فهرست مطالب

 • پیاپی 47 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/14
 • تعداد عناوین: 18
|
 • مریم ناظم، یاسر رضاپور میرصالح، حمیدرضا آریانپور صفحه 1
  زمینه و هدف

  پرستاران بعنوان عضوی از اعضای تیم درمان در مراکز بهداشتی و درمانی، با تصمیم‌گیری‌ها، مسایل و مشکلات اخلاقی چالش برانگیز ی مواجه می باشند. این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی انعطاف‌پذیری شناختی در رابطه بین ارزش‌های شغلی و حساسیت اخلاقی در بین پرستاران در دوران اپیدمی کرونا انجام شد.

  یافته‌ها:

   یافته‌های پژوهش نشان داد بین متغیر های ارزش های شغلی و حساسیت اخلاقی، ارزش‌های شغلی و انعطاف‌پذیری شناختی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد (001/0 > P). همچنین نقش میانجی انعطاف پذیری شناختی در ارتباط بین ارزش های شغلی و حساسیت اخلاقی در بین پرستاران در دوران اپیدمی کرونا را تایید کرد (01/0 > P).

  ملاحظات اخلاقی: 

  در این پژوهش موازین مرتبط با اصول اخلاقی همچون محرمانه بودن، رضایت شخصی و آزاد بودن شرکت کنندگان در همکاری و یا عدم همکاری در روند پژوهش، رعایت گردید.

  نتیجه‌گیری:

   با توجه به یافته های پژوهش حاضر توصیه می شود به منظور افزایش ارزش های شغلی، راهبرد هایی مناسب در جهت توجه به اصول و موازین مرتبط با این متغیر از جمله حمایت های اجتماعی، عاطفی و اقتصاد ی خصوصا در بخش پرستار ی صورت گرفته تا با تحت تاثیر قرار دادن انعطاف پذیر ی شناختی آنان، حساسیت اخلاقی نیز در آنان تقویت شود.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری شناختی، ارزش های حرفه ای، حساسیت اخلاقی، پرستاران
 • مصطفی روشن زاده، احسان کاشانی، علی تاج آبادی صفحه 2
  زمینه و هدف

   رعایت اخلاق حرفه‌ای پرستاری،‌ نقش موثری در ارایه مراقبت با کیفیت دارد. با توجه به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر با هدف تعیین آگاهی و عملکرد پرستاران در خصوص استانداردهای اخلاق حرفه‌ای در پرستاری انجام شد.

  روش

   مطالعه توصیفی مقطعی حاضر در سال 1399 بر روی 392 نفر از پرستاران بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد. پرستاران به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و برای جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه بررسی آگاهی و عملکرد پرستاران نسبت به رعایت استاندارد‌های اخلاقی در محیط کار استفاده شد. داده‌‌ها توسط نرم‌افزار SPSS 16 و آزمون‌‌های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار، فراوانی) و استنباطی (ضریب همبستگی، رگرسیون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی‌داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.

  ملاحظات اخلاقی:

   برای شرکت در مطالعه رضایت‌نامه کتبی آگاهانه از شرکت‌کنندگان کسب شد. در زمینه آزاد بودن پرستاران برای شرکت و خروج از مطالعه اطلاعات لازم داده شد.

  یافته‌ها:

   میانگین آگاهی پرستاران نسبت به رعایت استاندارد‌های اخلاقی (81/2±4/17) و میانگین عملکرد آن‌ها مطابق استاندارد‌های اخلاقی (11/88±9/130) بود. ضریب همبستگی پیرسون حاکی از ارتباط مثبت و معنی‌داری بین آگاهی و عملکرد پرستاران نسبت به رعایت استاندارد‌های اخلاقی بود (05/0=P<، 65/0r). آزمون رگرسیون نشان داد که آگاهی پرستاران (26/0=R2) به طور معنی‌داری عملکرد آن‌ها نسبت به رعایت استاندارد‌های اخلاقی را پیش‌بینی می‌کنند. مقدار بتای استانداردنشده نشان داد که سهم آگاهی در پیش‌بینی عملکرد پرستاران (54/2) است. بین میانگین آگاهی و عملکرد پرستاران نسبت به رعایت اصول اخلاقی با ویژگی‌های دموگرافیک ارتباط معنی‌داری وجود نداشت (05/0>p).

  نتیجه‌گیری: 

  تلاش سیستم‌ها برای بهبود آگاهی پرستاران می‌تواند نقش موثری در بهبود عملکرد آن‌ها در راستای استاندارد‌های اخلاقی در محیط بالینی داشته باشد. برگزاری مداوم برنامه‌های آموزشی می‌تواند نقش مهمی در حساس‌نمودن پرستاران در مواجهه با مسایل اخلاقی داشته، لذا باعث بهبود عملکرد آن‌ها مطابق استاندارد‌های اخلاقی شود.

  کلیدواژگان: آگاهی، عملکرد، اخلاق حرفه ای، پرستاران
 • لیلا محبی، بهرام جوکار صفحه 3
  زمینه و هدف

   حساسیت به عدالت یک ویژگی با ثبات شخصیتی است که با تمایلات رفتار جامعه‌پسند و گرایشات نوع دوستانه در ارتباط است. دلبستگی ایمن و ارتباط عاطفی عمیق با اطرافیان باعث افزایش حساسیت به عدالت در بین دانشجویان شده است و زمینه را برای صداقت تحصیلی و ارتقاء کارآمدی ساختار آموزشی فراهم می آورد. با توجه به نقش این سازه ی شخصیتی در تعیین رفتارهای سالم آموزشی، پژوهش حاضر بر آن است تا با ارایه ی مدل علی به بررسی پیشایندها و پیامدهای حساسیت به عدالت در فضای آموزشی بپردازد.

  مواد و روش ها

   این پژوهش از نوع همبستگی در قالب مدل معادلات ساختاری است که در آن   روابط بین سبک های دلبستگی (متغیر برونزاد)، حساسیت به عدالت (متغیر واسطه‌ ای) و بی‌صداقتی تحصیلی (متغیر ملاک)  مورد بررسی قرار خواهدگرفت. مشارکت کنندگان 240 دختر و پسر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز بودند. این افراد پرسشنامه حساسیت به عدالت، مقیاس سبک‌های دلبستگی بزرگسالان و مقیاس بی‌صداقتی تحصیلی را تکمیل نمودند. برای تعیین روایی ابزارها از روش تحلیل عامل تاییدی و جهت احراز پایایی مقیاس ها از آلفای کرونباخ استفاده شد. شواهد نشان دهنده ی روایی و پایایی مطلوب مقیاس ها بود. به منظور بررسی مدل پژوهش از روش مدل یابی معادلات ساختاری و برای تعیین نقش واسطه گری متغیر میانجی از روش بوت استرپ در نرم افزار ایموس استفاده شد.

  ملاحضات اخلاقی:

   شرکت کنندگان پس از اطلاع از اهداف پژوهش و کسب اطمینان از محرمانه ماندن پاسخ ها، پرسشنامه ها را بصورت آنلاین تکمیل کردند.

  یافته ها

   نتایج پژوهش نشان داد که سبک‌های دلبستگی پیش‌بین بی‌صداقتی تحصیلی بوده است؛ بدین شکل که سبک دلبستگی ایمن به طور منفی و معنادار و سبک‌های دلبستگی ناایمن بصورت مثبت و معنادار بی‌صداقتی تحصیلی را پیش بینی کردند. نتایج همچنین روشن ساخت که دلبستگی ایمن پیش‌بین مثبت و معنی‌دار و دلبستگی اجتنابی پیش‌بین منفی و معنی‌دار حساسیت به عدالت است. علاوه بر این نتایج حاکی از آن بود که حساسیت به عدالت در رابطه ی سبک‌های دلبستگی و بی‌صداقتی تحصیلی نقش واسطه ای معناداری دارد. در مجموع می توان بیان داشت که سبک دلبستگی ایمن به واسطه ی افزایش حساسیت به عدالت موجب کاهش بی‌صداقتی در تحصیل می شود.

  نتیجه‌گیری:

   نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیان می دارد که دلبستگی ایمن موجب ایجاد تصویر ارزشمندی از خود و تصویر پاسخگو و قابل اعتمادی از دیگران در فرد می شود. این مسیله باعث می شود تا دلبستگان ایمن از راهبردهای موثر و اخلاقی برای رسیدن به اهداف آموزشی خود استفاده کنند و هرگز در صدد کسب مشروعیت تحصیلی به قیمت تقلب و تضییع حقوق دیگران نباشند.

  کلیدواژگان: بی‏صداقتی تحصیلی، حساسیت به عدالت، سبک های دلبستگی ایمن و ناایمن، دانشجویان
 • زهرا خوشکباری، ناهید رژه، سید داوود تدریسی صفحه 4
  زمینه و هدف

   دیسترس اخلاقی یکی از معضلات عمده پرستاران در بخش مراقبتهای ویژه است که ممکن است به دلایل مختلفی رخ دهد.. از عواقب جدی در بلند مدت دیسترس اخلاقی،  فرسودگی شغلی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط دیسترس اخلاقی با فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1400 انجام شد.

  مواد و روش‌ها: 

  این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی بود. جامعه ی آماری شامل کلیه پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه بود که به شکل تمام شماری انتخاب شدند. 350 نفر پرسشنامه ی دیسترس اخلاقی Hamric و فرسودگی شغلی  Maslach   را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار SPSS-23   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته‌ها:

   میانگین کلی دیسترس اخلاقی در پرستاران تحت مطالعه (79/49± 47/116) بود که نشان دهنده سطح پایین دیسترس اخلاقی است. همچنین میزان فرسودگی شغلی پرستاران بخش های مراقبت ویژه در ابعاد فرسودگی عاطفی در سطح متوسط(41/5± 76/31)، مسخ شخصیت در سطح بالا (77/4± 45/13)، عدم موفقیت فردی در سطح کم (61/5± 26/24) قرار داشت. نتایج نشان داد که بین دیسترس اخلاقی با بعد مسخ شخصیت فرسودگی شغلی ارتباط معنادار و همبستگی مستقیم (18/0 = r ، 001/0P<)، با بعد عدم موفقیت های فردی فرسودگی شغلی ارتباط معنادار و همبستگی معکوس (17/-0 = r ، 001/0P<) وجود داشت.

  ملاحظات اخلاقی: 

  این مطالعه توسط کمیته اخلاق تایید شده است. ملاحظات اخلاقی نظیر تکمیل فرم رضایت آگاهانه، مشارکت داوطلبانه، توضیح اهداف تحقیق و اطمینان در مورد محرمانه‌بودن اطلاعات رعایت گردید.

