فهرست مطالب

سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت - سال ششم شماره 3 (پیاپی 29، پاییز 1401)
 • سال ششم شماره 3 (پیاپی 29، پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/07/09
 • تعداد عناوین: 21
|
 • بتول حسینی، فاطمه شرعیاتی*، حامد فتحعلیانی صفحات 1-9
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع تحقق ایمان در عمل از منظر قرآن کریم انجام شد.

  مواد و ورش ها

  روش پژوهش حاضر کتابخانه ای بود.

  یافته ها

  ایمان به عنوان باوری که به زندگی انسان جهت می دهد و در چگونه زیستن او نقش مهمی دارد و نوعا محور ارزش گذاری برای اندیشه ها و عملکردهای انسان است، از جمله موضوعات مهمی است که زمینه بخش گسترده ای از تحقیقات بوده است. با این حال، ایمانی که عملی در پی نداشته باشد کارایی مطلوبی ندارد و به واقع ایمان به باور و اعتقاد صرف کامل نمی شود، بلکه باید بر زبان جاری و در عمل بروز پیدا کند.

  نتیجه گیری

  نظر به این مهم، این پژوهش پس از واکاوی مفهوم ایمان، با عنایت به اهمیت مقوله ایمان عملی و توجه به این نکته که ایمان و عمل دو امر جدایی ناپذیر در رشد انسان هستند، به بررسی موانع تحقق ایمان عملی از منظر قرآن کریم پرداخته و مواردی مانند: حب دنیا، ایمان نداشتن به آخرت، توجه به غیر خدا، پیروی از هوای نفس، عدم باور قلبی، غفلت را از موانع اعتقادی و مواردی مانند: سنت گرایی وگذشته نگری، خلف وعده، لهو و لعب گرایی، نداشتن صداقت و شفافیت، تنبلی، سستی و رخوت در کار، خود بزرگ بینی، آرزوهای طولانی و دور و دراز، اصرار به انجام گناه را از موانع رفتاری ایمان عملی بر شمرده است.

  کلیدواژگان: قرآن، ایمان، ایمان در عمل، موانع
 • سمانه شاهی صنوبری، شهربانو عالی*، بهناز شیدعنبرانی صفحات 10-18

  مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه نیازهای بنیادین روانشناختی با سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت با توجه به نقش تعدیل کننده جنسیت انجام شد. روش پژوهش توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری افراد دامنه سنی 18 تا 65 سال منطقه نه شهرستان مشهد بودند. برای این منظور 334 نفر به صورت در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت و پرسشنامه نیازهای بنیادین گلاسر بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که هر پنج نیاز بنیادین روانشناختی با سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت همبستگی مثبت معنادار دارند(001/0>p). در خصوص تعیین نقش تعدیل کننده جنسیت نتایج رگرسیون سلسله مراتبی نشان دهنده عدم نقش تعدیل کننده جنسیت در رابطه نیازهای بنیادین روانشناختی با سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت می باشد(05/0<p). اما جنسیت به تنهایی سهمی در تبیین سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت دارد. بدین معنا که نمره کل سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت زنان بطور معناداری نسبت به مردان بالاتر بود(05/0>p). بطور کلی می توان گفت زمانی که نیازها برآورده می شوند و افراد احساس محرومیت ندارند، انگیزه دارند به سمت اهداف اجتماعی تر حرکت کنند و  نسبت به سبک زندگی سالم حساس ترند و در صورت لزوم، سبک زندگی خود را در جهت حفظ سلامت ارتقاء می دهند. بنابراین توجه به تامین نیازهای بنیادین روانشناختی در جامعه در ارتقاء سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت افراد می تواند موثر واقع شود. هدف مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه نیازهای بنیادین روانشناختی با سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت با توجه به نقش تعدیل کننده جنسیت انجام شد.

  کلیدواژگان: سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت، نیازهای بنیادین روانشناختی، جنسیت
 • علی بهرامی فارسانی، محمدرضا شمشیری*، زهره سعادتمند صفحات 19-28

  یکی از مهمترین عوامل رغبت و کشش به سمت اخلاص دانستن ویژگی ها و خصوصیات آن و همچنین برطرف نمودن موانعی است که می تواند در مسیر رسیدن به این فضیلت بزرگ اخلاقی مانع شود. و چه فضیلتی بزرگتر و باعظمت تر از اخلاص می توان برشمرد که امیرالمومنین (ع) از آن به عنوان کمال توحید یاد می کند. و متاسفانه امروزه به این فضیلت با ارزش در معنای عمیق و ارزشمند آن بی توجه ایم. اخلاص در سطح والای آن که علامه محمدتقی جعفری از آن به عنوان اخلاص ارزشی یاد می کند و عامل پیامدهای بسیار ارزشمند که عالی ترین استعدادهای اخلاقی انسان را شکوفا و به فعلیت می رساند و منشا آثار و برکاتی در وجود انسان خواهد شد که او را به سوی حیات معقول رهنمون می سازد و آثار آن می تواند در جهت اعتلای انسان در تمام شیون اخلاقی زندگی متبلور باشد. بررسی پیامد ها و آثار مثبت و سازنده ای که انسان را در مسیر سازندگی و اعتلای شخصیت انسانی رشد می دهد و جوهر اعلای انسانی را بارور می سازد می تواند در راستای کیفیت زندگی انسان بسیار با اهمیت باشد. هدف کلی این پژوهش بیان دیدگاه علامه محمدتقی جعفری نسبت به آثار و پیامد هایی که در صورت رشد اخلاص ارزشی در انسان بوجود خواهد آمد و نیز عواملی که ازدیدگاه علامه جعفری می تواند مانع دستیابی به اخلاص شود را مورد توجه قرار داده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و نتیجه آن بیانگر مهمترین و کلی ترین پیامدهای فضیلت اخلاقی اخلاص و نیز مهمترین موانع دستیابی به آن در اندیشه علامه محمد تقی جعفری می باشد.

  کلیدواژگان: اخلاص، نیت، موانع، پیامد، محمدتقی جعفری
 • سعیده باطنی، حسین خنیفر*، ابوطالب سعادتی شامیر صفحات 29-41

  هدف این نوشتار، تبیین قواعد تربیت اخلاق اسلامی در  متن واقعه عاشوراست. پرداختن به این موضوع می تواند به غنای گفتمان و الگوی تربیت اسلامی کمک کند. این مطالعه، یک تحقیق بنیادی است که به منظور گردآوری داده ها از روش اسنادی و فن کتابخانه ای بهره برده شده است. مبنای کار، کتب مقاتل چون «مقتل ابی مخنف »، «نفس المهموم» ، «مقتل ابن مقرم» ، «مقتل شیخ مفید» ، «لهوف» و... است که برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای متن محور استفاده شده است و پس از سه مرحله کدگذاری باز،کدگذاری محوری و انتخابی به عنوان الگوی تربیتی استخراج می گردد منابع گردآوری داده های پژوهش(نامه ها، خطبه ها و گفتگو های جمعی)، کتب مقاتل و حدیث آنچه بر این اساس است که سطر به سطر نامه ها، خطبه ها و گفتگو های جمعی امام حسینعلیه السلام سرشار از درس های جامع و متقن آموزشی و پرورشی است که هر کدام می تواند موضوع جداگانه ای برای پژوهش باشد. در مدل نهایی، نمودار کاربردی یا به عبارت دیگر نقشه کاربست مدون و موثر الگوی تربیتی امام حسینعلیه السلام در نظام تعلیم و تربیت، آغازش رستگاری و سعادت است و پایانش؛ یعنی رسیدن به کمال انسانی؛ یعنی وصال به قرب و رضوان الهی است. با توجه به یافته های استخراج شده در این مقاله، امید است که بدین وسیله بتوان گام مهمی در حوزه علوم تربیتی کشور عزیزمان ایران برداشت.

  کلیدواژگان: امام حسین(علیه السلام)، عاشورا، تربیت، گفتمان، تعالی
 • مژگان نادری، سی حمید حسینی*، فاطمه شرعیاتی صفحات 42-53

  نهاد خانواده از مهم ترین رکن های جامعه انسانی به شمار می آید و زمینه ساز فرهنگ های متفاوت و عامل خوش بختی و یا بدبختی انسان ها و ملت ها به شمار می آید، این نهاد شخصیت انسان را می سازد و مهم ترین عامل تعالی و پیشرفت جامعه است، ازآنجایی که انسان موجودی مدنی است بنابراین تنها راه او جهت رفع این نیاز و ادامه حیات و رسیدن به کمال و سعادت، زندگی در اجتماع است. لذا انسان تنها در سایه زندگی اجتماعی می تواند به هدف خود برسد. اگر خانواده سالم و متعالی و استوار باشد، می توان به داشتن جامعه ای سالم استوار و متعالی امیدوار بود. با بررسی و آسیب شناسی خانواده در دنیای امروز و کمتر توجه کردن به آن ضربات شکننده ای به جامعه ی بشری وارد نموده است و رعایت نکردن اصول و مبانی صحیح زندگی در خانواده باعث جنایات و فساد در جامعه شده است، وقتی خانواده آسیب ببیند حضور افراد این خانواده در جامعه برای معاشرت و زندگی اجتماعی به آرامش و پیشرفت جامعه آسیب وارد می کند و زندگی اجتماعی دیگران را با مشکل روبه رو می کند . هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل تقویت و تثبیت جایگاه خانواده و تاثیر آن بر تعالی جامعه اسلامی از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه هست. در این تحقیق ابتدا نهاد خانواده و اهمیت آن بیان شد و ازآنجایی که تحقیق حاضر جایگاه خانواده را در دو دیدگاه قران و نهج البلاغه می سنجد راه های تقویت و تحکیم خانواده را از منظر نهج البلاغه و قران سنجیده است که طبق نتایج، خانواده سبب تعالی جامعه اسلامی می گردد.

