فهرست مطالب

یافته های نوین در علوم زیستی - سال نهم شماره 2 (پیاپی 32، تابستان 1401)
 • سال نهم شماره 2 (پیاپی 32، تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید محمدعلی شریعت زاده*، زهرا علیزاده صفحات 81-94

  ا نانوذرات نقره بواسطه توانایی ایجاد سمیت در تخمدان ها، قادرند باروری زنان را تحت تاثیر قرار دهند. هدف از این مطالعه، بررسی نقش حفاظتی جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس، در برابر سمیت ایجاد شده با نانوذرات نقره، در تخمدان موش های نژاد NMRI است. در این مطالعه، 24 راس موش نژاد NMRI به چهار گروه شش تایی تقسیم شدند: کنترل، نانوذرات نقره (mg/kg/day500)، اسپیرولینا (mg/kg/day300) و نانوذرات نقره + اسپیرولینا (با همان دوزهای تعریف شده). 30 روز پس از تیمار دهانی از طریق گاواژ، پارامترهای بیوشیمیایی اندازه گیری شد و تخمدان های چپ از نظر استریولوژیکی بررسی شدند. در گروه نانوذرات نقره، مقدار ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرم، غلظت هورمونی، حجم جسم زرد و تعداد فولیکول های سالم در مقایسه با گروه کنترل، به طور معنی داری کاهش یافت (P<0/05). در گروه  اسپیرولینا، غلظت مالون دی آلدیید و فولیکول های آترزی شده به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود (P<0/05). میانگین حجم کل تخمدان، کورتکس، مدولا، انواع فولیکول ها و هسته آن ها، همچنین ضخامت منطقه شفاف در هیچ کدام از گروه ها اختلاف معنی داری نسبت به گروه کنترل نداشت (P>0/05). اگرچه اسپیرولینا در گروه نانوذرات نقره + اسپیرولینا، نتوانست پارامترهای فوق را تا سطح گروه کنترل جبران کند، اما با کاهش استرس اکسیداتیو، توانست آسیب تخمدانی ناشی از نانوذرات نقره را به میزان قابل توجهی بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: استرس اکسیداتیو، استریولوژی، فولیکول، منطقه شفاف، هورمون های جنسی
 • فاطمه موسوی*، یوسف شاه علی، خوزه اوتروس، کارل کریستین برگمان صفحات 95-114

  آلرژی های تنفسی در دو دهه گذشته تا حدی در نتیجه تغییر اقلیم در حال افزایش هستند. برای بسیاری از گونه های درختی، گراس و علف هرز افزایش تولید گرده و طول مدت گرده افشانی، منجر به افزایش طولانی مدت آلرژن های گرده ای در جو؛ جابجایی های زودهنگام دانه های گرده هوابرد و تماس طولانی مدت با آلرژن های تنفسی با اثرات مهم سلامتی بر روی افراد آلرژیک می گردد. هدف از این مقاله بررسی اثر تغییر اقلیم  و عوامل هواشناختی بر روی شاخص های فصل گرده ای با یک تمرکز ویژه بر روی تاکسون های اصلی آلرژی زا در سرتاسر جهان است. متغیرهای اصلی تاثیرگذار بر فنولوژی گلدهی مانند موقعیت مکانی، عوامل اقلیمی و هواشناختی، شناسایی، مورد بحث و اثبات قرار گرفتند. دما، تشعشع خورشیدی، رطوبت، سرعت و جهت باد، از جمله مهمترین عوامل هواشناسی اثرگذار بر نوسانات غلظت سالانه گرده های هوابرد آلرژی زا هستند. اگرچه تغییرات قابل توجهی مطابق با گونه های آلرژی زا و ناحیه چغرافیایی مورد مطالعه مشاهده شد، اما به نظر می رسد دما مهمترین عامل اقلیمی اثرگذار بر فنولوژی گلدهی و شاخص های فصل گرده ای به ویژه در گونه های درختی باشد. افزایش سطوح دی اکسیدکربن همچنین منجر به افزایش زیست توده گیاهی، افزایش شدت گلدهی و تولید گرده در چندین گونه آلرژی زای درختی ، گراس و علف هرز می گردد. در پرتو این بررسی شواهد فزاینده ای وجود دارد که از تاثیر تغییر اقلیم بر فنولوژی گلدهی و شاخص های فصل گرده ای تعداد قابل توجهی از گونه های گیاهی مهاجم و زینتی آلرژی زا حمایت می کند.

