فهرست مطالب

مدیریت ورزشی - سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 57، تابستان 1401)
 • سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 57، تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/23
 • تعداد عناوین: 20
|
 • محمد فیروزیان، محمدصادق افروزه*، حمیدرضا صفری جعفرلو صفحات 1-17
  مقدمه

  هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی در مدیران باشگاه های ورزشی خصوصی شهر شیراز بود.

  روش پژوهش

  جامعه آماری تحقیق شامل 400 نفر از مدیران باشگاه های خصوصی شهر شیراز و نمونه آماری شامل 196 آزمودنی بود که به صورت خوشه ای و براساس پراکندگی باشگاه ها در مناطق یازده گانه شهری شیراز انتخاب شدند. به منظور سنجش مدیریت دانش از پرسشنامه شرون لاوسون (2003)، سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامه گایینی (1391) و سنجش کارآفرینی از پرسشنامه چوپانی (1389) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها توسط 5 نفر از استادان بررسی و تایید شد و پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی و تایید شد. به منظور بررسی روابط بین داده ها از روش تحلیل مسیر با حداقل مربعات جزیی و با بهره گیری از نرم افزار PLS2، استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که بین مولفه های مدیریت دانش و کارآفرینی در باشگاه های ورزشی رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین بین مولفه های سرمایه اجتماعی و کارآفرینی رابطه معناداری مشاهده شد. افزون بر این نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی می تواند میانجی مناسبی برای توسعه کارآفرینی از طریق مدیریت دانش در باشگاه ورزشی باشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود باشگاه ها علاوه بر توسعه زیرساخت به منظور ایجاد باشگاه ورزشی دانش محور در راستای توسعه کارآفرینی مانند ایجاد آکادمی، به ایجاد شبکه های درون و بیرون باشگاهی با توجه به خلاقیت و کارایی سرمایه های اجتماعی خود اقدام کنند تا به این ترتیب مسیر توسعه کارآفرینی کوتاه تر و موثرتر شود.

  کلیدواژگان: باشگاه های ورزشی، سرمایه اجتماعی، کارآفرینی، مدیران، مدیریت دانش
 • مصطفی محمدی رئوف*، ابوالفضل فراهانی، رضا شجیع، علی ملکی صفحات 18-35
  مقدمه

  توسعه ورزش کشور محصول روابطی پویا و پیچیده است و در نتیجه حل مسایل پیچیده، مستلزم رویکردهای سازمان یافته ای است که دامنه وسیعی از بازیگران و ذی نفعان را در برمی گیرد و هیچ روشی مناسب تر از الگوی حکمرانی مطلوب که سازوکار ارتباط و همکاری سه رکن مهم توسعه ورزش کشور یعنی نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی را مشخص و ترسیم کند، وجود ندارد. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل حکمرانی ورزشی مطلوب ورزش کشور است.

  روش پژوهش

  برای دستیابی به این هدف از رهیافت کیفی نظریه داده بنیاد و مصاحبه های عمیق هدفمند با نخبگان این حوزه استفاده شد. در نهایت پس از مصاحبه با 25 نفر اشباع نظری موردنظر حاصل و داده ها از طریق سه مرحله کدگذاری تجزیه وتحلیل شد و الگوی نهایی تدوین شد.

  یافته ها

  در این الگوی پارادایمی، سه مفهوم «نداشتن امید به آینده»، «عدم عقلانیت معناداری» و «اکنون زدگی» به عنوان پدیده مرکزی شناسایی شدند. سپس 26 مقوله اصلی مرتبط با این مفاهیم در قالب شرایط علی موثر (8 مقوله)، شرایط زمینه ای (6 مقوله)، شرایط میانجی که تعامل این سه بخش را تسهیل یا تسریع می کند (4 مقوله)، راهبردهای لازم (6 مقوله) و پیامدها (2 مقوله) معرفی شدند.

  نتیجه گیری

  محقق در پایان به این نتیجه رسید که با در نظرگرفتن شرایط علی موثر بر مقوله مرکزی و همچنین با توجه به مهیا کردن بستر و تقویت و یا در برخی موارد حذف عوامل مداخله گر موثر بر راهبردها و اجرای صحیح راهبردها، 8 پیامد برای ورزش کشور رخ می دهد که عبارتند از؛ «رضایت ذینفعان ورزش»، «مشارکت غیردولتی»، «بازدهی بالا»، «جامعه باز»، «انسجام ساختاری» و «اقتصاد پایدار در ورزش»، «آگاهی محیطی» و «سرمایه اجتماعی» که تحت عنوان دو مقوله «حکمرانی ذینفع بر ذینفع» و «شکل گیری حیات استاندارد» ذکر شدند.

  کلیدواژگان: توسعه ورزش، حکمرانی، حکمرانی ورزشی مطلوب، صنعت ورزش
 • مهشید محمدی*، محمدرضا اسماعیلی، علی زارعی صفحات 36-50
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر طراحی مدل ادراک مطلوبیت فضای ورزشی پارکی شهر تهران است. روش تحقیق آمیخته کیفی- کمی با رویکرد اکتشافی است.

  روش پژوهش

  جامعه آماری در بخش کیفی شامل اعضای هیات علمی دانشگاه ها و افراد دارای تجارب مدیریتی در سازمان های ورزشی و در بخش کمی شامل تمامی افراد 18 سال به بالا که حداقل هفته ای دو بار از فضاهای ورزشی در شهر تهران استفاده می کنند، بودند. دوازده نفر در بخش کیفی و 384 نفر در بخش کمی نمونه آماری را تشکیل دادند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند بود که نتایج برگرفته از این مصاحبه در قالب پرسشنامه ای با پنج عامل اصلی در بخش کمی استفاده شد. در این پژوهش برای روایی محتوایی از نظر خبرگان و اعتبار سازه (تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی)، برای تعیین پایایی مدل از دو شاخص پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ و از شاخص های روایی واگرا و همگرا (Ave) و مدلسازی معادله ساختاری از نرم افزارهای اس.پی.اس نسخه 23 و پی.ال.اس نسخه 2 استفاده شد.

  یافته ها

  شاخص برازش مدل 68/0 GOF= گزارش شد و نتایج پژوهش مدل نهایی را در پنج عامل امکانات رفاهی، ترجیح، دسترسی، تجهیزات و طراحی تایید کرد.

  نتیجه گیری

  با توجه به تاثیر ترجیح بر مطلوبیت فضاهای ورزشی پارکی توسعه فضای ورزشی پارکی کم هزینه و با قیمت مناسب پیشنهاد می شود. بنابراین اگر اماکن ورزشی فضایی پارکی امن و مطلوب را فراهم سازیم و فعالیت ها و تفریحات سالم به گونه ای سازمان یافته و مطابق با ارزش های جامعه میسر شود، حضور فعال مردم و به تبع آن سرزندگی و زیست پذیری افراد جامعه افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: امکانات رفاهی، تجهیزات، مطلوبیت فضای ورزشی
 • حامد نظرویسی، مظفر یکتایار*، حمید قاسمی صفحات 51-66
  مقدمه

  تحقیق حاضر برازش مدل سواد رسانه ای در ورزش با رویکرد مدل یابی معادله ساختاری بود.

  روش پژوهش

  ابتدا مدل اولیه با روش گراندد تیوری و رویکرد اشتراوس و کوربین شناسایی و در ادامه برازش آن با روش مدل یابی معادله ساختاری ارزیابی شد. برای تحلیل داده های کیفی از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی و برای تحلیل داده های کمی از روش مدل یابی معادله ساختاری استفاده شد. نمونه مورد بررسی در بخش کیفی شامل 26 نفر از صاحب نظران حوزه ورزش و رسانه بودند که به روش غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی 400 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم ورزشی به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب و با پرسشنامه پیمایش شدند.

  یافته ها

  در بخش کیفی، الزامات تولید محتوا، گسترش اندیشه سواد، برجسته سازی مقوله ورزش و مدیریت محتوا به عنوان شرایط علی و شکل محتوا، به کارگیری صنایع رسانه ای، تولید محتوا بر مبنای شناخت مخاطب، گنجاندن سواد رسانه ای در محتوای آموزشی، پیش نیازهای آموزش سواد رسانه، تحت عنوان شرایط زمینه ای شناسایی شدند. در بخش کمی برازش مدل برآمده از یافته های کیفی تایید شد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از آن است که آموزش سواد رسانه ای، مدیریت تولید محتوا، به کارگیری صنایع رسانه ای و برجسته سازی مقوله ورزش بر ایجاد و توسعه سواد رسانه ای در ورزش اثر دارد.

