فهرست مطالب

علوم و صنایع غذایی ایران - سال نوزدهم شماره 5 (پیاپی 126، امرداد 1401)
 • سال نوزدهم شماره 5 (پیاپی 126، امرداد 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/15
 • تعداد عناوین: 30
|
 • زهره فتوره بنابی، علیرضا شهاب لواسانی*، شیلا برنجی صفحات 1-12

  بستنی بعنوان یک محصول لبنی منجمد دارای ارزش تغذیه ای بالایی بوده که به فراوانی در سراسر جهان به مصرف می رسد. در این تحقیق خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی دو نوع بستنی (حاصل از شیر گاو و بز) حاوی اسانس دارچین و هل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اسانس هل به میزان بیشتری سبب کاهش pH و اورران و افزایش مواد جامد می گردد، در حالی که در مورد چربی اثر اسانس دارچین بیشتر بوده به طوری که بیشترین میزان چربی مربوط به نمونه بستنی شیر بز حاوی این اسانس بوده است. از طرفی، ویسکوزیته و میزان سختی در بستنی های حاصل از شیر بز به طور معنی داری بیشتر از بستنی های حاصل از شیر گاو بوده و افزودن اسانس ها نیز به طور معنی داری سبب افزایش این فاکتورها شده است. نتایج ارزیابی حسی نیز نشان داد که استفاده از اسانس دارچین و شیر بز، سبب تولید بستنی با خواص حسی بهتری می گردد و مطلوبیت بیشتری دارد. در نهایت می توان بیان داشت که استفاده از شیر بز و همچنین اسانس های گیاهی در تولید بستنی باعث افزایش ویژگی های مطلوب این فراورده می شود.

  کلیدواژگان: بستنی، اسانس هل، اسانس دارچین، شیر بز، شیرگاو
 • سمیه نیک نیا* صفحات 13-23

  عسل یک ماده غذایی بسیار عالی و دارای خواص درمانی مختلف است. این ماده طبیعی و شیرین به وسیله زنبور های عسل از شهد گل ها و ترشحات بخش های زنده گیاهان تولید می شود. کیفیت عسل می تواند در اثر عوامل مختلف از جمله نوع گیاه و منطقه دچار تغییر شود. بنابراین لازم است خصوصیات انواع عسل به خوبی شناسایی شود. این تحقیق در راستای تعیین ترکیبات و بررسی خواص شیمیایی و بیوشیمیایی هفت نمونه عسل جمع آوری شده در بهار سال 1399 از زنبورداران مناطق مختلف سیستان شامل زهک، سد سیستان، محمد آباد، جزینک، حسن آباد، بنجار و زابل واقع در استان سیستان و بلوچستان ایران انجام گردید. بدین منظور آزمون هایی مانند اندازه گیری رطوبت، اسیدیته، pH، گلوکز، فروکتوز، ساکارز، قندهای احیا کننده، پرولین، فعالیت دیاستازی و هیدروکسی متیل فورفورال بر روی نمونه عسل انجام شد و با مقادیر استاندارد مقایسه گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که میانگین میزان رطوبت، اسیدیته، pH، گلوکز، فروکتوز، ساکارز، قندهای احیا کننده قبل از هیدرولیز، قندهای احیا کننده بعد از هیدرولیز، پرولین، فعالیت دیاستازی و هیدروکسی متیل فورفورال به ترتیب: 34/16 درصد، 85/3، 42/36 درصد، 85/42 درصد، 24/1درصد، 27/79 درصد، 57/80 درصد، 84/497 میلی گرم در کیلوگرم، 52/10 (DN)، 97/16 میلی اکی والان درکیلوگرم می باشد. با توجه به اینکه عسل مناطق مختلف زابل از نظر خواص فیزیکوشیمیایی در محدوده استاندارد ایران قرار داشت، لذا می توان کیفیت عسل این مناطق را به عنوان عسل استاندارد و مطلوب مورد تایید قرار داد.

  کلیدواژگان: استاندارد، خصوصیات شیمیایی، سیستان، عسل
 • بابک محمدی، نفیسه زمین دار*، محمدمهدی قیصری صفحات 25-37

  گوشت فیله بوقلمون از جمله گوشت های سفید است که از نظر فراوانی مصرف، رتبه ی دوم را به خود اختصاص داده است. در این مطالعه تاثیر افزودن محلول های ماریناد (5سطح: آب مقطر (نمونه کنترل)، محلول ماریناد (آب + 0/5% اسید لاکتیک + 3% کلرید سدیم)، محلول ماریناد + ppm 900 اسانس لعل کوهستان و همچنین محلول ماریناد + ppm 1400 عصاره ی آنغوزه) و زمان (2سطح: 24 و 48 ساعت) بر ویژگی های گوشت بوقلمون بر پایه ی طرح کاملا تصادفی بررسی شد. بافت، ساختار میکروسکوپی، رنگ، ارزیابی حسی، pH، افت پخت و درصد جذب ماریناد مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج این پژوهش اثر محلول ماریناد بر pH، نیروی برشی و کیفیت حسی و اثر زمان بر نیروی برشی معنی دار بود (0/05>p). اسید موجود در ماریناد بافت فیبری را که علت سفتی گوشت پس از پخت است حل می کند. علاوه بر آن نمک و اسید علاوه بر ترد کردن گوشت و طعم دار کردن آن باعث افزایش مطلوبیت، کاهش زمان پخت و بهبود بافت گردید. نمونه های تیمار شده با ماریناد از نظر حداکثر نیروی برشی برای بریدن تفاوت معنی داری با نمونه ی شاهد داشتند (0/05>p). L* (روشنایی) گوشت پس از ماریناد کردن افزایش یافت (0/05>p). در این پژوهش سعی شد به کمک محلول ماریناد، کیفیت، تردی و ویژگی های حسی گوشت فیله بوقلمون افزایش داده شود. استفاده همزمان از اسید، کلرید سدیم و اسانس های معطر گیاهی گزینه مناسب تری جهت بهبود طعم و بوی گوشت و افزایش بازار پسندی آن بود.

  کلیدواژگان: ماریناد، گوشت بوقلمون، لعل کوهستان، آنغوزه، خواص فیزیکوشیمیایی
 • آلا قاسمی کیا، علی گنجلو*، ماندانا بی مکر صفحات 39-55

  پروتیین ها به دلیل ویژگی های عملکردی و سلامت بخشی یکی از اجزاء مهم فرآورده های غذایی محسوب می شوند. در میان پروتیین های گیاهی، پروتیین دانه شنبلیله به دلیل میزان بالای اسید آمینه های ضروری بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بهینه سازی استخراج پروتیین از دانه شنبلیله به کمک امواج فراصوت و بررسی ویژگی های عملکردی، ساختاری و فعالیت ضد اکسایشی انجام شد. فراصوت با قدرت 80 وات و مدت زمان 39/28 دقیقه شرایط بهینه برای استخراج پروتیین بود که تحت این شرایط بازده استخراج پیش بینی شده (65/8 درصد) مطابقت بسیار خوبی با مقدار تجربی (57/8 درصد) داشت. در طیف مادون قرمز تبدیل فوریه باندهای شاخص مربوط به آمید A، آمیدهای نوعI ، II وIII  مشاهده گردید. حلالیت پروتیین وابسته به تغییرات pH بود. ظرفیت جذب آب و روغن پروتیین استخراج شده به کمک امواج فراصوت به ترتیب معادل 24/6 و 72/2 میلی لیتر به ازاء یک گرم پروتیین به دست آمد. کمترین ظرفیت کف کنندگی (66/44 درصد) در  pH معادل 5/4 و بیشترین ظرفیت کف کنندگی (49/92 درصد) در pH معادل 10 مشاهده شد. بیشترین ظرفیت امولسیون کنندگی در pH 10، به میزان 53/84 درصد و کمترین میزان در pH نقطه ایزوالکتریک (82/54 درصد) مشاهده شد. با ثابت درنظر گرفتن pH، پایداری کف و امولسیون در طول زمان کاهش یافت. نتایج نشان داد که می توان از فناوری فراصوت به طور کارآمدی جهت کاهش زمان فرایند استخراج پروتیین از دانه شنبلیله استفاده نمود. به علاوه پروتیین دانه شنبلیله استخراج شده به کمک امواج فراصوت دارای خواص عملکردی و ضد اکسایش مطلوبی است که استفاده از آن را در صنعت غذا امکان پذیر می سازد.

  کلیدواژگان: استخراج، روش شناسی سطح پاسخ، طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه، حلالیت پروتئین، ظرفیت کف کنندگی
 • فرناز محمدی گلچین، سارا موحد*، محمدرضا اسحاقی، حسین احمدی چناربن صفحات 57-70

  برای به تاخیر انداختن بیاتی که یکی از مسایل مهم صنایع پخت محسوب می شود، بهبود روش های تهیه خمیر و استفاده از برخی افزودنی ها ضروری به نظر می رسد. در این راستا در پژوهش حاضر تاثیر دور مخلوط کن (rpm1000و 750)، سطوح مختلف از صمغ گوار و امولسیفایر داتم (هر کدام 5/0 و 1 درصد) و همچنین دمای پخت (°C220 و 200) بر ویژگی های حرارتی همچنین خواص کمی، کیفی و بیاتی نمونه های نان تست مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از آزمایش، از طرح کاملا تصادفی استفاده شد و مقایسه میانگین داده ها توسط آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال 5%=α و توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام پذیرفت. طبق نتایج، با افزودن هیدروکلویید گوار و امولسیفایر داتم، مقدار رطوبت، پروتیین، خاکستر، حجم مخصوص،  دمای پیک و شاخص روشنایی افزایش اما میزان بیاتی نمونه ها و آنتالپی ذوب نشاسته کاهش یافت. همچنین اکثر ویژگی های حسی نمونه های نان نیز بهبود یافتند. صمغ گوار تاثیری بر میزان pH نمونه ها نداشت اما نمونه های حاوی یک درصد داتم از کمترین pH برخوردار بودند. قابل توجه این که  نمونه تیمار شده با 5/0درصد گوار و 5/0 درصد داتم، هم زده شده در دورrpm  1000 و پخته شده در دمای °C200 به عنوان مطلوب ترین فرمولاسیون معرفی گردید.

  کلیدواژگان: نان تست، صمغ گوار، داتم، بیاتی
 • طیبه شاهی، محمد قربانی*، سید مهدی جعفری، علیرضا صادقی ماهونک، یحیی مقصودلو، عادل بیک بابایی صفحات 71-85

  انار یکی از میوه های بومی ایران است و با توجه به وجود ترکیبات زیست فعال مفید و سلامتی بخش، تمایل به استفاده از آن به خصوص در کشورهای پیشرفته افزایش یافته است. در بین فرآورده های انار، دانه انار به دلیل فرآوری کمتر و ارزش تغذیه ای بیشتر آن مانند دیگر محصولات کشاورزی بیشتر مورد اقبال مصرف کننده قرار گرفته است. با توجه به مدت زمان ماندگاری کم دانه انار، در این پژوهش تاثیر پوشش های خوراکی (عصاره پوست انار 1%، نانوکیتوزان 1%، نانوکیتوزان 1% حاوی عصاره پوست انار1% بر افزایش زمان ماندگاری دانه های انار آماده مصرف  به مدت 14 روز در دمای 5 درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفت. طی دوره نگهداری، pH، مواد جامد محلول کل ، فعالیت آنتی اکسیدانی، ترکیبات فنلی، آنتوسیانین کل و بار میکروبی در فواصل زمانی1،  7 و 14 روز اندازه گیری شد.  نتایج این تحقیق نشان داد که حفظ فعالیت آنتی اکسیدانی، ترکیبات فنلی و آنتوسیانین کل در دانه های انار پوشش داده شده بیشتر از نمونه شاهد بودند. روند تغییرات pH  نیز در بین تیمارهای مختلف یکسان بود. نتایج بررسی بار میکروبی نشان داد که افزایش شمارش کلی و کپک و مخمر در تیمارهای پوشش دهی شده نسبت به نمونه شاهد کمتر بود. بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق پوشش نانوکیتوزان 1% حاوی عصاره پوست انار 1% می تواند مدت زمان ماندگاری دانه انار در دمای یخچال افزایش دهد. با تحقق این هدف، به اعتقاد نویسندگان تحول مهمی در ماندگاری دانه انار تازه بوجود خواهد آمد.

  کلیدواژگان: دانه تازه انار، نانو پوشش خوراکی، کیتوزان، ترکیبات فنلی، ضد میکروبی
 • صابر امیری *، سمیرا کاظمی صفحات 87-101

  با توجه به اهمیت رژیم غذایی در سلامتی مصرف کننده، استفاده از مواد غذایی عملگرا گسترش زیادی یافته است. غذاهای حاوی پروبیوتیک، نمونه ای بارز از این مواد غذایی هستند که هم دارای ارزش تغذیه ای زیادی هستند و هم نقش ممانعت کنندگی از بروز بیماری ها دارند. علاوه بر این، کاربرد ترکیبات زیست فعال در فرمولاسیون غذاها از جنبه های تکنولوژیکی نیز حایز اهمیت می باشد. حفاظت طبیعی با استفاده از نگهدارنده های زیستی علاوه بر بهبود ایمنی مواد غذایی و افزایش ماندگاری آن، به عنوان اثر تکنولوژیکی، در ارتقاء سلامت مصرف کننده نیز اثر مثبت دارد. مکانیسم هایی که باکتری های پروبیوتیک جهت ایجاد ویژگی های سلامت بخشی دارند می تواند پیچیده و چند وجهی باشد. این میکروارگانیسم های مفید منبع بالقوه و تقریبا نامحدودی از مواد فعال زیستی را تولید می کند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم می تواند سلامت انسان را تحت تاثیر قرار دهد. در این راستا می توان از کشت‎های فعال و زنده باکتری های پروبیوتیک جهت تولید ترکیبات زیست فعال پست بیوتیک (پسابیوتیک) برای مثال اگزوپلی ساکاریدها، آنزیم ها، اسیدهای آلی، پپتیدهای زیست فعال و ضد میکروبی مانند باکتریوسین ها و اسیدهای چرب غیر اشباع مانند اسید لینولییک مزدوج استفاده کرد. در سال های اخیر، مفاهیم جدید مرتبط با پروبیوتیک ها مانند پست بیوتیک ها برای توصیف میکروارگانیسم های غیرقابل زنده یا عصاره های عاری از باکتری مورد استفاده قرار گرفته اند که ممکن است با ارایه زیست فعالیت های اضافی به پروبیوتیک ها، مزایایی را برای میزبان فراهم کنند. بنابراین مقاله مروری حاضر جنبه های مختلف مربوط به پست بیوتیک ها و زیست فعالیت های آن ها را با هدف بیان پتانسیل ارزشمند و کاربردی این ترکیبات برای صنعت موادغذایی مورد بررسی قرار می دهد.

