فهرست مطالب

مطالعات حقوق عمومی - سال پنجاه و دوم شماره 3 (پاییز 1401)

نشریه مطالعات حقوق عمومی
سال پنجاه و دوم شماره 3 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/20
 • تعداد عناوین: 25
|
 • همایون مافی*، علی قهاری صفحات 1123-1146
  دیوان دعاوی ایران - ایالات متحده، به عنوان یک نهاد داوری موردی بین المللی، در راستای صلاحیت موضوعی اعطایی، رکن شایسته رسیدگی به اختلاف های فی مابین ایران و ایالات متحده در خصوص تفسیر یا چگونگی اجرای هریک از مقررات بیانیه های الجزایر است. از آنجا که «تفسیر»، واسط قاعده و واقعه است، ازاین رو دیوان برای تفسیر، مجاز است تا برای اتصال صحیح قاعده به واقعه، به اصول کلی حقوقی، عرف و تعهدات ضمنی نیز متوسل شود. در این زمینه دیوان تلاش کرد تا در چارچوب قواعد و مقررات حقوق بین الملل معاهدات، با ایجاد رویه قضایی منسجم حکم صادر کند؛ احکامی که سبب افزایش انگیزه دولت های ایران و ایالات متحده، برای تبعیت از اصول و قواعد حقوق بین الملل معاهدات شود. این مقاله بر آن است تا با تجزیه وتحلیل آرای صادره از سوی دیوان، توسعه و تعمیم رویه و عملکرد دیوان در اعمال این اقدام ها را مورد بررسی و مداقه قرار دهد.
  کلیدواژگان: اصول کلی حقوق، تفسیر، تعهد ضمنی معاهدات، رویه قضایی، عرف
 • راحله سادات حسینی، محمدجواد جاوید*، سید محمد حسینی، بابک درویشی صفحات 1147-1164

  از منظر قانون اساسی با اتکا صرف به صندوق‏های بازنشستگی، اعمال عدالت اجتماعی برای همگان تحقق‏پذیر نیست. این یک مفروض مهم تحقیق است، زیرا اصول سرمایه‏گذاری در این صندوق‏ها مبتنی بر اصالت سود و پایداری صندوق و ارایه خدمات به بیمه‏شدگان است، درحالی‏که منظور قانونگذار در بند 12 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد رفاه و رفع فقر به‏منظور برقراری عدالت اجتماعی برای عموم شهروندان است. پرسش اصلی این مقاله در خصوص حدود مداخلات دولت در صندوق‏های بازنشستگی در راستای تحقق عدالت اجتماعی است. بنابراین پژوهش حاضر به‏نوعی اصول یک طرح تامین اجتماعی موفق را در کنار مداخلات دولت‏ها در صندوق‏های بازنشستگی بررسی می‏کند. در این خصوص صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی جایگاه ویژه‏ای دارد که تحقیق با استفاده از داده‏های اسنادی-کتابخانه‏ای و با تاکید بر تحلیل محتوای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بررسی آن می‏پردازد. فرضیه تحقیق آن است که نحوه اعمال حاکمیت قوه مجریه به‏منظور اجرای بند 12 اصل 3 و اصل 29 قانون اساسی، مداخله در نحوه سرمایه‏گذاری صندوق‏های بازنشستگی و به‏طور اخص صندوق تامین اجتماعی است که در فرایند بحث تا نتیجه اثبات شده است.

  کلیدواژگان: تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، عدالت اجتماعی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مداخله دولت
 • زهرا مشرف جوادی*، سید قاسم زمانی، زهرا ابراهیمی صفحات 1165-1184

  برخورداری از مسکن مناسب از جمله نیازهای اساسی بشر است که تحقق سایر حقوق بدان وابسته است. ازاین رو در بسیاری از اسناد ملی، منطقه ای و بین المللی حق مسکن شناسایی شده است. اما این امر باید مورد توجه قرار گیرد که صرف برخورداری از یک حق به تنهایی کفایت نمی کند و ضمانت اجرا و همچنین حق اقامه دعوا برای برخورداری از آن حق هم اهمیت دارد. ازاین رو این مسیله مطرح است که آیا حق مسکن قابلیت دادخواهی در نظام حقوقی بین المللی و ملی را خواهد داشت. در نظام بین المللی حقوق بشر با تصویب پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) در سال 2008 این امر با رعایت ضوابط خاص و تفاسیر کمیته محقق شده است؛ اما دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولتی که عضو میثاق است و عضو پروتکل الحاقی بدان نیست، رویه خاص خود را خواهد داشت. در نتیجه این پژوهش بر آن خواهد بود تا سیستم و رویه استناد و دادخواهی حق مسکن در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران در موارد خاص را توصیف و تحلیل کند.

  کلیدواژگان: حق بر مسکن، حقوق بشر، قابلیت دادخواهی مسکن
 • مریم سید حاتمی، نسرین مصفا* صفحات 1185-1203
  دولت‏ها در اسناد متعدد بین ‏المللی و منطقه‏ای حقوق بشر، متعهد به احترام، حمایت و تحقق حق آموزش به طور برابر و بدون اعمال هرگونه تبعیض شده‏ اند. تبعیض مبتنی بر جنسیت یکی از آن موارد است که به محرومیت از حق آموزش برابر برای دختران و زنان منجر می‏شود. این حق به طور مستقیم و غیرمستقیم در اسناد مذکور مورد عنایت قرارگرفته است و از دولت‏ها خواسته شده است که حق آموزش برابر را برای همه افراد فراهم کنند. سوال اساسی این مقاله، پیرامون راهکارهای مطالبه حق آموزش برابر در صورت نقض آن توسط دولت‏های متعهد درتحقق آن می‏باشد. بر مبنای پژوهش که با استفاده و استناد به اسناد بین ‏المللی و منطقه‏ ای انجام شده است. قربانیان تبعیض جنسیتی می‏توانند با توسل به سازوکارهای حقوقی قضایی، شبه ‏قضایی و غیرقضایی مندرج در اسناد فوق حق خود را از دولت‏های متعهد مطالبه کنند.
  کلیدواژگان: برابری جنسیتی، تبعیض جنسیتی، حق بر آموزش، مسئولیت دولت ها
 • توکل حبیب زاده، محمد بهادری جهرمی*، محمدرضا اصغری شورستانی صفحات 1205-1225
  فرایند تفسیر پیش و بیش از آنکه نیازمند مکاتب و روش های تفسیری باشد، نیازمند مفهومی به نام نظریه تفسیری است؛ نظریه ای که به پرسش کلان چیستی تفسیر پاسخ قابل قبولی بدهد و بتواند مشروعیت سنج تفاسیر ارایه شده از سوی مفسر باشد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، در پاسخ به این پرسش که نظریه تفسیری صحیح چیست و چه مولفه هایی دارد، «نظریه تفسیر اجتهادی» را ارایه کرده که اولا تفسیر را جزیی از نظام حقوقی و پاسخ نظام حقوقی به مسیله مورد ابتلا می داند؛ ثانیا با توجه به دو رکن مهم نظام حقوقی یعنی «مبانی» و «اهداف»، معتقد است تفسیر صحیح، تفسیری است که در بعد وجودی برآمده از مبانی نظام حقوقی و در بعد کارکردی تامین کننده اهداف نظام حقوقی باشد.