  کلیدواژگان: تقویت، جایگاه خانواده، تثبیت جایگاه خانواده
 • مریم رفیعی سویری، ازیتا چهری*، سعیده سادات حسینی، حسن امیری صفحات 54-68

  هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با زوج درمانی شناختی-رفتاری بر تعارض زناشویی و تنظیم هیجان در زنان متاهل بود. پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و با گروه کنترل و دوره پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان متاهل دارای دلزدگی زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره سطح شهر رشت در سال 1400 بود، که با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 60 نفر انتخاب و در سه گروه مساوی 20 نفری گمارش شدند. گردآوری داده ها علاوه بر چک لیست اطلاعات جمعیت شناختی با پرسشنامه دلزدگی زناشویی، پرسشنامه تعارش زناشویی و پرسشنامه تنظیم هیجان انجام شد. برای آزمودنی های گروه های آزمایش (هر دو برنامه مداخلاتی) 12 جلسه به صورت هر هفته یک جلسه 1 ساعته اجرا. تحلیل داده ها علاوه بر روش های آمار توصیفی با آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر انجام شد. نتایج نشان داد که در مرحله پس آزمون بین نمره کل تنظیم هیجان و ابعاد آن در افراد سه گروه تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>P). همچنین، نتایج نشان داد در مرحله پس آزمون بین نمره تعارض زناشویی و ابعاد آن در افراد شرکت کننده در برنامه های مداخلاتی با افراد کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>P). این تفاوت در مرحله پیگیری نیز پابرجا بود (05/0>P). همچنین، نتایج آزمون تعقیبی بن فرونی نشان داد که در میزان اثربخشی دو روش زوج درمانی بر متغیرهای وابسته تفاوت معناداری وجود دارد، به این صورت که میزان تاثیر روش پذیرش و تعهد نسبت به روش شناختی-رفتاری بر تعارض زناشویی و تنظیم هیجان سودمندی بیشتری داشته است.

  کلیدواژگان: زوج درمانی، درمان پذیرش و تعهد، درمان شناختی-رفتاری، تنظیم هیجان، تعارض زناشویی، دلزدگی زناشویی، زنان متاهل
 • فریده پاکروان بحری، محسن احمدی طهور سلطانی*، شهره قربان شیرودی صفحات 69-78

  هدف این پژوهش تعیین میزان اثربخشی آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر سطح قند خون و کیفیت زندگی وابسته به سلامت  در زنان مبتلا به دیابت نوع II بود. جامعه آماری، شامل کلیه زنان دیابتی مراجعه کننده به بخش غدد بیمارستان امام حسین (ع)  واقع در شهر تهران در پاییز 1400 بودند. روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش و پس آزمون و پیگیری، با گروه کنترل بود. روش نمونه گیری بصورت دردسترس (30 زن دیابتی) انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (n=15) و گواه (n=15) قرار گرفتند. مرحله پیش آزمون، مقیاس پرسشنامه کیفیت زندگی مشخصه دیابت و تست قند خون ناشتا انجام شد. سپس گروه آزمایش 8جلسه تحت آموزش قرار گرفتند و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکردند و در پایان هر دو گروه تحت پس آزمون و دوره پیگیری (3 ماه) قرار گرفتند. تحلیل داده ها، برای متغیر کیفیت زندگی وابسته به سلامت ، از روش تحلیل کوواریانس تک متغیره و برای اندازه گیری قند خون ناشتا از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. یافته ها نشان دادند بین دو گروه آزمایش وگواه، پس از اجرای آموزش تفاوت معناداری وجود دارد. بطوریکه، میانگین نمره کیفیت زندگی وابسته به سلامت  گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش و سطح قند خون ناشتا کاهش یافت) 001/0> .(P

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی مشخصه دیابت، آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش، زنان مبتلا به دیابت نوع II، قند خون ناشتا
 • طاهره کاتب زاده بدر، سعیده سادات حسینی*، مختار عارفی، کیوان کاکابرایی، آزیتا چهری صفحات 79-89

  خانواده به عنوان پایدارترین واحد اجتماعی، محوری اساسی برای عملکرد سالم افراد و جامعه می‏باشد. هدف این پژوهش تبیین مدل عملکرد خانواده بر اساس مهارت های ارتباطی با میانجیگری امنیت روانی در بین زوجین بود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، از نوع کاربردی محسوب شده و به لحاظ روش جمع آوری داده ها در گروه تحقیق های توصیفی - پیمایشی دسته بندی می شود. جامعه آماری شامل شامل کلیه زنان و مردان متاهل مناطق 1 و 3 شهر تهران در سال 1400-99  می شود. روش نمونه گیری نیز بصورت غیرتصادفی در دسترس بوده است. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه امنیت روانی (فرم کوتاه)، پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده (FAD) و پرسشنامه مهارت های ارتباطی انجام شد. تحلیل داده ها علاوه بر روش های آمار توصیفی با استفاده از برنامه AMOS انجام شد. نتایج نشان داد که بین مولفه‏های مهارت های ارتباطی و عملکرد خانواده رابطه معناداری وجود دارد، بین مهارت های ارتباطی و امنیت روان‏شناختی رابطه معناداری وجود دارد، بین ‏امنیت روان‏شناختی و عملکرد خانواده رابطه معناداری وجود دارد، امنیت روانی در رابطه میان مهارت های ارتباطی و عملکرد خانواده نقش میانجیگری دارد. بنابراین مهارت های ارتباطی و روابط صمیمی میان زوج ها می تواند بر امنیت روان شناختی آنها تاثیر بگذارد چرا که هر کدام از زوج ها با برقراری روابط عاشقانه و صمیمی و زمینه داشتن امنیت روانشناختی را از طریق زوج و مقابل دریافت می کنند یکی به نوبه خود می تواند منجر به پایداری خانواده شود

  کلیدواژگان: عملکرد خانواده، مهارت های ارتباطی، امنیت روانی، زوجین
 • علیرضا عابدی، کمال خواجه پور بنادکی*، محمدرضا ابویی صفحات 90-96

  عقل و قدرت عقلانی موهبتی است که خداوند تنها در وجود انسانها به ودیعه نهاده و آن را وجه تمایز آنها از سایر مخلوقات خویش قرار داده است. برخی گمان میکنند که عقل تنها در شناخت امور عینی و مفاهیم تجربی به کمک آدمی میآید در حالی که به کمی دقت و کنکاش این مساله آشکار میگردد که عقل آدمی به خوبی مسایل معنوی و جنبه های مربوط به خلقت، هدایت و نیز فرجام زندگی وی را نیز اثبات و او را در راه رسیدن به آنها مساعدت میکند. در پژوهش حاضر که از نوع کیفی است و با روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانهای و در راس آنها قرآن کریم نوشته شده، به واکاوی نقش عقل در شناخت امور غیرتجربی پرداخته شد و چنین استنتاج گشت که عقل انسان به خوبی وجود و صفات پروردگار، ضرورت حضور پیامبران و در نهایت امکان وقوع معاد را اثبات میکند. شایان ذکر است که برای تمام دیدگاه های مطرح شده در این مقاله، آیاتی از قرآن کریم به عنوان دلیل منطق ذکر گردیده است.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، قدرت عقل، توحید، نبوت، معاد
 • فاطمه سادات مرتضوی، سیده صالحه مرتضوی*، فاطمه شیرزاد، سیدیحیی مرتضوی صفحات 97-109
  هدف

  مواجه شدن با شرایط دشواری چون پاندمی کرونا عوارض متعددی به دنبال دارد. از جمله راهکارهای موجود برای پشت سر گذاشتن این بحران، کمک گرفتن از اعتقادات دینی و مذهبی است. از این رو در پژوهش حاضر با مرور منابع دینی مجموعه ای از دیدگاه ها و دستورات اسلام برای پشت سر نهادن این شرایط استخراج شده است.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر یک تحلیل محتوای استقرایی است که با روش گرانهایم و لاندمن انجام شد. برای این منظور از آنجا که قرآن و روایات معصومین علیهم السلام دو منبع اصلی دربردارنده مبانی اعتقادی و آموزه های اخلاقی دین اسلام هستند، برای استخراج دیدگاه های اسلام استفاده شده اند.

