فهرست مطالب

تغذیه آبزیان - سال هفتم شماره 3 (پیاپی 17، پاییز 1400)

فصلنامه تغذیه آبزیان
سال هفتم شماره 3 (پیاپی 17، پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/07/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمود محسنی، سهراب سلطانی طولارود، حمید عبدالله پور بی ریا* صفحات 1-10

  تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف آنزیم فیزایم (Smizyme phytase) بر شاخص های رشد، ترکیب لاشه و قابلیت هضم مواد مغذی تاسماهی سیبری پرورشی (Acipenser baerii) انجام شد. تعداد 180 عدد تاسماهی سیبری (017/0 ± 19/1 کیلوگرم) با تراکم 20 قطعه در حوضچه های بتونی) با مساحت مفید 4 متر مربع و عمق 80 سانتی متر (شامل جیره های فاقد آنزیم (شاهد)، 1000 و 2000 واحد بین المللی آنزیم فیزایم (تیمار هایF0 ، F1000 و F2000) تقسیم شدند. ماهیان به مدت 62 روز تغذیه شدند. نتایج نشان داد که استفاده از آنزیم فیزایم به میزان 2000 واحد بین المللی در جیره تجاری ماهیان خاویاری حاوی 38% پروتیین و 5/12% چربی خام موجب افزایش معنی دار وزن نهایی، نرخ رشد روزانه، نرخ رشد ویژه و کاهش ضریب تبدیل غذایی نسبت به دو گروه دیگر و افزایش معنی دار قابلیت هضم پروتیین و ماده خشک در ماهیان تغذیه شده با آنزیم در مقایسه با جیره شاهد شد (05/0>p)، اما اختلاف معنی داری در قابلیت هضم چربی مشاهده نشد (05/0<p). پروتیین لاشه در تیمارهای F1000 و F2000 کاهش یافت، در صورتی که میزان چربی لاشه در F2000 بیشتر بود (05/0>p). بیشترین میزان کربوهیدرات لاشه در F1000 مشاهده شد (05/0>p)، در صورتی که اختلاف معنی داری در رطوبت لاشه تیمارهای مختلف مشاهده نشد (05/0<p). بر اساس نتایج به دست آمده از شاخص های رشد و ضریب قابلیت هضم، افزودن مقدار 2000 واحد از آنزیم مورد نظر به ازای هر کیلوگرم غذای مصرفی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: آنزیم فیزایم، رشد، قابلیت هضم، ترکیب بدن، Acipenser baerii
 • عباس ترابیان، مجیدرضا خوش خلق*، سجاد نظری صفحات 11-26

  مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر غذای جایگزین خون کازیینه بر رشد، بقا و تولید مثل زالوی اورینتالیس (Hirudo orientalis) انجام شد. ابتدا 100 زالو با میانگین وزن 3 گرم تکثیر شدند. از نوزادان حاصل شده (با وزن اولیه 012/0 ± 038/0 گرم)، عوامل رشد برای 200 زالو در طی 10 ماه و مشخصات زادآوری برای 50 زالو در طی ماه های 8 تا 10 اندازه گیری شد. زالوها در دو تیمار استفاده از خون تازه (T1) و استفاده از غذای جایگزین خون (T2) در فواصل 30 روز یک بار تغذیه شدند. در طی دوره پرورش، رشد زالوهای تیمار T1 نسبت به T2 به طور معنی دار (05/0p<) سریع تر بود و در ماه دهم، دو تیمار با یکدیگر 18% اختلاف وزن داشتند. اگرچه مقدار وزن، درازا، قطر و تعداد پیله تولیدی در T1 از  T2 بیشتر بود، ولی از نظر آماری تفاوت معنی داری (05/0p<) نداشتند. میزان بقا در T1 در طی دوره رشد و تولیدمثل بیشتر بود. باروری تقریبا در همه زالوهای بالغ T1 (98%) و غالب زالوهای T2 (91%) تشخیص داده شد. تعداد نوزادان در T1 به طور معنی دار (05/0p<) بیش از تیمار T2 بود. می توان نتیجه گرفت که غذای جایگزین خون کازیینه (T2) در مقایسه با استفاده از خون تازه (T1)، سبب تولید کمتر عوامل رشد، تولیدمثل و بقای کمتر (05/0p<) در زالوی اورینتالیس می شود، اما با توجه به مشکلات بهداشتی و پرورشی، کاربرد خون تازه از یک طرف و نزدیکی نتایج دو تیمار تغذیه ای از سوی دیگر، می توان نتیجه گرفت که استفاده از غذای جایگزین خون سبب کاهش هزینه تولید، تسهیل غذادهی به زالوها و تولید زالوی بهداشتی می شود.

