فهرست مطالب

مطالعات هنر اسلامی - پیاپی 46 (تابستان 1401)

نشریه مطالعات هنر اسلامی
پیاپی 46 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/01
 • تعداد عناوین: 34
|
 • امین احمدیان، محمود فیروزی مقدم*، حمیدرضا سلمانیان، علی صادقی منش صفحات 7-24

  در حوزه ی ادبیات داستانی، گوتیک به شیوه ای از داستان نویسی در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی اطلاق می شود که موضوعاتی چون ترس و وحشت، مرگ، فضاهای وهم آلود، غلبه ی اندیشه های مردسالارانه، زورگویی نسبت به زنان، شخصیت های روان رنجور، مکان های ترسناک و... برجسته ترین محورهای آن را تشکیل می دهند. این شیوه از نویسندگی برای نخستین بار در سال 1764 با نگارش قلعه ی اوترانتو از سوی «هوراس والپول» ظهور کرد. بعدها نویسندگان دیگر با نگارش آثاری به بسط و گسترش این شیوه ی داستان نویسی پرداختند. داستان نویسان در حوزه ی ادبیات داستانی فارسی نیز به دنبال تاثیرپذیری از مکاتب غربی، به این شیوه ی ادبی گرایش یافتند. صادق هدایت برای نخستین بار با نگارش بوف کور در این راه قدم نهاد و نویسندگان دیگر نیز به دنبال آن به بسط و گسترش این نوع ادبی در آثار داستانی فارسی پرداختند. اگر چه مولفه های گوتیک در ادبیات داستانی ایران، کاملا با نمونه های غربی آن منطبق نیست، اما می توان این ادعا را داشت که آثار داستانی فارسی در این حوزه توانسته اند موفق عمل کنند و حتی در پاره ای موارد مولفه هایی را نیز بر آن بیفزاید. رمان شازده احتجاب از هوشنگ گلشیری، از جمله رمان هایی است که در نوع ادبی گوتیک به رشته ی تحریر درآمده و مولفه های این نوع ادبی در آن قابل بررسی است. روش پژوهش حاضر مبتنی بر تحلیل محتواست و جمع آوری اطلاعات به روش کتاب خانه ای صورت گرفته است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که گلشیری با فضسازی مناسب و بهره گیری مناسب از دو عنصر زمان و مکان و نیز به تصویر کشیدن شخصیت هایی که اعمال و رفتارآنان بر فضای وحشت انگیز و وهم آور داستان افزوده و بیان توهمات و خشونت و مرگ آوری در داستان، اثر خود را به عنوان رمانی گوتیک به همگان معرفی کرده است. 

  اهداف پژوهش:

  بازشناسی سبک گوتیک در ادبیات فارسی.بررسی گوتیک در رمان و نمایش شازده احتجاب هوشنگ گلشیری.

  سوالات پژوهش:

  سبک گوتیک چه جایگاهی در ادبیات فارسی دارد؟گوتیک در رمان و نمایش شازده احتجاب چه بازتابی یافته است؟

  کلیدواژگان: ادبیات داستانی، گوتیک، شازده احتجاب، هوشنگ گلشیری
 • راضیه البوغبیش، رحیمه چولانیان*، صادق ابراهیمی کاوری صفحات 25-38

  قرآن کریم دارای ساختارهایی زیبا و باشکوه می‌باشدکه اعجاب همگان را برانگیخته است و یکی از این ساختارها، تصویرپردازی‌های بی بدیل است که در سرتاسر قرآن جلوه‌گری می‌کند. این تصاویر دیدنی در قرآن به مدد مولفه‌های مختلفی ظاهر گشته‌اند که می‌توان در میان آنها به مولفه‌هایی چون تشخیص، تجسیم، تخییل، تشبیه و.. اشاره کرد. در حقیقت قرآن به مدد این مولفه‌ها، صحنه‌هایی باشکوه آفریده و در آنها اعجاز و عظمت کلام وحی را به تصویر کشیده است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر داده‌های منابع کتابخانه‌ای انجام شده است.  در این اثر به بررسی این مولفه‌ها و نقش آنها در القای مفاهیم قرآنی پرداخته شده و سوره قلم به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش این است که با بررسی مولفه‌های تصویری دریابیم که این عناصر چه نقشی در خلق صحنه‌های زیبای قرآنی و القای مضامین آن دارا می‌باشند. با توجه به نتایج بدست آمده، این مولفه‌ها هر یک به نوبه خود توانسته است با خلق تصاویر زیبا در بیان و القای مفاهیم تاثیر بسزایی داشته باشد، در این میان عنصر تشبیه به دلیل وسعت این آرایه ادبی نقش  برجسته‌تر را دارا بوده است. بررسی خوشنویسی دوره معاصر نیز بیانگر این است که ساختارهای زیبایی قرآنی یکی از محوری‌ترین مضامینی است که در خوشنویسی معاصر مورد توجه بوده است.

  اهداف پژوهش:

  بررسی مولفه‌ها و عناصر تصویری قرآن و نقش آن‌ها در القای مفاهیم و مضامین قرآنی در سوره قلم.
  بررسی مولفه‌های تصویری در خلق صحنه‌های زیبای قرآنی و خوشنویسی معاصر.

