فهرست مطالب

مطالعات رفتاری در مدیریت - پیاپی 30 (تابستان 1401)

نشریه مطالعات رفتاری در مدیریت
پیاپی 30 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • الهام علمی*، عادل آذر، فرهاد غفاری صفحات 1-20

  امروزه زنجیره های تامین درسازمان ها  به سمت بکارگیری سیستم های اثر بخش تردر حرکت هستند و بدون شک ،دانش یکی از اجزای لاینفک چنین سیستم هایی است ،در زنجیره تامین مهمترین و اساسی ترین فرایند حمل و نقل است.بنابراین بهره گیری از روش هایی جهت کسب، ذخیره سازی و بکارگیری دانش درسیستم حمل و نقل و لجستیک می تواند باعث مزیت رقابتی  در زنجیره تامین سازمان گردد .هدف این پژوهش ارایه مدلی پویا برای ارزیابی مولفه های مدیریت دانش است تا سازمان را در کسب عملکرد بالاتر در حمل و نقل و توزیع یاری نماید. برای درک بهتر از رفتار سیستم، باید روابط بین متغیرهای سیستم تدوین شود و با استفاده از رایانه، مقدار متغیرها در طول زمان شبیه سازی شود. برای این منظور از نرم افزار ونسیم استفاده شده است. برای بدست آوردن فرمول ها از نظرات خبرگان و صاحب نظران آشنا با مدیریت دانش و زنجیره تامین و پویایی سیستم بهره گرفته شده است. ضرایب و مقادیر ثابت با کمک آمارهای قبلی شرکت پتروشیمی و صاحب نظران شرکت محاسبه شده است.که درنهایت خروجی ها و نتایج نشان از تاثیر مثبت بکارگیری دانش بر حمل ونقل و لجستیک زنجیره تامین دارند.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، زنجیره تامین، حمل و نقل، مدیریت لجستیک، پویایی های سیستم
 • شناسایی و اعتبارسنجی سازه عدالت اخلاق محور در دانشگاه آزاد اسلامی
  فرح شهرکی ثانوی، الهام فریبرزی، نازیا سادات ناصری صفحه 2

  با توجه ‌به نقش سازنده دانشگاه در جامعه و اهمیت موضوع عدالت و اخلاق ؛ مطالعه ای با هدف طراحی سازه عدالت اخلاق محور در دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد. مطالعه حاضر کاربردی و جامعه آماری بر اساس نمونه‌گیری قضاوتی 20 نفر از خبرگان حوزه اخلاق و عدالت سازمانی بودند. با استفاده از روش دلفی فازی و مبانی نظری شاخص‎ها و ابعاد شناسایی و در اختیار خبرگان قرار داده شد. پس از بررسی نظرات خبرگان 11 شاخص عدالت توزیعی؛ هشت شاخص عدالت مراوده‌ای، هشت شاخص عدالت رویه‌ای، چهار شاخص عدالت اطلاعاتی، پنج شاخص عدالت ارتباطی، شش شاخص عدالت بین‌فردی و سه شاخص عدالت زبانی به عنوان شاخص‎های نهایی تایید شدند. بر اساس نظرات و میانگین‎های وزنی؛ مهم‌ترین گروه شاخص‎ها بعد عدالت اطلاعاتی، و پس از آن به ترتیب بعد عدالت مراوده‏ای؛ عدالت رویه‌ای؛ عدالت توزیعی؛ عدالت ارتباطی؛ عدالت زبانی و در نهایت عدالت بین‌فردی قرار داشتند. بر اساس نتایج مهم‌ترین نوع عدالت‌محور مورد نیاز در دانشگاه آزاد عدالت اخلاق محور بر پایه مبانی دینی و فرهنگی جامعه است . لذا باید سازوکارها و بسترهای لازم برای اجرا و پیاده‎سازی ابعاد هفت گانه عدالت اخلاق محور در سازمان صورت بگیرد.