  کلیدواژگان: زالوی طبی، تغذیه، کازئین، فاکتورهای رشد، Hirudo orientalis
 • بابک تیزکار*، افشار ذوقی شلمانی، محسن عابدی، محمد رهاننده صفحات 27-37

  این تحقیق به منظور بررسی اثرات متقابل رنگ دانه های آستازانتین و بتاکاروتن در نورهای سفید و قرمز بر عملکرد رشد و رنگ پذیری ماهی دم شمشیری انجام شد. تعداد 180 ماهی دم شمشیری با میانگین وزن 1/0 ± 4/1 گرم به مدت 8 هفته با سه جیره حاوی mg/kg 150 آستازانتین، mg/kg 150 بتاکاروتن و جیره فاقد رنگ دانه افزودنی و در تقابل با دو نور سفید و قرمز با شدت نور lux 1200 در 6 تیمار و 3 تکرار تغذیه شدند. در پایان، شاخص های رشد شامل افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و نرخ ماندگاری تعیین شد. به منظور تعیین میزان تغییرات شدت و وضوح رنگ، ضرایبHue  و Chroma پس از عکس برداری و سنجش رنگ های به دست آمده به کمک ضرایب a وb  با نرم افزار فتوشاپ در هفته چهارم و هشتم، تعیین شدند. نتایج، نشان دهنده عدم وجود اثر متقابل بین جیره های مصرفی و نور محیط بود، ولی ماهیانی که در نور سفید پرورش یافته بودند به لحاظ کلیه شاخص های رشد و بقا وضعیت برتری داشتند (05/0p<). همچنین، این نتایج نشان داد که اثر شدت وضوح رنگ (Hue) و شاخص ایجاد رنگ قرمز (Chroma) در جیره های حاوی رنگ دانه ای که در معرض نور سفید بودند، بیشتر شد.

  کلیدواژگان: دم شمشیری (Xiphophorus helleri)، آستازانتین، بتاکاروتن، نور، رشد، رنگ پذیری
 • حسین پناهی، حسین اورجی*، فرید فیروزبخش، مریم قیاسی صفحات 37-47

  در مطالعه حاضر، اثر بوتیرات سدیم به عنوان مکمل غذایی بر عملکرد رشد، بقا و ترکیب لاشه فیل ماهی (Huso huso) ارزیابی شد. تعداد 360 قطعه فیل ماهیان جوان (59/0 ± 15 گرم) پس از یک هفته سازگاری با شرایط پرورشی و تغذیه با جیره پایه، با پنج جیره آزمایشی حاوی صفر، 1/0، 2/0، 3/0، 4/0 و 5/0 درصد بوتیرات سدیم (T0, T0.1, T0.2, T0.3, T0.4 , T0.5) برای 8 هفته تغذیه شدند. فیل ماهیان مورد مطالعه به طور تصادفی به  18 حوضچه آزمایشی به حجم 3200 لیتر و حجم آبگیری 1000 لیتر انتقال داده شدند (هر حوضچه 20 قطعه ماهی). در انتهای دوره، عملکرد رشد (وزن نهایی، افزایش وزن، درصد افزایش وزن، شاخص وضعیت، نرخ رشد ویژه، ضریب کارایی پروتیین)، درصد بقا و ترکیب لاشه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که مکمل بوتیرات سدیم بر عملکرد رشد، بقا و ترکیب لاشه ماهیان مورد آزمایش تاثیر گذاشت و بهترین عملکرد رشد و درصد بقا مربوط تیمار T0.3 بود (05/0>p). همچنین، مقادیر ضریب تبدیل غذایی و کارایی غذا در تیمار T0.3 در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی دار بهتر بود (05/0>p). پروتیین لاشه تیمار T0.3 نسبت به گروه شاهد به طور معنی دار بالاتر و چربی لاشه به طور معنی دار کمتر بود (05/0>p). در مجموع، این مطالعه نشان داد که مکمل بوتیرات سدیم به میزان 3/0 درصد در جیره غذایی می تواند به بهبود عملکرد رشد و بقا و ترکیب لاشه فیل ماهیان جوان کمک کند.

