فهرست مطالب

تحقیقات نوین در گیاه پزشکی - سال دهم شماره 2 (پیاپی 27، تابستان 1400)

نشریه تحقیقات نوین در گیاه پزشکی
سال دهم شماره 2 (پیاپی 27، تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • احسان حسنوند، صدیقه محمدی* صفحات 49-60

  پژمردگی فوزاریومی لوبیا با عامل Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli یک بیماری مهم است و می‎تواند خسارت شدیدی را به محصول لوبیا در سراسر جهان وارد نماید و باعث کاهش عملکرد شود. از آنجا که روش‎های زراعی برای کنترل بیماری به طور کامل مو ثر نیست، ارقام با مقاومت ژنتیکی برای مبارزه با این بیماری توصیه می گردد. به منظور شناسایی ارقام مقاوم آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و 12 تیمار (شامل ارقام مختلف لوبیا) با روش تلقیح، ریختن سوسپانسیون اسپور بیمارگر پای بوته انجام شد. در روش ریختن سوسپانسیون اسپور بیمارگر پای بوته به دلیل سالم بودن ریشه‎ ها درصد کمتری از اسپورها توانایی نفوذ به ریشه را دارند بنابراین شدت علایم مشاهده شده کمتر بود و واکنش ارقام به صورت مقاوم و متحمل مشاهده گردید. با توجه به این‎که این بیماری باعث زردی و پژمردگی گیاه می‎شود فاکتورهای غلظت کلروفیل a، غلظت کلروفیل b، غلظت کارتنویید و غلظت کل کلروفیل اندازه‎ گیری شد که با ارزیابی صفات اندازه‎ گیری شده ارقام مقاوم و متحمل شناسایی شدند. براین اساس به ترتیب ارقام صیاد، ناز و  E9نسبت به ارقام دیگر مقاومت بیشتری به این بیماری نشان دادند. سپس واکنش ارقام مختلف لوبیا به قارچ Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli با استفاده از نشانگر اختصاصیSCAR  ارزیابی گردید. براین اساس ارقام اختر، ناز، صدری، صیاد، E9 و WA با جفت آغازگر SU20 ایجاد باند 750 bp  نمودند و دارای ژن مقاوم A55  بودند اما ارقام تلاش، شکوفا، جگری، ایج، خمین و کپسولی با جفت آغازگر اختصاصی SU20 تولید باند نکردند.

  کلیدواژگان: پژمردگی فوزاریومی، لوبیا، صفات فنوتیپی، SU20، نشانگر مولکولی
 • مریم کهزادی، کاوس ایازپور* صفحات 61-70

  ویروس موزاییک خیار (Cucumber Mosaic Virus, CMV) از مهم ترین ویروس های آلوده کننده مزارع خانواده کوکوربیتاسه در سراسر جهان و ایران می باشد. این پژوهش در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تکرار به منظور بررسی محلول‎پاشی عصاره‎ گیاهان دارویی، سالیسیلیک اسید و آب بر مقاوم‎سازی گیاه خیار به ویروس موزاییک خیار، در گلخانه ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم در سال 1394 به اجرا درآمد. در هر تکرار برای اطمینان چهار بذر گیاه کشت گردید که در زمان مایه زنی دو گیاه حفظ و با غلظت 03/0 درصد مایه زنی و بقیه حذف شدند. پس از انجام تیمارها (شامل محلول‎پاشی عصاره‎های گیاه دارویی آویشن  با غلظت 03/0 درصد و رزماری با غلظت 03/0درصد ، سالیسیلیک اسید با غلظت 02/0 درصد و آب مقطر)، گیاهان مایه زنی شدند. پس از مایه زنی گیاهان، به مدت یک ماه در گلدان  تحت نظر بوده و میزان آلودگی گیاهان با آزمون الیزا بررسی و ثبت گردید. نتایج تجزیه واریانس داده ‎ها در ارتباط با اثر تیمارهای محلول‎پاشی بر کنترل آلودگی به ویروس موزاییک خیار در سطح احتمال یک درصد معنی‎دار گردید. نتایج مقایسه میانگین داده ‎ها نشان داد که عصاره گیاهان دارویی تاثیر بسزایی بر کاهش درصد آلودگی به ویروس موزاییک خیار دارد. بیشترین و کمترین تعداد نمونهی آلوده به ترتیب از تیمارهای شاهد (آب مقطر) و محلول‎پاشی با سالیسیلیک اسید به دست آمد، اگرچه از لحاظ آماری تیمار سالیسیلیک اسید تفاوت معناداری با عصاره آویشن نداشت. بر اساس نتایج به دست آمده، در تیمارهای محلول‎پاشی با سالیسیلیک اسید، عصاره آویشن، رزماری و آب مقطر میزان آلودگی به ویروس به ترتیب  3/33، 3/58، 7/66 و 33/88 درصد بود. تفاوت آماری معنا‎داری در ارتباط با این صفت بین تیمارهای محلول‎پاشی با سالیسیلیک اسید و عصاره آویشن، همچنین محلول‎پاشی با عصاره آویشن و رزماری با یکدیگر مشاهده نشد. بر اساس نتایج این تحقیق می توان عنوان کرد که با کاربرد سالیسیلیک اسید و سپس عصاره گیاه آویشن، آلودگی بیماری موزاییک خیار را تا حد زیادی می توان کنترل کرد.