  کلیدواژگان: آموزش، رسانه های ورزشی، سواد رسانه ای، سواد ورزشی
 • افشین شریفی*، شهاب بهرامی، حسن صفی خانی صفحات 67-80
  مقدمه

  هدف این پژوهش شناسایی و مدلسازی مهم ترین عامل مدل توسعه ورزش پاک در ایران با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری بود.

  روش پژوهش

  پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های میدانی بود. با عنایت به هدف اصلی، روش انجام پژوهش روش کیفی (نظریه داده بنیاد) بود. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان حوزه مدیریت ورزشی است. با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری، آگاهی دهندگان کلیدی)شامل 17 نفر از خبرگان حوزه مدیریت ورزشی) برای شناسایی چارچوب مدل توسعه ورزش پاک در ایران انتخاب شده اند و با آنها مصاحبه نیمه ساختارمند به عمل آمد و مولفه ها و عوامل مدل توسعه ورزش پاک در ایران شناسایی شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که عوامل استفاده از عوامل فرهنگی، مهارت ها و انگیزش دارای قدرت نفوذ بالا، عوامل فردی و سازمانی، پیامد اخلاقی و پیامدهای اجتماعی دارای قدرت وابستگی بالا و عوامل مدیریتی و عوامل ساختاری دارای قدرت نفوذ و وابستگی بالایی هستند. بنابراین چارچوب مدل توسعه ورزش پاک در ایران، درکی عمیق تر و دیدگاهی وسیع تر در اختیار محققان قرار می دهد و چارچوب مدل توسعه ورزش پاک در ایران را به زمینه تخصصی وسعت می بخشد.

  نتیجه گیری

  مطالعه پیش رو مطرح می کند که چارچوب ارایه شده براساس فلسفه و ارزش های جهانی بنا نهاده شده است و به نظر می رسد بهره گیری از توسعه ورزش پاک در ورزش سبب می شود تا برخی اصول و ارزش های اخلاقی طی اجرایی کردن فعالیت های ورزشی مورد تاکید قرار گیرد و اجرایی شود.

  کلیدواژگان: دوپینگ، ساختاری تفسیری، مدلسازی، ورزش پاک
 • علیرضا الهی*، هادی نوری نقده، حسین اکبری یزدی صفحات 81-95
  مقدمه

  هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل پیش بینی کننده های جامعه شناختی انگیزش هواداران بود. انگیزش هوادار از موضوعات با اهمیت در مطالعات حوزه هواداران است. در پژوهش حاضر، پس از بررسی پیشینه تحقیق سه متغیر جامعه شناختی ارزش های فردی، هویت تیمی و هویت نژادی به عنوان پیش بین های انگیزش هواداران فوتبال تراکتورسازی تبریز انتخاب شدند. همچنین متغیر کیفیت تیم به عنوان تعدیل کننده مدنظر قرار گرفت.

  روش پژوهش

  به این منظور براساس روش نمونه گیری کوکران 384 نفر از هواداران باشگاه به صورت داوطلبانه و آنلاین در فصل 1397- 1398 مسابقات لیگ برتر فوتبال پرسشنامه های ارزش های فردی کاهلی (1983)، هویت تیمی احمدبابا (2003)، هویت نژادی فینی (1992)، کیفیت تیمی ژانگ و همکاران (1997) و انگیزش هواداران ال تیبیتی (2004) را تکمیل کردند.

  یافته ها

  نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد انگیزش هواداران به صورت معناداری تحت تاثیر کیفیت تیمی (=.345β)، ارزش های فردی (=.25β)، هویت تیمی (=.186β) و هویت نژادی (=.117β) بوده است. با این حال اثر تعدیل کنندگی کیفیت تیمی معنادار نبود.

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از انگیزه بسیار بالای هواداران از تیم تراکتورسازی بود. با توجه به نتایج به دست آمده مدیران باشگاه می توانند در خصوص متغیرهای کیفیت تیمی استفاده از بازیکنان ستاره و مربیان حرفه ای، ارزش های فردی با فراهم کردن امنیت بیشتر، هویت تیمی توزیع لباس و پرچم، هویت نژادی استفاده از سوابق فرهنگی و تاریخچه و رسم و رسوم قومی، برنامه هایی برای افزایش انگیزش هواداران تدوین و اجرا کنند.

  کلیدواژگان: ارزش های فردی، کیفیت تیمی، هواداران وفادار، هویت تیمی، هویت نژادی
 • علیرضا نصر اصفهانی*، حسن محمدزاده صفحات 96-108
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر بررسی شرایط آموزش و توسعه سواد حرکتی دانش آموزان و ارایه الگوی پارادایمی توسعه سواد حرکتی است.

  روش پژوهش

  روش پژوهش، روش کیفی نظریه مبنایی (داده بنیاد) بوده و ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و جامعه پژوهش، 17 نفر از صاحب نظران تربیت بدنی و سواد حرکتی بودند. اعتبار و روایی روش تحقیق از طریق بازبینی توسط مشارکت کنندگان و مرور توسط خبرگان غیر شرکت کننده تایید و برای تحلیل داده های از روش تحلیل محتوا استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که عامل اصلی آموزش و توسعه سواد حرکتی دانش آموزان، بسترسازی مناسب توسعه سواد حرکتی توسط متولیان امر ورزش در جامعه است که متاسفانه در جامعه ما به علت عوامل علی، شرایط زمینه ای و مداخله ای ایجاد نشده است.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج پژوهش، اتخاذ راهبردهای عملیاتی از جمله استفاده از زمان اوقات فراغت دانش آموزان به منظور هدف گذاری و برنامه ریزی توسعه سواد حرکتی، ایجاد هماهنگی بین سازمان های متولی ورزش و همچنین ارزشیابی، افزایش مهارت و انگیزه دبیران می تواند پیامدهای آموزش و توسعه سواد حرکتی و ایجاد سبک زندگی فعال دانش آموزان را حاصل کند.

  کلیدواژگان: آموزش و توسعه، دانش آموزان، درس تربیت بدنی، سواد حرکتی
 • محمد ریحانی، ابوالفضل درویشی*، خدیجه پورذبیح سرحمامی صفحات 109-123
  مقدمه

  از پژوهش حاضر طراحی الگوی پارادایمی تاب آوری کسب وکارهای ورزشی بود. روش پژوهش کیفی بود و از نظریه داده بنیاد استفاده شد.

  روش پژوهش

  جامعه آماری شامل استادان مدیریت ورزشی کشور، کارآفرینان حوزه ورزش، محققان اقتصاد ورزش و فعالان صنعت ورزش بود. برای شناسایی عوامل از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس بود. با 14 نفر از افراد جامعه آماری مصاحبه انجام گرفت و 127 کد و 43 مقوله فرعی استخراج شد.

  یافته ها

  داده های کیفی با مجموعه ای از کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. براساس الگوی پارادایمی در تاب آوری کسب وکارهای ورزشی چند عامل علی اهمیت دارند که برخی از آنها شامل وضعیت اقتصادی کشورند. برخی از زمینه های موثر در تاب آوری کسب وکارها ورزشی شامل ظرفیت کسب وکارهای ورزشی بودند؛ همچنین برخی عوامل مداخله گر در آن شامل تطابق پذیری و آینده نگری بودند؛ بعضی از راهبردهای مهم برای تاب آوری کسب وکارهای ورزشی شامل به کارگیری راهبردهای مدیریتی و بهبود و سازماندهی وضعیت توزیع منابع مالی و پیامدهای تاب آوری کسب وکارهای ورزشی شامل پیامدهای مالی و اقتصادی برای کسب وکار بودند.

  نتیجه گیری

  طبق نتایج، دولت، مدیریت و صاحبان کسب وکارها از اصلی ترین بازیگرانی هستند که باید شرایط لازم برای افزایش تاب آوری کسب وکارهای ورزشی را فراهم کنند.

