فهرست مطالب

تحقیقات علوم قرآن و حدیث - سال نوزدهم شماره 2 (پیاپی 54، تابستان 1401)

مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث
سال نوزدهم شماره 2 (پیاپی 54، تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مجتبی پورموسی* صفحات 1-35

  برای بهره گیری از منابع دینی احراز اعتبار آنها ضروری است. در مسیر اعتبارسنجی این آثار می بایست از راه های مورد اطمینان ورود کرد. یکی از مولفه های موثر در اعتبار یک اثر علمی، شخصیت و منزلت مولف آن است.کتاب کامل الزیارات اثر جعفر ابن قولویه قمی(م368ق)است.امروزه نسخه موجود این کتاب ، به روایت یکی از شاگردان مولف، یعنی بوشنجی است.در سال های اخیر انتساب این اثر به مولف مشهورش از سوی یکی از پژوهشگران معاصر مورد تردید قرار گرفته و این تردید ناشی از بروز ابهاماتی در این زمینه است.نوشتار حاضر به بررسی ابهامات در رابطه با انتساب کتاب کامل الزیارات به مولف مشهور آن یعنی جعفر بن محمد ابن قولویه پرداخته است.در این مسیر با استفاده از به کارگیری قراین متعدد و به روش تحلیلی-کتابخانه ای،به نقد اشکالات و ابهامات در رابطه با این کتاب پرداخته و راه را برای داوری منصفانه در رابطه با این کتاب برنمایانده شده است.نتیجه بررسی منابع مکتوب و نسخ خطی کامل الزیارات بدین قرار است:1.این کتاب اثر جعفر بن محمد ابن قولویه بوده و راوی آن حسین بن احمد بن مغیره بوشنجی است 2.راوی کتاب افزوده هایی اندک(حدود 5 افزوده)-با نشانه گذاری مناسب- بر کتاب داشته است3.نام صحیح و کامل کتاب،کتاب کامل الزیارات است4.روایت از مجهولان یا ناشناسان در این اثر و دیگر کتب قدما به دلیل مبنای ایشان در اعتبارسنجی بوده و نمی توان آن را نشانه ای بر ضعف میراث روایی شیعه و یا نشانه ای از نگارش این کتب به دست افراد ضعیف و ناشناس و نفی آنان از مولفان اصلی شان دانست.

  کلیدواژگان: افزوده نگاری، کامل الزیارات، اعتبارسنجی، ابن قولویه، بوشنجی
 • محسن جهانی*، مهدی عظیمی صفحات 17-37

  ایمان اساس دینداری بوده و در طول تاریخ موضوع بسیاری از مجادلات علمی و سیاسی قرارگرفته است. خاستگاه گرایش به ایمان، از پرسش های اساسی در حوزه مطالعات دینی به شمار می رود و این مسیله ارتباط مستقیمی با چگونگی نگاه به سرشت ایمان دارد. به طور کلی تفاسیری که راجع به ایمان مطرح شده را به دو دسته کلی می توان تقسیم نمود: 1- گاهی ایمان به نوعی معرفت ترجمه می شود و راه دستیابی به آن؛ همان راهی است که ما را به شناخت اصول دین می رساند. 2- و گاهی ایمان و علم را از هم منفک می کنند و بدین ترتیب راه وصول به ایمان، نوعی مراقبه و تربیت نفس خواهد بود. بر اساس بررسی های صورت گرفته و ادله ارایه شده در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که نظریه دسته دوم یعنی نظریه آنها که ایمان و علم معرفت شناختی را از هم منفک می کنند به حقیقت ایمان نزدیک تر است. به این ترتیب نتیجه گرفتیم ایمان یک فعل ارادی است که امکان دارد بدون دانش لازم تحقق پیدا کند و مهم ترین وظیفه انسان در فرآیند هدایت پذیرفتن حق و التزام عملی به آن است. بر این اساس مهم ترین خاستگاه تحقق ایمان نیرویی است که این پذیرش را آسان می کند و سبب می شود انسان در برابر جاذبه ی کفر از خود مقاومت نشان دهد و آن نیرو چیزی جز تقوا نیست. نبودن تقوا انسان را در مقابل موانعی که در راه کسب ایمان وجود دارد بی دفاع می کند و پذیرش حق را دشوار می سازد.

