فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 12 (پیاپی 119، اسفند 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/12/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • جواد خدادادی، وحیده نیری، مصطفی واحدیان، ملیحه رضایی نایه، میلاد سیامکی*، مهناز سیامکی، محمدمهدی نواب زاده نوابی صفحات 790-797
  زمینه و هدف

  یکی از مهم ترین مسایل در درمان بیماری کووید-19، بررسی فاکتورهای مختل کننده کیفیت خواب است. هدف از این مطالعه، بررسی کیفیت خواب در بیماران با تشخیص قطعی کووید-19 در استان قم بود.

  روش بررسی

  این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی بین بیمارانی که با تشخیص کووید-19 در بیمارستان کامکار عرب نیا در استان قم در نیمه اول سال 1399 بستری شده بودند، انجام شد. ابزار این مطالعه پرسش نامه کیفیت خواب پیتزبرگ بود. معیار ورود به مطالعه، همه بیماران مراجعه کننده با علایم کووید-19 و پی سی آر مثبت هستند که از شروع بیماری آن ها حداقل 2 هفته گذشته باشد. همچنین همه بیمارانی که سابقه بیماری های اعصاب و روان داشته و بستری بوده اند یا متخصص روان پزشکی برای آن ها طی سال گذشته بیماری اعصاب و روان تشخیص داده و پرونده بستری داشتند، بیمارانی که داروهای آرام بخش مصرف می کردند، بیمارانی که رضایت برای شرکت در مطالعه نداشتند، بیمارانی که در 6 ماه گذشته سابقه بستری در بخش اعصاب و روان داشته و اختلالات خواب داشتند و زنان باردار از مطالعه خارج شدند. در نهایت، تمام این اطلاعات وارد نرم افزار SPSS نسخه 22 شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات کیفی از آزمون کای اسکویر و برای اطلاعات کمی آزمون تی تست و آنووای یک طرفه استفاده شد. سطح معنادار برای تمام آزمون ها 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین سنی بیماران 84/14± 76/52 سال بود. 101 بیمار (5/50 درصد) مرد و 99 بیمار (5/49 درصد) زن بودند. میانگین نمره کیفیت خواب بیماران 26/4± 48/9 بود. ارتباط معناداری بین سن (32/0=P) و جنس بیماران (22/0=P) با نمره کیفیت خواب یافت نشد. بین نمره کیفیت خواب و سابقه داشتن بیماری های زمینه ای (02/P=0) یافت شد، اما بین وضعیت اقتصادی اجتماعی (39/P=0)، سطح تحصیلات (61/P=0) و شغل (29/P=0) با نمره کیفیت خواب بیماران ارتباط آماری معناداری یافت نشد. همچنین ارتباط آماری معناداری بین نمره کیفیت خواب و شدت بیماری و بخش بستری بیماران وجود داشت (00/P=0).

  نتیجه گیری

  در این مطالعه مشخص شد که بین شدت بیماری و کیفیت خواب بیماران ارتباط آماری معناداری وجود دارد. بنابراین توصیه می شود در برنامه های مراقبتی این بیماران باید حتما روش های آرام سازی و حمایت های عاطفی گنجانده شده و برای درمان این بیماران به مولفه های خواب آن ها نیز توجه شود.

  کلیدواژگان: هداشت خواب، کیفیت خواب، کووید-19
 • مسلم کوهگردی، محمد اسدپور، مصطفی نصیرزاده* صفحات 798-807
  زمینه و هدف

  با توجه به شیوع پیشامدهای اورژانسی در مدارس و نقش کلیدی معلمان در پیشگیری و برخورد با این رویدادها، پژوهش حاضر با هدف تعیین دانش، نگرش و رفتار معلمان مدارس ابتدایی شهر رفسنجان در خصوص پیشامدهای اورژانسی بیماری صرع و آسم در مدارس ابتدایی انجام شد.