  کلیدواژگان: تاب آوری، روش تحقیق کیفی، صنعت ورزش، نظریه داده بنیاد، نوآوری
 • رقیه سرلاب*، لیلا غلامی حیدریانی، محمد سرلاب صفحات 124-133
  مقدمه

  پدیده جهانی شدن یکی از چالش برانگیزترین مباحث در کشورها به شمار می رود و بررسی آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد توجه محققان قرار گرفته است. لذا در تحقیق حاضر، عوامل اقتصادی موثر بر باز بودن تجاری ورزشی کشورهای منا مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و تحلیلی می باشد و بصورت اسنادی انجام گرفته است.

  روش پژوهش

  آمار متغیرهای تولیدناخالص داخلی، نرخ ارز، شاخص قیمت مصرف کننده و داده های صادرات و واردات کالاهای ورزشی کشورهای عضو منطقه منا در طی سال های 2018-1993 به ترتیب از سایت بانک جهانی داده و مرکز تجارت جهانی جمع آوری گردید. برای تخمین مدل از روش حداقل مربعات معمولی پویای پانلی (DOLS) و با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 10 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که با افزایش یک واحد تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری کالاهای ورزشی به میزان 064/0 واحد افزایش می یابد. ضریب متغیر شاخص قیمت منفی می باشد، این بدان معنا است که با افزایش یک واحد شاخص قیمت کالاها، به میزان 014/0 واحد درجه باز بودن تجاری کالاهای ورزشی کاهش پیدا می کند. همچنین با افزایش یک واحد نرخ ارز، درجه باز بودن تجاری کالاهای ورزشی به میزان 012/0 واحد افزایش می یابد.

  نتیجه گیری

  افزایش حمایت ها و سیاست های تشویقی دولت برای جذب سرمایه خارجی می تواند کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: باز بودن تجاری، صنعت ورزش، عوامل اقتصادی، کشورهای منطقه منا، کالاهای ورزشی
 • رسول طریقی*، فرشته شیردل شهمیری صفحات 134-147
  مقدمه 

  تحول سریع در فناوری و تاثیر آن بر رشد پیچیدگی محیط های کسب وکار سبب ایجاد فرصت ها و چالش هایی از منظر بازاریابی می شود و شایسته توجه و تحقیق است. از این حیث هدف از این پژوهش، طراحی مدل آمیخته بازاریابی اینترنتی صنعت ورزش ایران است.

  روش پژوهش

  روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هیات علمی مدیریت ورزشی دانشگاه های سراسر کشور، کارشناسان، مدیران و خبرگان آگاه به امور بازاریابی ورزش کشور به تعداد 120 نفر بود. روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی در دسترس هدفمند بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن توسط ده تن از استادان مدیریت ورزشی کشور و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. در این تحقیق برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش های آمار توصیفی و استنباطی و به منظور تجزیه وتحلیل داده های تحقیق از آزمون حداقل مربعات جزیی (PLS) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که ضرایب مسیر بین متغیرهای علامت تجاری، ارتباطات، گردآوری اطلاعات، قیمت، خدمات به مشتری، محصول، شخصی سازی، ترفیع و توزیع با متغیر توسعه آمیخته بازاریابی اینترنتی در صنعت ورزش همبستگی بالایی وجود دارد و ضرایب مسیر تماما بالای 5/0 به دست آمده اند و نشان می دهد که این متغیرها در توسعه آمیخته بازاریابی اینترنتی دخیل اند.

  نتیجه گیری

  پیشنهاد می شود مولفه های شناسایی شده در تحقیق حاضر مورد توجه مدیران سازمان های ورزشی کشور قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آمیخته بازاریابی، اینترنت، بازاریابی ورزشی، صنعت ورزش، مدلسازی
 • جمال الدین شریعتی، جبار سیف پناهی شعبانی، رحیم خسرومنش* صفحات 148-161
  مقدمه

  هدف این تحقیق شناسایی و بررسی وضعیت متولیان ‎ورزش و پیامدهای‎مطلوب ورزش در ایران بود.

  روش پژوهش

  روش‎ شناسی‎ تحقیق از نوع ترکیبی-اکتشافی بود. در بخش کیفی از روش نظریه داده بنیاد رهیافت‎نظامند و در بخش کمی از روش معادلات‎ساختاری استفاده شد. ابزار گردآوری داده ‎ها بررسی متون‎تخصصی، مصاحبه و پرسشنامه‎محقق‎ساخته بود. در بخش کیفی ضمن بررسی 300 منبع با 14 تن از خبرگان مدیریت ورزشی و مدیران ‎ارشد ورزش‎ایران مصاحبه شد تا اشباع‎نظری حاصل گردید. در بخش کمی جامعه‎آماری فعالان در حوزه متولیان‎ورزش ایران بودند و هزار پرسشنامه به‎صورت تصادفی بین آنها توزیع شد که  604 مورد پاسخ داده شد. تحلیل‎داده‎های کمی بااستفاده ‎از نرم‎ افزارهای اس.پی.اس.اس22 و اسمارت پی.ال.اس انجام گرفت و سطح اطمینان 99% تعیین گردید.

  یافته ها

  یافته های بخش کیفی نشان داد 10 متولی و 11 پیامد شاخص برای انواع فعالیت های ورزشی در ایران وجود دارند. یافته های کمی نیز نشان داد متولیان اصلی ورزش ایران مثل «وزارت‎ ورزش ‎و جوانان»، «دانشگاه ها و مدارس» و «شهرداری ها» وضعیت مطلوبی ندارند. «اشتغالزایی» نیز مهمترین پیامد مطلوب توسعه انواع فعالیت های ورزشی در ایران است.

  نتیجه گیری

  باتوجه ‎به یافته های تحقیق و به منظور تحول در شرایط موجود به نظر می رسد رهبری تحول گرای شورای عالی ورزش و یا تدوین، تصویب و اجرای قانون نظام جامع ورزش ایران از مهمترین اقدامات ضروری باشند.

  کلیدواژگان: شورای عالی، فدراسیون های ورزشی، متولیان ورزش، نظام جامع، وزارت ورزش
 • محمد بستاکی*، فرزاد غفوری، غلامعلی کارگر صفحات 162-176
  مقدمه

  امروزه فوتبال فراتر از یک ورزش شده و حواشی آن به سطح جامعه کشیده شده و موجب جلب توجه بسیاری شده است. هدف پژوهش حاضر تحلیل و ارزیابی عوامل موثر بر عملکرد ورزشکاران فوتبال ایران است.

  روش پژوهش

  روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است و از نظر ماهیت و هدف پژوهش کاربردی به شمار می رود و روش اجرا میدانی از طریق تکمیل پرسشنامه محقق ساخته است. نظر به عبور جامعه آماری از مرز صدهزار نفر براساس جدول مورگان 384 نفر که در طول هجدهمین دوره لیگ برتر کشور (سال 1398-9913) حاضر بودند، وارد تحقیق شدند و میزان پایایی براساس آلفای کرونباخ 89/0 درصد محاسبه شد. آمار توصیفی با میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی با تحلیل عاملی تاییدی و آزمون فریدمن و با نرم افزارهای اس.پی.اس.اس 24 و لیزرل 8/8 انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که عوامل موثر داخل زمین دارای هفت مولفه و مهم ترین آنها به ترتیب مربی و کیفیت ورزشگاه و همچنین عوامل موثر در خارج از زمین دارای شش مولفه و به ترتیب فدراسیون و خانواده مهم ترین عوامل تعیین شدند.

  نتیجه گیری

  تاثیر عوامل به دست آمده بر عملکرد ورزشکاران تایید شد که می توان با استفاده از آموزش و فرهنگ سازی به آنها جهت داد.

  کلیدواژگان: عملکرد اخلاقی، عملکرد فنی، فوتبال، لیگ برتر، ورزشکار حرفه ای
 • رسول فرجی*، مهرعلی همتی نژاد، سپیده شبانی صفحات 177-189
  مقدمه

  هدف این پژوهش شناخت و اولویت بندی اقدام های فرهنگی موثر در ارتقای آداب حضور در استادیوم های فوتبال ایران با هدف ارتقای امنیت آنها بود.

