فهرست مطالب

جنگ هنر مس - پیاپی 21 (بهار 1401)
 • پیاپی 21 (بهار 1401)
 • 176 صفحه، بهای روی جلد: 500,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1401/06/05
 • تعداد عناوین: 35
|
 • فرهنگ
 • به یاد زنده یاد «سید محمود دعایی»؛ آقای مهر و مدارا
  مهدی محبی کرمانی صفحه 8
 • به یاد زنده یاد «محمدحسن مرتجا»؛ سنگی در آب های پنهان شاعر
  بیژن ادبی صفحه 12
 • شعرخوانی
  محمدحسن مرتجا صفحه 16
 • شعر
 • شاخه ای از ماه؛ پرونده ای درباره شاعر زنده یاد «منصور اوجی»
  صفحه 20
 • سال شمار زندگی منصور اوجی
  صفحه 22
 • نگاهی به ایجاز در کارنامه شعری «منصور اوجی»؛ شاعر لحظه ها و حالت ها
  مسعود نورالدینی شاه آبادی صفحه 26
 • درباره «دفتر گمشده»؛ دریچه را که گشودند روز بود و عطر
  عبدالرحمن مجاهدنقی صفحه 32
 • در حاشیه «کوتاه مثل آه!»؛ چیست این می رود به گرده سیل؟
  منوچهر آتشی صفحه 42
 • نگاهی به کارنامه رباعی سرایی «منصور اوجی»؛ از مرغ سحر تا حال خوش عشق
  سید علی میرافضلی صفحه 46
 • نگاهی به کتاب «شاخ های از ماه»؛ هنوز قمری خواناست در حوالی ما
  امین فقیری صفحه 52
 • چند سطر سهل گیرانه و سخت گیرانه درباره «منصور اوجی»؛ نارنج و ترنج و قصه گو
  مرتضی کاردر صفحه 60
 • درباره شاعری های منصور اوجی؛ به زیبایی، به کوتاهی، مثل آه!
  شهریار مندنی پور صفحه 64
 • به یاد «منصور اوجی»؛ شعری شکفته بود
  سیروس رومی صفحه 74
 • به یاد «منصور اوجی»؛ اوجی به روزگاران
  کورش کمالی سروستانی صفحه 78
 • به یاد «منصور اوجی»؛ نام دگرت چه بود؟ ای عشق، بگو!
  فیض شریفی صفحه 80
 • گزیده شعرهای کوتاه «منصور اوجی»؛ ماه می گذرد بر بنفشه ها
  صفحه 84
 • گزیده ای از عکس های «منصور اوجی»
  صفحه 90
 • پوشه اول؛ درباره «شعر کوتاه»؛ کوتاه مثل آه
  صفحه 97
 • لحظه نویسی/ ایجاد شگفتی
  بیژن ارژن، اسماعیل امینی صفحه 99
 • وجود یک «آن»
  مهدی حسنی باقری صفحه 100
 • یک دم شاعرانه
  علیرضا رعیت حسن آبادی صفحه 101
 • ریشه در ادبیات کهن
  علی حیدری زاده صفحه 102
 • از جرقه تا تامل
  اکبر اکسیر صفحه 103
 • مهم، جوهر سخن شاعرانه است نه کوتاهی و بلندی
  حسن رجبی بهجت صفحه 104
 • شعر کوتاه امروز پرورده دامان شعر نیمایی
  صادق رحمانی صفحه 108
 • ساختار شعر کوتاه، فشرده و تمرکزگراست
  حمیدرضا شکارسری صفحه 110
 • رباعی و هویت ایرانی
  عباس صادقی زرینی صفحه 112
 • ایجاز شعر کوتاه و بی راهه ابهام و تعلیق
  گلاله هنری صفحه 114
 • شعر کوتاه آزاد؛ شعر چگال
  پوران علی پور صفحه 120
 • پوشه دوم؛ دومین جشنواره ملی شعر کوتاه «آن»
  صفحه 123
 • مروری گذرا بر آنچه در دومین جشنواره ملی شعر کوتاه گذشت؛ درباره آن
  صفحه 124
 • آن؛ شعر کوتاه سنتی
  صفحه 128
 • آن؛ شعر کوتاه نو
  صفحه 138
 • تجسمی
 • کتاب تازه؛ «تاریخ عکاسی و عک سهای تاریخی کرمان»
  عباس افضلی ننیز صفحه 154
 • نگاهی به آرشیو عکس «محمد حاج حیدری»؛ بازخوانی گذشته
  مرضیه احمدی صفحه 166