  بحث و نتیجه گیری

   با توجه به ارتباط  بین دیسترس اخلاقی با فرسودگی شغلی در پرستاران بخش های مراقبت ویژه، ضروری است تا مسیولین مراکز درمانی با تدوین راهکارهایی همچون بررسی دوره ای این پدیده و همچنین برگزاری آموزش های مدون در زمینه چگونگی رویارویی با دیسترس ‌های اخلاقی در بخش ها به منظور کاهش عوارض آن بر مراقبت از بیماران جهت پیشگیری از فرسودگی شغلی در بین پرستاران اقدام نمایند.

  کلیدواژگان: دیسترس اخلاقی، فرسودگی شغلی، پرستاری، بخش مراقبت های ویژه
 • مهرداد تیموری، جمال بیگی صفحه 5
  زمینه و هدف

   پاندمی کرونا که دسامبر 2019 در کشور چین مشاهده شد، در مدت‌زمان کوتاهی به سایر مناطق جهان گسترش پیدا کرد و تبدیل به موضوع بحرانی بر حق سلامت همگانی در سطح بین‌المللی گردید. حق بر سلامت امروزه برای جوامع امری مهم و حیاتی است و از جمله معیارها و ارزش‌ها در اصول اخلاق پزشکی رعایت عدالت در دسترسی برابر به خدمات بهداشتی و درمانی است؛ زندانیان نیز به عنوان گروه آسیب‌پذیرتر جامعه که قانون یکسری از آزادی‌های آنان را محدود کرده است، همانند سایر افراد جامعه از دسترسی به آن برخوردار هستند. هدف از این پژوهش بررسی راهبردهای‌ نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی بر حق سلامت زندانیان و اصول اخلاق پزشکی در زندان‌ها و راهبردنگاری قانونی برای رعایت اصول اخلاق پزشکی در زندان‌ها به منظور بهره‌مندی سیاستگذاران نظام سلامت از آن در دوران شیوع پاندمی کرونا می‌باشد.

  روش

   این پژوهش از نوع مروری است و گردآوری اطلاعات آن با شیوه کتابخانه‏ای اسنادی صورت پذیرفته است.

  ملاحظات اخلاقی: 

  در تمام مراحل پژوهش اعم از مطالعه و گردآوری داده‌ها، مستندسازی و تحلیل و نشر آن‌ها، ملاحظات اخلاقی رعایت شده است.

  یافته‌ها:

   یافته پژوهش حاکی از این است که در هنجارگذاری‌های فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی الزام‌آور و ارشادی در خصوص اصول اخلاق پزشکی در زندان‌ها و حق بر سلامت زندانیان مقرراتی به صورت عام و خاص وضع گردیده تا قواعد اخلاقی در حوزه پزشکی رعایت گردد و زندانیان نیز بتوانند از حق بر سلامت به مثابه حق بشری بهره‌مند گردند. از این رو سیاستگذاران نظام سلامت می‌توانند از آن‌ها در بسط و گسترش نقش اخلاق در زندان‌ها و حمایت از سلامت زندانیان استفاده نمایند.

  نتیجه‌گیری: 

  بر اساس نتایج حاصل می‌توان گفت که رعایت اصول اخلاق پزشکی و توجه بر سلامت زندانیان در دوران شیوع پاندمی کرونا در جهت پیشگیری از ابتلا به ویروس کووید 19 و درمان زندانیان مبتلا می‌بایست مورد توجه سیاستگذاران نظام سلامت قرار گیرد. از همین رو با استفاده از هنجارهای نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی لزوم تصویب مقررات مدون در راستای هنجارگذاری اصول اخلاقی پزشکان، پرستاران و کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی در زندان‌ها برای حفظ سلامت زندانیان در دوران شیوع پاندمی کرونا امری ضروری است.

  کلیدواژگان: اخلاق پزشکی، نظام سلامت، راهبردنگاری، حق بر سلامت، زندانیان، کرونا، کووید 19
 • منصوره فصیح رامندی صفحه 6
  زمینه و هدف

   کرامت انسانی مبنای حقوق شهروندی محسوب می‌شود که افراد بما هو انسان از آن بهره‌مند هستند. امروزه در پرتو اصل«کرامت انسان»، شاهد ظهور رویه‌ای فکری نسبت به افراد دارای معلولیت هستیم که بر پایه قواعد حقوق شهروندی شکل گرفته است. هدف این مطالعه تدقیق در سه مولفه حقوق شهروندی برای معلولان «حق برابری فرصت‌ها، حق برخورداری از شغل و حق آموزش» از دایره گسترده حقوق شهروندی، به عنوان موثرترین حقوق شهروندی در جهت حفظ کرامت ذاتی افراد دارای معلولیت، در ایران است.

  روش

   این پژوهش از نوع مروری است و گردآوری اطلاعات آن با شیوه کتابخانه‌ای اسنادی از مرور 20 مقاله به زبان فارسی، حاصل از پژوهش‌های انجام‌شده در ایران که در دوره‌های 99-1391 در مجلات معتبر علمی پژوهشی داخلی منتشر شده‌اند، به دست آمده و توصیف و تحلیل شده‌اند. همچنین قوانینی همچون قانون اساسی، جامع حمایت از معلولان مصوب 1383، حمایت از معلولان مصوب 1396 و قوانین مصوب در حوزه مناسب‌سازی شهری بررسی شده است.

  ملاحظات اخلاقی: 

  در تمام مراحل پژوهش اعم از مطالعه و گردآوری داده‌ها، مستندسازی و تحلیل و نشر آن‌ها ملاحظات اخلاقی رعایت شده است.

  یافته‌ها:

   بر مبنای کرامت انسانی افراد دارای معلولیت، فرایند شکل‌گیری، قانونگذاری و نحوه نظارت بر اجرای حقوق شهروندان معلول از دغدغه‌ها و الزام‌های حمایتی تلقی می‌شود.

  نتیجه‌گیری:

   به لحاظ حق‌ها و تضمینات ماهوی نظام حقوقی شهروندی، وضعیت موجود در نظام حقوقی ایران نمی‌تواند زمینه برابرسازی فرصت‌ها در حق بر شهر، حق بر اشتغال و حق بر آموزش را برای معلولان فراهم کند و تا رسیدن به وضعیت مطلوب، فاصله زیادی وجود دارد.

  کلیدواژگان: معلولیت، شهروندی، حقوق معلولان، حقوق شهروندی، کرامت
 • سمانه متو، مجید صفاری نیا، علی احمدپور صفحه 7
  زمینه و هدف

   با وجود تاثیر ترس از عود بیماری و ادراک منفی از آن بر کاهش کیفیت زندگی بازماندگان از سرطان و افزایش خستگی جسمی و روانی، اضطراب و افسردگی آنان، تحقیقات کمی مداخله‌های موثر بر تعدیل این عوامل ادراکی روان‌شناختی سرطان پستان را معرفی کرده‌‌اند. این در حالی است که معنویت منبعی مهم در سازگاری با شرایط استرس‌زای ناشی از بیماری‌های مزمن، سلامت جسمانی و روانی، امید و در نتیجه بهبود وضعیت بیماری است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر معنویت‌درمانی بر ترس از عود و ادراک بیماری زنان مبتلا به سرطان پستان بود.

  روش

   تحقیق حاضر مطالعه‌ای نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری دوماهه با گروه کنترل بود. جامعه متشکل از زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی‌درمانی مراجعه‌کننده به کلینیک تخصصی و فوق ‌تخصصی بیماری‌های پستان جهاد دانشگاهی در زمستان 1400 بود. 30 نفر از این بیماران به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل (هر گروه 15 نفر) گمارش شدند. ترس از عود سرطان با سیاهه Simard & Savard و ادراک بیماری به وسیله پرسشنامه Broadbent و همکاران قبل، بعد و دو ماه بعد از مداخله اندازه‌گیری شد. بیماران گروه مداخله روان‌درمانی معنوی مذهبی را به مدت 12 جلسه 120 دقیقه‌ای، به صورت فردی دریافت نمودند، اما گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکرد. تحلیل داده‌ها از طریق روش‌های تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی Bonferroni با در نظرگرفتن سطح معناداری 05/0=α در نرم‌افزار SPSS 24 انجام شد.

  ملاحظات اخلاقی:

   پس از اخذ کد اخلاق، پژوهشگر به محیط‌های پژوهش مراجعه کرد و پس از معرفی هدف و ماهیت پژوهش و نیز معرفی شیوه اجرای مداخله، رضایت آگاهانه کتبی جهت شرکت در پژوهش از بیماران اخذ گردید.

  یافته‌ها:

   نتایج نشان داد که معنویت‌درمانی، تاثیر معنی‌داری بر کاهش ترس از عود سرطان و بهبود ادراک بیماری زنان مبتلا به سرطان پستان داشت (001/0>p). اختلاف میانگین پیش‌آزمون با پس‌آزمون و پیگیری در هر دو متغیر یادشده معنادار بود (001/0>p)، اما اختلاف میانگین پس‌آزمون و پیگیری در ترس از عود سرطان و ادراک بیماری معنادار نبود (05/0<p).

  نتیجه‌گیری:

   بر اساس یافته‌های پژوهش، معنویت‌درمانی بر کاهش ترس از عود سرطان و بهبود ادراک زنان مبتلا به سرطان پستان از بیماری‌شان اثر دارد و این اثرگذاری در طول زمان ماندگار است، در نتیجه این روش درمانی می‌تواند به عنوان روشی کارآمد توسط متخصصان حوزه سلامت برای زنان مبتلا به سرطان پستانی که از عود بیماری خود ترس دارند و یا ادراک منفی‌ای از بیماری‌شان دارند، استفاده شود تا به بهبود در سلامت جسمی و روانی‌ آنان کمک شود.

  کلیدواژگان: معنویت درمانی، ترس از عود، ادراک بیماری، سرطان پستان
 • رقیه نظری، عباس عباس زاده، نوشین موسی زاده صفحه 8
  زمینه و هدف

   فروتنی فرهنگی فرآیندی مادام‌العمر است که برای برقراری روابط بین‌فرهنگی محترمانه توسط پرستاران، نقش اساسی دارد. به سبب اهمیت آموزش در شکل‌گیری مهارت‌های مرتبط با تعاملات و لزوم برنامه‌ریزی‌های آموزشی بر اساس سیاست‌های کلان مرتبط، این مطالعه با هدف بررسی نحوه توجه به فروتنی فرهنگی در اسناد بالادستی آموزش پرستاری ایران، انجام گرفت.

  روش

   مطالعه حاضر با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوای هدایت شده به  نقد و بررسی سند تحول و نوآوری در آموزش پزشکی و برنامه آموزشی دوره کارشناسی پرستاری پرداخته است. واحدهای معنایی پس از مطالعه مکرر اسناد، استخراج و بر اساس مدل مفهومی فوراندا طبقه‌بندی گردید، سپس بر اساس ارتباط مفهومی و منطقی امکان جایگذاری این طبقات در طبقات اصلی موجود در ماتریس و یا شکل‌گیری طبقات جدید بررسی شد.