  روش بررسی

  مطالعه توصیفی حاضر در میان 101 نفر از معلمان مدارس ابتدایی شهر رفسنجان به روش سرشماری در سال تحصیلی 1398-1399 انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته دانش، نگرش و رفتار در خصوص بیماری آسم و صرع و پیشامدهای اورژانسی متعاقب آن ها بود. داده ها به کمک نرم افزار SPSS نسخه 18 و آزمون های آماری همبستگی پیرسون، تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معناداری کمتر از 05/0 انجام شد.

  یافته ها

  میانگین نمره دانش، نگرش و رفتار معلمان در خصوص بیماری صرع به ترتیب برابر 9/77، 3/68 و 7/72 و در خصوص بیماری آسم برابر 6/73، 5/81 و 6/71 از 100 بود. بین میانگین نمره رفتار معلمان در خصوص بیماری صرع با سن (221/0r= ، 027/0=P) همبستگی و با سطح تحصیلات (13/3 F=، 029/0= P) ارتباط آماری معناداری مشاهده شد. همچنین بین میانگین نمره دانش معلمان در خصوص بیماری آسم با سطح تحصیلات (85/2 F=، 041/0= P) اختلاف معنادار و بین نمره رفتار معلمان درخصوص آسم با سابقه کار (303/0r=، 002/0= P) همبستگی آماری معناداری مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  براین اساس، طراحی، اجرا و ارزشیابی آزمایشات آموزشی و بازآموزی، خصوصا برای معلمان با سن و سابقه کار کمتر پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: دانش، نگرش، رفتار، آسم، صرع، معلم
 • زهرا عابدینی*، اشرف خرمی راد، نرگس اسکندری صفحات 808-815
  زمینه و هدف

  بیماری کووید-19 یکی از بحران های نظام سلامت است و به کارگیری تدابیری برای پیگیری، پرستاری از راه دور و توسعه مراقبت در منزل ضروری است. هدف مطالعه حاضر، تبیین چالش های پرستاری از راه دور در پیگیری بیماران کووید-19 بود.

  روش بررسی

  در مطالعه کیفی حاضر، 15 بیمار مبتلا به  کووید-19 و 20 پرستار مشارکت کننده در پیگیری بیماران مشارکت داشتند. برای جمع آوری داده ها، 15 مصاحبه فردی با بیماران و 4 مصاحبه فردی و 2 مصاحبه گروهی با پرستاران انجام شد. مصاحبه های نیمه ساختار یافته 30 تا 40 دقیقه طول کشید. برای تحلیل محتوای داده ها از روش گراندهام و لندمن استفاده شد.

  یافته ها

  تحلیل داده ها به استخراج 2 طبقه و 10 زیر طبقه منجر شد. طبقه »چالش های پرستاری از دیدگاه بیماران« شامل زیر طبقات »محدودیت های فنی، متغیر بودن پرستاران، مغایرت توصیه ها با شرایط بیمار، ناکارآمدی در شرایط پیچیده و تحمیل بار مراقبتی بر خانواده« و طبقه »چالش های پرستاری از دیدگاه پرستاران« شامل زیر طبقات »نامناسب در موارد پرخطر، پذیرش ضعیف از سوی بیماران، عدم اطمینان از اجرای مراقبت ها، محدودیت ارزیابی مستقیم و فقدان آمادگی پرستاران« بود.

  نتیجه گیری

  فقدان آمادگی پرستاران و محدودیت های پرستاری از راه دور در زمینه ارزیابی بیمار و مراقبت ها، کنترل موارد پرخطر، پیچیده و مراقبت مداوم باید در مدیریت ارتقای سلامت و آموزش پرستاران توجه شود.