  یافته ها:

   بر اساس تحلیل اولیه، نتایج به دست آمده از تحلیل آیات و روایات، در دو طبقه فردی و بین فردی قرار گرفت. 11 زیر طبقه و 73 کد، طبقه فردی و 6 زیر طبقه و 30 کد، طبقه بین فردی را شکل دادند. بعد از تحلیل آیات و روایات به مجموعه ای از آموزه های اسلامی دست یافتیم که بخشی از آن به شرایط سخت اختصاص دارد و بخشی توصیه های عمومی است که در شرایط سخت به کمک انسانها می آید و موجب می شود تا آرامش روحی بیشتری را تجربه کند.

  نتیجه گیری: 

  برای پشت سرگذاشتن شرایط سختی مانند همه گیری کرونا آموزه های دین اسلام به مسلمانان کمک خواهد کرد. فرد مسلمان با بهره گیری از آموزه هایی چون دعا، ذکر خداوند، صبر، تسلیم در برابر خواست خداوند و رضایت نسبت به آن این شرایط را بهتر پشت سر می گذارد، و با توصیه هایی چون انفاق به دیگران، توجه به یتیمان، مراقبت از بیماران و افراد مصیبت زده به دیگر افراد جامعه کمک می کند تا همه با همبستگی این شرایط را بهتر پشت سر بگذارند.

  کلیدواژگان: اسلام، کرونا، قرآن، مطالعه کیفی
 • زهرا عبدی خان، احمد برجعلی*، محمدرضا بلیاد، خدیجه ابوالمعالی الحسینی، مریم مشایخ صفحات 110-119

  این پژوهش با هدف، ارایه مدل ساختاری پیش بینی تاب آوری براساس تیپ های شخصیتی اینیاگرام با میانجیگری ساختار انگیزشی انطباقی در دانشجویان انجام شد.  روش پژوهش مقطعی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در سال 1398 تشکیل دادند، که از میان آنها، تعداد 400 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای تاب آوری (کانر و دیویدسون، 2003)، تیپ های شخصیتی (ریسو و هادسون، 1392)، و ساختار انگیزشی (کاکس و کلینگر، 1995) استفاده شد که همگی از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-V23 و Lisrel-V8.8 استفاده گردید. همچنین به منظور پاسخگویی به فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. همچنین نتایج نشان داد که تیپ های شخصیتی اینیاگرام بر تاب آوری با نقش میانجی ساختار انگیزشی انطباقی تاثیر غیرمستقیم دارد. به طور کلی، می توان نتیجه گرفت که برخی ویژگی های شخصیتی مانند بردباری، بخشندگی، سازگاری، سخت کوشی، کنجکاوی و قاطع بودن در رابطه می تواند به افراد کمک کند تا سطوح تاب آوری و ساختار انگیزشی بالاتری را تجربه کنند. بنابراین یافته های این پژوهش از لحاظ نظری و عملی در پرتو روند پژوهشی موجود مورد بحث قرار گرفته اند و پیشنهادهایی در هر دو حوزه نظری و کاربردی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: تاب آوری، تیپ های شخصیتی اینیاگرام، ساختار انگیزشی انطباقی
 • مینا محمودی تبار، اشکان عالی محمدی*، لیلا کردی بروجن، فاطمه پیرزاده، فریدون احمدی پور، مهراب جعفری، فرزانه صالحی صفحات 120-130
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر تعیین «اثربخشی درمان استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افکار منفی خودآیند و تحریک پذیری در افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی» بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری 3 ماهه بوده است.

  مواد و روش ها

  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مراجعین مبتلا به اضطراب اجتماعی و حدود 300 نفر بودند که در شش ماه اول سال 1400 به مراکز مشاوره ای مسیح، بهروان و پناه واقع در شهرستان های اهواز و ایذه مراجعه کرده و برای درمان گروهی ارجاع داده شدند. از این میان نمونه مورد بررسی بر اساس پژوهش های قبلی به شیوه نمونه گیری در دسترس40 فرد مبتلا به اضطراب اجتماعی انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش (20 نفر در گروه آزمایش و 20 نفر در گروه گواه) گمارده شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه افکار خودآیند منفی هولون و کندال (1980) و پرسشنامه تحریک پذیری کریک، هیتان، مارکووا و برییوس (2006) می باشد. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل کواریانس چند متغیری (MANCOVA) استفاده شد.

  یافته ها

  بر اساس مقایسه پیش آزمون و پس آزمون دوگروه یافته ها نشان داد که درمان استرس مبتنی بر ذهن آگاهی تاثیر معناداری بر افکار منفی خودآیند و تحریک پذیری در افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی با P≤0/05 دارد و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار بود.

  نتیجه گیری:

   نتیجه می گیریم که عامل درمان باعث ایجاد این تفاوت شده و به عبارتی درمان استرس مبتنی بر ذهن آگاهی باعث بهبود افکار منفی خودآیند و تحریک پذیری شده است.

  کلیدواژگان: درمان استرس مبتنی برذهنآگاهی، افکار منفی خودآیند، تحریک پذیری، اضطراب اجتماعی
 • جعفر اقلیمی، ذبیح الله مطهری خواه*، مرضیه پیله ور صفحات 131-139

  از دیدگاه مشهورشیعه خمس حقی است که خداوند به نفع بنی هاشم بر اموال مردم وضع کرده است اما امام خمینی بر این باورندکه: خمس ملک واحد و دارای مالک واحد است؛ آن مالک پروردگار متعال می باشد.مراد از زمان و مکان را برخی مقتضیات زمان و مکان می دانند به معنای این که احتیاجات واقعی در طول زمان تغییر می کند وهر احتیاجی که بشر دارد یک نوع تقاضا می کند  امام برخی شرایطی می دانند که از مجموعه تفکرات و اعمال انسان و تغییرات و وقایع تاریخی و طبیعی تحت تاثیر روابط سیاسی (داخلی و خارجی) و اجتماعی و اقتصادی، حاصل می شود و بر موضوعات و مصادیق و استنباط احکام فقهی تاثیر می گذارد،. احکام شرعی در یک تقسیم بندی کلی می توانند به سه دسته: «احکام اولیه»،‏‎ ‎و «احکام ثانویه» و «احکام حکومتی» تقسیم گردندکه زمان ومکان در هر سه قسم خصوصا قسم سوم نقش دارد تاثیر زمان و مکان در بسیاری از علوم مشهود و ملموس است، این معنی در علوم تجربی و انسانی آن قدر روشن است که برای بیان آن نیازی به توضیح و تمثیل نیست.حتی زمان و مکان در برخی از علوم الهی غیرنظری، مانند عرفان عملی نقش به سزایی دارد. خمس از احکامی است که می توان گفت شرایط زمان و مکان در متعلقات او خصوصا در مصرفش تاثیر بسزایی دارد در این نوشتار با روش کتابخانه ای نقش زمان و مکان در خمس  با هدف انطباق فقه با زمان حال بررسی شده است

  کلیدواژگان: خمس، زمان و مکان، تاثیرگذاری و احکام
 • گیتی برنج فروش اذر، فتاح ناظم*، صغری افکانه صفحات 140-165
  هدف

  این پژوهش با هدف بررسی و واکاوی ابعاد و مولفه های صلاحیت حرفه ای معلمان با استفاده از منابع و اسناد معتبر علمی و نظر خبرگان انجام شده است.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش کیفی و از نوع کاربردی و به روش اکتشافی است. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه منابع و مستندات علمی معتبر و همچنین متخصصان و خبرگان مرتبط با موضوع بود. حجم نمونه شامل منابع و مستندات مرتبط و در دسترس پژوهشگر و 15 نفر از متخصصان و خبرگان حوزه علوم تربیتی که بهروش هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود که روایی و پایایی آن انجام پذیرفت.  

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد که در مرحله کدگذاری باز107 کد اولیه استخراج شد، در مرحله کدگذاری 18 کد محوری (مولفه) در قالب  50 گویه و در مرحله کدگذاری انتخابی 50 گویه، در قالب18 مولفه شامل شناخت یادگیرنده، دانش خودشناسی، دانش تخصصی، دانش برقراری ارتباط، دانش سازمانی، مهارت تدریس، مهارت برقراری ارتباط، مهارت  کار تیمی، مهارت فناورانه، مهارت ارزشیابی، توانایی تفکر خلاق، توانایی ذهنی/تحلیلی، توانایی تفکر انتقادی، توانایی رهبری، یادگیری مادام العمر، نگرش دانش آموز محوری، نگرش معلمی، خودباوری و دگر باوری مثبت، که در 4 بعد شامل دانش های حرفه ای، مهارت های حرفه ای، توانایی های حرفه ای، و نگرشهای حرفهای طبقه بندی شده اند. همچنین ویژگی فردی معلمان، ویژگیهای فردی، قوانین و مقررات، برنامه درسی، مدیریت، فناوری اطلاعات به عنوان عوامل موثر بر صلاحیت حرفه ای معلمان مطرح شدند. در خصوص زیرساختها، بسترها وتسهیل کننده های ارتقای صلاحیت حرفهای معلمان 37 مولفه استخراج گردید، علاوه بر این نتایج ارتقای مستمر و یادگیری مدوام به عنوان پیامدهای صلاحیت حرفهای معلمان معرفی شد و همچنین 29 مولفه با عنوان موانع اجرای مدل صلاحیت حرفهای مطرح گردید.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش می توان برنامه ریزان درسی، سیاست گذاران حوزه آموزشی به ویژه متخصصان حوزه تربیت معلم، و همچنین معلمان، دانشجومعلمان و نومعلمان و مهارت آموزان ماده 28 را در خصوص ارتقای صلاحیت های حرفه ای کمک نماید.