  کلیدواژگان: ایمان، کفر، تقوا، قرآن کریم
 • علی رضایی کهنمویی* صفحات 73-105

  از رایج ترین دیدگاه هایی که از دیرباز در خصوص تفاوت دو وصف شریف «الرحمن» و «الرحیم» مطرح شده، عام بودن متعلق رحمانیت و خاص بودن متعلق رحیمیت است. البته دیدگاه مزبور با تقریرات متفاوتی ابراز شده است که رایج ترین آن، ناظر بودن الرحمن بر کل انسان ها یا کل مخلوقات، و ناظر بودن الرحیم، تنها بر مومنین است. تحقیق حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی به تبارشناسی این دیدگاه و عیارسنجی آن پرداخته است. به نظر می رسد دیدگاه محل بحث، علیرغم اینکه سعی شده متکی بر شواهدی قرآنی و ادبی معرفی شود، با برآیند کاربست قرآنی از «الرحمن» و «الرحیم» مغایرت دارد و ساخت صرفی دو وصف شریف نیز با دیدگاه مزبور همخوان نیست. نهایتا بر اساس مطالعه کاربست قرآنی و همچنین با ساختارشناسی صرفی، می توان چنین گفت که «الرحمن» وصفی ذاتی است که اساسا متعلق خارجی برنمی دارد و «الرحیم» صفتی فعلی و دارای مراتب است که مرتبه ای از آن با متعلق عام و مرتبه ای شدید و دایمی از آن، با متعلق خاص پیوند می خورد. البته در روایاتی دیدگاه محل بحث تایید شده است که اتقان سندی ندارند و با عنایت به برآیند محکم بحث قرآنی و ادبی، ظاهرشان مردود است، هرچند امکان تاویل به معنایی خلاف ظاهر که موافق دیدگاه مرجح باشد فراهم است.

  کلیدواژگان: الرحمن، الرحیم، گستره شمول رحمت، رحمت عام، رحمت خاص
 • حسین ستار*، سید محمد موسوی صفحات 107-145

  ابواحمد عسکری از بزرگترین ادبا، لغویون و محدثان سنی مذهب قرن چهارم است. آثار و تالیفات او دارای جایگاهی رفیع درحوزه علوم اسلامی است. با توجه به مذهب ابو احمد عسکری، جایگاه او در کتب حدیثی شیعه قابل توجه و در خور بررسی است. این نوشتار تلاش می کند پس از معرفی کوتاهی از این اندیشمند به بررسی حضور، جایگاه و گونه شناسی استناد به وی در آثار شیعی بپردازد. از این میان توجه به جایگاه و مرویات مهم وی در آثار شیخ صدوق (هم عصر/ مروی عنه) که آغازگر استناد به او در بین شیعیان می باشد و نیز سید ابن طاوس (از پسینیان) قابل توجه است. با این حال نوع رویکرد سید بن طاووس به آثار ابواحمد همان رویکرد صدوق به وی بودهاست. روایات این عالم بی تعصب و آزاد اندیش اهل تسنن از بهترین مستندات استفاده شده در ردیه های شیعی و مجادلات کلامی و نیز اثبات صدور و شرح چند خطبه از نهج البلاغه به ویژه خطبه شقشقیه بوده است. او از معدود عالمان اهل تسنن است که هم خطبه شقشقیه را نقل کرده و هم به شرح فقه الحدیثی آن به طور تفصیلی پرداخته است. عسکری را با این پیشینه می توان در زمره متشیعان برشمرد. این نوشتار ابطال دو گزارش «شیعه بودن» و«ضد شیعه بودن» ابواحمد عسکری را نیز روشن می کند.