  روش پژوهش

  این پژوهش از نوع ترکیبی است که در بخش کیفی، اقدامات فرهنگی موثر در ارتقای آداب حضور استادیوم های فوتبال ایران طی سیزده مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان و تحلیل محتوای عرفی داده ها شناسایی شد. در بخش کمی پژوهش نیز دوازده نفر از شرکت کنندگان بخش کیفی، اقدامات شناسایی شده را به منظور اولویت بندی، در ماتریس مقایسه های زوجی از نظر اهمیت به صورت دوبه دو مقایسه کردند و داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار Expert choice تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد الگوسازی فرهنگی با وزن نسبی 177/0 مهم ترین اقدام در توسعه آداب حضور افراد در استادیوم های فوتبال ایران است. فرهنگ پذیری، پشتوانه سازی قانونی، نظارت و کنترل، مدیریت و برنامه ریزی، پشتوانه سازی اجرایی، سازماندهی کارگزاران ورزشی، هم اندیشی و شبکه سازی، و ارتقای آکادمیک به ترتیب با وزن های 167/0، 122/0، 121/0، 119/0 و 107/0، 071/0، 068/0 و 048/0 در اولویت های بعدی قرار گرفتند (01/0= نرخ ناسازگاری).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد شناسایی الگوهای رفتاری مناسب و معرفی آنها به جوامع هدف اعم از تماشاگران، ورزشکاران، مربیان و غیره توسط سازمان دهندگان مسابقات فوتبال و همچنین سیاستگذاران حوزه فرهنگی-ورزشی و نیز تخصیص و هزینه کرد درست بودجه های فرهنگی در این مسیر، بتواند در تربیت نسلی نو از هواداران فوتبال و ارتقای امنیت استادیوم های فوتبال در آینده کمک شایانی کند. با این حال، آن دسته از اقداماتی که در اولویت بندی صورت گرفته در رده های پایین قرار گرفته اند، همچنان حایز اهمیت اند و نباید مورد غفلت قرار گیرند.

  کلیدواژگان: آداب حضور، احساس امنیت، استادیوم فوتبال، الگوسازی فرهنگی، خشونت
 • راضیه گیوی، حسین عیدی* صفحات 190-204
  مقدمه

  هدف از این پژوهش برندسازی فوتبال بانوان در سطح آسیا و ارایه الگو بود. روش تحقیق کیفی بود.

  روش پژوهش

  روش تحقیق کیفی بود. جامعه آماری پژوهش استادان و خبرگان رشته ورزشی فوتبال بودند. نمونه گیری به روش هدفمند بود. ابزار تحقیق مصاحبه بود که از 15 نفر به عمل آمد. روایی ابزار پژوهش (مصاحبه)، توسط مصاحبه شوندگان و سپس استادان متخصص، بررسی و تایید شد و برای سنجش پایایی از روش توافق درون موضوعی استفاده شد که مطابق این روش مقدار پایایی برابر با 90/0 بود. بر این اساس پایایی آزمون نیز تایید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش نظریه برخاسته از داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته نشان داد که 11 مقوله اثر می تواند به عنوان شاخص های برندسازی فوتبال بانوان در سطح آسیا موردنظر واقع شود. این 11 مقوله خود شامل 35 مفهوم و 176 عامل یا کد باز است. 

  نتیجه گیری

   براساس یافته های این پژوهش نتیجه می گیریم که مدیران و مسیولان باید با توجه به شاخص های شناسایی شده اقدام های لازم را برای توسعه و پیشرفت فوتبال بانوان به کار گیرند و در جهت رفع چالش ها و مشکلات پیش رو قدم بردارند.

  کلیدواژگان: الگو، بانوان، برندسازی، توسعه، فوتبال
 • سولماز شمالی، سارا کشکر* صفحات 205-221
  مقدمه

  هدف از انجام این تحقیق، طراحی الگوی مدیریت موانع حمایت مالی ورزش قهرمانی زنان ایران بود.

  روش پژوهش

  این تحقیق با تکیه بر نظریه داده بنیاد مبتنی بر رویکرد استراوس-کوربین انجام شد. جامعه  شرکت کنندگان در تحقیق را صاحب نظران در حوزه ورزش زنان شامل اساتید مدیریت ورزشی، پژوهشگران حوزه مطالعات زنان، مدیران و مسیولین سازمان های ورزشی، مربیان، ورزشکاران، مدیران شرکت های تجاری خصوصی که مطابق با تکنیک مثلث سازی انتخاب شدند، تشکیل می داد. انتخاب شرکت کنندگان ابتدا به روش نمونه گیری هدفمند و در ادامه با روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. مصاحبه با صاحب نظران با 10نفر آغاز شد و تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه یافت و در نهایت تعداد 22 نفر در مصاحبه شرکت کردند. برای تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. ضمن مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران مجموعه ای از مفاهیم اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری و از درون آن ها مقوله هایی استخراج گردید.

  یافته ها

  در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان مقوله ها تحت عناوین شرایط علی چالش های فرهنگی-اجتماعی، چالش های مدیریتی - قانونی، شرایط بستری چالش های رسانه ای و چالش های اقتصادی و شرایط مداخله گر محدودیت های ساختاری به دست آمد که در پی تعاملات اصلاحی در ساختاری-اجرایی و فرهنگ سازی می تواند به رفع این موانع کمک کند. در مرحله کدگذاری انتخابی نیز، اجزای پارادایم کدگذاری تشریح شدند؛ الگو، ترسیم و نظریه تدوین و ارایه شد.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج، تدوین الگوی طراحی مدل مدیریت موانع حمایت مالی ورزش قهرمانی زنان جنبه های مختلفی دارد و توجه همزمان به تمامی ابعاد و رفع موانع باعث جذب حامیان مالی و توسعه همه جانبه و هر چه بیشتر ورزش قهرمانی بانوان کشور خواهد شد.

  کلیدواژگان: موانع، حمایت مالی، ورزش قهرمانی، زنان
 • محمد پورپناهی کل تپه، پریوش نوربخش*، مهوش نوربخش، حسین سپاسی صفحات 222-238
  مقدمه

  چگونگی به کارگیری رفتار سیاسی در سازمان ها نقش بسزایی در رفتار و احساسات کارکنان دارد. رفتار سیاسی فرایندی طبیعی در سازمان است که از طریق آن می توان تعارض ها و اختلاف های بین گروه ها و ذی نفعان را بررسی و حل وفصل کرد. در پژوهش حاضر مدل رفتار سیاسی کارکنان سازمان های ورزشی ارایه شده است.

  روش پژوهش

  به منظور تحقق این هدف از روش کیفی براساس نظریه داده بنیاد استفاده شد. برای نمونه گیری از روش گلوله برفی استفاده شد. ابزار پژوهش مصاحبه های عمیق و اکتشافی بود. سپس داده ها به روش زمینه ای کدگذاری و تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها

  دستاوردها گویای آن است که مدل پارادایمی در قالب ابعاد شش گانه شامل سه مقوله شرایط علی (قدرت، شخصیت و پیشرفت شغلی)، یک مقوله پدیده محوری (اعمال نفوذ در سازمان)، پنج مقوله شرایط زمینه ای (تعارض، قوانین، بی عدالتی، ماهیت شغلی و مدیریت)، دو مقوله شرایط مداخله گر (ارتباطات بیرون سازمان و وجهه سیاسی)، پنج مقوله سازوکارها و راهبردها (اطلاعات، ادراکات، احساسات، شبکه های ارتباطی و اختلال) و چهار مقوله پیامدها (مثبت و منفی سازمانی و نیز فردی) شناسایی شدند.

  نتیجه گیری

  رفتارهای سیاسی در سازمان های ورزشی دارای پیچیدگی زیادی در تشخیص و قضاوت اند و مدل هایی مانند پژوهش حاضر می تواند به ادراک چندبعدی و فرایندی آنها کمک کنند.

  کلیدواژگان: اکتشافی، داده بنیاد، رفتار سیاسی، سازمان های ورزشی، مدل پارادایمی
 • هدایت ممبینی، شهرام علم*، زهرا هژبرنیا، مهدی رسولی صفحات 239-252
  مقدمه

  هدف از تحقیق حاضر، شناسایی راهکارهای موثر بر پیاده سازی بازاریابی دیجیتال در فدراسیون فوتبال ایران بود.

  روش پژوهش

  این تحقیق با شیوه کیفی انجام شد که از لحاظ هدف کاربردی و با ماهیت اکتشافی بود. نمونه گیری از نوع نمونه گیری نظری بود. مصاحبه شونده ها شامل مدیران و متخصصان اجرایی در سطوح عالی باشگاه های فوتبال لیگ برتر خلیج فارس، سازمان لیگ، فدراسیون فوتبال و اتحادیه فوتبال، متخصصان فناوری اطلاعات و به ویژه صاحب نظران بازاریابی دیجیتال و استادان دانشگاهی بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام گرفت و با 18 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت.

