها در گروه بیهوشی عمومی معنی دار بود (0/006=p).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که روش بی حسی اسپاینال روش ارجح تری جهت جلوگیری از افزایش قند خون در عمل جراحی خروج سنگ از طریق حالب می باشد.

  کلیدواژگان: بی حسی اسپاینال، بیهوشی عمومی، قند خون، غلظت انسولین خون، سنگ حالب
 • منصور بابایی، محمود صادقی حداد زواره، پرویز امری مله، سید احمد رسولی نژاد* صفحات 355-362

  سابقه و هدف:

   با شیوع بیماری کرونا، علایم ثانویه چشمی به عنوان عوارض شایع در بیماران کووید-19 مشاهده گردید که می تواند تشخیص و درمان بیماری های چشمی را با چالش روبرو کند. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط شاخص های آزمایشگاهی با بیماری های چشمی و تعیین اختصاصیت و حساسیت آنها در تشخیص بیماری های چشمی در بیماران کووید-19 بستری در بخش مراقبت های ویژه می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی، تعداد 89 بیمار مبتلا به کووید-19 بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان آیت الله روحانی بابل در بازه زمانی دی ماه تا اسفند ماه سال 1399 مورد ارزیابی قرار گرفتند. معاینات بالینی طبق استاندارد معاینات چشم پزشکی برای بیماران انجام شد و بیماران از نظر فشار داخلی چشم، نسبت کاپ به دیسک، علایم چشمی و بیماری های چشمی بررسی شدند. تست های روتین آزمایشگاهی هماتولوژی و بیوشیمیایی برای کلیه بیماران انجام شد. بیماران در دو گروه مبتلا به یک بیماری (علامت) چشمی و گروه غیر مبتلا به آن بیماری (علامت) چشمی با هم مقایسه شدند.

  یافته ها

  از میان 89 بیمار مبتلا به کووید-19 بستری در بخش مراقبت های ویژه، 44 زن و 45 مرد در مطالعه شرکت کرده و میانگین سنی بیماران 14/64±58/5 سال بود. مقدار شمارش گلبول های سفید از نظر آماری در بیماران کووید-19 مبتلا به pinguecula در مقایسه با بیماران غیرpinguecula  به طور معنی داری کمتر بود (0/026=p). همچنین، درصد نسبی لنفوسیت ها در بیماران کووید-19 مبتلا به کاتاراکت (13/20±9/64%) در مقایسه با بیماران غیر کاتاراکت (17/95±14/25%) به طور قابل توجهی کمتر بود (0/003=p). درصد نسبی نوتروفیل ها در بیماران کووید-19مبتلا به کاتاراکت در مقایسه با بیماران غیر کاتاراکت بیشتر بود (0/01=p). RBC در بیماران کووید-19 مبتلا به کموزیس به طور قابل توجهی کاهش می یابد (0/024=p). برای درصد نسبی نوتروفیل ها بیشتر و برابر با 82/55%، کاتاراکت برای بیماران کووید-19 بستری در بخش مراقبت های ویژه با 83/0% حساسیت و 66/7% ویژگی مثبت است.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که سلول های خونی و برخی پارامترهای بیوشمیایی با بیماری های چشمی در بیماران کووید-19 بستری در بخش مراقبت های ویژه ارتباط دارند.

  کلیدواژگان: کووید-19، بیماری های چشمی، کاتاراکت، کموزیس
 • محمود خسروی، سید حسن عابدی ولوکلایی*، حسین نجف زاده ورزی، همت الله قلی نیا صفحات 363-371
  سابقه و هدف

  سندرم روده تحریک پذیر یکی از شکایات شایع گوارشی می باشد که اغلب به درمان استاندارد مقاوم است. از آنجاییکه مزالازین از طریق اثرات ضدالتهابی موجب کاهش درد شکم و اسهال می شود، لذا این مطالعه به منظور بررسی اثر مزالازین در کنترل درد بیماران سندرم روده تحریک پذیر با اسهال انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مورد- شاهدی بر روی 100 بیمار با تشخیص IBS-D مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله روحانی شهرستان بابل انجام شد. بیماران در دو گروه 50 نفری، دریافت کننده درمان استاندارد (آمی تریپتیلین 25 میلی گرم) و گروهی که علاوه بر درمان استاندارد، مزالازین را با دوز 500 میلی گرم به مدت 4 هفته و سه بار در روز دریافت کردند، به طور تصادفی تقسیم شده و از نظر شدت درد و دفعات دفع و بهبودی، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند.

  یافته ها: 

  شدت درد بعد از درمان، در گروه مورد کمتر از قبل از درمان بود (2/29±4/66 در مقابل 2/01±7/80) (0/004=p). در گروه مورد از 50 بیمار، 38 نفر (76%) و در گروه شاهد تنها 20 نفر (40%) بهبود یافتند (0/001>p). در گروه مورد تعداد دفعات دفع بعد از درمان (0/92±2/20) به طور معنی داری کمتر از قبل (0/92±4/92) شد (0/001>p). در گروه شاهد نیز تعداد دفعات دفع قبل و بعد از درمان از نظر آماری تفاوت معنی داری داشتند (1/07±5/22 در مقابل 1/19±2/50) (0/001>p).

  نتیجه گیری: 

  بر اساس نتایج این مطالعه مزالازین به طور چشمگیری در کاهش شدت درد ناشی از سندرم روده تحریک پذیر موثر می باشد. اما تفاوتی در تعداد دفعات دفع مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: مزالازین، آمی تریپتیلین، سندرم روده تحریک پذیر، اسهال، درد شکم
 • فرزانه برومند، سعیده قاسم بیگلو، جواد رسولی، شبنم وظیفه خواه* صفحات 372-382
  سابقه و هدف

  در بارداری هایی که با پره اکلامپسی عارضه دار می شوند، به نظر می رسد نارسایی تهاجم تروفوبلاستی و القای پروسه التهابی داخل جفت باعث تولید بیومارکرهایی می شود که یکی از این بیومارکرها CA-125 می باشد. هدف از این مطالعه بررسی سطح سرمی CA-125 در پره اکلامپسی غیر شدید و شدید و مقایسه آن با بارداری نرمال می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مورد شاهدی گذشته نگر بر روی 30 زن با بارداری نرمال، 27 زن با پره اکلامپسی خفیف و 30 زن با پره اکلامپسی شدید مراجعه کننده به کلینیک زنان بیمارستان مطهری ارومیه که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد ارزیابی در این مطالعه شامل سن حاملگی ، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، پلاکت AST،ALT ، کراتینین سرمی، اسید اوریک سرمی، سطح سرمی CA-125، میزان پروتیین ادراری و وزن هنگام تولد بوده است. نمونه خون وریدی موقع زایمان برای شمارش کامل خون، کراتینین، اسید اوریک و غلظت CA-125 از همه شرکت کنندگان اخذ شد. سپس نتایج مورد مقایسه قرار گرفت.

  یافته ها:

   نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین CA-125 زنان  در گروه کنترل برابرu/ml  5/37±17/83، برای گروه پره اکلامپسی خفیف برابر 12/40±40/64 و برای گروه پره اکلامپسی شدید برابر 48/90±71/73 بود که بیانگر بالا بودن این مقدار در پره اکلامپسی خفیف نسبت به گروه کنترل و پره اکلامپسی شدید نسبت به دو گروه دیگر می باشد. مقایسه های آماری نشان داد که ارتباط معنی داری بین سطح سرمی CA-125 در زنان با بارداری نرمال و پره اکلامپسی غیر شدید و شدید وجود دارد (0/001>p).

  نتیجه گیری: 

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که CA-125 با بروز پره اکلامپسی (خفیف و شدید) در ارتباط می باشد و می تواند به عنوان یک مارکر در تشخیص پره اکلامپسی به خصوص نوع شدید آن کمک کننده باشد. همچنین با توجه به ارتباط این مارکر با طیف وسیعی از متغیرهای دیگر توجه به سطح سرمی آن در کنار سایر متغیر های پاراکلینیکی می تواند در تشخیص و مدیریت بهتر بیماران کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: سطح سرمی CA-125، پره اکلامپسی، بارداری نرمال، حاملگی
 • هدی حسنی، مریم جوادیان، محمد رعنائی، آریا عابدی، شهلا یزدانی* صفحات 383-390
  سابقه و هدف

  ویروس پاپیلومای انسانی از عوامل عفونی و بیماریزای شایع می باشد که برخی از ژنوتیپ های آن توانایی تغییرات بدخیمی در سطح سلول های مخاطی را دارند. با بررسی میزان شیوع HPV در پاپ اسمیر (ASCUS) Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance با توجه به فاکتورهای خطر، می توان تصمیم گیری صحیح تری در انتخاب روش ارزیابی و هدایت بیمار به دنبال گزارش ضایعهASCUS  داشته باشیم. لذا هدف از این مطالعه بررسی انواع ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در بیماران با پاپ اسمیر ASCUS می باشد.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه مقطعی بر روی 200 نفر از بیماران با نتیجه پاپ اسمیر ASCUS و آزمایش HPV مراجعه کننده به درمانگاه کولپوسکوپی بیمارستان آیت الله روحانی طی دو سال اخیر انجام شد. اطلاعات دموگرافیک، سابقه مامایی، سابقه مصرف OCP، سابقه بیماری STD و رفتارهای پرخطر، درمان های سرویکس، نوع HPV، نتایج پاپ اسمیر، کولپوسکوپی و بیوپسی سرویکس ثبت و مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها: 

  میانگین سنی بیماران 8/09±33/83 سال بوده و پاپ اسمیر ASCUS 129 مورد (64/5%) ویروس پاپیلوما از نوع پر خطر، 16 مورد (0/8%) کم خطر و 55 مورد (27/5%) هر دو نوع بودند. نیوپلازی اینترااپیتلیال سرویکس II در 18 مورد (0/9%)، نیوپلازی اینترااپیتلیال سرویکس I در 10 مورد (0/5%) و نیوپلازی اینترااپیتلیال سرویکس III نیز در 2 مورد (0/1%) بود. 17/1% از ویروس های پر خطر موجب نیوپلاسم سرویکس شدند. در حالی که هیچ یک از ویروس های کم خطر نیوپلاسم نداده و همگی از نوع التهاب بودند. در مواردی که هم پر خطر و هم کم خطر بودند 14/5% نیوپلاسم دیده شد. اما ارتباط بین نوع ویروس پاپیلوما با بروز نیوپلاسم معنی دار بود (0/058=p).

  نتیجه گیری:

   بر اساس نتایج این مطالعه پاپ اسمیر ASCUS به خاطر همراه بودن در موارد زیاد با ویروس پرخطر HPV نیاز به بررسی دقیق تر مانند کولپوسکوپی و بیوپسی سرویکس تحت نظر افراد متخصص دارد.

  کلیدواژگان: ویروس پاپیلومای انسانی، کولپوسکوپی، پاپ اسمیر، ASCUS
 • منیژه اسدزاده، یدالله زاهد پاشا، پروین عزیزنژاد روشن*، ثریا خفری صفحات 391-400
  سابقه و هدف

  مرگ و میر نوزادان یک شاخص مهم بهداشتی است. جهت کاهش مرگ نوزاد باید علل آن در هر منطقه مورد توجه قرار گیرد تا بتوان در جهت بهبود کیفیت مراقبت های بهداشتی و درمانی قدم برداشت. لذا این مطالعه به منظور تعیین علل مرگ نوزادان در شهرستان بابل انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی بر روی کلیه نوزادان فوت شده در بیمارستان های (دولتی و خصوصی) شهرستان بابل انجام شد. علت فوت نوزادان بر اساس کد گذاری بین المللی مرگ بازبینی دهم (ICD10) و نیز براساس شواهد آزمایشگاهی و کلینیکی و پاراکلینیکی ثبت شده در پرونده ها استخراج و مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها: 

  از مجموع 16005 موالید زنده در شهرستان بابل، تعداد 123 نوزاد (7/6%) فوت شدند که از این تعداد 53 مورد (43/1%) در 24 ساعت اول زندگی بود. متوسط سن حاملگی موارد فوت شده 5/5±31/4 هفته، متوسط وزن تولد 1045/3±1705/4 گرم و میانگین عمر آنها 6/6±5/4 روز بود. شایع ترین علل مرگ نوزادان به ترتیب نارسی (30%)، ناهنجاری های مادرزادی (25/3%)، سپسیس (17/1%) و سندرم دیسترس تنفسی (13%) بوده است.

  نتیجه گیری: 

  نتایج مطالعه نشان داد که بیشترین علل مرگ نوزادان، نارسی و ناهنجاری های مادرزادی می باشد.

  کلیدواژگان: نوزاد، مرگ و میر، بخش مراقبت های ویژه نوزادان، نارس
 • حمیدرضا شتابی*، لیلی آدینه مهر، عظیم هنرمند، فرهاد حسن وند صفحات 401-412
  سابقه و هدف

  از عوارض جانبی شایع پس از بی حسی نخاعی افت فشار خون و برادیکاردی می باشد. تاثیر استفاده از اندانسترون در کاهش افت فشار خون ناشی از بی حسی نخاعی و برادیکاردی به دلیل اثر آنتاگونیستی آن بر رفلکس جریان بزولد مورد مطالعه قرار گرفته، لذا هدف از این مطالعه تعیین اثربخشی دو دوز متفاوت اندانسترون وریدی در کاهش بروز افت فشار خون و برادیکاردی در مادر کاندید سزارین الکتیو تحت بی حسی نخاعی می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور در سال 1399 در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان بر روی 90 بیمار 18 تا 45 ساله با سن حاملگی ترم کاندید سزارین انتخابی در سه گروه 30 نفری انجام شد. 5 دقیقه قبل از بی حسی نخاعی در گروه اول و دوم به ترتیب mg 6 و 8 اندانسترون و در گروه سوم نرمال سالین وریدی تزریق شد. علایم حیاتی هر 15 دقیقه در حین جراحی و در ریکاوری ارزیابی شد و بروز اختلالات همودینامیک، تهوع و استفراغ بین سه گروه مقایسه شد.

  یافته ها: 

  بین سه گروه از نظر متغیرهای دموگرافیک و پایه، فشارخون (سیستول، دیاستول و متوسط فشار شریانی)، ضربان قلب، دریافت افدرین و بروز اختلال همودینامیک اختلاف معنی داری وجود نداشت. فراوانی بروز تهوع در ریکاوری بین سه گروه اختلاف معنی دار داشت (0/035=p) بطوریکه 12 نفر از گروه اندانسترون mg 6، 12 نفر از گروه اندانسترون mg 8 و 21 نفر از گروه شاهد دچار تهوع در ریکاوری شدند (به ترتیب 40%، 40% و 70%). فراوانی بروز استفراغ در ریکاوری بین سه گروه تفاوت معنی دار داشت (0/002=p). بطوریکه 5 نفر از گروه اندانسترون mg 6، 1 نفر از گروه اندانسترون mg 8 و 12 نفر از گروه شاهد دچار استفراغ در ریکاوری شدند (به ترتیب 16/7%، 3/3% و 40%).

  نتیجه گیری:

   نتایج مطالعه نشان داد که تجویز اندانسترون با دوز های 6 و 8 mg در سزارین تحت بی حسی نخاعی تاثیر معنی داری در کاهش بروز افت فشار خون، برادیکاردی و تجویز افدرین و آتروپین ندارد. اما با کاهش بروز تهوع و استفراغ در اتاق ریکاوری همراه است (اندانسترون 8 mg  موثرتر از 6 mg  است).

  کلیدواژگان: اندانسترون، بی حسی نخاعی، سزارین، پاسخ قلبی عروقی
 • نجمه انبیائی، بابک یزدانی* صفحات 413-422
  سابقه و هدف

  آگاهی از محل کانال آلویولار تحتانی و منتال فورامن در جراحی های پری اپیکال، تجویز بی حسی موضعی و ایمپلنت گذاری بسیار حایز اهمیت است. هدف از این مطالعه مقایسه موقعیت و نمای کانال آلویولار تحتانی و منتال فورامن در تصاویر پانورامیک و CBCT است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی، رادیوگرافی های پانورامیک و CBCT همزمان بیمارانی که به مدت یک سال به کلینیک خصوصی رادیولوژی مراجعه کرده اند، مورد بررسی قرار گرفت. در رادیوگرافی های پانورامیک شاخص های دیده شدن کانال، دیده شدن فورامن منتال، مجاورت فورامن منتال با دندان های پرمولر مندیبل، قطر کانال، قطر فورامن منتال و فاصله فورامن منتال تا کرست آلویول بررسی شدند. سپس در رادیوگرافی های CBCT (به عنوان گلد استاندارد) همه این موارد بررسی و مقایسه شدند.

  یافته ها: 

  در این مطالعه تصاویر CBCT و پانورامیک همزمان 41 بیمار شامل 23 مرد (56/1%) و 18 زن (43/9%) با میانگین سنی 13±51 سال بررسی شد. میانگین متغیرهای قطر کانال آلویولار تحتانی و فاصله فورامن منتال تا کرست آلویول در تصاویر پانورامیک به طور معنی داری بیشتر از تصاویر CBCT بود (0/001>p). میانگین قطر فورامن منتال در تصاویر پانورامیک (1/3±3/9) کمتر از تصاویر CBCT (1/3±4/2) بود اما میزان اختلاف معنی دار نبود (0/074=p).

  نتیجه گیری: 

  بر اساس نتایج این مطالعه، هر چند می توان از رادیوگرافی پانورامیک در درمان های روتین و بررسی کلی مندیبل استفاده کرد ولی در اعمال دندانپزشکی که نیازمند دقت بالاتری از لحاظ اندازه گیری می باشد، استفاده از تکنیک CBCT ضرورت دارد.

  کلیدواژگان: رادیوگرافی پانورامیک، توموگرافی کامپیوتری با پرتو مخروطی، فورامن منتال، کانال آلوئولر تحتانی
 • محمدجواد نصر، امیرحسین زهره وند، داوود حسینی تالاری، علی علیزاده خطیر* صفحات 423-427
  سابقه و هدف

  متادون یک آگونیست اپیوییدی بوده که برای درمان وابستگی به مواد مخدر استفاده می شود. توکسیک لکوآنسفالوپاتی می تواند باعث مشکلات جدی و حتی تهدید کننده حیات شود. لکوآنسفالوپاتی ناشی از متادون یک وضعیت نادر از این مسمومیت است. به دلیل اهمیت وضعیت  این بیماری و درمان آن، موردی از متادون لکوآنسفالوپاتی گزارش می گردد.