  کلیدواژگان: آئروبیولوژی، آلرژی، هوابرد، تغییر اقلیم، عوامل هواشناختی، فنولوژی گلدهی
 • حدیقه صائب مهر، فرناز رفیعی، محمدهادی گیویان راد، گلاله مصطفوی* صفحات 115-123

  در مطالعه حاضر، دو هورمون گیاهی تنظیم کننده، آبسزیک اسید و اکسین، از دو جلبک ماکروسکوپی، یعنی سارگاسوم موتیکوم و گراسیلاریا کورتیکاتا، برای اولین بار استخراج شدند. نمونه برداری هر ماه با سه تکرار از سواحل استان بوشهر واقع در ناحیه شمالی خلیج فارس برای شش ماه متوالی انجام شد. تغییر بیوماس جلبکها و تاثیرات احتمالی تعدادی عوامل محیطی اندازه گیری شدند. فیتوهورمون های استخراج شده با استفاده از روش HPLC جداسازی شدند و از طریق تزریق استانداردها شناسایی شدند. بیشترین مقدار فیتوهورمون  ABA در هر دو گونه در آبان رخ داد.  همچنین، بیشترین مقدار اکسین در سارگاسوم موتیکوم در اردیبهشت گزارش شد، در حالی که بیشترین مقدار این هورمون در گراسیلاریا کورتیکاتا در دی ماه مشاهده شد. در ماه دی بیشترین میانگین بیوماس در سارگاسوم موتیکوم 679 گرم بر مترمربع بود، در حالیکه کمترین میانگین 20.66 گرم بر مترمربع در ماه شهریور مشاهده شد. علاوه بر این، بیشترین بیوماس متوسط در گراسیلاریا کورتیکاتا 423.33 گرم بر مترمربع در اسفند و کمترین میانگین 158 گرم بر متر مربع در آبان گزارش شد. نتایج آزمون آنوا و چای اسکور تفاوت قابل ملاحظه ای را در همه نمونه ها نشان داد. این فیتوهورمونها می توانند در تهیه کود مایع جلبکی در مطالعات آتی به کار برده شوند.

  کلیدواژگان: بیوماس جلبکی، آبسزیک اسید، اکسین، استخراج هورمون، جلبکهای ماکروسکوپی
 • لیدا جلالی رودسری، آذرنوش جعفری*، جمیل واعظی، احسان کریمی صفحات 124-131

  DNA استخراج شده با کیفیت بالا در بدست آمدن باندهای واضح در مرحله الکتروفورز و نتایج صحیح در تعیین توالی نقش مهمی ایفا می کند. معمولا CTAB یکی از روش های رایج برای استخراج DNA است که برای برگ های قدیمی نمونه های هرباریومی سرده تمشکین (Bellevalia) که متابولیت های ثانویه با اثر بازدارندگی دارد مناسب نسیت. برای حل این مسیله، تغییراتی در مراحل مختلف CTAB اعمال شد و ترکیبات زغال فعال، فنل، استات پتاسیم و RNase استفاده شد و آب دیونیزه جایگزین Tris EDTA شد تا ناخالصی ها حذف شده و DNA با کیفیت تری بدست آید. داده های میزان جذب DNA روش جدیدبا روش CTAB در طول موج های 260 و 280 نانومتر مقایسه شد. نتایج، تغییر 15تا80 برابری در غلظت DNA را نشان داد. این مطالعه روش اصلاح شده ای را پیشنهاد می کند که امکان استخراج DNA با کیفیت بالاتری نسبت به روش CTAB را از برگ های قدیمی نمونه های هرباریومی Bellevalia  امکان پذیر می کند.

  کلیدواژگان: تمشکین، خالص سازی DNA، زغال فعال، فنل، نانودراپ
 • فرشید معماریانی*، حمید اجتهادی، علی اصغر ارجمندی، محمدرضا جوهرچی صفحات 132-138

  گونهPiptatherum ferganense  به عنوان گزارش جدیدی برای فلور گندمیان ایران از منطقه حفاظت شده قورخود و کوه های آلاداغ در خراسان شمالی معرفی می شود. دامنه پراکندگی اصلی این گونه در شرق منطقه ایران و تورانی است و با یک جدایی جغرافیایی در شمال شرق ایران یافت شده است. ویژگی های ریخت شناسی P. ferganense به تصویر کشیده شده و با نزدیکترین خویشاوند خود P. latifolium مقایسه شده است. این گونه با صفاتی مانند آرایش یکنواخت سنبلچه ها در گل آذین، پوشینه سرنیزه ای، و سیخک کوتاهتر از P. latifolium متمایز می شود. نکاتی درباره آرایه شناسی، اکولوژی، جغرافیای گیاهی و وضعیت حفاظتی این گونه ارایه شده است.