  کلیدواژگان: پست‎بیوتیک، پروبیوتیک ها، فعالیت زیستی، سلامت بخشی، عملگرا
 • محمدیار حسینی*، طیب سیفی صفحات 103-120

  در این مطالعه از عصاره آبی- الکلی آویشن در ماست با هدف افزایش مقبولیت مصرف و ارتقاء خصوصیات کیفی آن استفاده شد. به جهت کیفیت بهتر ماست محلی بوکز ایلام، اینولین در غلظتهای (0/05%، 0/075% ، 0/1% و 0/125%) به فرمولاسیون آن نیز اضافه شد. نمونه های تولیدی از نقطه نظر آزمون های کیفی ارزیابی و با نمونه شاهد (ماست بوکز بدون اینولین و آویشن) مقایسه گردید. به این منظور عصاره آویشن در غلظتهای (2%، 4%، 6% و 8%) به شیر مورد استفاده شده در تهیه ماست اضافه شد و میزان pH ، اسیدیته، آب اندازی، ظرفیت نگهداری آب، میزان استالدیید، ویسکوزیته و شمارش کلی باکتریها در 1 ،6 ،11 و 21 روز پس از تولید مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی نتایج نشان داد در تیمارهای آزمایش، نتایج آزمون های pH، اسیدیته، آب اندازی، ظرفیت نگهداری آب، میزان استالدیید، ویسکوزیته و شمارش کلی باکتری در طول نگهداری اختلاف معنی داری بایکدیگر داشتند (0/05>P) اما در خواص ارگانولپتیکی بجز صفت بو، بقیه صفات طعم، رنگ و احساس دهانی که توسط 10 داور آموزش دیده بررسی شد، اختلاف معنی دار نداشت (0/05>P). برطبق نتایج این تحقیق، نمونه ماست حاوی 0/125% اینولین و 2% آویشن کمترین pH و افزایش اسیدیته را دارا می باشد و ظرفیت نگهداری آب را در مدت 16 روز دارد. همچنین نمونه محتوی 15/0 اینولین، کم ترین درصد آب اندازی و بیشترین تعداد باکتری را بعد از 21 روز کسب کرد. ازنظر بیشترین مقادیر ویسکوزیته و استالدهید، نمونه های حاوی 0/125% اینولین و 6% آویشن را به ترتیب در 7 و 16 روز بخود اختصاص دادند (0/05>P). نتایج آزمایشات نشان داد در طی نگهداری با کاهش pH در تیمارها، ماده خشک افزایش می یابد و کاهش چربی در نمونه ها رخ می دهد و درصد آب اندازی نیز کاهش می یابدکه سبب افزایش ویسکوزیته می شود.

  کلیدواژگان: اینولین، فیزیکوشیمیایی، عصاره آویشن، ماست سنتی
 • منوچهر فاضلی، محمد علیزاده خالدآباد*، سجاد پیرسا صفحات 121-142

  هدف از این مطالعه تهیه فیلم های ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی بر پایه گلوتن گندم بود و برای اصلاح ساختار فیلم از اسانس گلپر و نانو ذره ی منیزیم اکسید و پلی پیرول استفاده شد. از طرح آماری باکس بنکن برای بررسی تاثیر سه فاکتور اسانس گلپر، نانوذرات اکسید منیزیم و پلی پیرول بر روی خواص فیزیکوشیمیایی فیلم استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، جذب رطوبت،انحلال پذیری و نفوذ پذیری نسبت به بخار آب فیلم ها با افزایش محتوای اسانس و پیرول کاهش یافت. افزایش مقادیر اسانس و پیرول در ساختار فیلم خواص مکانیکی فیلم ها را بهبود بخشید. سپس فیلم های بهینه (حاوی  12 درصد اسانس، 904/0 درصد اکسید منیزیم و 2/0 پیرول) برای ارزیابی خواص ساختاری و ضد میکروبی مورد مطالعه قرار گرفتند. خاصیت آنتی باکتریال، آنتی اکسیدانی و هدایت الکتریکی فیلم در حضور هر سه افزودنی اسانس گلپر، نانوذرات اکسید منیزیم و پلی پیرول به شدت افزایش یافت (05/0>P). فیلم کامپوزیت گلوتن-اسانس-اکسید منیزیم-پلی پیرول بیشترین خاصیت آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریال را داشت. فیلم بهینه دارای فعالیت ضد باکتریایی بالاتری در برابر اشیرشیاکلی (Escherichia Coli) ATCC13706 در مقایسه با  استافیلوکوکوس اوریوس (Staphylococcus aureus) ATCC6538 بود. تصاویر SEM نشان داد اسانس و پلی پیرول ساختار فیلم گلوتن را منسجم تر کرده و آن را در برابر عبور بخار آب مقاوم تر کرده است. طیف های FTIR برهمکنش های الکترواستاتیک بین گلوتن با اسانس و پلی پیرول را تایید کرد. نتایج آنالیز حرارتی نشان داد پلی پیرول به شدت مقاومت حرارتی فیلم را افزایش داده و نانوذرات تاثیر چندانی بر روی مقاومت حرارتی نداشته اند. نتایج این پژوهش نشان داد که فیلم کامپوزیتی و زیست فعال گلوتنی با داشتن سه خاصیت مهم هدایت الکتریکی، آنتی باکتریالی و آنتی اکسیدانی پتانسیل استفاده به عنوان فیلم فعال و هوشمند در بسته بندی محصولات غذایی فساد پذیر را دارد.

  کلیدواژگان: گلوتن، اکسید منیزیم، اسانس گلپر، پلی پیرول، فیلم فعال
 • محمد نوشاد*، بهروز علیزاده بهبهانی، مصطفی رحمتی جنیدآباد صفحات 143-152

  در این مطالعه، عصاره اتانولی گیاه رازک با استفاده از روش خیساندن تهیه شد. فعالیت ضدمیکروبی آن در برابر باکتری های پاتوژن (Staphylococcus aureus، Listeria monocytogenes، Escherichia coli و Enterobacter aerogenes) مطابق روش های دیسک دیفیوژن آگار، چاهک آگار، حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی بررسی گردید. از روش رنگ سنجی معرف فولین-سیوکالتو و کلرید آلومینیوم جهت اندازه گیری محتوای فنول و فلاونویید کل عصاره استفاده شد. فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره نیز با روش های مهار رادیکال آزاد DPPH و ABTS بررسی گردید. بیشترین و کمترین قطر هاله عدم رشد در روش های دیسک دیفیوژن (9/16 میلی متر در برابر 5/12 میلی متر) و چاهک آگار (6/17 میلی متر در برابر 9/13 میلی متر) به ترتیب در باکتری های S. aureus و E. aerogenes مشاهده شد. باکتری های گرم مثبت نسبت به انواع گرم منفی در برابر عصاره اتانولی گیاه رازک حساس تر بودند. محتوای فنول و فلاونویید کل عصاره به ترتیب برابر با mg GAE/g 47/96 و mg QE/g 5/28 بود. اثر آنتی اکسیدانی عصاره اتانولی رازک بر اساس روش های مهار رادیکال آزاد DPPH و ABTS به ترتیب 63/58 و 5/66 درصد اندازه گیری گردید. با توجه به نتایج، عصاره اتانولی گیاه رازک را می توان بعنوان ترکیب ضد میکروب و آنتی اکسیدان طبیعی جهت جلوگیری از رشد باکتری های پاتوژن و گسترش اکسیداسیون لیپید در انواع محصولات غذایی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: عصاره رازک، آنتی اکسیدان، ضد میکروب، باکتری پاتوژن، نگهدارنده طبیعی
 • رضا کاراژیان*، مریم عامری، نجمه گرد نوشهری، پری رخ لوائی، احمد احتیاطی، فرزاد صادقی، سید حسین رضوی زادگان صفحات 153-162

  فیکوسیانین رنگ دانه استخراج شده جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس است و در صنایع مختلفی از جمله صنایع غذایی می تواند جایگزین مناسبی برای رنگ های سنتزی باشد. هدف از این تحقیق ارزیابی نوع و ترکیب مواد پوشش دهنده در پایداری رنگ دانه فیکوسیانین به روش خشک کن پاششی می باشد. محلول رنگ دانه فیکوسیانین توسط اسید تانیک کوپیگمنت شد و با مالتودکسترین و صمغ عربی در نسبت های (100:0، 75:25، 50:50، 25:75 و 0:100) صمغ عربی: مالتودکسترین و نسبت هسته به دیواره 10:1 پوشش دهی شدند. جهت خشک کردن از خشک کن پاششی استفاده شد. پایداری محلول رنگ دانه پوشش دار شده خشک شده به مدت 14 روز انجام شد. نتایج نشان داد که پوشش دهی رنگ دانه در پایداری آن تاثیر معنی داری دارد به طوری که آنالیز واریانس مقایسه میانگین تیمار حاوی 100 درصد و 75 درصد مالتودکسترین در پوشش دارای کمترین میزان افت جذب رنگ دانه با مقادیر 3/12 و 5/14 درصد به ترتیب هستند. بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان داد که ریزکپسول های حاوی مقادیر بالاتر  مالتودکسترین، کروی تر با سطح صاف تر و دارای چین و چروک های کمتری نسبت به ریزکپسول های تهیه شده با صمغ عربی هستند. همچنین نتایج اندازه ذرات نشان داد که نمونه های پودر حاوی مالتودکسترین در مقایسه با نمونه های دارای صمغ عربی از اندازه درشت تری برخوردار هستند که به ترتیب 5/50 و 3/41 نانومتر می باشند.

  کلیدواژگان: فیکوسیانین، پوشش دهی، پایداری
 • شادی استوار، محرم وزیری، فردین تمجیدی* صفحات 163-173

  در این مطالعه اثر مقادیر مختلف اینولین (0 تا 5 درصد) و پودر سفیده تخم مرغ (0 تا 10 درصد) بر میزان پروتیین و خواص حسی طعم، بو، نرمی، گسترش پذیری و پذیرش کلی پنیر پروسس پخش پذیر بررسی شد. نتایج به روش سطح پاسخ (RSM) در قالب طرح مرکب مرکزی (CCD) مدل سازی و تجزیه و تحلیل شد. برای تمامی متغیرهای پاسخ، مقادیر R2 مدل ها در محدوده 86/0 تا 99/0 و مقادیر فاکتور عدم برازش معنی دار نبود (05/0 > P)؛ بنابراین، صحت مدل ها در برازش داده ها تایید گردید. بطور کلی، اینولین باعث کاهش ولی پودر سفیده تخم مرغ باعث افزایش درصد پروتیین پنیر  شد. اینولین اثر مطلوبی بر نرمی و گسترش پذیری پنیر پروسس داشت، اما به ویژه در غلظت بالا (5 درصد) باعث کاهش امتیازات مزه، آروما و پذیرش کلی شد. در مقابل، پودر سفیده تخم مرغ باعث بهبود مزه، آروما و پذیرش کلی پنیر پروسس شد، اما نرمی آن را کاهش داد و نیز اثر چندانی بر گسترش پذیری آن نداشت. ترکیب اینولین و پودر سفیده تخم مرغ اثرات منفی همدیگر بر خواص حسی پنیر پروسس غنی شده را تعدیل کردند و در نهایت باعث بهبود ویژگی های حسی آن در مقایسه با نمونه شاهد شدند.

  کلیدواژگان: پنیر پروسس، اینولین، پودر سفیده تخم مرغ، خواص حسی، روش سطح پاسخ
 • محجوب شیخ الاسلامی، احمد پدرام نیا*، مهدی جلالی صفحات 175-191

  آب میوه بخش مهمی از رژیم های غذایی را در بسیاری از جوامع بشری تشکیل داده که با توجه به مصرف شکر در فرمولاسیون، جایگزینی شکر به منظور حفظ سلامت واجب به نظر می رسد. در مطالعه حاضر جهت جایگزینی شکر در آب میوه گازدار بر پایه سیب-لیمو از دو متغیر عصاره استویا در سه سطح (002/0، 0035/0 و 005/0 گرم در لیتر) و قند مایع خرما در سه سطح (60، 80 و 100 گرم در لیتر) استفاده شد. تاثیر عصاره استویا و قند مایع خرما بر ویژگی های شیمیایی (pH، اسیدیته، قند کل، بریکس، دی اکسید کربن، باقیمانده خشک، چگالی)، حسی و میکروبی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثرات خطی (0001/0>P) و توان دوم (05/0>P) مدل پیش بینی شده عصاره استویا بر pH و اسیدیته و برای قند مایع خرما بر دی اکسید کربن، اسیدیته و چگالی معنی دار بود. همچنین اثر متقابل دو متغیر مستقل به ترتیب مشخص نمود که برای عصاره استویا مقادیر دی اکسید کربن، بریکس، باقیمانده خشک، اسیدیته و قند کل و برای قند مایع خرما میزان دی اکسید کربن، بریکس، باقیمانده خشک و اسیدیته در ابتدا روندی افزایشی و سپس کاهشی را حاصل کنند. اثرات خطی و توان دوم عصاره استویا و قند مایع خرما بر ویژگی های حسی طعم، پری دهانی، بافت و رنگ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که اختلاف معنی داری با نمونه شاهد داشتند و تنها مورد استثناء توان دوم عصاره استویا در ویژگی پری دهانی بود که معنی دار نبود (05/0<P). در نهایت مقادیر بهینه 005/0 گرم در لیتر عصاره استویا و 570/93 گرم در لیتر قند مایع خرما، برای رسیدن به نتایج فیزیکوشیمیایی و حسی مطلوب برای بهره گیری در فرمولاسیون آب میوه حاصل شد.