  کلیدواژگان: ابعاد، اسناد معتبر علمی، خبرگان، صلاحیت حرفه ای، معلمان
 • مرسا آذر، فریبا کریمی*، محمد علی نادی صفحات 166-174
  هدف

  یکی از رویکردهای مناسب برای طراحی الگوی سبک مربی گری سازمانی، رویکرد انسان گرایانه است. بنابراین، هدف این پژوهش ارایه الگوی سبک مربی گری سازمانی با رویکرد انسان گرایانه برای مدیران دانشگاه آزاد اسلامی بود.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی منابع فارسی سال های 1385 تا 1398 و منابع لاتین سال های 1999 تا 2019بودند که از میان آنها  34 مقاله، 9 کتاب و 2 پایان نامه با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه پژوهش در بخش کمی مدیران میانی دانشگاه های آزاد اسلامی ایران در سال 1399 بودند که از میان آنها 100 نفر با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شدند. ابزار بخش کیفی یادداشت برداری و ابزار بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تحلیل داده ها از روش های کدگذاری توسط پژوهشگر به صورت دستی و برای تحلیل عاملی اکتشافی از نرم افزار SPSS-23 استفاده شد.

  یافته ها:

   یافته های بخش کیفی نشان داد که سبک مربی گری سازمانی با رویکرد انسان گرایانه دارای 16 شاخص در سه بعد بود؛ به طوری که ابعاد شامل تاکید بر روابط انسانی، اخلاق مداری و توسعه منابع انسانی بودند. یافته های بخش کمی نشان داد که بار عاملی هر سه بعد بالاتر از 90/0 و بار عاملی هر یک از شاخص ها بالاتر از 40/0 بود. همچنین، روایی همگرا بر اساس شاخص میانگین واریانس استخراج شده تایید و پایایی با روش آلفای کرونباخ برای هر یک از ابعاد بالاتر از 80/0 و برای کل آن 941/0 بدست آمد. علاوه بر آن، با توجه به بار عاملی ابعاد و شاخص ها الگوی سبک مربی گری سازمانی با رویکرد انسان گرایانه ترسیم شد.

  نتیجه گیری:

   با توجه به نتایج این پژوهش، برنامه ریزی برای بهبود سبک مربی گری سازمانی با رویکرد انسان گرایانه جهت استفاده از ابعاد و شاخص های موثر بر آن ضروری است.

  کلیدواژگان: سبک مربی گری سازمانی، رویکرد انسان گرایانه، مدیران، دانشگاه آزاد اسلامی
 • محمد طباطبایی، کرم الله دانش فرد*، کاوه تیمورنژاد صفحات 174-189
  هدف

  امروزه دانش و اطلاعات به عنوان  عامل تعیین کننده ای در موفقیت و قدرت رقابت پذیری سازمان ها تبدیل شده  است. کسب وکارهایی که بتوانند دانش موجود در سازمان خود را کسب کنند و از آن در راستای فرآیندهای کسب وکار استفاده نمایند، محصولات و خدمات این کسب و کارها از مزیتهای رقابتی مناسبی در بازار برخوردار خواهند بود هدف تحقیق حاضر بررسی طراحی مدل قابلیت سازی مدیریت دانش در سازمانهای امدادی می باشد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش از تکنیک دلفی فازی به شناسایی ابعاد قابلیت سازی مدیریت دانش و از تکنیک دیمتل فازی جهت بررسی روابط علت و معلولی مدل قابلیت سازی مدیریت دانش در سازمانهای امدادی و از تکنیک ANP فازی جهت تعیین اهمیت و اولویت عوامل استفاده می شود. همچنین مورد مطالعه در این پژوهش سازمان های امدادی می باشد.

  یافته ها

  نتایج این پژوهش نشان داد که عامل استراتژی ها و اهداف مشخص در قابلیت سازی مدیریت دانش تاثیرگذارترین عامل در بین سایر عوامل، و عامل طراحی فرآیند های موثر جهت قابلیت سازی مدیریت دانش تاثیر پذیرترین عامل و در نهایت با اهمیت ترین عامل در بین سایر عوامل استراتژی  و اهداف مشخص در قابلیت سازی مدیریت دانش است.

  نتیجه گیری

  نتایج بدست آمده از تکنیک دیمتل فازی و ANP فازی نشان می دهد پس از عامل استراتژی ها و اهداف مشخص در قابلیت سازی مدیریت دانش، عامل حمایت مدیران ارشد نسبت به بکارگیری مدیریت دانش تاثیرگذارترین و مهمترین عامل است در واقع مدیران سازمان به مثابه الگویی برای تمامی کارکنان سازمان هستند و باید نسبت به مدیریت دانش و مزایای آن در سازمان اطلاع کافی داشته باشند.

  کلیدواژگان: قابلیت سازی، مدیریت دانش، دیمتل فازی، ANP فازی، سازمانهای امدادی
 • راضیه نوروزی، سید عابدین حسینی آهنگری، محمدکریم صابری*، روناک حمزه ای، الهه طالبی قانع صفحات 189-197
  هدف

  توجه به چگونگی تربیت نیروی انسانی جهت اداره و انجام خدمات بهداشتی-درمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. انتظارات شغلی و نگرش هایی که دانشجویان در مورد آینده شغلی خود دارند باید به درستی شناخته شود، چرا که انتظارات شغلی و نقش آن در ایجاد اشتغال و در نتیجه رشد اقتصادی را نمیتوان نادیده گرفت. بدین منظور، داشتن اطلاعات در مورد وضع موجود و نگرش دانشجویان ضروری است. بر این اساس، این مطالعه با هدف تعیین میزان رضایت دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور از رشته تحصیلی و دیدگاه آن ها در مورد رشته تحصیلی و آینده شغلی آن ها انجام شد.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی است که بر روی دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاهای علوم پزشکی ارایه دهنده این رشته در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی که شامل دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، اهواز، بوشهر، تهران، تبریز، شهید بهشتی، کرمان، ایران و همدان است انجام شد. حجم نمونه مورد نظر برای این مطالعه 148 نفر برآورد گردید. ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش بود. بخش اول دربرگیرنده مشخصات دموگرافیک دانشجویان، بخش دوم در برگیرنده 8 سوال جهت سنجش رضایتمندی، 9 سوال برای بررسی دیدگاه دانشجویان در مورد رشته تحصیلی و 4 سوال برای سنجش دیدگاه آنها نسبت به آینده شغلی بود. نمرهبندی سوالات پرسشنامه براساس مقیاس لیکرت پنج درجه ای از خیلی زیاد (نمره 5) تا خیلی کم (نمره 1) بود. در نهایت، اطلاعات بدست آمده بوسیله آماره های توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین) و آزمون های تحلیلی (t  مستقل و مجذور کای) با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26در سطح معنی داری 05/0 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها:

   رضایت کلی دانشجویان از رشته تحصیلی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 44.51% گزارش شد. نحوه تدریس دروس عملی و تیوری، ویژگیهای فردی و شخصیتی اساتید و سطح علمی آنها از نظر دانشجویان متوسط ذکر شد. مهمترین عاملی که موجب ایجاد نگرش مثبت دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی می شود امکان خدمت به مردم و جامعه بود.

  نتیجه گیری

  افزایش امکانات و تجهیزات آموزشی، ارتقاء آگاهی آنها نسبت به این رشته و ایجاد شرایطی به منظور افزایش فرصت های شغلی در جهت افزایش میزان رضایت و علاقه به ادامه تحصیل و همچنین برنامه ریزی مناسب درسی در این رشته موثر خواهد بود.

  کلیدواژگان: ادامه تحصیل، رضایت، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، رشته تحصیلی، دیدگاه دانشجویان
 • داود کیانوش، زهرا برومند*، علی رضائیان صفحات 198-207
  هدف

  دانشگاه ها در هزاره سوم میلادی با چالش های فزاینده ای روبرو هستند، حل و فصل این گونه چالش ها مستلزم برخورداری از مدیران رهبرگونه می باشد. حال اگر به هر نحوی، رهبری در دانشگاه ها مورد غفلت قرار گیرد و یا با بی تدبیری روبرو شود، به طور مستقیم بر کیفیت زندگی کاری کارکنان تاثیر مخربی خواهد گذاشت. هدف پژوهش، ارایه الگوی رهبری با رویکرد کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان است.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش، کیفی، مطالعه کاربردی و روش تحلیل داده ها، تحلیل مضمون می باشد. ابزار گرد آوری داده ها، مصاحبه بدون ساختار با 30 نفر از خبرگان که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.