  گزارش مورد:

   بیمار مرد 63 ساله ای است که با تب گهگاهی، خواب آلودگی، رژیدیتی و با شک به سندرم نورولپتیک بدخیم (Neuroleptic Malignant Syndrome= NMS) مراجعه کرد. وی شرح حالی از وابستگی به تریاک از سنین جوانی را داشته و از 2 ماه پیش تحت درمان نگهدارنده با شربت متادون 80 میلی گرمی بود. پس از پدیدار شدن علایم شامل هذیان، اختلال توجه و آگاهی، قبل از رژیدیتی و تب، درمان با نصف قرص هالوپریدول 0/5 میلی گرم دو بار در روز انجام شد. ضایعات متعدد در CT-Scan و MRI اولیه مشاهده شد. توکسیک تست وی نسبت به متادون مثبت و سایر سموم منفی بودند. پس از دو هفته، MRI دوم ضایعات پیشرونده سریع در ماده سفید را نشان داد. بنابراین، علاوه بر NMS، لکوآنسفالوپاتی ناشی از متادون نیز تشخیص داده شد. هیدراسیون، قرص بروموکریپتین 2/5 میلی گرم دو بار در روز و تیپرینگ متادون و قطع هالوپریدول انجام شد. بعد از دو ماه هوشیاری مریض بهتر و همچنین تست های CPK و LDH وی نرمال شد.

  نتیجه گیری:

   لکوآنسفالوپاتی ناشی از متادون یک وضعیت بسیار نادر است اما برای پزشکان بسیار مهم بوده که این تشخیص را در بیمارانی که از متادون استفاده می کنند، به ویژه زمانی که علایم و نشانه های عصبی و روانی دارند، در نظر بگیرند. زیرا تیپرینگ زودهنگام متادون می تواند باعث کاهش و توقف سمیت آن بر روی ماده سفید مغز شود.

  کلیدواژگان: متادون، لکوآنسفالوپاتی، سندرم نورولپتیک بدخیم
 • مریم جلیلی صدرآباد، فاطمه زاهدی خراسانی، بهناز روشن نیا، شبنم سوهانیان* صفحات 428-434
  سابقه و هدف

  پوسیدگی دندان دلیل اصلی بیماری های پالپ و پری اپیکال بوده و هنگامی که پالپ دندان را درگیر کند، چاره ای جز تخلیه پالپ جهت حفظ دندان نیست. ظهور روش های جدید درمان های رژنراتیو، بازسازی پالپ و عاج دندان را امکان پذیر کرده است. از آنجا که تاکنون انجام درمان های رژنراتیو به دندان های نابالغ محدود بوده است، این مطالعه با هدف بازسازی بافت پالپ بالغ با استفاده از پیوند سلول های بنیادی پالپ دندان به همراه ماتریکس پلاسمای غنی از پلاکت (PRP =Platelet-Rich Plasma) در خرگوش انجام شد.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه تجربی مداخله ای بر روی یک دندان انسیزور بالا در یک خرگوش نر بالغ آلبینو 1 ساله 2 کیلوگرمی به صورت پایلوت انجام شد. پس از پاکسازی کامل بافت پالپ از ریشه و تاج و شستشو دادن کانال ریشه دندان، فایل30 جهت ایجاد خونریزی از اپکس رد شد. سپس سلول های بنیادی پالپ دندان به همراه PRP به داخل کانال تزریق و تاج با گلاس آینومر سیل شد. بعد از 14 روز، از دندان رادیوگرافی تهیه، دندان کشیده شده با هماتوکسیلین-ایوزین رنگ آمیزی و توسط میکروسکوپ نوری بررسی شد.

  یافته ها:

   در بررسی هیستولوژیک، در دیواره داخلی کانال ریشه سلول های ادنتوبلاست زنده، ضخامت اندکی از دنتین توبولار (حدود 1 میلی متر) و ساختارهای شبه عروقی ریز در حال تشکیل مشاهده شدند. همچنین کل فضای کانال ریشه با تعداد اندک و پراکنده از سلول های التهابی و بافت زنده شبه پالپ پر شده بود.

  نتیجه گیری: 

  بر اساس نتایج این مطالعه، مشاهده ساختارهای شبه عروقی حاکی از پتانسیل رژنراتیو DPSC بوده و دریچه ای را برای مطالعات با نمونه های بیشتر جهت بازسازی موثر پالپ دندانی می گشاید.

  کلیدواژگان: بازسازی، پیوند، سلول های بنیادی، پالپ دندان، خرگوش ها
 • سارا مجیدی نیا، حسین باقری، مهسا مقصودلو نژاد*، کیانا شکفته، طاهره پرهیزکار صفحات 435-443
  سابقه و هدف

   تکنیک های معرفی شده برای بهبود استحکام باند زیرکونیا می تواند اثر نامطلوبی بر استحکام خمشی داشته باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی اثر پارامترهای سندبلاست بر استحکام باند میکرو برشی (مگاپاسکال) و استحکام خمشی دو محوری (مگاپاسکال) زیرکونیا انجام شد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه آزمایشگاهی، 180 دیسک زیرکونیایی به منظور ارزیابی استحکام باند و استحکام خمشی تهیه شدند (90 نمونه در هر تست). برای هر تست نمونه ها به یک گروه کنترل و 8 گروه مداخله از لحاظ روش سندبلاست (فشار 4 یا 6 بار، زمان 14 یا 21 ثانیه و سایز ذرات 50 μm یا  110، n=10) تقسیم شدند. از ماشین تست یونیورسال برای ارزیابی استحکام باند و استحکام خمشی دو محوری استفاده شد. سپس آنالیز انکسار اشعه ایکس (XRD) انجام شد.

  یافته‌ها: 

  نتایج به دست آمده نشان داد گروه های با ذرات 110 (4 بار- 14 ثانیه، 6 بار- 14 ثانیه، 4 بار- 21 ثانیه و 6 بار- 21 ثانیه، با استحکام باند به ترتیب 5/99±34/43، 6/39±35/21، 3/95±27/17 و 3/92±28/66 مگاپاسکال) به طور قابل‌ ملاحظه‌ ای استحکام باند بالاتری در مقایسه با گروه کنترل داشتند (به ترتیب 0/001p<، 0/001>p، 0/034=p و 0/005=p) . همچنین گروه ها با ذرات 110 mµ  و زمان 21 ثانیه (با فشار 4 و 6 بار به ترتیب با استحکام خمشی 91/29±1062/56 و 93/24±962/30 مگاپاسکال) و ذرات 50 mµ ، فشار 6 بار و زمان 21 ثانیه (90/00±1031/69 مگاپاسکال)، در مقایسه با گروه کنترل به صورت معنی داری استحکام خمشی پایینتری داشتند (0/001>p). با توجه به آنالیز XRD ذرات 110 mµ  و زمان 21 ثانیه فاز مونوکلینیک بیشتری داشتند.

  نتیجه‌گیری:

   این مطالعه نشان داد سندبلاست با ذرات بزرگ تر و زمان کوتاه تر می تواند استحکام باند را بدون اثر منفی بر استحکام خمشی افزایش دهد.

  کلیدواژگان: استحکام خمشی، انکسار اشعه ایکس، زیرکونیای تتراگونال پایدار شده با ایتریا، هواسایی
 • جواد شاهین فر، حسین زراعتی*، علی اسماعیلی، مهدیه درتومی، حسنیه رئوفیان صفحات 444-452
  سابقه و هدف

   عوامل بیهوشی و نوع جراحی ممکن است به آسیب کبدی بعد از عمل منجر شود. هوشبرهای استنشاقی با اختلال عملکرد کبدی پس از جراحی مرتبط هستند. انتظار می ‌رود پروپوفول پتانسیل کمتری برای آسیب کبدی بعد از عمل داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه عملکرد آنزیم های کبدی بعد از بیهوشی به روش تیوا با ایزوفلوران انجام شد.

  مواد و روش ‌ها: 

  این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 70 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان امام علی (ع) بجنورد انجام شد. بیماران به صورت در دسترس انتخاب و سپس به روش تصادفی سازی بلوکه بندی در دو گروه تیوا و ایزوفلوران تقسیم شدند. حین عمل جراحی، نگهداری بیهوشی در گروه ایزوفلوران، با گاز ایزوفلوران (1/2 مک) و در گروه تیوا، با انفوزیون پروپوفول (100 میکروگرم/کیلوگرم/دقیقه) و رمی فنتانیل (0/1 میکروگرم/کیلوگرم/دقیقه) انجام گرفت. سطح فاکتورهای ALT، AST، ALP، PTT، INR بیماران با دستگاه های آزمایشگاهی قبل از عمل، بلافاصله، 24 و 48 ساعت پس از عمل مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.

  یافته‌ها: 

  از نظر متغیرهای دموگرافیک و مداخله گر بین دو گروه اختلاف معنی داری وجود ندارد. سطح آنزیمALT  در گروه تیوا از 10/7±17/6 به 14/2±21/2 و در گروه ایزوفلوران از 9/4±16/7 به 16/1±28/4 رسید (0/05>p). در بقیه آنزیم ها این اختلاف معنی دار نبود.

  نتیجه‌گیری: 

  نتایج مطالعه نشان داد که استفاده از هر دو روش تیوا و ایزوفلوران بر میزان آنزیم های کبدی بیماران تحت عمل جراحی کله‌سیستکتومی به روش لاپاروسکوپی تاثیر گذار می باشد.

  کلیدواژگان: هوشبر استنشاقی، ایزوفلوران، بیهوشی، پروپوفول، آنزیم کبدی
 • سارا حبیبی، مریم جوادیان، حسین قربانی، ثریا خفری، محمد عابدی سماکوش، شهلا یزدانی* صفحات 453-462
  سابقه و هدف

   تامین ویتامین دی طی بارداری جهت هموستاز کلسیم جنین و رشد استخوانی و معدنی شدن آن ضروری است و کمبود آن می تواند منجربه عوارض بارداری شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سطح ویتامین دی بر پیامدهای بارداری در خانم های باردار می باشد.

  مواد و روش ‌ها:

   این مطالعه مقطعی بر روی 450 زن باردار مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله روحانی شهرستان بابل انجام شد. اطلاعات مادران با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد. از افراد نمونه خون جهت اندازه گیری سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین 3D به روش ELISA، با استفاده از کیت Euroimmune گرفته شد. بیماران به دو گروه سطح ویتامین دی< 25 و سطح ویتامین دی> 25 تقسیم و مقایسه شدند.

  یافته‌ها:

   247 نفر (54/8%) با سطح ویتامین دی< 25 و 203 نفر (44/8%) با سطح ویتامین دی> 25 بودند. افراد با سطح ویتامین دی کمتر، به طور معنی داری دارای فشار خون بارداری (0/03=p) و پارگی کیسه ‌آب (0/04=p) بیشتری نسبت به افراد با سطح ویتامین دی بالاتر بودند. متغیرهای درد زایمان، دیابت، محدودیت رشد جنین و حاملگی طول کشیده اختلاف معنی ‌دار در افراد با سطح بالا و پایین ویتامین دی نشان ندادند. عوارض بارداری شامل پره اکلامپسی، پره ترم، دکولمان و محدودیت رشد جنین نیز اختلاف معنی ‌دار در افراد با سطح بالا و پایین ویتامین دی نشان ندادند. در بررسی پیامدهای نوزادی، وزن نوزاد، جنس نوزاد، آپگار دقیقه 5، دور سر و بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان اختلاف معنی‌ دار دیده نشد.

  نتیجه‌گیری:

   نتایج مطالعه نشان داد که بعضی عوارض بارداری از جمله فشار خون بارداری و پارگی کیسه آب در خانم های باردار با کمبود ویتامین دی ارتباط دارند. لذا برنامه ریزی جهت بررسی سطح ویتامین دی مادران قبل بارداری و اصلاح آن در بارداری ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: ویتامین دی، بارداری، نوزاد، فشار خون بارداری، پارگی کیسه آب
 • مریم علیزاده، ناصر پولادی*، محمدعلی حسینپور فیضی، رعنا مددی راد، سعیده امامی صفحات 463-471
  سابقه و هدف

  مطالعات حاکی از آن است که پلی‌مورفیسم تک نوکلیوتیدی rs1467465 ژن ICB-1 در سرطان های سینه و تخمدان همراهی دارد. این مطالعه با هدف بررسی همراهی پلی‌ مورفیسم ژن rs1467465 A>G ICB-1 در استعداد ابتلا به سرطان تیرویید انجام گرفت.

  مواد و روش‌ها

  در این مطالعه موردی- شاهدی خون محیطی 92 بیمار مبتلابه سرطان تیرویید مراجعه‌کننده به بیمارستان های تبریز و 203 فرد سالم تهیه شد. پس از استخراج DNA به روش نمک اشباع، پلی‌مورفیسم تک نوکلیوتیدی rs1467465 ژن ICB-1 به روش TETRA-ARMS-PCR مورد بررسی قرار گرفت. سپس فراوانی آللی و ژنوتیپی گروه بیمار و کنترل ارزیابی و مقایسه گردید.

  یافته‌ها:

   در این مطالعه، فراوانی ژنوتیپی AA، AG و GG در گروه بیمار به ترتیب 4/34%، 68/47% و 27/17% و در گروه کنترل، 4/92%، 55/66% و 39/40% به دست آمد. فراوانی آللی A و G به ترتیب در گروه بیمار، 38/58% و 61/41% و در گروه کنترل، 32/75% و 67/24% محاسبه شد. در این مطالعه، ارتباط این پلی‌مورفیسم با برخی از خصوصیات بالینی و آسیب شناختی سرطان تیرویید شامل جنسیت، سن، نوع، درجه و اندازه تومور، درگیری غدد لنفی و سمت درگیر بررسی شد.

  نتیجه‌گیری: 

  مطالعه نشان داد که ژنوتیپ های AG و GG دارای ارتباط معنی داری با ریسک ابتلا به تومورهای تیروییدی در جمعیت مورد مطالعه هستند و همچنین این پلی‌مورفیسم ممکن است در تعیین خطر نسبی گسترش تومورهای تیروییدی سهیم باشد.

  کلیدواژگان: سرطان تیروئید، ژن ICB-1، واکنش زنجیره ای پلیمراز
 • مژده کمالی، سید رضا حسینی*، رضا قدیمی، آتنا رحیمی، علی بیژنی صفحات 472-481
  سابقه و هدف

   شناخت عوامل موثر در ایجاد سقوط، نقش مهمی در کاهش مشکل و هزینه های مربوط به درمان آن ایفا می کند. با توجه به متناقض بودن داده ها در مورد استفاده از داروهای کاهنده فشارخون بالا و سقوط در افراد سالمند، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین مصرف داروهای کاهنده فشار خون بالاو سقوط در سالمندان انجام شد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه مقطعی بخشی از فاز اول کوهورت سالمندان شهر امیرکلا بوده که بر روی سه گروه 250 نفری متشکل از سالمندان سالم، مبتلایان به پرفشاری خون با و بدون مصرف داروی کاهنده فشار خون، انجام شد. داروهای کاهنده فشار خون در 6 گروه بر اساس مکانیسم اثر تقسیم شدند. متغیرهای سن، جنس، شاخص توده بدنی، فعالیت فیزیکی، دیابت، تعداد داروها، علایم افسردگی، وضعیت شناختی، تعداد بیماری همراه و نیز فراوانی سقوط در یک سال قبل از شروع مطالعه و در پیگیری شش ماهه با پرسش از افراد سالمند در سه گروه و نیز در دسته های مختلف داروهای کاهنده فشار خون مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.

  یافته‌ها:

   از کل سالمندان مورد مطالعه، 126 نفر (16/8%) طی 12 ماه گذشته و 36 نفر (4/8%)  طی پیگیری شش ماهه دچار سقوط شدند. ارتباط معنی داری بین سقوط و مصرف داروی کاهنده فشار خون و نیز بین مصرف کلاس های مختلف داروهای کاهنده فشار خون با سقوط پیدا نشد. متغیرهایی همچون علایم افسردگی (2/057 =OR، 0/001=p)، تعداد بیماری های همراه (0/189=OR، 0/006=p) و سن بالاتر (1/033=OR، 0/040=p) نقش موثری در ایجاد سقوط داشتند.

  نتیجه‌گیری:

   نتایج مطالعه نشان داد که استفاده از داروهای کاهنده فشار خون و کلاس های مختلف آن با افزایش فراوانی سقوط در سالمندان همراه نمی باشد.

  کلیدواژگان: سقوط، عوامل کاهنده فشار خون، عوامل خطر، سالمندان
 • شبنم کاظمیان، سید رضا محبی*، طاهره ناجی، حمید اسدزاده عقدایی، محمدرضا زالی صفحات 482-491
  سابقه و هدف

   یکی از مهم ترین تاثیرات نانو مواد بر سلول ها، القای فرآیند مرگ برنامه ریزی شده سلولی (آپوپتوز) می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر سمیت نانو ذره اکسید گرافن-طلا و ارزیابی بیان ژن کاسپاز 3 در رده سلول های سرطانی کبد HepG2 می باشد.

  مواد و روش‌ها: 

  در این مطالعه تجربی رده سلولی هپاتو سلولار کارسینوما (HepG2) از انستیتو پاستور تهران تهیه شد .از سلول های تیمار شده با غلظت های µg/ml 10 تا 500 از Gold-rGO و تیمار نشده به عنوان کنترل استفاده گردید. میزان بیان ژن کاسپاز 3 و میزان زنده مانی سلول ها در سه گروه کنترل C، گروه A و B در زمان های 24 و 48 ساعت بررسی و مقایسه شد. اثر غلظت به روش XTT و رنگ آمیزی آکریدین اورنج اتیدیوم بروماید بررسی شد. سنجش بیان ژن کاسپاز 3 به صورت کمی Relative quantification با استفاده از تست Real time PCR انجام شد.