  کلیدواژگان: آب میوه گازدار، قند مایع خرما، عصاره استویا، خصوصیات کیفی و میکروبی
 • آرمین آذری، امیرعلی انوار*، حامد اهری، انوشه شریفان، عباسعلی مطلبی صفحات 193-204

  مهم ترین کاربرد فناوری نانو در صنایع مواد غذایی، تولید بسته بندی فعال با خاصیت ضد میکروبی، بسته بندی با خواص مکانیکی ویژه از نظر تبادل گاز و حرارت و نانوسنسورها در بسته بندی هوشمند است. این مطالعه بر آن بوده است تا به مطالعه اثر ضدمیکروبی نانوکامپوزیت های نقره و مس تولید شده به روش اکستروژن بر باکتری های اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اوریوس بپردازد. به طوری که نانوکامپوزیت های محتوی نانو ذرات نقره و مس در درصدهای 1، 3، 5 و 7 درصد با روش اکستروژن تولید شدند و تحت آنالیزهای نانومتریک (SEM, TEM, XRD, EDS) قرار گرفتند. سپس آزمون ضد میکروبی نانوکامپوزیت ها با روش انتشار از دیسک برای اندازه گیری هاله عدم رشد در محیط کشت با سویه های تجاری باکتری استافیلوکوکوس اوریوس و اشریشیاکلی انجام شد. داده ها نشان داد که سایز نانوذرات مس و نقره در محدوده ی 20 تا 50 نانومتر قرار داشت و پراکندگی نانوذرات در سطح نانوکامپوزیت ها به صورت یکنواخت بود و خلوص بالایی داشتند. آزمون ضد میکروبی نانوکامپوزیت ها نشان داد که با افزایش درصد نانوذرات میزان قطر هاله ممانعت از رشد نانوکامپوزیت ها به طور معنی داری افزایش یافت و میزان ممانعت از رشد نانوذرات نقره نسبت به مس بیشتر بود (05/0≤p). باکتری استافیلوکوکوس اوریوس  در مقایسه با  اشرشیاکلی حساسیت بیشتری به نانوذرات مس و نقره نشان داد (05/0≤p). نتایج تحقیق حاضر نشان داد که نانوکامپوزیت های نقره و مس با خاصیت ضد میکروبی بالا می توانند جهت بسته بندی فعال با خاصیت ضد میکروبی در صنایع بسته بندی بهداشتی و مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: اکستروژن، خاصیت ضد میکروبی، نانوکامپوزیت، نانوذرات مس، نانوذرات نقره
 • وحیده گواهیان، رضا اسماعیل زاده کناری*، زینب زینب صفحات 205-215

  دانه سویا یکی از منابع مهم روغن های گیاهی است که در مقیاس تجاری تولید میشود و منبع ترکیباتی نظیر ایزوفلاون ها وترکیبات فنولی است. در این پژوهش تاثیر دو روش استخراج با فراصوت حمام و پروب در دو شدت (50% و 75%) بر میزان استخراج ترکیب های فنولی، آلفا توکوفرول و راندمان استخراج روغن از دانه سویا با استفاده از سه حلال مختلف (هگزان، ایزوپروپانول، و مخلوط حلال های ایزوپروپانول و هگزان (1:1) در چهار زمان مختلف (30، 60، 90 و 120 دقیقه) بررسی شد. نتایج نشان داد، در روش استخراج به کمک پروب فراصوت، بالاترین راندمان استخراج روغن در شدت %50 و زمان 120 دقیقه با استفاده از حلال هگزان (%41/8) به دست آمد. بالاترین میزان ترکیبات فنولی (g GAE /kg soyben oil 57/1) و توکوفرول (g α-TocoPherol/kg soyben oil66/2) نیز از پروب فراصوت با شدت %50 با استفاده از حلال ایزوپروپانول در زمان 120 دقیقه بدست آمد. در روش استخراج به کمک حمام فراصوت، بالاترین راندمان استخراج روغن (%76/10) مربوط به زمان 30 دقیقه و مخلوط حلال های ایزوپروپانول: هگزان (نسبت1:1) بود. در روش استخراج به کمک حمام فراصوت، بالاترین راندمان استخراج روغن (%76/10) مربوط به زمان 30 دقیقه و مخلوط حلال های ایزوپروپانول :هگزان (نسبت1:1) بود. بالاترین میزان فنل (g GAE /kg soyben oil 48/1) مربوط به حلال ایزوپروپانول در زمان 90 دقیقه بود. بالاترین میزان آلفا توکوفرول (g α-TocoPherol/kg soyben oil68/1)  در زمان120دقیقه با استفاده از مخلوط حلال های ایزوپروپانول: هگزان (1:1) مشاهده شد.در تمامی روش ها حلال ایزوپروپانول بهترین حلال برای استخراج فنل بود. نتایج این تحقیق نشان داد که استخراج به کمک پروب و حمام فراصوت تاثیر متفاوتی در میزان استخراج روغن و ترکیبات زیست فعال دانه سویا داشت. در هر روش استخراج، میزان استخراج این ترکیبات بسته به نوع حلال و روش استخراج متفاوت بود.

  کلیدواژگان: اولتراسوند پروب، اولتراسوند حمام، ترکیبات فنلی، توکوفرول
 • ایمان پژمان، رضا کاراژیان*، نجمه گرد نوشهری صفحات 217-225

  شکلات به عنوان یکی از پرمصرف ترین تنقلات در رژیم غذایی مطرح می باشد. در سال های اخیر با مطرح شدن غذاهای فراسودمند، محققان درصدد تقویت محصولات با ترکیبات جایگزین، جهت افزایش اثرات سلامت بخشی آن‏ها هستند. هدف از این پژوهش، جایگزینی پودر تفاله قهوه عربیکا به فرمولاسیون شکلات و بررسی خصوصیات آن بود. پودر تفاله قهوه عربیکا در چهار سطح صفر،20، 40 و 60 درصد به فرمولاسیون شکلات افزوده شد و ویژگی های آنتی اکسیدانی، بافتی و حسی ارزیابی شد. نتایج نشان داد با افزایش میزان تفاله قهوه سطح پلی فنل‏ها، فلاونویید‏ها، همچنین درصد مهار رادیکال آزاد DPPH، در حضور تفاله قهوه افزایش یافت. همچنین نتایج بررسی آنالیز حسی نشان داد که تفاله قهوه اثر منفی قابل توجهی بر خواص بافتی شکلات  نداشت و از تقطه نظر احساس بافت دهانی شکلات در حد مطلوب بود. با وجود گسی نامطلوب ناشی از تفاله قهوه، تیمار 60 درصد پایین‏ترین امتیاز از لحاظ پذیرش کلی داشت اما با توجه به طعم مطلوب قهوه عربیکا بر شکلات تیمار 20 درصد بالاترین امتیاز را کسب کرد. با توجه به نتایج آزمون‏ها، می توان از این فرآورده به عنوان افزایش بهداشت تغذیه ای و سلامت انسان بهره جست. لذا استفاده از مقادیر کمتر از 20 درصد جهت بهبود خواص کیفی و آنتی اکسیدانی پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: شکلات، فراسودمند، قهوه عربیکا، خصوصیات آنتی اکسیدان
 • سمیه اخروی، آرش کوچکی، الناز میلانی* صفحات 227-237

  در این پژوهش از فناوری اکستروژن به منظور تولید حریره فوری و آماده مصرف حاصل ازآرد کامپوزیت جودوسر-برنج نیمه استفاده شد. بدین منظور بر پایه طرح کاملا تصادفی اثر تیمارهای رطوبت (23 و 27 درصد)، دما (120، 145 و170 درجه سانتی گراد) و نسبت اختلاط آرد جودو سر به آرد برنج (25:75، 50:50 و75:25)، بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و عملکردی شامل رطوبت، حلالیت در آب، تخلخل و شاخص تغییرات رنگی پودر بررسی گردید. نتایج نشان داد، افزایش همزمان رطوبت و سطح آرد کامل جو دوسر به دلیل افزایش فراکسیون فیبری سبب افزایش رطوبت نهایی گردید. همچنین شاخص حلالیت در آب فراورده با افزایش رطوبت؛ کاهش و با افزایش سهم آرد جو دوسر همراه شاخص قرمزی افزایش یافت با این حال؛ تخلخل نمونه ها کاهش چشمگیری یافت. افزایش درجه حرارت پخت اکستروژن، سبب کاهش روشنایی، رطوبت و افزایش ساختار اسفنجی و متخلخل نمونه ها شد. مشاهدات پژوهش، بیانگر پتانسیل مطلوب حریره فوری برای برنامه غنی سازی بود. همچنین تولید بر پایه اکستروژن بواسطه راندمان بالا و ویژگی های بهبود یافته محصول نهایی بویژه افزایش سهم فراکسیون های فیبری محلول، به عنوان روش مفید فراوری برای این محصول پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: تخلخل، شاخص حلالیت، رنگ، حریره فوری
 • آزیتا نعمتی*، علی معتمدزادگان، جعفر محمدزاده میلانی صفحات 239-256

  تولید نوشیدنی پودری به ویژه بر پایه محصولات بومی و با هدف استفاده بهینه از ضایعات یکی از زمینه های تحقیقاتی مورد توجه صنعت غذا می باشد. در این پژوهش اثر شرایط  مختلف خشک کردن کف پوشی بر ویژگی های پودر نوشیدنی پرتقالی تهیه شده از پرمیت بررسی شد.  به منظور تهیه کف نوشیدنی از سفیده تخم مرغ (4%) و محلول صمغ ریحان (2/0) درصد بر اساس طرح آزمایش استفاده شد و مخلوط مورد نظر با هم زن برقی با بیشترین سرعت به مدت 6 دقیقه همزده شد سپس خشک شدن تحت شرایط تیمارهای مختلف آون با دماهای (°C 45، 65 و 80) و مایکروویو با توانw)  360 ، 600 و 900) با دو ضخامت (3و 5) میلیمتر انجام شد. برخی ویژگی های پودر نوشیدنی تولید شده به روش خشک کردن کف پوشی، از جمله محتوای رطوبت، فعالیت آبی، حلالیت، ظرفیت اتصال آب، آبگیری مجدد پودر، نم گیری، جریان پذیری، تخلخل، pH، رنگ، دمای گذاری شیشه ای، FTIR و ویژگی های حسی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج آماری حاصل از بررسی داده ها نشان داد که دماهای مختلف خشک کردن بر کلیه ویژگی های مذکور در سطح آماری 1 درصد اثر معنی دار داشت. و افزایش دمای خشک کردن و ضخامت کف اثر معنی داری بر خصوصیات پودر نوشیدنی نشان داد و روند افزایشی با افزایش دمای خشک کردن و کاهش ضخامت کف مشاهده شد. طبق نتایج به دست آمده بهترین مدل جهت برازش داده های خشک کردن هوای داغ، مدل ویبل و نمونه های خشک شده با مایکروویو مدل میدلی بود.

  کلیدواژگان: پودر نوشیدنی، خشک کردن کف پوشی، سفیده تخم مرغ، صمغ ریحان
 • هدیه شرف الدین، نفیسه سلطانی زاده* صفحات 257-268

  هدف از مطالعه ی حاضر بررسی امکان تشکیل کمپلکس ایزوله پروتیین سویا-کربوکسی متیل سلولز توسط پلاسمای غیرحرارتی بود.در این زمینه، مخلوط 1:1 ایزوله پروتیین سویا و کربوکسی متیل سلولز تحت تیمار پلاسمابه مدت 5، 10 و 15 دقیقه با ولتاژهای 16، 18 و 20 کیلوولت قرار گرفت و میزان حلالیت، فعالیت و پایداری امولسیون، میانگین انداره ذرات امولسیون، میزان آمین آزاد، طیف مادون قرمز تبدیل فوریه و الگوی الکتروفورز کمپلکس های حاصل بررسی شدند. نتایج حاصل از الکتروفورز، طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه و درجه پیوندی بیانگر تشکیل کانجوگه ایزوله پروتیین سویا-کربوکسی متیل سلولز پس از اعمال تیمار پلاسما بود که تحت تاثیر ولتاژ و زمان اعمال پلاسما مقادیر متفاوتی از آن شکل گرفت. کانجوگه های حاصل، حلالیت و فعالیت امولسیون کنندگی قابل توجهی نسبت به مخلوط حاصل از این دو ترکیب داشتند (05/0>p). کوچکترین اندازه ذرات امولسیون در تیمار 18 کیلوولت به مدت 5 دقیقه مشاهده گردیدکه طی زمان نیز از پایداری خوبی نسبت به نمونه مخلوط برخوردار است. به طور کلی می توان بیان نمود فرایند پلاسمای غیرحرارتی قادر است در زمانی بسیار کوتاه، کمپلکس پروتیین- پلی ساکارید با قابلیت امولسیون کنندگی مطلوب، تشکیل دهد.