  یافته ها

  بر اساس تحلیل داده ها، جهت سبک رهبری (721 مصداق، 32  تم فرعی ، 14 تم اصلی) و جهت کیفیت زندگی کاری (273 مصداق ، 23 تم فرعی ، 17 تم اصلی) ارایه شد. نتایج حاصله منجر به ارایهی 6 سبک رهبری و 8 مولفه کیفیت زندگی کاری به عنوان محور کلی شد که بر اساس تعداد فراوانی محورهای کلی، مدل مفهومی رهبری دانشگاهی با رویکرد کیفیت زندگی کاری کارکنان ارایه گردید که توسط خبرگان مدیریت مورد تایید قرارگرفت.  

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت سبک رهبری با توجه به کیفیت زندگی کاری موجب ارتقای کیفی و توانمندی کارکنان را فراهم می کند.

  کلیدواژگان: الگوی رهبری، رهبری، کیفیت زندگی کاری، دانشگاه آزاد اسلامی
 • الهه زایرزاده، فروغ جعفری*، رزیتا ذبیحی، کیانوش زهراکار صفحات 208-217
  هدف

  پرستاران زن به دلیل مشکلات فراوان مربوط به کار گاهی دچار تعارض کار- خانواده می شوند. در نتیجه، هدف این پژوهش ارزیابی مدل ساختاری اوقات فراغت توانمندمحور و تعارض کار- خانواده با میانجی گری تنظیم هیجانی پرستاران زن بود.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا همبستگی بود. جامعه پژوهش پرستاران زن بیمارستان های منطقه 2 شهر تهران در سال 1400 بودند. حجم نمونه 210 نفر تعیین که این تعداد با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه های اوقات فراغت توانمندمحور (پترسون و سلیگمن، 2004)، تعارض کار- خانواده (کارلسون و همکاران، 2000) و تنظیم هیجان (گراس و جان، 2003) بودند. داده ها با روش تحلیل مسیر در نرم افزار لیزرل تحلیل شدند.

  یافته ها:

   یافته ها نشان داد که اوقات فراغت مبتنی بر خرد بر تعارض کار- خانواده، اوقات فراغت مبتنی بر تعالی بر بازداری هیجانی و بازداری هیجانی بر تعارض کار- خانواده در پرستاران زن اثر مستقیم و معنادار داشت (05/0>P)، اما اوقات فراغت مبتنی بر خرد بر بازداری هیجانی و اوقات فراغت مبتنی بر تعالی بر تعارض کار- خانواده در آنان اثر مستقیم و معنادار نداشت (05/0>P). همچنین، اوقات فراغت مبتنی بر خرد و اوقات فراغت مبتنی بر تعالی با میانجی بازداری هیجانی بر تعارض کار- خانواده در پرستاران زن اثر غیرمستقیم و معنادار داشتند (05/0>P).

  نتیجه گیری: 

  با توجه به یافته ها، برای کاهش تعارض کار- خانواده می توان زمینه را برای افزایش اوقات فراغت مبتنی بر خرد و اوقات فراغت مبتنی بر تعالی و کاهش بازداری هیجانی در پرستاران زن فراهم کرد.

  کلیدواژگان: اوقات فراغت توانمندمحور، تعارض کار- خانواده، تنظیم هیجانی، پرستاران زن
 • فاطمه کهکی، نورمحمد بخشانی*، محمدعلی فردین صفحات 218-226
  هدف

  بیماران دیابتی با مشکلات فراوانی در زمینه سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت و سرسختی سلامت مواجه هستند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت و سرسختی سلامت در بیماران دیابتی نوع دو انجام شد.

  مواد و روش ها: 

  این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش مبتلایان به دیابت نوع دو دارای پرونده در انجمن دیابت شهر زاهدان در فصل بهار سال 1400 بودند. پس از بررسی معیارهای ورود به مطالعه، تعداد 30 نفر با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه مساوی جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 70 دقیقه ای با روش مصاحبه انگیزشی آموزش دید و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش ماند. ابزارهای پژوهش نسخه دوم پروفایل سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت (والکر و همکاران، 1995) و سیاهه تجدیدنظرشده سرسختی سلامت (گیبهارت و همکاران، 2001) بودند. داده ها با آزمون های خی دو و تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرم افزار SPSS-19 تحلیل شدند.

  یافته ها:

   یافته ها نشان داد که گروه های آزمایش و کنترل از نظر جنسیت، سن، تحصیلات و تاهل تفاوت معناداری نداشتند (05/0>P). همچنین، روش مصاحبه انگیزشی در مقایسه با گروه کنترل باعث افزایش سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت و سرسختی سلامت در بیماران دیابتی نوع دو شد (001/0>P).

  نتیجه گیری:

   طبق نتایج این مطالعه، درمانگران و متخصصان سلامت می توانند از روش مصاحبه انگیزشی برای بهبود ویژگی های مرتبط با سلامت به ویژه افزایش سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت و سرسختی سلامت در بیماران دیابتی نوع دو استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: مصاحبه انگیزشی، سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت، سرسختی سلامت، دیابت نوع دو
 • مقداد امینیان، سید محمد باقری*، مهدی روح الامینی صفحات 227-243

  توسعه سریع فناوری دیجیتال ، زندگی افراد را در زمینه های مختلف تغییر داده است کسب و کارها استفاده از شبکه های اجتماعی را به عنوانراهی برای کمک به ارتباط مشتریان و به منظور کسب اطلاعات درخصوص علایق و ویژگی های آن ها و همچنین ارایه خدمات به مشتریاندر یک محیط جذاب فناوری آغاز نموده اند. هدف از این پژوهش واکاوی عوامل موثر بر ارتقاء برند در حوزه شناختی، عاطفی و رفتاری در شبکه های اجتماعی بود. در انجام این مطالعه از روش دلفی و همچنین مقیاس سنجش لیکرت استفاده شد. نتایج حاصل از دورهای مختلف دلفی عوامل موثر بر ارتقاء برند از منظر خبرگان را هفت عامل محرک های تجاری اجتماعی، تجربه قبلی و ارزش های درک شده از تبلیغ وب های برند شده در زمره پیشایندها یا محرک های تجاری ادراکی و درگیری برند مشتری و نگرش نسبت به مقام برند در ابعاد نگرشی و در نهایت سلامت برند و روابط کسب و کار مشتری در زمره پیامدها یا همان ارتقاء برند تشخیص داده شدند.

  کلیدواژگان: ارتقاء برند، شبکه های اجتماعی، محرک های تجاری ادراکی، نگرش، سلامت برند، روابط کسب و کار مشتری
|
 • Batool Hosseini, Fatemeh Shareyati*, Hamed Fathaliani Pages 1-9
  Purpose

  The present study was conducted to investigate the obstacles to the realization of faith in practice from the perspective of the Holy Quran.

  Materials and Methods

  The present research method was library.

  Findings

  Faith as a belief that directs human life and how it plays an important role in his life and is typically the axis of appreciation for human thoughts and actions, is one of the important topics that has been the subject of a wide range of research. However, faith that does not lead to action does not work well, and in fact, faith in belief alone is not complete, but must be expressed in current language and in practice.

  Conclusion

  Considering this important point, this study, after analyzing the concept of faith, considering the importance of practical faith and the fact that faith and action are two inseparable things in human development, examines the obstacles to the realization of practical faith from the perspective of the Qur'an. Karim has dealt with issues such as: love of the world, not believing in the Hereafter, attention to other gods, following the air of the soul, disbelief in the heart, neglect of obstacles to belief and cases such as: traditionalism and retrospect, breaking promises, playfulness, lack of honesty And transparency, laziness, laziness and sluggishness in work, self-aggrandizement, long and distant aspirations, insistence on committing sin are among the behavioral obstacles of practical faith

  Keywords: Quran, Faith, Faith in Action, Obstacles
 • Samaneh Shahi Senobari, Shahrbanoo Aali*, Behnaz Shidanbarani Pages 10-18

  The aim of this study was to investigate the relationship between basic psychological needs and health-promoting lifestyle with respect to the role of gender moderation. The research method is descriptive-correlation. The statistical population was 18 to 65 years old in nine districts of Mashhad. For this purpose, 334 people were selected voluntarily. The research instruments included the Health Promoting Lifestyle Scale and the Glasser Basic Needs Questionnaire. The data were analyzed using SPSS software with appropriate statistical tests. The results of Pearson correlation showed that all five basic psychological needs have a significant positive correlation with health-promoting lifestyle(p<0/001). Regarding determining the role of gender modulator, the results of hierarchical regression show the lack of role of gender modulator in the relationship between basic psychological needs and health-promoting lifestyle(p>0/05)., but gender alone has a role in explaining the health-promoting lifestyle. This means that the total score of lifestyle-promoting womenchr('39')s health was significantly higher than men(p<0/001). Conclusion  In general, it can be said that when needs are met and people do not feel deprived, they are motivated to move towards more social goals and are more sensitive to a healthy lifestyle and, if necessary, improve their lifestyle to maintain health. Therefore, paying attention to meeting the basic psychological needs in society can be effective in improving the health-promoting lifestyle of individuals.