  کلیدواژگان: دور، بیمار، مراقبت، کووید-19
 • آرزو ناصرخیل، حامد زارعی*، محمد ناصحی صفحات 816-824
  زمینه و هدف

  محرومیت از خواب بر هوشیاری و عملکرد اثرات منفی دارد. گیرنده های گیرنده های N-متیل-D-آسپارتات زیردسته ای از گیرنده های گلوتامات متشکل از زیرواحد NR1 و NR2 هستند. در مطالعه حاضر تاثیر مکمل دارویی نورویید بر سطح پروتیین های NR1 و NR2 در نواحی استریاتوم و قشر پیش پیشانی رت های تحت استرس محرومیت از خواب با روش وسترن بلات ارزیابی شد.

  روش بررسی

  رت ها در 5 گروه 5تایی کنترل، آزمایش، محرومیت از خواب، محرومیت از خواب همراه با داروی نورویید و آزمایش همراه با نورویید تقسیم شدند. پس از آزمایش 24ساعته سطح پروتیین های NR1 و NR2 در نواحی قشر پیش پیشانی و استریاتوم با روش وسترن بلات بررسی شد. اختلافات بین سطوح پروتیین ها با آزمون آنالیز واریانس یک طرفه آنووا و تی ارزیابی شد.

  یافته ها

  بی خوابی موجب کاهش بیان هر دو زیرواحد NR1 و NR2 در نواحی استریاتوم و قشر پیش پیشانی رت های تحت استرس بی خوابی می شود. در میزان بیان هر دو زیرواحد در هر دو ناحیه رت های آزمایش در مقایسه با رت های گروه کنترل اختلاف معنا داری مشاهده نشد. 2 نوبت تزریق درون صفاقی دز 8/0 میلی گرم بر وزن بدن دارو موجب افزایش معنادار میزان بیان هر دو زیرواحد در هر دو ناحیه در مقایسه با گروه محرومیت از خواب می شود. در گروه آزمایش همراه با داروی نورویید میزان بیان هر دو زیرواحد در این نواحی در مقایسه با گروه آزمایش افزایش معناداری داشته است.

  نتیجه گیری

  استفاده از داروی نورویید می تواند با افزایش سطح پروتیین های NR1 و NR2، عوارض مرتبط با کاهش سطح این پروتیین ها به دنبال محرومیت از خواب را بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: گیرنده N-متیل-D-آسپارتات، محرومیت از خواب، نوروئید، NR1، NR2
 • زهرا یاوری، محسن معروفی* صفحات 826-834
  زمینه و هدف

  اختلال هراس یکی از شایع ترین اختلالات اضطرابی است که مشکلات متعددی را برای افراد درگیر، اطرافیان و جامعه به وجود می آورد. پژوهش حاضر با هدف تعیین شدت اختلال هراس بر اساس اجتناب شناختی، تحمل پریشانی و انعطاف پذیری شناختی در بیماران مبتلا به اختلال هراس در شهر اصفهان انجام شد.

  روش بررسی

  روش انجام پژوهش از نوع همبستگی با طرح پیش بین بود. جهت انجام پژوهش 130 نفر از بیماران مبتلا به اختلال هراس در شهر اصفهان به روش نمونه گیری غیراحتمالی متوالی انتخاب شدند. به منظور سنجش متغیرهای پژوهش از پرسش نامه PDSS (شیر و همکاران، 1997)، CAQ (سکستون و داگاس، 2004)، DTS  (سیمونز و گاهر، 2005) و CFI (دنیس و ویندروال، 2010) استفاده شد. به منظور محاسبه داده های به دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 سود بردیم.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده از تحلیل همبستگی داده ها نشان داد شدت اختلال هراس با اجتناب شناختی رابطه مستقیم و معنادار (01/ 0P<)و شدت اختلال هراس با تحمل پریشانی رابطه معکوس و معنادار (01/ 0P<) دارد. شدت اختلال هراس با انعطاف پذیری شناختی رابطه معکوس دارد، اما معنادار نیست (05/0P>)، اگرچه به دلیل همبستگی مستقیم و معنادار انعطاف پذیری شناختی و اجتناب شناختی (01/ 0P<)، انتظار می رود سهمی از رابطه بین شدت اختلال هراس و انعطاف پذیری شناختی از طریق اجتناب شناختی ذکر شده باشد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد اجتناب شناختی، تحمل پریشانی و انعطاف پذیری شناختی شدت اختلال هراس را پیش بینی می کنند و فرضیات پژوهش تایید شد.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر نشانگر آن است که متغیرهای اجتناب شناختی، تحمل پریشانی و انعطاف پذیری شناختی توانایی پیش بینی کنندگی شدت اختلال هراس را دارند