  کلیدواژگان: تفسیر قانون اساسی، شورای نگهبان، نظریه تفسیر به مثابه پاسخ نظام حقوقی، نظریه تفسیری، نظریه حقوقی
 • حمید الهوئی نظری، صالح امیری*، زهرا بی نیاز صفحات 1227-1252
  مبادلات مالی در حیات اقتصادی جوامع گوناگون، هیچ گاه به روش های رسمی مورد تاکید دولت ها منحصر نبوده است، بلکه همواره حسب نیازهای اقتصادی افراد هر جامعه روش هایی به ابتکار دولت ها، به موازات سازوکارهای رسمی به منظور جابه جایی وجوهات و اعتبارات به کار گرفته شده است. این روش های پرداخت جایگزین، افزون بر مرتفع کردن نیازهای مشروع جوامع مذکور، گاه توسط مجرمان و در راستای ارتکاب جرایمی مانند پول شویی و تامین مالی تروریسم نیز به کار گرفته شده اند تا روند اکتشاف و تعقیب این جرایم را برای دولت ها دشوارتر سازند. در همین زمینه اسناد بین المللی مانند کنوانسیون های مبارزه با فساد و مقابله با تامین مالی تروریسم و توصیه نامه های گروه ویژه اقدام مالی به طور مفصل و قطعنامه 1373 شورای امنیت به طور ضمنی، سعی در ترغیب دولت ها برای اعمال نظارت و اتخاذ راهکارهایی به منظور مقابله با سوءاستفاده های این چنینی کرده اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و با تطبیق نظم حقوقی موجود در جمهوری اسلامی ایران مشخص شد که اگرچه کشورمان سعی کرده است تا خود را با استانداردهای بین المللی در ارتباط با نظام های پرداخت جایگزین در جرم پول شویی منطبق سازد، هنوز در این باره در قوانین و مقررات نقصان وجود دارد. نقصان مذکور در جرم تامین مالی تروریسم نیز به صورتی بارزتر موجود است که نیازمند اقدام های تقنینی مشخصی در این زمینه است.
  کلیدواژگان: پول شویی، تامین مالی تروریسم، گروه ویژه اقدام مالی، نظام های پرداخت جایگزین
 • علی محمد فلاح زاده*، محسن آهنگر سماکوش صفحات 1253-1271
  با وجود اصل حاکمیت قانون، گاهی اداره در اعمال صلاحیت خود تصمیماتی اتخاذ می کند که مخالف قانون است، لیکن همچون دیگر تصمیمات و اعمال قانونی اداره، دارای صورت قانونی است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این پرسش است که این نوع تصمیم ها باطل و بی اعتبارند یا اینکه دارای اعتبار بوده و صرفا قابل ابطال هستند؟ در میان نظریات مختلف ارایه شده، اصل حاکمیت قانون و عدم صلاحیت از یک سو موید نظریه بطلان و بلااثر بودن تصمیم اداره از زمان اتخاذ آن است، اما حقوق مکتسب و قطعیت حقوقی مهم ترین مبانی نظریه اعتبار تصمیم تا زمان ابطال و قابلیت ابطال ناظر بر آینده اند. در این خصوص اگرچه اصل حاکمیت قانون با عدالت فردی و انصاف در تعارض است، حفظ نظم و حاکمیت قانون ایجاب می کند تا تصمیم غیرقانونی را با عطف به زمان اتخاذ تصمیم، باطل دانسته و برای حفظ حقوق اشخاص، مرور زمان دعاوی نظارت قضایی، قابلیت ترمیم اعمال اداری و نظام جبران خسارت را پیش بینی کرد. رویه دیوان عدالت اداری در شعب و هیات عمومی حسب مورد به هر دو نظریه تمایل دارد، لیکن شعب دیوان بیشتر به نظریه بطلان و هیات عمومی به نظریه قابلیت ابطال گرایش دارد.
  کلیدواژگان: اصل حاکمیت قانون، باطل، تصمیم اداری، قابلیت ابطال
 • عباس میرشکاری*، فاطمه زارع صفحات 1273-1298
  اشخاص نسبت به تصویرشان حق انحصاری دارند؛ به گونه ای که می توانند با آزادی کامل درباره تصویر خویش تصمیم بگیرند. نظام حقوقی ایران، اغلب از ضمانت اجرای کیفری در برابر نقض این حق استفاده می کند. با این حال، به نظر می رسد مسیولیت مدنی، ضمانت اجرای موثرتری برای تشفی خاطر زیان دیده و بازگشت او به وضعیتش پیش از نقض حق باشد. در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر نیز، از حقوق مسیولیت مدنی برای جبران آسیب استفاده می شود. در مقاله پیش رو، با استفاده از روش کتابخانه ای، اطلاعات لازم جمع آوری و سپس با توصیف و تحلیل اطلاعات، تلاش می شود ارکان مسیولیت مدنی ناشی از نقض حق بر تصویر و روش مناسب برای جبران زیان وارده در نظام حقوقی ایران مطالعه و پیشنهادهایی در این باره ارایه شود. به عنوان نتیجه نهایی، این نکته قابل ارایه است که با توجه به اثر نقض حق تصویر بر زیان دیده و حسب اینکه به کدام یک از حقوق مالی یا غیرمالی زیان دیده، آسیب وارد شده است، می توان از دو روش مالی و غیرمالی برای جبران استفاده کرد. همان طورکه در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، از دو روش مذکور برای جبران زیان استفاده می کنند، این دو روش، در نظام حقوقی ایران نیز، با توجه به اوضاع و احوال پرونده، قابل استفاده اند.
  کلیدواژگان: حق تصویر، خسارت معنوی، دیوان اروپایی حقوق بشر، مسئولیت مدنی
 • محمدمهدی صادقی، مسعود راعی، لیلا رئیسی* صفحات 1299-1317
  به تدریج با گسترش و توسعه حقوق بین الملل و به تبع آن توسعه حقوق بشر شاهد دگرگونی در عرصه بین المللی هستیم، به طوری که نظام جهانی از نظام دولت محور به نظام فردمحور در حال پوست اندازی است. بنابراین ضرورت ارایه دیدگاه هایی که محور آن حاکمیت مردم باشد، بیش از پیش خودنمایی می کند. یکی از موضوعاتی که جهان امروز به آن مبتلاست، مسیله شناسایی دولت هاست. در این میان کلیدواژه حاکمیت مردم موضوعی است که مغفول واقع شده، ازاین رو در این تحقیق پس از بررسی دقیق دو نظریه اساسی اعلامی و تاسیسی نقاط منفی و مثبت آن ارایه شده و در کنار ارایه مفهومی مبسوط از حاکمیت مردم راه حل منطقی برای موضوع شناسایی دولت ها مطابق با حقوق بین الملل مبتنی بر عدالت ارایه خواهد شد.
  کلیدواژگان: حاکمیت مردم، حقوق بشر، حقوق بین الملل، شناسایی دولت ها، عدالت
 • خدیجه اکرمی، هدی غفاری*، ولی رستمی صفحات 1319-1340
  آزادی رسانه حق دسترسی به اطلاعات و همچنین انتشار انواع عقاید مختلف بدون سانسور دولتی و یا ترس از مجازات را برای رسانه تضمین می کند. آزادی رسانه، اغلب در نتیجه اقدام های دولت ها به چالش کشیده شده و محدود می شود. رسانه به انواع نوشتاری، دیداری و شنیداری تقسیم می شود. در این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی سانسور در رسانه در تقابل با آزادی فعالیت رسانه با تاکید بر نظام فعالیت رسانه در ایالات متحده آمریکا بررسی می شود. پرسش تحقیق این است که چگونه می توان ممنوعیت سانسور در رسانه را از تحمیل برخی محدودیت های مشروع و معقول بر آزادی رسانه تفکیک کرد؟ نتیجه اینکه رسانه مشمول حقوق و آزادی ها در یک جامعه دموکراتیک از یک سو و تکالیف و وظایف از سوی دیگر است. مفاهیمی چون امنیت ملی، افترا، جنگ، سخنان نفرت پراکنانه و محتویات مستهجن در زمره محدودیت های معقول آزادی رسانه تلقی می شود. در تعیین محدودیت رسانه اصل بر آزادی رسانه و محدودیت ها به شکل مضیق تفسیر می شود. همچنین این محدودیت ها باید موقتی باشد. با اینکه اصلاحیه نخست قانون اساسی آمریکا محدودیت هر شکلی از ابراز عقیده از سوی کنگره را ممنوع کرده است، اما کنگره و مجالس ایالتی و همچنین دیوان عالی فدرال با ارایه معیارهای دقیق، محدودیت های معقولی را بر آزادی رسانه در این کشور تحمیل می کند. روی هم رفته در این کشور محدودیت آزادی رسانه به طور دقیق مشخص شده و تعیین محدودیت های آزادی رسانه به معنای مسیولیت پذیری رسانه است.