  کلیدواژگان: خیار، ویروس موزاییک خیار، آویشن، رزماری، سالیسیلیک اسید
 • حسین کربلایی خیاوی*، سید یعقوب سید معصومی، عادل پیرایش، حسین خباز جلفایی صفحات 71-90

  بیماری سفیدک پودری هلو Podosphaera pannosa یکی از بیماری های بسیار مهم و شایع در باغات شلیل بوده و در ایران در اکثر مناطق کشت شلیل وجود دارد. به منظور ارزیابی واکنش رقم های مختلف شلیل در مقابل این بیماری آزمایشی براساس طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و به مدت دو سال (1396 و 1397) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشگین شهر در شرایط آلودگی طبیعی و مایه زنی مصنوعی انجام گرفت. رقم ها شامل ایندپندنس، استارگلد، سانگلد، سانکینگ، گیوتا، شبرنگ کرج، قرمزه پاییزه کرج، وگا، اوریون، جینوا و وینبرگر بود. واکنش رقم های مختلف شلیل نسبت به قارچ عامل بیماری روی برگ ها  به صورت 0: مصون، 1: خیلی مقاوم، 2: مقاوم،  3: متوسط مقاوم، 4: حساس و 5: خیلی حساس گروه بندی شد. تجزیه واریانس مرکب نشان داد که بین رقم ها اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1 درصد وجود داشت. مقایسه میانگین رقم ها نشان داد رقم وینبرگر در گروه مقاوم و ارقام ایندپندنس، استارگلد، سانکینگ، گیوتا، شبرنگ کرج، قرمز پاییزه کرج، وگا، اوریون و جینوا در گروه متوسط مقاوم به بیماری سفیدک پودری هلو قرار گرفتند. نتایج این مطالعه می تواند در مدیریت بیماری سفیدک پودری شلیل مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آلودگی طبیعی، آلودگی مصنوعی، درخت شلیل، مقاومت ژنتیکی
 • پرویز شریفی زیوه*، بتول صمدانی صفحات 91-99

  آزمایشی در سال زراعی 1399-1398 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مغان بصورت صورت اسپلیت فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. تیمار گیاهان پوششی در هفت سطح (چاودار زراعی، شبدر کریمسون، کلزا، جو، ماشک گل خوشه ای، مخلوط چاودار + ماشک گل خوشه ای و بدون گیاه پوششی) در پلات اصلی (A) و ترکیب تیماری مدیریت گیاهان پوششی (B) در دو سطح (1- کف بر و غلتک و 2- کف بر و باقی گذاشتن در سطح خاک) و کنترل علف های هرز (C) در دو سطح (1- استفاده از علف کش برای کنترل علف های هرز و 2- بدون کنترل علف هرز) در پلات فرعی به صورت فاکتوریل آرایش یافتند. نتایج نشان داد که تیمار مخلوط گیاه پوششی چاودار با ماشک گل خوشه ای تراکم علفهای هرز را به مقدار 86.40 درصد نسبت به شاهد بدون گیاه پوششی کاهش داده است. همچنین این تیمار عملکرد ذرت را به مقدار 58.37 درصد نسبت به شاهد بدون گیاه پوششی افزایش داده است. همچنین بیشترین درصد افزایش عملکرد ذرت نسبت به شاهد(58.37 درصد) و بیشترین درصد رطوبت خاک (28.02درصد) نیز به این تیمار اختصاص دارد. سرعت نفوذ آب در خاک مربوط به تیمار چاودار بیشتر بوده و کمترین سرعت نفوذ آب در تیمار شاهد بود. نتایج کلی نشان می دهد که کاشت گیاهان پوششی زمستانه می تواند ضمن مدیریت علفهای هرز، موجب حاصلخیزی خاک شده و رطوبت بیشتری را در خاک ذخیره نماید.