  ملاحظات اخلاقی:

   در تمام مراحل این مطالعه اعم از بررسی متون و اسناد، استخراج داده‌ها، تجزیه تحلیل، گزارش و نشر آن‌ها، ملاحظات اخلاقی از جمله امانتداری در نقل قول اسناد و عدم سوگیری رعایت شده است.

  یافته‌ها: 

  از مجموع 302 کد استخراج‌شده، 122 کد به علت ماهیت کلی کنار گذاشته شدند. کدهای باقی‌مانده با توجه به تعداد کدهای تخصیص داده‌شده به ترتیب در طبقات تعامل حمایتی، بازبودن، خشوع، خودآگاهی و خود بازاندیشی و نقد که ویژگی‌های فروتنی فرهنگی هستند، قرار گرفتند. برخی کدها در طبقات مفهومی فوق جای نگرفته و جداگانه در طبقه «توجه به معنویت»، قرار داده شد. تنها 52 کد از قسمت عملیاتی برنامه درسی دوره، یعنی ریوس مطالب دروس استخراج گردیدند.

  نتیجه‌گیری: 

  یافته‌ها حاکی از آن است که اگرچه اسناد موجود، در اهداف کلان خود به طور ضمنی به مفهوم فروتنی فرهنگی پرداخته‌اند، اما توجه شفاف و عملیاتی به آن در بخش‌های اجرایی برنامه، کم است. همچنین به برخی از ویژگی‌های مفهوم مورد نظر که از شایستگی‌های بسیار مهم یک پرستار است، توجه کمتری شده است، لذا توصیه می‌شود تا سیاستگذاران و دست‌اندرکاران به عملیاتی‌کردن دستیابی به ویژگی مهم فروتنی فرهنگی پرستاران در اسناد بالادستی توجه بیشتری نمایند.

  کلیدواژگان: فروتنی فرهنگی، آموزش پرستاری، شایستگی فرهنگی
 • ویدا شفیع پور، نورالدین موسوی نسب، لیلا جویباری صفحه 9
  زمینه و هدف

   دانشجویان پرستاری در مواجهه با مشکلات پیچیده اخلاقی، دیسترس اخلاقی را تجربه می‌کنند که اثری آسیب‌زا بر مراقبت پرستاری دارد، یکی از عوامل بهبوددهنده عملکرد پرستاری پایبندی به ارزش‌های حرفه‌ای است. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین رابطه دیسترس اخلاقی و ارزش‌های حرفه‌ای در کارورزان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد.

  روش

   در این مطالعه توصیفی همبستگی، 210 دانشجوی پرستاری از سه دانشکده پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی مازندران به روش در دسترس انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‌ها توسط پرسشنامه جمعیت‌شناختی، دیسترس اخلاقی Hamric و ارزش‌های حرفه‌ای Weis و Shank انجام شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی در نرم‌افزار SPSS 25 تجزیه و تحلیل شدند.

  ملاحظات اخلاقی: 

  در این مطالعه موازین مرتبط با اصول اخلاقی شامل محرمانه‌بودن، رضایت شخصی و آزادبودن شرکت‌کنندگان در همکاری و یا عدم همکاری در روند پژوهش، رعایت گردید.

  یافته‌ها:

   بر اساس هدف اصلی مطالعه، آزمون اسپیرمن رابطه معناداری را بین دیسترس اخلاقی با ارزش‌های حرفه‌ای نشان نداد (251/0, P=08/0r=). میانگین دیسترس اخلاقی در دانشجویان پرستاری (30/57±61/92) و در سطح پایین قرارداشت. میانگین ارزش‌های حرفه‌ای در دانشجویان پرستاری (09/12±69/79) بود که در سطح متوسط قرار داشت. دانشجویان بالاترین ارزش را به بعد مراقبت و کمترین ارزش را به بعد عملگرایی دادند. بین دیسترس اخلاقی با مشخصات جمعیت‌شناختی رابطه معناداری دیده نشد و فقط جنسیت (005/0=P) و محل سکونت (028/0=P) رابطه معناداری را با ارزش‌های حرفه‌ای نشان دادند.

  نتیجه‌گیری: 

  هرچند رابطه معناداری بین دیسترس اخلاقی با ارزش‌های حرفه‌ای در دانشجویان پرستاری دیده نشد، ولی توجه دانشجویان پرستاری به بعد مراقبت ارزش‌های حرفه‌ای بیانگر توجه دانشجویان به اهمیت مراقبت به عنوان اصلی‌ترین وظیفه حرفه‌ای پرستاران است که می‌تواند بر نحوه عملکرد آن‌ها تاثیر بگذارد.

  کلیدواژگان: دیسترس اخلاقی، ارزش های حرفه ای، دانشجویان پرستاری
 • علی رضا عظیم پور، نوید کریمیان، مریم آذرنیوشان، لیلا جوهری صفحه 10
  زمینه و هدف

   تعهدگریزی اخلاقی شامل سازوکارهایی شناختی است که هنگام انجام اعمال غیر اخلاقی و یا تصمیم به عدم انجام اعمال اخلاقی، در ذهن فرد شکل گرفته و در بروز رفتاهای غیر اخلاقی یا عدم انجام رفتارهای اخلاقی تاثیر دارد. پژوهش حاضر به مرور روایتی تحقیقاتی می‌پردازد که نقش این متغیر در موقعیت‌های پزشکی و پرستاری را بررسی کرده‌اند.

  روش

   از طریق پایگاه‌های داده Google Scholar، Pubmed و همچنین با مراجعه به قسمت جستجوی تارنمای مجلات مرتبط با اخلاق پزشکی و پرستاری، واژه کلیدی Moral Disengagement در کنار Medical Ethics و Nursing Ethics جستجو شد و مقالاتی که تا سال 2022 تعهدگریزی اخلاقی را در پزشکی و پرستاری بررسی کرده بودند، بازبینی شد.

  ملاحظات اخلاقی:

   نتایج پژوهش‌ها بدون سوگیری و با رعایت امانتداری در گزارش محتوای مقالات، ذکر شد.

  یافته‌ها:

   مرور مطالعات نشان داد تعهدگریزی اخلاقی در بین پزشکان و پرستاران رایج بود. تعهدگریزی اخلاقی با کاهش استدلال‌ها، رفتارها و صفات اخلاقی و افزایش رفتارهای غیر اخلاقی و غیر مولد پزشکان و پرستاران همراه بود، به علاوه این سازوکارها در محیط‌های درمانی با استرس و احساس بی‌عدالتی بیشتر و همچنین قدرت بالاتر افزایش یافته و در شرایط مدیریتی به شکل رهبری اخلاقی کاهش می‌یافت. این سازوکارها در پزشکان و پرستارانی با استرس، نااستواری خلق، عاطفه منفی و همچنین میل به قدرت، بیشتر بود.

  نتیجه‌گیری: 

  با توجه به قابل اصلاح‌بودن تعهدگریزی اخلاقی از طریق برخی مداخلات آموزشی، لازم است با اضافه‌کردن برخی دروس یا دوره‌های آموزشی به آشناسازی و کاهش سازوکارهای تعهدگریزی اخلاقی در دوره‌های تحصیلی و ضمن خدمت پزشکان و پرستاران مبادرت ورزید، به علاوه با توجه به نقش متغیرهایی چون استرس کاری، بی‌عدالتی ادراک شده و داشتن قدرت بی‌‌حد ‌و حصر، شاید بتوان با اعمال برخی اصلاحات مدیریتی چون اعمال رهبری اخلاقی، متغیرهای فوق و به تبع آن تعهدگریزی اخلاقی را کاهش داد.

  کلیدواژگان: تعهدگریزی اخلاقی، اخلاق پزشکی، اخلاق پرستاری
 • فرشته ملایی، رویا خرمی استخری، عبدالحسین امامی سیگارودی، زهرا طاهری ازبرمی صفحه 11
  زمینه و هدف

   ارزش‌های اخلاقی پرستاران در دنیای پیچیده امروز، موضوع اخلاق را به امری حیاتی و حایز اهمیت تبدیل کرده است. این ارزش‌ها برخاسته از رویکرد فلسفی پرستاران و متاثر از تفکر فلسفی غالب در هر بازه زمانی از تاریخ می‌باشد. با توجه به گذشت چند دهه از عصر پست‌مدرنیسم اثرات این تفکر بر ارزش‌های اخلاقی در حرفه پرستاری باید به صورت جامع مورد بررسی قرار بگیرد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارزش‌های اخلاقی پرستاری در دیدگاه پست‌مدرنیسم انجام شد.

  روش

   این مطالعه مروری از نوع مرور حوزه (Scoping Review) می‌باشد که بر اساس پنج مرحله پیشنهادی توسط Arksey & O'Malley (2005 م.) انجام شد. جستجو در پایگاه‌‌های اطلاعاتی Magiran، SID، Pubmed و Web of Science و موتور جستجوی Google Scholar در بازه زمانی سال 2000 تا 2021، با ترکیبی از واژگان کلیدی اخلاق، ارزش‌های اخلاقی، اخلاق پرستاری، پست‌مدرن، پست‌مدرنیسم، پرستاری، Nursing، Ethics، Ethical Value، Nursing Ethics، Postmodern و Postmodernism منطبق بر MeSH انجام شد. از 170 عنوان به دست‌آمده بر اساس معیارهای ورود و خروج و طی دو مرحله بازبینی (ابتدا عنوان و چکیده و سپس متن کامل مقاله) در نهایت 9 مقاله وارد مطالعه شد.

  ملاحظات اخلاقی: 

  صداقت و امانتداری در تحلیل، گزارش متون و استناددهی رعایت گردید.

  یافته‌ها: 

  مقالات مورد استفاده به زبان انگلیسی و به روش کیفی، تحلیل روایتی و مطالعات موردی بودند. تمرکز مطالعات حاضر بر موضوعاتی چون روایت رابطه‌ای و ماهیت آن، ارزش‌های اخلاقی و نحوه تصمیم‌گیری بر اساس این ارزش‌ها بود. بنابراین یافته‌های مطالعه حاضر به دو دسته «نقش مبنایی روایت رابطه‌ای در اخلاق پست‌مدرنیسم و اثرات آن» و «تصمیم‌گیری و ارزش‌های اخلاقی پرستاری در پست‌مدرنیسم در مقایسه با دیدگاه‌های پیشین با تاکید بر اثبات‌گرایی» تقسیم شد.

  نتیجه‌گیری:

   ارزش‌های اخلاقی مبتنی بر دیدگاه پست‌مدرنیسم بر در نظرگرفتن هر مددجو در زمینه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خاص خود، حفظ اتونومی مددجو، پرورش دیدگاه کل‌نگر در پرستار، دوری از تبعیض در امر مراقبت و ارایه مراقبتی انسان‌دوستانه و همدلانه توسط پرستار تاکید دارد.