  کلیدواژگان: پلاسمای سد دی الکتریک، پروتئین سویا، کانجوگه، کربوکسی متیل سلولز
 • احسان شاد، سید شهرام شکرفروش، سعید نظیفی، محمدهادی اسکندری* صفحات 269-282

  دراین مطالعه اثر رژیم غذایی و پروبیوتیک بر خصوصیات بدن موش های C57BL /6 بررسی گردید. موش ها به چهار گروه شامل گروه کنترل، گروه دریافت کننده پروبیوتیک لاکتوباسیلوس روتری DMC20016 ، گروه دریافت کننده جیره غذایی پرچرب (HFD) و گروه دریافت کننده پروبیوتیک و جیره پرچرب تقسیم شدند. تاثیر رژیم غذایی پرچرب و پروبیوتیک بر فلورمیکروبی روده، وزن بدن، فاکتورهای خونی، هورمون لپتین و لیپوپلی ساکارید پس از هشت هفته نگهداری در آن ها مورد بررسی قرار گرفت. رژیم غذایی پرچرب باعث افزایش وزن توده بدن، چربی شکمی و کبد شد. گروه HFD بیشترین افزایش وزن  بدن (g 02/1 ± 36/8) نسبت به سایرگروه ها داشت و مصرف لاکتوباسیلوس روتری باعث کاهش وزن بصورت معنی دار نگردید. همچنین رژیم غذایی پرچرب به طور قابل توجهی لیپوپلی ساکارید و لپتین را افزایش داد، اما لاکتوباسیلوس روتری باعث کاهش این شاخص ها در مقایسه با گروه HFD شد. فراوانی و تنوع فلور میکروبی روده به رژیم غذایی و پروبیوتیک مصرفی بستگی داشت. با مصرف رژیم غذایی پرچرب میزان فرمیکوت (70%) افزایش و باکتریوییدیت ها (1%>) کاهش یافت. اما با مصرف لاکتوباسیلو روتری میزان اکتینوباکتری ها (4%) و فرمیکوت ها (16%) نسبت به نمونه کنترل کاهش و میزان پروتیوباکتری ها (78%) افزایش یافت. با توجه به نتایج این مطالعه و تحقیقات مشابه، همه پروبیوتیک ها بر شاخص های چاقی موثر نیستند و باید براساس هدف مصرف، مکمل پروبیوتیک انتخاب گردد.

  کلیدواژگان: پروبیوتیک، تغییر وزن، چاقی، لاکتوباسیلوس روتری، فلور میکروبی
 • مهسا تبریزی، سیداحمد شهیدی*، فرشته چکین، آزاده قربانی حسن سرایی، شهرام نقی زاده رئیسی صفحات 283-296

  اندازه گیری افزودنی ها نقش مهمی در کنترل کیفیت مواد غذایی دارد و تاثیر بسیاری بر سلامت عمومی دارد؛ بنابراین، تشخیص سریع این ترکیبات در نمونه های غذایی در ایمنی مواد غذایی اهمیت دارد. در این پژوهش، نانوکامپوزیت گرافن اکسید احیاکننده/ Fe3O4 (rG-Fe3O4-NC) از طریق عصاره پوست لیموترش در محیط آبی به عنوان یک عامل کاهنده سنتز شد. در ابتدا بهینه سازی چند متغیره بر مبنای طرح مرکب مرکزی چرخش پذیر در روش سطح پاسخ جهت تعیین شرایط بهینه متغیرهای تجربی موثر بر ساخت الکترود مورداستفاده قرار گرفت. طراحی آزمایش برای تعیین شرایط بهینه pH و محتوای نانوکامپوزیت (درصد) در سنتز الکترود انجام شد. شرایط بهینه شامل pH معادل 6 و محتوای نانوکامپوزیت 8 درصد تعیین شدند. سنتز نانو کامپوزیت ها با تکنیک های TEM و XRD مشخص شدند. پس ازآن، الکترود خمیر کربن (CPE) با rG-Fe3O4-NC اصلاح شد و به عنوان یک حسگر الکتروآنالیز برای بررسی وانیلین استفاده شد. گزینش پذیری الکترود اصلاح شده از طریق تداخل ویتامین B2، متیونین، والین، گلیسین، کلرید پتاسیم (KCl)، برومید پتاسیم (KBR) و گلوکز در حضور 25 میکرومولار وانیلین در سطح rG-Fe3O4-NC/CPE با خطای قابل قبول 5 درصد بررسی شد. نتایج نشان داد که 500 برابر ترکیبات فوق هیچ گونه تداخل مهمی در فرآیند تشخیص بر 25 میکرومولار وانیلین ندارند. گستره خطی برای وانیلین در محدوده بین 0/1 نانومولار تا 250 میکرو مولار با حد تشخیص 3/0 نانومولار گزارش شد. در نهایت rG-Fe3O4-NC/CPE با موفقیت برای تعیین مقدار وانیلین در نمونه های غذایی استفاده شد. بنابراین می توان از حسگر پیشنهادی در خطوط تولید مواد غذایی نظیر شیرهای طعم دار و بستنی به صورت برخط در تعیین مقدار وانیلین استفاده کرد.

  کلیدواژگان: حسگر الکتروشیمیایی، طراحی آزمایش ها، عصاره پوست لیموترش، وانیلین
 • ناصر مقیسه، اکرم آریان فر*، اسماعیل عطای صالحی، علی رافع صفحات 297-306

  تولید و مصرف به افزایش محصولات غذایی آماده مصرف مانند پیتزاها و کاهش فعالیت های بدنی روزمره نیاز به کاهش کالری و چربی غذایی را افزایش داده است. بر این اساس، تولید پنیر موزارلای کم چرب از طریق جایگزینی با پلی ساکاریدهای مفید میکروبی مانند کفیران و فیبرهای رژیمی نظیر اینولین می تواند کمک موثری باشد. لذا، در این تحقیق اثر افزودن اینولین در غلظت های 6 و 7 درصد و کفیران در غلظت های 6/0 و 7/0 درصد مورد بررسی قرار گرفت و آزمون های فیزیکوشیمیایی، پارامترهای رنگی و ویژگیهای بافتی پنیر تحت تاثیر افزودن اینولین/کفیران مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که در نمونه با نسبت اینولین به کفیران 10:1 بیشترین تغییر روی اسیدیته و pH را داشتیم، در حالیکه افزایش مقدار کفیران تاثیری روی اسیدیته نداشته که این مساله می تواند به دلیل ساختار خنثی پلی ساکارید کفیران باشد. در بررسی میزان ماده خشک پنیر، افزودن اینولین/کفیران تاثیر معنی داری روی نتایج نشان نداد (P<0.05). در مقابل میزان ذوب شدگی در نمونه شاهد بیشترین و در نمونه B (کمترین نسبت اینولین به کفیران) کمترین بود. به عبارتی، افزودن اینولین/کفیران تاثیری بر میزان ذوب شدگی پنیر نشان نداد. در بررسی ویژگی های رنگی پنیر موزارلا با تغییر سطح اینولین به کفیران تغییری در میزان روشنایی، *a و *b  مشاهده نشد. هرچند در تغییرات کلی رنگ بیشترین تغییر در نمونه A و کمترین تغییر رنگ در نمونه شاهد مشاهد شد. همچنین، افزودن اینولین و کفیران تاثیر معنی داری بر ویژگی های ارگانولپتیکی و بافتی پنیر موزارلا نداشته است. بنابراین، امکان استفاده از این ترکیب در فرمولاسیون پنیر موزارلا بدون ایجاد تغییرات نامطلوب در محصول وجود دارد.

  کلیدواژگان: بررسی اثر اینولین، کفیران بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، حسی و بافتی پنیر موزارلای کم چرب
 • نسرین حسین زاده، حسنعلی نقدی بادی، سپیده کلاته جاری*، علی مهرآفرین، سکینه سعیدی سار صفحات 307-320

  بمنظور ارزیابی اثر روش‏های خشک کردن بر میزان برخی ترکیبات موثره موجود در عصاره میوه گیاه خیار آب‏پران در قالب طرح آماری کاملا تصادفی با 15 تیمار و 3 تکرار اجرا شد. تیمارها شامل روش‏های خشک کردن (1. خشک کردن در سایه اتاق با دمای حدود 3±25 درجه سانتی‎گراد و تهویه مناسب، 2. خشک کردن در آفتاب، 3. خشک کردن با آون در دمای 35 درجه سانتی‎گراد، 4. خشک کردن با آون در دمای 45 درجه سانتی‎گراد، 5. خشک کردن با آون در دمای 55 درجه سانتی‎گراد، 6. خشک کردن با آون خلا در دمای 35 درجه سانتی‏گراد، 7. خشک کردن با آون خلا در دمای 45 درجه سانتی‏گراد، 8. خشک کردن با آون خلا در دمای 55 درجه سانتی‏گراد، 9. مادون قرمز 2/0 وات، 10. مادون قرمز 3/0 وات، 11. مادون قرمز 4/0 وات، 12. خشک کردن با مایکروویو با توان 200 وات، 13. خشک کردن با مایکروویو با توان 500 وات، 14. خشک کردن با مایکروویو با توان 800 وات) بود که با میوه تازه گیاه (شاهد) مورد مقایسه قرار گرفت. صفات مورد مطالعه میزان فنل و فلاونویید کل، درصد فعالیت آنتی‏اکسیدانی، میزان تانن محلول، آمینو اسید و پروتیین کل، آلکالویید کل و کوکوربیتاسین بودند. بر اساس نتایج روش‏های مختلف خشک کردن بر میزان تانن محلول و کوکوربیتاسین در سطح احتمال پنج درصد و بر سایر صفات در سطح احتمال یک درصد تاثیر معنی‏دار داشت. بیشترین میزان فنول و فلاونویید کل پس از گیاه تازه در روش خشک کردن آون خلا در دمای 45 درجه سانتی‏گراد و بیشترین میزان فعالیت آنتی‏اکسیدانی و تانن محلول پس از گیاه تازه در دمای 55 درجه سانتی‏گراد آون خلا مشاهده گردید. بیشترین میزان آمینو اسیدها مربوط به گیاه تازه و سپس تیمار مایکروویو 200 وات و بیشترین میزان پروتیین کل، آلکالویید و کوکوربیتاسین در گیاه تازه و پس از آن تیمار سایه بود.

  کلیدواژگان: آون خلا، کوکوربیتاسین، عصاره، تانن محلول، مادون قرمز
 • زهرا قاسملو، دینا شهرام پور*، مرتضی خمیری، الهام اسدپور صفحات 321-331

  در این پژوهش تاثیر افزودن درصدهای مختلف عصاره مالت (6، 5/4، 3، 5/1 درصدv/v) به آب سیب بر زنده مانی باکتری پروبیوتیک Lactobacillus plantarum  در طول یک ماه نگهداری در دمای 4 درجه سلسیوس مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این جهت ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی آب سیب پروبیوتیک، آزمون های اندازه گیری pH، اسیدیته، بریکس، قند کل، ارزیابی حسی انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت عصاره مالت در آب سیب میزان اسیدیته، بریکس، قند کل افزایش و pH کاهش یافت. به علاوه بیشترین اسیدیته و کمترین pH به نمونه آب سیب حاوی 6 درصد (v/v) عصاره مالت تعلق داشت. همچنین افزودن عصاره مالت منجر به بهبود زنده مانی و افزایش جمعیت باکتری پروبیوتیک در نمونه های آب سیب نسبت به نمونه کنترل گردید. همچنین بین جمعیت باکتری پروبیوتیک L. plantarum در نمونه های آب سیب حاوی عصاره مالت تفاوت معناداری در پایان دوره نگهداری سرد مشاهده نشد (05/0 < p). در آزمون ارزیابی حسی بالاترین امتیاز پذیرش کلی نیز توسط ارزیابان به ترتیب به نمونه های آب سیب حاوی 5/1 و3 درصد عصاره مالت اختصاص یافت. با توجه به نتایج حاصل از افزودن عصاره مالت بر ویژگی های آب سیب پروبیوتیک، آب میوه تولیدی در این پژوهش می تواند جایگزین مناسبی برای آب میوه موجود در بازار با خواص فراسودمند باشد.

  کلیدواژگان: آب سیب، عصاره مالت، Lactobacillus plantarum، پروبیوتیک
 • محمد گلی، شریفه شاهی*، مهدی مقضی، رحمان امینی، میترا منصوری بنی، محمد درویشی، سید محسن رنجبران صفحات 333-341

  تابش غیر یونیزان فرابنفش بخشی از ناحیه طیف امواج الکترومغناطیس است که دارای اثر زیان آور شناخته شده بر میکروارگانیسم ها شامل باکتریها، ویروسها و قارچها می باشد. هدف از این پژوهش در دوران مبارزه با ویروس ها و غلبه بر میکروارگانیسم های متنوع بیماریزا، بررسی ویژگیهای موثر و مضر این نوع تابش در سه ناحیه (UVB, UVC و UVA)، با رویکرد خواص بیولوژیکی و موارد کاربردی در ضدعفونی و استریلیزه کردن می باشد. در این مطالعه پژوهشی به منظور اثر بخشی بر میکروارگانیسم ها در ناحیه طیفی فرابنفش و پیرامون آن نزدیک ناحیه مریی،  از دو نمونه آزمون با لامپ های تجاری UVC و blue-LEDاستفاده شد. در این پژوهش به بررسی اثر تابش فرابنفش سی بر میکروارگانیسمهای بیماریزای استافیلوکوکوس اوریوس و سودوموناس آیروژینوزا موجود در محیط مایع و کشت سطحی جامد، بررسی اثر تابش فرابنفش سی بر شمارش کلی میکروارگانیسمهای سطوح جامد کاغذی و تلفن همراه پرداخته شد. در اخر به بررسی اثر نور مریی ال ای دی در ناحیه آبی بر شمارش کلی میکروبهای دهانی متصل به مسواک پس از مسواک زنی مورد بررسی قرار گرفت. در دو آزمون انجام گرفته با تابش در ناحیه فرابنفش و نزدیک آن در ناحیه مریی،  اثر کشندگی  بر  باکتریها و میکروارگانیسم های کلی با بیش از 90 درصد اثربخشی و نابودی باکتریها نتیجه گیری شد که نشانگر موثر بودن این گونه تابش ها در ضدعفونی، باکتری زدایی و استریلیزه کردن مواد دارد. بررسی های طیف سنجی لامپ های تجاری در ناحیه فرابنفش همراه با خواص اثر بخشی آنها بر میکروارگانیسم زدایی شاهدی بر مفید بودن این نوع  تابش علاوه بر خطرات بیولوژیکی آن دارد که لزوم مراقبت نحوه کاربری آنرا می طلبد.  تابش فرابنفش در صنعت و پزشکی فرایندی سرد، خشک ، ساده ، موثر و کم هزینه در رابطه با سایر فرایندهای استریل سازی است و هیچ نوع پرتوی یونیزه شده ای را تولید نمی کند.

