فهرست مطالب

روانشناسی تحلیلی شناختی - پیاپی 49 (تابستان 1401)
 • پیاپی 49 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/19
 • تعداد عناوین: 9
|
 • جواد کریمی*، کوروش گودرزی، مهرنوش دوائی مرکزی صفحات 1-17
  هدف

  در مطالعه حاضر اثربخشی مداخلات زوج درمانی مبتنی بر واقعیت درمانی با رویکرد هیجان مدار بر کیفیت زندگی زناشویی زوجین مورد بررسی قرار گرفت.

  روش

  پژوهش از نوع نیمه آزمایشی تک موردی از نوع خط پایه ی چندگانه همزمان و جامعه آماری، زوجین ناسازگار مراجعه کننده به مرکز زوج درمانی طلیعه مهر در شهر تهران (149 زوج) بود، که با روش نمونه گیری هدفمند و داوطلبانه 6 زوج به عنوان نمونه انتخاب شد. تحلیل داده های پژوهش با روش تحلیل نمودار، شاخص تغییر پایا (RCI) و معناداری با استفاده از فرمول درصد بهبودی انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان دهنده این بود که بین درصد کل بهبود زوجین اول تا ششم بر اساس زوج درمانی مبتنی بر واقعیت درمانی و هیجان مدار تفاوت وجود دارد در مرحله مداخله اختلاف میانگین بهبود 78/48-72/61= 94/12% بود که سطح آن در واقعیت درمانی بیشتر بود همچنین از نظر آماری مقدار z برابر 1/4 (96/1<Z) است که نشان دهنده این است که اختلاف معنی دار است و اثر واقعیت درمانی کمتر از زوج درمانی هیجان مدار است.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش، استنباط می شود که زوج درمانی مبتنی بر واقعیت درمانی و هیجان مدار می توانند نقش قابل توجهی در بهبود کیفیت زندگی زوجین ناسازگار داشته باشند.

  کلیدواژگان: زوج درمانی مبتنی بر واقعیت درمانی، زوج درمانی هیجان مدار، زندگی زناشویی، کیفیت زندگی
 • فرزانه بیداری، آزیتا امیرفخرایی*، اقبال زارعی، کرامت کرامتی صفحات 19-32
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر کمال گرایی و نگرش های ناکارآمد زنان دارای تعارض زناشویی با طرحواره های ناسازگار اولیه انجام گرفت.

  روش

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان دارای تعارضات زناشویی با طرحواره های ناسازگار اولیه مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در شش ماهه پاییز و زمستان سال 1398 بود. در این پژوهش تعداد 40 زن دارای تعارضات زناشویی با طرحواره های ناسازگار اولیه با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند (هر گروه 20 زن). گروه آزمایش طرحواره درمانی را طی دو ماه در 8 جلسه 90 دقیقه ای دریافت نمودند. در گروه آزمایش 4 نفر و در گروه گواه 3 نفر ریزش وجود داشت. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه کمال گرایی (هیل و همکاران، 2004)، مقیاس نگرش های ناکارآمد (وایزمن و بک، 1978)، تعارض زناشویی (براتی و ثنایی، 1375) و طرحواره های ناسازگار اولیه (یانگ ، 1998) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که طرحواره درمانی بر کمال گرایی و نگرش های ناکارآمد زنان دارای تعارض زناشویی با طرحواره های ناسازگار اولیه تاثیر معنادار دارد (p<0/001). بدین صورت که این درمان توانسته منجر به کاهش کمال گرایی و نگرش های ناکارآمد زنان دارای تعارض زناشویی با طرحواره های ناسازگار اولیه شود.

    نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که می توان از طرحواره درمانی در جهت کاهش کمال گرایی و نگرش های ناکارآمد زنان دارای تعارض زناشویی با طرحواره های ناسازگار اولیه بهره برد.

  کلیدواژگان: طرحواره های ناسازگار اولیه، تعارض زناشویی، کمال گرایی، نگرش های ناکارآمد، طرحواره درمانی
 • مینا مسیبی، حسینعلی قنادزادگان*، بهرام میرزائیان صفحات 33-42
  هدف

  پژوهش حاضر باهدف اثربخشی درمان خود دلگرم سازی بر بهزیستی روان شناختی و خستگی مزمن در افراد مبتلابه سایکوسوماتیک پوستی انجام شد.