  کلیدواژگان: اخلاق، ارزش های اخلاقی، پست مدرنیسم، پرستاری
 • مصطفی عسکری جوجاده، رضا یوسفی، فرشیده ضامنی صفحه 12
  زمینه و هدف

   مسیولیت اجتماعی مدیران دربرگیرنده شاخص‌های مختلفی، از جمله قانون‌گرایی، مسیولیت اخلاقی، توسعه ارتباطات، رهبری سازمانی، امور مالی و اداری، نوآوری می‌باشد. این موضوع، از جمله مباحث مهم در حوزه اخلاق سازمانی می‌باشد، با درک این مهم پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص‌های مسیولیت‌های اجتماعی مدیران در دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام شد.

  روش

   این مطالعه یک تحقیق آمیخته (کیفی کمی) است. در بخش کیفی از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی و در بخش کمی از روش توصیفی پیمایشی بهره گرفته شد. مشارکت‌کنندگان در بخش کیفی خبرگان، اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه‌های علوم پزشکی و جامعه آماری در بخش کمی شامل کارکنان دانشگاه‌ علوم پزشکی مازندران بودند. نمونه‌گیری در بخش کیفی هدفمند و از طریق مصاحبه با 19 نفر از خبرگان انجام شد. در بخش کمی از روش نمونه‌گیری تصادفی از نوع طبقه‌ای استفاده شد. 289 نفر از کارکنان به عنوان نمونه آماری جهت بررسی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق‌ساخته بود. روایی و پایایی ابزارهای گردآوری داده‌های پژوهش مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق تحلیل عاملی تاییدی در نرم‌افزار SPSS 22 و Lisrel انجام شد.

  ملاحظات اخلاقی: 

  رعایت صداقت و امانتداری، توضیح اهداف پژوهش برای مشارکت‌کنندگان و اطمینان از رعایت محرمانگی اطلاعات، از جمله اصول اخلاقی این مطالعه می‌باشد.

  یافته‌ها: 

  بر اساس نتایج پژوهش شاخص‌های مسیولیت اجتماعی مدیران در دانشگاه‌های علوم پزشکی شامل هشت شاخص مسیولیت قانون‌گرایی، مسیولیت اخلاقی، مسیولیت ارتباطی، مسیولیت سازمانی، مسیولیت اداری، مسیولیت مالی، مسیولیت نوآوری، مسیولیت عمومی می‌باشد.

  نتیجه‌گیری: 

  شاخص‌های مسیولیت اجتماعی مدیران به عنوان یک راهبرد مدیریتی می‌تواند مورد استفاده مدیران در دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی، مدیران، دانشگاه علوم پزشکی
 • علی عباس زاده، نیلوفر میرسپاسی، حاجیه رجبی فرجاد صفحه 13
  زمینه و هدف

   فرار مالیاتی از موضوعات مهم مالی است که عوامل مختلفی بر آن تاثیر دارد. به نظر می‌رسد میزانی که مودیان، فرار مالیاتی را موضوعی اخلاقی فرض کنند، بر تمکین مالیاتی موثر است، اما این موضوع هنوز مورد توافق کارشناسان قرار نگرفته است، لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر درک اخلاقی از فرار مالیاتی بر تمکین مالیاتی ارایه‌دهندگان خدمات سلامت در دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران انجام شد.

  روش

   این مطالعه از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کادر پزشکی (پزشکی، پیراپزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی) شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران بود که تعداد 383 نفر بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه Kaliberg و همکاران (2008 م.) و Waltin and Bettman's (2011 م.) بود که روایی آن به روش صوری و محتوایی و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ محاسبه و تایید گردید. نتایج به دست‌آمده با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart PLS 2 تجزیه و تحلیل شد.

  ملاحظات اخلاقی:

   در این مطالعه اهداف پژوهش به مشارکت‌کنندگان توضیح داده شد و بر حفظ محرمانگی داده‌ها تاکید شد. مشارکت‌کنندگان در پاسخ‌دادن به پرسشنامه مختار بودند.

  یافته‌ها: 

  نتایج نشان داد اخلاقی تصورکردن فرار مالیاتی، بر تمکین مالیاتی ارایه‌دهندگان خدمات سلامت تاثیر منفی و معناداری دارد (p<0/05 , r=-0/524)، ضمن اینکه ابعاد آرمان‌گرایی، دانش مالیاتی بر تمکین مالیاتی تاثیر مثبت، دینداری و سطح تحصیلات بر تمکین مالیاتی تاثیری نداشته و نسبیت‌گرایی بر تمکین مالیاتی کادر پزشکی تاثیری منفی و معنادار دارد.

  نتیجه‌گیری:

   یافته‌های این پژوهش به سیاستگذاران مالیاتی کمک می‌کند که به جنبه‌های اخلاقی تمکین مالیاتی توجه بیشتری نمایند و برای پیشگیری از فرار مالیاتی تمهیداتی بیندیشند.

  کلیدواژگان: درک اخلاقی از فرار مالیاتی، تمکین مالیاتی، ارائه دهندگان خدمات سلامت، آرمان گرایی، دانش مالیاتی، دینداری، تحصیلات
 • تبیین مدل بازاریابی سلامت دیجیتال در کسب حمایت خیرین سلامت از نهادهای عام المنفعه
  فرزانه گلشنی، فریز طاهری کیا، کیومرث آریا صفحه 14
  زمینه و هدف

   با استفاده از بازاریابی سلامت دیجیتال، نهادهای عام‌المنفعه به عنوان متولی برقراری ارتباط بین خیرین و نیازمندان می‌توانند فعالیت‌های بازاریابی خود را در جهتی سوق دهند که به حامیان و خیرین بیشتر دست یابند و نیت خیر نیکوکاران را برای یاری‌رساندن به افراد نیازمند محقق سازند. از این‌ رو هدف اصلی این پژوهش ارایه مدل بازاریابی سلامت دیجیتال در کسب حمایت خیرین از نهادهای عام‌المنفعه می‌باشد.

  روش

   این مطالعه به روش کیفی از نوع تیوری زمینه‌ای انجام شده است. برای این کار از خبرگان مرتبط به بازاریابی سلامت که شامل مدرسین اخلاق بازاریابی، کارشناسان اکرام، محسنین و مشارکت‌های مردمی یکی از نهادهای عام‌المنفعه بودند، استفاده گردید و شیوه نمونه‌گیری نیز به صورت هدفمند و گلوله برفی و هدفمند تا رسیدن به اشباع بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش Strauss & Corbin (1998 م.) انجام شد. اعتبارسنجی یافته‌های پژوهش با چهار معیار Guba & Lincoln (1985 م.) بیان شد که از طریق آزمون‌های قابل قبول‌بودن، انتقال‌پذیری، قابلیت اطمینان و تاییدپذیری مورد سنجش و تایید قرار گرفت.

  ملاحظات اخلاقی:

   شرکت‌کنندگان در این پژوهش از موضوع و روش اجرا تحقیق مطلع بودند و حضور ایشان آگاهانه، آزادانه و داوطلبانه بود.

  یافته‌ ها:

   با انجام مصاحبه با برخی از خبرگان، 67 مفهوم در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با بازاریابی سلامت دیجیتال در کسب حمایت خیرین شناسایی‌ شده است که در 18 مقوله اصلی، بر اساس مدل پارادایمی داده‌بنیاد، در قالب شش بعد علی یا توسعه فناوری‌های دیجیتال (سازگاری، سهولت استفاده، مفیدبودن)، پدیده محوری یا حمایت (حمایت اطلاعاتی، حمایت عاطفی، حمایت اجتماعی)، راهبردها یا اعتمادسازی (اعتماد به نهادها، اعتماد به فناوری‌های دیجیتال، اعتماد منجر به اهدا)، عوامل زمینه‌ای (دانش، منابع، آموزش)، مداخله‌گر یا ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات) و پیامدها یا اعتمادسازی (فرصت‌سازی، تمایل، عملکرد) ساختاردهی شد.

  نتیجه‌ گیری:

   با گسترش فناوری، بازاریابی سلامت دیجیتال حلقه مفقوده جذب حمایت خیرین است. مجموعه مزیت‌های فناوری‌های دیجیتال و وجود زمینه‌های گسترش آن موجب تمایل به استفاده از ابزارها و تاکتیک‌های بازاریابی سلامت دیجیتال شده تا با استفاده از بازاریابی سلامت دیجیتال نهادهای عام‌المنفعه حمایت خیران را به سه نوع حمایت اطلاعاتی، حمایت عاطفی و حمایت اجتماعی کسب کنند موجب تمایل به استفاده از ابزارها و تاکتیک‌های بازاریابی سلامت دیجیتال در کسب حمایت خیرین می‌شود.

  کلیدواژگان: بازاریابی سلامت دیجیتال، حمایت خیرین، نهادهای عام المنفعه
 • تاثیر فضای اخلاقی بر آگاهی اخلاقی کارکنان اداری حوزه سلامت: یک مطالعه توصیفی همبستگی
  الناز پورقربانی، حاجیه رجبی فرجاد، نیلوفر میرسپاسی صفحه 15
  زمینه و هدف

   آگاهی اخلاقی، بخشی ضروری و جدایی‌ناپذیر از رفتار اخلاقی است. نحوه رفتار کارکنان می‌تواند سبب تاثیر بر فضای اخلاقی سازمان گردد. وجود فضای اخلاقی سبب مدیریت ارزش‌های اخلاقی در محیط کار انسجام و تعادل فرهنگ سازمانی می‌شود پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر فضای اخلاقی بر آگاهی اخلاقی کارکنان اداری حوزه سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد.

  روش

   این مطالعه به روش توصیفی همبستگی انجام شده است. تعداد 278 نفر از کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های فضای اخلاقی و آگاهی اخلاقی Pusriadi و همکاران (2021 م.) جمع‌آوری گردید. با استفاده از نرم‌افزار مورد استفاده SPSS 19، داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شدند.

  ملاحظات اخلاقی: 

  اهداف پژوهش برای مشارکت‌کنندگان توضیح و به آن‌ها در خصوص حفظ محرمانگی داده‌ها اطمینان داده شد.

  یافته‌ها: 

  نتایج نشان داد فضای اخلاقی با آگاهی اخلاقی کارکنان اداری حوزه سلامت همبستگی مثبت و معناداری دارد. (r= 0.801, P=0.001) ضمن اینکه مولفه‌های مختلف فضای اخلاقی (کار تیمی، دوستی، قوانین و رویه‌ها، منافع سازمان، اخلاق شخصی و نادیده‌گرفتن منافع شخصی بر آگاهی اخلاقی کارکنان اداری تاثیر مثبت و معنی دارد)، اما منفعت خود بر آگاهی اخلاقی کارکنان تاثیر منفی و معنی‌دار دارد.

  نتیجه‌گیری:

   با توجه به نتایج این مطالعه تقویت فضای اخلاقی به سمت رویکردهای تیمی و مشارکتی و توجه به قوانین و مقررات می‌تواند آگاهی اخلاقی و به دنبال آن عملکرد اخلاقی را افزایش دهد، لذا برنامه‌ریزی جهت بهبود فضای اخلاقی امری ضروری است.