  کلیدواژگان: اختلال هراس، اجتناب شناختی، تحمل پریشانی، انعطاف پذیری شناختی
 • بهزاد ایمنی، حانیه بهادری* صفحات 836-843
  زمینه و هدف

  شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه دانشجویان علوم پزشکی در معرض خطر بالای پاتوژن های منتقله از خون هستند که از طریق آسیب با وسایل تیز و برنده منتقل می شوند. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی آسیب های ناشی از وسایل تیز و برنده و دانش مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1400 انجام شد.

  روش بررسی

  برای انجام این مطالعه توصیفی مقطعی، 200 دانشجوی واجد شرایط رشته های هوشبری، اتاق عمل و پرستاری همدان به صورت تصادفی طبقه ای وارد مطالعه شدند. داده ها با پرسش نامه های مشخصات فردی و دانش درباره آسیب با وسایل تیز و برنده و چک لیست عوامل مرتبط با آسیب های ناشی از وسایل تیز و برنده جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه و نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد.

  یافته ها

  میزان تعداد آسیب با وسایل تیز و برنده 80 نفر (40 درصد) بود. میانگین نمره دانش 83/1± 38/6 بود. نتایج آزمون تی مستقل تفاوت آماری معنا داری بین میانگین نمره دانش و آسیب با وسایل تیز و برنده نشان داد (005/0=P). نتایج مشخص کرد سر سوزن (5/34 درصد) به عنوان بیشترین وسیله در آسیب با وسایل تیز و برنده است. براساس نتایج، 5/35 درصد از عامل آسیب های ناشی از وسایل تیز و برنده عجله کردن بود.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج پژوهش حاضر، میزان آسیب های ناشی از وسایل تیز و برنده در دانشجویان علوم پزشکی همدان نسبتا بالا و مواجهه با آسیب با میانگین نمره دانش دانشجویان مرتبط است.

  کلیدواژگان: آسیب های ناشی از سوزن، دانشجویان پیراپزشکی، دانشجویان پرستاری، پیشگیری و کنترل
 • ساناز حیدرخان طهرانی، افسون جلالی آرا*، امیررضا مهدی زاده، نیلوفر قدیمی صفحات 844-851
  زمینه و هدف

  کندیل دوشاخه یک آنومالی نادر در مندیبل است که اتیولوژی آن ناشناخته است. بیماران مبتلا به این آنومالی شاید علامت داشته باشند، اما بیشتر بدون علامت بوده و اولین بار به صورت تصادفی در معاینات تصویربرداری روتین تشخیص داده می شود.در سال های اخیر با پیشرفت مدالیته های تصویربرداری، از جمله توموگرافی رایانه ای پرتو مخروطی موارد گزارش شده به شدت افزایش یافته است. این مقاله شامل گزارش تشخیص 2 مورد متفاوت از این آنومالی با استفاده از تکنیک های پانورامیک و توموگرافی رایانه ای پرتو مخروطی است.

  گزارش مورد

  اولین مورد، آقایی 35ساله و فاقد هرگونه علایم کلینیکی که جهت معاینات روتین دندان پزشکی کاندیدای دریافت رادیوگرافی پانورامیک بود و به صورت تصادفی در تصویر به دست آمده کندیل دوشاخه یک طرف تشخیص داده شد. مورد دوم ، خانمی 40ساله که با شکایت درد در ناحیه مفصل تمپورومندیبولار مراجعه کرده بود. در معاینات کلینیکی و تصویر پانورامیک هیچ گونه ابنورمالیتی در کندیل مشاهده نشد؛ بنابراین برای بررسی بیشتر از بیمار توموگرافی رایانه ای پرتو مخروطی تهیه و در هر 2 سمت وجود کندیل دوشاخه تایید شد.