  Keywords: Health Promoting Lifestyle, Basic Psychological Needs, Gender
 • Ali Bahrami Farsani, Mohammad Reza Shamshiri*, Zohreh Seadatmand Pages 19-28

  One of the most important factors of desire and attraction towards sincerity is to know its features and characteristics and also to remove the obstacles that can hinder the path to achieve this great moral virtue. And what greater and greater virtue can be enumerated than sincerity, which the Commander of the Faithful (pbuh) mentions as the perfection of monotheism. And unfortunately today we ignore this valuable virtue in its deep and valuable sense. Sincerity at its high level, which Allameh Mohammad Taghi Jafari mentions as value sincerity, and the cause of very valuable consequences that flourish and actualize the highest moral talents of human beings, and will be the source of works and blessings in human beings that lead them to Reasonable life guides and its effects can be crystallized in the direction of human exaltation in all moral aspects of human life. Investigating the positive and constructive consequences and effects that grow human beings in the path of building and elevating human personality and fertilizing the essence of human superiority. Value will be created in human beings and also the factors that from the point of view of Allameh Jafari can be considered to prevent the achievement of sincerity. It is in the mind of Allameh Mohammad Taghi Jafari.

  Keywords: sincerity, intention, obstacles, consequences, Mohammad Taghi Jafari
 • Saeed Bateni, Hossein Khanifar *, Abotaleb Seadati Shamir Pages 29-41
  Purpose

  The purpose of this article is to explain the rules of Islamic moral education in the context of Ashura event. Dealing with this issue can help to enrich the discourse and model of Islamic education. This study is a fundamental research that has been used in order to collect data using the documentary method and library technique. The basis of the work is Muqatil books such as "Muqtal Abi Mokhnaf", "Nafs al-Mahmoum", "Muqtal Ibn Muqaram", "Muqtal Sheikh Mufid", "Lahouf" and...

  Materials and Methods

  The text-based content analysis method has been used for data analysis, and after three stages of open coding, central and selective coding, the sources of research data collection (letters, sermons and group discussions), books are extracted as an educational model. Muqatil and Hadith It is based on the fact that line by line letters, sermons and collective conversations of Imam Hussain (peace be upon him) are full of comprehensive and solid educational lessons, each of which can be a separate topic for research.

  Findings

  In the final model, the practical diagram or in other words the map of the codified and effective application of Imam Hussein's educational model in the education system, its beginning is salvation and happiness and its end; It means reaching human perfection; That is, it is connected to God's closeness and pleasure.

  Conclusion

  According to the findings extracted in this article, it is hoped that an important step can be taken in the field of educational sciences in our beloved country, Iran.

  Keywords: Imam Hussain, Ashura, Education, Discourse, Excellence
 • Mojgan Naderi, Seyed Hamid Hosseini*, Fatemeh Shariati Pages 42-53

  The institution of the family is one of the most important elements of human society and is the basis of different cultures and the cause of happiness or misery of human beings and nations. His way to meet this need and continue to live and achieve perfection and happiness is to live in society. Therefore, man can achieve his goal only in the shadow of social life. If the family is healthy, transcendent and stable, we can hope for a healthy, stable and transcendent society. By examining and pathology of the family in today's world and paying less attention to it, it has inflicted fragile blows on human society and non-observance of the correct principles and principles of family life has caused crimes and corruption in society. When the family is harmed, the presence of family members in society, for socializing and social life, it damages the peace and development of the society and makes the social life of others difficult. The purpose of this study is to investigate the factors of strengthening and stabilizing the position of the family and its impact on the excellence of Islamic society from the perspective of the Qur'an and Nahj al-Balaghah. In this study, the institution of the family and its importance were stated first, and since the present study measures the position of the family in the two perspectives of the Qur'an and Nahj al-Balaghah, it has measured ways to strengthen the family from the perspective of Nahj al-Balaghah and the Qur'an.

  Keywords: strengthening, family status, stabilizing family status
 • Maryam Rafiei Saviri, Azita Chehri*, Saedeh Sadat Hosseini, Hasan Amiri Pages 54-68

  The aim of this study was to compare the effectiveness of couple therapy based on acceptance and commitment with cognitive-behavioral couple therapy on marital conflict and emotion regulation in married women. The research was quasi-experimental with pre-test and post-test design with control group and three-month follow-up period. The statistical population included all married women with marital boredom who referred to counseling centers in Rasht in 1400, which was selected by available sampling method of 60 people and were assigned to three groups of 20 people. Data collection was performed in addition to demographic information checklist with marital boredom questionnaire, marital bourgeoisie questionnaire and emotion regulation questionnaire. For the subjects of the experimental groups (both intervention programs), 12 sessions were performed, one session per week for 1 hour. In addition to descriptive statistical methods, data analysis was performed by repeated measures analysis of variance. The results showed that in the post-test stage, there was a significant difference between the total score of emotion regulation and its dimensions in the three groups (P <0.05). Also, the results showed that in the post-test stage, there is a significant difference between the score of marital conflict and its dimensions in individuals participating in intervention programs with control individuals (P <0.05). This difference was also persistent in the follow-up stage (P <0.05). Also, the results of Ben Foroni post hoc test showed that there is a significant difference in the effectiveness of the two couples therapy methods on dependent variables, so that the effect of acceptance and commitment to cognitive-behavioral method on marital conflict and emotion regulation was more beneficial.

  Keywords: Couples therapy, acceptance, commitment therapy, cognitive-behavioral therapy, emotion regulation, marital conflict, marital boredom, married women
 • Farideh Pakravan Bahri, Mohsen Ahmadi Tahoor Soltani*, Shohreh Ghorban Shiroodi Pages 69-78

  The aim of this study was to determine the effectiveness of commitment-based education and acceptance on blood sugar levels and health-related quality of life in women with type II diabetes. The statistical population included all diabetic women referred to the endocrinology department of Imam Hossein Hospital located in Tehran in the fall of 1400. The research method was quasi-experimental with pre- and post-test and follow-up with the control group. The available sampling method (30 diabetic women) was selected and randomly divided into experimental (n = 15) and control (n = 15) groups. The pre-test stage, the Diabetes Quality of Life Questionnaire Scale and the fasting blood sugar test were performed. Then the experimental group was trained for 8 sessions and the control group did not receive any intervention and at the end both groups underwent post-test and follow-up period (3 months). Data analysis was performed using univariate analysis of covariance for health-related quality of life and repeated measures analysis of variance was used to measure fasting blood sugar. The results showed that there was a significant difference between the experimental and control groups after the training. Thus, the mean score of health-related quality of life in the experimental group increased compared to the control group and the fasting blood sugar level decreased (P <0.001).

  Keywords: Quality of life characteristic of diabetes, Commitment, acceptance education, Women with type II diabetes, Fasting blood sugar
 • Tahereh Katebzadeh Badr, Saeedeh Sadat Hosseini*, Mokhtar Arefi, Keyvan Kakabraei, Azita Chehri Pages 79-89

  As the most stable social unit, the family is a fundamental axis for the healthy functioning of individuals and society. The purpose of this research was to explain the family functioning model based on communication skills with the mediation of psychological security among couples. In terms of the purpose, the present research is considered to be of the applied type, and in terms of the data collection method, it is classified in the descriptive-survey research group. The statistical population includes all married men and women in areas 1 and 3 of Tehran in 1400-1999. Non-random sampling method has also been available. Data collection tools were demographic information questionnaire, psychological security questionnaire (short form), family functioning assessment questionnaire (FAD) and communication skills questionnaire. Data analysis was done using AMOS program in addition to descriptive statistics methods. The results showed that there is a significant relationship between the components of communication skills and family functioning, there is a significant relationship between communication skills and psychological security, there is a significant relationship between psychological security and family functioning, psychological security It has a mediating role in the relationship between communication skills and family functioning. Therefore, the communication skills and intimate relationships between couples can affect their psychological security, because each of the couples, by establishing romantic and intimate relationships and the context of having psychological security through the couple and the other, can, in turn, lead to family stability

  Keywords: Family Functioning, Communication Skills, Psychological Security, Couples
 • Alireza Abedi, Kamal Khajepour Banadaki*, Mohammad Reza Aboeei Pages 90-96

  Intellect and intellectual power is a gift that God has deposited only in the existence of human beings and has distinguished them from the rest of His creations. Some people think that reason only helps a person in knowing concrete things and empirical concepts, while with a little attention and exploration, it becomes clear that the human mind is good at spiritual issues and aspects related to creation. It also proves the guidance and end of his life and helps him on the way to reach them. In the current research, which is of a qualitative type and with the descriptive-analytical method and the use of library sources and the Holy Quran is written at the head of them, the role of reason in knowing non-experiential matters was analyzed and it was concluded that human reason The goodness of God's existence and attributes proves the necessity of the presence of prophets and ultimately the possibility of resurrection. It is worth mentioning that for all the points of view presented in this article, verses from the Holy Qur'an have been mentioned as logical reasons.                                                                                                                                
  .