  کلیدواژگان: فضای اخلاقی، آگاهی اخلاقی، کارکنان نظام سلامت
 • طراحی الگوی تحول دیجیتال بازاریابی اخلاق مدارانه در صنعت گردشگری سلامت
  عرفان دانش پژوه، لیلا آندرواژ، کیومرث آریا صفحه 16
  زمینه و هدف

   اخلاق در بازاریابی و استفاده از فناوری‌های به روز به عنوان دو عامل راهبردی در صنعت گردشگری سلامت امروزی، مطرح است، لذا پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی تحول دیجیتال بازاریابی اخلاق‌مدارانه در صنعت گردشگری صورت گرفته است.

  روش

   روش پژوهش حاضر کیفی و با استفاده از روش داده‌بنیاد است. داده‌های این پژوهش از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با تکنیک گلوله برفی به دست آمد که برای مصاحبه با هشت نفر از اساتید دانشگاهی خبره در بازاریابی اخلاق‌مدارانه دیجیتال و هشت نفر از مدیران خبره صنعت گردشگری سلامت به اشباع نظری رسید. پس از انجام سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، الگوی پارادایمی پژوهش تدوین گردید، استحکام داده‌ها بر اساس معیارهای باورپذیری، اطمینان‌پذیری، انتقال‌پذیری و تاییدپذیری بررسی و مورد تایید قرار گرفت.

  ملاحظات اخلاقی:

   در پژوهش حاضر، جنبه‌های اخلاقی توضیح اهداف مطالعه، آزادبودن مشارکت‌کنندگان برای خروج از مطالعه و حفظ رازداری و محرمانگی رعایت گردید.

  یافته‌ها:

   الگوی ارایه‌شده، پدیده محوری تحول دیجیتال در بازاریابی اخلاق‌مدارانه با مولفه‌های راه‌حل جامع بازاریابی اخلاق‌مدارانه دیجیتال، محصول دیجیتال سلامت‌محور، قیمت‌گذاری دیجیتال اخلاقی، ترفیع دیجیتال اخلاقی، توزیع دیجیتال اخلاقی، بخش‌بندی در بازاریابی اخلاق‌مدارانه دیجیتال و مصرف‌کننده دیجیتال و همچنین شرایط علی، شرایط مداخله‌گر، شرایط زمینه‌ای، راهبردها و پیامدهای آن بررسی و تبیین می‌نماید. راهبردهای جایگاه‌یابی نام تجاری اخلاق‌مدارانه‌دیجیتال و تجارت الکترونیک اخلاقی در گردشگری سلامت و همچنین پیامد قصد خرید خدمات گردشگری سلامت از مهم‌ترین یافته‌های پژوهش می‌باشد.

  نتیجه‌ گیری: 

  این پژوهش الگویی جامع در خصوص تحول دیجیتال در بازاریابی اخلاق‌مدارانه در صنعت گردشگری سلامت ارایه می‌دهد و با توجه به هدف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص خدمات دیجیتالی، صنعت گردشگری سلامت به عنوان صنعتی مبتنی بر اطلاعات و ارتباطات گسترده بین‌المللی و داخلی، بسیار سریع تحت تاثیر فناوری دیجیتال خواهد گرفت.

  کلیدواژگان: تحول دیجیتال، بازاریابی اخلاق مدارانه، نام تجاری دیجیتال، گردشگری سلامت
 • مطالعه تطبیقی برنامه درسی اخلاق حرفه ای در برنامه آموزشی رشته کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل در ایران و رشته های مشابه در دانشگاه های منتخب جهان
  لیلا ساداتی، مرتضی مطهری پور، فاطمه عدالت طلب، حوروش فرجی دانا، رعنا آب جار صفحه 17
  زمینه و هدف

   تغییرات گسترده و سریع به دلیل ظهور نیازهای جدید در کنار نوآوری‌های فناوری و توسعه تکنیک‌های نوین جراحی و بیهوشی، تیم جراحی را با مسایل متعدد اخلاقی در اتاق عمل مواجه نموده است که بی‌شک ارایه یک مبحث تیوری با ساعاتی محدود، فاقد اثربخشی لازم خواهد بود. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تطبیقی برنامه درسی اخلاق حرفه‌ای در رشته کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل در ایران و رشته‌های مشابه در دانشگاه‌های منتخب جهان به منظور شناسایی راهکارهای اصلاحی برنامه موجود انجام شد.

  روش

   پژوهش حاضر یک مطالعه تطبیقی است که بر اساس روش چهار مرحله‌ای تحلیل تطبیقی Bereday انجام شد. پس از جمع‌آوری اطلاعات، داده‌ها با استفاده از یک فهرست وارسی محقق‌ساخته بر اساس استراتژی ادغام‌ هاردن و مولفه‌های برنامه درسی تحلیل شده و با توجه ‌به شباهت‌ها و تفاوت‌ها در یک جدول جای‌گذاری شد، سپس بر اساس موضوع تحقیق در جهت شناسایی راهکارهای اصلاح برنامه درسی اخلاق حرفه‌ای اتاق عمل در کشور، موارد کلیدی و مهم شرح داده شد.

  ملاحظات اخلاقی:

   تحقیق حاضر از سوی کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی البرز به تایید رسیده است.

  یافته‌ها:

   بر اساس نتایج مطالعه حاضر، درس اخلاق حرفه‌ای در بسیاری از دانشگاه‌ها به شکل ادغام و در طول دوره آموزشی، همراه با در نظرگرفتن اهداف آموزشی در حیطه‌های نگرشی و روانی حرکتی علاوه بر حیطه شناختی، استفاده از روش‌های تدریس فعال همچون داستان‌نویسی، مبتنی بر سناریو، شبیه‌سازی و بحث گروهی و به کارگیری شیوه‌های ارزشیابی از جمله انجام پروژه، ثبت تجارب و بازاندیشی در کارپوشه و مشاهده مستقیم علاوه بر آزمون کتبی ارایه می‌شود.

  نتیجه‌گیری:

   در مقایسه با سایر دانشگاه‌های معتبر در دنیا، برنامه درسی اخلاق حرفه‌ای در اتاق عمل در کشور ایران از جنبه‌های مختلفی شامل استراتژی آموزشی، اهداف آموزشی، روش تدریس و شیوه ارزشیابی، اشکالات جدی دارد که مستلزم بازنگری و اصلاحات اساسی است.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، اتاق عمل، برنامه درسی، مطالعه تطبیقی
 • انگ اختلالات مصرف مواد: تحلیل مفهوم
  فاطمه مقدم، فرحناز محمدی شاهبلاغی، حمیدرضا خانکه، کیان نوروزی تبریزی صفحه 18
  زمینه و هدف

   اختلالات مصرف مواد، یکی از نگرانی‌های اصلی در دنیای امروز است که باعث ایجاد اثرات عاطفی و جسمی بر مصرف‌کنندگان مواد می‌شود. بخش قابل ‌توجهی از این عوارض ناشی از انگ و برچسب‌زدن اطرافیان به این بیماران است. تحلیل مفهوم انگ در زمینه اختلالات مصرف مواد با هدف یکپارچگی معنایی، کاهش ابهامات و افزایش ثبات در کاربرد این مفهوم انجام شد.

  روش

   این پژوهش با هدف تبیین و تحلیل مفهوم انگ اختلالات مصرف مواد و تعیین ابعاد و ویژگی‌های آن با استفاده از رویکرد تحلیل مفهومی واکر و آوانت در سال 1401 انجام شد.

  ملاحظات اخلاقی:

   در پژوهش حاضر جنبه‌های اخلاقی مطالعه مروری شامل اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

  یافته‌ها:

   بعد از تجزیه و تحلیل مطالعات، ویژگی‌های فرایند روان‌شناختی اجتماعی چندبعدی، فراگیری در عرصه‌های مختلف زندگی، نفوذ پرشتاب در جامعه، مبتنی بر زمینه اجتماعی فرهنگی، مبتنی بر نوع و میزان مصرف مواد و قایل‌بودن به سیر ازمان به دست آمد.

  نتیجه‌گیری: 

  در این مطالعه مفهوم‌پردازی، تعریف جامعی از انگ اختلالات مصرف مواد با پیشایندها، مشخصه‌ها و پیامدها از طریق فرآیند تحلیل مفهوم پدیدار شد. یافته‌ها مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به موارد مدل، مرزی و مخالف منجر شد. تعریف ارایه‌شده و حمایت‌شده توسط متون، ادعا می‌کند که انگ اختلالات مصرف مواد، فرآیند روان‌شناختی اجتماعی چند‌بعدی مزمن، با فراگیری در عرصه‌های مختلف زندگی فرد مبتلا و نفوذ پرشتاب در جامعه که مبتنی بر زمینه اجتماعی فرهنگی و نیز نوع و میزان مصرف مواد بوده که عملکردهای ناعادلانه و جرم‌انگارانه سازمان‌های بهداشتی و غیر بهداشتی، باورهای اجتماعی مبتنی بر هویت نامطلوب فرد مبتلا، ناآگاهی مردم، عدم تجربه شخصی اطرافیان در برخورد با فرد معتاد، فاصله قدرت اجتماعی اقتصادی بین انگ زننده و فرد مبتلا و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی تسهیل‌کننده انگ‌زنی، آتش‌زنه آن است که منجر به آسیب‌پذیری همه‌جانبه اعتبار و سلامت فردی، عملکردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی فرد مورد انگ می‌شود. این تعریف و همچنین پیشایندها، پیامدها و مراجع تجربی آن می‌تواند مبنایی برای درک جامع‌تر و همچنین مطالعات کاربردی آینده باشد.

  کلیدواژگان: اختلالات مصرف مواد، انگ، تحلیل مفهوم، رویکرد واکر و آوانت
|
 • Maryam Nazem, Yasser Rezapour Mirsaleh, HamidReza Arianpour Page 1
  Background and Aim

  Nurses, as members of the therapeutic team in health care centers, are faced with challenging decisions, moral issues and problems. The purpose of this study was based on examining the mediating role of cognitive flexibility in the relationship between Professionl Values and moral sensitivity among nurses during the corona epidemic.

  Methods

  This study was a descriptive-correlational study. By applying quota convenience sampling method, 220 subjects were selected among the nurses working in Khatam Al-Anbia (PBUH) hospitals in Abarkooh and Imam Khomeini (RA) towns, Abadeh town in order to participate in the study. To collect data, The Weis and Shank (2009) Professionl Values Scales, Lutzen et al. (2006) and Dennis and Vanderwall (2010) Cognitive Flexibility Questionnaires were used. The Data were analyzed through Pearson's correlation test and structural equation modeling.

  Ethical Considerations: 

  In this study, criteria concerned with moral principles as confidentiality, personal satisfaction and freedom of participants in cooperation or non-cooperation during the study process have been observed.