  روش

  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی مبتلایان به سایکوسوماتیک پوستی مراجعه کننده به بیمارستان بانک ملی شهر تهران در پاییز 1398 بودند. که در بیمارستان بانک ملی دارای پرونده پزشکی بودند سپس30 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و صورت تصادفی، در دو گروه آزمایشی و گواه (15-15) گمارش شدند. گروه آزمایشی 8 جلسه 40 دقیقه ای تحت روش خود دلگرم سازی شوناگر (1980) قرار گرفتند. گروه گواه آموزشی را دریافت نکرد؛ اما در لیست انتظار برای آموزش قرار گرفت. جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه استاندارد بهزیستی روان شناختی و خستگی مزمن انجام شد. داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی و آنالیز مانکوا انجام گرفت.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که خود دلگرم سازی باعث ایجاد تفاوت در میزان بهزیستی روان شناختی و خستگی مزمن در افراد مبتلابه سایکوسوماتیک پوستی پس از مداخله شد. همچنین خود دلگرم سازی بر خستگی مزمن تاثیر بیشتری داشت.

  نتیجه گیری

  پیشنهاد می شود در کنار درمان های دارویی، آموزش خود دلگرم سازی بر روی مبتلایان سایکوسوماتیک پوستی صورت گیرد.

  کلیدواژگان: خود دلگرم سازی، بهزیستی روان شناختی، خستگی مزمن
 • صدیقه افشاری*، ساره صادقی نیسیانی، عاطفه سادات جعفر طباطبایی صفحات 43-53
  هدف

  یادگیری مقوله ای برون از زندگی نیست، بلکه در بطن زندگی انتظار می کشد تا درک شود. یادگیری چون چتر بزرگی است که بر همه رویدادهایی که بر شما واقع می شود سایه می افکند.به همین منظور این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر کاهش مشکلات ریاضی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خواندن و نوشتن می پردازد.

  روش

    پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان 11-8 سال دختر و پسر شهرستان ساری سال تحصیلی 97-96 بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و در دو گروه کنترل و آزمایش (هر گروه 15 نفر) به طور تصادفی قرار گرفتند. . برای تعیین تاثیر آموزش فراشناخت برای اختلال خواندن و نوشتن پیش آزمون و پس آزمون محقق ساخته که توسط کارشناسان مربوطه مورد تایید قرار گرفته است، استفاده شد (بر مبنای آزمون استاین و هالان). برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی از نرم افزار spss استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که آموزش فراشناخت بر کاهش مشکلات دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری در درس ریاضی موثر است.

  نتیجه گیری

  با توجه به اثربخشی آموزش فراشناختی در بهبود عملکرد آزمودنی ها مطالعه حاضر و افزایش انگیزه و علاقه دانش آموزان دارای اختلال ریاضی خواندن و نوشتن و آموزش این راهبردها می تواند به عنوان بخشی از برنامه کلاس درس آموزشگاهی در مدارس عادی و استثنایی گنجانده شود .

  کلیدواژگان: آموزش فراشناخت، اختلال یادگیری ریاضی، اختلال خواندن و نوشتن
 • عصمت درویش*، حسن پاشا شریفی، منصوره شهریاری احمدی صفحات 55-67
  هدف

  پژوهش حاضربه منظور بررسی و  مقایسه اثر بخشی برنامه  مشاوره انگیزشی نظام مند گروهی وآموزش مهارت های فراشناخت بر بهبود سازگاری تحصیلی و خود تنظیمی دختران دانش آموز متوسطه اول شهر تهران انجام شد.

  روش

  بدین منظور 36 نفر از دانش آموزان دختر متوسطه اول از  منطقه 12آموزش وپرورش شهر تهران، که در سال تحصیلی 97-98 مشغول تحصیل بودند، به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند .روش پژوهش شبه آزمایشی وبر اساس طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل و جایگزینی تصادفی بود. ابزار آزمون باعنوان پرسشنامه سازگاری تحصیلی(1989) و پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد و همکاران(1995) در مرحله پیش آزمون توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. برنامه مشاوره انگیزشی نظام مند گروهی وآموزش مهارتهای فراشناخت طی 10 جلسه 5/1ساعته در مورد گروه های آزمایش به اجرا در آمد، اما گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. پس از دوره های آموزش مرحله پس آزمون توسط شرکت کنندگان در هر سه گروه اجرا شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر استفاده شد.