  یافته‌ها: 

  بر اساس نتایج XTT مقادیر EC20، EC50، EC80 در زمان 24 ساعت به ترتیب µg/ml 386/420، 90/680، 24/151 و در زمان 48 ساعت g/mlµ 358/146، 89/536، 22/384 محاسبه شد. بررسی میزان تغییر سطح بیان ژن کاسپاز 3 در این غلظت ها در مقایسه با سلول های تیمار نشده در زمان های 24، 1/022±3/436Difference between means fold change±SEM=  و 48 ساعت 0/02±4/054 نشان داد که به صورت معنی داری میزان سطح بیان ژن تغییر می کند. میزان زنده ماندن سلول های کنترل (C) در مقایسه با سلول های تیمار شده با غلظت های بالاتر از 50 میکروگرم در میلی لیتر (B) افزایش نسبی دارد که از لحاظ آماری معنی دار است (0/0001>p). بررسی با رنگ آمیزی AO/EB برای تعیین میزان آپوپتوز با بیشتر شدن دوز میزان آپوپتوز بیشتری را نشان داد.

  نتیجه‌گیری:

   نتایج مطالعه نشان داد که در کاربرد این نانو ذره باید از زمان های کوتاه تر و غلظت های پایین تر استفاده کرد.

  کلیدواژگان: سمیت سلولی، زیست سازگاری، گرافن، گلد-گرافن، کاسپاز 3
 • امیر طاهر میرمرتضوی*، داوود نودهی، ریحانه صادق زاده صفحات 492-500
  سابقه و هدف

  طراحی روش آماده سازی دندان برای ساخت اندوکرون در دستیابی به موفقیت بالینی موثر است. با توجه به اینکه دانش ما، در مورد آماده سازی پالپ چمبر ناکافی می باشد، این مطالعه با هدف مقایسه استحکام شکست دندان های مولر و پرمولر بالا درمان ریشه شده بازسازی شده توسط اندوکرون با دو روش متفاوت آماده سازی پالپ چمبر انجام شد.

  مواد و روش‌ها: 

  در این مطالعه آزمایشگاهی 15 مولر و 15 پرمولر اول بالا به سه گروه تقسیم شدند. گروه اول (5 دندان سالم) به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. دندان های گروه دوم و سوم درمان ریشه شده، در جیگ اکریلی مانت شدند و از 2 میلی متر بالای CEJ تاج آنها قطع شد. در گروه دوم آندرکات دیواره پالپ چمبر توسط تراش با فرز حذف شد. در گروه سوم آندرکات توسط سمان گلس یونومر تقویت شده با رزین (RMGI) بلاک اوت شد. دندان های گروه دوم و سوم توسط اسکنر لابراتواری اسکن شدند و با اندوکرون از جنس گلس سرامیک لیتیوم دی سیلیکات (EMAXCAD, Ivoclar Vivadent) بازسازی و سمان شدند. سپس تمام دندان ها توسط دستگاه تست یونیورسال با سرعت کراس هد یک میلی متر بر دقیقه تحت تست استحکام شکست قرار گرفتند.

  یافته‌ها:

   استحکام شکست دندان های پرمولر گروه دو (186/6±883/160) و گروه سه (262/6±880/380) تفاوت معنی داری نداشت. استحکام شکست دندان های مولر گروه دو (444/4±960/120) و گروه سه (400/7±1290/740) تفاوت معنی داری نداشت. میانگین استحکام شکست دندان مولر سالم (375/4±2194/400) به طرز معنی داری از مولرهای ترمیم شده بیشتر بود (0/05>p). از نظر نوع شکست (قابل ترمیم- غیرقابل ترمیم) نیز در بین دندان های مولر و پرمولر در گروه های مورد مطالعه تفاوت معنی داری وجود نداشت.

  نتیجه‌گیری: 

  بر اساس نتایج این مطالعه می توان جهت ساخت اندوکرون در دندان های خلفی بالا از دو روش حذف اندرکات یا بلاک اوت کردن پالپ چمبر با مواد ترمیمی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: اندوکرون، استحکام شکست، گلس سرامیک لیتیوم دی سیلیکات
 • نگین قدمی، سلدا زاهدی عبدی، کریم ناصری، ابراهیم قادری، جمال امجدی، فرزاد سرشیوی* صفحات 501-509
  سابقه و هدف

  جراحی برداشتن لوزه، از جراحی های شایع در کودکان می باشد که با درد و خونریزی پس از عمل همراه می باشد. این مطالعه با هدف بررسی اثر تزریق لیدوکایین- اپی نفرین در بستر لوزه ها بر روی عوارض بعد از جراحی برداشتن لوزه انجام شده است.

  مواد و روش‌ ها

  این کارآزمایی بالینی بر روی 109 بیمار 5 تا 18 ساله، که جهت جراحی لوزه به بیمارستان کوثر سنندج مراجعه کرده بودند، انجام گرفت. پس از تقسیم بندی بیماران به صورت تصادفی، در گروه مداخله، قبل از شروع جراحی 40 میلی گرم لیدوکایین 1% با 5 میکروگرم اپی نفرین (حجم 5 میلی لیتر)، در بستر لوزه ها تزریق شد، ولی در بیماران گروه کنترل، جراحی بدون تزریق لیدوکایین- اپی نفرین، شروع شد. فشار خون و ضربان قلب بیمار در فواصل قبل، حین و پس از جراحی، شدت درد با استفاده از مقیاس صورت ونگ بیکر در زمان های 30 و 60 دقیقه و 6، 12 و 24 ساعت پس از جراحی، میزان خونریزی حین و پس از جراحی با محاسبه حجم ساکشن و پدهای خونی و نیز زمان بستری بودن در ریکاوری ثبت و مقایسه شد.

  یافته‌ها:

   میانگین میزان خونریزی در گروه مداخله 47/1±65/5 میلی لیتر و در گروه کنترل 45/7±113/7 میلی لیتر بود (0/0001=p). میانگین شدت درد و تغییرات همودینامیک در زمان های 30، 60 دقیقه و 6، 12 و 24 ساعت پس از جراحی در گروه مداخله کمتر از گروه کنترل بوده و تفاوت معنی دار آماری داشتند (0/0001=p). میانگین زمان ترخیص از ریکاوری در گروه مداخله 23/2±35/0 دقیقه و در گروه کنترل 17/5±50/4 دقیقه بود (0/0001=p).

  نتیجه‌گیری:

   بر اساس نتایج این مطالعه به نظر می رسد تجویز لیدوکایین- اپی نفرین در بستر لوزه، پیش از شروع جراحی لوزه، می تواند میزان درد، خونریزی و تغییرات همودینامیک حین و پس از جراحی را کاهش داده و بیمار زودتر ریکاوری شود.

  کلیدواژگان: جراحی لوزه، درد، خونریزی، لیدوکائین، اپی نفرین
 • مینا وصال، کریم عسگری*، حمیدرضا روح افزا، پیمان ادیبی صفحات 510-525
  سابقه و هدف

  سندرم فیبرومیالژیا (Fibromyalgia syndrome= FMS)، به عنوان یک اختلال درد مزمن گسترده با علت ناشناخته در نظر گرفته می شود. از آنجاییکه ویژگی های شخصیتی می توانند نقش مهمی در پیشرفت FMS داشته باشند، لذا این مطالعه مروری به منظور افزایش درک ویژگی های شخصیتی مرتبط با FMS، انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مروری با جستجوی مقالات بر اساس دستورالعمل پریزما (PRISMA) برای مقالات منتشر شده از سال 2000 تا سپتامبر 2021 در پایگاه های معتبر و با استفاده از واژه های کلیدی سندرم فیبرومیالژیا، درد گسترده مزمن، شخصیت و آزمون های شخصیت انجام شد. نتایج 30 مطالعه واجد شرایط با هدف شناسایی ویژگی های شخصیت در بیماران مبتلا به FMS بررسی و خلاصه گردید.

  یافته‌ها:

   با توجه به مدل نظری استفاده شده، مقالاتی که از ابزار TCI استفاده کرده اند، اجتناب آسیب زا بالا و خودگردانی پایین را گزارش کرده اند. نمرات بالا در خود بیمار انگاری، هیستری و افسردگی با استفاده از پرسشنامه MMPI مشاهده شده است. همچنین سایر مطالعات،‌ نمره بالا در روان رنجوری را با استفاده از NEO نشان دادند. در این مرور نظام‌مند، برخی از ویژگی های شخصیت مرتبط با FMS شناسایی و تبیین شدند. به بیان دیگر، بسیاری از بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا ویژگی های شخصیتی را نشان می دهند که با مکانیسم های دخیل در FMS مرتبط هستند.

  نتیجه‌گیری:

   یافته ها، شواهدی را ارایه می کند که ویژگی های شخصیتی می توانند نقش کلیدی در زمینه سازی و تداوم این سندرم داشته باشند. با این حال، مطالعات فاقد شواهد کافی برای حمایت از شخصیت MSF است. نتایج، دانش ما را در مورد ماهیت پیچیده این اختلال گسترش می دهد و درمان موثر بیماران FMS را تسهیل می کند. به طور کلی این یافته ها از نیاز به یک مدل جامع شخصیت برای درک بهتر FMS حمایت می کند.

  کلیدواژگان: سندرم فیبرومیالژیا، درد گسترده مزمن، شخصیت، آزمون های شخصیت
|
 • A .Homaei, F .Saffari*, E. Parsarad, ZS. Mohammadi Pages 1-9
  Background and Objective

  Diabetic ketoacidosis and severe hypoglycemia are common and recurrent acute complications of type 1 diabetes and are associated with high mortality and morbidity. The aim of this study was to determine the frequency of diabetic ketoacidosis and hypoglycemia in children with type 1 diabetes.

  Methods

  In this retrospective cross-sectional study, 480 patients with type 1 diabetes admitted to the Children Hospital in Qazvin were enrolled by census method. Demographic characteristics, season of referral, place of residence, existence of type 1 diabetes in the family, kin relationship of parents, cause of hospitalization (hyperglycemia, hypoglycemia and diabetic ketoacidosis) and length of hospital stay were extracted from the files and examined.

  Findings

  Most patients (62.9%) were female. 46%, 44.4% and 9.6% of patients were admitted with diabetic ketoacidosis, hyperglycemia and hypoglycemia, respectively. 47.96% of patients had severe diabetic ketoacidosis. 49.3% of patients had ketoacidosis with infection and 20% of known cases were hospitalized due to poor insulin compliance. Hospitalization days were significantly higher in patients with ketoacidosis (p=0.00).

  Conclusion

  According to the results of this study, the occurrence of infection and lack of adherence to insulin use were the main cause of hospitalization in patients with diabetes, which led to an increase in hospitalization days in these patients. Adequate training to regulate blood sugar reduces the rate of hospitalizations.

  Keywords: Type 1 Diabetes Mellitus, Diabetic Ketoacidosis, Hypoglycemia, Insulin, Hyperglycemia
 • M .Naderi, M .Narooie-Nejad, Gh .Soleimani, F. Okati, H .Mahmoodi Nesheli, SH. Soleimanzadeh Mousavi, S .Yaghoubi* Pages 10-17
  Background and Objective

  Human T-cell leukemia virus type 1 (HTLV-1) is a virus that is endemic in some parts of the world, and as a pathogen, it can lead to severe infections in humans. Since no antiviral treatment is currently available and the only way of confrontation is prevention and identification of infected blood, this study was performed to determine the frequency of antibodies against HTLV-1 in patients with rare bleeding disorders receiving blood in Zahedan.

  Methods

  The study population included 180 patients with rare bleeding disorders referred to Ali Asghar Hospital in Zahedan selected by census method and 90 healthy individuals who referred to hospital lab selected by convenience sampling method in 2020. Age range was 1 to 39 years. Blood samples were collected from all participants and antibody test against HTLV-1 was confirmed using ELISA kit and positive ELISA test was confirmed using Real-time PCR.

  Findings

  In the case group, there were 86 men (47.8%) and 94 women (52.2%) and in the control group there were 43 men (47.8%) and 47 women (52.2%). Antibodies against HTLV-1 were found in 2 patients (1.1%) with rare bleeding disorders and none in healthy individuals. The first was a 29-year-old man with Glanzmann's disease who had severe Glanzmann's thrombasthenia. The second case was a 23-year-old woman with severe forms of factor V and factor VIII deficiency whose family history of Rare Bleeding Disorders (RBD) was positive.

  Conclusion

  The results of the study showed that the risk of HTLV-1 transmission through plasma-induced blood products and new types of coagulation factors seems negligible.

  Keywords: Rare Bleeding Disorders, Patients, Human T-Cell Leukemia Virus Type 1
 • E. Abbasi*, F .Pishbin, N. Tahmasebpour Shahsavar, R. Shahabi, ME. Ghafari, S .Tabatabai, S. Heidari Pages 18-24
  Background and Objective

   Glucagon-like peptide 1 (GLP-1) has anti-diabetic, antioxidant and anti-inflammatory properties that change under different conditions. This peptide is known as a therapeutic target in diabetes and obesity. The aim of this study was to investigate the relationship between GLP-1 and oxidative stress in preterm infants.

  Methods

  In this case-control study, 40 term and preterm infants (gestational age less than 37 weeks) were used. GLP-1 concentration was measured by ELISA. Total antioxidant capacity (TAC), total oxidant status (TOS) and uric acid concentration were measured.

  Findings

  Serum GLP-1 level in preterm infants was significantly higher than term infants (p=0.003). Serum TAC level in preterm infants (973.16±235.53) was significantly lower than term infants (837.00±218.97) (p=0.006). Serum TOS level in preterm infants (65.46±33.52) was significantly higher than term infants (31.50±14.62) (p<0.001). Uric acid levels in preterm infants (5.83±1.73) were statistically higher than term infants (5.13±0.90) (p=0.02). Serum GLP-1 level in preterm infants was negatively and significantly correlated with TAC (p<0.001, r=-0.674) and positively and significantly correlated with TOS (p<0.001, r=0.754) and uric acid (p<0.001, r=0.633).

  Conclusion

  The results showed that the levels of GLP-1, TOS and uric acid in preterm infants were higher than term infants and GLP-1 had a negative correlation with TAC capacity and a positive correlation with TOS and uric acid in these infants.

  Keywords: Infant, Glucagon-Like Peptide 1 (GLP-1), Oxidative Stress, Uric Acid
 • M .Fateh Zonouzi, M. Rahmati Kamel, S. Sheikhzadeh, VA. Arash*, S. Khafri Pages 25-32
  Background and Objective

  Fluoride compounds are widely used for the control of dental plaque. Considering the effect of different fluoride compounds on the mechanical properties of orthodontic wires, this study was conducted to analyze the effect of different methods of fluoride administration at different concentrations on the load-deflection properties of rhodium-coated NiTi orthodontic archwires.

  Methods

  This clinical trial was conducted on 30 patients aged between 15 and 25 years referring to Babol University of Medical Sciences due to dental crowding and didn't have vertical skeletal defects. 0.016-inch Rhodium-Coated A-NiTi wire was placed on patients' maxillary brackets. Patients were randomly divided into three groups of ten: The control group used only fluoride toothpaste, the second group used fluoride toothpaste with sodium fluoride mouthwash (0.05%) and the third group used fluoride toothpaste with Acidulated Phosphate Fluoride gel (1.23% APF). After six weeks, the values of unloading force (N), yield strength (N/m2) and stiffness (N/m) of the wires were obtained using a three-point bending test.

  Findings

  The mean unloading force and stiffness of the second group wires were higher than that of the other groups and in the first group, they were higher than the control group in all values, but no significant differences were found between the groups. There was a significant difference between the yield strengths of different groups (p=0.038). The mean yield strength in the second group was higher than the other groups (0.94±0.16 N/m2) and was significantly different from the control group (0.75±0.19 N/m2) (p=0.030).

  Conclusion

  According to this study, method of fluoride administration does not affect the unloading force and stiffness but the yield strength of rhodium-coated NiTi archwires increases with an increase in the fluoride concentration.

  Keywords: Orthodontic Wires, Mechanical Tests, Sodium Fluoride
 • FS. Emadi Majd, R. Ghadimi, SR. Hosseini, A. Bijani, N. Jenabian, M. Motalebnejad, E. Mahmoudi, ZS. Madani, MM. Naghibi, F. Baladi, F. Sayadi, M. Mehryari, M. Hajimirzamohammad, A. Shirzad* Pages 33-40
  Background and Objective

  Periodontal disease is one of the most common chronic oral diseases worldwide. A variety of foods may affect periodontal health. Due to the importance of periodontal health in the old age, this study was designed to investigate the association between carbohydrate intake and periodontal health in the elderly in Amirkola, northern Iran.

  Methods

  This cross-sectional study is part of the second phase of the Amirkola Health and Ageing Project (AHAP). The evaluated participants included 400 elderly people (200 men and 200 women). Socio-demographic data of all subjects were recorded in the information form. Periodontal status, including plaque index (PI), periodontal disease index (PDI) and Oral Hygiene Index (OHI) were evaluated. Then, the Semi-Quantitative Food Frequency Questionnaire (SQFFQ) was completed in order to receive daily carbohydrates in grams per day for all Participants. Then, the relationship between carbohydrate intake and periodontal health was evaluated.

  Findings

  The participants consumed an average of 316±102.4 gr/day carbohydrates. The mean range of PI, OHI, PDI and in the high carbohydrate intake (>300 gr) group were 2.18±1.39, 2.84±1.51 and 1.51±0.86, respectively, and this rate was lower than the group with low carbohydrate intake (<300 gr) (1.96±1.52, 2.56±1.53 and 1.37±0.91), but the difference between the two groups was not significant.

  Conclusion

  In the present study, there was no relationship between periodontal health indices and carbohydrate intake.

  Keywords: Periodontal Disease, Carbohydrate, Nutrition, The Elderly
 • M .Azhdar, N .Mirzakhani*, A. Irani, AR .Akbarzadeh Baghban, A. Daryabor, S .Sangi, N .Afshin Jah Pages 41-49
  Background and Objective

  One of the most important problems of old age is physical health and cognitive problems that have a significant effect on their quality of life. Balance training can improve motor and cognitive function in the elderly. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of balance training on cognitive and occupational performance of the elderly.