  کلیدواژگان: عدالت اخلاق محور، عدالت توزیعی، عدالت زبانی، عدالت مراوده‏ای، عدالت بین فردی
 • حسین کرامت، مجتبی امیری* صفحات 21-39

  مسیولیت پذیری اجتماعی ازجمله مهم ترین عناصر فلسفه وجودی سازمان ها شناخته شده است. مسیولیت اجتماعی و رعایت آن از سوی سازمان ها می تواند از کارکردی مثبت بر عملکرد سازمان ها برخوردار باشد به نحوی که به طور معناداری تعهد سازمانی کارکنان را تحت تاثیر خود قرار می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر پیچیدگی سازمانی بر ابعاد مسیولیت اجتماعی در دانشگاه صنعتی شریف انجام شد. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از نظر روش در زمره ی تحقیقات توصیفی - همبستگی بود که به صورت پیمایشی صورت گرفت. ابزار سنجش شامل پرسشنامه سنجش ابعاد ساختاری رابینز (1998) و پرسشنامه سنجش مسیولیت اجتماعی سازمان کارول (1991) بود. جامعه آماری پژوهش 1200 نفر از کارکنان (هییت علمی و غیرهییت علمی) دانشگاه شریف بود که با استفاده از فرمول کوکران 291 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون پارامتری رگرسیون خطی ساده و نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد بین بعد سازمانی پیچیدگی سازمانی بر ابعاد اخلاقی، اقتصادی، مسیولیت اجتماعی تاثیر مثبت و مستقیم دارد. همچنین پیچیدگی بر بعد حقوقی تاثیر منفی و معکوس و بر بعد مسیولیت داوطلبانه مسیولیت اجتماعی تاثیر منفی و معکوس دارند.

  کلیدواژگان: سازمان، ساختار سازمانی، پیچیدگی سازمانی، مسئولیت اجتماعی
 • محدثه فدایی، محمود مهرمحمدی، سید رضا صالحی امیری، محمدمهدی ذوالفقارزاده صفحات 40-63

  مقاله حاضر درصدد شناسایی عوامل مداخله گر و اثرگذار بر مشارکت نهاد خانواده در سیاست گذاری های تربیتی در کشور، با استفاده از روش کیفی «داده بنیاد» مبتنی بر ابزار «مصاحبه» بوده است. جامعه هدف پژوهش، خبرگان و متخصصان در حوزه سیاست گذاری تربیتی و نیز خانواده (مشتمل بر مدیران حوزه آموزش وپرورش و نیز اساتید و مطلعین دانشگاهی در حوزه سیاست گذاری و خانواده) بوده اند که از میان آن ها 15 نفر با روش اشباع نظری و به شکل نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. یافته های این مطالعه مبین آن است که عواملی مداخله گر متعددی در بروز پدیده «سیاست گذاری تربیتی مشارکتی (با مشارکت خانواده)» دخیل بوده‎اند که می توان آن ها را در دو دسته کلی مشتمل بر «علل و عوامل تسهیل گر امر مشارکت» و نیز «علل و عوامل محدودگر امر مشارکت» دسته بندی نمود؛ اما سهم و میزان اثرگذاری «علل و عوامل تسهیل گر»، به نسبت «علل و عوامل محدودگر»، قابل توجه بوده و فراوانی زیرمقوله های بیشتری را به خود اختصاص داده است؛ به طوریکه مصاحبه شوندگان، عواملی چون: بازتعریف نقش ذینفعان در تعلیم و تربیت، تحولات ساختاری - تشکیلاتی نظام تربیتی، هم راستایی خانواده و نظام تربیتی و نیز تصویب قوانین و مقررات مشارکت پذیری را به مثابه عوامل تسهیل گر، در مشارکت - هر چه بیشتر- نهاد خانواده در سیاست گذاری تربیتی دخیل دانسته و در عین حال، اذعان نموده اند که برخی موانع و کاستی هایی در  حوزه های خانوادگی، فرهنگی، سیاسی و مدیریتی، با ایجاد محدودیت هایی، روند مشارکت خانواده در سیاست گذاری تربیتی را با مشکل مواجه نموده است که از آن جمله می توان به عدم توانمندی خانواده ها برای نقش آفرینی در سیاست گذاری تربیتی، عدم آشنایی و آگاهی والدین از سیاست ها، اهداف و برنامه های تربیتی، نگاه از بالا به پایین مسیولان به نظام تربیتی، ناکارآمدی سازوکارهای موجود در ایجاد تعامل بین خانواده و نظام تربیتی، عدم تمایل مسیولان و تصمیم گیرندگان به تفویض اختیار و تقسیم قدرت در سیاست گذاری تربیتی و.. اشاره نمود.