  یافته ها

  تفاوت بین گروه های آزمایشی با گروه کنترل برای متغییر سازگاری تحصیلی  در سطح 01/0 و برای متغیر خودتنظیمی در سطح 05/0 معنا دار بود. بدین معنا که هر دو روش مشاوره انگیزشی نظام مند و مهارت های فراشناخت باعث افزایش سازگاری تحصیلی و بهبود خود تنظیمی  شده اند. همچنین بین میزان اثر بخشی گروه های آزمایشی تفاوت معناداری مشاهده نشد(05/0< P,).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که هر دو روش مداخله سبب بهبود سازگاری تحصیلی و خود تنظیمی دانش آموزان شده است.

  کلیدواژگان: سازگاری تحصیلی، خود تنظیمی، مشاوره انگیزشی نظام مند، مهارت های فراشناخت
 • علی صداقتی*، محمد محمدی پور، علی اصغر سرایی صفحات 69-81
  هدف

  این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی گروهی و آموزش رفتار برنامه ریزی شده بر خطرپذیری دانشجو معلمان  در معرض اعتیاد دانشگاه فرهنگیان مشهد اجرا شد.  

  روش

  روش پژوهش نیمه آزمایشی با گروه کنترل و گواه بود. جامعه اماری این پژوهش کلیه دانشجو معلمان دوره کارشناسی شهر مشهد در سال تحصیلی 99-1398 می باشد که 48 نفر به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب و در چهار گروه طرحواره درمانی گروهی(12 نفر)، آموزش رفتار برنامه ریزی شده(12 نفر) گروه ترکیبی(12 نفر) و  گروه گواه(12 نفر) به صورت تصادفی جایگزین شدند. اطلاعات مورد نیاز  پژوهش با استفاده از پرسشنامه های اعتیاد پذیری وپرسشنامه خطرپذیری، در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و سه ماه بعد از پیان مداخله، جمع آوری گردید. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss22 و با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی شفه تحلیل شد..

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد طرحواره درمانی گروهی(01/0>P) و آموزش رفتار برنامه ریزی شده(01/0>P) بر کاهش خطرپذیری و اعتیادپذیری دانشجو معلمان تاثیر معنی داری دارد که این تاثیر بعد از یک ماه پیگیری(01/0>P) در هر دو گروه با دوام بود. همچنین تفاوت معنا داری بین دو شیوه مداخله وجود نداشت(01/0<P).

  نتیجه گیری

  می توان از هر دو نوع مداخله در پیشگیری از اعتیاد جوانان بهره گرفت.

  کلیدواژگان: طرحواره درمانی گروهی، آموزش رفتار برنامه ریزی شده، اعتیاد پذیری، خطرپذیری، دانشجو
 • فرزانه عمادی فر، محمدحسین فلاح یخدانی*، سعید وزیری یزدی، زهرا چابکی نژاد صفحات 83-100
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی الگوی درمانی بر پایه طرحواره درمانی و درمان متمرکز بر شفقت بر رضایتمندی زناشویی در زنان متعارض با طرحواره های ناسازگار اولیه مربوط به حوزه بریدگی و طرد انجام گرفت.

  روش 

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه با دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زنان متعارض با طرحواره های ناسازگار اولیه مربوط به حوزه بریدگی و طرد شهر اصفهان در تابستان 1399 بود. تعداد 30 زن با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه آزمایش مداخله الگوی درمانی بر پایه طرحواره درمانی و درمان متمرکز بر شفقت (10 جلسه) دریافت نمودند. پرسشنامه های مورد استفاده شامل پرسشنامه تعارض زناشویی (MCQ)؛ طرحواره های ناسازگار اولیه (EMSQ) و رضایتمندی زناشویی (MSQ) بود. داده ها به شیوه تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که الگوی درمانی بر پایه طرحواره درمانی و درمان متمرکز بر شفقت بر رضایتمندی زناشویی زنان متعارض با طرحواره های ناسازگار اولیه مربوط به حوزه بریدگی و طرد تاثیر دارد (0001≥P؛ 70/0=Eta؛ 84/57=F).