  کلیدواژگان: فیل ماهی، بوتیرات سدیم، رشد، ترکیب لاشه، بقا
 • سید محمدوحید فارابی* صفحات 49-59

  دامنه اطلاعات مربوط به آبزی پروری قزل آلای رنگین کمان در آب لب شور دریای خزر بسیار محدود است. در این تحقیق عملکرد رشد و کارایی تغذیه قزل آلای رنگین کمان در محیط محصور (5 قفس شناور) در یک مزرعه دریایی دور از ساحل (در فاصله 5 کیلومتری از ساحل) در منطقه جنوب دریای خزر بررسی شد. این بررسی در مزرعه مهران گستر دریای کاسپین در منطقه توسکاتوک شهرستان نوشهر در استان مازندران انجام شد. ماهیان با تراکم 21 عدد در متر مکعب و زی توده 33/3 کیلوگرم در متر مکعب و اوزان 130 تا 180 گرم به قفس ها معرفی شدند. مدت زمان دوره پرورش و میانگین نرخ زنده مانی ماهیان به ترتیب 158-123 روز و 5/0 ± 8/95% بود. همچنین، ضریب تبدیل غذایی 01/0 ± 94/0 و نسبت کارایی پروتیین خوراک ماهی 01/0 ± 66/2 تعیین شد. در این مزرعه دریایی میانگین رشد روزانه ماهی 9/0±3/3 گرم و میانگین ضریب رشد ویژه ماهی 01/0 ± 07/1% در روز محاسبه شد. همچنین، میانگین وزنی برداشت محصول ماهی 55/0 ± 15/16 کیلوگرم در هر مترمکعب به دست آمد. نتایج نشان داد که روند رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان در آب لب شور دریای خزر در قفس های شناور مناسب بود. بنابراین، معرفی ماهی قزل آلای رنگین کمان در اوزان و تراکم های متفاوت به میزان 33/3 کیلوگرم در متر مکعب به قفس های شناور و همچنین با مدیریت برداشت محصول به میزان 15 کیلوگرم در متر مکعب به صورت مرحله ای یا صید واحد، در منطقه جنوب دریای خزر امکان پذیر است.

  کلیدواژگان: پرورش ماهی، دریای خزر، کارایی رشد، قزل آلای رنگین کمان
 • ثریا خانی میانکوه، برزان بهرامی کمانگر*، علیرضا علیپور جورشری صفحات 61-71

  اثر مکمل نوکلیوتیدی بر رشد، برخی ترکیبات بیوشیمیایی سرم و ترکیب عضله ماهی ازون برون با استفاده از 240 عدد ماهی با میانگین وزنی 03/206 گرم به مدت 52 روز بررسی شد. آزمایش با چهار تیمار شامل مقادیر صفر، 1، 2 و 3 گرم مکمل نوکلیوتیدی در کیلوگرم جیره و در سه تکرار اجرا شد. زیست سنجی در روزهای صفر، 26 و 52 آزمایش انجام و شاخصهای رشد اندازه گیری شد. در پایان آزمایش برخی از ترکیبات بیوشیمیایی سرم و همچنین، ترکیب بافت عضله ماهیان آزمایشی اندازهگیری شد. نتایج  نشان داد که در روز 26 مقادیر شاخصهای وزن، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه در تیمار 2 گرم و در روز 52 در تیمارهای 1، 2 و 3 گرم مکمل نوکلیوتیدی بهطور معنیدار بیش از گروه شاهد بود (05/0p<). با وجود این، تفاوت معنی داری بین تیمارهای 1، 2 و 3 گرم مکمل نوکلیوتیدی از لحاظ شاخص های یاد شده، مشاهده نشد (05/0p>).  نتایج آزمایش در روز 52  نشان داد که تیمارهای مورد استفاده تاثیری بر مقادیر پروتیین کل و گلوکز سرم نسبت به شاهد نداشته (05/0p>)، ولی مقادیر کلسترول و تریگلیسرید سرمی در تیمارهای 2 و 3 گرم بیش از گروه شاهد بود (05/0p<). مقدار پروتیین، چربی، رطوبت و خاکستر بافت عضله ماهیان آزمایشی در پایان دوره آزمایش تفاوت معنیداری را نشان نداد (05/0p>). با توجه به نتایج این آزمایش، استفاده از غلظت 2 گرم مکمل نوکلیوتیدی د رکیلوگرم غذا در شرایط پرورش ماهی ازونبرون توصیه می شود.