  کلیدواژگان: خانواده، آموزش و پرورش، سیاست گذاری، سیاستگذاری تربیتی، مشارکت
 • فاطمه عزیزی، سید موسی خادمی*، امین رحیمی کیا صفحات 64-83

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های مفهومی هوش سازمانی در آموزش و پرورش لرستان بر پایه پژوهش کیفی و تحلیل محتوا شکل گرفت. اطلاعات محتوایی هوش سازمانی در دو گام جمع آوری شدند: نخست، پیشینه پژوهشی نظریه های موجود درباره هوش سازمانی به طور جامع مرور شد. سپس، با 15 متخصص مدیریت آموزشی مصاحبه و نظرات آن ها درباره هوش سازمانی ضبط شد. تحلیل محتوای پیشینه پژوهشی و نظریه ها بیانگر 9 مولفه هوش سازمانی، یعنی، ارتباطات بین فردی، سازگاری با محیط، نظام فناوری، نظام اطلاعاتی، مدیریت دانش، مدیریت استراتژیک، رهبری در سازمان، ویژگی های فردی هوشمندی و امکانات مالی و زیربنایی سازمان بود. از تحلیل محتوای مصاحبه با متخصصان 18مولفه طبقات محیط اثربخش، تعاملات بین فردی، فضای مجازی، آموزش مادام العمر، ارایه دانش، امکانات زیربنایی، مسیله محوری، مسایل اقتصادی، فرهنگ سازمانی، مدیریت سازمان، هدفمندی در سازمان، تعلق سازمانی، عدالت سازمانی، هوش معنوی، تشویق اعضاء، اهمیت تحصیل، خردمندی و پژوهش شناسایی شدند. یافته منحصر به فرد این مطالعه که در مصاحبه با متخصصان دیده شد، معنویت بود که در مطالعه هوش سازمانی در آموزش و پرورش باید در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: هوش سازمانی، تحلیل محتوا، مفهوم پردازی، معنویت
 • سعید طیبی، سامره شجاعی*، محمودرضا چراغعلی صفحات 84-103

  جو اخلاقی بسیار بااهمیت است، چراکه تثبیت کننده رفتارهای صحیح اینگونه رفتارها با تاثیرگذاری بر رابطه بین رهبران پدرسالارانه و کارکنان در مقایسه با سایر رویکردهای رهبری، منجر به ارتباط بهتر بین کارکنان با رهبران می شود؛ بنابراین چنین روابطی مبتنی بر اخلاق می تواند به ایجاد یک جو اخلاقی در سازمان های آموزشی کمک کند. از اینرو، هدف از این پژوهش بررسی تاثیر رهبری پدرسالارانه بر جو اخلاقی با میانجی گری تفویض اختیار و هویت سازمانی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری متشکل از کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استان های شمالی کشور (استان گلستان، مازندران و گیلان) به تعداد 3301 نفر می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart-PLS استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که روابط مستقیم بین متغیرها معنادار است. همچنین، نقش میانجی تفویض اختیار و هویت سازمانی در بین رهبری پدرسالارانه بر جو اخلاقی تایید گردید. می توان گفت که رهبری پدرسالارانه در کنار تفویض اختیار و هویت سازمانی نقش سازنده در جو اخلاقی خواهند داشت.

  کلیدواژگان: رهبری پدرسالارانه، تفویض اختیار، هویت سازمانی، جو اخلاقی
 • محمدکاظم زاده هوچقان، رضا نجف بیگی*، ناصر میرسپاسی، کرم الله دانش فرد صفحات 104-122

  هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر عدالت محوری در فرایند جذب و استخدام منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران است. روش پژوهش آمیخته (روش تحلیل محتوای کمی- روش کمی) است . عوامل موثر بر عدالت محوری در جذب و استخدام منابع انسانی به دو دسته کلی عوامل بیرونی و درونی تقسیم بندی شدند. 4 بعد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بعنوان عوامل بیرونی و 3 بعد (مدیریت اخلاق، ارزشها و فرهنگ)، فردی و درون سازمانی بعنوان عوامل درونی و در مجموع 2 عامل، 7 بعد و 48 شاخص در 3 فرایند یاد شده شناسایی شد. برای سنجش میزان تاثیر و اولویت بندی مولفه ها پرسشنامه محقق ساخته بین 214 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد منابع انسانی سازمانهای دولتی توزیع گردید. و داده ها با استفاده از آزمون دو جمله ای و فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، به ترتیب، در جذب عدالت محور تاثیر دارند. همچنین، عوامل فردی بیشترین تاثیر را می گذارند و عوامل مدیریت اخلاق و ارزش ها و فرهنگ سازمانی و نیز درون سازمانی، از لحاظ تاثیرگذاری در جذب عدالت محور، در یک گروه و بعد از عوامل فردی قرار می گیرند..

  کلیدواژگان: عدالت محوری، جذب و استخدام، منابع انسانی، سازمانهای دولتی
 • صدیقه طوطیان اصفهانی، سعیده مطیعیان، عباس اسدی* صفحات 123-145

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر رهبری ایمنی و رهبری اخلاقی بر رفتار ایمنی و عملکرد ایمنی با نقش میانجی جو ایمنی در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با تعداد 1632 نفر بود، که به منظور نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد نمونه این پژوهش طبق فرمول کوکران 311 نفر به دست آمده است. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف نیز کاربردی است. علاوه بر آن، در این پژوهش برای سنجش متغیرها از پرسشنامه استادارد دارای 78 گویه استفاده شده است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات آمار توصیفی و اطلاعات جامعه شناختی مربوط به نمونه پژوهش بیان شده است و در بخش آمار استنباطی نیز با توجه به توزیع غیرنرمال داده ها، برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش معادلات ساختاری (SCM) و تحلیل عاملی تاییدی به کمک نرم افزارهای اس پی اس اس و پی ال اس استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که رهبری ایمنی مدیران ارشد بر رفتار ایمنی و عملکرد ایمنی تاثیر مثبت دارد. رهبری اخلاقی مدیران ارشد بر رفتار ایمنی تاثیر مثبت دارد. رهبری ایمنی مدیران ارشد با توجه به نقش میانجی جو ایمنی بر رفتار ایمنی و عملکرد ایمنی تاثیر مثبت دارد. رهبری اخلاقی مدیران ارشد با توجه به نقش میانجی جو ایمنی بر رفتار ایمنی و عملکرد ایمنی تاثیر مثبت دارد. اما رهبری اخلاقی مدیران ارشد بر عملکرد ایمنی تاثیری منفی دارد.

  کلیدواژگان: رهبری ایمنی، رهبری اخلاقی، رفتار ایمنی، عملکرد ایمنی، جو ایمنی
|
 • Elham Elmi *, Adel Azar, Farhad Ghaffari Pages 1-20

  Today, supply chains in organizations are moving towards the use of effective systems and undoubtedly, knowledge is one of the integral components of such systems, in the supply chain is the most important and fundamental transportation process. Knowledge management components to help the organization achieve higher performance in transportation and distribution. The aim of this study was to provide a dynamic model for evaluating knowledge management components to help the organization achieve higher performance in transportation and distribution. For a better understanding of system behavior, relationships between system variables must be developed and the amount of variables should be simulated over time using computers. vensim software has been used for this purpose.

  Keywords: Knowledge management, Supply Chain, Transportation, Logistics Management, System Dynamics
 • Identification and validation of the structure of moral justice in the Islamic Azad University
  Elham Fariborzi Page 2

  Considering the constructive role of the university in society and importance of issue of justice and ethics; A study was conducted to design a moral justice structure in the Islamic Azad University. The present study was applied and the statistical population was based on judgmental sampling of 20 experts in the field of ethics and organizational justice. Using fuzzy Delphi method and theoretical foundations, indicators and dimensions were identified and provided to experts. After reviewing the opinions of experts on 11 indicators of distributive justice; indicators included: 8 interactive justice, 8 procedural justice, 4 information justice, 5 communication justice, 6 interpersonal justice and 3 linguistic justice were approved as the final indicators. Based on reviews and weighted averages; The most important group of indicators is the dimension of information justice, followed by the dimension of interactive justice; Procedural justice; Distributive justice; Communicative justice; There was linguistic justice and, ultimately, interpersonal justice. According to the results, the most important type of justice-based required in the Azad University is moral justice based on the religious and cultural principles of society. Therefore, the necessary mechanisms and contexts must be put in place to implement the seven dimensions of ethical justice in the organization.