  کلیدواژگان: چاودار، شبدر کریمسون، کف بر، عملکرد دانه
 • رحمان خاکزاد *، مصطفی اویسی، رضا دیهیم فرد صفحات 105-121

  علف های هرز به دلیل ماهیت پویا و انعطاف پذیرشان، معضلی همیشگی در تولید محصولات کشاورزی هستند. مدل های ریاضی ابزاری قابل توجه برای درک و پیش بینی تلفات عملکرد محصول ناشی از تداخل علف هرز-گیاه زراعی ارایه می دهند. مدل های رقابت علف هرز-گیاه زراعی به آگاهاندن تصمیمات مدیریتی علف های هرز هم به صورت کوتاه مدت برای مقابله با جمعیت علف های هرز موجود و هم در دراز مدت برای برنامه ریزی استراتژیهای مدیریت پایدار علف های هرز کمک می کنند. بیشتر مطالعات مربوط به رقابت مبتنی بر مدل های تجربی هستند. توابع تجربی متداول ترین مدل هایی هستند که اطلاعاتی را برای مقادیر آستانه علف های هرز ارایه می دهند. محدودیت چنین مدل هایی این است که آنها بر مبنای توابع آماری هستند و معمولا بینش های بیولوژیکی را برای تداخل گیاه زراعی-علف هرز در نظر نمی گیرند. رقابت علف هرز-گیاه زراعی یک پدیده پیچیده است و برای درک این (پدیده)، یک مدل مکانیستیکی دقیق بینش بهتری نسبت به یک مدل تجربی ارایه می دهد. مدل های مکانیستیکی یا توضیحی تمام فرایندها یا مکانیسم های اساسی و وابستگی آنها به یکدیگر را با توجه به زمان و محرک های خارجی در نظر می گیرند. مدل های رقابت را می توان در چارچوبی از یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری ادغام کرد. در این بررسی، ما مدل های تجربی و مکانیستیکی را که در حال حاضر برای مطالعه تداخل گیاه زراعی-علف هرز  استفاده می شوند، ارایه می دهیم.

  کلیدواژگان: پیش بینی، تلفات عملکرد، رقابت، مدل های تجربی، مدل های مکانیستیک
 • رحمان خاکزاد *، رسول لقمانپور زرینی، یوسف رمضانی ابوخیلی، حیدر قاسمی زرین آبادی صفحات 123-136

  مدیریت مکان خاص علف هرز یک استراتژی متغیر مدیریت علف هرز در درون یک مزرعه زراعی برای مطابقت با تغییر در مکان، تراکم و ترکیب جمعیت علف هرز است. این مفهوم براساس سه واقعیت استوار است: (1) جمعیت های علف هرز غالبا به طور نامنظم در درون مزارع زراعی توزیع می شوند، (2) حسگرها و سیستم عامل های جدید همراه با فناوری های فضایی (به عنوان مثال GPS، GIS) ابزارهای لازم برای شناسایی و نقشه برداری علف های هرز را فراهم کرده اند، (3) سم پاش ها، ربات ها و کولتیواتورهای مکانیکی هوشمند جدید، امکان سازگاری دقیق مدیریت علف هرز را متناسب با شرایط موجود در هر مزرعه فراهم کرده اند. مدیریت مکان خاص علف هرز دارای پتانسیل واقعی برای ارایه تولید کشاورزی پربارتر و پایدارتر بر مبنای یک روش دقیق تر و پربازده از منابع است. این مقاله روش های مفهومی عمده و جزییاتی را برای طراحی سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت مکان خاص علف هرز، پیشرفت های اخیر در استفاده از سیستم عامل ها و حسگرهای از راه دور و زمینی برای جمع آوری و پردازش اطلاعات و تجارب اولیه ترجمه این اطلاعات به محرک های کنترل شیمیایی و فیزیکی علف های هرز از طریق الگوریتم ها و مدل های تصمیم گیری بررسی می کند.