  Results

  The findings of the study demonstrated that there is a positive and significant relationship between the variables of occupational values and moral sensitivity, Professionl Values and cognitive flexibility (P<0.001). Moreover, it confirmed the mediating role of cognitive flexibility in the relationship between Professionl Values and moral sensitivity among nurses during the corona epidemic (P<0.01).

  Conclusion

  Considering the findings of the present study, in order to increase Professionl Values, it is recommended that appropriate strategies in line with addressing to the principles and criteria related to this variable, including social, emotional and economic support, especially in the nursing field, should be exerted to be strengthened their moral sensitivity by affecting their cognitive flexibility.

  Keywords: Cognitive Flexibility, Professionl Values, Moral Sensitivity, Nurses
 • Mostafa Roshanzadeh, Ehsan Kashani, Ali Tajabadi Page 2
  Background and Aim

   Observing the ethics of the nursing profession has an effective role in providing quality care. The present study was conducted to determine Knowledge and practice of nurses regarding the standards of professional nursing ethics.

  Methods

   This descriptive cross-sectional study was performed in 2020 by 392 nurses from teaching hospitals affiliated with the Sabzevar University of Medical Sciences in Iran. Nurses were selected by the simple random sampling method and to collect data, two questionnaires were used to assess the knowledge and practice of nurses to comply with nursing ethical standards. Data were analyzed by SPSS software 16 and descriptive statistics (mean and standard deviation, frequency) and inferential tests (correlation coefficient, regression). The Significance level was considered less than 0.05.

  Ethical Considerations: 

  To participate in the study, informed written consent was obtained from the participants. Necessary information was given about the nurses being free to participate and leave the study.

  Results

   The average knowledge of nurses about compliance with ethical standards (17.2±4.81) and their average performance was by ethical standards (130.88±9.11). Pearson correlation coefficient indicated a positive and significant relationship between nurses' knowledge and practice of adhering to ethical standards (P<0.05, r=0.65). The nurses' knowledge (R2=0.26) significantly predicts their performance in terms of ethical standards. The non-standardized beta value showed that the share of knowledge in predicting nurses' performance is (2.54). There was no significant relationship between the average knowledge and practice of nurses and demographic characteristics (P>0.05).

  Conclusion

   The efforts of systems to improve the awareness of their nurses can play an influential role in improving their performance in line with ethical standards in the clinical environment. Continuous training programs can play an important role in sensitizing nurses in the face of ethical issues and therefore improve their performance according to ethical standards.

  Keywords: Knowledge, Practice, Professional Ethics, Nurses
 • Leila Mohebbi, Bahram Jowkar Page 3
  Background and Aim

   Justice sensitivity is a stable personality trait that relates to prosocial behavioral tendencies and altruistic orientation. Secure attachment and deep emotional bond with others will increase justice sensitivity in students and prepare the ground for academic honesty and efficiency of education system. Considering the role of this personality trait in healthy educational behaviors; the purpose of this study is to investigate the antecedents and outcomes of justice sensitivity in a frame of a causal model.

  Methods

   The present study is descriptive and in the form of structural equation modeling in which, the attachment styles were considered as independent variables, justice sensitivity as a mediating variable and academic dishonesty as a dependent variable. Participants were 240 (boys and girls) M.S. Shiraz University students. They completed Justice Sensitivity Scale, Revised Adult Attachment Scale and Academic Dishonesty Scale. Factor analysis method was used to verify validity and the Cronbach Alpha was applied to determine the reliability of the scales؛ Also, bootstrapping method in AMOS 24 was conducted to examine the mediational effects of the intervening variables.

  Ethical Considerations:

   Participants completed the scales online after they were informed of the study aims and were ensured on paper that the responses would remain confidential.

  Results

   Results showed that attachment styles were significant predictor of academic dishonesty through which secure attachment style was negative significant predictor of academic dishonesty (β=-0/44, p=0/0001) and insecure attachment styles (avoidant and anxious) were respectively positive significant predictors of academic dishonesty (β=0/13, p=0/0001) and (β=0/36, p=0/0001). Results also revealed that secure attachment style predicted justice sensitivity positively (β=0/41, p=0/0001) and avoidant style predicted justice sensitivity negatively (β=-0/35, p=0/0001). Furthermore, results demonstrated that justice sensitivity mediated the relationship between attachment styles and academic dishonesty. In general; findings confirmed that secure attachment style decreases academic dishonesty through increasing the justice sensitivity.

  Conclusion

   According to the hypothesis testing results, it can be concluded that Secure adults tended to hold positive self-image and positive image of others; meaning that they had both a sense of worthiness and an expectation that other people were generally responsive and trustworthy. This means that secure students will apply effective and ethical strategies to achieve their educational goals and never intend to violate the rights of others to gain academic legitimacy.

  Keywords: Academic Dishonesty, Justice Sensitivity, Secure, Insecure Attachment Styles, Students
 • Zahra Khoshkbari, Nahid Rejeh, Seyed Davood Tadrisi Page 4

  that may be caused by various reasons. In the long term, job burnout is one of the serious consequences of moral distress. The current study was carried out aiming at determining the association between moral distress and job burnout of nurses working in the intensive care units of hospitals affiliated to Zanjan University of Medical Sciences in 2021.

  Methods

   This was a cross-sectional descriptive correlational study. A total of 350 nurses working in all intensive care units of hospitals affiliated to Zanjan University of Medical Sciences in 2021were selected by total population sampling method. Data collection tools included Hamric’s Moral Distress Scale-Revised (MDS-R) and Maslach Burnout Inventory (MBI) Manual. The data was analyzed by means of descriptive inferential statistics and through SPSS 20 software.

  Ethical Considerations:

   The present study was approved by the ethics committee. Ethical considerations were observed, such as completing the informed consent form, voluntary participation and explaining the research objectives, as well as ensuring the confidentiality of the information.

  Rsults

   The nurses in question had an overall mean of moral distress equal to (116.47±49.79), indicating a low level of moral distress. Moreover, the burnout in nurses working in intensive care units had a medium level of emotional burnout (31.76±5.41), a high level of depersonalization (13.45±4.77) and a low level of personal success (26.24±5.61). The results revealed a significant and direct association between moral distress and the depersonalization dimension of job burnout (r=0.18, P<0.001), besides its significant and inverse association with the individual success dimension of job burnout (r=-0.17, P<0.001).

  Conclusion

   Given the association between moral distress and job burnout in intensive care units’ nurses, the officials of the medical centers are required to formulate strategies like periodic review of this phenomenon besides arranging training sessions to take steps in the field of how to deal with ethical distresses in the wards to decline their impacts on the care of patients as well as preventing burnout among nurses.

  Keywords: Nursing, Moral Distress, Burnout, Critical Care Units
 • Mehrdad Teymouri, Jamal Beigi Page 5
  Background and Aim

   The corona pandemic, which was observed in China in December 2019, soon spread to other parts of the world and became a critical issue for the right to public health at the international level. The right to health is important and vital for societies today and one of the criteria and values in the principles of medical ethics is the observance of justice in equal access to health services; Prisoners, like other members of society, have access to it as a more vulnerable group of society whose law restricts some of their freedoms. The purpose of this study is to review the strategies of the Iranian legal system and international instruments on the right to health of prisoners and the principles of medical ethics in prisons and legal strategy to observe the principles of medical ethics in prisons in order for health policy makers to benefit from it during the corona pandemic.

  Methods

   This research is of review type and its information has been collected by library-documentary method.

  Ethical Considerations:

   Ethical considerations have been observed in all stages of research, including the study and collection of data, their documentation, analysis and publication.

  Results

   The research findings indicate that in the supra-legislative, legislative and sub-legislative norms of the Iranian legal system and binding and guiding international documents on the principles of medical ethics in prisons and the right to health of prisoners, general and specific regulations have been set to observe ethical rules in medicine. Prisoners can also enjoy the right to health as a human right. Therefore, health system policymakers can use them to expand the role of ethics in prisons and to support the health of prisoners.

  Conclusion

   Based on the results, it can be said that observing the principles of medical ethics and paying attention to the health of prisoners during the corona pandemic in order to prevent Covid-19 virus and treat infected prisoners should be considered by health policy makers. Therefore, using the norms of the Iranian legal system and international documents, it is necessary to adopt regulations in order to standardize the ethical principles of doctors, nurses and health center staff in prisons to maintain the health of prisoners during the corona pandemic.

  Keywords: Medical Ethics, Health System, Legal Strategy, Right to Health, Prisoners, Corona, Covid-19
 • Mansooreh Fasih Ramandi Page 6
  Background and Aim

   Human dignity is considered the basis of citizenship rights, which people enjoy as human beings. Today, in the light of the principle of human dignity, we have witnessed the emergence of intellectual procedures toward people with disabilities that have been formed based on the rules of citizenship rights. This study aimed to investigate three components of citizenship rights for the persons with disabilities, including the right to equal opportunities, the right to a job, and the right to education as the most effective citizenship rights to maintain the dignity of people with disabilities in Iran.

  Methods

   This research is a narrative review, and its data collection is a documentary library method from reviewing 20 articles in Persian between 2010 and 2020 in various scientific journals. Furthermore, laws such as the Constitution, the comprehensive law on the protection of the persons with disabilities approved in 2013, the protection of the persons with disabilities approved in 2016, and the laws approved in the field of urban development have been reviewed.

  Ethical Considerations:

   The ethical considerations have been respected at all stages of research, including the study and data collection, documentation, and analysis.

  Results

   According to the human dignity of the persons with disabilities, the process of formation, legislation, and the monitoring method of the disabled citizens’ rights are considered as the support requirements and concerns.

  Conclusion

   In terms of rights and substantive guarantees of citizenship legal system, the status quo in the legal system of Iran is unable to provide a basis for equalization of opportunities on the right of city and the right to employment for persons with disability, and the desired situation is yet far to reach easily.

  Keywords: Citizenship Rights, Disability, Persons with Disabilities, Dignity
 • Samaneh Mato, Majid Saffarinia, Ahmad Alipour Page 7
  Background and Aim

   Although fear of illness recurrence and negative illness perceptions can significantly undermine the quality of life of cancer survivors and increase their physical and psychological fatigue as well as anxiety and depression, few studies have introduced effective treatments for adjusting the perceptual-psychological factors involved in breast cancer. While, spirituality is an important factor for adapting to stressful conditions caused by chronic diseases, ensuring physical and psychological health as well as hope of patients and consequently improving the health condition of patients. The present study was an attempt to investigate the effect of spiritual therapy on the fear of illness recurrence and negative illness perception among women with breast cancer.

  Methods

   The present research falls within the category of semi-experimental studies with a pre-test, post-test control group design and two-month follow-up. Population of the study consisted female breast cancer patients subjected to chemotherapy who referred to the specialized and subspecialized breast pathology center of Jihad In Iran during winter of 2021. 30 patients were selected through convenient sampling and randomly assigned to two groups: intervention and control groups (n=15). The fear of cancer recurrence and the perception of the illness were measured using the Simard & Savard’s FCR Inventory and Broadbent’s IPQ before, after and two months after the intervention, respectively. The intervention group received spiritual-religious psychotherapy for 12 sessions (each 120 minutes) individually, but the control group did not receive any intervention. Data analysis was done using repeated measure ANOVA and Bonferroni's post hoc test (α=0.05) within the framework of SPSS 24 software.