  Methods

  This quasi-experimental study (pretest-posttest design) was performed on 13 elderly people aged 60-75 years in Kahrizak Charity Center in Tehran. Elderly people with the ability to walk independently, with a score of at least 20 on the Mini-Mental State Exam (MMSE) and a score of 20-40 on the Berg Balance Scale (BBS) underwent the cognitive tests of the Tower of London, the N-back task, and Advanced Reaction Time in the first week, each of which measures the variables of problem-solving, working memory, reaction time (simple, diagnostic, and selective), respectively, while the Canadian Occupational Performance Measure (COPM) was used to assess performance and satisfaction. Then, balance training was performed in twenty sessions for ten weeks, two sessions per week for each elderly person, and in the last week of the intervention, cognitive tests and occupational performance were repeated and the results were compared before and after the experiment.

  Findings

  The mean score of working memory before and after the intervention increased significantly from 21.92±5.47 to 30.38±5.36 (p<0.001) and problem solving from 13.15±9.92 to 19.38±11.87 (p=0.003), respectively. The mean score of occupational performance increased significantly from 6.47±1.53 to 7.07±1.71 (p=0.002) and variable of satisfaction from 6.51±1.79 to 7.10±1.61 (p=0.02). However, no significant change was observed in the reaction time variable (simple, diagnostic, and selective).

  Conclusion

  The results of the study showed that participating in a balance training program can have positive effects on a number of cognitive functions such as problem solving, working memory and also occupational performance (performance, satisfaction) in the elderly.

  Keywords: Balance, Balance Training, The Elderly, Cognition, Occupational Performance
 • A .Hedayatizadeh-Omran, F .Hasani, M. Saeedi, R .Shekarriz, M. Ahmadi, P .Ebrahimnejad, R .Alizadeh-Navaei* Pages 50-55
  Background and Objective

  Considering the anti-cancer effects of statins on colon cancer previously reported in epidemiological studies and uncertainty about the mechanisms of action, this study was performed to investigate the effect of statins in combination with chemotherapy on colon cancer cell lines.

  Methods

  The present study, which is a laboratory study, was performed on HT-29 cell line as colon cancer cell line and normal HFF cell line. After cell culture, atorvastatin at doses of 15 and 30 μM, rosuvastatin at doses of 30 and 60 μM, simvastatin at doses of 10 and 20 μM and 5-fluorouracil (5-FU) at 20 μg/ml were used for interventions in this study. Interventions were performed alone and in combination. Finally, MTT test was performed to evaluate cell viability.

  Findings

  Mean cell viability in simvastatin (20 μM) and simvastatin (20 μM)+5-FU (20 μg/ml) on colorectal cancer cell lines was 58.46±7.58 and 55.73±15.33 (p=0.999), respectively, in rosuvastatin (30 μM) and rosuvastatin (30 μM)+5-FU (20 μg/ml) was 91.63±10.3 and 56.2±10.27 (p=0.026), respectively, and in atorvastatin (30 μM) and atorvastatin (30 μM)+5-FU (20 μg/ml) was 82.3±26.9 and 52.16±9.49 (p=0.24), respectively.

  Conclusion

  The evaluation of cell proliferation showed that the addition of rosuvastatin to standard chemotherapy, unlike atorvastatin and simvastatin, had an increasing effect on cytotoxicity.

  Keywords: Statins, Cancer, Colon
 • SF. Hosseini, Y .Zahedpasha*, MA. Jahani, A .Bijani, T. Salmanian Pages 56-65
  Background and Objective

  The mortality in children aged 1-59 months is one of the important indicators in assessing the general health status of a community. The death control system for children aged 1-59 months is used to record and review this indicator in Iran. This study was performed to investigate the mortality rate in children aged 1-59 months in affiliated healthcare centers of Babol University of Medical Sciences based on ICD10.

  Methods

  In this cross-sectional study, all cases of death in children aged 1-59 months registered in affiliated healthcare centers of Babol University of Medical Sciences in 2009-2020 were collected by referring to the reports recorded in the death control system for children aged 1-59 months. Then, information about the cause of death and the trends of mortality during the years 2009-2020 were reviewed.

  Findings

  Out of a total of 303 cases of death in children aged 1-59 months, 179 cases (59.07%) were boys, the mean age of children was 13.08±15.12 months and with 175 cases (57.75%), the highest mortality rate was related to urban areas. The general trend of mortality was declining; from 41 cases in 2009 to 14 cases in 2020 (p≤0.001). Congenital and chromosomal abnormalities in 100 cases (34%), endocrine, nutritional and metabolic diseases in 56 cases (18.48%), nervous system diseases in 23 cases (7.59%) and cancers in 22 cases (7.26%) were respectively the most common causes of death.

  Conclusion

  The results show a declining trend in the mortality of children aged 1-59 months.

  Keywords: Children Aged 1-59 Months, Death Rate, The International Classification of Diseases (ICD)
 • SM. Hashemimehr, J .Rezaei Orimi* Pages 66-69

  Abu al-Hasan Ahmad ibn Muhammad al-Tabari Toranji, the author of the book "al-mu'alaja al-buqratiya", is one of the greatest physicians of Tabaristan and Iran in the fourth century AH. For this purpose, in the tenth issue (Volume 20, October 2018) of the Journal of Babol University of Medical Sciences, an article entitled "Abu al-Hasan Ahmad ibn Muhammad al-Tabari Toranji; the famous Iranian physician" has been published on pages 72-75 about the biography of this valuable scientist, which seems to have some problems and shortcomings in terms of historical geography. Therefore, the purpose of publishing this article is to critique the published article and draw appropriate conclusions in scientific studies.

  Keywords: Abu Al-Hassan Tabari, Toranje, Medical History, Physician, Tabaristan
 • H. Sorkhi, M .Esmaeili Dooki, A. Hadipour, S .Hosseinpour, P. Abdavi, M .Mohammadi* Pages 70-75
  Background and Objective

  Intussusception is one of the most common causes of intestinal obstruction in children 5 months to 3 years, which is the most common cause of acute abdominal pain and its prevalence increases as a result of viral infection. In this report, were present a case of intussusception in a 17-years-old boy following COVID-19.

  Case Report

   A 17-year-old adolescent boy with a known case of steroid-dependent nephrotic syndrome from the age of two has been referred to the emergency department with severe abdominal pain and vomiting. On ultrasound, renal mass and free fluids were shown. Ileocecal intussusception was observed and was repaired without any complications.

  Conclusion

  Based on the results of this study, intussusception should be considered in every patient with nephrotic syndrome with COVID-19 infection.

  Keywords: Intussusception, Nephrotic Syndrome, Meckel Diverticulum, COVID-19
 • MH .Niakan, M .Dehbozorgi, M. Hasanshahi, S. Gheisari, F .Kalashipour, A. Ebrahimi* Pages 76-82
  Background and Objective

  Bladder hernias occur in 1% to 4% of cases in the inguinal area. The hernial sac may contain any part of the bladder, such as the bladder diverticulum, all or part of the bladder and ureter. Most of these hernias are diagnosed during surgery. Delay in diagnosis can lead to serious complications and even death. The aim of this case report is to introduce a patient with a rare hernia of the bladder diverticulum in the inguinal region.

  Case Report

   The patient is a 58-year-old man who referred to Namazi Hospital in Shiraz with a bulge in the right inguinal region with symptoms of incarcerated hernia. The patient complained of pain and swelling in the right inguinal region and did not show any signs or symptoms of urinary tract involvement. During laparotomy, the mass was found to be connected to the bladder and the patient underwent inguinal hernia repair. The patient was discharged from the hospital one day after the operation without any problems. No complications were reported in follow-up two months after surgery.

  Conclusion

  According to our report, hernia of the urinary bladder diverticulum in the inguinal region may be asymptomatic. Therefore, accurate reporting of the patient's history and previous problems and diseases is required for careful surgical planning to prevent severe complications, including bladder injury in these people.

  Keywords: Bladder Diverticula, Diverticulum, Inguinal Hernia, Hernia
 • N .Nasirian*, H. Parsa Pages 83-87
  Background and Objective

  Endometriosis is defined as the presence of endometrial glands and stroma somewhere outside the uterus. The most common site of involvement is the small intestine and colon, and gastric wall involvement is rare. In this study, a case of gastric endometriosis with submucosal mass is reported.

  Case Report

  The patient is a 44-year-old woman who referred with abdominal and back pain for 2 months. Pain was not associated with menstruation and no tenderness was seen on abdominal examination. On CT scan, a 3×3 cm mass was reported and surgery was performed. During surgery, pelvic adhesion was seen and there was complete adhesion of the stomach, intestines, and ovaries to each other. In the frozen sample, endometriosis was reported. Due to the extensive involvement, the patient underwent medical treatment.

  Conclusion

  According to the results of this case, endometriosis may be seen in any area.

  Keywords: Endometrial, Pelvic Adhesion, Menstrual Cycle
 • A .Talebi, L .Amini*, A .Sahebkar Pages 88-94
  Background and Objective

  The prevalence of male infertility is increasing worldwide and vitamin D deficiency can be one of the causes for this problem. The aim of this study was to investigate the relationship between serum vitamin D levels and reproductive hormones in infertile men with abnormal spermograms.

  Methods

  This cross-sectional study was performed on 220 infertile men with abnormal spermograms. Based on serum levels of vitamin D, they were divided into two groups of vitamin D less than 20 ng/ml (108 patients) and vitamin D greater than or equal to 20 ng/ml (112 patients). Then serum levels of FSH, LH, FT and TT were extracted and compared by referring to the medical records of the subjects.

  Findings

  The mean age and body mass index of participants were 34.46±5.60 years and 25.54±2.40 kg/m2, respectively. Hormone levels of FT, TT, and FSH did not show a statistically significant difference between the two groups. However, LH levels in the group with vitamin D deficiency (3.63±2.53) was significantly lower than the group with normal vitamin D (4.67±4.08) (p= 0.025).

  Conclusion

  The findings of this study showed a significant relationship only between LH levels in infertile men and their serum vitamin D levels.

  Keywords: Male Infertility, Vitamin D3, Sex Hormones, Sperm
 • R .Madadi Rad, N .Pouladi*, A .Nemati Bosharani, M .Alizadeh Pages 95-102
  Background and Objective

  Studies show that single nucleotide polymorphisms of the HOTAIR gene are associated with a variety of cancers, including colorectal, breast, and thyroid cancers. The product of the HOTAIR gene is a long non-coding RNA that is involved in regulating gene expression, cell cycle and apoptosis and is considered an oncogene. The present study was conducted to investigate the association between HOTAIR rs1899663 G>T gene polymorphism and thyroid cancer susceptibility in northwestern Iran.

  Methods

  In this case-control study, peripheral blood was obtained from 90 patients with thyroid cancer referred to Tabriz hospitals as well as 198 healthy individuals. After DNA extraction by saturated salt and proteinase K method, single nucleotide polymorphism of HOTAIR rs1899663 gene was examined by tetra-primers ARMS PCR. Then, allelic and genotypic frequencies of control and case groups were calculated and compared.

  Findings

  In this study, the genotypic frequencies of GG, GT and TT in the case group were 23.3%, 49% and 27.7%, and in the control group were 20.2%, 41% and 38.8%, respectively. Allele frequencies of G and T were 48% and 52.2% in the case group and 41% and 59% in the control group, respectively. Allelic and genotypic comparisons between case and control groups showed no significant relationship.

  Conclusion

  The results of the study showed that HOTAIR rs1899663 gene polymorphism is not associated with any of the clinicopathological features of thyroid cancer.

  Keywords: Cancer, Thyroid, HOTAIR, Polymorphism
 • K. Ghods, A .Alaee*, S. Taheri, Kh .Vafa Pages 103-108
  Background and Objective

  Candidiasis is one of the most common diseases in the oral cavity. Due to the side effects of chemical mouthwashes, the use of antifungal herbs has increased significantly. Therefore, this study was performed to evaluate the effect of Ginger (Vi-one) mouthwash on the growth of Candida albicans under in vitro conditions.

  Methods

  In this experimental in vitro study, 32 special solid culture media were prepared. 15 special solid culture media containing discs and wells impregnated with ginger mouthwash (Vi-one) and 15 special solid culture media with discs and wells of nystatin extract were prepared. Moreover, two blank sterile cultures with disks and wells containing no mouthwash or extract were prepared. These plates were placed in microaerophilic conditions with the presence of carbon dioxide and were transferred to the incubator at 37°C for 48 hours. After 48 hours, the zone of inhibition was determined using standard methods.

  Findings

  Agar well diffusion method revealed that the zone of inhibition for ginger mouthwash equaled 23.6±0.33mm and for Nystatin equaled 28.2±1.2. Agar disc diffusion method revealed that zone of inhibition for ginger mouthwash equaled 18.3±1 and for Nystatin equaled 28.3±0.1 (p<0.0001).

  Conclusion

   Based on the results of this study, it seems that ginger mouthwash (Vi-one) compared to nystatin extract can be effective against the growth of Candida albicans under in vitro conditions.

  Keywords: Nystatin, Ginger Mouthwash, Candida Albicans
 • M. Mahmoodi, N. Darbandi*, Z .Khosravi Pages 109-118
  Background and Objective

  With the increase in the production of nanoparticles, human beings are exposed to its potential dangers. Research has shown the antioxidant effects of zinc oxide at low doses, but long-term exposure to high doses has pro-oxidant effects and influences the function of the male reproductive system, spermatogenesis and fertility. The present study was conducted to investigate the effect of N-acetyl cysteine on testicular tissue changes and spermatogenesis process in male mice treated with zinc oxide nanoparticles.

  Methods

  In this experimental study, 24 adult male mice were assigned to groups of control (1 ml/kg saline), zinc oxide nanoparticles (50 mg/kg), N-acetyl cysteine (150 mg/kg) and N-acetyl cysteine + zinc oxide nanoparticles. In all groups, intraperitoneal injections were performed daily for 28 days. At the end of the treatment, mean weight and volume of testicles, length and diameter of seminiferous tubules, height of germinal epithelium and number of germ cells were evaluated.

  Findings

  In the group of zinc oxide nanoparticles, a significant decrease was observed in volume (38.86±1.48), length (0.89±0.09), diameter (162.69±1.03), and height of germinal epithelium (41.06±1.73) of the seminiferous tubules, number of spermatogonia (4.15±0.11) ×106, spermatocytes (21.45±0.83) ×106, round spermatid (22.31±0.47) ×106, elongated spermatid (21.74±0.76) ×106 and Sertoli cell (3.08±0.10) ×106 and a significant increase was observed in interstitial tissue volume (18.04±1.84) compared to the control group (p<0.001). In the concurrent treatment group, N-acetyl cysteine improved the above parameters compared to the group of zinc oxide nanoparticles (p<0.01). These parameters were not significantly different in the N-acetyl cysteine group compared to the control group.

  Conclusion

  Based on the results of this study, N-acetyl cysteine was able to prevent the damage caused by zinc oxide nanoparticles on testicular tissue and spermatogenesis.

  Keywords: N-Acetyl Cysteine, Stereology, Testis, Zinc Oxide Nanoparticles
 • A. Hassanpour Jojadeh, Kh. Ezoji*, SR. Hosseini, A. Bijani, R .Ghadimi, S. Pourhadi Pages 119-126
  Background and Objective

  With increasing age, the burden of chronic diseases such as cardiovascular disease (CVD) increases. Education seems to be effective in controlling the risk factors for cardiovascular disease to prevent the disease and to control the disease after its development. The burden of cardiovascular disease and its associated risk factors is higher in people with low education. The present study was conducted to investigate the effect of education on the control of risk factors for cardiovascular disease in the elderly in Amirkola, northern Iran.

  Methods

  In this cross-sectional study, which is part of the Amirkola Health and Ageing Project, 356 elderly patients with confirmed CVD were studied. Risk factors for cardiovascular disease including body mass index, waist circumference, physical activity, systolic and diastolic blood pressure, blood cholesterol, blood triglycerides, HDL, LDL, smoking status and blood sugar were compared in illiterate and literate elderly.

  Findings

  Out of 356 elderly patients with CVD (177 males and 179 females), 223 patients (62.6%) were illiterate and 133 patients (38.4%) were literate. Patients did not differ significantly except for controlling the risk factor of low physical activity. Education was effective in controlling the risk factor of physical activity in patients with cardiovascular disease (OR=2.295, CI=1.228-4.289) and these people were more active (p=0.009). In addition, 59.87% of risk factors in the literate group and 58.33% of risk factors in the illiterate group were controlled, which did not show a significant difference.

  Conclusion

  The results of the study showed that except for low physical activity, other risk factors were not associated with literacy in the elderly with CVD.

  Keywords: Education, Risk Factors for Cardiovascular Disease (CVD), The Elderly
 • SH. Mousavie Anijdan, R. Reiazi, H .Fallah Tafti, D. Moslemi, AA. Moghadamnia, R .Paydar* Pages 127-140
  Background and Objective

  Specific treatment for each patient based on their clinical data is one of the medical prospects of the future. Using data mining and machine learning techniques based on computer science in extracting the quantitative features of an image to improve the process of diagnosis, prognosis, prediction and response to cancer treatment is known as radiomics. This article examines the workflow, findings, challenges ahead, and the role of radiomics in precision medicine and individual therapy.

  Methods

  In this review article, we searched well-known indexes such as ISC, web of science, Google Scholar, Scopus, PubMed without time limit and based on the keywords radiomics, radiotherapy, cancer and quantitative imaging and relevant articles were collected.

  Findings

  Radiomics is a combination of everyday computer-aided diagnosis, machine learning methods, deep learning and human skills that can be used for quantitative description of the phenotypes of cancerous tumors. Image collection and processing, tumor segmentation, extraction of features, processing and modeling are some of the basic steps of the process of radiomics. Computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), positron emission tomography (PET) and ultrasound (US) methods are among the used images.

  Conclusion

  According to the results of this study, the prerequisite for the clinical implementation of radiomics is the elimination of deficiencies such as the dependence of the features on the imaging parameters, and the unrepeatability of the features. Therefore, a comprehensive approach should be adopted, stable and reproducible patterns should be developed to accept radiomics as a clinical prognostic tool.