  کلیدواژگان: ابواحمد عسکری، شیخ صدوق، سید ابن طاووس، الزواجر و المواعظ، خطبه شقشقیه
 • البرز محقق گرفمی*، سید علی دلبری صفحات 147-182

  گزارش های روایی ظن آور در صورت بهره مندی از صحت مخبری با معیارهای مشخصی مانند قرآن، سنت، تاریخ، علم، حس، تجربه، اجماع و عقل قطعی پالوده می شوند. در میان این معیارها، کارکرد عقل در دو سپهر نقش آفرینی ابزاری و نقش مستقل، بسیار پر رنگ می نماید. خلط میان این دو حوزه، سبب شده تا پژوهشگران علوم نظری حدیث، کاربستهای ابزاری عقل در معیارهایی چون عرضه به قرآن، علم و حتی علوم ادبی را از مولفه های عقل محور نقد حدیث شمرده و در نتیجه از تبیین گونه های سنجه عقل مستقل در نقد احادیث باز بمانند. از دیگر سو، مشابهت مفاهیمی چون علم، حس و تجربه، عرف، بناء عقلاء، سیره عقلاء و سیره مسلمین، سبب همسان پنداری این مفاهیم شده است. از دستاوردهای این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی، بازتعریف مفهوم معیار عقل برای نقد حدیث و تبیین تفاوت میان کارکرد عقل در دو سپهر پیش گفته است. در گام بعدی ، گونه های مختلف سنجه عقل در نقد احادیث، با تعاریف منطقی از یکدیگر افراز شده و نمونه های حدیثی مناسبی در هر مقال فراهم آمده است. این گونه ها عبارتند از: سیره عقلاء، بناء عقلاء، حکم عقل مستقل، عرف و منطق. در پایان نیز با رویکردکاربردی کردن مباحث نظری، بایستگی تاویل استوار حدیث، پیش از داوری نهایی درباره اعتبار آن به همراه نمونه هایی از نقد شتابزده احادیث با سنجه عقل آمده است.

  کلیدواژگان: حدیث، نقد محتوایی، عقل مستقل، عقل ابزاری، تاویل
 • خالید محمدزاده ارشد، علیرضا نظری*، سید محمد میرحسینی صفحات 183-218

  زبان شناسی متن شاخه ای نو در زبانشناسی است که با هدف توسعه واحد بررسی زبان از سطح جمله به متن مورد توجه قرار گرفت. انسجام از جمله ویژگیهای متنوارگی است که در کنار پیوستگی به متن تعلق دارند. انسجام در نقد سنتی معمولا به صورت ذوقی بود و از چارچوب بندی خاصی تبعیت نمی کرد. اما امروزه با توجه به اهمیت رویکردهای متنی، نظریات متعددی برای بررسی انسجام در آثار ادبی و غیر ادبی ارایه گردید. رویکرد انسجام در قالب اولیه آن در سه سطح انسجام دستوری، واژگانی، پیوندی به تبیین مولفه های انسجامی متن و چگونگی ارتباط میان اجزای متون در سطح معنایی و به تبع آن در سطح رویین می پردازد. اما مساله اینجاست که با کنکاش در میراث نقدی ادبیات عربی، می توان ردپای چنین رویکردهایی را در برخی آثار یافت که تفسیر التحریروالتنویر ابن عاشور از جمله آنهاست. ابن عاشور در تفسیر نه به شکل تصادفی بلکه آگاهانه به ابزارهای انسجام متن اشاره کرده و سطحی فراتر از جمله را در نظر داشته است. این مقاله در صدد است با روش توصیفی تحلیلی، رویکرد ابن عاشور در تفسیر خود از منظر متن محورانه و اشاره به نقش عناصر انسجامی را که قرابت نزدیکی با فعالیت های زبان شناسان متن دارد، مورد تحلیل قرار دهد. نتیجه نشان می دهد، ابن عاشور در تفسیر خود از اهمیت انسجام و کاربرد آن آگاه بوده است و در تحلیل آیات، پیش از نظریه پردازان غربی به اهمیت انسجام و سازوکارهای مختلف آن درآیات به طور آگاهانه پرداخته است و توانسته است اشارات علمی و متن نگرانه به کارکرد واهمیت برخی عناصر زبانی داشته باشد.