  کلیدواژگان: مکمل نوکلئوتیدی، رشد، عضله، بیوشیمیایی سرم خون، ماهی ازون برون
|
 • Mahmoud Mohseni, Sohrab Soltani Toolarud, Hamid Abdollahpour Biria * Pages 1-10

  An investigation was carried out to find the effects of different Smizyme phytase levels on growth indices, body composition and nutrient digestibility of farmed Siberian sturgeon, Acipenser baerii. One hundred and eighty fish (average weight 1.19 ± 0.017 kg) were distributed in nine concrete tanks (20 fish in each tank; area = 4 m2; depth = 80 cm) and divided to 3 treatments (F0, F1000 and F2000). Fish were fed for 62 days. Results showed that physaem addition in 2000 IU (F2000) to sturgeon commercial diet (38% protein and 12.5% crude fat) leads to significant increase in final weight, daily growth rate, specific growth rate and the decreased feed conversion ratio compared to the other two groups (p<0.05). Significant raises in protein and dry matter digestibility were observed in the enzyme-fed fish compared to control diet (p<0.05). However, no significant difference in fat digestibility was observed between experimental treatments (p>0.05). Body protein was declined in F1000 and F2000, while body lipid was elevated in F2000 (p<0.05). The highest body carbohydrates was observed in F1000 (p<0.05), while no significant difference was observed in the fish body moisture fed with different diets (p>0.05). Based on the results obtained from growth indices and digestibility coefficient, we suggest adding 2000 IU/kg Smizyme phytase in the fish diet.

  Keywords: Physym enzyme, Growth, digestibility, Body Composition, Siberian sturgeon
 • Abbas Torabiyan, Majidreza Khoshkholgh *, Sajad Nazari Pages 11-26

  This study aimed to investigate the effects of casein blood substitute feed on the growth, survival and reproduction of Hirudo orientalis. At first, 100 leeches with an average weight of 3 g were reproduced. The growth indices of 200 leeches (with an initial weight of 0.038 ± 0.012 g) were measured during 10 months and also reproductive characteristics of 50 leeches during the 8th to 10th months. Leeches were fed at 30-day intervals under two treatments: using fresh blood (T1) or blood substitute feed (T2). During the rearing period, the growth of blood-fed leeches (T1) was significantly (p<0.05) faster than the blood substitutes-fed group (T2). In the 10th month, the two groups exhibited an 18% weight difference with each other. Although the amount of weight, length, diameter and number of cocoons produced in T1 were higher than T2, however the differences were not statistically significant (p<0.05). Survival rate was higher in T1 during growth and reproduction. Fertility was diagnosed in almost all adults in T1 (98%) and in most leeches of T2 (91%). The number of infants in T1 was significantly (p<0.05) higher than T2. It can be concluded that casein blood substitute feed causes less growth, reproduction and survival rate compared to fresh blood (p<0.05) in H. orientalis. However, due to health and breeding problems, using fresh blood in the reproduction and breeding time intervals of the leeches on the one hand, and the proximity of the results of the two treatments on the other hand, it can be concluded that the blood substitute feed reduces production costs, facilitates feeding of leeches and producing hygienic leeches, hence.

  Keywords: Medicinal Leech, nutrition, Casein, Growth Factors, Hirudo orientalis
 • Babak Tizkar *, Afshar Zoughi Shalmani, Mohsen Abedi, Mohammad Rahanandeh Pages 27-37

  This study was performed to investigate the interaction effects of astaxanthin and beta-carotene pigments in white and red lights on growth performance and coloration of swordtail, Xiphophorus helleri. A total of 180 swordtail with an average weight of 1.4 ± 0.1 g with three diets containing 150 mg/kg astaxanthin, 150 mg/kg beta-carotene and a diet without additive pigment and treatments in contrast to white and red lights with light intensity of 1200 lux was fed in 6 treatments and 3 replications for 8 weeks. Finally, growth indices including body weight gain, specific growth rate, feed conversion ratio and survival rate were determined. In order to determine the number of changes in color intensity and sharpness, Hue and Chroma coefficients were determined after shooting and analyzing the obtained colors using coefficients a and b with Photoshop software in the fourth and eighth weeks. The results revealed that there was no interaction between diets and ambient light, but fish raised in white light were superior in terms of all growth and survival indices (p<0.05). These results also exhibited that the effects of color sharpness (Hue) and red color index (Chroma) were greater in diets containing pigments exposed to white light.