  نتیجه گیری

  به دلیل دقت کمتر تصاویر رادیوگرافی 2 بعدی نظیر پانورامیک در تشخیص آنومالی های مفصل تمپورومندیبولار، جهت بررسی های دقیق تر و تشخیص قطعی استفاده ازتکنیک های 3 بعدی همچون توموگرافی رایانه ای پرتو مخروطی به عنوان استاندارد طلایی، به ویژه در بیماران علامت دار توصیه می شود.

  کلیدواژگان: کندیل مندیبولار، مندیبل، تنوع آناتومیک، رادیوگرافی پانورامیک، توموگرافی رایانه ای پرتو مخروطی
|
 • Javad Khodadadi, Vahideh Nayeri, Mostafa Vahedian, Maliheh Rezaei Nayeh, Milad Siamaki*, Mahnaz Siamaki, Mohammad Mehdi Navabzadeh Navabi Pages 790-797
  Background and Objectives

  Factors disrupting the quality of sleep in patients with COVID-19 are considered one of the most important issues in the treatment of this disease. In this study, we aim to investigate the factors that disrupt the sleep quality of patients with Covid-19.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted on patients with COVID-19 admitted to Kamkar Arabnia Hospital in Qom, Iran in 2021. The used instrument was the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Inclusion criterion was the diagnosis of COVID-19 (positive PCR) for at least two weeks. The patients with a history of neurological diseases during the past year, those were taking sedatives, patients with unwillingness to participate in the study, patients with a history of hospitalization in the psychiatric wards in the past 6 months, those with sleep disorders, and pregnant women were excluded from the study. Finally, all data entered into SPSS v. 22 software and were analyzed using Chi-square test, t-test and one-way ANOVA. Significance level was set at 0.05.

  Results

  The mean age of patients was 52.76±14.84 years. It was found that 101 patients (50.5%) were male and 99 patients (49.5%) were female. The mean score of PSQI was 9.48±4.26. No significant relationship was found between patients in terms of age (P=0.32), gender (P=0.22) and PSQI score. A significant relationship was found between PSQI score and history of underlying diseases (P=0.02), but socioeconomic status (P=0.39), level of education (P=0.61) and occupation (P=0.29) had no statistically significant relationship with PSQI score. There was a statistically significant relationship between PSQI score and the disease severity and admission ward (P=0.00).

  Conclusion

  COVID-19 severity has a statistically significant relationship with sleep quality. Therefore, it is recommended to use relaxation methods and emotional support in the care programs of patients with COVID-19. Their sleep patterns should also be taken into account.

  Keywords: Sleep Hygiene, Sleep Quality, COVID-19
 • Moslem Kohgardi, Mohammad Asadpour, Mostafa Nasirzadeh* Pages 798-807
  Background and Objectives

  Considering the prevalence of emergency events in schools and the key role of teachers in preventing and controlling these events, the present study aimed to determine the knowledge, attitude and practice of primary school teachers regarding emergency events related to epilepsy and asthma in Rafsanjan, Iran.

  Methods

  This descriptive study was conducted on 101 primary school teachers in 2019-2020 who were selected by census sampling method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire of knowledge, attitude and practice towards asthma and epilepsy and their subsequent emergencies. Data were analyzed in SPSS v.18 using Pearson correlation test, independent t-test and one-way ANOVA, considering the significance level at P<0.05.