  Keywords: Ethical justice, Distributive justice, Linguistic justice, Communication justice, Interpersonal justice
 • Hossein Keramat, Mojtaba Amiry * Pages 21-39

  Social responsibility is recognized as one of the most important elements of the existential philosophy of organizations. Social responsibility and its observance by organizations can have a positive effect on the performance of organizations in a way that significantly affects the organizational commitment of employees. The aim of this study was to investigate the effect of organizational complexity on the dimensions of social responsibility in Sharif University of Technology. The present study was a descriptive-correlational study in terms of applied purpose and method in terms of method, which was conducted as a survey. Measurement tools included Robbins (1998) Structural Dimensions Questionnaire and Carroll Organization (1991) Social Responsibility Questionnaire. The statistical population of the study was 1200 employees (faculty and non-faculty) of Sharif University that 291 people were selected as a sample using Cochran's formula by simple random sampling. Data were analyzed using simple linear regression parametric test and SPSS software. The results showed that the organizational dimension of organizational complexity has a positive and direct effect on moral, economic and social responsibility dimensions. Complexity also has a negative and inverse effect on the legal dimension and a negative and inverse effect on the voluntary responsibility dimension of social responsibility.

  Keywords: Organization, Organizational Structure, Organizational Complexity, Social Responsibility
 • Mahmoud Mehrmohammadi Pages 40-63

  The present paper seeks to identify the interventional factors and influencing the participation of family institution in educational policies in the country, using the Quality of Database, based on the 'interview' tool. The research community of the research, experts and specialists in the field of educational policy and family (including educators in the field of education, as well as professors and professors in the field of policy and family), were among them 15 people with theoretical saturation and targeted sampling and bullet Snow were selected. The findings of this study indicate that there are many interventional factors in the ongoing phenomenon of 'participatory educational policy (with family participation) Restricted factors categorized '; But the contribution and effectiveness of 'causes and factors facilitator of participation' are significant, in proportion to 'causes and limiting factors', and the abundance of below has more categories; As interviewees, factors such as: redefining the role of stakeholders in education, structural developments - the organizational system of educational system, family alignment and educational system, as well as the approval of the rules and regulations of participation as factors facilitating, in contributing - the more family institution in educational policy It is involved, and at the same time, they acknowledged that some barriers and shortcomings in family, cultural, political and managerial areas, by creating constraints, has faced a family participation process in educational policy, including the lack of families for the Investigative role in educational policy, non-acquaintance and knowledge of policies, goals and educational programs, look at the top-down authorities to the educational system, inefficiency of the mechanisms in establishing interaction between family and educational system, the unwillingness of authorities and decision makers to delegate and divide Power in educational policy and Etc.

  Keywords: Family, education, Policy, educational policy, Participation
 • Azizi Fatemeh, Sayedmusa Khadmi *, Amin Rahimikia Pages 64-83

  The aim of this study was to identify the conceptual components of organizational intelligence in Lorestan education based on qualitative research and content analysis. Content information of organizational intelligence was collected in two steps: First, the research background of existing theories about organizational intelligence was comprehensively reviewed.Then, 15 educational management experts were interviewed and their opinions about organizational intelligence were recorded. Content analysis of research background and theories identified 9 components of organizational intelligence, namely, interpersonal communication, environmental compatibility, technology system, information system, knowledge management, strategic management, leadership in the organization, individual characteristics of intelligence and financial and infrastructure facilities of the organizationFrom the content analysis of interviews with experts 18 components of effective environmental classes, interpersonal interactions, cyberspace, lifelong learning, knowledge presentation, infrastructure, central issue, economic issues, organizational culture, organizational management, organizational purposefulness, organizational belonging, organizational justice, Spiritual intelligence, member encouragement, importance of education, wisdom and research were identified. The unique finding of this study, which was seen in interviews with experts, was the spirituality that should be considered in the study of organizational intelligence in education.