  کلیدواژگان: آزادی اطلاعات، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، سانسور، مسئولیت
 • سهیل گلچین*، رضا موسی زاده صفحات 1341-1362
  کمیسیون حقوق بین الملل که خود تدوینگر و توسعه دهنده مفهوم قاعده آمره بود، اکنون در سلسله گزارش های اخیر و در مواجهه با دکترینی که در سالیان توسط اندیشمندان حقوق و محاکم قضایی پردازش شده، موضع میانه ای را اتخاذ کرده است؛ از یک سو با مبنا قرار دادن ماده 53 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969، قواعد آمره را بر پذیرش و شناسایی توسط دولت های جامعه بین المللی در کلیت خود منوط کرده و مبنای الزام آوری آن را اراده دولت ها دانسته است. از سوی دیگر، سرشت قواعد آمره را جهان شمول، برتر و تضمین کننده ارزش های بنیادین جامعه بین المللی تشخیص داده است که می تواند بر اراده دولت ها اعمال محدودیت کند. در این مقاله با تجزیه وتحلیل گزارش سال 2016 کمیسیون و مخبر ویژه آن، به این پرسش اساسی پرداخته شده که ماهیت قواعد آمره بین المللی بر کدام مبانی نظری استوار است و سرشت حقوقی این قواعد را کدام عناصر اساسی تشکیل می دهد؟ وجه تمایز این اثر با دیگر آثار علمی در زبان فارسی، پرداختن به جدیدترین گزارش کمیسیون درباره قواعد آمره و تجزیه وتحلیل و نقد آن از رهگذری تازه است؛ به نحوی که تلاش شده است تحولات نظری کمیسیون از سال 1969 تا کنون لحاظ شود.
  کلیدواژگان: حقوق بین الملل، حقوق ارادی، حقوق طبیعی، قواعد آمره، کمیسیون جامعه بین المللی
 • سید جمال سیفی*، وحید رضادوست صفحات 1363-1389
  حقوق بین الملل در مواجهه با مسایل مختلف موجود در جامعه بین المللی همواره به شکلی واحد عمل نمی کند. این امر بدین سبب است که در پس پشت این نظام حقوقی، مانند هر نظام دیگر، کارگزارانی انسانی قرار دارند که هریک مطابق مفروضات و پیش فرض های خود به فهم و تفسیر اصول و قواعد حقوقی بین المللی می پردازند. در این میان، دولت ها - به عنوان تابعان اصلی نظام حقوق بین الملل - با درکی ویژه از حقوق بین الملل سعی می کنند «منافع ملی» خود را به حداکثر برسانند. نوشتار حاضر در تلاش است تا به واسطه مفهوم «سیاست حقوقی خارجی»، اصناف عوامل دخیل در این نوع سیاست دولت ها را در راستای حل وفصل مسالمت آمیز اختلاف های بین المللی تحلیل کند و نشان دهد این سیاست چگونه به نظام فیصله اختلاف های بین المللی به طور عام، و تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری به طور خاص، جهت می دهد و در مقابل، سیاست حقوقی دیوان، به نوبه خود، بر سیاست حقوقی دولت های طرف اختلاف تاثیر می گذارد.
  کلیدواژگان: دولت، دیوان بین المللی دادگستری، سیاست حقوقی، سیاست حقوقی خارجی، سیاست قضایی، منافع ملی
 • فریبا علاسوند* صفحات 1391-1412
  مسیله این مقاله واکاوی معیار جنسیت به مثابه معیار اصلی در عدالت جنسیتی و به منظور درک نسبت میان آن و معیارهای مطرح در نظریه های مهم عدالت است. این معیارها عبارت اند از انصاف، نیاز، شایستگی. فمینیست ها نیز معیار جدیدی اضافه کرده و موضوع عدالت جنسیتی را پیش کشیده اند. مقاله حاضر به این پرسش پاسخ خواهد داد که جنسیت و عدالت جنسیتی به عنوان یک مفهوم متطور به چه معنا هستند و چه نسبتی با معیارهای مطرح در نظریه های عدالت دارند؟ بر این اساس، هدف از این مقاله این است که با واکاوی دقیق مفهوم جنسیت، بدانیم نسبت میان معیارها در نظریه های مهم عدالت با جنسیت چیست. روش این پژوهش گردآوری داده ها و سپس تحلیل محتوای آنهاست. نتایج این پژوهش عبارت است از: نظریه های عدالت تا حد زیادی کورجنس بوده و مبدا قریب به اتفاق این نظریات دانش اقتصاد و علوم سیاسی اند. فمینیست ها به نظریه های اصلی عدالت بی اعتنا بوده اند، چنانکه در این نظریه ها نیز به جنسیت توجه چندانی نشده است. تنها در نظریه جان رالز و نوشته های او اشاراتی به مفاهیم کلیدی فمینیستی شده است و برای وی جنسیت زنان همان قدر اهمیت دارند که سایر طبقات ضعیف در جامعه مانند معلولان، فقرا. سایر نظریه ها بیشتر به کلان تفکر اصلی نظریه پرداز متعهدند تا بخواهند مسایل گروهی مانند زنان را حل کنند. اگرچه فمینیست ها کوشیده اند که ربط خود را با نظریه های عدالت به گونه ای حفظ کنند، آنها در اصل تنها به برابری متعهدند. به همین سبب، عدالت جنسیتی در واقع قرایتی زنانه از نظریه برابری در نتایج است و به عنوان یک استراتژی در مرحله گذار به برابری جنسیتی مورد توجه قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: استحقاق، انصاف، شایستگی، عدالت، عدالت جنسیتی، نابرابری، نیاز
 • حسن خسروی*، مصطفی زارعی صفحات 1413-1432
  ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی، فصل نوینی را در مفهوم و ماهیت تعهد دولت ها به رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه در سرزمین های اشغالی گشوده و برای تمام دولت های اشغالگر تعهدات ایجابی و سلبی ایجاد کرده است. پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن واقعیت های موجود، در پی پاسخگویی به این پرسش که »تکالیف نیروهای اشغالگر اسراییل در مبارزه و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در سرزمین های اشغالی فلسطین مبتنی بر تعهدات بین المللی ناشی از معاهدات، عرف، اصول انسانیت و وجدان عمومی بر کدام بنیادهای حقوقی و فکری موجه سازی و ساماندهی می شود؟«، با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی تحلیل های حقوقی و واقعیت های موجود پرداخته و به این نتیجه رسیده است که به رغم تعهدات رژیم اشغالگر اسراییل از منظر تضمین احترام و رعایت حقوق بشردوستانه مبتنی بر ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی، در حوزه پیشگیری و مبارزه با کووید 19 به عنوان نمونه ای حیاتی از حق بر سلامت و صیانت از بهداشت عمومی ساکنان مناطق اشغالی فلسطین، ضمانت اجرای این تکلیف بنیادین حقوق بشری با چالش های جدی مواجه است.
  کلیدواژگان: پیشگیری و مبارزه با کووید 19، تضمین اجرای قواعد، حقوق بین الملل بشردوستانه، فلسطین، نیروهای اشغالگر اسرائیل
 • صادق جعفرزاده درابی*، ابراهیم بیگ زاده، میر شهبیز شافع صفحات 1433-1453
  در حقوق بین الملل واژگان متعددی برای اشاره به وضعیت هنجاری یک مقرره به کار می رود. اصطلاحاتی همچون قاعده، هنجار، استاندارد، اصول راهنما، کدهای رفتاری و مقررات همگی در زمره این تعابیرند. هرچند جایگاه و مبنای برخی از این تعابیر کاملا شناخته شده است، اما وضعیت برخی از آنها در هاله ای از ابهام بوده و مستلزم بررسی بیشتری هستند. استانداردهای بین المللی از مفاهیمی اند که در دسته اخیر قرار می گیرند. استانداردها بعضا توسط خود دولت ها و گاهی نیز توسط نهادهای غیردولتی وضع می شوند، با این حال موجد الزاماتی هستند. برخی از این استانداردها در پاره ای از ساختارهای الزام آور حقوقی بین المللی به ویژه آنهایی که در قلمرو حفاظت از محیط زیست ایجاد شده اند، منعکس می شوند. مقاله حاضر در پی روشن ساختن جایگاه استانداردهای بین المللی به ویژه استانداردهای خصوصی، قدرت هنجاری آنها و ظرفیت و صلاحیت نهادهای واضع آنان است. برای این منظور از شیوه توصیفی-تحلیلی و پدیدارشناختی اجتماعی استفاده شده است. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که استانداردهای خصوصی زیست محیطی، عملا از الزام نسبی برخوردارند.