  کلیدواژگان: تابش فرابنفش، دیود نوری مرئی آبی، پاتوژن زدایی، شمارش کلی باکتری دهانی، سطوح جامد، محیط کشت
 • زهره مردانی، لیلا نوری، فرزاد پیرویان، عطاءالله شکوری* صفحات 343-359

  در این پژوهش یک روش معتبر و موثر برای آنالیز همزمان 60 نوع آفت کش در نمونه برنج با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع- طیف سنج جرمی راه اندازی شد و سپس اثرات فرآیند های شستشو و حرارت بر میزان بقایای سموم آفت کش مورد مطالعه در برنج بررسی گردید. آماده سازی نمونه بر اساس روش QuEChERS انجام شد. سموم مورد نظر به طور همزمان فقط طی یک تزریق با برنامه رصد واکنشی چندگانه (MRM) مورد آنالیز قرار گرفتند. اعتبار سنجی روش بر اساس، روش های اعتبارسنجی و کنترل کیفی SANTE 2019 اتحادیه اروپا انجام شد. در این راستا پارامترهای خطی بودن روش، مطالعات صحت و دقت، اختصاصیت، تعیین حد تشخیص (LOD) و حد تعیین مقدار (LOQ) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که منحنی کالیبراسیون حاصل برای تمام ترکیبات مورد مطالعه، خطی بوده و ضریب تعیین مقدار (R2) آنها بین دو مقدار 984/0 تا 000/1 قرار داشتند. میانگین درصد بازیافت آنها در سه سطح اسپایک (25، 250 و ng/g1000) بین 2/110% 4/76 % بوده و همچنین انحراف استاندارد نسبی (RSD) بین 7/16% 8/2 % قرار گرفت. پس از آنالیز نمونه های برنج تیمار شده با سموم آفت کش مورد پژوهش، نتایج نشان داد که هر دو فرآیند شستشو و حررات، در حالت های انفرادی و ترکیبی به طور کاملا معنی داری سبب کاهش مقادیر سموم مورد مطالعه گردیدند.

  کلیدواژگان: کروماتوگرافی مایع طیف سنج جرمی، آفتکش، شستشو، حرارت، برنج
 • معصومه بارانی*، محمد شاهدی صفحات 361-371

  با توجه به هرم تغذیه ای، غلات از گذشته یکی از مواد پایه اصلی و سهم اول را در رژیم غذایی افراد به خود اختصاص داده است. زمانی که مواد غذایی دارای کربوهیدرات، در معرض حرارت قرار بگیرند، در اثر ایجاد واکنش میلارد، آکریل آمید تولید می شود. میزان آکریل آمید در محصولاتی همچون غلات، محصولات آردی، انواع قهوه ها، سیب زمینی و محصولات خشک شده، قابل توجه می باشد. از آن جایی که نان تافتون یکی از محصولات آردی پرمصرف در کشور می باشد، در این تحقیق اثر آنزیم آسپاراژیناز و برشتگی نان تافتون بر روی آکریل آمید بررسی شده است. برای این منظور میزان آکریل آمید در سه حالت بدون برشتگی، برشتگی سطح یک و برشتگی سطح دو و همچنین آنزیم آسپاراژیناز در دو غلظت 250 و 500 ppm  در نان تاقتون مورد بررسی قرار گرفت. هچنین تاثیر این تیمارها بر بافت و رنگ نان نیز مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده، با افزایش میزان برشتگی، مقدار آکریل آمید نیز در نان افزایش می یابد. همچنین افزایش میزان برشتگی منجر به تیرگی رنگ نان و افزایش مقاومت به برش می شود. با استفاده از آنزیم آسپاراژیناز با غلظت  ppm500، در بالاترین سطح برشتگی محتوای آکریل آمید تا 86 درصد نسبت به نمونه شاهد کاهش یافت. مصرف آنزیم آسپاراژیناز در محدوده این مطالعه تاثیر معنی داری بر بافت و رنگ نان نداشت. در پایان کار نیز نمونه های نان جهت ارزیابی حسی در دسترس داوران قرار گرفت. آنچه از نتیجه این ارزیابی به دست آمد حاکی از آن بود که در خواص حسی نان بهینه شده با آنزیم آسپاراژیناز و نمونه شاهد تفاوت معنی داری وجود نداشت. و آنزیم آسپاراژیناز با حفظ خواص حسی مطلوب مصرف کننده موجب کاهش چشمگیر محتوای آکریل آمید شد.

  کلیدواژگان: آکریل آمید، آنزیم آسپاراژیناز، برشتگی، نان تافتون، واکنش میلارد
 • نیلوفر ثمری، مسعود هنرور*، مریم میزانی صفحات 373-386

  شیر کاکایو نوعی نوشیدنی محبوب لبنی بر پایه شیر است که گسترش آن می تواند نقش موثری در نزدیک شدن به سرانه  مناسب مصرف لبنیات در کشور داشته باشد.جهت پایداری این محصول از پایدارکننده های متفاوتی در صنعت استفاده می شود که رایج ترین آن کاراگینان ها هستند. که به دلیل وارداتی بودن این محصول بر روی قیمت تمام شده محصول هم تاثیر دارد. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر پایداری نشاسته استیله به همراه کاپا و یوتا کاراگینان بر روی شیر کاکایو پاستوریزه می باشد.که از نظر ویژگی های استاندارد شیر کاکایو و ریولوژی مورد بررسی قرار گرفته است.. به این ترتیب آزمایشات اولیه شامل ویژگی های فیزیکو شیمیایی برای نمونه هایی که دارای میزان متفاوتی از ترکیب  نشاسته و کاپا و یوتاکاراگینان هستند انجام شده است.آزمون های اولیه شیر کاکایو شامل اندازه گیری pH و اسیدیته و ماده خشک بدون چربی و هم چنین ارزیابی حسی روی کلیه نمونه ها صورت گرفت.بررسی اولیه پایداری , میزان ته نشینی با استفاده از سانتریفوژ انجام شد. با توجه به نتایج بدست آمده 4 نمونه به عنوان نمونه هایی که خواص حسی و فیزیکو شیمیایی مناسب تری دارند از بین 28 تیمار انتخاب شد و آزمون های ریولوژی بر روی این نمونه ها انجام گرفت. برای بررسی بهتر نتایج از سه مدل هرشل بالکلی استوالد و بینگهام استفاده شده است  و که میزان  R در مدل هرشل بالکلی برابر با 0.99761 که مطابقت بیشتری با نتایج داشت.در نهایت با توجه به نتایج ریولوژی نمونه ایی که دارای میزان نشاسته بیشتری (تیمار1) در بین نمونه های منتخب بود به عنوان نمونه برگزیده شناخته شد که حاوی میزان 50% نشاسته استیله در ترکیب پایدارکننده بوده است.

  کلیدواژگان: نشاسته اصلاح شده، کاپا کاراگینان، یوتا کاراگینان، پایداری، شیر کاکائو
 • رضوان موسوی ندوشن*، فاطمه عسگری مهرابادی صفحات 387-400

  کلاژن فراوان ترین پروتیین با منشا حیوانی و مهم ترین ترکیب ساختمانی بافت پیوندی است که در صنعت غذا و نوشیدنی مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر این تحقیقات اخیر ویژگیهای عملکردی، فراسودمند و پتانسیل مصرف کلاژن استخراج شده از ضایعات آبزیان را در قالب غذا-دارو و سامانه های رسانش ترکیبات حساس زیست فعال به اثبات رسانده است.  لذا هدف از این تحقیق بررسی ویژگی های ساختاری، خواص آنتی اکسیدانی و عملکردی در کلاژن و کلاژن هیدرولیز شده از پوست ماهی هامور معمولی (Epinephelus coicoides) قرار داده شد. دراین تحقیق کلاژن به روش اسیدی و آنزیمی استخراج و سپس کلاژن های استخراج شده توسط آنزیم پپسین هیدرولیز گردید. ویژگیهای ساختاری آنها به وسیله ی (FTIR)، (SEM) و ویژگیهای عملکردی شامل  DPPH , قدرت کاهندگی ، میزان تولید ، خصوصیات و پایداری کف حاصل از کلاژن و کلاژن هیدرولیز شده مورد ارزیابی قرار گرفت. تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشانگر ساختار حفاظت شده  ورقه ای ؛ فیبریلی و ساختار فضایی دوم و سوم بوده،  شبکه ماتریکس از  منافذ متحدالشکل تشکیل شده،  در طیف (FTIR)   حضور گروه های عاملی شاخص در کلاژن نوع I مشتمل بر پیوندهای آمید A و B همچنین امیدهای نوع II,IوIII به اثبات رسید. نتایج به دست آمده در مورد خواص آنتی اکسیدانی نشان داد با افزایش غلظت، و بویژه در کلاژن هیدرولیز شده قدرت کاهندگی و توانایی مهار رادیکال DPPH افزایش پیداکرده، همچنین بررسی کلاژن و نمونه هیدرولیز شده نشان داد که تنها کلاژن پوست ماهی هامور پتانسیل تولید کف دارد. در نهایت می توان گفت کلاژن و کلاژن هیدرولیز  و استخراج شده از پوست ماهی هامور به عنوان یک ماهی پرمصرف دریایی با خواص آنتی اکسیدانی مطلوب، و ویژگیهای عملکردی مناسب میتواند در مقیاس انبوه تولید و به عنوان یک ترکیب زیست فعال و امولسیفایر در صنعت غذا  و در تولید محصولات فراسودمند مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: کلاژن، پوست، ماهی هامور معمولی(Epinephelus coicoides)، خواص انتی اکسیدانی، خواص عملکردی، کلاژن هیدرولیزشده
 • جواد فتاحی مقدم، ابوذر هاشم پور*، طاهره رئیسی، معصومه کیااشکوریان صفحات 401-413

  به منظور ارزیابی اثر اعمال روش‏های مختلف کوددهی باغ های کیوی‏ فروت (رقم هایوارد) بر ویژگی های کمی و کیفی میوه در زمان پس از برداشت، آزمایشی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با هشت تیمار در چهار تکرار در پژوهشکده مرکبات و میوه‏های نیمه ‏گرمسیری طی سال های 96-1393 طراحی و اجرا گردید. تیمارهای کوددهی شامل پخش سطحی (شاهد)، کودآبیاری، چالکود، نواری، محلول‏پاشی، روش تلفیقی پخش سطحی + محلول‏پاشی، روش تلفیقی کودآبیاری + محلول‏پاشی و روش تلفیقی چالکود + محلول‏پاشی بودند. سپس در نیمه اول آبان ماه هر سال نمونه برداری از میوه های تاک های تیمار شده به منظور بررسی اثر روش های مختلف کوددهی روی صفات کمی و کیفی میوه در مرحله پس از برداشت طی سه سال انجام گرفت. میوه های کیوی برداشت شده تحت شرایط سردخانه با دمای 5/0درجه سانتی گراد با رطوبت نسبی 90 درصد طی سه ماه نگهداری شدند. نتایج نشان داد که روش تغذیه‏ اثر معنی داری بر میزان کاهش وزن میوه طی انبارداری داشت. به طوری که میوه های تغذیه شده به روش نواری (08/6 درصد)، کودآبیاری (74/6 درصد) و تلفیق کودآبیاری و محلول پاشی (61/6 درصد) به ترتیب دارای کاهش وزن کمتری نسبت به شاهد بودند. مقادیر L* و کرومای گوشت میوه تحت تاثیر روش تغذیه‏ قرار گرفتند. علاوه بر این نتایج نشان داد میوه های شاهد کم ترین میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی را داشتند، در حالی که میوه های تغذیه‏ شده به روش نواری دارای بیشترین ظرفیت آنتی اکسیدانی طی انبارداری داشتند. بررسی صفات حسی میوه ها نشان داد که میزان عطر، طعم، بدطعمی، شیرینی، ترشی و پذیرش کلی در میوه های تیمار شده با روش تلفیقی پخش سطحی و محلول پاشی مطلوب ترین امتیازات را حاصل نمودند.

  کلیدواژگان: انبارداری، کیوی فروت، کیفیت، روش تغذیه
|
 • Zohreh Fatoureh Bonabi, Alireza Shahab Lavasani*, Shila Berenjy Pages 1-12

  Ice cream, as a frozen dairy product, has high nutrition values which is consumed extensively throughout the world. In this study, the physicochemical and sensory properties of two types of ice cream (produced from goat and cow milk) containing cinnamon and cardamom essences were investigated. The results showed that the cardamom essence reduces pH and overrun and increases total solid more than cinnamon essence, whereas the effect of cinnamon essence on the fat content was more so that the maximum fat content was due to goat milk ice cream containing this essence. On the other hand, Hardness and viscosity of goat milk ice cream was significantly higher than cow milk ice cream and adding essences insignificantly also increased these factors. Also, the sensory evaluation results show that adding cinnamon essence leads to production of ice cream with better sensory properties. In final, it can be stated that the use of goat milk and also plant essences in ice cream production could increase the desirable properties of this product.