  Keywords: Swordtail (Xiphophorus helleri), Astaxanthin, β-carotene, Light, Growth, Coloration
 • Hossein Panahi, Hossein Ouraji *, Farid Firuzbakhsh, Maryam Ghiyasi Pages 37-47

  In the present study, the effects of sodium butyrate as a dietary supplement on growth performance, survival rate and carcass composition of beluga, Huso huso were evaluated. After acclimatizing to the rearing conditions feeding with the basal diet for a week, five experimental diets containing 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5% (T0, T0.1, T0.2, T0.3, T0.4 and T0.5) sodium butyrate were examined on 360 juvenile beluga (average weight 15 ± 0.59 g) for 8 weeks. The studied fish were randomly transferred to 18 experimental 3200-L tanks and a dewatering volume of 1000 L (20 fish per tank). At the end of the trial, growth indices (final weight, weight gain, weight gain percentage, condition factor, specific growth rate, protein efficiency ratio), survival rate (%) and carcass composition were measured. The results showed that sodium butyrate supplementation influenced the growth performance, survival rate and carcass composition of the examined fish. The best growth performance and survival rate were observed in T0.3 (p<0.05). In addition, feed conversion ratio and feed efficiency in T0.3 were significantly better than the control group (p<0.05). Carcass protein of fish in T0.3 was significantly higher, while carcass fat was significantly lower than the control group (p<0.05). Overall, this study showed that 0.3% sodium butyrate supplement in the diet can enhance the growth performance, survival rate and carcass composition in juvenile beluga.

  Keywords: Beluga, Sodium butyrate, Growth, Carcass composition, Survival
 • Seyyed Mohammad Vahid Farabi * Pages 49-59

  Information on the aquaculture of rainbow trout Oncorhynchus mykiss in brackish water, especially in the Caspian Sea, is very limited. In this study, the growth performance and feeding efficiency of rainbow trout in an enclosed environment (5 floating cages) in an offshore farm (5 km distance from the beach) in the southern Caspian Sea region were investigated. This study was performed in Mehrangostar Caspian Sea farm in the Tuskatok area of Nowshahr City, Mazandaran Province, Iran. The fish were introduced to the cages with a density of 21 fish/m3 and also biomass of 3.33 kg/m3 and weight of 110 to 180 g. The duration of the rearing period and the average survival rate of fish were 123-158 days and 95.8 ± 0.5%, respectively.  In addition, the feed conversion ratio and protein efficiency ratio were 0.94 ± 0.01 and 2.66 ± 0.01, respectively. In this brackish farm, the fish average daily growth rate and the average specific growth rate were 3.3 ± 0.9 g/day and 1.07 ± 0.01%/day. Moreover, the average weight of fish yield was 16 kg/m3. The results showed that the growth trend of rainbow trout in the brackish water of the Caspian Sea in floating cages was suitable. Therefore, the introduction of rainbow trout to floating cages in the southern Caspian Sea by different weights, density of 3.33 kg/m3 and also by managing the harvest of 15 kg/m3 in different times or in a whole single catch is quite possible.

  Keywords: Fish cage culture, Caspian Sea, Growth Performance, Oncorhynchus mykiss
 • Soraya Khani-Miankuh, Barzan Bahrami Kamangar *, Alireza Alipour-Jorshari Pages 61-71

  The effects of dietary nucleotide supplementation on growth performance, some serum biochemical parameters, and muscle proximate composition of 240 stellate sturgeons with an average weight of 206.03 g were evaluated during 52 days. Four levels of nucleotide (0, 1, 2, and 3 g/kg diet; T0-T3) were used in three replications. Body weight and length were measured on days 0, 26, and 52 of the experiment in order to evaluate growth performance. Some serum biochemical parameters and muscle proximate composition were also measured at the end of the experiment. The results showed that nucleotide supplementation influenced the growth performance and enhanced some serum biochemical compounds in stellate sturgeon. Body weight, weight gain, and specific growth rate in 26th day were significantly higher in T2 than in T0. At the end of the experiment, these parameters were also higher in all treatments than in control group (p<0.05). However, there was no significant difference between the T1, T2, and T3 groups (p>0.05). The total serum protein and glucose levels were not significantly different (p>0.05) in T1-T3 than in T0 at the end of the experiment. Serum triglyceride and cholesterol levels were higher in the T2 and T3 than in T0 (p<0.05). The results of comparing the mean percentage of protein, fat, moisture, and ash in muscle tissue showed no significant difference at the end of the experiment (p>0.05). Based on the results, using 2 g dietary nucleotide supplement per kg is recommended in the stellate sturgeon farming conditions.

  Keywords: Nucleotide, Supplement, Growth, Muscle, Serum biochemical, Stellate sturgeon