  Results

  Mean score of teachers’ knowledge, attitude and practice towards epilepsy were 77.9, 68.3, and 72.7 (out of 100), respectively; these scores towards asthma were 73.6, 81.5, and 71.6, respectively. There was a statistically significant correlation between the mean practice score of teachers in epilepsy with age (r= 0.221, P= 0.027) and level of education (F= 3.13, P= 0.029). Moreover, a significant relationship was observed between the mean knowledge score about asthma and educational level (F=2.85, P= 0.041), and between teachers’ practice in asthma and work experience (r = 0.303, P= 0.002).

  Conclusion

  The design and implementation of educational and retraining interventions regarding epilepsy and asthma for younger teachers with lower work experience is suggested.

  Keywords: Knowledge, Attitude, Behavior, Asthma, Epilepsy, School Teachers
 • Zahra Abedini*, Ashraf Khoramirad, Narges Eskandari Pages 808-815
  Background and Objectives

  The coronavirus disease 2019 (COVID-19) has become one of the crises in the health system. It is necessary to take actions for follow-up, remote care and development of home care for these patients. This study aims to investigate the challenges of tele-nursing in the follow-up of patients with COVID-19.

  Methods

  In this qualitative study, 15 patients and 20 nurses participated. For collecting data, 15 individual interviews with patients, 4 individual interviews and 2 focus group interviews with nurses were conducted. The semi-structured interviews lasted 30-40 minutes. The Graneheim & Lundman approach was used for content analysis.

  Results

  Data analysis led to the extraction of two categories and ten subcategories. The category of “Tele-nursing challenges from the patients’ perspectives” included the subcategories of technical limitations, variability of nurses, non-compliance with patients’ conditions, inefficiency in complicated situations, and imposing a care burden on families.  The category of “tele-nursing challenges from nurses’ perspectives” included the subcategories of unsuitable in high-risk cases, poor acceptance by patients, uncertainty of care implementation, limitations in direct assessment, and nurses’ lack of preparedness.

  Conclusion

  The nurse’s lack of preparedness and the limitations of tele-nursing in patient assessment and care, control of high-risk and complicated cases, and continuous care should be considered in the management of health promotion and nursing education.

  Keywords: Tele-nursing, Follow-up, COVID-19
 • Arezo Naserkheil, Hamed Zarei*, Mohammad Nasehi Pages 816-824
  Background and Objectives

  Sleep deprivation has negative effects on consciousness and performance. N-methyl-D-aspartate receptors are a subset of glutamate receptors consisting of subunits NR1 and NR2. In the present study, the effect of a traditional Chinese medicine supplement called NeuroAid on the levels of NR1 and NR2 proteins in the striatum and prefrontal cortex of rat under total sleep deprivation (TSD) was evaluated.

  Methods

  ats were randomly divided into four groups of control (n=5), sham (n=5), TSD (n=5), TSD + supplementation (n=5) and sham + supplemention (n=5). After 24 hours of testing, the prefrontal cortex and striatum of the rats were removed and the levels of NR1 and NR2 proteins were assessed by Western blotting. Differences between protein levels were analyzed using one-way analysis of variance (ANOVA) and t-test.

  Results

  TSD reduced the expression of both NR1 and NR2 proteins in the striatum and prefrontal cortex of rats. There was no significant difference in the expression of any proteins in the two regions of sham group compared to the control rats. Two intraperitoneal injections of 0.8 mg/kg NeuroAid significantly increased the expression of both proteins in both regions compared to the TSD group. In the sham + supplemention group, the expression of both proteins in the two regions increased significantly compared to the sham group.

  Conclusion

  The use of NeuroAid supplement can increase the levels of NR1 and NR2 proteins in rats with TSD.

  Keywords: Total sleep deprivation, NeuroAid, N-Methyl-D-aspartate, NR1, NR2
 • Zahra Yavari, Mohsen Maroufi* Pages 826-834
  Background and Objectives

  Panic disorder is one of the most common anxiety disorders that causes many problems for people and the community. This study aims to determine the severity of panic disorder based on cognitive avoidance, distress tolerance and cognitive flexibility in patients with panic disorder.