  Keywords: Ice cream, Cardamom essence, Cinnamon essence, Goat milk, cow milk
 • Somayeh Niknia* Pages 13-23

  Honey is an excellent food and has various healing properties. This natural and sweet substance is produced by honey bees from the nectar of flowers and from secretions of living parts of plants. The quality of honey can change due to various factors, including the type of plant and the region. Therefore, it is necessary to identify the characteristics of different types of honey. This study was conducted to determine the component and chemical and biochemical properties of seven samples of honey collected in the spring of 1399 from beekeepers in different regions of Sistan, including Zahak, Sistan dam, Mohammad Abad, Jazinak, Hasan Abad, Bonjar and Zabol located in Sistan and Baluchestan province of Iran. For this purpose, tests such as moisture content, acidity, pH, glucose, fructose, sucrose, reducing sugars, proline, diastase activity and Hydroxymethyl furfural content of honey samples were measured and the values were compared with standard. The results were showed which the average moisture content, acidity, pH, glucose, fructose, sucrose, reducing sugars before hydrolysis, reducing sugars after hydrolysis, proline, diastase activity and hydroxymethyl furfural are 16.34%, 3.85, 36.42%, 42.85%, 1.24%, 79.27%, 80.57%, 497.84 mg/kg, 10.52 (DN), 16.97 mg/kg respectively. Considering that the honey of different regions of Zabol was within the standard range of Iran in terms of physicochemical properties, so the quality of honey in these regions can be confirmed as standard and desirable honey.

  Keywords: Standard, Chemical properties, Sistan, Honey
 • Babak Mohammadi, Nafiseh Zamindar*, MohammadMehdi Gheisari Pages 25-37

  Turkeys, including white meat, have been ranked second in abundance. In this study, were increased the quality, tenderization and sensory properties of turkey fillet by marinade solution. The effect of the addition of marinade solutions (5levels: distilled water (control sample), marinade solution (water + 5% Lactic acid + 3% NaCl), marinade solution and 900 ppm Oliveria decumbens Vent Essential oil, solution and 1400 ppm Ferula assa- foetida Extract) and time (2levels: 24 and 48h) on the texture characteristics of turkey’s meat were investigated based on completely randomized design. The studied traits included tissue shear force, microscopic structure, color evaluation, sensory evaluation, pH, cooking loss and absorption percent. The effect of marinade solution was significant on pH, shear force, Sensory quality and the effect of time was significant on shear force (p<0.05). In addition, salt and acid, in addition to crunching and flavoring the meat, increased yield, reduced cooking time and improved texture. The specimens treated with marinade had a significant difference in the maximum shear force for cutting (p<0.05). L* (lightness) of meat increased after meringue (p<0.05). The simultaneous use of acid, sodium chloride and aromatic herbs was a better option to improve the flavor and odor of meat and to increase its marketability.

  Keywords: Merinade, Turkey meat, Oliveria decumbens vent, Ferula assa- foetida, Physico-chemical properties
 • Ala Ghasemi Kia, Ali Ganjloo*, Mandana Bimakr Pages 39-55

  Proteins are one of the most important food constituents due to their unique functional properties and health benefits. Among plant proteins, fenugreek seed protein is of great interest due to its high content of essential amino acids. The current study was carried out to optimize ultrasound-assisted extraction of fenugreek seed protein and evaluation of its functional, structural and antioxidant properties. The optimal conditions for protein extraction were ultrasonic power of 80 W and sonication time of 28.39 min which under these conditions, the predicted extraction yield was 8.65% which was in good agreement with the experimental value (8.57%). Amide A, amides type I, II, and III bands were observed in Fourier transform infrared spectrum. The solubility was pH-dependent. The water and oil absorption capacity was 6.24 and 2.72 mL/g, respectively. The lowest (44.66%) and highest (92.49%) foaming capacities were observed at pH 4.5 and 10, respectively. The highest emulsifying capacity (84.53%) was observed at pH 10, while the lowest (54.82%) was at isoelectric point. At the constant pH, the foam and emulsion stability decreased over time. The results revealed that ultrasound can be applied effectively to reduce the time of protein extraction process from fenugreek seeds. In addition, the fenugreek seeds extracted by using ultrasound have desirable functional and antioxidant properties that make it feasible for utilization in the food industry.

  Keywords: Extraction, Response surface methodology, Fourier transform infrared spectroscopy, Protein solubility, Foaming capacity
 • Farnaz Mohammadi Golchin, Sara Movahhed*, Mohammadreza Eshaghi, Hossein Ahmadi Chenarbon Pages 57-70

  Improvement of dough preparing methods and use of some additives seem necessary to delay staling, which is considered one of the important problems in the baking industry. In this regard, this research studied the effects of mixer rotation (750 and 1000 rpm), various levels of guar gum and DATEM (both at 0.5 and 1%), and baking temperature (200 and 220℃) on physicochemical, thermal and organoleptic properties of Toast bread samples. A completely randomized design was used to analyze the data and Duncan’s multiple range test was conducted for comparison of the means at the 5% significance level (α = 5%) in SPSS 16. The results suggested that hydrocolloid (guar gum) and DATEM incorporation increased moisture, protein and ash contents, specific gravity, peak temperature and brightness index, but decreased staling of the samples and enthalpy of fusion of the starch. In addition, most sensory characteristics of bread samples also improved. The guar gum did not affect the pH, but the samples containing 1% DATEM had the lowest pH values. It is noteworthy that the sample treated with 0.5% guar and 0.5% DATEM that was mixed at 1000 rpm and baked at 200℃ was introduced as the most desirable formulation.

  Keywords: Toast bread, Guar gum, DATEM, Stailing
 • Tayebe Shahi, Mohammad Ghorbani*, Seid Mahdi Jafari, Alireza Sadeghi Mahoonak, Yahya Maghsoudlou, Adel Beigbabaei Pages 71-85

  Pomegranate is one of the native fruits in Iran and its consumption has been following an increasing trend especially in developed countries due to its healthy bioactive compounds. In this study, effect of edible coating (Pomegranate peel extract 1% (PPE)), Chitosan Nano Particles 1%, (CSNPs), Pomegranate peel extract loaded with Chitosan and Nano Particle Size (PPE-loaded CSNPs) on ready to eat pomegranate arils during 14 days of storage under refrigerated conditions(5±1) were investigated. pH, total soluble solids (Brix), antioxidant activity, phenolic compounds, total anthocyanin, and microbial load were analyzed after 1, 7 and 14 days of storage. The trend of pH changes was the same among different treatments. However according to the results, antioxidant activity, phenolic compounds and anthocyanins were higher in the coated pomegranate arils than in the control uncoated sample. Yeasts and molds loads in coated samples and total microbial counts were lower compared with the control. Based on the results of this study, a coating of 1% nano chitosan containing 1% pomegranate peel extract can increase the shelf life of pomegranate arils at refrigerator temperature.

  Keywords: Pomegranate fresh arils, Nano-edible coating, Chitosan, Phenolic compounds, antimicrobial effect
 • Saber Amiri*, Samira Kazemi Pages 87-101

  Due to the importance of diet in consumer health, the use of functional foods has become widespread. Foods containing probiotics are a good example of these foods, which have both high nutritional value and prevent disease. In addition, the use of bioactive compounds in food formulations is also technologically important. Natural protection with the use of biological preservatives, in addition to improving food safety and increasing its shelf life, as a technological effect, also has a positive effect on promoting consumer health. The mechanisms by which probiotic bacteria develop health-promoting properties can be complex and multifaceted. These beneficial microorganisms produce a potential and almost unlimited source of bioactive substances that can directly or indirectly affect human health. In this regard, active and live cultures of probiotic bacteria can be used to produce postbiotic bioactive compounds, such as exopolysaccharides, enzymes, organic acids, bioactive and antimicrobial peptides such as bacteriocins and unsaturated fatty acids such as conjugated linoleic acid. In recent years, new concepts related to probiotics, such as postbiotics, have been used to describe inanimate microorganisms or extracts free of bacteria that may provide benefits to the host by providing additional bioactivity to probiotics. Therefore, the present review article investigates various aspects of postbiotics and their bioactivity with the aim of expressing the valuable and practical potential of these compounds for the food industry.

  Keywords: Postbiotics, Probiotics, Biological activity, Health effect, Functional
 • Mohammadyar Hosseini*, Tayeb Seifi Pages 103-120

  In this study, the aqueous-alcoholic extract of thyme in yogurt was used with the aim of increasing the acceptability of consumption and improving its quality characteristics. Due to the better quality of local BkezIlam yogurt, inulin was added to its formulation in concentrations (0.05%, 0.075%, 0.1% and 0.125%). The produced samples were evaluated from the point of view of quality tests and compared with the control sample (yogurt without inulin and thyme). For this purpose, thyme extract in concentrations (2%, 4%, 6% and 8%) was added to the milk used in the preparation of yogurt.PH, acidity, hydration, water holding capacity, acetaldehyde, viscosity and total bacterial count were evaluated at 1, 6, 11 and 21 days after production.The results showed that in the experimental treatments, the results of pH, acidity, synersis, water holding capacity, acetaldehyde content, viscosity and total bacterial count during storage were significantly different from each other (P <0.05). However, there was no significant difference in organoleptic properties except odor and other properties as taste, consistency, color,  mouthfeel and general acceptance is not significant, which were evaluated by 10 trained judges (P <0.05). According to the results of this study, yogurt sample contains 0.125% inulin and 2% thyme has the lowest pH and increased acidity and water holding capacity for 16 days. Also, the sample containing 0.15 inulin obtained the lowest percentage of synersis and the highest number of bacteria after 21 days. In terms of viscosity and acetaldehyde, samples containing 0.125% inulin and 6% thyme had the highest values ​​at 7 and 16 days, respectively (P <0.05). The experimental results showed that during storage, with decreasing pH in the treatments, dry matter increases and fat decreases in the samples and the percentage of synersis decreases, which increases the viscosity.

  Keywords: Inulin, physicochemical, thyme extract, traditional yogurt
 • Manuchehr Fazeli, Mohammad Alizadeh Khaledabad*, Sajad Pirsa Pages 121-142

  The aim of this study was to prepare antimicrobial and antioxidant films based on wheat gluten and Heracleum persicum essential oil, magnesium oxide nanoparticles and polypyrrole were used to improve the structure of films. Response surface statistical design was used to investigate the effect of the essence, magnesium oxide nanoparticles and polypyrrole on the physicochemical properties of the films. According to the obtained results, moisture absorption, solubility and water vapor permeability of the films decreased with increasing the content of essential oil and pyrrole. Increasing the amount of essential oil and pyrrole in the film structure improved the mechanical properties of the films. Then, the optimal films (containing 12% essential oil, 0.904% magnesium oxide and 0.2 pyrrole) were studied to evaluate the structural and antimicrobial properties. The antibacterial, antioxidant and electrical conductivity of the film was greatly increased in the presence of all three additives of essence, magnesium oxide nanoparticles and polypyrrole (P <0.05). Gluten-essence-MgO-PPy (Glu-E-MgO-PPy) composite film had the highest antioxidant and antibacterial properties. The optimal film had higher antibacterial activity against Escherichia Coli ATCC13706 compared with Staphylococcus aureus ATCC6538. SEM images showed that the essence and polypyrrole strengthened the gluten film structure and made it more resistant to the passage of water vapor. FTIR spectra confirmed the electrostatic interactions between gluten and essence and polypyrrole. The results of thermal analysis showed that polypyrrole greatly increased the thermal resistance of the film and the nanoparticles had little effect on the thermal resistance. The results of this study showed that composite and bioactive film with three important properties of electrical conductivity, antibacterial and antioxidant has the potential to be used as an active and intelligent film in the packaging of perishable food products.

  Keywords: Gluten, magnesium oxide, Heracleum persicum essential oil, polypyrrole, Active film
 • Mohammad Noshad*, Behrooz Alizadeh Behbahani, Mostafa Rahmati-Joneidabad Pages 143-152

  In this study, the ethanolic extract of Humulus lupulus was prepared by the maceration method. Its antimicrobial effect was evaluated against pathogenic bacteria (Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, and Enterobacter aerogenes) through disk diffusion agar, well diffusion agar, minimum inhibitory concentration, and minimum bactericidal concentration. Total phenol and flavonoid contents of the extract were measured by Folin-Ciocalteu and aluminum chloride colorimetric methods, respectively. The antioxidant activity of the ethanolic extract was also measured by DPPH and ABTS free radical scavenging methods. The highest and lowest inhibition zones in disk diffusion agar (16.9 mm vs. 12.5 mm) and well diffusion agar (17.6 mm vs. 13.9 mm) methods were accounted for S. aureus and E. aerogenes, respectively. Gram-positive bacterial species were more sensitive to H. lupulus ethanolic extract compared to Gram-negative ones. Total phenol and flavonoid contents of the extract were found to be 96.47 mg GAE/g and 28.5 mg QE/g, respectively. The antioxidant effects of the H. lupulus ethanolic extract, based on DPPH and ABTS radical scavenging activities, were 58.63% and 66.5%, respectively. Based on the results, the ethanolic extract of H. lupulus could be used as a natural antimicrobial and antioxidant agent to inhibit the growth of pathogenic bacteria and lipid oxidation progression in various food products.

  Keywords: Humulus lupulus extract, Antioxidant, Antimicrobe, Pathogenic bacteria, Natural preservative
 • Reza Karazhyan*, Reza Ameri, Reza Gord Noshahri, Parirokh Lavaee, Ahmad Ehtiati, Farzad Sadeghi, Seyyed Hosein Razavizadeghan Pages 153-162

  Phycocyanin is a pigment extracted from Spirulina platensis and can be a good alternative to synthetic dyes in various industries, including the food industry.The aim of this study was to evaluate the type and composition of coatings in the stability of phycocyanin pigment by spray dryer. Phycocyanin pigment solution was copigmented with tannic acid and mixed with maltodextrin and gum arabic in ratios (100: 0, 75:25, 50:50, 25:75 and 0: 100) gum arabic: maltodextrin and core to wall ratio 10: 1 were coated. The results showed that pigment coating has a significant effect on its stability, so that the analysis of variance comparing the average of the treatment containing 100% and 75% maltodextrin in the coating with the lowest amount of pigment absorption with values of 12.3 and 14.5 respectively. Examination of the electron microscope showed that the microcapsules contained higher amounts of maltodextrin, sphericals with a smoother surface and less wrinkles than the microcapsules made with gum arabic. Also, the particle size results showed that the powder samples containing maltodextrin were larger than the samples with gum arabic, which were 50.5 and 41.3 nm, respectively.