  Keywords: Radiomics, Radiotherapy, Cancer, Quantitative Imaging
 • S. Ghafarkhani, MH. Aarabi, M .Safari, M .Shafee Ardestani, N.Kheiripour* Pages 141-150
  Background and Objective

  In recent years, with increasing interest in the use of natural substances such as essential oils, extensive studies have been conducted to use them more efficiently in the form of nanoliposomes. The present study was conducted to investigate the anti-cancer effects of nanoliposomes containing Rosemary and Zataria multiflora Boiss essential oils on HepG2 cell line under in vitro conditions.

  Methods

  In this basic-applied research, nanoliposomes containing Rosemary and Zataria multiflora Boiss essential oils were used. The mortality rate of HepG2 cell line was calculated using MTT method and IC50 was obtained. The study groups calculated according to IC50 were: control group, the group receiving 79.72 μg/ml Zataria multiflora Boiss nanoliposome for 48 hours and the group receiving 53.50 μg/ml Rosemary nanoliposome for 72 hours. The rate of apoptosis and necrosis of cancer cells and the type of cancer cell cycle were determined by flow cytometry.

  Findings

  The results showed that nanoliposomes containing Rosemary essential oil after 72 hours (53.50 μg/ml) and Zataria multiflora Boiss after 48 hours (79.72 μg/ml) showed the highest capability to inhibit the growth of HepG2 cell line (p<0.05). The type of cell mortality was significantly apoptotic compared to the control group, as nanoliposomes containing Zataria multiflora Boiss caused apoptosis in 37.3% and Rosemary nanoliposomes in 32.1% of cells (p<0.05). Inhibition of cancer cells was in the G2 phase, which indicates that nanoliposomes inhibit cancer cells in the cell division phase (p<0.05).

  Conclusion

  The results showed that nanoliposomes containing essential oils have anti-cancer properties, cause cell apoptosis and stop cell growth in the G2 phase of the cell cycle.

  Keywords: Liver Cancer, Nanoliposomes, Essential Oils, Rosemary, Zataria multiflora Boiss, HepG2
 • M. Emamian Rostami, R .Fathi*, Kh. Nasiri Pages 151-158
  Background and Objective

  Due to the physiological changes caused by estrogen deficiency in menopause and due to the importance of aerobic exercise as one of the non-pharmacological strategies to improve these changes, the present study was performed to evaluate the effect of moderate-intensity aerobic exercise on lipid profile and the number of some plasma blood cells after ovariectomy.

  Methods

  This experimental study was performed on 40 female rats that were divided into two equal groups and one group underwent ovariectomy. After two weeks of recovery, the rats were randomly divided into four groups: control-healthy, control-ovariectomy, exercise-healthy and exercise-ovariectomy. The rats exercised for 25 weeks with 25 meter per minute intensity and blood samples were taken 48 hours after the last training session.

  Findings

  Ovary removal in the control-ovariectomy group increased body weight (240.20±11.37) compared to the healthy-control group (198.36±6.79) (p≤0.01), increased triglyceride (82.33±12.38) compared to control-healthy (36.83±3.55) (p≤0.01), increased total cholesterol (130.66±3.82) compared to healthy-control (95.5±1.33) (p≤0.0001) and increased monocytes (3.73±0.58) compared to the control-healthy (0.233±0.06) (p≤0.0001). Ovariectomy caused an increase in white blood cells in the control-ovariectomy group (6.33±1.39) compared to the healthy-exercise group (3.68±0.74) (p≤0.05). Total cholesterol levels decreased in exercise-ovariectomy (108±3.53) compared to control-ovariectomy (130.66±3.82) (p≤0.001). Eight weeks of aerobic exercise reduced monocytes in the exercise-ovariectomy group (0.268±0.03) compared to the control-ovariectomy group (3.73±0.58) (p≤0.001).

  Conclusion

  The results of the study showed that ovariectomy increased inflammation due to an increase in white blood cells, monocytes and platelets, and aerobic exercise was able to partially compensate for these changes in lipid and hematological parameters resulting from ovary removal. It seems that aerobic exercise can improve the effects of ovariectomy on white blood cells and platelets after adaptation, which has a significant positive effect on body weight and lipid profile.

  Keywords: Aerobic Exercise, Hematology Parameters, Lipid Parameters, Rats, Ovariectomy
 • F. Hadipour Moradi, H. Nazem, E. Babaeenezhad, A. Cheraghi Venool, L .Jafaripour, H. Ahmadvand* Pages 159-168
  Background and Objective

  Reactive oxygen species are the main factors involved in kidney damage during renal ischemia-reperfusion (RIR). Since D-limonene has antioxidant, anti-diabetic, anti-apoptotic, and lipid peroxidation effects, it prevents mitochondrial dysfunction and inhibits ROS, this study was conducted to evaluate the effects of pretreatment with D-limonene on oxidative stress and antioxidant activity in RIR injury.

  Methods

  In this experimental study, 24 male Wistar rats were randomly divided into 3 groups: control, RIR (ischemia was induced by clamping of renal pedicles for 45 minutes and reperfusion was considered 24 hours after ischemia), and RIR+D-limonene (100 mg/kg by oral gavage for 12 days). Serum and kidney were used to evaluate malondialdehyde (MDA), myeloperoxidase (MPO), paraoxonase1 (PON1), glutathione (GSH), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPX), and nitric oxide (NO).

  Findings

  Serum and renal levels of MDA ([18.2±98.77 vs. 9.21±1.77] and [19.85±3.39 vs. 9.84±1.65]) and MPO ([67.25±32.67 vs. 40.21±6.1] and [18.44±2.86 vs. 10.42±1.68]) and serum level of NO (31.3±36.1 vs. 27.88±2.6) significantly increased in the RIR group compared with the control group (p<0.05). Serum and kidney levels of GSH, activities of CAT and GPX in serum and kidney, and serum activity of PON1 significantly decreased in the RIR group compared with the control group (p<0.05). Pretreatment with D-limonene could significantly ameliorate serum and renal levels of MDA, serum levels of GSH and NO, and serum activity of CAT in rats pretreated with D-limonene in comparison with RIR rats (p<0.05).

  Conclusion

  This study indicated that pretreatment with D-limonene could ameliorate RIR injuries in rats through its antioxidant activities.

  Keywords: D-Limonene, Renal Ischemia-Reperfusion, Oxidative Stress, Rats
 • SA .Amiri Argmand, B. Mirzaeian*, SM. Baghbanian Pages 169-178
  Background and Objective

  Tension headaches are the most common type of headache which lead to functional decline in patients with this problem. Considering the fact that pharmacotherapy alone cannot be a complete treatment for this problem, the present study was conducted to evaluate the effectiveness of cognitive-behavioral stress management alone and along with pharmacotherapy on the treatment of tension headaches.

  Methods

  In this cross-sectional study, 40 patients with tension headache were selected by convenience sampling method and were divided into four groups of ten. The first group received stress management program, the second group underwent pharmacotherapy, the third group was under pharmacotherapy and stress management, and the fourth group received no treatment. Subjects were treated for eight weeks and they completed Distress Tolerance Scale (DTS) and Tension Headache Questionnaire before and after the intervention and the results were compared.

  Findings

  Mean distress tolerance scores in the first group changed from 41.50±8.38 to 46.50±9.05, the second group from 42.43±7.18 to 42.00±7.46, the third group from 37.00±9.73 to 45.75±9.25 and the fourth group changed from 40.86±9.61 to 38.43±9.67 (p=0.000). Headache severity in the first group changed from 7.50±2.07 to 4.75±1.48, the second group from 7.14±1.95 to 4.57±1.90, the third group from 6.75±2.81 to 2.25±1.66 and the fourth group changed from 6.86±1.95 to 7.71±2.13 (p=0.00). Pairwise comparison of the groups demonstrated that the third group (combination therapy) showed a significant difference in both variables compared to other groups (p=0.04).

  Conclusion

  The results of the study demonstrated that combination therapy (cognitive-behavioral stress management and pharmacotherapy) showed the greatest effect on distress tolerance and headache reduction. Therefore, stress management can be a suitable complement to medication.

  Keywords: Distress Tolerance, Tension Headache, Cognitive-Behavioral Stress Management
 • SA .Rasoulinejad*, F .Maroufi, A .Alizadeh Pages 179-188
  Background and Objective

  Central retinal vein occlusion (CRVO) is a common age-related vascular retinal disorder and is a condition in which the main vein of the retina is blocked partially or completely. This leads to macular edema (ME) and can cause blurred vision and loss of visual function. The aim of this study is evaluating the prognostic factors of visual acuity (VA) and macular thickness (MT) changes in response to intravitreal bevacizumab therapy.

  Methods

  In this historical cohort study, 107 patients with CRVO were examined and their hypertension, hyperlipidemia and diabetes mellitus status were recorded. All of the patients were treated with an intravitreal injection of 1.25 mg/0.05 ml bevacizumab. Visual acuity and macular thickness were examined at baseline and at all follow-up visits. Follow-up examinations were performed for three months and then VA and MT changes were analyzed.

  Findings

  After the intervention with bevacizumab, there was significant improvement in MT (0.104±0.13 versus 0.296±0.22) and VA (425.41±64 versus 325.94±51.82) (p<0.001, for both). The improvement of MT in response to bevacizumab therapy in hyperlipidemic patients was significantly less than patients with normal lipid profile (p=0.035). No significant relationship was found between MT reduction and hypertension or diabetes mellitus. Also, no significant relationship was observed between VA improvement and hyperlipidemia, hypertension, diabetes mellitus, age and gender.

  Conclusion

  Bevacizumab therapy was effective to successfully improve VA and MT. Hyperlipidemia has prognostic value in bevacizumab therapy in CRVO patients.

  Keywords: Retinal Vein Occlusion, Bevacizumab, Vascular Endothelial Growth Factor, Visual Acuity
 • SA. Rasoulinejad, A .Akbari* Pages 189-198
  Background and Objective

  Epidemiological data show a strong correlation between vitamin D deficiency and the incidence of diabetes mellitus. Many studies have reported hypovitaminosis D in patients with diabetic retinopathy, and it is possible that the deficiency of this vitamin plays a role in the pathogenesis of this diabetic complication. Therefore, the aim of this study is to investigate the serum levels of vitamin D in patients with diabetic retinopathy and its relationship with the prevalence of diabetic retinopathy.

  Methods

  In this review article, we searched Scopus, Google Scholar, and PubMed databases using the keywords vitamin D deficiency, serum vitamin D levels, vitamin D supplement, diabetes, and diabetic retinopathy. No time limit was considered for the search. Articles written in English were included in this study. Original and complete articles in English about vitamin D deficiency, diabetes and retinopathy were reviewed. Review articles and animal studies were excluded from this study. The data obtained from these findings were extracted and evaluated by two reviewers.

  Findings

  In this study, out of 52 studies found, 15 articles were reviewed according to the inclusion criteria. The results showed that vitamin D deficiency is very common in people with diabetes and diabetic retinopathy and there is a strong inverse relationship between vitamin D deficiency and diabetic retinopathy. In addition, the use of its supplements is also necessary to prevent the progression of diabetic retinopathy.

  Conclusion

  The results of this study suggest that the reduction of vitamin D serum levels is very common in patients with diabetic retinopathy and can be one of the risk factors for developing retinopathy. Its plasma level can have a high diagnostic value in order to prevent and control the onset of this complication.

  Keywords: Vitamin D Deficiency, Vitamin D Serum Level, Vitamin D Supplement, Diabetes, Diabetic Retinopathy
 • H .Shafi, MM .Darzi, HR. Kamalinia, SH .Ghasemi Shektaei, Gh .Rostami*, Gh. Kamrani Pages 199-204
  Background and Objective

  Genitourinary neurofibroma is a benign nerve sheath tumor commonly found in patients with neurofibromatosis type 1. This disease is very rare and can appear in all urinary tracts. Considering the rarity of neurofibromatosis of the bladder, the present case report is introduced with the aim of showing the importance of this pathology.

  Case Report

  The patient is a 25-year-old man who visited the urology clinic last month due to hematuria. The patient did not mention any other clinical symptoms. An ultrasound was requested for the patient, and a mass was reported in the bladder. The patient underwent mass resection through the urethra. In the pathological and immunohistochemical studies, the patient was diagnosed with neurofibromatosis. The general condition of the patient after surgery is good and the patient's symptoms are resolved.

  Conclusion

  According to the results of this study, the patient was symptomatic and had a mass in the bladder on ultrasound. Due to the lack of a previous diagnosis of neurofibromatosis type 1 for the patient and the lack of a definite diagnosis about the type of mass, the best treatment approach is surgery and complete removal of the mass. After the final diagnosis based on histopathological and immunohistochemical evaluations, the best approach is to follow up the patient with imaging.

  Keywords: Neurofibroma, Hematuria, Bladder Tumor, Urogenital Tract
 • F .Safarnezhad Tameshkel, N .Motamed, F .Zamani, HS .Kimiyaee, MR .Khoonsari, AH .Faraji, M. Nikkhah, N. Rezaie, M. Mohammadi, S .Javadi, M. Telloo, N .Ghanbari, A .Vaez, H .Ajdarkosh, MH. Karbalaie Niya* Pages 205-214
  Background and Objective

  In the epidemic of COVID-19, intensive care units usually bear a heavy burden due to overcrowding of patients who need hospitalization, which can be due to liver involvement in these patients. This study was conducted to assess the relationship between liver enzymes in COVID-19 patients and the need for hospitalization in the intensive care unit, as well as to investigate its relationship with the length of stay in the intensive care unit.

  Methods

  In this analytical cross-sectional study, 622 hospitalized patients with COVID-19 who referred to Firoozgar Hospital were investigated in terms of length of stay, recovery or death and its relationship with abnormal liver enzymes.

  Findings

  The mean level of AST and ALT in people hospitalized in ICU was 49 (95% CI: 43.4-54.6) and 29.2 (95% CI: 24.1-34.2), respectively, and it was 42.5 (95% CI: 36.7-48.3) and 31.2 (95% CI: 25.8-36.6), respectively, in the general ward. The mean level of AST and ALT in patients hospitalized for less than 7 days was 49.4 (95% CI: 43.9-54.8) and 27 (95% CI: 21.6-32.3), respectively, and in patients hospitalized for more than 7 days was 41.6 (95% CI: 35.6-47.5) and 32.2 (95% CI: 37.3-27.1), respectively. None of the abnormal data was significant based on hospital department and length of stay.

  Conclusion

  The results of this study did not show any significant relationship between the need for admission to ICU and the abnormal levels of liver enzymes. Furthermore, no relationship was found between the length of stay and the severity of liver involvement based on the assessment of abnormal liver enzymes.

  Keywords: COVID-19, Liver, Infectious Disease
 • M .Ghazanfarpour, Z. Dolatabadi, Z .Bamorovat, M. Mahmoodabadi, J .Salari Nasab, SA. Basari, A. Ahmadi*, A .Hosseinnataj, Y .Jahani, H. Tajadini Pages 215-223
  Background and Objective

  Polycystic ovary syndrome is the most common endocrine disorder in women of reproductive age. Therefore, in this study, the prevalence of hirsutism, overweight and menstrual disorders, which have a high comorbidity with this syndrome, and its relationship with age, marriage, and the use of related medications were investigated among students in the dormitory of Kerman University of Medical Sciences.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted among students in the dormitory of Kerman University of Medical Sciences in 2019-2020. The prevalence of hirsutism, menstrual disorders, polycystic ovary syndrome (based on NIH criteria) and overweight were calculated. The polycystic ovary syndrome screening questionnaire was used for screening and its relationship with age, marriage and the use of related medications was measured.

  Findings

  636 students with an average age of 21.99±3.61 participated in this study. 13.9% of students had a menstrual cycle of more than 35 days. 70.6% had a menstrual cycle of 25 to 34 days. In terms of the growth of thick dark hair, 17.1% experienced hair growth in more than two areas of the body, and most reports of hair growth were related to chin, chest, and abdomen with 31.4%, 29.9%, and 23.2%, respectively, and 45.3% of subjects did not report hirsutism. Moreover, 30.8% were overweight and 4.7% had galactorrhea. With a confidence interval of 95%, the prevalence of polycystic ovary syndrome was 10.6 (3.2-18.0). Age and the use of medications had a significant relationship with these symptoms.

  Conclusion

  The results of this study showed that the prevalence of polycystic ovary syndrome among students is not higher than the average of the society, and it occurs more in people over 22 years of age and people who take medications.

  Keywords: Polycystic Ovary Syndrome, Hirsutism, Menstrual Disorders, Overweight
 • M. Tajdini* Pages 224-227

  Syncope is a sudden, transient and complete decline in the level of consciousness during which the patient cannot maintain his/her muscle tone and falls to the ground. Recovery is usually spontaneous and quick. Stimulants such as standing for a long time, hot bath and emotional stress are associated with this type of syncope. A significant percentage of cases of syncope occur while standing. Standing leads to the transfer of 500-800 ml of blood to the abdomen and organs. To deal with hypovolemia and reduce venous return, elastic compression stockings can be considered for treatment.

  Keywords: Compression Stockings, Syncope, Vasovagal
 • H. Boskabadi, F .Ashrafzadeh, F .Bagheri, A .Darabi, M. Behmadi, T .Abdollahi, A. Moradi* Pages 228-237
  Background and Objective

  Failure to follow the standard guidelines in the selection and monitoring of infants before and during home phototherapy can result in unfavorable outcomes. The present study was conducted to determine the performance and complications of failure to follow the standard guidelines in infants undergoing home phototherapy in Mashhad, Iran.

  Methods

  In this cross-sectional study, a total of 202 infants who were referred to neurology clinic or hospitalized at the emergency or neonatal wards due to acute or chronic outcomes of home phototherapy were included in 2020-2021. Gestational age, gender, birth weight, age at jaundice onset, age and duration of phototherapy, weight on admission, etiology of jaundice, referrer, phototherapy service providing center, type of breastfeeding, hyperthermia incidence, serum or skin bilirubin levels at the beginning and end of phototherapy, hematocrit, direct and indirect Coombs test, reticulocyte count, TSH, T4, G6PD, maternal age and blood type, parity, type of delivery, and pregnancy and delivery problems were recorded.