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های حاصل از پژوهش حاضر، الگوی درمانی حاضر با بهره گیری از مفاهیم طرحواره درمانی و درمان متمرکز بر شفقت می تواند به عنوانی درمانی کارآمد در جهت افزایش رضایتمندی زناشویی زنان متعارض با طرحواره های ناسازگار اولیه مربوط به حوزه بریدگی و طرد مورد استفاده قرار داد.

  کلیدواژگان: الگوی درمانی بر پایه طرحواره درمانی و درمان متمرکز بر شفقت، رضایتمندی زناشویی، طرحواره های ناسازگار اولیه، زنان متعارض
 • مجتبی دلیر، مرضیه ساریخانی* صفحات 101-114
  هدف

  هدف از انجام این پژوهش تعیین نقش تصویر بدنی و مقایسه اجتماعی در سلامت جنسی زنان سالمند بود.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود و جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه زنان سالمند آسایشگاه کهریزک شهر تهران بودند که سن آن ها شصت سال به بالا بود. حجم نمونه براساس فرمول تاباکینگ (2007)، 200 نفر و این تعداد به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه استاندارد سیاهه نگرانی از تصویر بدنی لیتلتون، آکسوم و پوری (2005)، مقیاس جهت گیری مقایسه اجتماعی گیبونز و بانک (1999) و سلامت جنسی معنوی پور، پیرخایفی، روحانی و دیباجی (1388) بود. جهت تحلیل از ضریب همبستگی پیرسون  و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد

  یافته ها

  نتایج نشان داد که متغیر تصویر بدنی و مقایسه اجتماعی قادر به پیش بینی سلامت جنسی زنان سالمند هستند، با توجه به مقدار Beta متغیر تصویر بدنی سهم بیشتری (409/0) نسبت به سهم مقایسه اجتماعی (307/0) در پیش بینی سلامت جنسی زنان سالمند داشت

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده در این مطالعه مبنی بر نقش پیش بینی کننده تصویر بدنی و مقایسه اجتماعی در سلامت جنسی سالمندان، لزوم توجه به جنبه های مختلف سلامت جنسی در سالمندان به را می رساند.

  کلیدواژگان: تصویر بدنی، مقایسه اجتماعی، سلامت جنسی
 • مریم اکبری مطلق، سعید تیموری*، محمدجواد اصغری ابراهیم آباد، بهروز مهرام صفحات 115-126
  هدف

  نوجوانان به دلیل عدم رسش کامل شناختی ممکن است نسبت به سایر گروه های سنی در معرض مشکلات آسیب روان شناختی مانند خودکشی و خودآسیب رسانی قرار بگیرند و بررسی عوامل مرتبط با این موضوع از ضروریات مطالعات امروزی است. بنابراین این مطالعه با هدف بررسی رفتارهای خودآسیب رسانی در دختران نوجوان، احتمال خودکشی و نقش عوامل روان شناختی و همسالان صورت گرفت.

  روش

  این مطالعه به روش توصیفی همبستگی صورت گرفت. جامعه آماری شامل نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت مشهد بود که در بازه زمانی سه ماهه اول سال 1399 در مراکز زندان مشهد، به سر می بردند. تعداد 148 نفر بر اساس فرمول کوکران انتخاب و با استفاده از سیاهه خودآسیب رسانی، مقیاس انگیزه های خودآسیب رسانی (سانسون و همکاران،1994)، مقیاس مشکلات تنظیم هیجانی (گارنفسکی و همکاران، 2001)، مقیاس خودانتقادی (گیلبرت، کلارک، همپل و میلز، 2004)، پرسشنامه قلدری/قربانی (آلویوس، 1996) و مقیاس الگوگیری از خودجرحی همسالان (کلایتر، نیکسون (2003) ارزیابی شدند. داده های پژوهش با استفاده از روش های آماری پیرسون و رگرسیون در نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 صورت گرفت.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که نقایص تنظیم هیجانی، خودانتقادی و الگوگیری از خودجرحی همسالان به صورت معناداری خودآسیب رسانی مستقیم را پیش بینی می کنند (0.05>P).

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های مطالعه می توان نتیجه گرفت مشکلات در تنظیم هیجانات، خودانتقادی و همسالان در افزایش رفتارهای خودآسیب رسان نقش دارند و می بایست در پیشگیری از رفتارهای آسیب زا در نوجوانان مدنظر قرار گیرند.