  کلیدواژگان: الگوریتم های تصمیم گیری، جمعیت علف هرز، حسگرها، سم پاش های هوشمند، کشاورزی پایدار
|
 • Ehsan Hasanvand, Seddiqe Mohammadi * Pages 49-60

  Fusarium wilt (yellow) that caused by the fungus Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli, is an important disease and can cause severe damage to bean products world wide and cause reduced functional. Since farming techniques to control the disease is not completely effective, cultivars with genetic resistance to the disease are recommended. In order to identify resistant cultivars experiment in that randomized complete block design with three replications and 12 trkeatments, including different cultivars of beans. By method at a concentration suspension inoculation of root drench were inoculated. In root drench method suspension spores of pathogen because of healthy roots a lower percentage of spores could penetrating in roots. So it was far less severe symptoms and can say all cultivars has same statistical group and were resistant and infected cultivars tolerant. Considering the fact that the disease causes yellowing and wilting the factors concentration of chlorophyll a, chlorophyll b, and carotenoid concentrations and chlorophyll total concentrations were measured with evaluating resistant and tolerant cultivars were identified. Accordingly, cultivars Sayad and E9 respectively than other cultivars showed more resistant to the disease. Then the reaction is different bean cultivars to fungal F. oxysporum f.sp. phaseoli were evaluated using specific marker SCAR. According to cultivars Akhtar, Naz, Sadri, Sayad, E9 and WA with primer pairs SU20 have a band of 750 bp and A55 are resistant gene but cultivars Talash, Shekofa, Jegari, Aje, Khomeyn and capsules with specific primer pairs SU20 did not produce band.

  Keywords: Fusarium wilt, Bean, Phenotypic traits, SU20, Molecular markers
 • Maryam Kohzadi, Kavous Ayazpour * Pages 61-70

  The Cucumber Mosaic Virus (CMV) belongs to the Cucumovirus that is one of the most important viruses that infect cucurbit plants in Iran and around the world. This study was accomplished in a completely randomized design by 6 repeats to survey spraying herbal extracts, salicylic acid, and distilled water as the control on resisting cucumber plants against CMV mechanical infection in a greenhouse at the Islamic Azad University of Jahrom Branch in 2015. It was planted 4 seeds of cucumber in each pot, and at the time of inoculation 2 plants were reminded. After treatments, (including spraying of 3% thyme and Rosemary extracts, 0.02% salicylic acid, and distilled water) the plants were inoculated mechanically by the sap of an infected plant. After that, pots were checked for a month. The infection of plants examined by the ELISA test. Data analysis was done using MSTAT-C. Results showed that the herbal extracts significantly were prevented the infection rate of CMV. According to the results in salicylic acid, thyme extract, rosemary extract, and distilled water treatments inoculation rates were 33.3%, 58.3%, 66.6%, and 88.3%, respectively. There wasn’t a statistically significant difference between treatments of salicylic acid and Thyme extract, as well as, spraying with Thyme and Rosemary extracts. Considering the result of this study, it can be concluded that by application of salicylic acid and then Thyme extract, the CMV can be controlled significantly.

  Keywords: cucumber, Cucumber Mosaic Virus, Thyme, Rosemary, Salicylic acid
 • کربلایی خیاوی Karbalaei *, Seyed Yaghob Seyed Masoumi, Adel Pirayesh, Hossein Khabbaz Jolfaei Pages 71-90