  Keywords: Phycocyanin, coating, pigment stability
 • Shadi Ostowar, Moharam Vaziri, Fardin Tamjidi* Pages 163-173

  In this study, the effect of different levels of inulin (0 to 5%) and egg white powder (0 to 10%) on protein content and sensory characteristics of taste, aroma, softness, spreadability and overall acceptability of spreadable processed cheese was investigated. The results were modeled and analyzed by the response surface methodology (RSM) based on a central composite design (CCD). For all response variables, the R2 values ​​of the models ranged from 0.86 to 0.99, and the values ​​of lack-of-fit factors were not significant (P >0.05); Therefore, the accuracy of the models for fitting the data was confirmed. In general, inulin decreased, but egg white powder increased the protein percentage of processed cheese. Inulin had a favorable effect on the softness and spreadability of processed cheese, but reduced the scores of taste, aroma and overall acceptability, especially at high concentration (5%). In contrast, egg white powder improved the taste, aroma, and overall acceptability of processed cheese, but reduced its softness and had little effect on its spreadability. The combination of inulin and egg white powder moderated each other's negative effects on the sensory properties of the fortified processed cheese, and ultimately improved its sensory properties compared to the control sample.

  Keywords: Processed cheese, Inulin, Egg white powder, Sensory properties, RSM
 • Mahjob Sheikholeslami, Ahmad Pedram Nia*, Mehdi Jalali Pages 175-191

  Fruit juice is an important part of the diet in many human societies, and due to the consumption of sugar in the formulation, sugar substitution seems necessary to maintain health. In the present study, to replace sugar in apple-lemon carbonated fruit juice from two variables of stevia extract at three levels (0.002, 0.0035 and 0.005 g/l) and date liquid sugar at three levels (60, 80 and 100 g/l) were used. The effect of stevia extract and date liquid sugar on chemical properties (pH, acidity, total sugar, brix, carbon dioxide, dry residue, density), sensory and microbial were evaluated. The results showed that the linear (P<0.0001) and quadratic (P<0.05) effects of the predicted model of stevia extract on pH and acidity and for date liquid sugar on carbon dioxide, acidity and density were significant. Also, the interaction of two independent variables, respectively, showed that for stevia extract, the amounts of carbon dioxide, brix, dry residue, acidity and total sugar and for date liquid sugar, the amount of carbon dioxide, brix, dry residue and acidity, achieve an increasing trend first and then a decreasing one. The linear and quadratic effects of stevia extract and date liquid sugar on sensory properties of taste, oral fairy, texture and color were analyzed which were significantly different from the control sample and only exception was the quadratic power of stevia extract in the feature of oral fairy, which was not significant (P>0.05). Finally, the optimal values of 0.005 g/l of stevia extract and 93.570 g/l of date liquid sugar were obtained to achieve the desired physicochemical and sensory results for use in fruit juice formulation.

  Keywords: Carbonated juice, Date liquid sugar, Stevia extract, Quality, microbial properties
 • Armin Azari, Amirali Amiralianvar*, Hamed Ahari, Anousheh Sharifan, Abbasali Motallebi Pages 193-204

  The most important application of nanotechnology in the food industry is the production of active packaging with antimicrobial properties, packaging with special mechanical properties in terms of gas and heat exchange and nanosensors in intelligent packaging. The aim of this study was to investigate the antimicrobial effect of silver and copper nanocomposites on Escherichia coli and Staphylococcus aureus. Nanocomposites containing silver and copper nanoparticles in 1, 3, 5 and 7% percentages were produced by extrusion method and were subjected to nanometric analysis. Then, the antimicrobial test of nanocomposites was performed on commercial strains of Staphylococcus aureus and Escherichia coli by measuring the inhibition of growth in the culture medium.  The data showed that the size of copper and silver nanoparticles was in the range of 20 to 50 nm and the dispersion of nanoparticles on the surface of nanocomposites was uniform with high purity. Antimicrobial test of nanocomposites showed that with increasing the percentage of nanoparticles, the diameter of the growth inhibition of nanocomposites increased significantly and the rate of inhibition of growth of silver nanoparticles was higher than copper (p≤0.05).  Staphylococcus aureus was more sensitive to copper and silver nanoparticles than Escherichia coli (p≤0.05). The results of the present study showed that silver and copper nanocomposites with high antimicrobial properties can be used for food packaging.

  Keywords: Antimicrobial properties, Extrusion, Nanocomposite, Silver, Copper nanoparticles
 • Vahideh Govahian, Reza Esmaeilzadeh Kenari*, ZEINAB AMIRI Pages 205-215

  Soybean seeds are one of the major sources of vegetable oils produced on a commercial scale And the source of compounds such as isoflavones and phenolic compounds. In this study, the effect of two methods of ultrasound assisted extraction bath and probe ultrasound in two intensities (50%w, 75%w) by using three different types of solvents hexane, isopropanol and hexane:isopropanol composition and four levels of sonication time (30, 60, 90 and 120) on total phenolic compounds, alpha-tocopherol and extraction efficiency of soybean oil were investigated. The results showed that the highest oil extraction efficiency (8.41%) was obtained at 50% intensity of probe ultrasound at 120 min by using hexan solvent. The highest phenolic content (1.57 g GAE /kg soyben oil) and tocopherole (2.66 g α-TocoPherol/kg soyben oil) were obtained at 50% intensity of probe ultrasound at 120 min by using isopropanol solvent. In bath ultrasound extraction method the highest extraction efficiency (10.76%) was related to 30 min time of sonication and isopropanol:hexane (1:1) solvent. The highest phenol (1.48 g GAE /kg soyben oil) and tocopherol (1.68 g α-TocoPherol/kg soyben oil) were observed at 90 and 120 min of sonication, isopropanol and isopropanol:hexane solvent respectively. In all extraction methods the isopropanol solvent was the best solvent to extraction phenolic compounds. The results of this study showed that extraction by using bath and probe ultrasound had different effect on extraction oil and bioactive compounds of soybean. In each extraction method the amount of mentioned compounds was related to type of solvent and extraction method.

  Keywords: bath ultrasound, prob ultrasound, phenolic compounds, tocopherol
 • Iman Pezhman, Reza Karazhyan*, Najme Gord-Noshahri Pages 217-225

  Chocolate is one of the most widely consumed snacks in the diet. In recent years, with the introduction of healthy foods, researchers have sought to enhance products with alternative ingredients to enhance their health effects. The aim of this study was to replace Arabica coffee grounds powder with chocolate formulation and to investigate its properties. Arabica coffee grounds were added to the chocolate formulation at four levels of 0.20, 40 and 60% and its antioxidant, textural and sensory properties were evaluated. The results showed that with increasing the amount of coffee grounds, the level of polyphenols, flavonoids, as well as the percentage of free radical scavenging of DPPH, increased in the presence of coffee grounds. Also, the results of sensory analysis showed that coffee pulp did not have a significant negative effect on the textural properties of chocolate and from the point of view of feeling the oral texture of chocolate was desirable. Despite the unfavorable effect of coffee grounds, the treatment had the lowest score of 60% in terms of general acceptance, but due to the favorable taste of Arabica coffee on chocolate, the treatment received the highest score of 20%. According to the test results, this product can be used as an increase in nutritional health and human health. Therefore, the use of amounts less than 20% is recommended to improve the quality and antioxidant properties.

  Keywords: Chocolate, Arabica coffee, Antioxidant properties, functional
 • Somayeh Okhravi, Arash Koocheki, Elnaz Mialni* Pages 227-237

  Extrusion cooking studies were carried out with a view to develop an instant ready to eat porridge from composite flour based on whole oat meal and broken rice. Full factorial design was carried out to investigate the influence of variables, feed moisture content (23, 27 %), cooking temperature (120, 145, 170 c°) and ratio of whole oat meal: broken rice 25:75, 50:50 and 75:25 % on physicochemical and functional properties contain, final humidity, water solubility index, color and porosity of extrudates. Results showed that increasing feed moisture content and whole oat meal simultaneously, showed an increase in humidity. Water solubility index (WSI) decreased with increase in feed moisture content, however with increase in level of whole oat meal, redness and WSI increased and porosity decreased. Increase in cooking temperature resulted in the decrease in lightness, humidity and increase in porosity of the extrudates. These findings suggest that fortified instant porridge have the potential to be adopted and can be used as a vehicle to deliver micronutrients to these populations and that extrusion with high yield, somewhat enhances the levels of soluble fiber fractions.

  Keywords: porosity, color, water solubility index, instant harire
 • Azita Nemati*, Ali Motamedzadegan, Jafar Mohammadzadeh Milani Pages 239-256

  Production of powdered beverage, especially based on local products and with the aim of optimal use of waste, is one of the research fields considered by the food industry. In this studt the effect of different foam mat drying condition on orange beverage powder was investigated. In order to prepare the beverage foam, egg white and basil gum solution were used according to the experimental design and were mixed with an electric mixer at the highest speed for 6 minutes. Drying was performed under different treatments of the oven with (45, 65 and 80) temperatures and microwave with (360, 600 and 900) power, with (3 and 5 mm) thicknesses. Some properties of the beverage powder including moisture content, water activity, solubility, water binding capacity, rehydrating the powder, hygroscopy, flowability, pH, color, DSC,FTIR, and sensory characteristics were investigated. Almost all properties indicate a increasing trend with increasing the drying temperature.

  Keywords: Egg white, Basil gum, Beverage powder, Foam mat drying
 • Heidieh Sharafodin, Nafiseh Soltanizadeh* Pages 257-268

  The aim of the present study was to investigate the possibility of the soy protein isolate-carboxy methylcellulose conjugate via non-thermal plasma. Therefore, a 1: 1 mixture of soy protein isolate and carboxymethylcellulose was treated with DBD plasma for 5, 10 and 15 min under the voltages of 16, 18, and 20 kV. Then, the solubility, Emulsifying activity and emulsion stability, the average particle size of the emulsion, the glycation degree, the Fourier transform infrared spectrum (FTIR), and the electrophoretic pattern of the resulting complexes were investigated. The results of electrophoresis, FTIR, and glycation degree proved the formation of soy protein isolate-carboxymethylcellulose conjugate after plasma treatment. The amount of conjugate formation depends on voltage and time of plasma treatment. The resulting conjugates had significant solubility and emulsifying activity compared to the mixture of these two compounds (p <0.05). The smallest droplet size of emulsion was observed in 18 kV treatment for 5 min, which has better stability over time compared to the mixture of soy protein-carboxymethyl cellulose. In general, it can be said that the non-thermal plasma process is able to rapidly form a protein-polysaccharide conjugate with a very good emulsifying ability.

  Keywords: DBD plasma, Soy protein, carboxymethylcellulose, Conjugate.‎
 • Ehsan Shad, Seyed Shahram Shekarforoush, Nazifi S Nazifi, MohammadHadi Eskandari* Pages 269-282

  This study investigated the effects of diet and probiotic on the body characteristics of C57BL/6 mice. Mice were divided into four groups: the control group, Lactobacillus reutrei DMC20016 probiotic group, high-fat diet (HFD) group, and probiotic with the high-fat diet group. After eight weeks of storage, a high-fat diet and probiotic effects on gut microbiota, body weight, blood factors, leptin hormone, and lipopolysaccharide were studied. A high-fat diet has increased body weight, fat mass, and liver weight. The HFD group had the highest body weight gain (8.36 ± 1.02 gr) compared to the other groups, and consumption of Lactobacillus reuteri did not show a significant effect on body weight. The high-fat diet also significantly increased lipopolysaccharide and leptin, but Lactobacillus reuteri decreased these parameters compared to the HFD group. The abundance and diversity of gut microbiota depended on diet and probiotics consumed. With the consumption of a high-fat diet, the number of Firmicutes ( 70%) increased and Bacteroidetes (<1%) decreased. However, the amount of Actinobacteria (4%) and Firmicutes (16%) decreased, and the amount of Proteobacteria  (78%) increased in the H.LR group compared to the control sample. According to this study and similar research, not all probiotics are effective on obesity indicators, and probiotic supplements should be selected based on the purpose of use.

  Keywords: Gut Microbiota, Lactobacillus reuteri, Obesity, Probiotic, Weight Change
 • Mahsa Tabrizi, Seyed-Ahmad Shahidi*, Fereshteh Chekin, Azade Ghorbani-Hasansaraei, Shahram Naghizadeh Raeisi Pages 283-296

  Additives analysis plays important role in food quality control and has a great impact on public health. Therefore, rapid detection of these compounds in food samples is important in food safety. In this study, reduced graphene oxide /Fe3O4 nanocomposite (rG-Fe3O4-NC) was synthesized in the presence of sour lemon peel extract as a reducer and stabilizer agent in aqueous solution. For the first time multivariate optimization based on rotatable central composite design (RCCD) coupled with response surface methodology (RSM) was used to optimize effective experimental variables for fabrication of electrode. An experimental design has been used to examine and optimize the impacts of diverse experimental parameters like the pH and concentration of the nanocomposite in rG-Fe3O4-NC. The optimal conditions were pH: 6 and the concentration of the nanocomposite: 8%. The synthesized nanocomposites were characterized by TEM and XRD techniques. The rGO modified carbon paste electrode (rG-Fe3O4-NC/CPE) was used as a highly sensitive electrochemical sensor for the detection of vanillin. Interference of vitamin B2, methionine, valine, glycine and KBR, KCl and glucose were checked in the presence of 25 µM vanillin at surface of rG-Fe3O4-NC/CPE with acceptable error 5%. Results confirmed that 500-folde of above compounds have not any important interference in monitoring process of 25 µM vanillin. The vanillin sensor showed linear range between 01 nM – 250 μM and a low detection limit of 0.3 nM. Finally, the rG-Fe3O4-NC/CPE was successfully used for determining vanillin in food samples. Therefore, this sensor can be used in food industry to the online determination of vanillin in flavored milks and ice cream.