  Findings

  The mean age of infants was 7.7±7.6 days, birth weight 2746±707 gr, admission weight 2601±771, bilirubin before home phototherapy 15.58±3.7 mg/dl, bilirubin on admission 17.5±5.8 mg/dl, and home phototherapy duration was 2.5±0.7 days. The frequency of causes of jaundice was as follows: ABO incompatibility (n=30), Rh incompatibility (n=22), urinary tract infections (n=13), fever and dehydration (n=19), hypothyroidism (n=7), biliary atresia (n=5), galactosemia (n=2), and etc. Thirty infants had pathologic weight loss, six had kernicterus, and three needed exchange transfusion.

  Conclusion

  According to the findings of the present study, it seems that the non-compliance with the guidelines and standards for the selection of babies eligible for home phototherapy along with the lack of monitoring of the health status and serum bilirubin of these infants lead to serious consequences (dehydration and pathological weight loss, need for exchange transfusion and kernicterus) in them. It is necessary to closely review and monitor the process of diagnosis and referral of babies with jaundice who need phototherapy and treatment to phototherapy centers at home or hospital.

  Keywords: Neonatal Jaundice, Neonatal Hyperbilirubinemia, Phototherapy, Home Phototherapy, Outcomes
 • M. Imanimoghaddam, AS. Madani, F .Goudarzi, F .Zomorrodian* Pages 238-245
  Background and Objective

  Psoriatic arthritis (PSA) is a multifactorial disease that affects 5-8% of patients with psoriasis. This disease is rarely reported in temporomandibular joint (TMJ). Female patients are generally prone to temporomandibular disorders (TMDs), and disorders affecting this joint cause secondary symptoms such as general mouth and face pain, headache, masticatory myalgia, and sleep disturbance. A rare case of temporal bone and temporomandibular joint involvement in psoriatic arthritis is reported here.

  Case Report

   The patient is a 62-year-old woman who referred with pain in the right ear, physical imbalance, restricted mouth opening, along with the habit of clenching. CBCT findings showed evidence of reduced joint space on the right and left TMJ, the presence of erosive lesions on the right condylar head. Dehiscence of the roof of the middle ear was also present on the right and left sides. Also, the petrotympanic fissure or the foramen tympanicum was open on the right and left sides. She had previously used a soft night guard on the right side for TMJ pain, but due to the treatment failure, a prosthodontist recommended the use of a hard night guard.

  Conclusion

  Based on the results of this study, temporal bone involvement should also be considered in people with a history of psoriasis.

  Keywords: Temporomandibular Joint, Temporal Bone, Arthritis, Psoriatic
 • P. Saadat, A .Ahmadi Ahangar*, T. Haghshenas, S. Alijanpour, A. Rahmani Pages 246-253
  Background and Objective

  Hyponatremia is associated with adverse outcomes and increased mortality in acute stroke patients. However, the role of hyponatremia as a negative prognostic indicator has been controversial. This study was conducted to determine the relationship between serum sodium level and impairment and disability in stroke patients in Babol, northern Iran.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted in 6 months on 125 stroke patients admitted to Ayatollah Rouhani Hospital in Babol. The National Institutes of Health Stroke Scale and the Modified Rankin Scale were used to determine the impairment and disability caused by stroke. Venous blood was collected to determine the serum concentrations of sodium. The normal ranges were defined as 135-145 mEq/L.

  Findings

  Of 125 stroke patients, 108 cases (86.4%) were ischemic stroke. Eighty-two cases (65.5%) had hyponatremia. The type of stroke showed statistically significant difference with hyponatremia in 14 hemorrhagic stroke cases (17%) versus 68 ischemic stroke cases (83%) (p=0.01). Furthermore, the difference in gender showed statistically significant difference with hyponatremia in 49 women (59%), and 33 men (41%) (p=0.02). In hyponatremic patients, the severity of impairment at admission (p=0.01) and disability at discharge time (p=0.02) was higher than patients with normal sodium serum level. In patients with a history of smoking, 9 cases (21%) had normal sodium level while 33 cases (79%) had hyponatremia (p=0.03).

  Conclusion

  The results of the present study showed that the severity of impairment and disability at the time of discharge in stroke patients is related to serum sodium level. Therefore, paying attention and correcting serum sodium level should be considered more in acute stroke patients.

  Keywords: Stroke, Ischemic Stroke, Hemorrhagic Stroke, Hyponatremia, Disability Evaluation
 • H .Shirafkan, A. Bijani, SA. Mozaffarpur* Pages 254-264
  Background and Objective

  One of the first cities that announced the outbreak of COVID-19 in Iran was Babol, in the north of Iran. Geographic Information System (GIS) is an important tool in tracking and dealing with the spread of diseases. The aim of this study is to investigate the effect of the weekly GIS reports on the spread of the disease in controlling COVID-19.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted for two months, from the third week of the beginning of the epidemic till the end of the first wave of COVID-19. The geographic address of hospitalized patients was extracted and pinned on the map of Babol. Coding was done in the Python program (python 3.7.6) and the information was placed in an online map that can be enlarged and separated to show the alleys and houses. Moreover, the information was entered into the GIS software and the weekly output was obtained in HTML and PNG formats. The output results of the maps were used as the basis for follow-up in the deputy health department, and after the creation of operational teams, the follow-up of points with high prevalence was done on a weekly basis until the end of the first peak of the COVID-19 epidemics.

  Findings

  The number of hospitalized patients in hospitals of Babol had an upward trend from the beginning of the disease until March 12, 2020. After that, according to the measures taken (including the preparation of patient distribution maps), at first a steady trend and after ten days, a downward trend was observed. A total of 174 pollution points were found in Babol city and Babol county, of which 60 pollution points were related to Babol city.

  Conclusion

  Based on the results of this study, the preparation of distribution maps of COVID-19 patients in Babol and targeted follow-ups helped to control the first peak of this outbreak within 10 days.

  Keywords: The New Coronavirus, COVID-19, GIS, Mapping
 • M. Babaei, H. Shirafkan, SA .Rasoulinejad* Pages 265-273
  Background and Objective

  Central serous retinopathy (CSR) is an idiopathic retinal disease that causes visual impairment and metamorphopsia. Due to the unknown etiology of CSR, the present study was conducted to investigate the role of metabolic disorders such as hyperlipidemia, diabetes, hypothyroidism, and hypertension (as a cardiovascular disease) in the treatment outcome of CSR patients.

  Methods

  This cross-sectional study was performed on 55 CSR patients whose problem was approved by ophthalmologic examinations in the Ophthalmology center of Ayatollah Rouhani Hospital, Babol, Iran. The patients were then treated with intravitreal injection of 1.25 mg/0.05 ml bevacizumab (Avastin®) 3 to 4 millimeters away from limbus under sterile conditions. Based on having and not having hypertension, diabetes, hypothyroidism and obesity, all patients underwent ophthalmological examination, including visual acuity (VA) and central macular thickness (CMT) by optical coherence tomography (OCT) before injection and one month after that.

  Findings

  The mean age of CSR patients (32 men and 23 women) was 42±11.50 years. After treatment, the CMT value in hypertensive patients (328.66±34.00 µm) was significantly higher than non-hypertensive patients (302.56±41.79) (p=0.025). The CMT value after treatment was considerably lower in non-diabetic patients (306.08±42.49 µm) compared to diabetic patients (336.77±17.42 µm) (p=0.039). Neither VA nor CMT was significantly different between hyperlipidemic patients and non-hyperlipidemic patients. In addition, there were no significant differences in VA and CMT between patients with hypothyroidism and without hypothyroidism.

  Conclusion

  The results of this study showed that hypertension and diabetes are important factors in CSR patients’ response to bevacizumab injection.

  Keywords: Central Serous Chorioretinopathy, Bevacizumab, Visual Acuity, Optical Coherence Tomography
 • N. Razavi, R. Alizadeh-Navaei, J. Shokri, B. Moazzami, R. Ghadimi* Pages 274-284
  Background and Objective

  Colorectal cancer is one of the most common cancers among men and women in the world. Of all the risk factors of colorectal cancer, nutritional factors are among the most important and preventable risk factors. Epidemiological studies as well as laboratory evidence have investigated the effect of omega-3 intake in the prevention of colorectal cancer, and considering the contradictory results in this area, the present study was conducted to investigate the effect of this nutrient on colorectal cancer.

  Methods

  In this systematic review and meta-analysis, eligible studies were carefully and independently searched by two researchers using the keywords “colorectal cancer” or “colon cancer”, “Omega 3 fatty acids”, “fish oil”, “n-3 PUFAs” and “ω-3” in ISI, PubMed, Scopus, ProQuest and Embase databases from 1993 till the end of 2017, and the search was restricted to English language. The abbreviations RR, OR, and HR were extracted with a 95% confidence interval and subjected to statistical analysis based on the random effects model.

  Findings

  Among 6554 articles, 15 prospective cohort studies were finally included in the research. Despite the lower rate of colorectal cancer in both genders (p=0.394, 95% CI: 0.85-1.06, RR: 0.95) as well as men (p=0.395, 95% CI: 0.79-1.09, RR: 0.93) and women (p=0.583, 0.74-1.17, 95% CI: 0.74-1.17, RR: 0.93) who consumed omega-3, no statistically significant difference was found between consumers and non-consumers.

  Conclusion

  The results of this study demonstrated that there was no significant relationship between the intake of omega-3 and its subtypes and the incidence of colorectal cancer.

  Keywords: Colorectal, Cancer, Fatty Acids, Omega-3, Fish Oil
 • J .Setareh, P .Hadinezhad*, P. Adimi Naghan Pages 285-289
  Background and Objective

  Parasomnia occurs due to various hereditary reasons, psychiatric or medical diseases, as well as substance or medication use. The occurrence of medication-induced parasomnia not only causes concern for the patient and family, but also causes the patient to refuse to continue the treatment. The aim of this case report is to consider melatonin as one of the causes of medication-induced parasomnia.

  Case Report

  The patient is a 17-year-old woman who referred to the Sleep Disorders Clinic of a university center due to delayed sleep phase disorder. After ruling out medical causes and diagnosing delayed sleep-wake phase disorder, she was treated with 1.5 mg melatonin by a psychiatrist. The patient experienced visual hallucinations, sleep paralysis and nightmares that night. A month and a half later, similar symptoms appeared after re-taking melatonin. After discontinuing the medication, there were no symptoms in the 6-month follow-up.

  Conclusion

  According to the results of this study, melatonin can cause parasomnia. In the above patient, due to the possibility of parasomnia-related risks and low acceptance of treatment, it is necessary to give the necessary warnings to the patient and family and seek help from non-pharmacological treatments.

  Keywords: Melatonin, Delayed Sleep-Wake Phase Disorder, Parasomnia, Sleep Disorders
 • A .Jourabchi, M. Khoshsokhan-Mozaffar*, N .Kalhor Pages 290-298
  Background and Objective

  Spermatogenesis is a complex phenomenon that is influenced by various genes. One of these genes that is likely to be effective in causing azoospermia is CLCA4. This study was conducted to investigate the association between rs763763348 and rs190628533 single nucleotide polymorphisms in CLCA4 gene and azoospermia in Iranian men.

  Methods

  In this cross-sectional study, blood samples were collected from 100 men suffering from non‐obstructive azoospermia referred to Jihad Daneshgahi Infertility Treatment Center in Qom, as well as 100 fertile men who had at least one child and had healthy sperm test. The DNA of the samples was extracted by salting out method. Then, Tetra-primer ARMS PCR technique was used to check single nucleotide polymorphisms and the relationship between single nucleotide polymorphisms (SNPs) and male infertility was investigated.

  Findings

  The mean age of healthy people was 33.12±2.789 years and the mean age of patients was 32.54±2.571 years. The mean level of FSH hormone in healthy and sick subjects was 6.86±1.214 and 15.05±2.078, respectively (p<0.0001). The mean level of LH hormone in healthy people (4.12±1.04) and in sick people (11.44±1.54) showed a significant relationship (p<0.0001). In all studied subjects, the genotype of 100% of the subjects regarding rs190628533 was CC and the genotype of 100% of subjects regarding rs763334876 was GG. There was no significant difference between the healthy and sick groups in the evaluation of these two SNPs.

  Conclusion

  According to the results of this study, single nucleotide polymorphisms of rs190628533 and rs763334876 are not the cause of infertility due to azoospermia among Iranian men.

  Keywords: Azoospermia, Single Nucleotide Polymorphism, CLCA4 Gene, Male Infertility
 • Sh .Tofighi, A. Dabiri, A. Esmaeilzadeh, N. Motamed, S. Fayazi* Pages 299-304
  Background and Objective

  Zinc deficiency has been suggested as a risk factor for adverse pregnancy outcomes. Since dealing with zinc deficiency is an easy and inexpensive method, this study was conducted with the aim of investigating the relationship between adverse pregnancy outcomes and zinc concentration of amniotic fluid and maternal plasma in the second trimester and biomarkers of the first and second trimester.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted on 102 pregnant mothers who were candidates for amniocentesis in Mousavi Hospital in Zanjan in 2018 through convenience sampling. Women with normal amniocentesis results were followed up until delivery in terms of adverse pregnancy outcomes (incidence of preeclampsia, intrauterine growth retardation, premature delivery, fetal death, and low birth weight) and were divided into two groups with adverse pregnancy outcomes (first group) and without adverse pregnancy outcomes (second group) and were compared in terms of zinc concentration in plasma and amniotic fluid.

  Findings

  The concentration of zinc in the plasma of the mothers of the first group (59.53±15.88 µg/dl) was significantly lower than that of the mothers of the second group (71.44±19.25 µg/dl) (p=0.02). However, there was no significant difference in the concentration of zinc in the amniotic fluid of the two study groups. In this study, the best cutoff point to determine people at risk of adverse pregnancy outcomes was determined to be 60.5 µg/dl.

  Conclusion

  Based on the results of this study, there seems to be a relationship between low zinc concentration of plasma in pregnant women and adverse outcomes.

  Keywords: Zinc, Amniocentesis, Plasma, Pregnancy Outcome, Premature Delivery, Low Birth Weight, Preeclampsia, Intrauterine Growth Retardation, Intrauterine Death
 • Sh. Shadi, A. Siahposht-Khachaki*, Gh. Hooshmand Pages 305-319
  Background and Objective

  Traumatic brain injury is the most important cause of death among young people in the world. Considering the neuroprotective effect of losartan on the recovery of brain damage, the present study was conducted to investigate the effects of losartan on neurological severity scores, blood-brain barrier health, cerebral edema, and histological changes after the induction of traumatic brain injury in male rats.

  Methods

  In this experimental study, 60 male Wistar rats weighing 250 to 280 grams were assigned into 7 groups: 1) Intact, 2) Surgery Sham, 3) Traumatic brain injury, 4) Losartan solvent (saline), 5) Low dose of losartan (5 mg), 6) Medium dose of losartan (10 mg), 7) High dose of losartan (20 mg) and 6-8 rats were used in each group. 30 minutes after brain trauma, different doses of losartan were injected intraperitoneally based on the Marmarou weight drop model. Neurobehavioral testing was performed, and cerebral edema and blood-brain barrier health were evaluated in all groups and the animal's brain was then used for tissue staining.

  Findings

  Losartan in doses of 5 mg (79.75±4.36) and 10 mg (70.375±5.60) was able to reduce cerebral edema (p<0.001) and neurological severity scores (11±1.41, and 12.75±1.90), and improve the animal's coordination on the balance beam task (11.125±3.313) and (6.875±2.94), respectively (p<0.001). In the dose of 10 mg, the effects were more significant (6.875±2.94) (p<0.001). In terms of histology, losartan decreased perivascular edema, and neuronal necrosis, and decreased astrocytic edema. Losartan had no effect in the dose of 20 mg (p>0.05).

  Conclusion

  The results of the study showed that losartan improves the outcomes of brain injury, which requires more studies in the future to investigate the mechanisms of this effect.

  Keywords: Losartan, Traumatic Brain Injury, Cerebral Edema, Rat
 • SA .Mozaffarpur, N. Gorji, R. Heydarian, H .Shirafkan* Pages 320-328
  Background and Objective

  The nature of Narrative version of Islamic medicine (NIM) is based on Quran and hadith, exclusive attention to Islamic narrative references and rejection of the strategies of other medical schools. This study was conducted to criticize NIM.

  Methods

  In this qualitative study of content analysis, after collecting the opinions of 6 prominent scholars of NIM, the criticisms of these opinions were presented and categorized by three doctors specialized in Persian medicine, a cleric in the field of Islamic jurisprudence and a methodologist by holding expert panel meetings.

  Findings

  Criticisms were raised based on three points of view. The intra-religious area including the routine of Ahl al-Bayt (The holy family of the Prophet Muhammad) in illness and the role of physicians, the place of reason and experience in Islamic sciences, differences in geographical areas, not mentioning the full history of patients and newly occurring diseases was brought up. From a medical point of view, the important points include lack of a research method to check the effectiveness of a medical narrative, lack of diagnostic aspects and an approach to screening. From the viewpoint of religious and social consequences, religious trauma resulting from lack of response to treatment attributed to Ahl al-Bayt, approach to other manifestations of Western civilization, ethical issue of producing, prescribing and selling drugs by a group and loss of life and money due to waste of time in cases with definitive or relative treatment was raised in other medical schools.

  Conclusion

  Based on the results of this research, the introduction of this theory to society without sufficient investigations in the seminaries and universities of medical sciences may cause physical, mental and religious trauma at the individual and social level.

  Keywords: Islam, Persian Medicine, Complementary Medicine
 • F .Golesorkhtabar, B .Esmaeili, F .Ezoji*, S. Khafri Pages 329-337
  Background and Objective

  Microleakage is one of the most important causes of failure in restoration and secondary caries. This study was conducted in order to compare dentinal microleakage of class II composite restorations using Universal Dental Adhesive, with and without liner.