  کلیدواژگان: تنوع زیستی، جغرافیای گیاهی، حفاظت، خراسان-کپه داغ، گراس ها
 • زهره آتشگاهی، فرشید معماریانی*، محمدرضا جوهرچی، وحید جعفری پلگرد صفحات 139-143

  گونه Halimocnemis commixta به عنوان گزارش جدیدی برای فلور ایران از باقیمانده جنگل های پسته وحشی در شمال شرق ایران معرفی می شود. این گونه در فضاهای باز بین درختان و بر روی خاکهای شور و به همراه سایر گیاهان شاخص شورپسند دیده می شود. در این مقاله تصاویر این گیاه ارایه و با گونه های خویشاوند نزدیک خود مقایسه می شود. این گونه با گل های دسته ای و میوه های شاخدار نامنظم از گونه خویشاوند H. gamocarpa و با کرک های کاملا کوتاه و خوابیده از گونه H. pilosa قابل تشخیص است. نکاتی نیز درباره پراکندگی، بوم شناسی و موقعیت حفاظتی این گونه ارایه می شود.

  کلیدواژگان: آرایه شناسی، تیره اسفناجیان، جغرافیای گیاهی، حفاظت، خراسان-کپه داغ
 • فریده عطار، حسین معروفی، منصور میرتاج الدینی، آرش ستوده* صفحات 144-152

  دو گونه جدید از سرده کوزینیا شرح داده می شود. کوزینیا برنمولریانا از غرب ایران که بر اساس بعضی صفات کلیدی مانند تعداد گل و برگک و شکل گل آذین در بخشه هاوسکنختی قرار می گیرد. این گونه با گونه نزدیکش یعنی کوزینیا هاوسکنختی و کوزینیا کرکسنسیس مقایسه می شود. دومین گونه جدید به نام کوزینیا سمناننسیس از شمال شرق ایران شرح داده می شود که بر اساس صفاتی چون تعداد گل، ساقه بالدار و شکل برگک در بخشه استنوسفاله قرار می گیرد و با نزدیکترین خویشاوندان خود یعنی گونه های کوزینیا الکسینکوانا و کوزینیا گلوکوپسیس مورد مقایسه قرار می گیرد. عکس های این گونه ها و نقشه های پراکنش ارایه می شوند.

  کلیدواژگان: کوزینیا، آرایه شناسی، ریخت شناسی، بورنمولر، فلور ایران
|
 • Seyed Mohammad Ali Shariatzadeh*, Zahra Alizadeh Pages 81-94

  Silver nanoparticles (Ag NPs) can affect female fertility because they can cause toxicity in the ovaries. The aim of this study is to see if Spirulina platensis (SP) can protect mouse from Ag NPs-exposed toxicity in its ovary. Twenty-four female Naval Medical Research Institute (NMRI) mice were divided into four groups (n = 6 per group): control; Ag NPs (500 mg/kg daily); SP (300 mg/kg daily) and Ag NPs + SP (With the same defined doses). 30 days after oral gavage treatment, biochemical parameters were measured and ovary compartments were estimated stereologically. The Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) values, hormonal concentrations, corpus luteum volume, and the number of healthy follicles were all significantly lower (p<0.05) in the Ag NPs group compared with the control group. in the SP group, malondialdehyde concentration and atretic follicles were significantly lower (p<0.05) compared with the control group. There was no significant difference in the mean total volume of ovary, cortex, medulla, oocyte and its nucleus, and the thickness of the zona pellucida in any group. Although, SP in the Ag NPs + SP group cannot compensate the above parameters to the control level, it considerably improves ovarian damage caused by Ag NPs through reducing oxidative stress.

  Keywords: stereology, follicles, hormones, oxidative stress, zona pellucida
 • Fateme Mousavi*, Youcef Shahali, José Oteros, Karl-Christian Bergmann Pages 95-114

  Pollen respiratory allergies have been increasing in prevalence over the last two decades, partly as the result of the impact of climate change. For many allergenic trees, grass and weed species, increased pollen production and prolonged pollination period result in long-term increased abundance of pollen allergens in the atmosphere; earlier shifts of airborne pollen grains and prolonged exposure to respiratory allergens with important health effects on allergic individuals. The aim of this review paper was to investigate the impact of climate change and meteorological factors on pollen season indicators with a special focus on the main allergenic taxa worldwide. Main variables influencing flowering phenology such as location, climatic and meteorological parameters were identified, discussed and substantiated by published literature. Temperature, solar radiation, humidity, rainfall, wind speed and direction were identified among the most important meteorological parameters affecting the fluctuations of annual concentrations of allergenic airborne pollen grains. Although notable variations were observed according to allergenic species and studied geographical areas, temperature appeared to be the most important climatic parameter affecting flowering phenology and pollen season indicators, especially in tree species. Rising carbon dioxide levels also result in increased plant biomass, increased flowering intensity and pollen production in several tree, grass and weed allergenic species. In the light of this review, there is a growing body of evidence supporting the effect of climate change on the flowering phenology and pollen season indicators of a substantial number of allergenic ornamental and invasive plant species.