  Ethical Considerations:

   After obtaining the code of ethics, the researcher went to the research sites and obtained the written informed consent of patients by introducing the objectives and nature of the research as well as the implementation and intervention techniques.

  Results

   The results suggest that spiritual therapy has a significant effect on mitigation of the fear of cancer recurrence and improvements in the illness perception of women with breast cancer (p<0.001). The mean difference between pre-test, post-test and follow-up was significant in both mentioned variables (p<0.001), however, the mean difference of post-test and follow-up stages in terms of fear of cancer recurrence and illness perception was not significant (p>0.05).

  Conclusion

   According to the findings, spiritual therapy has a lasting effect on mitigation of the fear of cancer recurrence and improvements in illness perception of women with breast cancer. Thus, health professionals can effectively apply this treatment method to female breast cancer patients with fear of illness recurrence or a negative illness perception to help them improve their physical and psychological health.

  Keywords: Spiritual Therapies, Fear of Cancre Recurrence, Illness Perception, Breast Neoplasms
 • Roghieh Nazari, Abbas Abbaszadeh, Noushin Mousazade Page 8
  Background and Aim

  Cultural humility is a life-long process which has a crucial role in enabling nurses to establish respectful intercultural relationships. Considering the importance of education in the formation of interaction-related skills, and the necessity of educational planning based on the related macro policies, this study was conducted with the aim of investigating how to pay attention to cultural humility in the official documents of nursing education upstream documents in Iran.

  Methods

  The present study, which has been conducted using a qualitative approach and a directed content analysis method, has reviewed the document of transformation and innovation in medical education and nursing undergraduate curriculum. The semantic units were extracted after studying the documents repeatedly, and categorized based on Furanda's conceptual model. Then, based on the conceptual and logical correlation, the possibility of placing these categories in the main categories existing in the matrix, or the formation of new categories was investigated.Ethical Considerations:Trustworthiness in quoting the documents and unbiasedness, have been observed in all the stages of this study, including reviewing texts and documents, dataextracting, analyzing, reportingand publishing the data.

  Results

  Out of the 302 extracted codes, 122 codes were excluded due to the general nature. The remaining codes, considering the number of assigned codes, were respectively placed in the supportive interaction, openness, egoless, self-awareness, self-reflection, and criticismcategories, which are among the features of cultural humility. Some codes were not placed in the above conceptual categories, but were separately placed in the attention to spiritualitycategory. Only 52 codes were extracted from the practical part of the course curriculum, i.e. the course outlines.

  Conclusion

  The findings indicate that although the existing documents have implicitly addressed the concept of cultural humility in their macro goals, but it has not been given clear and practical attention in the executive parts of the program. Moreover, some of the features of the concept of cultural humility, which are among the crucially important features of nurses, have been neglected. Therefore, it is recommended that the policymakers and the authorities pay more attention to putting achieving this important feature, nurses' cultural humility, into practice in the upstream documents.

  Keywords: Cultural Humility, Nursing Education, Cultural Competence
 • Vida Shafipour, Nouraddin Mousavinasab, Leila Jouybari Page 9
  Background and Aim

   Nursing students experience moral distress while facing complex moral problems, which has a harmful effect on nursing care. One of the factors which improve nursing performance is adherence to professional values. Therefore, this study was conducted with the aim of determining the relationship between moral distress and professional values in the nursing students of Mazandaran University of Medical Sciences.

  Methods

   This descriptive correlational study included 210 nursing students from three nursing faculties of Mazandaran University of Medical Sciences, Mazandaran, Iran. The samples were selected through convenience sampling method. Data collection was done using 3 questionnaires: the demographic questionnaire, Hamric Moral Distress Scale-Revised (MDS-R) and Weis and Shank’s Nurses Professional Values Scale (NPVS). The data were analyzed through the descriptive and inferential statistical tests. SPSS software 25 was used.

  Ethical Considerations:

   In this study, the standards regarding moral principles, such as confidentiality, Personal consent and the participants’ freedom to continue or quit cooperation during the study process have been observed.

  Results

   Based on the main purpose of the study, Spearman's test did not show a significant relationship between moral distress and professional values (P=0.251, r=0.08).The mean of moral distress in nursing students was (92.61±57.30) and their moral distress was low level. The mean of professional values in nursing students was (79.69±12.09), which was moderate. The students assigned the highest value to the dimension of care and the lowest value to the dimension of pragmatism. There was no significant relationship between moral distress and demographic characteristics and only gender (p=0.005) and place of residence (p=0.028) showed a significant relationship with professional values.

  Conclusion

   Although no significant relationship was found between moral distress and professional values in the intern nursing students, the nursing students' attention to the care dimension of professional values reflects the students' attention to the importance of care as the main professional duty of nursing, which can affect their performance.

  Keywords: Moral Distress, Professional Values, Nursing Students
 • Alireza Azimpour, Navid Karimian, Maryam Azarnioushan, Leila Johari Page 10
  Background and Aim

   Moral disengagement includes the cognitive mechanisms which are formed in the doer’s mind while performing unethical actions or deciding not to perform ethical actions, which influences the occurrence of unethical actions or not performing ethical behaviors. The Present study aims to narratively review the studies that have examined the role of this variable in medical and nursing settings.

  Methods

   Through Google scholar and PubMed databases, besides using the search section of the websites of the journals related to medical and nursing ethics, the keywords moral disengagement, medical ethics and nursing ethics were searched; the articles which had studied moral disengagement in medicine and nursing until 2022 were reviewed.

  Ethical Considerations: 

  The results of the studies have been mentioned without bias, while observing trustworthiness in reporting the contents of the articles.

  Results

   Moral disengagement was found to be prevalent among the nurses and the physicians. Moral disengagement was accompanied by decreasing moral reasoning, behaviors and traits, as well as increasing unethical and unproductive behaviors among the physicians and the nurses. In addition, these mechanisms increased in the medical environments with higher levels of stress, more perceived injustice and higher power. On the other hand, they decreased in managerial conditions in the form of moral leadership. These mechanisms were more prevalent among the physicians and the nurses who had stress, unstable moods, negative emotions, as well as the desire for power.

  Conclusion

   Considering the modifiability of moral disengagement through certain educational interventions, it is necessary to add some lessons or courses in order to introduce and reduce the mechanisms of moral disengagement in academic programs and the in-service courses of doctors and nurses In addition, considering the role of variables such as job stress, perceived injustice and having uncontrolled power, it can be possible to reduce the aforementioned variables and consequently, moral disengagement through applying certain management reforms such as applying ethical leadership.

  Keywords: Moral Disengagement, Medical Ethics, Nursing Ethics
 • Fereshteh Mollaei, Roya Khorrami Estakhri, Abdolhosein Emami Sigaroudi, Zahra Taheri Ezbarami Page 11
  Background and Aim

   Nurses’ ethical values in today's complex world have made ethics a vital and important issue. These values arise from nurses’ philosophical approaches and are influenced by the prevailing philosophical thinking in each historical era. Considering that several decades have passed since the postmodernism era, a comprehensive study of the effects of this school of thought on the ethical values in the nursing profession seems to be necessary. Therefore, the present study was conducted with the aim of investigating nursing ethical values from the postmodern perspective.

  Methods

   This is a scoping review study, which was conducted based on the five stages suggested by Arksey and O'Malley in 2005. The articles published from 2000 to 2021 were searched in Magiran, SID, PubMed and Web of Science databases, as well as Google Scholar search engine using MeSH terms. The keywords included nursing, ethics, ethical value, nursing ethics, postmodern and postmodernism. Out of the 170 articles obtained, 9 were included in the study, based on the inclusion and exclusion criteria, after a two-phase review: first, the title and the abstract and then the whole article.

  Ethical Considerations:

   Honesty and trustworthiness was observed in the analysis, reporting the texts and citing.

  Results

   The articles used were in English, qualitative, narrative analytical and case studies. The focus of the current studies was on issues such as relational narrative and its nature, ethical values and how to make decisions based on these values. Therefore, the findings of the present study are divided into two categories: "the basic role of relational narrative in postmodernism ethics and its effects" and "decision making and nursing ethical values in postmodernism compared to the previous perspectives, emphasizing positivism".

  Conclusion

   From the perspective of postmodernism, ethical values emphasize considering each care recipient in his/her own cultural, social, political and economic contexts, maintaining the care recipient’s autonomy, developing a holistic view in nurses, avoiding discrimination in care provision and nurses’ providing humanitarian and empathetic care.

  Keywords: Ethics, Ethical Values, Postmodernism, Nursing
 • Mostafa Asgari Johadeh, Reza Yousefi, Farshidi Zameni Page 12
  Background and Aim

   The social responsibility of managers includes various indicators such as legalism, moral responsibility, communication development, organizational leadership, financial and administrative affairs and innovation. The social responsibility of managers is one of the important issues in the field of organizational ethics, with the understanding of this important; the present study aims to Identification of indicators of social responsibilities of managers in Medical Sciences University of Mazandaran was done.

  Methods

   This study is a mixed research (qualitative-quantitative). In the qualitative section, the method of qualitative content analysis with inductive approach was used and in the quantitative section, the descriptive-survey method was used. The participants in the qualitative section were experts, faculty members and managers of medical sciences universities and the statistical community in the quantitative part included the employees of Mazandaran University of Medical Sciences. Sampling was done in the targeted qualitative section through interviews with 19 experts. In the quantitative section stratified random sampling method was used. 289 employees were selected as a statistical sample for investigation. The data collection tools included semi-structured interviews in the qualitative section and researcher-made questionnaires in the quantitative section. Validity and reliability of research data collection tools were confirmed. Data analysis was done through confirmatory factor analysis in SPSS 22 and Lisrel software.

  Ethical Considerations: 

  Respecting honesty and trustworthiness, explaining the objectives of the research to the participants and ensuring the confidentiality of information are among the ethical principles of this study.

  Results

   Based on the research results, Indicators of social responsibility model of managers in medical universities It includes eight indicators of legal responsibility, ethical responsibility, communication responsibility, organizational responsibility, administrative responsibility, financial responsibility, innovation responsibility, public responsibility.

  Conclusion

   Indicators of social responsibility of managers as a management strategy can be used by managers in medical universities.

  Keywords: Social Responsibility, Managers, University of Medical Sciences
 • Ali Abbaszadeh, Nilofar Mirsepasi, Hajieh Rajabi Farjad Page 13
  Background and Aim

   Tax evasion is one of the important financial issues that are affected by various factors. It seems that the extent to which taxpayers consider tax evasion as a moral issue has an effect on tax compliance. But this issue has not yet been agreed upon by experts. Therefore, the present study was conducted with the aim of determining the effect of ethical understanding of tax evasion on tax compliance of health service providers in medical sciences universities in Tehran.