  کلیدواژگان: استاندارد، انتشار گازهای گلخانه ای، قاعده، کشتیرانی، محیط زیست
 • حسین عبداللهی* صفحات 1455-1471
  مالیات بر نقل و انتقال املاک هرچند از منظر اقتصادی-مالی مورد مداقه صاحب نظران قرار گرفته، اما ابعاد حقوقی آن نیازمند تامل بیشتری است. قانون مالیات های مستقیم، مالیات یادشده را ذیل فصل «مالیات بر درآمد املاک» جای داده، با وجود این، ماهیت آن از نوع «مالیات مقطوع» است که این ماهیت، واجد آثار مثبتی در فرایند تشخیص مالیات خواهد بود. همچنین احراز انتقال ملک منوط به ثبت رسمی آن است، اما در موارد متعددی امکان قانونی اخذ مالیات از انتقالاتی که به شکل عادی انجام می گیرد نیز وجود دارد که البته به احراز برخی شروط وابسته است. همچنین واگذاری قطعی املاک در قالب های حقوقی متنوعی صورت می پذیرد، اعم از بیع، اجاره به شرط تملیک، صلح معوض، هبه معوض، معاوضه و... که تشخیص مالیات آنها به موجب قانون معتبر درزمان «انتقال» صورت می پذیرد. روش به کارگرفته شده در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است.
  کلیدواژگان: حقوق اقتصادی، حقوق مالیاتی، مالیات بر درآمد، مالیات بر نقل و انتقال املاک، مالیات های مستقیم
 • مصطفی فضائلی*، محمد ستایش پور صفحات 1473-1488
  جانشینی دولت ها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی، به لحاظ موضوعی، ذیل مقوله کلان تر جانشینی در زمینه مسیولیت بین المللی مطرح است که در مورد آن نظرهای مختلفی وجود دارد. مقاله حاضر، کوشیده است تا با روش توصیفی-تحلیلی، به این پرسش پاسخ دهد که اساس جانشینی کشورها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی چیست؛ ازاین رو، نخست به تبیین دیدگاه مبنی بر عدم انتقال مسیولیت، به عنوان امری که قایلان به عدم جانشینی کشورها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بدان تکیه کرده اند، پرداخته و سپس اصل عدم زوال مسیولیت را، به عنوان گزاره ای که قایلان به جانشینی کشورها در زمینه تعهدات یادشده به آن استناد کرده اند، بررسی کرده است. براساس نتایج تحقیق پیش رو، جانشینی کشورها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی، به رغم تمام نظرهای مخالفی که به ویژه در آثار کلاسیک حقوق بین الملل وارد شده است، با مانعی در حقوق بین الملل مواجه نیست تا در برابر انتقال تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی به دولت جانشین مقاومت کند. بررسی این گزاره، موضوع مقاله پیش روست.
  کلیدواژگان: انتقال تعهد، پیامدهای جانشینی، جانشینی کشورها، حقوق مسئولیت بین المللی، عمل متخلفانه بین المللی
 • محمد تیموری، سید حسام الدین لسانی* صفحات 1489-1508
  مفهوم «چندپارگی حقوق بین الملل» از 150 سال قبل به ادبیات حقوقی راه یافته و بیانگر تعامل میان طرفداران کثرت و وحدت حقوق بین الملل است. نهادهای دادرسی متعددی پدید آمده اند که تکثر آنها موجب چندگونگی تفسیرهای هنجاری (بعد هنجاری چندپارگی) و سازوکارهای شکلی و صلاحیت هایی قضایی (بعد ساختاری چندپارگی) شده و نگرانی از عدم انسجام در تفسیر و توسعه حقوق بین الملل را منعکس کرده است. آثار پدیده چندپارگی حقوق بین الملل در حقوق بین الملل بشر نیز منعکس شده و تصمیمات مراجع مربوط، تفاسیر جدیدی را نشان می دهند. این نوشتار در حوزه مسیولیت کیفری بین المللی به مقایسه هنجارهای یکسانی می پردازد که در بستر رژیم ها یا سازوکارهای متفاوت، معانی و گستره گوناگونی یافته اند. مقاله حاضر به بررسی دگردیسی های ناشی از تغییر در هنجارهای معاهداتی حقوق بین الملل بشر در حوزه مسیولیت فردی بین المللی و بررسی تاثیر پدیده چندپارگی حقوق بین الملل در گسترش استانداردهای حقوق بین الملل بشر در حوزه مسیولیت کیفری بین المللی می پردازد.
  کلیدواژگان: چندپارگی حقوق بین الملل، حقوق بشر، دیوان، مسئولیت کیفری بین المللی
 • مهدیه صانعی*، محمد زرشگی صفحات 1509-1526
  دولت ها محور اصلی اهداف خود در زمینه نظام های اقتصادی را، تشویق مردم به فعالیت و بهره گیری عادلانه از منابع قرار می دهند، اما تحقق اهداف مذکور با کاستی های شکلی و ماهوی مقررات حقوق خصوصی در حوزه قراردادها، با مشکلاتی مواجه شده است. ازاین رو نظام های حقوقی از حقوق رقابت به عنوان ابزار عمومی و نظارتی بهره می گیرند تا ضمن پاسخ به کاستی های مذکور، با تکیه بر نظریه های عدالت در سطوح مختلف از قانون اساسی تا قوانین عادی، رویکردهای حقوق رقابت را تبیین کنند، به نحوی که مداخله های حداقلی دولت، به دستیابی به کارایی و تخصیص بهینه منابع منجر شود. این مقاله با روش شناسی توصیفی- تحلیلی به تبیین پرسش های موجود در خصوص رویکرد نظام حقوقی حاکم بر حقوق رقابت مبتنی بر تیوری های عدالت می پردازد و تغییر رویکردها را مبتنی بر نظریه های عدالت در نظام حقوقی ایران بررسی می کند.
  کلیدواژگان: اصول حقوق عمومی اقتصادی، تئوری های عدالت، حقوق رقابت، کارایی، نظام حقوقی
 • فرزانه پورسعید* صفحات 1527-1546
  سازمان بین‏المللی کار، قدیمی‏ترین سازمان بین‏المللی با ساختار منحصربه‏فرد سه‏جانبه در سده پیش تاسیس شد. ترویج استانداردهای جهانی کار، فراهم‏سازی فرصت‏های کار شایسته، بهبود برنامه‏های حمایت اجتماعی و تقویت نهادها و گفت‏وگوهای سه‏جانبه، از اهداف راهبردی این نخستین نهاد تخصصی سازمان ملل بوده است. تدوین حدود 200 استاندارد جهانی کار از دستاوردهای یکصدویک‏ساله این سازمان است. با وجود برخی کامیابی‏ها، طرح هزاران گزارش تخلف این پرسش را القا می‏کند که موانع تاثیر مطلوب نظام بین‏المللی کار چیست. پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است که برخی چالش‏ها اجرای استانداردهای جهانی کار و کارایی سازمان را محدود کرده است. این موانع از مباحث مربوط به گستره صلاحیت سازمان تا فقدان جهانشمولی استانداردها، مواجهه با رویکرد اقتصاد جهانی و پیچیدگی استانداردهای تدوینی و نظام به‏نسبت پیچیده نظارت را شامل می‏شود. این نوشتار با بهره‏گیری از روش توصیفی- تحلیلی در پی بررسی این موانع و ارایه راهبردهای ممکن است.