  Keywords: aerobiology, allergy, airborne, climate change, meteorological factors, flowering phenology
 • Hadigheh Saebmehr, Farnaz Rafiee, Mohammad Hadi Givianrad, Golaleh Mostafavi* Pages 115-123

  In the present study, two regulatory phytohormones, abscisic acid and auxin, were extracted from two different macroalgae, Sargassum muticum and Gracilaria corticata, for the first time. Sampling was performed each month with three replicates, from Bushehr Province shores located in the north region of Persian Gulf for six alternative months. The alteration of seaweeds biomass and the probable impacts of some environmental factors were measured. The extracted phytohormones were isolated employing HPLC method and identified by injection of standards. The highest amount of ABA phytohormone in the two species, occurred in November. Also, the highest amount of Auxin in Sargassum muticum was reported in May, while the highest amount of this hormone in Gracilaria corticata was observed in January. In January, the maximum mean biomass in Sargassum muticum was 679gr/m2, while the minimum mean of 20.66gr/m2 was observed in September. Moreover, the highest average biomass in Gracilaria corticata was 423/33gr/m2 in March and the lowest mean of 158g/m2 was reported in November. ANOVA and Chi-squared test results showed a significant difference in all samples. These phytohormones could be applied in preparing algae liquid fertilizer in future studies.

  Keywords: algal biomass, abscisic acid, auxin, hormone extraction, macroalgae
 • Lida Jalali Roudsary, Azarnoosh Jafari*, Jamil Vaezi, Ehsan Karimi Pages 124-131

  High-quality DNA extraction plays an important role to make sharp bands in the gel electrophoresis and also produces clean chromatograms. Usually, DNA extract is delivered using the modified CTAB method but this method cannot obtain high-quality DNA for molecular analysis from old dried leaves of Bellevalia due to having different chemical compounds which inhibit to obtain a clear DNA extraction. To solve the problem, in different phases of a modified CTAB protocol, activated carbon, phenol, potassium acetate, RNase and deionized water (instead of TE) were applied to eliminate contaminants and improve obtained high-quality DNA. The DNA absorption data from the modified method were compared with CTAB method in 260 and 280 nm wavelengths. The results showed a 15-80-fold change in the DNA concentration. This study suggests the modified method of extraction is more efficient in the quality of DNA obtained from the little amount of herbarium old leaves of Bellevalia than that of the CTAB method.

  Keywords: activated charcoal, Bellevalia, DNA purification, phenol, nanodrop
 • Farshid Memariani*, Hamid Ejtehadi, Ali Asghar Arjmandi, Mohammad Reza Joharchi Pages 132-138

  Piptatherum ferganense is recorded as a new grass species for the flora of Iran collected from Ghorkhod Protected Area and Aladagh Mountains in North Khorassan province. The core distribution range of the species is Eastern Irano-Turanian with a disjunction in northeastern Iran. The morphological characters of P. ferganense are illustrated and compared with the closely related P. latifolium. It can be distinguished from P. latifolium by its evenly arranged spikelets in the panicle, lanceolate fertile lemma, and shorter lemma awns. Notes on taxonomy, ecology, phytogeography, and conservation status of the recorded species are provided.

  Keywords: biodiversity, conservation, Khorassan-Kopet Dagh, grasses, phytogeography
 • Zohreh Atashgahi, Farshid Memariani*, Mohammad Reza Joharchi, Vahid Jafari Polgerd Pages 139-143

  Halimocnemis commixta is recorded as a new species for the flora of Iran from Pistacia vera woodland remnants in NE Iran. It grows on open salty soils with several typical halophytic plants. The new species record is illustrated and compared with the closely related species. It can be distinguished from H. gamocarpa by its clustered flowers and irregularly horned fruits and differs from H. pilosa by its entirely short and adpressed hairs. We provide some additional notes on the distribution, ecology, and conservation status of the newly recorded species.

  Keywords: Chenopodiaceae, conservation, Khorassan-Kopet Dagh, phytogeography, taxonomy
 • Farideh Attar, Hossein Maroofi, Mansour Mirtadzadini, Arash Sotoodeh* Pages 144-152

  Two new species of Cousinia are described from Iran. Cousinia bornmulleriana from the west that can be placed in sect. Haussknechtii based on some key characters such as flower numbers, phyllary numbers and the inflorescence form traits. This species can be also compared with its closest relative C. haussknechtii. and C. karkasensis. The second new species, C. semnanensis, from North East of Iran, belongs to the sect. Stenocephalae for its flower numbers, winged stem, and phyllaries shape, and is compared to C. alexeenkoana and C. glaucopsis as its close relative. Natural photos and distribution maps are presented.

  Keywords: Cousinia, taxonomy, morphology, Bornmüller, flora of Iran