  یافته ها

  در مجموع، 104 مفهوم به دست آمد که در 13 مقوله و 6 مقوله اصلی دسته بندی شدند. این مفاهیم شامل تحقیقاتی و آموزشی، نظارتی، منابع، هدف گذاری و قانونگذاری، ارتباطات و راهکارهای اجرایی بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج تحقیق، موفقیت در بازاریابی دیجیتال در فدراسیون مستلزم داشتن تیم متخصص و مجرب، اتخاذ راهبرد های بازاریابی و همچنین وجود زیرساخت ها و سیستم های بازاریابی نیز است. افزون بر این مدیران فدراسیون می توانند با هدف گذاری دقیق و مدیریت صحیح، استخدام نیروی کار خبره به رشد و توسعه بازاریابی دیجیتال کمک کنند.

  کلیدواژگان: بازاریابی دیجیتال، توسعه ارتباطات، صنعت فوتبال
 • کریم کیاکجوری* صفحات 253-265
  مقدمه

  هدف این تحقیق، واکاوی علل موفقیت قهرمانان ورزشی با رویکرد کیفی و شیوه روایت پژوهی است.

  روش پژوهش

  پژوهش مبتنی بر مصاحبه نیمه ساختارمند و شیوه نمونه گیری هدفمند است. مصاحبه با 8 نفر از مشارکت کنندگان که براساس کیفیت مدال ها در سطح جهانی و بازی های آسیایی بود، صورت گرفت.

  یافته ها

  براساس یافته های به دست آمده از مصاحبه های روایتی، مضامین عوامل موفقیت ورزشی عبارت اند از: عوامل روان شناختی (تمرکز و خودباوری، علاقه و اشتیاق، انگیزه، هدفداری، پشتکار و تعهد، تصویرسازی و خودکارامدی)، توانایی فنی و جسمانی (تکنیک، تاکتیک و آمادگی جسمانی)، عوامل مادی و اقتصادی (امکانات، تجهیزات و فضای ورزشی مناسب و پول)، عوامل سازمانی و مدیریتی (وجود مربیان مجرب، مدیریت استعدادیابی، روان شناس ورزشی، رسانه جمعی، دولت و وزارت ورزش، برنامه ریزی و مدیریت زمان)، شرایط محیطی زندگی (شرایط جغرافیایی محل زندگی و موقعیت، فرهنگ و حمایت خانواده)، که پس از بررسی های متوالی تایید شد

  نتیجه گیری

  بررسی عوامل موفقیت در این تحقیق، نشان داد که عوامل چندگانه ای در موفقیت ورزشکاران دخالت داشته است. بسیاری از عوامل موفقیت ذکرشده با هم در ارتباط اند که مشارکت کنندگان به این مسیله نیز اشاره کردند. برای مثال تمرکز و خودباوری عاملی است که سبب کاهش استرس و اضطراب نیز می شود. یا آمادگی جسمانی به همراه تکنیک مناسب سبب افزایش اعتمادبه نفس می شود و مهارت در تکنیک، محصول یادگیری و تمرینات مکرر و فراوان است.

  کلیدواژگان: بندر انزلی، تحقیق کیفی، روایت پژوهی، علل موفقیت
 • ناصر آقابابایی، مصطفی افشاری* صفحات 266-280
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر بررسی آینده پژوهی در اقتصاد ورزشی ایران (مطالعه موردی رویدادهای ورزشی) بود.

  روش پژوهش

  روش تحقیق کیفی با استفاده از روش داده بنیاد و روش نمونه گیری بصورت گلوله برفی بود که پس از مصاحبه با 12 نفر محقق به اشباع نظری رسید. داده های حاصل از مصاحبه ها از طریق سه مرحله کد گذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش متخصصین و اساتید مدیریت و اقتصاد ورزش که دارای تجربه  علمی و اجرایی بودند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که در مرحله کدگذاری باز 1307 نشان شناسایی گردید که با توجه به تشابه مفهومی در 9 مفهوم طبقه بندی گردید.

  نتیجه گیری

  بطور کلی برای رسیدن به توسعه  اقتصاد ورزش باید گذشته و حال اقتصاد ورزش را مورد تفسیر و بررسی قرار داد تا با ایجاد تحلیلی درست از تصویر آینده در اقتصاد ورزش کشور با استفاده از سواد آینده، نوآوری و آموزش و همچنین با افزایش مشارکت اجتماعی در آینده پژوهی با استفاده از ایجاد رقابت، رهبری و سرمایه گذاری بنیان های معرفتی و اخلاقی در آینده پژوهی اقتصاد ورزش را طراحی و از طریق رویدادهای ورزشی بزرگ و تحلیل فرصت ها و تهدیدها بتوان به یک اقتصاد موفق و پویا در حوزه  ورزش کشورمان دست پیدا کرد.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، اقتصاد ورزش، بنیان های معرفتی، بنیان های اخلاقی، رویداد ورزشی
 • مسعود جعفری، شهرام نظری*، کامران عیدی پور صفحات 281-290
  مقدمه

  هدف از این تحقیق، بررسی ارزش های ناملموس ورزش فوتبال در جامعه و رابطه آن با میزان تمایل به پرداخت به منظور میزبانی رویدادهای ورزشی معتبر با رویکرد ارزیابی احتمالی بود.

  روش پژوهش

  روش تحقیق توصیفی همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی اقشار مردم استان های شمالی کشورند که به صورت خوشه ای و طبقه ای مراکز شهری سه استان تهران، گلستان، گیلان و در مجموع 1155 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه تمایل به پرداخت ویکر و همکاران (2016)، که دارای 15 سوال است و 12 مولفه ناملموس ورزش را می سنجد، استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی مانند رگرسیون لجستیک و رگرسیون لجستیک تشخیصی به منظور پیش ینی متغیرها استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های تحقیق نشان داد که به طور کلی 49 درصد مردم جامعه، مقدار 245/69 تومان تمایل به پرداخت داشته اند. متغیرهای اعتبار، حس داشتن ورزشگاه و امکانات ورزشی، رضایت، موفقیت، انگیزه داشتن شیوه زندگی سالم، افتخار و شهرت، بیشترین و قوی ترین رابطه معنادار را با پیش بینی میزان تمایل به پرداخت دارند.

  نتیجه گیری

  مسیولان می توانند با به کارگیری امکانات و تجهیزات مناسب و مهیا کردن شرایط برای میزبانی رویدادهای ورزشی معتبر، از بهبود تاثیرات توسعه ورزش در جامعه حمایت کنند.

  کلیدواژگان: ارزیابی احتمالی، ارزش گذاری، تمایل به پرداخت، تاثیرات ناملموس، میزبانی رویداد
|
 • Mohammad Firoozian, Mohammad Sadegh Afroozeh *, Hamidreza Safari Jafarloo Pages 1-17
  Introduction

  The purpose of this study was to investigate the relationship between knowledge management and entrepreneurship with the mediating role of social capital in managers of private sports clubs in Shiraz.

  Methods

  The statistical population included 400 managers of private clubs in Shiraz. The statistical sample consisted of 196 respondents who were chosen through cluster sampling based on the distribution of clubs in the eleven urban areas of Shiraz. In order to measure knowledge management, Sharon Lawson Questionnaire (2003), Social Capital Assessment, Gaini Questionnaire (2012) and Entrepreneurship Assessment, Chupani Questionnaire (2010) were administered among the respondents. Five qualified managers assessed and confirmed the validity of the questionnaires and the reliability of the questionnaires was assessed and confirmed through Cronbach's alpha coefficient and the combined reliability. In order to investigate the relationships between the data, the redearchers applied the path analysis method with partial minimum squares using PLS2 software.

  Results

  The findings showed that there was a significant relationship between the components of knowledge management and entrepreneurship in sports clubs. There was also a significant relationship between the components of social capital and entrepreneurship. In addition, the research findings showed that social capital could be a good medium for the development of entrepreneurship through knowledge management in the sports club.