  کلیدواژگان: رفتارهای خودآسیب رسان، نوجوانان، خودکشی، عوامل روان شناختی، همسالان
|
 • Mehrnoush Davaie Markazi, Javad Karimi*, Kourosh Goodarzi Pages 1-17
  Aim

  In the present study, the effectiveness of couple therapy interventions based on reality therapy with an emotionoriented approach on the quality of married life of couples was investigated.

  Method

  The research was of a semiexperimental, single-case type, and the statistical population was incompatible couples referring to Tali'eh Mehr Couples Therapy Center in Tehran (149 couples), which, with a purposeful and voluntary sampling method, 6 couples were The title of the sample was selected. Analysis of the research data was done by chart analysis, RCI and significance using the recovery percentage formula.

  Results

  The results showed that there was a difference between the total percentage of recovery of the first to sixth couples based on couple therapy based on reality therapy and emotion-oriented. Also, Statistic ally, the value of z is equal to 4.1 (Z <1.96), which indicates that the difference is significant and the effect of reality therapy is less than emotion-focused couple therapy.

  Conclusions

  It is concluded that couple therapy based on reality therapy and emotion-oriented can play a significant role in improving the quality of life of incompatible couples.

  Keywords: Reality-based couple therapy, Emotionallyfocused couple therapy, marital life, Quality of life
 • Farzaneh Bidari, Azita Amirfakhraei*, Eghbal Zarei, Keramat Keramati Pages 19-32
  Aim

  The present study was conducted aiming to investigate the effectiveness of schema therapy on the Perfectionism and inefficient attitudes of the women with marital conflict with early maladaptive schemata.

  Method

  it was a quasiexperimental study with pretest, posttest and control group design and a two-month follow-up stage. The statistical population of the study included the women with marital conflict with early maladaptive schemata who referred to consultation centers in the city of Tehran in the autumn and winter of 2019-2012. 40 women with marital conflict with early maladaptive schemata were selected through purposive sampling method and they were randomly accommodated into experimental and control groups (each group of 20). The experimental group received the schema therapy in ten ninetyminute sessions during two months. 4 people from the experimental group were excluded from the study and so were 3 people from the control group. The applied questionnaires in this study included Perfectionism (Hill, et al., 2004), inefficient attitudes scale (Wiseman and Back, 1978), marital conflict (Barati and Sanaie, 1997) and early maladaptive (Yang, 1998). The data from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA.

  Result

  The results showed that schema therapy has significant effect on the Perfectionism and inefficient attitudes of the women with marital conflict with early maladaptive schemata (p<0.001). In this way, this treatment has been able to reduce Perfectionism and inefficient attitudes of the women with marital conflict with early maladaptive schemata.

  Conclusion

  According to the findings of the study it can be concluded that Schema therapy can be used to reduce perfectionism and inefficient attitudes of women with marital conflict with early maladaptive schemas.

  Keywords: Early maladaptive schemata, marital conflict, Perfectionism, inefficient attitudes, schema therapy
 • Mina Mosayebi, Hosseinali Ghanadzadegan *, Bahram Mirzaian Pages 33-42
  Aim

  The present study aimed to Effectiveness of selfencouragement therapy on psychological well-being,chronic fatigue in People with psychosomatic skin.

  Method

  This is a quasi- experimental study with pre-test and post-test design with control group. The statistical population included all patients with psychosomatic skin who referred to Bank Meli Hospital of Tehran and had a medical record in 2019. In this study, 30 subjects have been selected by purposive sampling method and randomly were assigned to two experimental and control groups (15-15). The experimental groups consisted of eight 40-minute sessions with self-encouragement therapy. Awareness Shonager (1980), and a control group in the waiting list for training. psychological well-being,chronic fatigue were used for data collection. Data analysis was analyzed using frequency, percentage, mean and standard deviation and Mancova.

  Results

  The findings showed that self-encouragement therapy caused a significant difference in psychological well-being,chronic fatigue in People with psychosomatic skin after the intervention and the severity of these symptoms was lower in the experimental group compared to the control group. Self-encouragement therapy also had a greater impact on chronic fatigue.

  Conclusion

  It is suggested that, along with medical therapies, education for the self-encouragement therapy should also be conducted to solve the problems of people with psychosomatic skin.