  کلیدواژگان: استانداردهای جهانی کار، جهانی‏سازی، سازمان بین‏المللی کار، مقاوله‏نامه‏های بین‏المللی
 • محسن مولائی فرد، داریوش اشرافی*، علیرضا ظاهری صفحات 1547-1564
  قابلیت انتساب اقدام های گروه های تروریستی به دولت ها، از موضوعات مناقشه برانگیز و مهمی است که صلح و امنیت بین المللی را دچار تزلزل کرده است. در همین زمینه نگارنده در پژوهشی به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. نتایج نشان می دهد که میان نظریات کنترل کلی و کنترل موثر، نظریه مسیولیت کلی به مراتب بهتر از کنترل موثر تبیین کننده مسیولیت دولت ها در حمایت از گروه های تروریستی است. نظریه کنترل کلی برگرفته از رای شعبه تجدیدنظر دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ است که با رد تصمیم شعبه بدوی، این دادگاه معتقد بود معیار کنترل موثر که توسط دیوان بین المللی دادگستری ارایه شد، مغایر با منطق مسیولیت دولت هاست. البته نظریه کنترل کلی نیز در تبیین انتساب اعمال گروه های تروریستی به دولت ها، با چالش هایی مواجه است؛ نخست آنکه ارتباط دولت ها و گروه های تروریستی مانند داعش وضعیت پیچیده ای به خود می گیرد که امکان بررسی میزان حمایت دولت ها از این گروه چندان ساده به نظر نمی رسد، زیرا دولت ها تلاش می کنند رابطه خود با این نوع گروه ها را کاملا مخفی نگه دارند؛ دوم اینکه گاهی همان کنترل کلی نیز در خصوص گروه های تروریستی مانند داعش وجود ندارد. به عبارتی با اینکه دولت ها از این گروه ها حمایت می کنند، اما این گروه ها کاملا مستقل عمل می کنند. افزون بر این، رویه قضایی واحدی در این خصوص وجود ندارد و همین مسیله تبیین و انتساب همه فعالیت های گروه های تروریستی با دولت ها را با چالش مواجه کرده است.
  کلیدواژگان: انتساب، قضیه تادیچ، گروه های تروریستی، مسئولیت دولت ها، نظریه کنترل کلی
 • حمیدرضا آرامی*، محمود حکمت نیا، مهدی محمودی کامل آباد صفحات 1565-1582
  با مفروض دانستن این اصل که شهروندان در خصوص معماری شهر واجد حقوق هستند، مسیله چگونگی اجرا و تحقق پذیری این حقوق، مطرح می شود. یکی از ساختارهای تحقق پذیری این حقوق، مشخص کردن نوع مسیولیت مجریان، در برابر این حقوق است. اندیشمندان به منظور روشن شدن نوع مسیولیت، حقوق را به حقوق منفی، مثبت و جمعی طبقه بندی می کنند. این تفکیک اگرچه موضوع نزاع است، بررسی آن به لحاظ مفهوم، ماهیت و ارکان می تواند راهنمای مناسبی در تسهیل تحقق پذیری این حقوق باشد.  مسیله محوری این نوشتار، روشن کردن نسبت حقوق شهروندان با معماری شهر، و به تبع آن شفاف شدن نوع وظیفه و مسیولیت طراحان و برنامه ریزان شهری با حقوق مزبور است. در این تحقیق به منظور گردآوری داده ها از روش مطالعات اسنادی کتابخانه ای و در مقام تحلیل نیز از روش تحلیل محتوای کیفی و استدلال منطقی استفاده شد. براساس نتایج، حقوق شهروندان نسبت به معماری شهری به سه دسته عمده شامل حقوق منفی، حقوق مثبت و حقوق جمعی قابل طبقه بندی است؛ به اقتضای این حقوق، وظیفه و نقش طراحان و برنامه ریزان شهری نسبت به دسته اول عدم مداخله و ممانعت از تعدی دیگران، نسبت به دسته دوم مداخله و تامین و نسبت به دسته سوم مشارکت و هم پیوندی است. البته این تفکیک به معنای جدایی یا تفوق دسته ای از حقوق بر دیگری نیست، بلکه ناظر بر نحوه اجرا و نحوه تحقق پذیری این حقوق است.
  کلیدواژگان: حق، حقوق مثبت و منفی، حقوق جمعی، شهروند، معماری شهری
 • مسعود فریادی* صفحات 1583-1606
  امروزه با توجه به آثار مخرب بحران های طبیعی، حفظ محیط زیست برای تامین ثبات و امنیت جوامع ضرورت دارد. تامین امنیت محیط زیستی به پیشگیری از تخریب محیط زیست و بحران های طبیعی بستگی دارد. بدین ترتیب نوعی تعامل علمی و کاربردی میان حقوق محیط زیست و حقوق بحران های طبیعی شکل گرفته است که به تقویت همدیگر کمک می کنند. حقوق محیط زیست با سازوکارهای پیشگیری از تخریب محیط زیست و سازگاری در برابر تغییرات محیطی به پیشگیری یا کاهش آثار منفی بحران های طبیعی و به رشد علمی حقوق بلایای طبیعی کمک می کند. حقوق بلایای طبیعی نیز با ارایه قواعد حقوقی وضعیت های اضطراری می تواند با ضرورت بخشی به تامین امنیت محیط زیستی، ضمانت اجراهای حقوقی در حفظ محیط زیست را ارتقا دهد و حقوق محیط زیست را در عمل تقویت کند. در این مقاله با روش تحلیل حقوقی ضمن تبیین تعامل میان دو حوزه مطالعاتی حقوق محیط زیست و بلایای طبیعی، تامین امنیت محیط زیستی با پیشگیری از بحران های طبیعی و ضرورت تحول در سازوکارهای حقوق محیط زیست با کاربست قواعد حقوقی وضعیت اضطراری بررسی می شود. کاربست این قواعد در حقوق محیط زیست از طریق قانونگذاری و مقررات گذاری می تواند ضمن اولویت بخشی به حفاظت از اکوسیستم های آسیب پذیر، تامین امنیت محیط زیستی را تضمین کند.
  کلیدواژگان: اصل پیشگیری، امنیت محیط زیستی، بحران های طبیعی، حقوق محیط زیست، وضعیت اضطراری
 • مجتبی ملکوتی*، عباس برزگرزاده صفحات 1607-1627
  اصول کلی حقوقی مستند به تبصره 3 بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یکی از حقوق قابل اعمال بر دعاوی بین المللی توسط دیوان بین المللی دادگستری به شمار می آید. برخلاف معاهده و عرف در خصوص ماهیت و نحوه اعمال اصول کلی حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. دیوان دو رویکرد عمده در این مبحث داشته است. سوال این تحقیق که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است، ناظر بر نحوه عملکرد دیوان در شناسایی و اعمال اصول کلی در قضایای مشتمل بر موضوعات حقوق بشری و بشردوستانه است. نتیجه اینکه دیوان در موضوعات عام روابط دولت ها به اصول کلی حقوقی مورد قبول نظام های عمده حقوقی به عنوان ملل متمدن تمسک جسته و در مسایل حقوق بشری و بشردوستانه قایل به شناسایی اصول کلی مختص حقوق بین الملل است که حتی بدون توافق خاص دولت ها و با عنایت به اقتضایات حقوق بین الملل، قابل اعمال است.
  کلیدواژگان: اصول کلی حقوقی، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، دیوان بین المللی دادگستری
 • جعفر براتی، بیژن عباسی* صفحات 1629-1649
  در ابتدای شکل گیری نظام سرمایه داری مشارکت کارگران به عنوان راه حلی برای اصلاح نظام سرمایه داری مطرح شد، اما دیدگاه جدید بر این ایده مبتنی است که مشارکت کارگران همچنین برای انعطاف پذیری رابطه کار در پاسخ به تغییرات سریع بازار کار، از جمله ظهور فناوری های جدید، جهانی شدن، تحرک آزاد سرمایه در سطح جهانی و مسایل مرتبط با «آینده کار» ضرورت دارد. پرسش این تحقیق این است که آیا مشارکت کارگران در اداره کارگاه می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای انعطاف پذیری رابطه کار در پاسخگویی به چالش های جدید بازار کار، مانند جهانی شدن، تغییرات سریع تکنولوژیکی استفاده شود؟ برای انجام این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای است. نتیجه اینکه سازمان بین المللی کار در واکنش به تحولات بازار کار همواره گفت وگوی اجتماعی را به عنوان یک راه حل ارایه کرده است. کار شایسته، جهانی شدن منصفانه، اعمال دیدگاه انسان محوری نسبت به رابطه کار و حل مسایل مرتبط با آینده کار مستلزم مشارکت کارگران در اداره کارگاه است. بدون مشارکت کارگران، رابطه کار در آینده به نابرابری، گسترش فقر و عدم امنیت اقتصادی منجر می شود.