  Conclusion

  According to the research findings, it is recommended that sport clubs create inter and intra-club networks taking the creativity and efficiency of their social capital for granted to make the path of entrepreneurial development shorter and more effective along with developing infrastructure to create a knowledge-based sports club in order to develop entrepreneurship.

  Keywords: Entrepreneurship, Knowledge Management, Managers, Social capital, Sports clubs
 • Mustafa Mohammadi Rauof *, Abolfazl Farahani, Reza Shajie, Ali Maleki Pages 18-35
  Introduction

  Accordingly, the main purpose of this study was to design a good sports governance model for the country's sports.

  Methods

  To achieve this goal, The Grounded Theory as a qualitative research method and purposeful in-depth interviews with the elites in this field were used (In this regard, people related to the subject of research in three areas of sports managers, experts in the field of sociology and policy and experts in the field of management and planning in sports were identified. The interviews continued purposefully and in the form of snowballs). Finally, after interviewing 25 subjects, the desired theoretical saturation was obtained and the data were analyzed through three coding steps and the final model was developed.

  Results

  In this paradigmatic model, the three concepts of "hopelessness for the future", "meaningless irrationality" and "newness were identified as central phenomena. Then 26 main categories related to these concepts in the form of causal conditions (8 categories), contextual conditions (6 categories), Intervening conditions that facilitate or accelerate the interaction of these three sections (4 categories), necessary strategies (6 categories), and the consequences (2 categories) were introduced.

  Conclusion

  Depending on the codes in the excerpts, this theory may be expressed.; Factors that lead to the emergence of the phenomenon, the "hope of the future", "meaningful rationality" and "flee now" include; "Developmentist governance", "efficient administrative structure", "institutional knowledge", "rule of law", "moralism", "excellence of sports institution", "resistant economy" and "institutional interaction".

  Keywords: Sport development, Governance, good sport governance, sports industry
 • Mahshid Mohammadi *, Mohammadreza Esmaelu, Ali Zarei Pages 36-50
  Introduction

  The purpose of the present study was to design the model of perceiving the desirability of park sports space on Tehran city.

  Method

  The research method was qualitative-quantitative mixed with exploratory approach. The statistical population included in the qualitative part the faculty members of universities and individuals with managerial experience in sports organizations and in the quantitative part included all persons over 18 years of age who used sports spaces at least twice a week in Tehran. Twelve were in the qualitative section and 384 in the quantitative section. The data collection tool was semi-structured interview in qualitative part.

  Results

  The results of this interview were used in a questionnaire with 5 main factors in quantitative part. In this study for expert content validity and construct validity (exploratory and confirmatory factor analysis), to determine the model reliability from two composite reliability indices and Cronbach's alpha, and from divergent and convergent validity indices (Ave) and structural equation modeling SPSS version 23 and PLS version 2 were used. The fit of the model was reported as GOF=0.68 and the results confirmed the final model in 5 factors including amenities, preference, accessibility, equipment and design.

  Conclusion

  Therefore, if we create a safe and desirable park space and healthy activities and recreation are organized in accordance with the values of community, the active presence of the people and consequently the vitality and livelihood of community will increase.

  Keywords: Utility of sports space, Welfare Amenities, preference, equipment, design
 • Hamed Nazarveisi, Mozafar Yektayar *, Hamid Ghasemi Pages 51-66
  Introduction

  The purpose of this study was to fit the media literacy model in sport by the structural equation modeling approach.

  Methods

  First, the initial model was identified by grounded theory method and Strauss-Corbin approach and then its fit was evaluated by structural equation modeling method. Open, axial and selective coding methods were used for qualitative data analysis then structural equation modeling method was used for quantitative data analysis. The sample in the qualitative section included 26 experts in the field of sports and media who were selected by purposive non-random sampling method. In the quantitative section, 400 graduate students of sports sciences were randomly selected in clusters and surveyed with a questionnaire.
  Results In the qualitative section, the requirements of content production, the development of literacy, highlighting sports and content management as causal conditions and content form, the use of media industries, content production based on audience knowledge, the inclusion of media literacy in educational content, pre Media literacy training needs were identified as contextual conditions. In the quantitative part, the fit of the model based on qualitative findings was confirmed.

  Conclusion

  the findings showed that media literacy training, content management, use of media industries and highlighting the category of sports have an effect on the development of media literacy in sports.

  Keywords: Education, Sports Media, media literacy, sports literacy
 • Afshin Sharifi *, Shahab Bahrami, Hasan Safikhani Pages 67-80
  Introduction

  The purpose of this study was to identify and model the most important factor of pure sport development model in Iran with interpretive structural modeling approach.

  Methods

  The purpose of this study was applied and in terms of data collection, it was a field research. With regard to the main purpose, the research method was qualitative (foundation data theory). The statistical population in this study includes experts in the field of sport management. Using purposive sampling and theoretical saturation technique, key informants (including 17 experts in the field of sport management with focus groups (to It was done and the components and factors of pure sport development model were identified in Iran and then interpretive structural modeling was used as one of the consensus methods.

  Results

  The results showed that the factors of cultural factors, skills and motivation with power High influence, individual and organizational factors, moral consequence, and societal consequences with subordinate power The above and the managerial and structural factors have high influence and dependency, so the framework of Clean Sport Development Model in Iran provides a deeper understanding and broader perspective to the researchers and extends the scope of Clean Sport Development Model in Iran to a specialized field.

  Conclusion

  The present study suggests that the framework presented is based on a global philosophy and values, and it seems that the use of pure sport development in sport seems to give rise to some ethical principles and values during implementation. Emphasize and implement sports activities

  Keywords: modeling, clean sport, Doping, interpretive structure
 • Alireza Elahi *, Hadi Nouri Naqadeh, Hossein Akbari Yazdi Pages 81-95

  study was to investigate the sociological predictors of fan motivation.

  Methods

  In the present study, after examining the research background, three sociological variables of individual values, team identity and ethnic identity were selected as predictors of motivation for Tabriz Tractorsazi football fans. The team quality variable was also considered as a moderator. For this purpose, based on the Cochran sampling method, 384 club fans voluntarily and online in the 2018-2019 season of the Premier League football completed the following questionnaires: Kaheli individual value (1983), Ahmad Baba Team Identity (2003), Fini Ethnic Identity (2016), Team Quality of Zhang et al. (1997) and Al-Tibetan motivation of fans (2004).

  Results

  The results of SEM showed that fan motivation was significantly affected by team quality β=0/345), individual values ​​(β=0/25), team identity (β=0/186) and ethnic identity (β=0/177). The results of the present study showed a very high motivation of the fans of the tractor team.

  Conclusion

  According to the results, club managers can relate to variables: team quality, use of star players and professional coaches, individual values by providing more security, team identity, distribution of clothes and flags, racial identity, use of cultural records, and Develop and implement programs and ethnic customs to increase the motivation of the fans.

  Keywords: Ethnic Identity, individual values, Loyal Fans, Team identity, Team Quality
 • ALIREZA NASR ISFAHANI *, Hasan Mohammadzade Pages 96-108
  Introduction

  The aim of the present study was to investigate the conditions of teaching and developing students' physical literacy.

  Methods

  the researchers presented a paradigmatic model of physical literacy development through qualitative method (Grounded Theory). The data collection tools, interviews and research community were 17 experts in physical education and physical education. The validity and reliability of the research method was confirmed by participant review and review by non-participating experts and the content analysis method was used to analyze the data.

  Results

  The results of the study proved that the main obstacle to the education and development of students' physical literacy is the lack of proper development of physical literacy by the authorities of sport in the society which unfortunately is caused by causal factors, underlying conditions and interventions in our society.

  conclusion

  Based on the results of this study, adopting operational strategies such as using leisure time for students to target and plan the development of physical literacy, coordinating between sport and evaluation organizations, enhancing the skills and motivation of teachers can have implications for education and promote the development of physical literacy and the creation of an active lifestyle for students.

  Keywords: Physical literacy, Education, development, students, Physical education classroom
 • Mohamad Reihani, Abolfazl Darvishi *, Khadijeh Pourzabih Pages 109-123
  Introduction

  The aim of this study was to design a paradigm pattern of sport businesses resilience.

  Methods

  The research method was qualitative and the grounded theory was used. The statistical population included sports management professors, sport entrepreneurs, sport economics researchers and sport industry activists. A semi-structured interview was used to identify the factors. The interview was conducted with 14 people of statistical population and 127 codes and 43 sub-categories were extracted. The sampling method was targeted and available. The qualitative data were analyzed with a set of open, axial and selective coding and the pattern was drawn based on the generated codes.