  Keywords: Holy Quran, power of reason, monotheism, prophecy, resurrection
 • Seyede Salehe Mortazavi, Fatemeh Sadat Mortazavi*, Fateme Shirzad, Seyed Yahya Mortazavi Pages 97-109
  Purpose

  Facing with difficult conditions such as corona pandemic has several complications. One of the ways to overcome this crisis is to seek help from religious beliefs. Therefore, in the present study, by reviewing religious sources, Islamic views and instructions to overcome these conditions were extracted.

  Materials and Methods

  The present study is a qualitative content analysis performed by Granheim and Landman method. For this purpose, the Qur'an and the hadiths have been used to extract the views of Islam.

  Findings

  Based on the initial analysis, the results obtained from the analysis of verses and hadiths were divided into two categories: individual and interpersonal. 11 subcategory and 73 codes formed the individual class and 6 subcategory and 30 codes formed the interpersonal category. After analyzing the verses and hadiths, a set of Islamic teachings were emerged, some of them are dedicated to difficult situations and some of which are general advices that help a Muslim in difficult situations and cause him to experience more peace of mind and inner calm.

  Conclusion

  The teachings of Islam will help Muslims to overcome difficult circumstances such as the Corona epidemic. The Muslim person overcomes these conditions better by using teachings such as prayer, remembering God, patience, submission to the will of God and satisfaction with it, and with advice such as generosity, paying attention to orphans, and caring for patients and people in distress, help other people in the community to better cope with these conditions in solidarity.

  Keywords: Islam, Covid-19, Quran, Qualitative Study
 • Zahra Abdi Khan, Ahmad Borjali*, Mohammadreza Beliad, Khadija Abul Maali Al-Hussaini, Maryam Mashaykh Pages 110-119

  This research was conducted with the purpose of presenting a structural model of predicting resilience based on Enneagram personality types with the mediation of adaptive motivational structure in students. The cross-sectional research method is correlational. The statistical population of this research was formed by all the students of Islamic Azad University of Tehran province in 2018, from among them, 400 people were selected by multi-stage cluster sampling method. In this research, tools of resilience (Connor and Davidson, 2003), personality types (Riso and Hudson, 2013), and motivational structure (Cox and Klinger, 1995) were used, all of which had acceptable validity and reliability. In order to analyze the data, SPSS-V23 and Lisrel-V8.8 software were used. Also, in order to respond to the research hypotheses, structural equation modeling was used. The research findings showed that the model has a good fit. Also, the results showed that Enneagram personality types have an indirect effect on resilience with the mediating role of adaptive motivational structure. In general, it can be concluded that some personality traits such as tolerance, forgiveness, adaptability, hard work, curiosity and decisiveness in relationship can help people to experience higher levels of resilience and motivational structure. Therefore, the findings of this research have been discussed theoretically and practically in the light of the existing research process, and suggestions have been presented in both theoretical and practical areas.

  Keywords: resilience, Enneagram personality types, adaptive motivational structure
 • Mina Mahmouditabar, Ashkan Alimohammadi*, ‏Leila Kordi Borujen, Fatemeh Pirzadeh, Feraydoon Ahmadipour, Mehrab Jafari, Farzaneh Salehi Pages 120-130
  Purpose

  The aim of this study was to determine the "effectiveness of mindfulness-based stress therapy on spontaneous negative thoughts and irritability in people with social anxiety. This research is a quasi-experimental pre-test post-test with a control group.

  Materials and Methods

  The statistical population of this study included all patients with social anxiety and was about 300 people who referred to Masih, Behravan and Panah counseling centers located in Ahwaz and Izeh in the first six months of 1400 and were referred for group treatment. Based on previous research, 40 patients with social anxiety were selected by available sampling method and randomly assigned to two groups of control and experimental (20 in the experimental group and 20 in the control group). The research instruments include Holon and Kendall (1980) Negative Spontaneous Thoughts Questionnaire and Crick, Heitan, Markova and Brius (2006) Irritability Questionnaire. Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) was used to analyze the data. Based on the comparison of pre-test and post-test between the two groups.

  Findings

  Findings showed that mindfulness-based stress therapy has a significant effect on spontaneous negative thoughts and irritability in people with social anxiety with P≤0/05 .

  Conclusion

  We conclude that the therapeutic agent has made this difference, in other words, the mindfulness-based stress therapy has improved spontaneous negative thoughts and irritability.

  Keywords: Mindfulness-Based Stress therapy, Spontaneous Negative Thoughts, Irritability, Social
 • Jafar Eghlimi, Zabihullah Motahari Khah*, Marzieh Pilehvar Pages 131-139

  According to the popular Shiite view, khums is a right that God has imposed on people's property in favor of Bani Hashim, but Imam Khomeini believes that: Khums is a single property and has a single owner; It is the owner of God Almighty. The meaning of time and place is considered by some requirements of time and place, which means that the real needs change over time and every human need is a kind of demand. Human thoughts and actions, and changes and historical and natural events are influenced by political (internal and external), social and economic relations, and affect the subjects and examples and inference of jurisprudential rules. Shari'a rulings in a general division can be divided into three categories: "primary rulings", "secondary rulings" and "government rulings" that time and place play a role in all three categories, especially the third category, the effect of time and place in many It is one of the obvious and tangible sciences. This meaning is so clear in the experimental and human sciences that it does not need to be explained or allegorized. Even time and place play an important role in some non-theoretical divine sciences, such as practical mysticism. Khums is one of the rulings that can be said that the conditions of time and place in his belongings, especially in its consumption, has a great impact.

  Keywords: Khums, Time, Place, Influence, Rulings
 • Giti Berenj Frosh Azar, Fatah Nazem*, Soghra Afkane Pages 140-165
  Purpose

  The aim of this study was to investigate the dimensions and components of teachers' professional competence using valid scientific sources and documents and the opinion of experts.

  Materials and Methods

  The research method is qualitative, applied and exploratory. The statistical population of the study included all valid scientific sources and documents as well as experts and related experts. The sample size includes relevant and available resources and documents of the researcher and 15 specialists and experts in the field of educational sciences who were purposefully selected. Data collection tools included semi-structured in-depth interviews whose validity and reliability were assessed.

  Findings

  The research findings show that in the open coding stage 107 primary codes were extracted, in the coding stage 18 pivotal codes (components) in the form of 50 items and in the selective coding stage 50 items in the form of 18 components including learner cognition, self-knowledge, Expertise, Communication Knowledge, Organizational Knowledge, Teaching Skills, Communication Skills, Teamwork Skills, Technological Skills, Evaluation Skills, Creative Thinking Ability, Mental / Analytical Ability, Critical Thinking Ability, Leadership Ability, Lifelong Learning, Student Attitude Axis, teacher attitude, self-confidence and positive dissent, which are classified into 4 dimensions including professional knowledge, professional skills, professional abilities, and professional attitudes. Also, personal characteristics of teachers, personal characteristics, rules and regulations, curriculum, management, information technology were mentioned as factors affecting the professional competence of teachers. Regarding the infrastructure, contexts and facilitators of teacher professional development, 37 components were extracted. In addition, the results of continuous improvement and continuous learning were introduced as the consequences of teachers' professional competence and also 29 components as barriers to model implementation. Professional competence was raised.

  Conclusion

  The research findings can help curriculum planners, educational policy makers, especially specialists in the field of teacher training, as well as teachers, student teachers, new teachers and Article 28 trainees in improving their professional competencies.

  Keywords: Dimensions, Valid Scientific Documents, Experts, Professional Qualifications, Teachers
 • Marsa Azar, Fariba Karimi*, Mohammadali Nadi Pages 166-174
  Purpose

  One of the appropriate approaches for designing an organizational coaching style model is a humanistic approach. Therefore, the purpose of this study was presenting the organizational coaching style model with the humanistic approach for Islamic Azad University managers.

  Materials and Methods

  This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was mixed (qualitative and quantitative). The research population in the qualitative section was the Persian sources from 2006 to 2019 and Latin sources from 1999 to 2019, which from 34 articles, 9 books and 2 dissertations were selected by purposive sampling method. The research population in the quantitative section was middle managers of Islamic Azad universities of Iran in 2020 years, which from them 100 people were selected by random staging sampling. The qualitative section tool was take noting and the quantitative section tool was research-made questionnaire. To analyze data were used from methods of manual coding methods by the researcher and  for exploratory factor analysis from SPSS-23 software.

  Findings

  The findings of the qualitative section showed that the organizational coaching style with the humanistic approach had 16 indicators in three dimensions; so the dimensions were included an emphasis on human relations, ethics-orientation and human resource development. The findings of the quantitative section showed that the factor load of all three dimensions was higher than 0.90 and the factor load of each indicators was higher than 0.40. Also, convergent validity based on the extracted average variance index was confirmed and the reliability was obtained by Cronbach's alpha method for each of the dimensions higher than 0.80 and for the whole 0.941. In addition, regarded to the factor load of dimensions and indicators the organizational coaching style model with the humanistic approach was drawn.