  کلیدواژگان: آینده کار، انعطاف پذیری، سازمان بین المللی کار، کار شایسته، مشارکت کارگران
|
 • Homayoun Mafi *, Ali Ghahari Pages 1123-1146
  Settling the disputes between Iran and the United States regarding the interpretation and enforcement, the Algiers declarations is within the competence of the Iran-United States Claims Tribunal (the Tribunal) as an international ad hoc arbitration institution. Interpretation is the intermediary between a legal rule and the event to which it is applied. As such, in order to correctly connect the rule to the event, the Tribunal is allowed to resort to general principles of law, custom and implied obligations. In this regard, the Tribunal has attempted to issue awards that establish a coherent case law within the framework of the international law of treaties. Such decisions motivate the governments of Iran and the United States to adhere to the principles and rules of the international law of treaties. This paper intends to study how the law of treaties has been develped by the awards of the Tribunal.
  Keywords: treaty, Case law, Interpretation, Implied Obligation, General principle of law, custom
 • Raheleh Sadat Hosseiney, Mohammadjavad Javid *, Seyed Mohammad Hosseini, Babak Darvishi Pages 1147-1164

  From the perspective of the [Iranian] Constitution, social justice cannot be achieved through near reliance on pension funds, since such funds are based on principles of profitability, stability, and providing services to the insured. This is so while the purpose of the constitutional legislator in paragraph 12 of Article 3 of the Constitution is to promote welfare and fight poverty in order to achieve social justice for everyone. Therefore, the subject of this paper is about the extent of government intervention in pension funds in order to achieve social justice. The present study aims to examine the principles governing a successful social security plan along with government intervention in pension funds. In this regard, the [Iranian] Social Security Pension Fund has a special place on which the study is focused using documentary-library data with emphasis on the content analysis of the [Iranian] Constitution. The hypothesis of the research is that exercising executive-branch authority in order to implement paragraph 12 of Article 3 and Article 29 of the Constitution should be regarded as undue interference in the way pension funds, and in particular the [Iranian] Social Security Fund invest their capital.

  Keywords: social security, pension fund, Social Justice, constitution of the Islamic Republic of Iran, Government intervention
 • Zahra Moshrefjavadi *, Seyed Ghasem Zamani, Zahra Ebrahimi Pages 1165-1184

  Adequate housing is a basic human need on which the realization of other fundamental rights depends. The right to adequate housing has been recognized in many national, regional and international instruments. However, the mere recognition of a right does not suffice, and enforcement as well as the right of action are necessary. The issue raised is whether the right to housing is justiciable in international and national legal systems. In terms of international human rights law, this matter has been resolved with the adoption of the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in 2008. The government of the Islamic Republic of Iran is a member of the said covenant but not its additional protocol. As such, it will establish its own policies on this issue. The present study aims to evaluate the justiciability of the right to housing in international human rights law and Iran's legal system.

  Keywords: Housing, right to adequate housing, human rights, Justiciability
 • Maryam Seyed Hatami, Nasrin Mosaffa * Pages 1185-1203
  According to numerous international and regional human-rights instruments, states are obliged to respect and preserve the right to education equally and without any discrimination. Gender discrimination deprives girls and women of the right to equal education. The prohibition of gender discrimination has been directly and indirectly enshrined in regional and international instruments, and states have been called upon to provide equal access to education for all human beings. The main question of this article is about how to demand the implementation of the right to equal education from states in case of its violation. Based on this research, which has been conducted using and citing international and regional instruments, it will be argued that victims of gender discrimination can claim their rights through judicial, quasi-judicial, and non-judicial mechanisms at the regional and international level from the states.
  Keywords: gender equality, Gender discrimination, right to education, state responsibility
 • Tavakkol Habibzadeh, Mohammad Bahadori Jahromi *, Mohammadreza Asghari Shoorestani Pages 1205-1225
  The process of interpretation needs an interpretive theory more than it needs methods and schools of interpretation. A theory that responds well to the essential question of the nature of interpretation and legitimizes the interpretation provided by the interpreter. This paper, using a descriptive-analytical approach and utilizing library resources, attempts to respond to the question of what constitutes the correct interpretive theory and what its elements are. For this purpose, it will introduce the “ijtihadi” (scholarly effort) interpretation theory. This theory considers interpretation as  part of the legal system and its response to the issue at hand. Furthermore, considering the two important pillars of any legal system namely the principles and goals of the system, this theory believes that correct interpretation is an interpretation that from an existential point of view is based on the foundations of the legal system and from a functional point of view fulfills the objectives of the legal system.
  Keywords: Constitution, The Guardian Council, ijtihadi interpretation theory, Interpretive Theory, Legal Theory
 • Hamid Eloohi Nazari, Saleh Amiri *, Zahra Biniaz Pages 1227-1252
  Financial transactions within the economic life of various societies have never been confined to formal methods approved by states. To the contrary, based on the economic needs of individuals in every society, parallel to the formal mechanisms, other methods are employed for transferring funds and credit. Nonetheless, these alternative remittance systems, in addition to meeting legitimate needs, have sometimes been used by criminals for committing crimes such as money laundering and financing of terrorism to the effect that tracing and prosecuting the crimes becomes more difficult.International instruments such as the United Nations Convention against Corruption International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, recommendations by the Financial Action Task Force, as well as Security Council Resolution 1373, have sought to encourage states to implement measures to combat such abuses. In recent years, the Islamic Republic of Iran has likewise made a considerable effort to ensure that its national legal system meets the standards laid down in international instruments, even as these endeavors require increased revision and update.
  Keywords: Alternative Remittance Systems, Financial Action Task Force, Financing of Terrorism, money laundering
 • Alimohammad Fallahzadeh *, Mohsen Ahangar Samakosh Pages 1253-1271
  Despite the principle of the rule of law, sometimes administrative agencies, in exercising their authority, make decisions that are contrary to the law although such decisions take a legal form like other lawful administrative decisions. This paper seeks to answer the question whether such decisions are invalid and ab initio void, or they are valid and merely voidable. Among the various theories presented, the principles of the rule of law and ultra vires support the theory of nullity of illegal administrative decisions at the time of their adoption. On the other hand, the principles of acquired rights and legal certainty support the theory that such decisions are valid but voidable. Nonetheless, although the principle of the rule of law is in conflict with fairness to individuals, maintaining order and the rule of law requires that an illegal administrative decision be considered invalid ab initio, and in order to protect the rights of individuals, the prescription of action for judicial review of such decisions, as well as reparability and a compensation system should be provided. The case law of the [Iranian] Court of Administrative Justice seems to advance both theories. The Court’s chambers, however, tend to favor the invalidity theory while its general council prefers the voidablility theory.
  Keywords: administrative decisions, void, voidable, The Principle of The Rule of Law
 • Abass Mirshekari *, Fateme Zare Pages 1273-1298
  Individuals have an exclusive right to their image about which they can make decisions. The Iranian legal system mainly uses criminal sanctions to ensure respect for the right to image. However, civil liability seems to be a more effective remedy for the injured party and the restoration of his/her situation to before the violation. The European Court of Human Rights also uses civil liability law to compensate damages caused by the violation of the right to image. In the present article, using the library research method, an attempt is made to study the elements of civil liability for the violation of the right to image and the appropriate compensation for such a violation in the Iranian legal system. Overall, it can be argued that considering the effect of the violation to the injured party and depending on whether and which financial or non-financial rights are harmed, both financial and non-financial methods can be used for compensation. As in the practice of the European Court of Human Rights, these two methods can be used in the Iranian legal system, depending on the circumstances of the case.