  Results

  Based on the paradigm pattern in the resilience of sport businesses, several factors have causative importance that some of which refer to the country's current economic situation. Some of the fields influencing the resilience of sport businesses included the capacity of sport businesses and economic impact of sport businesses; Moreover, some intervening factors consisted of adaptability and foresight and the structures required for business; Some important strategies for resilience of sport businesses including the use of management strategies and improving and organizing the distribution of financial resources and the consequences of the resilience of sport businesses including the financial and economic consequences for business, the entrepreneurial and innovative consequences in business and the economic consequences for the country.

  Conclusion

  According to the results, the government, managers and the business owners are the main actors that should provide the necessary conditions to increase the resilience of sports businesses.

  Keywords: Grounded theory, Innovation, qualitative, research method, sport industry, resilience
 • Roghayeh Sarlab *, Lila Gholami Heidariani, Mohammad Sarlab Pages 124-133
  Introduction

  The phenomenon of globalization is one of the most challenging issues in countries and the study of its effects on macroeconomic variables has been considered by researchers. Therefore, in the study the economic factors affecting the openness of sports and trade in Mena member countries were examined.

  Methods

  The present research is applied descriptive-analytical and has been done by documentary method. Data on the variables of Gross Domestic Product, Exchange rate, consumer price index and statistics of exports and imports of sports goods of Mena countries were collected from the World Bank and the World Trade Center Website During the 1993-2018. To estimate the model was used ordinary least squares method with the help of EViews 10 software.Results The results showed that the results showed that with the increase of one unit of Gross Domestic Product, openness Sporting Goods business unit increased by 064/0 Unit. The variable coefficient of the price index is negative, which means that with the increase of one unit of the price index of goods decreases the degree of commercial openness of sporting goods by 0.04 units. Also, with the increase of one-unit exchange rate increases the degree of commercial openness of sports goods 0.012 units.

  Conclusion

  Increasing the government's support and incentive policies to attract foreign capital can be helpful.

  Keywords: economic factors, Mena member countries, sports goods, sport industry, Trade openness
 • Rasoul Tarighi *, Fereshte Shirdel Shahmiri Pages 134-147
  Introduction

  The rapid evolution in technology and its impact on the growth of the complexity of business environments creates opportunities and challenges from a marketing perspective and deserves attention and research. Therefore, the purpose of this study is Designing the model of internet marketing mix for sports industry of ir Iran.

  Methods

  The research method is descriptive and is practical in terms of purpose. The statistical population of this study included 120 faculty members of sports management from universities across the country, experts in the field of marketing and knowledge of sports marketing. The sampling method is non-random and targeted accessible. Its validity was confirmed by ten sport management professors. Reliability was calculated by Cronbach’s alpha test. In this research, descriptive and inferential statistics methods were used to analyze the informations .Also the Partial Least Squares, (PLS) has been used to check the research hypotheses.

  Results

  The results showed that the elements of Internet marketing mix include: brand, communication, data collection, price, customer service, product, personalization, promotion and distribution have an high correlation with the development of internet marketing mix in the sports industry. Also the path coefficients have been achieved completely above 0.5 and show that these variables are get involved in the development of the internet marketing mix.

  Conclusion

  Therefore, it is suggested that the components identified in the present study be considered by the managers of sports organizations

  Keywords: Marketing Mix, Internet, sports marketing, sports industry, modeling
 • Jamal Al-Din Shariati, Jabar Seifpanahi Shabani, Rahim Khosromanesh * Pages 148-161
  Introduction

  The purpose of this research was to identify and investigate the status of trustees and the desired consequences of sports in Iran.

  Methods

  The research methodology was exploratory mixed method. In the qualitative part, the Grounded-Theory (Systematic-Approach) and in the quantitative part, the Structural-Equations-method were used. The data collection tools were interviews and questionnaire. In the qualitative section, 14 sports management experts and senior sports managers of Iran were interviewed to obtain theoretical saturation. In quantitative part, statistical population was the activists in the field of trustees and a thousand questionnaires were randomly distributed among them and 604 cases were answered. Quantitative data analysis was performed using SPSS software version 22 and Smart-PLS software. The confidence level determined to be 99%.

  Results

  The findings of the qualitative section showed that there are 10 trustees and 11 significant consequences for various sports activities in Iran. The quantitative findings also showed that the main trustees, such as the "Ministry of Sports and Youth", "Universities and Schools" and "Municipalities" are not in a favorable situation. "Job-creation" is also the most important desired outcome for the development of various sports activities in Iran.

  Conclusions

  According to the findings of the research, it seems that the transformational leadership of the supreme sports council or the formulation, approval and implementation of Iran's comprehensive sports law are the most important necessary measures.

  Keywords: Sports Trustee, Ministry of Sports, Sports Federations, Supreme Sports Council, comprehensive law of sports, Job Creation
 • Mohammad Bostaki *, Farzad Ghafouri, Gholamali Kargar Pages 162-176
  Introduction

  Today, football has become more than a sport and its edges have been extended to the level of society and has attracted many attentions. The purpose of the current research is to analyze and evaluate the factors affecting the performance of Iranian football athletes.

  Methods

  The research method is a descriptive survey type, and in terms of its nature and purpose, it is considered as an applied research, and the method of field implementation is through the completion of a researcher-made questionnaire. Considering that the statistical population crossed the threshold of 100,000 people, according to Morgan's table, 384 people who were present during the 18th season of the country's premier league (2013-1999) were included in the study, and the reliability rate was calculated based on Cronbach's alpha of 0.89%. Descriptive statistics with mean and standard deviation and inferential statistics with confirmatory factor analysis and Friedman test were performed with SPSS 24 and Lisrel 8.8 software.

  Results

  The results of the findings showed that the effective factors inside the field have 7 components and the most important factors are the coach and the quality of the stadium, as well as the effective factors outside the field have 6 components and the most important factors are the federation and the family respectively.

  Conclusion

  finally, the effect of the obtained factors on the performance of the athletes was confirmed, which can be directed by using education and culture

  Keywords: Ethical performance, premier league, Professional athlete, soccer, Technical performance
 • Rasoul Faraji *, Mehrali Hemmatinezhad, Sepideh Shabani Pages 177-189
  Introduction

  The purpose of this study was to identify and prioritize effective cultural measures in promoting attendance etiquette in Iranian football stadiums using a hierarchical analysis method with the aim of improving their security.

  Methods

  This research was of mixed type and in the qualitative phase, cultural measures which are effective on enhancing etiquette at Iranian football stadiums were identified during thirteen semi-structured interviews with experts by conventional content analysis. In the quantitative phase, twelve participants of the qualitative phase completed the AHP pairwise comparison matrix and compared the measures identified in the qualitative phase in pairs in terms of importance and the data were analyzed by analytical hierarchy process and using the Expert Choice software.

  Results

  The findings showed that culture building with relative weighting 0.177 is the most important action in the development of culture and etiquette of the presence of people in football stadiums. Acculturation, legal support, monitoring and control, planning and management, executive support, organizing sports agents, Co-thinking and networking, and academic promotion with weights of 0.167, 0.122, 0.121, 0.119, 0.107, 0.071, 0.068, and 0.048 were placed in the next priorities, respectively (incompatibility rate = 0.01).

  Conclusions

  It seems that identifying appropriate behavioral patterns and introducing them to the target communities, including spectators, athletes, and coaches, etc., by football organizers, as well as cultural and sports policy makers, and also, the proper allocation and spending of cultural budgets in this path can help in educating a new generation of football fans and improving the security of football stadiums in the future. However, those measures that have been prioritized in the lower ranks are still important and should not be neglected.

  Keywords: Etiquette, Sense of security, Football Stadium, cultural modeling, Violence
 • Razieh Givi, Hossein Eydi * Pages 190-204
  Introduction

  The purpose of this study was to brand women's football in Asia and to present a model.

  Methods

  The research method was qualitative. The statistical population of the present study included professors and experts in the field of football. The sampling was purposeful. The research tool was interview with 15 people. The validity of the research tool (interview) was checked and confirmed by the interviewees and then the expert professors. To measure the reliability, the method of intra-subject agreement was used, according to which the reliability value was equal to 0.90. The test was also approved. Data theory was used to analyze the data.