  Keywords: self-encouragement, psychological well-being, chronic fatigue
 • Sedigheh Afshari*, Sedigheh Afshari, Atefeh Sadat Jafar Tabatabai Pages 43-53
  Aim

  Learning is not an out-of-life category, but is expected to be understood in the heart of life. Learning is a big umbrella that overshadows all the events that happen to you. Therefore, this study examines the effect of teaching metacognitive strategies on reducing the mathematical problems of students with learning to read and write disorders.

  Method

  The present study is an experimental type with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of the study included 11-8 year old male and female students of Sari city in the academic year of 1996- 97 who were selected by multi-stage cluster random sampling method and were randomly assigned to two control and experimental groups (15 people in each group). . . It was used to determine the effect of metacognitive training on the disorder of reading and writing pre-test and post-test of the researcher, which has been approved by the relevant experts (based on Stein and Hall's test). Spss software was used to analyze the information in the descriptive and inferential statistics section.

  Results

  The results showed that metacognitive education is effective in reducing the problems of students with learning disabilities in mathematics.

  Conclusion

  Due to the effectiveness of metacognitive education in improving the performance of subjects, the present study and increasing the motivation and interest of students with math reading and writing disorders and teaching these strategies can be included as part of the school classroom program in normal and exceptional schools.

  Keywords: metacognitive learning, math learning disorder, reading, writing disorder
 • Esmat Darvish*, Hassanpasha Sharifi, Mansure Shahriari Pages 55-67
  Aim

  The present research was conducted to examine and compare the effectiveness of group systematic motivating consultation and metacognitive skills training on improving the academic adaptation and self-regulation of first grade high school girls in Tehran.

  Method

  36 first grade high school girls were chosen through multistage random sampling from District 12 of Tehran’s Education and Training who were studying in the academic year 2018-2019. The research method was pseudo-experimental and based on a pre-/posttest design with control and random alternation. The test instrument called academic adaptation questionnaire (1989) and Bufard et al. Self-regulation questionnaire(1995) were completed in the pretest stage by the participants. The group systematic motivating consultation program and the training of metacognitive skills were done in ten 1.5-hour sessions for the experimental groups. However, the control group received no treatment. After the training courses, the posttest stage was done by the participants in all three groups. For data analysis, multivariate covariance analysis was used. The findings indicated that both intervention methods caused diminished test anxiety and improve academic adaptation of students.

  Results

  This means that both the systematic motivating consultation and cognitive skills methods have led to improved academic adaptation and Self-regulation. No significant difference was observed between the effect of experimental groups (p>0.01). The follow-up test results showed that the efficacy of both methods remained stable after two months.

  Conclusion

  The difference between the experimental groups and control group was significant at 0.01 level for both variables.

  Keywords: academic adaptation, self-regulation, systemicmotivating consultation, metacognitive skills
 • Ali Sedaghati Rad*, Mohammad Mohammadipour, Ali Asghar Sarai Pages 69-81
  Aim

  The aim of this study was to compare the effectiveness of group schema therapy and teaching planned behavior on student risk-taking and addiction of teachers at Farhangian University of Mashhad.

  Method
  Method

  The research method was quasi-experimental with control and control groups. The statistical population of this study is all undergraduate students in Mashhad in the academic year 1399-99, in which 48 people were selected by purposive sampling and in four groups: group schema therapy (12 people), planned behavior training (12 people). The combination (n = 12) and the control group (n = 12) were randomly replaced. The information required for the study was collected using addiction questionnaires and risk questionnaires in three stages: pre-test, post-test and three months after the intervention. Data were analyzed using SPSS22 software and repeated measures analysis of variance and Scheffe post hoc test.

  Results

  The results showed that group schema therapy (P<0/01) ) And training of planned behavior (P<0/01) Has a significant effect on reducing addiction and risk-taking of student teachers who this effect after one month of follow-up (P<0/01 ) ) Was durable in both groups. There was also a significant difference between the two interventions (P<0/01 ).

  Conclusion

  Both types of interventions can be used to prevent youth addiction.