  Keywords: right to image, moral damages, European Court of Human Rights, civil liability
 • Mohammadmahdi Sadeghi, Masoud Raei, Leila Raiesi * Pages 1299-1317
  With the expansion and development of international law and consequently human rights law, the world system is gradually transforming from a state-centered system into an individual-centered one. Therefore, the necessity of presenting views which are focused on the sovereignty of the people is becoming more apparent. Recognition of states is one of the issues the world is facing today. The keyword of people's sovereignty is a neglected subject. After thoroughly examining the two basic theories of proclamation and creation, this study will present their respective advantages and disadvantages, along with an extended concept of sovereignty. A rational solution to the age-old problem of state recognition will also be presented in accordance with international law based on justice.
  Keywords: People's sovereignty, recognition of states, Justice, human rights, International Law
 • Khadijeh Akrami, Hoda Ghafari *, Vali Rostami Pages 1319-1340
  Freedom of the media guarantees the right to freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media regardless of frontiers. However, it is frequently challenged and restricted due to government action. In this research, a descriptive-analytical method has been used to study media censorship as opposed to media freedom by emphasizing media activities in the United States. The question is how to distinguish the prohibition of censorship from the imposition of legitimate restrictions. It is proven that in a democratic society, the media enjoys rights and freedoms but it also has duties and responsibilities. Concepts such as national security, defamation, war, hate speech, and obscene content are considered reasonable basis upon which media freedom can be restricted. In determining media restrictions, the principle is freedom of the media and limitations should be interpreted strictly. Despite the fact that Congress is prohibited from limiting freedom of expression under the First Amendment to the US Constitution, both the federal and state legislators, as well as the US Supreme Court, have sought to impose reasonable restrictions on the media by setting precise criteria. In conclusion, restrictions on freedom of the media in the United States are precisely defined, and such restrictions make the media responsible.
  Keywords: censorship, responsibility, right to free access to information, Freedom of Information
 • Soheil Golchin *, Reza Mousazadeh Pages 1341-1362
  The International Law Commission (ILC) which itself codified and developed peremptory norms, has adopted a flexible approach in its recent reports to the doctrine developed by legal scholars and judicial bodies over the years. On the one hand, under Article 53 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, the Commission has based jus cogens on the acceptance and recognition of the international community of states as a whole and the will of States. On the other hand, the Commission has recognized peremptory norms the have features such as universality, superiority, and protection of fundamental values of the international community which can impose restrictions on the will of States. This paper will analyze the ILC and its special rapporteur’s report in 2016 addressing this important question: on which theoretical foundations are jus cogens based and what are the core elements of these rules? The difference between this article and other papers published in Persian is analyzing and critiquing the latest ILC report from a new perspective considering theoretical evolutions on the topic since 1969.
  Keywords: Jus cogens, the International law Commission, Positive Law, Natural Law, International Community
 • Seyed Jamal Seifi *, Vahid Rezadoost Pages 1363-1389
  Confronting various issues in the international community, international law does not always function in the same way. This is because behind this legal system, like any other system, there are human agents who each understand and interpret the norms and rules of international law according to their own hypotheses and presuppositions. In the meantime, states as the main subjects of the international legal system try to maximize their ‘national interests’ with a special understanding of international law. The present article attempts to analyze the factors involved in such state policies in order to achieve peaceful settlement of international disputes through the concept of ‘foreign legal policy’. The present paper also shows how this policy directs the international dispute resolution system in general and the decisions of the International Court of Justice in particular, and conversely, the Court’s legal policy, in turn, affects the legal policy of the disputing states.
  Keywords: state, International Court of Justice, Legal Policy, Foreign Legal Policy, Judicial policy, national interest
 • Fariba Alasvand * Pages 1391-1412
  The purpose of this article is to analyze gender as the main criterion in gender justice, and figure out the relationship between gender justice and the important criteria in theories of justice which are fairness, needs, and merit. Feminists have also added a new dimension, namely gender equality. The present article will answer what is meant by gender and gender justice as an evolving concept and how they relate to the criteria in theories of justice. Accordingly, the purpose of this article is to scrutinize the concept of gender, to know what the relationship between criteria in important theories of justice with gender is. The method is to collect data and then analyze their content. The results of this study are as follows: Theories of justice have neglected gender as a criterion, as their main source is economics and political science. Feminists have disregarded the basic theories of justice, as little attention has been paid to gender in these theories. Only John Rawls's theory and his writings have alluded to key feminist concepts; to him women are as important as other weak classes in society, such as the disabled and the poor. Other theories are more committed to micro-thinking than to theories of group issues such as women. Although feminists have tried to maintain their connection with theories of justice in some way, they seem only to be committed to equality. Therefore, gender justice is in fact a feminist reading of the theory of equality in outcomes and has been considered as a strategy in the transition phase to gender equality.
  Keywords: deserving, Equity, Justice, Gender Justice, Inequality, merit, need
 • Hasan Khosravi *, Mostafa Zarei Pages 1413-1432
  Common Article 1 of the 1949 Geneva Conventions and the First Additional Protocol, open a new chapter on the concept and nature of states obligations to respect and ensure respect for humanitarian law in the occupied territories and impose binding obligations on occupying states. The present research, aims to answer the following question: the responsibility of the Israeli occupying forces to fight and prevent the spread of COVID-19 in the occupied Palestinian territories are organized and justified on what legal and intellectual foundations? Using a descriptive-analytical method, the paper provides a legal analysis of the existing facts. It is believed that despite the commitments of the occupying Israeli forces to ensure respect for international humanitarian law under Common Article 1 of the Geneva Conventions in terms of preventing and fighting COVID-19 as a vital example of the right to health and the protection of public health of the inhabitants of the occupied Palestinian territories, ensuring the actual implementation of these fundamental human rights faces serious challenges.
  Keywords: Covid-19, obligation to respect, ensure respect, International Humanitarian law, Palestinian Territories, occupying Israeli forces
 • Sadeq Jafarzadeh Darabi *, Ebrahim Beigzadeh, Mirshahbiz Shafei Pages 1433-1453
  Various expressions are used in international law for reflecting different types and levels of normativity, such as rules, guidelines, statements, codes of conduct, standards, etc. Although some of them have clear meaning and obligatory scope the others such as “standards” are vague and uncertain. Standards are set by states and non-state actors but in both cases they create some kind of commitment. Some standards are reflected in obligatory international law structures especially in regard to environmental protection. This paper will illustrate the status of international standards and especially private standards, their normativity power and the capacity of standard setters in international law sphere. In this paper, analytical method and social phenomenology have been used. To conclude, the result of assessments shows that private standards practically have binding powers to some extent.
  Keywords: environment, emission of GH gases, rule, shipping, Standard
 • Hossein Abdollahi * Pages 1455-1471
  Although the property transfer tax has been studied from an economic-financial point of view, its legal aspects need further consideration. The Iranian Tax Code has categorized property transfer tax as a kind of income tax. However, a transfer tax could be considered a kind of lump-sum tax which can have positive effects on the tax assessment procedure. Verifying the transfer of property title is subject to its notarization and official registration. But in many cases there is a legal possibility of taxing transfers of property done through non-notarized conveyance deeds, which of course depends on the fulfillment of certain conditions. Also, the transfer of property can take place in various legal forms, including sale, rent on condition of ownership, settlement (solh) against consideration, gift (heba) against consideration, exchange, etc. the taxation of which is done under the law valid at the time of transfer. The method used in this research is descriptive-analytical.
  Keywords: Economic law, tax law, Income tax, Property Transfer Tax, Direct Taxes
 • Mostafa Fazaeli *, Mohamad Setayeshpur Pages 1473-1488
  Succession of states to obligations resulting from international wrongful acts is related to the broader topic of succession to international responsibility about which there are very different opinions. Applying a descriptive-analytical method, the present paper is seeking to explain the basis of state succession to obligations in respect of international wrongful acts. Moreover, it explains the principles of non-transmission and of continuance which the advocates of non-succession have relied on. In spite of all the dissenting opinions, especially in classical scholarship, this article comes to the conclusion that there are no impediments in international law to prevent the transfer of obligations in respect of international wrongful acts. Scrutinizing this proposition is the subject of the present paper.