  Methods

  In this laboratory study, two Class II cavities were prepared in the mesial and distal surfaces of 48 healthy premolar teeth. Then, the samples were divided into 6 groups of 8 according to the application method of Single Bond Universal adhesive and liner: selective etching of enamel (SEE), self-etch (SE) technique, SEE technique and resin-modified glass-ionomer (RMGI) liner, SE technique and RMGI Liner, SEE technique and Flow Liner, and SE technique and Flow Liner. Restoration was done with Filtek Z250 composite. Microleakage was evaluated and compared using 2% fuchsine based on intensity 0 to 3.

  Findings

  In the SEE group, 56.2% of restorations did not have microleakage. 31.2% had grade 3 microleakage and 12.5% had grade 1 microleakage. However, in the SEE+RMGI group, 81.25% and the SEE+Flow group, 81.2% of the restorations had no microleakage. In the SE group, 18.7% of restorations showed zero microleakage, 50% showed grade 3 microleakage, and 31.2% showed grade 2 microleakage. However, in the SE+RMGI group, 81.25% and in the SE+Flow group, 93.7% of the restorations did not have microleakage. The distribution of dentinal microleakage intensity between SEE and SE methods (p=0.067) and between SEE+RMGI and SEE+Flow groups (p=0.194) was not significant. However, in the SE+Flow and SE+RMGI groups, this difference was significant (p<0.001).

  Conclusion

  The results of this study showed that in the method of using a liner with Universal adhesive, dentinal microleakage in class II composite restoration decreased.

  Keywords: Composite Resin, Bonding Agents, Self-Etch, Dental Liner, Leakage
 • M .Esmaeilnia Shirvani, S .Gharehkhani, B. Esmaeili *, A .Hagh Haghighi, H .Gholinia Ahangar Pages 338-346
  Background and Objective

   Two non-invasive treatment methods for treating white spot lesions (WSLs) include resin infiltration and fluoride therapy. Contradictions have been raised regarding the color change and surface roughness of the lesions based on these methods. Therefore, this study was conducted to investigate the color change and surface roughness of white spot lesions after treatment with resin infiltration and fluoride therapy.

  Methods

   In this laboratory study, 40 buccal and lingual sections were prepared from 20 extracted healthy premolar teeth. 10 samples were considered as the control group, and in the other 30 samples, decayed lesions were created artificially. White spot lesions were randomly prepared in three groups without treatment, 0.05% sodium fluoride solution and resin infiltration (n=10). Then, the rate of color change and surface roughness of the samples after being placed in black tea and also after brushing were measured and compared using spectrophotometer and profilometer.

  Findings

   The surface roughness of samples in resin infiltration, intact enamel and fluoride groups were 163.46±64.67, 259.6±43.12 and 293.92±41.36 micrometers, respectively (p<0.001). Before placing in tea and after brushing, no significant difference was observed in the color of the samples, but after staining, the color change in WSL (9.14±5.85), fluoride (17.40±4.13) and resin infiltration (12.13±4.88) groups was significant (p=0.004); the fluoride group showed significantly more color change compared to the WSL group (p=0.003), but the difference between the other groups was not significant.

  Conclusion

   The results of this study show that if the resin infiltration method is used in the treatment of white spot lesions, less surface roughness and color change is observed compared to fluoride therapy.

  Keywords: White Spot Lesions, Icon Infiltrant, Sodium Fluoride, Tooth Color Change
 • Sh. Sane, M. Gol Mohammadi, B. Kazemi Haki, F. Fazeli, N. Rahmani, M .Soodagar Eskandarabadi, P. Golabi* Pages 347-354
  Background and Objective

  Prevention of hyperglycemia caused by surgical stress is a challenging issue. The present study was conducted to compare the effect of spinal anesthesia versus general anesthesia on blood glucose concentration in patients undergoing transurethral lithotripsy.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted on 58 patients undergoing transurethral lithotripsy in Imam Khomeini Hospital in Urmia. Group S included patients who chose spinal anesthesia and group G included patients who chose general anesthesia. For both groups, blood glucose and insulin concentrations were measured at different times: five minutes before induction (T1), five minutes after induction (T2), five minutes before the end of the procedure (T3) and 30 minutes after the end of the procedure (T4).

  Findings

  The mean blood glucose in T3 (83.18±37.108) and T4 (82.16±125) in general anesthesia group was significantly higher than T3 (85.16±89.79) and T4 (72.5±10.81) in spinal anesthesia group (p<0.001). Furthermore, in the general anesthesia group, the increase in blood glucose in the time intervals T1-T2, T2-T3, T3-T4 and T1-T4 was significant (p-value: 0.03, 0.003, 0.001, <0.001, respectively). Moreover, in our study, the decrease in insulin secretion between T1 and T4 was significant only in the general anesthesia group (p=0.006).

  Conclusion

  The results of this study showed that the spinal anesthesia method is a more preferable method to prevent the increase in blood glucose in transurethral lithotripsy.

  Keywords: Spinal Anesthesia, General Anesthesia, Blood Glucose, Blood Insulin Concentration, Ureteral Stone
 • M. Babaei, M .Sadeghi Hadad Zavareh, P. Amri Maleh, SA. Rasoulinejad* Pages 355-362
  Background and Objective

  With the spread of coronavirus disease 2019, secondary ocular manifestations were observed as common complications in COVID-19 patients, which can challenge the diagnosis and treatment of ocular diseases. The aim of this study is to investigate the association between laboratory parameters and ocular diseases and to determine their specificity and sensitivity in the diagnosis of ocular diseases in COVID-19 patients admitted to the intensive care unit.

  Methods

  In this cross-sectional study, 89 patients with COVID-19 admitted to the intensive care unit of Ayatollah Rouhani Hospital in Babol were examined from December 2020 to February 2021. Clinical examinations were performed according to the global standards for ophthalmology examinations for patients, and patients were examined in terms of intraocular pressure, cup-to-disc ratio, ocular manifestations, and ocular diseases. Routine hematology and biochemical laboratory tests were performed for all patients. Patients were compared in the group with an ocular disease (manifestation) and the group without that ocular disease (manifestation).

  Findings

  Out of 89 patients with COVID-19 hospitalized in the intensive care unit, 44 women and 45 men participated in the study and the mean age of the patients was 58.5±14.64 years. The number of white blood cells was significantly lower in COVID-19 patients with pinguecula compared to non-pinguecula patients (p=0.026). Furthermore, the relative percentage of lymphocytes was significantly lower (p=0.003) in COVID-19 patients with cataract (9.64±13.20%) compared to non-cataract patients (14.25±17.95%). The relative percentage of neutrophils was higher in COVID-19 patients with cataract compared to non-cataract patients (p=0.01). RBC is significantly reduced in COVID-19 patients with chemosis (p=0.024). For the relative percentage of neutrophils greater than or equal to 82.55%, cataract for COVID-19 patients admitted to the intensive care unit with 0.83% sensitivity and 66.7% specificity is positive.

  Conclusion

  The results of the study showed that blood cells and some biochemical parameters are associated with ocular diseases in COVID-19 patients admitted to the intensive care unit.

  Keywords: COVID-19, Ocular Diseases, Cataract, Chemosis
 • M. Khosravi, SH. Abedi Voluklaei*, H. Najafzadeh Varzi, H. Gholinia Pages 363-371
  Background and Objective

  Irritable bowel syndrome is one of the common gastrointestinal complaints that is often resistant to standard treatment. Since mesalazine reduces abdominal pain and diarrhea through its anti-inflammatory effects, this study was conducted to investigate the effect of mesalazine on pain management in patients with diarrhea-predominant irritable bowel syndrome (IBS-D).

  Methods

  This case-control study was conducted among 100 patients diagnosed with diarrhea-predominant irritable bowel syndrome referred to Ayatollah Rouhani Hospital in Babol. Patients were randomly divided into two groups of 50, receiving standard treatment (amitriptyline 25 mg) and a group that received mesalazine at a dose of 500 mg for 4 weeks three times a day in addition to standard treatment. Subjects were examined and compared in terms of pain intensity and frequency of discharge and recovery.

  Findings

  The intensity of pain after treatment in the case group was lower than before treatment (4.66±2.29 vs. 7.80±2.01) (p=0.004). Out of 50 patients, 38 people (76.0%) in the case group and only 20 people (40%) in the control group recovered (p<0.001). In the case group, the number of bowel movements after treatment (2.20±0.92) was significantly less than before (4.92±0.92) (p<0.001). In the control group, the number of bowel movements showed a statistically significant difference before and after treatment (5.22±1.07 vs. 2.50±1.19) (p<0.001).

  Conclusion

  Based on the results of this study, mesalazine is significantly effective in reducing the intensity of pain caused by irritable bowel syndrome. However, there was no difference in the number of excretions.

  Keywords: Mesalazine, Amitriptyline, Irritable Bowel Syndrome, Diarrhea, Abdominal Pain
 • F .Boroumand, S. Ghasem Baglou, J. Rasouli, Sh .Vazifekhah* Pages 372-382
  Background and Objective

  In pregnancies complicated by preeclampsia, it seems that failure of trophoblast invasion and induction of placental inflammation can lead to the production of biomarkers, one of which is CA-125. The aim of this study is to investigate serum CA-125 levels in non-severe and severe preeclampsia and compare it with normal pregnancy.

  Methods

  This retrospective case-control study was conducted on 30 women with normal pregnancy, 27 women with mild preeclampsia and 30 women with severe preeclampsia referring to the midwifery clinic of Shahid Motahari Hospital in Urmia who met the inclusion criteria. The data evaluated in this study included gestational age, systolic and diastolic blood pressure, platelet, AST, ALT, serum creatinine, serum uric acid, serum CA-125 levels, urinary protein level and birth weight. Venous blood samples were collected at delivery for complete blood count, creatinine, uric acid and CA-125 concentration from all participants. Then the results were compared.

  Findings

  The results of the present study showed that the mean CA-125 of women in the control group was 17.83±5.37 u/ml, in the mild preeclampsia group was 40.64±12.40 and in the severe preeclampsia group was 71.73±48.90, which indicates that this value is high in mild preeclampsia compared to the control group as well as severe preeclampsia compared to the other two groups. Statistical comparisons showed that there is a significant relationship between serum CA-125 levels in women with normal pregnancy and non-severe and severe preeclampsia (p<0.001).

  Conclusion

  The results of the present study showed that CA-125 is associated with the occurrence of preeclampsia (mild and severe) and can be helpful as a marker in the diagnosis of preeclampsia, especially its severe type. Moreover, due to the relationship between this marker and a wide range of other variables, paying attention to its serum level along with other paraclinical variables can be helpful in better diagnosis and management of patients.

  Keywords: Serum CA-125 Level, Preeclampsia, Normal Pregnancy, Pregnancy
 • H .Hassani, M. Javadian, M .Raanaei, A .Abedi, Sh .Yazdani* Pages 383-390
  Background and Objective

  Human papillomavirus (HPV) is one of the common infectious and pathogenic agents, and some of its genotypes have the ability to cause malignant changes in the surface of mucous cells. By examining the prevalence of HPV in atypical squamous cells of undetermined significance (ASCUS) Pap smear according to the risk factors, we can make a more correct decision in choosing the evaluation method and directing the patient to report the ASCUS lesion. Therefore, the aim of this study is to investigate the types of human papillomavirus (HPV) in patients with ASCUS Pap smear.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted on 200 patients with ASCUS pap smear results and HPV test referred to the colposcopy clinic of Babol Ayatollah Rouhani Hospital during the last two years. Demographic information, history of obstetrics, history of OCP use, history of STD disease and high-risk behaviors, cervical treatments, HPV typing, Pap smear, colposcopy and cervical biopsy results were recorded and analyzed.

  Findings

  The mean age of the patients was 33.83±8.09 years, and ASCUS pap smear showed 129 cases (64.5%) of high-risk papillomavirus, 16 cases (0.8%) of low-risk papillomavirus and 55 cases (27.5%) of both types. Cervical intraepithelial neoplasia grade 2 was in 18 cases (0.9%), cervical intraepithelial neoplasia grade 1 in 10 cases (0.5%) and cervical intraepithelial neoplasia grade 3 in 2 cases (0.1%). 17.1% of high-risk viruses caused cervical neoplasm. None of the low-risk viruses led to neoplasms and all of them were inflammatory. In both high-risk and low-risk cases, 14.5% neoplasm was seen. However, the relationship between the type of papillomavirus and the incidence of neoplasm was significant (p=0.058).

  Conclusion

  Based on the results of this study, the ASCUS pap smear needs more detailed investigation such as colposcopy and cervical biopsy under the supervision of experts because it is associated with the high-risk HPV virus in many cases.

  Keywords: Human Papillomavirus, Colposcopy, Pap Smear, ASCUS
 • M. Asadzadeh, Y. Zahed Pasha, P .Aziznejadroshan*, S. Khafri Pages 391-400
  Background and Objective

  Infant mortality is an important health indicator. In order to reduce infant mortality, its causes should be considered in each region so that steps can be taken to improve the quality of health care and treatment. Therefore, this study was conducted in order to determine the causes of infant mortality in Babol, northern Iran.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted on all infants who died in public and private hospitals of Babol. The cause of infant death was extracted and analyzed based on the International Classification of Diseases 10th Revision (ICD-10) and also based on laboratory, clinical and paraclinical evidence recorded in the files.

  Findings

  Out of a total of 16,005 live births in Babol, 123 infants (7.6%) died, of which 53 (43.1%) died in the first 24 hours of life. The mean gestational age of the deceased cases was 31.4±5.5 weeks, the mean birth weight was 1705.4±1045.3 grams, and their mean life span was 5.4±6.6 days. The most common causes of infant mortality were prematurity (30%), congenital anomalies (25.3%), sepsis (17.1%) and respiratory distress syndrome (13%).

  Conclusion

  The results of the study showed that the most common causes of infant mortality are prematurity and congenital anomalies.

  Keywords: Infant, Mortality, Neonatal Intensive Care Unit, Premature
 • H. Shetabi*, L. Adinehmehr, A. Honarmand, F. Hassanvand Pages 401-412
  Background and Objective

  Hypotension and bradycardia are among the common side effects of spinal anesthesia. The effect of ondansetron on the reduction of hypotension and bradycardia caused by spinal anesthesia has been studied considering its antagonistic effect on the Bezold–Jarisch reflex. The present study was conducted to determine the effectiveness of two different doses of intravenous ondansetron on the reduction of the incidence of hypotension and bradycardia among candidates for elective caesarean section under spinal anesthesia.

  Methods

  This double-blind clinical trial was conducted in Shahid Beheshti Hospital in Isfahan in 2020 and included 90 patients aged 18 to 45 years in full-term pregnancy who were candidates for elective caesarean section in three groups of 30. 5 minutes before spinal anesthesia, 6 and 8 mg of ondansetron were injected in the first and second groups, respectively, and normal saline was injected in the third group. Vital signs were examined every 15 minutes during surgery and during recovery, and the incidence of hemodynamic disorders, nausea and vomiting was compared between the three groups.

  Findings

  There was no significant difference between the three groups in terms of demographic and baseline variables, blood pressure (systolic, diastolic and mean arterial pressure), heart rate, ephedrine intake and incidence of hemodynamic disorders. The frequency of nausea during recovery was significantly different between the three groups (p=0.035); 12 people in the ondansetron 6 mg group, 12 people in the ondansetron 8 mg group and 21 people in the control group had nausea during recovery (40%, 40%, and 70%, respectively). The frequency of vomiting in recovery was significantly different between the three groups (p=0.002); 5 people in the ondansetron 6 mg group, 1 person in the ondansetron 8 mg group, and 12 people in the control group experienced vomiting during recovery (16.7%, 3.3%, and 40%, respectively).

  Conclusion

  The results of this study showed that administration of ondansetron at 6 and 8 mg doses in caesarean section under spinal anesthesia has no significant effect in reducing the incidence of hypotension, bradycardia, and administration of ephedrine and atropine. However, it is associated with a reduction in the incidence of nausea and vomiting in the recovery room (ondansetron 8 mg is more effective than 6 mg).

  Keywords: Ondansetron, Spinal Anesthesia, Caesarean Section, Cardiovascular Response
 • N. Anbiaee, B. Yazdani* Pages 413-422
  Background and Objective

  Knowing the position of the inferior alveolar canal and mental foramen is very important in periapical surgeries, administration of local anesthesia and implantation. The aim of this study is to compare the position and view of the inferior alveolar canal and mental foramen in panoramic radiography and CBCT images.

  Methods

  In this cross-sectional study, concurrent panoramic radiography and CBCT images of patients who visited a private radiology clinic for one year were examined. In panoramic radiographs, the indices of canal visibility, mental foramen visibility, proximity of mental foramen to mandibular premolar teeth, canal diameter, mental foramen diameter and distance from mental foramen to alveolar crest were examined. Then all these cases were evaluated and compared in CBCT radiographs (as gold standard).

  Findings

  In this study, concurrent CBCT and panoramic radiographs of 41 patients including 23 men (56.1%) and 18 women (43.9%) with a mean age of 51±13 years were analyzed. The mean values of variables of inferior alveolar canal diameter and distance from mental foramen to alveolar crest in panoramic images were significantly higher than CBCT images (p<0.001). The average diameter of mental foramen in panoramic images (3.9±1.3) was lower than CBCT images (4.2±1.3), but the difference was not significant (p=0.074).

  Conclusion

  Based on the results of this study, although panoramic radiography can be used in routine treatments and general examination of the mandible, it is necessary to use the CBCT technique in dental practices that require higher accuracy in terms of measurement.

  Keywords: Panoramic Radiography, Cone Beam Computed Tomography, Mental Foramen, Inferior Alveolar Canal
 • MJ. Nasr, AH. Zohrevand, D. Hosseini Talari, A .Alizadeh Khatir* Pages 423-427
  Background and Objective

  Methadone is an opioid agonist used for the treatment of addiction to opioid drugs. Toxic leukoencephalopathy can cause serious problem and even be life-threatening. Methadone-induced leukoencephalopathy is a rare condition of this toxicity. Because of the importance of this situation and its treatment, we aim to report a case who is diagnosed as Methadone-induced leukoencephalopathy.