  کلیدواژگان: زبانشناسی متن، انسجام، متن تفسیری، التحریر والتنویر، ابن عاشور
 • جواد معین*، نورالدین پروین، حسن خرقانی صفحات 219-251

  سبک شناسی لایه ای یکی از رویکردهای زبان شناسی ساخت گرا و شناختی است که لایه های مختلف آوایی، واژگانی، نحوی، بلاغی و ایدیولوژیک اثر را بررسی می کند تا لایه های پنهان آن را تبیین نماید. قرآن کریم به عنوان یگانه متن اعجاز آمیز، لایه آوایی و نغمه های مربوط به حروف را به گونه شگرفی در آیات خود جای داده که موجب آفرینش ترنم های زیبا و گوش نوازی برای مخاطب خود شده است. این زیبایی و ظرافت موسیقایی در «آیات جهاد» با جلوه ای خاص نمودار شده است. در این دسته از آیات، آرایش و چینش واژگان ریشه یافته از «جهد»، به همراه ویژگی های آوایی و موسیقیایی حروف مجهور و مهموس،جلوه های خاص و شگرف آوایی در آیات آفریده است. بسامد آواهای به کار رفته در این آیات با ویژگی جهر و همس، نشان می دهد که چگونه قرآن کریم در فضایی آرام و نغمه هایی روان، مسلمانان را دعوت به این فریضه و عبادت الهی می کند.پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و بر پایه سبک شناسی لایه ای به بررسی فنوسمانتیک آیات جهاد می پردازد؛ مهم ترین نتایج حاکی از آن است که تناسب آوایی و معنایی حاصل از صفات حروف و هماهنگی مفهومی با واژه های منتخب درآیات، تصویرهای زیبا به همراه موسیقی امیدبخشی را خلق کرده که پیامد جهاد در راه خدا را برای هر مسلمان تداعی می کند.

  کلیدواژگان: سبک شناسی، آیات جهاد، لایه ی آوایی، تناسب معنایی
|
 • Mojtaba Pormusa * Pages 1-35

  It is necessary to validate religious sources in order to use them. In the path of validation of these works, one must enter through reliable ways. One of the effective components in the credibility of a scientific work is the personality and status of its author. The complete book of Al-Ziyarat is the work of Ja'far Ibn Qalwiya Qomi (AD 368 AH). The attribution of this work to its famous author has been questioned by one of the contemporary scholars and this doubt has arisen due to ambiguities in this field. is written. In this way, by using various evidences and in an analytical-library method, the problems and ambiguities related to this book have been criticized and the way to a fair judgment in relation to this book has been presented.The result of the review of written sources and complete manuscripts of the pilgrimages is as follows: 1. This book is the work of Ja'far ibn Muhammad Ibn Qalwiya and its narrator is Hosayn ibn Ahmad ibn Mughirah Bushnaji. Kamil al-Ziyarat is 4. The narration of the unknown or anonymous in this work and other ancient books is due to their basis in validation and cannot be a sign of the weakness of the Shiite narrative heritage or a sign of writing these books by weak and unknown people and their rejection of The authors knew their origin.