  Keywords: Group Schema Therapy, Planned Behavior Training, Addiction, Risk-Taking, Student
 • Farzaneh Emadifar, Mohammad Hosein Fallah Yakhdani*, Saeid Vaziri Yazdi, Zahra Chboki Nejad Pages 83-100
  Aim

  The present study was conducted with the purpose of investigating the efficiency of therapeutic model based on therapeutic schema and compassion-focused therapy on the marital satisfaction in conflicting women with early maladaptive schemas related to disconnection and rejection domain.

  Method

  The present study was quasi-experimental with pretest, posttest and control group design with a twomonth follow-up period. The statistical population of the present study included conflicting women with early maladaptive schemata related to disconnection and rejection domain in the city of Isfahan in the summer of 2020. 30 women were selected through purposive sampling method and they were randomly accommodated into experimental and control groups. The experimental group received therapeutic model intervention based on therapeutic schema and compassion-focused therapy (10 sessions). The applied questionnaires include marital conflict (MCQ), early maladaptive schemas (EMSQ) and marital satisfaction questionnaire (MSQ). The data were analyzed through Repeated measurement variance method.

  Results

  The results showed that the therapeutic model based on therapeutic schema and compassion-focused therapy has effect on the marital satisfaction in conflicting women with early maladaptive schemas related to disconnection and rejection domain (F=57.85, Eta= 0.70, P≤0.001).

  Conclusion

  According to the findings, Present treatment model can be used as an efficient therapy to increase marital satisfaction in conflicting women with early maladaptive schemas related to disconnection and rejection domain through employing the concepts of therapeutic schema and compassion-based therapy.

  Keywords: Therapeutic model based on therapeutic schemaand compassion-focused therapy, marital satisfaction, earlymaladaptive schemas, conflicting women
 • Mojtaba Dalir, Marzieh sarikhani* Pages 101-114
  Aim

  The aim of this study was to determine the role of body image and social comparison in sexual health of older women.

  Method

  The present study was applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of research method. The statistical population in this study included all elderly women in Kahrizak sanatorium in Tehran who were sixty years old and above and volunteered to promote the sexual health of elderly women per year. 1399 and also the sample size of the research was considered based on the available sampling method of 200 people. Data collection tools in this study were three standard questionnaires: Littleton, Axom and Poori (2005), Gibbons and Bank (1999) Social Comparison Orientation Scale, and Manoupour, Pir Khaifi, Rouhani and Dibaji. (2009) was used. Pearson correlation coefficient and multivariate regression analysis were used for analysis.

  Results

  The results showed that the variables of body image and social comparison are able to predict the sexual health of older women. Therefore, it can be concluded that the inability to achieve ideal physique is associated with behavioral and emotional consequences, and these disorders can endanger their sexual health. Through social comparison, they can resolve their issues in the most desirable way and experience the best state of physical, emotional, mental and social well-being in relation to sexual issues.

  Conclusion

  The results obtained in this study based on the predictive role of body image and social comparison in the sexual health of the elderly, the need to pay attention to various aspects of sexual health in the elderly.

  Keywords: body image, social comparison, sexual health
 • Maryam Akbari Motlaq, Saeid Teymouri*, Mohammad Javad Asghari Ebrahimabaad, Behrouz Mahraam Pages 115-126
  Aim

  Adolescents may be exposed to psychological damage problems such as suicide and self-harm compared to other age groups due to lack of complete cognitive maturity, and it is necessary to study the factors related to this issue in today's studies. Therefore, this study was conducted with the aim of self-harming behaviors in adolescent girls: the likelihood of suicide and the role of psychological factors and peers.

  Methods

  This study required descriptive correlation method. The statistical population included juvenile delinquents of Mashhad Correctional Center who were in Mashhad prison centers during the first quarter of 2020. A total of 148 individuals were selected based on the Kogokran formula and evaluated using the self-harm checklist, self-harm motivation scale, emotional regulation problems scale, selfcriticism scale, bullying / victim questionnaire, and peer selfharm modeling scale. Research data were obtained using Pearson statistical methods and regression in SPSS20 statistical software.

  Results

  The findings showed that the deficits of emotional regulation, self-criticism and self-injury modeling of peers significantly predict direct self-harm (P <0.05).

  Conclusion

  Based on the findings of the study, it can be concluded that problems in emotion regulation, selfcriticism and peers play a role in increasing self-harming behaviors and should be considered in preventing harmful behaviors in adolescents.

  Keywords: Academic adjustment, academic procrastination, schema therapy