  Keywords: Electrochemical sensor, Experimental design, Sour lemon peel extract, Vanillin
 • Naser Moghiseh, Akram Arianfar*, Esmaeil Ataye Salehi, Ali Rafe Pages 297-306

   Production and consumption Increased consumption of ready-to-eat foods such as pizzas and reduced daily physical activity has increased the need to reduce calories and dietary fat. In this study, the effect of adding inulin at concentrations of 6 and 7% and kefir at concentrations of 0.6 and 0.7% was investigated and physicochemical tests, color parameters and textural properties of cheese affected by the addition of inulin / Kefirs were examined. The results showed that in the sample with a ratio of inulin to kefir of 10: 1 had the most change in acidity and pH, while increasing the amount of kefir had no effect on acidity, which could be due to the neutral structure of kefir polysaccharide. In the study of cheese dry matter, the addition of inulin / kefir did not show a significant effect on the results (P <0.05). In contrast, the melting area was the highest in the control sample and the lowest in sample B (the lowest ratio of inulin to kefir). In other words, the addition of inulin / kefir did not show any effect on the melting area of the cheese. In examining the color characteristics of mozzarella cheese, by changing the level of inulin to kefir, no change in brightness, a* and b* was observed. However, in general color changes, the most change were observed in sample A and the least color change was observed in control. Also, the addition of inulin and kefir did not have a significant effect on the organoleptic and textural properties of mozzarella cheese. Therefore, it is possible to use this combination in the formulation of mozzarella cheese without making undesirable changes in the product

  Keywords: Mozarella cheese, Inulin, Kefiran, Texture, Sensory
 • Nasrin Hossein Zadeh, Hassanali Naghdi Badi, Sepideh Kalateh Jari*, Ali Mehrafarin, Sakineh Saeidi Sar Pages 307-320

  The present study was conducted to investigate the influence of drying methods on the amount of some effective compounds in fruit Ecballium elaterium M. Bieb extract based on a completely randomized statistical design with 15 treatments and 3 replications. The treatments included different drying methods (1- Shade drying at room temperature (25±3°C) with suitable ventilation, 2- Sun drying, 3- Oven drying at 35°C, 4- Oven drying at 45°C, 5- Oven drying at 55°C, 6- Vacuum oven drying at 35°C, 7- Vacuum oven drying at 45°C, 8- Vacuum oven drying at 55°C, 9- Infrared drying at 0.2w, 10- Infrared drying at 0.3w, 11- Infrared drying at 0.4w, 12- Microwave drying at 200w, 13- Microwave drying at 500w, 14- Microwave drying at 800w) which were compared with the fresh fruit of the plant (as a control). The studied traits were total phenols content, total flavonoids content, radical scavenging activity assay, soluble tannin, total amino acids, total soluble protein, total alkaloids, and total cucurbitacin. The results showed that different drying methods had a significant effect on soluble tannin and cucurbitacin content (P≤0.05) and also on other traits (P≤0.01). The highest amount of total phenol and flavonoids was related to fresh plants and then vacuum oven drying at 45 °C, and the highest amount of antioxidant activity and soluble tannin was found in fresh plants and then the vacuum oven drying at 55°C. The highest amount of amino acids was related to fresh plant and then 200 watt microwave treatment and the highest amount of total protein, alkaloids and cucurbitacin was related to fresh plant and then shade treatment.

  Keywords: Cucurbitacin, Extract, Infrared, Soluble tannin, Vacuum oven
 • Zahra Ghasemlou, Dina Shahrampour*, Morteza Khomeiri, Elham Asadpour Pages 321-331

  In this study, the effect of adding different percentages of malt extract (1.5, 3, 4.5, 6 % v/v) to apple juice on the survival of the probiotic bacterium Lactobacillus plantarum during four weeks of storage at 4 ° C was investigated. In addition, in order to evaluate the physicochemical and sensory properties of the produced juices, pH, acidity, brix, total sugar and sensory evaluation tests were performed. The results showed that with increasing the concentration of malt extract in apple juice, the amount of acidity, brix, total sugar increased and the pH decreased. In addition, the highest acidity and the lowest pH belonged to the apple juice sample containing 6% (v / v) of malt extract. Also, the addition of malt extract improve survival of probiotic bacterium and increased its population in apple juice samples compared to the control sample. Moreover, no significant difference was observed between the populations of L. plantarum probiotic bacteria in apple juice samples containing malt extract at the end of cold storage. In the sensory evaluation test, the highest overall acceptance score by the panelist members was assigned to apple juice samples containing 1.5 and 3% of malt extract, respectively. According to the results of adding malt extract on the properties of probiotic apple juice, the produced juice in this study can be a good alternative to juices available in the market with functional properties.

  Keywords: Apple juice, malt extract, Lactobacillus plantarum, probiotic
 • Mohammad Goli, Sharifeh Shahi*, Mahdi Moghzi, Rahman Amini, Mitra Mansori Beni, Mohammad Darvishi, Seyed Mohsen Ranjbaran Pages 333-341

  Non-ionizing ultraviolet (UV) radiation is a kind of electromagnetic radiation that has been shown to be harmful to microorganisms such as bacteria, viruses, and fungus. The goal of this study is to evaluate the effective and hazardous features of this type of radiation in three regions (UVA, UVB, and UVC), using the approach of biological properties and applications in disinfection and sterilizing. In this research study, in order to be effective on microorganisms in the ultraviolet spectrum and its surroundings near the visible area, two test samples with commercial UVC and blue-LED lamps were used. In this study, the effect of ultraviolet C radiation on pathogenic microorganisms of Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa in liquid environment and solid surface culture, the effect of ultraviolet C radiation on the total count (total count) of microorganisms on paper and mobile surfaces, and finally to The effect of UV LED on the total number of oral microbes attached to the toothbrush after brushing was investigated. In two tests performed with radiation in the ultraviolet region and near it in the visible region, the lethal effect on bacteria and microorganisms was concluded with more than 90% effectiveness and destruction of bacteria. Which indicates the effectiveness of such radiation in disinfecting, disinfecting and sterilizing equipment. Spectroscopic investigations of UV commercial lamps, as well as their efficacy on microbes, demonstrate the use of this sort of radiation, in addition to its biological hazards, which necessitate careful consideration of how it is utilized. In comparison to alternative sterilizing methods, the use of UV radiation in business and medicine is a cool, dry, easy, effective, and economical technique that produces no ionized radiation.

  Keywords: UV radiation, Visible blue-LED light, Pathogenicity, Oral bacterial count, Solid surfaces, Culture medium
 • Zohreh Mardani, Leila Nouri, Farzad Peiravian, Attaollah Shakoori* Pages 343-359

  In this research a validated and effective method was developed for simultaneous analysis of 60 pesticides in rice, using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS/MS), then, the effects of washing and heating processes on residues of studied pesticides were investigated. Extraction was performed by the original QuEChERS method. The pesticides were analyzed simultaneously in a single run with a multiple reaction monitoring (MRM) method. The validation study was performed based on the SANTE 2019 guideline. The method was tested to assess for linearity, trueness, precision, specificity, limit of quantification (LOQ) and limit of detection (LOD). The results showed that the calibration curves for all studied compounds were linear with a coefficient of determination (R2) ranged between 0.984 - 1.000. The mean recoveries obtained for three fortification levels (25, 250, 1000 ng/g) were 76.4 - 110.2 % with satisfactory precision (RSD ranged between 2.8 – 16.7%. After analysis of treated rice samples with investigated pesticides, the results indicated that both of washing and heating processes, in individual and combinational cases, significantly reduced the amounts of studied pesticides.

  Keywords: LC-MS, MS, Pesticide, Washing, Heating, Rice
 • Masomeh Barani*, Mohamad Shahedi Pages 361-371

  According to the food pyramid, cereals have long been one of the main raw materials and the first group in the diet of people. Acrylamide is produced by the Millard reaction when carbohydrate foods are exposed to heat. The amount of acrylamide in products such as cereals, flour products, coffees, potatoes and dried products is significant. Since Taftoon bread is one of the most widely used flour products in the country, in this study, was investigated the effect of asparaginase enzyme and Taftoon bread toasting degree on acrylamide content. For this purpose, the amount of acrylamide was investigated in three cases without toasting, level one toasting and level two toasting, as well as asparaginase enzyme at two concentrations of 250 and 500 ppm in Taftoon bread. Also the effect of these treatments was investigated on the texture and color of bread. According to the results, with increasing of toasting degree, acrylamide content increases too. And increasing of toasting degree leads to darkening of the color bread and increasing shear strength. Use of asparaginase enzyme at a concentration of 500 ppm, at the highest toasting degree was able to reduce the acrylamide content by 86% compared to the control sample. In this study, asparaginase enzyme had no significant effect on texture and color of bread. In the final, samples of bread were made available to the judges for sensory evaluation. The results showed that the asparaginase enzyme did not change the sensory properties of bread despite the decrease in acrylamide content.

  Keywords: Acrylamide, Asparaginase enzyme, Toast, Taftoon bread, Millard reaction
 • Niloofar Samari, Masoud Honarvar*, Maryam Mizani Pages 373-386

  Cocoa milk is a popular milk-based drink, which its development can play a pivotal role in approaching the per capita dairy consumption in Iran. To sustain the product different stabilizers are used in the industry. The most common of which are carrageenan. Stabilizers are imported; therefore, they affect the finished product price. The main objective of this study was to investigate the effect of stability of acetyl starch with Kapa and Utah carrageenan on pasteurized cacao milk in terms of the characteristics of milk cacao and rheology. Initial experiments concentrating on physicochemical properties of samples which have different levels of starch, kappa, and carrageenan have been done. Initial tests of cacao milk including PH, acidity, and fatty dry matter measurements as well as sensory evaluation on all samples have been carried out. A preliminary analysis of stability and sedimentation was performed using centrifuge. According to the results, 4 samples were selected with better sensory and physicochemical properties among 28 treatments and Rheological tests were performed on these specimens. To better examining the results Hustler-Balkillian, ostwald and Bingham models were used. Herschel-Ballykleychr('39')s model has better adjustment with the results. Finally, according to the results of rheology, a sample with a higher starch content was selected which contains 50% of starch in its stabilizing composition

  Keywords: Modified starch, Kappa Caraginnan, Uta Caraginnan, stability, chocolate milk
 • Rezvan Mousavi Nadushan*, Fatemeh Asgari Mehrabadi Pages 387-400

  Collagen is the most abundant protein of animal origin and the most important compound in the connective tissue which is widely used in the food and beverage industry. In addition, recent research has demonstrated the functional, beneficial, and potential properties of collagen extracted from aquatic wastes as nutraceuticals and for delivery systems of sensitive bioactive compounds. Therefore, the aim of this research was considered to study the structural charachters, antioxidant and functional properties of collagen and collagen hydrolysate extracted from the skin of common grouper (Epinephelus coicoides). In the present experimental study, the collagen sample was extracted by acid and enzymatic method and structural characters were studied by Fourier-transform infrared (FTIR) spectroscopy, Scanning Electron Microscope (SEM) and polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE). DPPH radical scavenging, reducing Power and foam producing capacity also assessed.The results of Scanning Electron Microscope confirmed schistose structure, filamentus network, secondary and third structure, and the good interconnection and uniform porus matrix was noticed. The typical characters for type I collagen, including five peaks (amide A, amide B, amide I, amide II and amide III are observed in the spectrogram of collagen and collagen hydrolysate, also the preserved triple-helical structure were comfirmed. The results of the functional properties and antioxidant activity of collagen from orange-spotted grouper skin also showed that with increasing the concentration, reducing power and DPPH radical scavenging ability increased. Comparing collagen and hydrolyzed sample, the foam producing capacity was proved just for collagen. Finally, it can be said that collagen and hydrolyzed collagen extracted from the skin of orange-spotted grouper with suitable antioxidant properties, and appropriate functional properties can be mass-produced as a bioactive compound and as emulsifier may be used in the food industry and in the production of Functional foods.

  Keywords: Collagen, skin, Epinephelus coicoides, Antioxidant properties, functional properties, Collagen Hydrolysate
 • Javad Fatahi Moghadam, Abuzar Hashempour*, Tahereh Raiesi, Masoumeh Kiaeshkevarian Pages 401-413

  In order to evaluate the effect of different preharvest fertilization methods on quantitative and qualitative characteristics of kiwifruit (var. Hayward) at postharvest stage, an experiment was conducted in a randomized complete block design with 8 treatments in four replications in Citrus and Sub-tropical Fruits Research Center during three crop years (2014- 2016). Fertilizer treatments included broadcast application (control), localized placement, strip, foliar, fertigation, broadcast application + foliar, fertigation + foliar and localized placement + foliar. Then in the first of November in each year, sampling of the treated fruits was carried out to measure the quantitative and qualitative characteristics of the fruit at postharvest stage during three years. Harvested fruits were kept cold storage at 0.5 ° C and 90% relative humidity for three months. The results showed, the fertilizer method had a significant effect on the fruits weight loss. So that the fruits fed by strip (6.08%), fertigation (6.74%) and combination of fertigation and foliar application (6.61 %) methods had less weight loss during cold storage, respectively. L * and chroma content of flesh were affected by the fertigation method. Result also showed that the control fruits had the lowest amount of antioxidant capacity and strip fertilization treatment had the highest antioxidant capacity during cold storage. Sensory attributes analysis showed that the amount of aroma, flavour, off-flavour, sweetness, sourness and overall fruit acceptability in fruits treated by broadcast application + foliar method obtained the most desirable scores.

  Keywords: Storage, Kiwifruit, Quality, Fertilization Method