  Keywords: Add to a post, Kamil al-Ziyarat, Validation, Ibn Qalwiya, boshnji
 • Mohsen Jahani *, Mahdi Azimi Pages 17-37

  Faith is the basis of religiosity and it has been the subject of discussion in many scientific and political controversies throughout the history. The origin of the tendency to faith, is one of the fundamental questions in the field of religious studies and it has direct connection with the perspective on the nature of faith. In general, the interpretations that has been raised about faith can be divided into two main groups: 1. Sometimes faith changes into a kind of cognition and the way to achieve it, is the way that leads us to the recognition of the principles of religion. 2. Sometimes it separates faith and science; therefore, the way to achieve faith will be meditation and self-training. In this research, based on the studies and evidence, we came to the conclusion that the second group which separates faith and epistemological science, is closer to the truth of faith. Therefore, we conclude that faith is voluntarily which can be achieved without any knowledge; and the most important duty of human kinds for guidance is to accept the truth and have a real commitment to it. According to this, the best origin of faith is a force that facilities this acceptance and causes resistance to the attraction of infidelity for humans, and that force is nothing but the pietism. The absence of the pietism makes humans defenseless in confront of the obstacles that exist in the way of faith and makes truth acceptance difficult.

  Keywords: faith, Infidelity, Pietism, The Holy Quran
 • Ali Rezaei Kahnamoei * Pages 73-105

  One of the most common Comments that have been made for a long time and about the difference between "Al-Rahman" and "Al-Rahim" is the generality of the function of "Al-Rahman" and the specificity of the function of "Al-Rahim". Of course, this view has been expressed in different interpretations, the most common of which is that "al-Rahman" includes all human beings or all creatures, but "al-Rahim" includes only believers. The present study has descriptively-analytically examined the genealogy of this Comment and its validity. It seems that the Comment under discussion, despite attempts to introduce it based on Qur'anic and literary evidence, contradicts the result of the Qur'anic use of "Al-Rahman" and "Al-Rahim" And the morphological construction of two sacred descriptions is not consistent with this Comment. Finally, based on the Qur'anic usage and morphological form, it can be said that "al-Rahman" is an internal attribute that does not belong to the external creature And "al-Rahim" is a current and hierarchical adjective, one of which is related to the public and the strong and permanent of which is associated with specific people.Of course, in some hadiths, the Comment of the place of discussion has been confirmed that their document is weak and their appearance is rejected due to the strong outcome of the Qur'anic and literary discussion, However, it is possible to have an interpretation that agrees with the chosen view.

  Keywords: Al-Rahman, Al-Rahim, The scope of mercy, General mercy, Special mercy
 • Hosein Sattar *, Sayed Mohammad Mousavi Pages 107-145

  Abu Ahmad Askari is one of the greatest writers, lexicographers and narrators of the 4th century. His works and writings have had a very high position in the field of Islamic sciences. However according to his religion; His position in Shiite hadith books is remarkable and worthy of study. This article tries to introduce this Sunni thinker briefly; To examine the presence, position and typology of quoting him in Shiite works. Among these, attention should be paid to his position and especially his important book "Al-Zawajar wa Al-Mawa'iz" in the works of Sheikh Saduq (contemporaries / Marwi Anah) who begins to cite him among the Shiites and also Sayyid Ibn Taws (one of the latter). Attention. However, the type of approach of Sayyid Ibn Tawwus to the works of Abu Ahmad is the same as the approach of Saduq to him, and the narrations of this non-partisan / free-thinking scholar of Ahl al-Sunnah are among the best documents used in Shiite denials and theological debates. It was Shaqshqiya. Askari with this background can be considered among the Shiites. This article also tries to clarify the falsification of two reports about Abu Ahmad: his being a Shiite and his being anti-Shiite.