  Keywords: State Succession, consequences of succession, Law of International Responsibility, Transmission of Obligation, International Wrongful Act
 • Mohammad Teimouri, Seyed Hesamoddin Lesani * Pages 1489-1508
  The concept of fragmentation of international law entered legal literature about 150 years ago. It represents the interaction between the proponents of plurality and unity in international law. The establishment of various international courts and tribunals has led to the plurality of interpretations in the realm of norms (the normative aspect of fragmentation) as well as jurisdictions (the institutional aspect of fragmentation). It also reflects the concern over incoherence in the development and interpretation of international law. The consequences of international-law fragmentation have ensued in international human rights law too. This article attempts to compare identical norms on international criminal responsibility which have acquired different meanings under different regimes or mechanisms. It deals with changes to human rights treaty norms in the realm of international individual responsibility. The paper will also examine the effect of international-law fragmentation on the development of human rights standards.
  Keywords: international-law fragmentation, human rights, Tribunal, Individual criminal Responsibility
 • Mahdie Saneei *, Mohammad Zereshgi Pages 1509-1526
  Governments set the main goals of their economic system on encouraging people to engage in economic activity and use resources fairly, but the achievement of these goals has been hampered by the formal and substantive shortcomings of private law in the field of contracts. Legal systems use competition law as a public and regulatory tool to respond to these shortcomings, relying on theories of justice at various levels from the constitution to statutory law, so that minimal government intervention leads to efficiency and optimal resource allocation. This article uses descriptive-analytical methodology to answer existing questions about the approach of the legal system governing competition law based on theories of justice and examines the change of approaches based on theories of justice in the Iranian legal system.
  Keywords: Competition law, legal system, Theories of justice, Principles of Public Economic Law, Efficiency
 • Farzaneh Poorsaied * Pages 1527-1546
  The International Labor Organization (ILO) is one of the oldest international organizations and with its unique tripartite structure, was established a century ago. The strategic purposes of the ILO, as the first UN specialized agency, have been to promote international labor standards (ILS), to pave the way for attaining decent work, to improve social security, and to strengthen tripartite bodies and structures. The ILO has adopted more than 200 Conventions. Despite its success, the ILO has received thousands of complaints on non-observance of the ILS. These complaints raise the question: what are the obstacles to observing the ILS? This research paper is based on the thesis that some challenges restrict the implementation of ILS. These challenges mainly relate to the extent of ILO jurisdiction, the lack of universal ratification of ILO Conventions, globalization, complexity of certain ILS and also their supervisory system. This paper, using a descriptive – analytical method, examines these challenges and suggests mechanisms to remove them.
  Keywords: the International Labour Organization, International Labour Standards, International Labour Conventions, Globalization
 • Mohsen Molaei Fard, Dariush Ashrafi *, Alireza Zaheri Pages 1547-1564
  The attribution of actions by terrorist groups to states is a controversial and important issue that has undermined international peace and security. The author has conducted a descriptive-analytical study on this subject using library research methods. The results show that between the two theories of overall and effective control the former provides a much better basis regarding the responsibility of states for supporting terrorist groups. The theory of overall control was established by the ICTY’s Appeals Chamber in the Tadic case, which argued that the effective control criterion provided by the International Court of Justice was contrary to the logic of state responsibility. Of course, the theory of overall control is facing challenges in terms of explaining the attribution of terrorist groups to states. Firstly the relationship between supporting states and terrorist groups such as ISIS is so complicated that it is not easy to examine the extent to which governments support such groups, as they try to keep their ties to these groups completely secret. Secondly, in some cases even overall control over terrorist groups such as ISIS does not exist. In other words, despite the fact that these groups are supported by states, they operate independently. In addition, there is no unified case law in this regard, and this makes it difficult to attribute the activities of terrorist groups to states.
  Keywords: responsibility of states, Terrorist groups, attribution, overall control test, The Tadic case
 • Hamidreza Arami *, Mahmud Hekmat Nia, Mehdi Mahmudi Kamel Aban Pages 1565-1582
  Assuming the principle that citizens have a right to the architecture of the city, the question arises as to how these rights are implemented and realized. One of the ways by which these rights can be realized is to determine the nature of the responsibility of those tasked with implementing these rights. In order to clarify the nature of responsibility, scholars categorize rights into negative, positive, and group rights. Although this categorization is controversial, examining it in terms of concept, nature and elements can be a good guide in facilitating the realization of these rights. The focus of this article is on clarifying the relationship between citizens' rights and the architecture of the city, and consequently to clarify the responsibility of urban designers and planners with respect to these rights. In this study, the methods of documentary research and qualitative content analysis and logical reasoning have been used. The results suggest that citizens' rights to urban architecture are divided into three main categories, namely: negative rights, positive rights and group rights. The duty and the role of urban planners and designers is not to interfere with the first category, to secure the second category, and to participate in and cooperate for the realization of the third category. Of course, this separation does not mean the supremacy of one group of rights over the others. Rather, it concern how these rights are implemented and realized.
  Keywords: Citizen, positive rights, negative rights, Group rights, urban architecture
 • Masoud Faryadi * Pages 1583-1606
  Due to the destructive effects of natural disasters in our time, protecting the environment has become necessary to ensure the stability and security of human society. Ensuring environmental security requires prevention of environmental degradation and natural disasters. Therefore, a kind of academic and practical interaction has emerged between environmental law and natural-disasters law that help them reinforce each other. Environmental law, with its mechanisms to prevent environmental degradation and adaptation to environmental change, contributes to the prevention and reduction of the adverse effects of natural disasters. It is also contributes to the growth of the natural-disasters law. By providing legal rules for emergency situations, natural-disasters law can improve the enforcement of environmental law by making it necessary to ensure environmental security. This paper will examine how environmental security can be ensured through preventing natural disasters and transforming environmental law by the implementation of legal rules on emergency situations. The implementation of such rules in environmental law through legislation and regulation can ensure environmental security. It can also prioritize the protection of vulnerable ecosystems.
  Keywords: environmental security, Natural disasters, environmental law, Emergency Situations, principle of prevention
 • Mojtaba Malakuti *, Abbas Barzegarzadeh Pages 1607-1627
  General principles of law provided in Article 38(1) (c) of the Statute of the International Court of Justice are considered as one of the applicable legal sources to international litigations by the International Court of Justice. Contrary to treaty and custom, there is no consensus on the nature of general principles of law and how they should be implemented. The Court has taken two main approaches in this regard. The question of this research, which is based on a descriptive-analytical method, is how the Court operates in regard to identifying and applying general principles of law in cases involving human rights and humanitarian issues. The conclusion is that when it comes to matters involving inter-state relations the Court relies on general principles of law recognized by the major legal systems, while in terms of human-rights and humanitarian-law issues, it recognizes general principles specific to international law, which are applicable even without explicit consent from states and arise out of the requirements of international law.
  Keywords: general principles of law, International Court of Justice, human rights, Humanitarian law
 • Jafar Barati, Bijan Abbasi * Pages 1629-1649
  When the capitalist system first emerged, workers' participation was proposed as a way to reform capitalism, but the new approach is that workers' participation is also necessary for flexibility in worker-employer relationship in response to rapid changes in the labor market including the emergence of new technologies, globalization, the free movement of capital globally, and issues related to the so-called "future of work". The question of the present essay is whether the participation of workers in the management of the workplace can be used as a solution for flexibility in labor relations in response to new labor-market challenges? In this paper, data has been collected through library research, and the results have been analyzed with a descriptive method. The conclusion is that the International Labor Organization, in response to labor market developments, has always offered social dialogue as a solution. Decent work, equitable globalization, the application of an anthropocentric view of the labor relationship, and the resolution of issues related to the future of labor require the participation of workers in the management of the workspace. Without workers' participation, future labor relations will lead to inequality, the spread of poverty and economic insecurity.
  Keywords: Workers' participation, Flexibility, International Labor Organization, decent work, the future of work