  Conclusion

  According to the results of this research, planning is necessary to improve the organizational coaching style with the humanistic approach for use of its effective dimensions and indicators.

  Keywords: Organizational Coaching Style, Humanistic Approach, Managers, Islamic Azad University
 • Mohammad Tabatabaei, Karamollah Daneshfard*, Kaveh Teymournejad Pages 174-189
  Purpose

  Today, knowledge and information have become a determining factor in the success and competitiveness of organizations. Businesses that can acquire the existing knowledge in their organization and use it in line with business processes, the products and services of these businesses will have competitive advantages in the market. It is a relief organization.

  Materials and Methods

  In this research, the fuzzy Delphi technique is used to identify the dimensions of knowledge management capability building, and the fuzzy Dimtel technique is used to examine the cause and effect relationships of the knowledge
  management capability building model in relief organizations, and the fuzzy ANP technique is used to determine the importance and priority of factors. Aid organizations are also studied in this research.

  Findings

  The results of this research showed that the factor of specific strategies and goals in enabling knowledge management is the most effective factor among other factors, and the factor of designing effective processes to enable knowledge management is the most effective factor and ultimately the most important factor among Other factors are specific strategies and goals in enabling knowledge
  management.

  Conclusion

  The results obtained from Fuzzy Dimetal technique and Fuzzy ANP show that after the factor of specific strategies and goals in knowledge management capabilities, the support factor of senior managers is the most influential and important factor in applying knowledge management, in fact, the managers of the organization as a model They are for all the employees of the organization and they should have enough knowledge about knowledge management and its benefits in the organization.

  Keywords: Capability Building, Knowledge Management, Fuzzy Dimtel, Fuzzy ANP, Relief Organizations
 • Razieh Noorozi, Seyyed Abedin Hosseini Ahangari, Mohammad Karim Saberi*, Ronak Hamzei, Elahe Talebi Ghane Pages 189-197
  Purpose

  Paying attention to how to train human resources to administer and perform health-therapeutic services is of particular importance. Career expectations and attitudes that students have about their future careers should be properly known, because career expectations and its role in creating employment and thus economic growth cannot be ignored. For this purpose, it is necessary to have information about the current situation and students' attitudes. Based on this, this study was conducted with the aim of determining the degree of satisfaction of medical librarianship and informatics students of the country's medical sciences universities with their field of study and their views on their field of study and their future careers.

  Materials and Methods

  This is a descriptive-analytical cross-sectional study on medical librarianship and information science students of universities of medical sciences offering this field in the undergraduate and postgraduate levels, which include universities of medical sciences in Isfahan, Ahvaz, Bushehr, Tehran, Tabriz, Shahid Beheshti, Kerman, Iran, and Hamadan were conducted. The sample size for this study was estimated to be 148 people. The data collection tool in this study was a questionnaire consisting of two parts. The first part included the demographic characteristics of the students, the second part included 8 questions to measure satisfaction, 9 questions to examine the students' point of view about the field of study, and 4 questions to measure their point of view regarding the future of employment. Questionnaire questions were scored on a five-point Likert scale from very high (5 points) to very low (1 point). Finally, the obtained information was analyzed by descriptive statistics (frequency, percentage, average) and analytical tests (independent t and chi-square) using SPSS software version 26 at a significance level of 0.05.

  Findings

  The overall satisfaction of students in the study field of medical librarianship and information was reported as 44.51%. The way of teaching practical and theory courses, personal and personality characteristics of the professors and their academic level from the point of view of average students were mentioned. The most important factor that creates a positive attitude of students towards the field of study was the possibility of serving people and society.

  Conclusion

  increasing educational facilities and equipment, improving their knowledge about this field and creating conditions to increase job opportunities in order to increase the level of satisfaction and interest in continuing education, as well as proper curriculum planning in this field will be effective.

  Keywords: Continuing Education, Satisfaction, Librarianship, Medical Information, Field of Study, Student’s Point of View
 • Davood Kianoosh, Zahra Boroumand*, Ali Rezaian Pages 198-207
  Purpose

  Universities are facing increasing challenges in the third millennium AD, solving such challenges requires leaders. Now, if in any way, leadership in universities is neglected or faced with imprudence, it will directly have a destructive effect on the quality of working life of employees. The aim of the research is to present a leadership model with an approach to the quality of working life of employees of Isfahan Islamic Azad Universities.

  Materials and methods

  The research method is qualitative, applied study, and the data analysis method is thematic analysis. The data collection tool is an unstructured interview with 30 experts who were selected through purposive sampling.

  Findings

  Based on data analysis, leadership style (721 examples, 32 sub-themes, 14 main themes) and work life quality (273 examples, 23 sub-themes, 17 main themes) were presented. The obtained results led to the presentation of 6 leadership styles and 8 components of the quality of work life as a general axis, based on the number of general axes, a conceptual model of university leadership with an approach to the quality of work life of employees was presented, which was approved by management experts.

  Conclusion

  It can be concluded that the leadership style improves the quality and empowerment of employees with regard to the quality of work life

  Keywords: Leadership Model, Leadership, Quality of Work Life, Islamic Azad University
 • Elahe Zayerzadeh, Forough Jafari*, Rozita Zabihi, Kianoush Zahrakar Pages 208-217
  Purpose

  Female nurses sometimes suffer from work-family conflict due to many work-related problems. As a result, the aim of this research was investigate the structural model of strength-based leisure time and work-family conflict with the mediating role of emotional regulation on female nurses.

  Materials and Methods

  This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was correlation. The research population was female nurses of hospitals in the 2nd district of Tehran in 2021 year. The sample size was determined to be 210 people, which were selected by randomly cluster sampling method. The research tools were the questionnaires of strength-based leisure time (Questioner based on Peterson and Seligman, 2004), work-family conflict (Carlson et al, 2000) and emotional regulation (Gross and John, 2003). Data were analyzed by path analysis method in Lisrel software.

  Findings

  The findings showed that leisure time based on wisdom on work-family conflict, leisure time based on ascendency on emotional inhibition and emotional inhibition on work-family conflict in female nurses had a direct and significant effect (P<0.05), but leisure time based on wisdom on emotional inhibition and leisure time based on ascendency on their work-family conflict did not have a direct and significant effect (P<0.05). Also, leisure time based on wisdom and leisure time based on transcendent with the mediating role of emotional inhibition on work-family conflict in female nurses had an indirect and significant effect (P<0.05).

  Conclusion

  According to the findings, to reduce work-family conflict it is possible to provide the basis for increasing leisure time based on wisdom and leisure time based on transcendent and decreasing emotional inhibition in female nurses.

  Keywords: Strength-based Leisure Time, Work-Family Conflict, Emotional Regulation, Female Nurses
 • Fatemeh Kahaki, NourMohammad Bakhshani*, Mohammadali Fardin Pages 218-226
  Purpose

  Diabetic patients faced with many problems in the field of health promoting lifestyle and health hardiness. Therefore, present research was conducted with the aim of effectiveness of motivational interview on health promoting lifestyle and health hardiness in patients with type 2 diabetes.

  Materials and Methods

  This study was semi-experimental with pretest and posttest design with control group. The research population was type 2 diabetes patients had files in Diabetes Association of Zahedan city in the spring of 2021 year. After reviewing the inclusion criteria, number of 30 people were selected by purposive sampling method and randomly replaced in two equal groups. The experimental group was trained 8 sessions of 70 minutes with the motivational interview method and the control group was placed on a waiting list for training. The research instruments were the health promoting lifestyles profile II (Walker et al., 1995) and revised health hardiness inventory (Gebhardt et al., 2001). Data were analyzed by tests of chi-square and multivariate analysis of covariance in SPSS-19 software.

  Findings

  The findings showed that the experimental and control groups did not significantly different in terms of gender, age, education and marital status (P>0.05). Also, the motivational interview method in comparison with the control group led to increase the health promoting lifestyle and health hardiness in patients with type 2 diabetes (P<0.001).

  Conclusion

  According to results of this study, health experts and therapists can use from motivational interview method to improve health related traits especially increasing life expectancy, health promoting lifestyle and health hardiness.

  Keywords: Motivational Interview, Health Promoting Lifestyle, Health Hardiness, Type 2 Diabetes
 • Meghdad Aminian, Seyed Mohammad Bagheri*, Mahdi Roholamini Pages 227-243

  The rapid development of digital technology has changed people's lives in various fields. Businesses use social networks as a way to help customers communicate and to obtain information about their interests and characteristics, as well as to provide Customer service has started in an attractive technological environment. The purpose of this research was to analyze the factors affecting brand promotion in cognitive, emotional and behavioral fields in social networks. Delphi method and Likert scale were used in this study. The results of different Delphi rounds show the factors affecting brand promotion from the experts' point of view as seven factors of social business drivers, previous experience and perceived values ​​of advertising branded websites among the antecedents or perceptual business drivers and customer brand engagement and relationship attitude. Brand status in attitudinal dimensions and finally brand health and customer business relationships were recognized as consequences or brand promotion.

  Keywords: Brand Promotion, Social Networks, Perceptual Business Drivers, Attitude, Brand Health, Customer Business Relationships