  Methods

  This is a correlational study with a predictive design conducted on 130 patients with panic disorder in Isfahan, Iran, who were selected by a sequential sampling method. In order to measure the study variables, the Panic Disorder Severity Scale, the Cognitive Avoidance Questionnaire, the Distress Tolerance Scale, and the Cognitive Flexibility Inventory were used. In order to analyze the collected data, we used Pearson correlation test and stepwise regression analysis in SPSS v. 23 software.

  Results

  The results showed that the severity of panic disorder was directly and significantly related to cognitive avoidance (P<0.01) and significantly and indirectly related to distress tolerance (P<0.01). The severity of panic disorder was indirectly related to cognitive flexibility, but it was not significant (P> 0.05), although due to the direct and significant correlation between cognitive flexibility and cognitive avoidance (P<0.01), a part of the relationship between panic disorder severity and cognitive flexibility was expected after mediation by cognitive avoidance.

  Conclusion

  Cognitive avoidance, distress tolerance, and cognitive flexibility have the ability to predict the severity of panic disorder.

  Keywords: Panic disorder, Cognitive psychology, Psychological distress, Flexibility
 • Behzad Imani, Hanieh Bahadori* Pages 836-843
  Background and Objectives

  There is some evidence that medical students are at high risk of bloodborne pathogens transmitted via sharps injuries. This study aims to survey the prevalence of sharps injuries and its related knowledge among students in Hamadan University of Medical Sciences (HUMS).

  Methods

  In this cross-sectional study, 200 eligible students of anesthesiology, operating room and nursing in HUMS participated, who were selected using a stratified random sampling method. Data were collected using a demographic form, a researcher-made knowledge of sharps injuries questionnaire and a researcher-made checklist of sharps injuries related factors. Data were analyzed by independent t-test and one-way analysis of variance in SPSS v.22 software.

  Results

  The frequency of sharps injuries was 80 (40%). The mean score of knowledge about sharps injuries was 6.38±1.83. The result of independent t-test showed a significant difference between the score of knowledge and the exposure to sharps injuries (P= 0.005). The most common sharp tool led to injury was needle (34.5 %). Moreover, 35.5% of the sharps injuries was due to being in a hurry.

  Conclusion

  The prevalence of sharps injuries among the students of HUMS is relatively high. The exposure to sharps injuries is related to the students’ knowledge level.

  Keywords: Needlestick Injuries, Students, Nursing, Hamadan University of Medical Sciences
 • Sanaz Heidarkhan Tehrani, Afsoon Jalali Ara*, Amir Reza Mehdizadeh, Niloofar Ghadimi Pages 844-851
  Background and Objectives

  Bifid condyle is a rare anomaly in mandible with unknown etiology. Patients with this anomaly may have symptoms but they are usually asymptomatic and it is accidently found in routine radiographic examinations. In recent years with development of three-dimensional (3D) imaging modalities, the reported cases of bifid condyle have extremely increased. This article presents the report of two different cases of this anomaly which were diagnosed using panoramic radiography and cone-beam computed tomography (CBCT) techniques.

  Case Report

  The first case was a 35-year-old man without any clinical symptoms referred to obtain panoramic radiography for routine dental checkups. Unilateral bifid condyle was accidentally found in panoramic view. The second case was a 40-year-old woman with chief complaint of pain in temporomandibular joints (TMJs) on both sides. There were no signs of abnormality of condyle in clinical examinations and panoramic radiography. Thus, for further assessment, CBCT images were obtained and the presence of bilateral bifid condyle was confirmed.

  Conclusion

  Since two-dimensional radiographs such as panoramic images have less accuracy in diagnosing the anomalies of TMJ, the 3D imaging modalities such as CBCT can be the gold standard for better assessment and definite diagnosis, especially in symptomatic patients.

  Keywords: Mandibular condyle, Anatomic variation, Radiography, Panoramic, Cone-beam computed tomography