  Results

  The results of semi-structured interviews showed that 11 categories of effects can be considered as indicators of women's football branding in Asia. These 11 categories include 35 concepts and 176 open source agents.

  Conclusion

  Based on the findings of this study, it can be concluded that managers and officials should take the necessary measures for the development and advancement of women's football according to the identified indicators and take steps to address the challenges and problems ahead

  Keywords: Branding, Development, Football pattern women
 • Solmaz Shomali, Sara Keshkar * Pages 205-221
  Introduction

  The purpose of this study was to design a model for managing barriers of sponsorship for Iranian women's championship sports, using grounded theory based on the Strauss-Corbin’s approach.

  Methods

  The research participants consisted of experts in the field of women's sports, including professors of sports management, researchers in the field of women's studies, managers and officials of sports organizations, coaches, athletes, managers of private companies selected according to the triangulation technique. The participants were selected first by purposive sampling method and then by theoretical sampling method. The interview with the experts started with 10 people and continued until the theoretical saturation was reached, and finally 21 people participated in the interview. Open, axial and selective coding were used to analyze the data.

  Results

  In the selective coding stage, the components of the coding paradigm were described; Pattern, drawing and theory were developed and presented. Finally, 8 main components and 21 sub-components were extracted and presented in the form of a theoretical model based on the data theory of the foundation.

  Conclusion

  According to the results, the management of sponsorship barriers for women's championship sports has different dimensions, and simultaneous attention to all dimensions and removal of barriers will attract sponsors and comprehensive development and more women's championship sports in the country.

  Keywords: Barriers, Sponsorship, championship sports, Women, Iran
 • Mohammad Pourpanahi Kaltapeh, Parivash Nourbakhsh *, Mahvash Noorbakhsh, Hossein Sepasi Pages 222-238
  Introduction

  How to use political behavior in organizations plays an important role in the behavior as well as the feelings of employees. Political behavior is a natural process in the organization through which conflicts and differences between groups and stakeholders can be examined and resolved. The purpose of this study was to present a model of political behavior of Iranian sport organizations employees.

  Methods

  In order to achieve this goal, a qualitative method based on foundation data theory was used. Theoretical method and snowball sampling were used. The research instrument was in-depth and exploratory interviews. Then, the data obtained from the interviews were coded and analyzed by field method.

  Results

  The findings indicated 6 dimensions of paradigm model including 3 categories of causal conditions (power, personality and career promotion), one category of axial phenomenon (influence policies in the organization), 5 categories of contextual conditions (conflict, laws, injustice, job nature and management), 2 categories of intervening conditions (communication outside the organization, political popularity), 5 categories of mechanisms and strategies (information management, perceptions, sensitivities, communication networks, disruption) and 4 categories of consequences (positive and Organizational negative, and individual positive and negative) were identified.

  Conclusion

  The political behaviors in sports organizations are very complex in diagnosis and judgment, and models such as the presented one in current study can help understanding their multidimensional and process..

  Keywords: Data Foundation Exploratory Paradigm Model, political behavior, sport organizations
 • Hedayat Mombini, Shahram Alam *, Zahra Hojabrnia, Mehdy Rasooli Pages 239-252
  Introduction

  The purpose of this research was to identify the effective solutions for the implementation of digital marketing in the Iranian Football Federation.

  Methods

  This research was conducted with a qualitative method, which was applied in terms of purpose and exploratory in nature. The sampling was theoretical.  The interviewees included managers and executive experts at the highest levels of Persian Gulf Premier League football clubs, league organizations, football federations, and football unions, information technology specialists, and especially digital marketing experts and university professors. Sampling was performed purposefully and with 18 interviews, theoretical saturation was reached.

  Results

  In total, 104 concepts were obtained then they were classified into 13 categories and 6 main categories. These concepts included research and education, oversight, resources, targeting and legislation, communications, and executive solutions.

  Conclusion

  According to the research results, success in digital marketing in the federation requires having a specialized and experienced team, adopting marketing strategies, as well as the existence of marketing infrastructure and systems.  In addition, federation managers can help the growth and development of digital marketing by accurately targeting and managing, hiring a skilled workforceThe purpose of this study was to identify the strategies affecting the implementation of digital marketing in the Iranian Football Federation. This research did by qualitative way and thematic analysis, which was applied and exploratory. The population of the study included executives and executives at senior levels of the Premier League football clubs, the League Organization, the Football Federation and the Football League, IT specialists, and in particular digital marketing experts and academics.r digital marketing experts and academics.experts and academics.r digital marketing experts and

  Keywords: Digital Marketing, communication development, the Football industry
 • Karim Kiakojouri * Pages 253-265
  Introduction

  Lack of in-depth studies in representing the effective factors in sports success, caused us to investigate the reasons for the success of sports heroes in Bandar Anzali in the present study.

  Methods

  In this research, the qualitative research approach and the method of narrative research were used. This research is based on a semi-structured interview and a purposeful sampling. Interviews were conducted with 8 participants based on the quality of medals at the world level and the Asian Games.

  Results

  based on the findings of narrative interviews, the themes of sports success factors are: psychological factors (concentration and self-confidence, interest and passion, motivation, purposefulness, perseverance and commitment, imagery, self-efficacy), technical and physical ability ( technique, tactics, physical fitness), material and economic factors (facilities, equipment and suitable sports space, money), organizational and managerial factors (existence of experienced coaches, talent management, sports psychologist, mass media, government and Ministry of Sports, planning and time management), environmental living conditions (geographical conditions of place of residence and location, culture and family support), which are presented to the participants in the interview and approved after a series of reviews. The research findings are consistent with research in the field of sports success.

  Conclusion

  Since the findings of this study are directly derived from the views of sports heroes, it can be very useful for other athletes who want to succeed in their field of sports

  Keywords: Bandar Anzali, causes of success, narrative studies, Sports heroes
 • Naser Aghababaei, Mostafa Afshari * Pages 266-280
  Introduction

  The purpose of this study was to investigate futures studies in Iran's sport economy (a case study of sport events).

  Methods

  The statistical population of the study consisted of specialists and management professors and sports economics that had scientific and executive experience. The sampling method was snowball, which after an interview with 12 researcher reached theoretical saturation. Finally, the data obtained from the interviews were analyzed by data method and analyzed through three stages of open, axial and selective coding. Analysis was made. To verify the validity of the data, the codes were provided to one encoder and also to four interviewees who confirmed the findings.

  Results

  The findings indicated that in the coding stage, 1307 symbols were identified which were classified in terms of conceptual similarity in nine concepts.

  Conclusion

  In general, in order to achieve the development of the sports economy, we must interpret and track the past and present of the sports economy by creating an accurate analysis of the future picture of the country's national sport using future education, innovation and education, as well as by increasing social participation. In future studies, using competition creation, leadership and investment, the epistemic and ethical foundations of future studies of the country's sport economy are designed and managed through great sporting events and the analysis of opportunities and threats to a successful and dynamic economy in the field. Exercise our country.

  Keywords: sport Eeconomics, epistemological foundations, Ethical Foundations, Future Studies, Sport event
 • Massoud Jafari, Shahram Nazari *, Kamran Eidipour Pages 281-290
  Introduction

  The purpose of this study was to investigate the intangible values of football in the community and the willingness to pay to host valid sporting events with a contingent valuation method.

  Methods

  The research method is descriptive correlation and is of the categories of the applied research. The statistical population of the study included all people in the northern provinces of Iran. The sampling method was clustering and stratified and the required information was collected by simple random sampling. The urban centers of three provinces of Tehran, Golestan, Guilan and a total of 1155 people were selected as a research sample. To collect information, Vicker et al (2016) willingness to pay questionnaire, which has 15 questions and measures 12 intangible components of exercise, was used. In order to analyze the data, inferential statistical methods such as logistic regression and diagnostic logistic regression were used to predict the variables.

  Results

  The findings showed that, in general, %49 of the population were willing to pay 69.245 tomans. The variables of credit, sense of stadium and sports facilities, satisfaction, success, motivation for a healthy lifestyle, honor, fame, have the most and the strongest significant relationship with predicting the willingness to pay.

  Conclusion

  Relevant officials can support the improvement of the effects of sports development in the community by using appropriate facilities and equipment and providing conditions for hosting prestigious sports events.

  Keywords: contingent valuation method, event hosting, intangible effects, Valuation, Willingness to Pay