  Methods

   This study is descriptive and correlational. The statistical population of the research was the medical staff (medicine, paramedicine, dentistry and pharmacy) working in the universities of medical sciences in Tehran. 383 people were selected as the research sample based on Cochran's formula and simple random sampling method. The data collection tool was Kaliberg et al.'s (2008) and Waltin and Bettman's (2011) questionnaire, whose validity was calculated and confirmed by the face and content method and its reliability by Cronbach's alpha method. The obtained results were analyzed using the structural equation model and Smart PLS software version number 2.

  Ethical Considerations: 

  In this study, the objectives of the research were explained to the participants and the confidentiality of the data was emphasized. The participants were free to answer the questionnaire.

  Results

   The results showed that morally imagining tax evasion has a negative and significant effect on the tax compliance of health service providers (p<0.05, r=-0.524) Meanwhile, the dimensions of idealism, tax knowledge on Tax compliance has a positive effect, religiosity and education level have no effect on tax compliance and relativism has a negative and significant effect on medical staff tax compliance.

  Conclusion

   The findings of this research help the tax policy makers to pay more attention to the ethical aspects of tax compliance and think of measures to prevent tax evasion.

  Keywords: Moral Perception of Tax Evasion, Tax Compliance, Health Care Providers, Idealism Tax Knowledge, Religiosity, Education
 • Explaining the Digital Health Marketing Model in Gaining the Support of Health Donors from Non-Profit Organizations
  Farzaneh Golshani, Kiumars Arya Page 14
  Background and Aim

   By using digital health marketing, non-profit organizations, as the custodians of communicating between benefactors and those in need, can direct their marketing activities in a direction that will reach more supporters and benefactors and explore the good intentions of benevolent compatriots to help those in need. Build Therefore; the main goal of this research is to present the digital health marketing model in obtaining the support of donors from non-profit institutions.

  Methods

   This study was conducted using a qualitative method of the grounded theory type. For this purpose, experts related to health marketing were used, including professors of marketing ethics, all experts of Akram, Mohsenin and people's partnerships of a non-profit organization and the sampling method was snowball and targeted until saturation was reached. Data analysis was done using the method of Strauss & Corbin (1998). Validation of the research findings was expressed with the four criteria of Guba & Lincoln (1985), which were measured and confirmed through the tests of acceptability, transferability, reliability and verifiability.

  Ethical Considerations: 

  The participants in this research were aware of the topic and the method of conducting the research and their presence was informed, free and voluntary.

  Results

   Based on this, by conducting interviews with some experts, 67 concepts directly or indirectly related to digital health marketing in obtaining donor support have been identified in 18 main categories, based on the data base paradigm model, in the form of six causal dimensions or the development of digital technologies (compatibility, ease of use, usefulness), central phenomenon or support (informational support, emotional support, social support), strategies or trust building (trust in institutions, trust in digital technologies, trust leading to donation), background factors (knowledge, resources, education), intervention or demographic characteristics (age, gender, education) and outcomes or trust building (opportunity, desire, performance) were structured.

  Conclusion

   Digital health marketing is the missing link in attracting donors and sponsors. By using digital health marketing, non-profit organizations can direct their marketing activities in the direction of reaching more people and supporters. The set of advantages of digital technologies for donating is effective and causes the desire to use digital health marketing tools and tactics in obtaining the support of donors.

  Keywords: Digital Health Marketing, Philanthropic Support, Non-Profit Organizations
 • The Effect of Ethical Climate on the Ethical Awareness of Health Administrative Workers: A Correlational Descriptive Study
  Elnaz Pourghorbani, Hajieh Rajabi Farjad, Nilofar Mirsepasi Page 15
  Background and Aim

   Moral awareness is a necessary and inseparable part of moral behavior. The behavior of employees can affect the ethical climate of the organization. The existence of an ethical climate causes the management of ethical values in the work environment, the cohesion and balance of the organizational culture. The present study was conducted with the aim of determining the effect of ethical climate on the moral awareness of employees of Shahid Beheshti University of Medical Sciences.

  Methods

   This study was carried out by descriptive correlational method. A total of 278 administrative staff of Shahid Beheshti University of Medical Sciences was selected by stratified random method. The data were collected using the ethical climate and moral awareness questionnaires of Pusriadi et al. (2021). Data analysis was done using the structural equation model. Using Spearman correlation test for analysis by software SPSS 19.

  Ethical Considerations:

   The objectives of the research were explained to the participants and they were assured about maintaining the confidentiality of the data.

  Results

   The results showed that the moral atmosphere has a positive and significant effect on the moral awareness of the administrative staff in the health field. In addition to the fact that the various components of the moral atmosphere (teamwork, friendship, organization's interests, rules and procedures, moral atmosphere and personal ethics have a positive and meaningful effect on the moral awareness of administrative employees), but the benefit itself has a negative and significant impact on the moral awareness of employees.

  Conclusion

   According to the results of this study, strengthening the moral atmosphere towards team and collaborative approaches and paying attention to laws and regulations can increase moral awareness and then moral performance (r=0.801, P=0.001). Therefore, planning to improve the moral environment is essential.

  Keywords: Ethical Climate, Moral Awareness, Health System Employees
 • Designing a Digital Transformation Model of Ethical Marketing in the Health Tourism Industry
  Erfan Daneshpajouh, Leila Andervazh, Kiumars Arya Page 16
  Background and Aim

   Ethics in marketing and the use of up-to-date technologies are considered as two strategic factors in today's health tourism industry; therefore, the current research was conducted with the aim of designing a model of digital transformation of ethical marketing in the tourism industry.

  Methods

   The current research method is qualitative and using the foundation data method. The data of this research was obtained through semi-structured interviews with the snowball technique, which reached theoretical saturation for interviews with eight expert university professors in ethical digital marketing and eight expert managers of the health tourism industry. After performing three stages of open, central and selective coding, the paradigm model of the research was developed.

  Ethical Considerations: 

  In the different stages of design, collection and analysis of data and research findings, the principles and standards of ethics in research such as faithfulness to the text, referring to sources and observing the principles of scientific writing have been followed.

  Results

   This research provides a comprehensive model regarding the digital evolution in ethical marketing in the health tourism industry and according to the goal of the Ministry of Health, Treatment and Medical Education regarding digital services, the health tourism industry as an industry based on international information and communication and the interior will be affected by digital technology very quickly.

  Conclusion

   This research provides a comprehensive model regarding the digital evolution in ethical marketing in the health tourism industry and according to the goal of the Ministry of Health, Treatment and Medical Education regarding digital services, the health tourism industry as an industry based on international information and communication and the interior will be affected by digital technology very quickly.

  Keywords: Digital Transformation, Ethical Marketing, Digital Brand, Health Tourism
 • A Comparative Study of Professional Ethics Curriculum in the Operating Room Technology Undergraduate Degree Program in Iran and in the Similar Disciplines in the Selected Universities Around the World
  Leila Sadati, Fatemeh Edalattalab, Hoorvash Farajidana, Rana Abjar Page 17
  Background and Aim

   Extensive and rapid changes owing to the arrival of new needs, along with technological innovations and the development of surgical and anesthesia techniques, has exposed surgical teams to various operating room ethical issues. Undoubtedly, offering a theoretical topic for a number of hours will not be sufficiently effective. The present study was conducted with the aim of comparing the professional ethics curriculums in the Operating Room Technology undergraduate program in Iran and in the similar disciplines in the selected universities around the world in order to identify the approaches to the revision of the existing program.

  Methods

   The current research is a comparative study which was conducted based on Bereday’s four-step comparative analysis method. After data collection, the data were analyzed using a researcher-made verification checklist based on Harden's integration strategy and the curriculum components. Then they were placed in a table according to the similarities and the differences. Next the key and important items were explained based on the research topic in order to identify the approaches to the revision of the curriculum of the operating room professional ethics in the country.

  Ethical Considerations: 

  The present research has been approved by the Ethics Committee of Alborz University of Medical Sciences.

  Results

   According to the results of the present study, in many universities, the professional ethics course is offered in the form of integration during the training course. This course is offered considering the educational goals in the theoretical and psycho-motor dimensions, in addition to the cognitive dimension, and using active teaching methods such as story writing, scenario-based, simulation, and group discussion, as well as the assessment methods such as conducting projects, recording experience writing, case study, reflection writing in the portfolio, and direct observation in addition to the written test is offered.

  Conclusion

   In comparison to other universities in the world, the curriculum of professional ethics in the operating room in Iran has serious defects in various aspects, including educational strategy, educational goals, teaching methods and assessment methods, which require revision and basic reforms.

  Keywords: Professional Ethics, Operating Room, Curriculum, Comparative Study
 • The Stigma of Substance Use Disorders: A Concept Analysis
  Fatemeh Moghaddam, Farahnaz Mohammadi Shahboulaghi, HamidReza Khankeh, Kian Norouzi Tabrizi Page 18
  Background and Aim

   Substance abuse disorders are a major concern in today's world, which have both emotional and physical impacts on substance abusers. A significant part of these complications is caused by marking these patients with stigma and labeling them. The analysis of the concept of stigma regarding substance abuse disorders was carried out with the aim of reaching semantic integration, reducing ambiguities and increasing stability in the application of this concept.

  Methods

   This study was conducted with the aim of clarifying and analyzing the concept of the stigma of substance abuse disorders and determining its dimensions and characteristics, using the concept analysis approach of Walker and Avant in 2022.

  Ethical Considerations:

   In the current research, the ethical aspects of the review study, including the originality of the texts, honesty and trustworthiness, have been observed.

  Results

   After analyzing the studies, the characteristics of the multi-dimensional psycho-social process were obtained: Pervasiveness in different areas of life, rapid spread in the society, being based on the socio-cultural context, dependence on the type and the quantity of substance consumption and being chronic.

  Cnclusion

   In this conceptual study, a comprehensive definition of the stigma of substance abuse disorders, along with antecedents, characteristics and consequences, was achieved through the process of conceptual analysis. The investigation of the findings eventually led to model, borderline and contrary cases. The presented definition, which is also supported by the literature, claims that the stigma of substance abuse disorders is a chronic, multidimensional psycho-social process, which is pervasive in different areas of the affected individual's life, along with rapid spread in the society. Moreover, it is based on the socio-cultural context and depends on the type and the quantity of substance consumption. The unfair and criminalizing practices of healthcare and non-healthcare organizations, the social beliefs regarding the undesirable identity of the affected individual, people's ignorance, the relatives’ lack of personal experience in dealing with the substance abuser, the socioeconomic power gap between the stigmatizer and the affected individual and demographic characteristics trigger stigmatization. Stigmatization leads to comprehensive vulnerability of the stigmatized individual’s credibility and health in different aspects: personal, functional, family, social, cultural, economic and political. This definition as well as its antecedents, consequences and empirical references can be a basis for a more comprehensive perception and future applied studies.

  Keywords: Substance Abuse Disorders, Stigma, Concept Analysis, Walker & Avant Approach