  Keywords: Abu Ahmad Askari, Sheikh Saduq, Sayyid Ibn Tawus, Al Zawajer, al Zawaez, Sermon of Shaqshqiya
 • Alborz Mohaghegh Garfami *, Sayyedali Delbari Pages 147-182

  Suspicious narrative reports are refined by certain criteria such as the Qur'an, Sunnah, history, science, sense, experience, consensus, and definite intellect if they benefit from the accuracy of the informant. Among these criteria, the function of reason in the two spheres of instrumental role-playing and independent role is very colorful. The confusion between these two areas has caused the researchers of the theoretical sciences of hadith to consider the instrumental uses of reason in criteria such as presentation to the Qur'an, science and even literary sciences as components of reason-based critique of hadith. Stay open. On the other hand, the similarity of concepts such as science, sense and experience, custom, the construction of the wise, the biography of the rational and the biography of Muslims, has led to the identification of these concepts. One of the achievements of this article is the descriptive-analytical method of redefining the concept of the criterion of reason for criticizing hadith and explaining the difference between the function of reason in the two spheres. In the next step, the different types of intellect measurement in the critique of hadiths are separated from each other with logical definitions and appropriate hadith examples are provided in each article. These types are: the way of the wise, the building of the wise, the rule of the independent intellect, custom and logic. along with examples of hasty critique of hadiths with the measure of reason has been mentioned.

  Keywords: Hadith, content critique, independent intellect, instrumental intellect, Interpretation
 • Khalid Mohammad Zadeh Arshad, Alireza Nazari *, Seyyed Mohammad Mirhoseini Pages 183-218

  Text Linguistics as a new branch of linguistics was taken into consideration to focus on the unit development of the language study from sentence to text level. Along with Coherence, Cohesion is one of the features of texture that belongs to the text itself. In traditional criticism, cohesion was usually exquisite and it did not follow a specific framework. But nowadays, due to the importance of textual approaches, several theories have been proposed to examine the cohesion of literary and non-literary works. The cohesion approach in its primary form at three grammatical, lexical, and junction cohesive levels, explains the cohesive components of the text and the quality of the relationship between the text components at the semantic level and consequently at the superficial level. But the issue is that by exploring the critical heritage of Arabic literature, one can find traces of such approaches in some works, including ibn Ashur’s Tafsir al-tahrirwal’l-Tanwir. In his commentary, Ibn Ash'ur, not accidentally but consciously, has referred to the textual cohesive tools and has considered a level beyond the sentence. Using a descriptive-analytical method, this study tries to analyze IbnAshur approach in his interpretation, based on a text-based perspective and alludes to the role of cohesive elements, which is closely related to the activities of text linguists. The results show that IbnAsh'ur was aware of the importance of cohesion and its application in his interpretation, a

  Keywords: text linguistics, cohesion, Text Interpretation, Al-Tahrir wal&rsquo, l-Tanwir, Ibn Ashur
 • Javad Moein *, Nor-Aldin Parven, Hasan Kharaghani Pages 219-251

  Layered stylistic is one of the structural and cognitive linguistic approaches that studies the various phonetic, lexical, syntactic, rhythmic and ideological layers to explain the hidden layers.The Holy Qur'an, as the only miracle text, has placed the phonetic layer and the letters' tune in its verses wondrously, which leads to the creation of beautiful and melodious verses for its audience.This delightful musical elegance has been revealed with a special luster in Jihad verses. In these verses, the arrangement and composition of the words which have rooted from Jihad along with the musical characteristics of the whisper and apparent letters have created special and fascinating phonetic effects in verses. The frequency of the phonemes used in these verses with the character of Jahr and Hams shows how the Holy Qur'an in a peaceful sphere with fluent melodies invites the Muslims to this (Jihad) divine duty.The present study with an analytical- descriptive method, based on the layered stylistics, studies the phono-semantic aspect of Jihad verses. The most important results show that phonetic and semantic congruence of letters and conceptual coordination of selected words have created beautiful images alongside hopeful tune, which remind the results of Jihad for the sake of God for any Muslim.

  Keywords: stylistics, Jihad verses, the phonetic layer, semantic congruence