  Peach powdery mildew (Podosphaera pannosa) is one of the most economically destructive diseases of peach all over the world including Iran. In order to evaluate 11 genotypes of nectarines reaction against powdery mildew, an experiment was conducted in randomized complete block design with three replications during 2017-2018 in Agriculture and Natural Resources Research Station in Meshginshahr. The research was conducted in two conditions of natural infection and artificial inoculation. Cultivars included Independence, Stargold, Sangold, Sangold, Sanking, Giuta, Shabrang Karaj, Ghermeze Paeeze Karaj, Vega, Orion, Jiova and Veinberger. Evaluation of different cultivars of nectarine reaction to powdery mildew was conducted follow 0: Immune, 1: Very resistant 2: Resistant 3: Medium resistant 4: Sensitive and 5: Very sensitive. The results of two-year evaluation showed that there were significant differences between the degrees of resistance among the treatments. Comparison of means showed that the cultivar Veinberger in resistant and Stargold, Sangold, Sangold, Sanking, Giuta, Shabrang Karaj, Ghermeze Paeeze Karaj, Vega, Orion, and Jiova were in medium resistant cultivars. The results of the current study could be used in management of peach powdery mildew.

  Keywords: Artificial infection, Genetic resistance, Natural infection, Nectarine trees
 • Parviz Sharifiziveh *, Batoul Samedani Pages 91-99

  The experiment was conducted in the agricultural year of 2018-2019 at Moghan Agricultural and Natural Resources Research Center as a split factorial design with a complete random block design in four replications. Treatment of cover crops in seven levels (rye, crimson clover, rapeseed, barley, sedge, mixed rye + sedge and without cover crop) in the main plot (A) and the treatment combination of cover crop management (B) in two levels (1- floor and roller and 2- plowing and leaving on the soil surface) and weed control (C) on two levels (1- using herbicide to control weeds and 2- no weed control) in the sub-plot to the factorial face was arranged. The results showed that the treatment of the mixture of rye cover plant with sedge has reduced the density of weeds by 86.40% compared to the control without cover plant. Also, this treatment has increased corn yield by 58.37% compared to the control without cover crop. Also, the highest percentage of corn yield increase compared to the control (58.37%) and the highest percentage of soil moisture (28.02%) are assigned to this treatment. The rate of water infiltration in the soil related to rye treatment was higher and the lowest rate of water infiltration was in the control treatment. The general results show that planting winter cover plants can increase soil fertility and store more moisture in the soil while managing weeds.

  Keywords: Rye, crimson clover, moving, Seed yield
 • rahman khakzad *, Mostafa Oviesi, Reza Deihimfard Pages 105-121

  Weeds represent a continuous problem in agricultural production due to their dynamic and resilient nature. Mathematical models offer a significant tool for understanding and predicting the crop yield losses incurred due to weed-crop interference. Weed-crop competition models help to inform weed management decisions, both on a short-term basis to tackle the present weed population and in the long term to plan sustainable weed management strategies. Most competition studies are based on empirical models. Empirical functions are the most commonly used models, which provide information for weed threshold values. The limitations of such models are that they are based on statistical functions and usually do not consider biological insights for crop-weed interference. Crop-weed competition is a complex phenomenon, and to understand this, a detailed mechanistic model offers better insights than an empirical model. Mechanistic or explanatory models take into account all underlying processes or mechanisms and their dependence on each other with respect to time and external drivers. Competition models can be integrated within the framework of a decision support system (DSS). In this review, we present empirical and mechanistic models that are currently in use for studying crop-weed interference.

  Keywords: Competition, empirical models, mechanistic models, prediction, yield losses
 • rahman khakzad *, Rasoul Loghmanpour Zarini, Yosef Ramezani Abokheyli, Heydar Ghasemi Zarin Abadi Pages 123-136

  Site-specific weed management (SSWM) is a strategy of varying weed management within a crop field to match the variation in location, density and composition of the weed population. This concept is based on three facts: 1) weed populations are often irregularly distributed within crop fields, 2) new sensors and platforms together with geospatial technologies (e.g., GPS, GIS) have provided the tools required to detect and map weeds, and 3) new smart sprayers, robots and mechanical cultivators have provided the possibility of careful tailoring of weed management to fit the different conditions found in each field. Site-specific weed management has a real potential to deliver a more productive and sustainable agricultural production based on a more precise and resource-efficient approach. This paper reviews the major conceptual approaches and specifications for the design of site-specific weed management decision support systems (SSWM-DSS), recent advances in the use of remote and ground platforms and sensors for information gathering and processing, and initial experiences translating this information into chemical and physical weed control actuations through decision algorithms and models.

  Keywords: Decision algorithms, sensors, smart sprayers, sustainable agricultural, weed population