  Keywords: Organization intelligence, contentanalysis, Conceptualization, Spirituality
 • Saeid Tayebi, Samereh Shojaei *, Mohmudreza Cheraghali Pages 84-103

  Ethical climate is very important, because stabilizing the correct behaviors of such behaviors by influencing the relationship between patriarchal leaders and employees compared to other leadership approaches, leads to better communication between employees and leaders; Thus, such ethical relationships can help create an ethical atmosphere in educational organizations. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of patriarchal leadership on the moral climate mediated by delegation of authority and organizational identity. This research is applied in terms of purpose and correlation method based on structural equation model. The statistical population consists of 3301 employees of the general education departments of the northern provinces of the country (Golestan, Mazandaran and Gilan provinces). Descriptive statistics and structural equation modeling using SPSS and Smart-PLS software were used to analyze the data. The results of path analysis showed that direct relationships between variables are significant. Also, the mediating role of delegation of authority and organizational identity among patriarchal leadership on the moral climate was confirmed. It can be said that patriarchal leadership, along with delegating authority and organizational identity, will play a constructive role in the moral atmosphere.

  Keywords: Patriarchal leadership, Delegation of Authority, organizational identity, Moral climate
 • Mohammad Kazemzadeh Hochghan, Reza Najafbeigi *, Naser Mirsepasi, Karamollah Daneshfard Pages 104-122
  Objective

  The purpose of this study is to identify the factors affecting justice in the process of attracting and hiring human resources in Iranian government organizations.

  Methodology

  The research method is mixed (quantitative content analysis method - quantitative method)

  Results

  Factors affecting justice in the recruitment and employment of human resources were divided into two general categories of external and internal factors. 4 cultural, economic, social and political dimensions were identified as external factors and 3 dimensions (management of ethics, values ​​and culture), individual and internal as internal factors and a total of 2 factors, 7 dimensions and 48 indicators were identified in the 3 mentioned processes.To assess the impact and prioritization of the components, a researcher-made questionnaire was distributed among 214 managers and senior human resources experts of government organizations. Data were analyzed using binomial test and Friedman test.

  Discussion

  Political, social, cultural and economic factors have an effect on attracting justice-oriented, respectively. Also, individual factors have the most impact and the factors of managing ethics and values ​​and organizational culture as well as internal organization, in terms of effectiveness in attracting justice-oriented, are in a group and after individual factors.

  Keywords: central justice, Recruitment, Employment, Human Resources, Government organizations
 • Tootian Sedigheh, Saeideh Motian, Asadi Abas * Pages 123-145

  The main purpose of this study was to investigate the effect of safety leadership and ethical leadership on safety behavior and safety performance with the mediating role of safety atmosphere (Case study: Cultural and Artistic Organization of Tehran Municipality). The statistical population of this study was the staff of Tehran Municipality Cultural and Artistic Organization with 1632 people, which was used for simple sampling method and simple random sampling method and the number of samples in this study according to Cochran's formula was 311 people. This research is descriptive-survey type and is applied in terms of purpose. In addition, in this study, a standard questionnaire with 78 items was used to measure the variables. In this research, information analysis is presented in two sections: descriptive statistics and inferential statistics. In the descriptive statistics section, the sociological information related to the research sample is expressed and in the inferential statistics section, due to the abnormal distribution of data, Structural equation analysis (SCM) and confirmatory factor analysis using SPSS and PLS software were used to analyze the statistical data. The results of testing the research hypotheses show that the safety leadership of senior managers has a positive effect on safety behavior. Safety leadership of senior managers has a positive effect on safety performance. Ethical leadership of senior managers has a positive effect on safety behavior. Safety leadership of senior managers has a positive effect on safety behavior due to the mediating role of safety atmosphere. Safety leadership of senior managers has a positive effect on safety performance due to the mediating role of safety atmosphere. Ethical leadership of senior managers has a positive effect on safety behavior due to the mediating role of safety atmosphere. Ethical leadership of senior managers has a positive effect on safety performance due to the mediating role of safety atmosphere. But the ethical leadership of senior executives has a negative impact on safety performance.

  Keywords: Safety Leadership, Ethical Leadership, Safety Behavior, Safety Performance, Safety Atmosphere