  Case Report:

  A 63-year-old man referred with non-persistent fever, drowsiness, rigidity and suspected of neuroleptic malignant syndrome (NMS). He was addicted to opioid from young age. He was on maintenance therapy with 80 mg methadone syrup from 2 months ago. After the appearance of symptoms including delirium, impaired attention and consciousness, treatment was performed with half a tablet of haloperidol 0.5 mg twice a day before rigidity and fever. Multiple lesions were seen in baseline CT-Scan and MRI. Toxic laboratory examination showed methadone was positive and other toxins and opioids were negative. After two weeks, second MRI showed rapid progressive lesions in white matter. Thus, it was diagnosed as Methadone-induced leukoencephalopathy in addition to NMS. Hydration, bromocriptine tablets 2.5 mg twice a day, methadone tapering and haloperidol discontinuation were performed. After two months, the patient's consciousness was better and his CPK and LDH tests were normal.

  Conclusion

  Methadone-induced leukoencephalopathy is a very rare condition, but it is important for physicians to consider this diagnosis in patients using methadone, especially when they show neurological and psychiatric signs and symptoms. That’s because early methadone tapering can reduce and stop toxicity on the white matter of the brain.

  Keywords: Methadone, Leukoencephalopathy, Neuroleptic Malignant Syndrome
 • M. Jalili Sadrabad, F .Zahedi Khorasani, B. Roshannia, Sh. Sohanian* Pages 428-434
  Background and Objective

  Tooth decay is the main cause of pulp and periapical diseases, and when the pulp involves the tooth, there is no other choice but to drain the pulp to save the tooth. The emergence of new methods of regenerative treatments has made it possible to restore dental pulp and dentin. Since regenerative treatments have been limited to immature teeth, this study was conducted to regenerate mature pulp tissue by dental pulp stem cell transplantation along with Platelet Rich Plasma (PRP) Matrix in rabbits.

  Methods

  This experimental pilot study was conducted on a maxillary central incisor in a 1-year-old 2kg adult male albino rabbit. After completely cleaning the pulp tissue from the root and crown and washing the root canal, File #30 was passed through the apex to cause bleeding. Then dental pulp stem cells along with PRP were injected into the canal and the crown was sealed with glass ionomer cement. After 14 days, a radiograph was taken from the tooth, the extracted tooth was stained by hematoxylin-eosin and examined by light microscope.

  Findings

  In the histological examination, in the inner wall of the root canal of odontoblasts, small thickness was observed in tubular dentin (about 1 mm) and pseudovascular structures. Furthermore, the entire space of the root canal was filled with a small and scattered number of inflammatory cells and pulp-like living tissue.

  Conclusion

  Based on the results of this study, the observation of pseudovascular structures indicates the regenerative potential of dental pulp stem cells and opens a window for studies with more samples to effectively regenerate the dental pulp.

  Keywords: Regeneration, Transplantation, Stem Cells, Dental Pulp, Rabbits
 • S .Majidinia, H. Bagheri, M. Maghsoudlou Nejad *, K. Shekofteh, T .Parhizkar Pages 435-443
  Background and Objective

   Various techniques have been introduced to improve bond strength of zirconia which may negatively affect flexural strength. This study aims to evaluate the effects of different sandblasting parameters on micro-shear bond strength (MSBS, Mpa) and biaxial flexural strength (BFS, Mpa) of Zirconia.

  Methods

   In this in vitro study, zirconia blocks were cut into 180 discs for MSBS and BFS tests (90 specimens in each group). For each test, they were divided into one control group and 8 experimental groups according to the type of sandblasting regimen (pressures of 4 or 6 bar, duration of 14 or 21 seconds, and alumina powder sizes of 50 or 110 μm, n=10). A universal testing machine was used to determine MSBS and BFS. X-ray diffraction (XRD) analysis was then performed.

  Findings

   According to the results, groups with 110 μm particles (4 bar- 14 s, 6 bar- 14 s, 4 bar- 21 s and 6 bar- 21 s with MSBS values of 34.43±5.99, 35.21±6.39, 27.17±3.95 and 28.66±3.92 Mpa, respectively) had significantly higher MSBS values compared to the control group (p<0.001, p<0.001, p=0.034, p=0.005, respectively). Groups with 110 µm- 21 s sandblasting regimen (with pressure of 4 and 6 bar with BFS values of 1031.69±90.00, 1062.56±91.29, 962.30±93.24, respectively) and those with 50 µm- 6 bar- 21 s sandblasting regimen had statistically significant lower BFS values compared to the control group (p<0.001). According to XRD analysis, groups with 110 μm powder size and 21 s sandblasting resulted in more monoclinic phase.

  Conclusion

   This study demonstrated that sandblasting with larger powder size and shorter duration could increase MSBS without any negative effects on BFS.

  Keywords: Flexural Strength, X-Ray Diffraction, Yttria-Stabilized Tetragonal Zirconia, Air Abrasion
 • J .Shahinfar, H .Zeraati *, A .Esmaili, M .Dartoomi, H .Raoufian Pages 444-452
  Background and Objective

   Anesthetic agents and type of surgery may lead to liver damage after surgery. Inhaled agents are associated with liver dysfunction after surgery. Propofol is expected to have a lower potential for postoperative liver damage. The present study was conducted to compare liver enzyme function after anesthesia with isoflurane and total intravenous anesthesia (TIVA).

  Methods

   This clinical trial was conducted on 70 patients referred to Imam Ali Hospital in Bojnord. Patients were selected using convenience sampling and then divided into TIVA and Isoflurane groups using block randomization method. During surgery, anesthesia was maintained in the isoflurane group with isoflurane gas (1.2 MAC) and in the TIVA group with infusion of propofol (100 micrograms/kg/minute) and remifentanil (0.1 micrograms/kg/minute). The levels of ALT, AST, ALP, PTT, and INR factors of the patients were examined and compared using laboratory devices before the operation, immediately, 24 and 48 hours after the operation.

  Findings

   There is no significant difference between the two groups in terms of demographic and interventional variables. ALT enzyme level in TIVA group increased from 17.6±10.7 to 21.2±14.2 and in isoflurane group from 16.7±9.4 to 28.4±16.1 (p<0.05). In other enzymes, this difference was not significant.

  Conclusion

   The results of the study showed that the use of both TIVA and Isoflurane methods has an effect on the level of liver enzymes in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy surgery.

  Keywords: Inhalation Anesthetic, Isoflurane, Anesthesia, Propofol, Liver Enzyme
 • S. Habibi, M .Javadian, H .Ghorbani, S .Khafri, M. Abedi Samakoosh, Sh. Yazdani * Pages 453-462
  Background and Objective

  Supplying vitamin D during pregnancy is necessary for fetal calcium homeostasis and bone growth and its mineralization, and its deficiency can lead to pregnancy complications. The present study was conducted to investigate the effect of vitamin D level on pregnancy outcomes in pregnant women.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted among 450 pregnant women referring to Ayatollah Rouhani Hospital in Babol. Mothers' information was collected using a questionnaire. Blood samples were collected from people to measure the serum 25 hydroxyvitamin D3 level by ELISA method using the EUROIMMUN kit. Patients were divided into two groups (vitamin D level< 25 and vitamin D level> 25) and were compared.

  Findings

  247 people (54.8%) had vitamin D level< 25 and 203 people (44.8%) had vitamin D level> 25. People with lower vitamin D levels had significantly more gestational hypertension (p=0.03) and premature rupture of membranes (PROM) (p=0.04) compared to people with higher vitamin D levels. The variables of labor pain, diabetes, fetal growth restriction and prolonged pregnancy did not show significant differences in people with high and low levels of vitamin D. Pregnancy complications including pre-eclampsia, preterm delivery, placental abruption and fetal growth restriction did not show any significant difference in people with high and low levels of vitamin D. In the evaluation of neonatal outcomes, infant weight, infant gender, fifth minute Apgar, head circumference and admission to the neonatal intensive care unit, no significant differences were found.

  Conclusion

  The results of the study showed that some pregnancy complications such as gestational hypertension and premature rupture of membranes (PROM) in pregnant women are related to vitamin D deficiency. Therefore, it is necessary to design plans to check the vitamin D level of mothers before pregnancy and correct it during pregnancy.

  Keywords: Vitamin D, Pregnancy, Newborn, Gestational Hypertension, Premature Rupture of Membranes (PROM)
 • M .Alizadeh, N .Pouladi *, MA. Hoseinpour Feizi, R .Madadi Rad, S .Emami Pages 463-471
  Background and Objective

  Studies indicate that single nucleotide polymorphism of ICB-1 gene rs1467465 is associated with breast cancer and ovarian cancer. This study was conducted with the aim of investigating the association between ICB-1 gene polymorphism rs1467465 (A>G) and thyroid cancer susceptibility.

  Methods

  In this case-control study, the peripheral blood of 92 thyroid cancer patients referred to Tabriz hospitals and 203 healthy individuals were prepared. After DNA extraction by saturated salt solution, single nucleotide polymorphism rs1467465 of ICB-1 gene was investigated by TETRA-ARMS-PCR method. Then, allelic and genotypic frequencies of patient and control groups were evaluated and compared.

  Findings

  In this study, the genotypic frequency of AA, AG and GG in the patient group was 4.34%, 68.47% and 27.17%, respectively, and in the control group was 4.92%, 55.66% and 39.40% respectively. The frequencies of A and G alleles were calculated as 38.58% and 61.41% in the patient group and 32.75% and 67.24% in the control group, respectively. In this study, the relationship between this polymorphism and some clinical and pathological characteristics of thyroid cancer, including gender, age, type, grade and size of tumor, involvement of lymph nodes and involved side, was investigated.

  Conclusion

  This study showed that AG and GG genotypes have a significant relationship with the risk of developing thyroid tumors in the studied population, and this polymorphism may contribute to determining the relative risk of developing thyroid tumors.

  Keywords: Thyroid Cancer, ICB-1 Gene, Polymerase Chain Reaction
 • M. Kamali, SR. Hosseini *, R .Ghadimi, A .Rahimi, A .Bijani Pages 472-481
  Background and Objective

  Being familiar with the factors that are effective in causing falls plays an important role in reducing the issues and costs related to its treatment. Considering the contradictory results about the use of antihypertensive drugs and falls in older adults, the present study was conducted to determine the association between the use of antihypertensive drugs and falls in older adults.

  Methods

  This cross-sectional study was a part of the first phase of Amirkola Health and Ageing Project (AHAP), which was conducted on three groups of 250 people including healthy elderly, and hypertensive patients with and without taking antihypertensive drugs. Antihypertensive drugs were divided into 6 groups based on the mechanism of action. The variables of age, gender, body mass index, physical activity, diabetes, number of medications, depression symptoms, cognitive status, number of comorbidities, and the frequency of falls during one year before the beginning of the study and during the six-month follow-up were evaluated and compared in different categories of antihypertensive drugs by asking older adults in the three groups.

  Findings

  Out of all studied older adults, 126 people (16.8%) fell during the last 12 months and 36 people (4.8%) fell during the six-month follow-up. No significant relationship was found between falls and the use of antihypertensive drugs, and between the use of different classes of antihypertensive drugs and falls. Variables such as depressive symptoms (OR=2.057, p=0.001), number of comorbidities (OR=0.189, p=0.006) and older age (OR=1.033, p=0.040) had an effective role in causing falls.

  Conclusion

  The results of the study showed that the use of antihypertensive drugs and their different classes was not associated with the increase in the frequency of falls in older adults.

  Keywords: Falls, Antihypertensive Agents, Risk Factors, Older Adults
 • Sh .Kazemian, SR. Mohebbi *, T. Naji, H .Asadzadeh Aghdaei, MR. Zali Pages 482-491
  Background and Objective

  One of the most important effects of nanomaterials on cells is the induction of programmed cell death (apoptosis). The aim of this study is to investigate the toxicity of graphene oxide-gold nanoparticles and to evaluate the expression of caspase 3 gene in HepG2 liver cancer cell line.

  Methods

  In this experimental study, hepatocellular carcinoma cell line (HepG2) was prepared from Pasteur Institute of Iran. Cells were treated with concentrations of 10 to 500 µg/ml Gold-rGO and untreated cells were used as control. The level of caspase 3 gene expression and cell viability were investigated and compared within 24 and 48 hours in three groups of A, B and control (C). The effect of concentration was investigated by XTT method and acridine orange ethidium bromide staining. Caspase 3 gene expression was measured by relative quantification using real time PCR test.

  Findings

  Based on XTT results, EC20, EC50, EC80 values were calculated as 386.420, 90.680, 24.151 µg/ml in 24 hours and 358.146, 89.536, 22.384 µg/ml in 48 hours. Examining the level of caspase 3 gene expression change in these concentrations compared to untreated cells showed mean fold changes (mean±SEM) of 3.436±1.022 in 24 hours and 4.054±0.02 in 48 hours, according to which the level of gene expression changes significantly. The viability of control cells (C) compared to cells treated with concentrations higher than 50 μg/ml (B) has a relative increase, which was statistically significant (p<0.0001). Examination with AO/EB staining to determine the level of apoptosis showed a higher level of apoptosis with increasing dose.

  Conclusion

  The results of the study showed that shorter times and lower concentrations should be used in the application of this nanoparticle.

  Keywords: Cytotoxicity, Biocompatibility, Graphene, Gold-Graphene, Caspase 3
 • A. Mirmortazavi *, D. Nodehi, R. Sadeghzadeh Pages 492-500
  Background and Objective

  Designing a tooth preparation method for endocrown construction is effective in achieving clinical success. Considering that our knowledge about pulp chamber preparation is insufficient, this study was conducted with the aim of comparing the fracture strength of upper molar and premolar teeth treated with endocrown-reconstructed root based on two different methods of pulp chamber preparation.

  Methods

  In this laboratory study, 15 upper molars and 15 premolars were divided into three groups. The first group (5 healthy teeth) was considered as the control group. The teeth of the second and third groups of root treatment were mounted in an acrylic JIG and their crowns were cut 2 mm above the CEJ. In the second group, the undercut of the pulp chamber wall was eliminated by a dental lathe. In the third group, the undercut was blocked by resin-modified glass ionomer (RMGI) cement. The teeth of the second and third groups were scanned by a laboratory scanner and restored and cemented with lithium disilicate glass ceramic endocrown (EMAXCAD, Ivoclar Vivadent). Then, all the teeth were subjected to a fracture strength test by a universal testing machine with a crosshead speed of 1 mm/min.

  Findings

  The fracture strength of premolar teeth of group two (883.160±186.6) and group three (880.380±262.6) showed no significant difference. The fracture strength of molar teeth of group two (960.120±444.4) and group three (1290.740±400.7) was not significantly different. The mean fracture strength of healthy molars (2194.400±375.4) was significantly higher than restored molars (p<0.05). In terms of fracture type (repairable/non-repairable), there was no significant difference between molar and premolar teeth in the studied groups.

  Conclusion

  Based on the results of this study, two methods of eliminating the undercut or blocking out the pulp chamber with restorative materials can be used to make endocrowns in upper posterior teeth.

  Keywords: Endocrown, Fracture Strength, Lithium Disilicate Ceramic Glass
 • N .Ghadami, S. Zahedi Abdi, K. Nasseri, E .Ghaderi, J .Amjadi, F .Sarshivi * Pages 501-509
  Background and Objective

  Tonsillectomy is one of the most common surgeries in children, which is associated with pain and bleeding after the operation. This study was conducted to investigate the effect of lidocaine-epinephrine administration in controlling complications after tonsillectomy.

  Methods

  This clinical trial was conducted on 109 patients aged 5 to 18, who had referred to Kowsar Hospital in Sanandaj for tonsillectomy. After dividing the patients randomly, 40 mg of 1% lidocaine and 5 μg of epinephrine (a volume of 5 ml) were injected into the tonsillar bed in the intervention group before the surgery, but in the patients of the control group, surgery was started without lidocaine-epinephrine administration. Blood pressure and heart rate of the patients before, during and after surgery, and pain intensity based on Wong-Baker Faces Pain Scale at minutes 30 and 60 and 6, 12 and 24 hours after surgery, and the amount of bleeding during and after surgery were recorded and compared by calculating the volume of suction and blood pads as well as the length of stay in recovery.

  Findings

  The mean amount of bleeding in the intervention group was 65.5±47.1 ml and in the control group was 113.7±45.7 ml (p=0.0001). The mean pain intensity and hemodynamic changes at minutes 30 and 60, and 6, 12 and 24 hours after surgery in the intervention group were lower than the control group and showed statistically significant differences (p=0.0001). The mean time of discharge from recovery in the intervention group was 0.35±23.2 minutes and in the control group was 50.4±17.5 minutes (p=0.0001).

  Conclusion

  Based on the results of this study, it seems that the administration of lidocaine-epinephrine in the tonsil bed before tonsillectomy can reduce the amount of pain, bleeding, and hemodynamic changes during and after surgery, and the patient can recover sooner.

  Keywords: Tonsillectomy, Pain, Bleeding, Lidocaine, Epinephrine
 • M .Vesal, K .Asgari *, H. Roohafza, P.Adibi Pages 510-525
  Background and Objective

  Fibromyalgia syndrome (FMS) is considered as a widespread chronic pain disorder of unknown etiology. Since personality traits can play an important role in the development of FMS, this review article was conducted in order to increase the understanding of personality traits related to FMS.

  Methods

  This review article was conducted by searching articles based on PRISMA guidelines for studies published from 2000 to September 2021 in authentic databases using the keywords fibromyalgia syndrome, chronic widespread pain, personality, and personality tests. The results of 30 eligible studies aimed at identifying personality traits in patients with FMS were reviewed and summarized.

  Findings

  According to the theoretical model used, the articles that used the TCI tool reported high traumatic avoidance and low self-regulation. High scores in hypochondriasis, hysteria and depression have been observed using the MMPI questionnaire. Moreover, other studies showed a high score in neuroticism using NEO. In this systematic review, some personality traits related to FMS were identified and explained. In other words, many patients with fibromyalgia show personality traits that are related to the mechanisms involved in FMS.

  Conclusion

  The findings provide evidence that personality traits can play a key role in the development and persistence of this syndrome. However, studies lack sufficient evidence to support an "FMS personality." The results expand our knowledge about the complex nature of this disorder and facilitate the effective treatment of FMS patients. Overall, these findings support the need for a comprehensive personality model to better understand FMS.

  Keywords: Fibromyalgia Syndrome, Chronic Widespread Pain, Personality, Personality Tests