  سوالات پژوهش:

  مولفه‌ها و عناصر تصویری همچون تشبیه، تشخیص و... چه نقشی در القای مفاهیم و مضامین قرآنی در سوره قلم دارند؟
  کدام مولفه‌های تصویری موجود در قرآن در ایجاد زیبایی‌ تصویری قرآن نقش دارند؟

  کلیدواژگان: مولفه، تصویرپردازی، سوره قلم، قرآن کریم
 • فیروزه آهن جان، مهدی نوروز*، فرزاد عباسی، بتول فخر اسلام صفحات 39-56

  حافظ یکی از برجسته ترین شاعران زبان فارسی است. او در سروده های خود به آثار گذشتگان از جمله به اشعار خواجوی کرمانی توجهی ویژه داشته است. خواجو و خواجه هر دو بارها از موضوعات عاشقانه و عارفانه سخن گفته اند. در این مقاله، با بهره گیری از مبانی نظریه ی بینامتنیت ژرار ژنت، زمینه های همسانی های فکری و لفظی دو شاعر در غزلیات به روش توصیفی - تحلیلی و با رویکرد مقایسه ای بررسی شده است نتایج تحقیق حاکی از آن است که اثرپذیری حافظ از خواجو در زمینه ی مسایل ادبیات غنایی، عمدتا از نوع پنهان - تعمدی بوده است وچون غالبا بدون ذکر نام خواجو صورت گرفته است برخی ممکن است از آن به سرقت ادبی - هنری (نسخ و انتحال/ مسخ و اغاره) نام ببرند. مهم ترین متغیر غنایی که در غزلیات دو شاعر دیده می شود، به مناسبات میان عاشق و معشوق مرتبط است. البته، حافظ در پیوند با مسایل عرفانی نیز، توجهاتی به همتای کرمانی خود داشته است. در مجموع باید گفت که حافظ در غالب موارد، بی آنکه نامی از خواجو ببرد و یا با ذکر نشانه ای، مرجع اشعار را به او یادآور شود، لفظ و معنا را عینا از وی گرفته و در غزلیات خود انعکاس داده است. همچنین، مشخص شده است که زیر متن اصلی در برخی ابیات، قرآن بوده که هم خواجو و هم خواجه از مبانی این کتاب آسمانی وام گرفته و شعر خود را تقویت کرده اند.

   اهداف پژوهش:

  بررسی تاثیرپذیری مضامین مصور اشعار عاشقانه و عارفانه حافظ با خواجوی کرمانی. مطالعه ارتباط مضامین عاشقانه و عارفانه حافظ و خواجوی کرمانی براساس نظریه بینامنیت ژرار ژنت.

  سوالات پژوهش: 

  حافظ در مضامین عاشقانه و عارفانه تا چه حد تحت تاثیر خواجوی کرمانی بوده است؟ براساس نظریه بینامتنیت ژراژ ژنت میان مضامین مصور عاشقانه و عارفته حافظ و خواجوی کرمانی چه ارتباطی وجود دارد؟

  کلیدواژگان: مفاهیم غنایی، خواجوی کرمانی، حافظ شیرازی، بینامتنیت، ژرار ژنت
 • رویا بویری، عباس قلتاش*، سید احمد هاشمی، علی اصغر ماشینچی صفحات 57-70

  با توجه به افزایش تنوع فرهنگی در سراسر جهان، در قرن اخیر، شهروندان نیاز به دانش، نگرش و مهارت هایی برای عملکرد در جوامع فرهنگی خود و هم چنین فراتر از مرزهای فرهنگی خود دارند. هدف از پژوهش حاضر، الگوی شهروند جهانی در نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر آرای فلاسفه معاصر و انعکاس آن در پوسترهای گرافیکی است. بدین منظور از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و رویکرد تبیینی تاییدی استفاده شد و داده‌ها از دفتر اندیشه های فلاسفه معاصر مرتبط با حوزه شهروندی جهانی در پوسترهای گرافیکی جمع‌آوری گردید. بر مبنای یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نظری مرحله کیفی، الگوی مورد نیاز طراحی شد و تجزیه و تحلیل آن در قالب تحلیل توصیفی و تحلیل عاملی تاییدی در تطبیق با مدل مفهومی ارایه گردید و یافته های کیفی تحقیق حاکی است شهروندان آزاد جهانی در سایه تعلیم و تربیت حرفه ای می توانند نیروی انسانی آگاه، متعهد و ماهر برای جامعه دانش و مدیریت دانش در پاسخگویی به هزاره سوم تربیت کنند.

  اهداف پژوهش

  بررسی مقوله محوری و راهبردها زمینه برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در نظام. بررسی شرایط مداخله‌گر و پیامدها، برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در نظام.

  سوالات پژوهش

  بررسی مقوله محوری و راهبردها زمینه برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در نظام. بررسی شرایط مداخله‌گر و پیامدها، برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در نظام.

  کلیدواژگان: الگوی شهروند جهانی، نظریه جهانی شدن، نظام تعلیم و تربیت، فیلسوفان معاصر
 • امیرحسین حاجی رحیمیان، حسن دهقان دهنوی*، ابوالفضل صادقیان، محمدرضا دهقانی اشکذری صفحات 71-85

  در الگوی جدید توسعه یافتگی که بر مدار و محور شخص انسان شکل می گیرد، صنعت و صنعتی شدن پدیده ای است که تاثیرات شگرفی بر انسان و محیط زندگی او گذاشته است. از موضوعات اساسی و کلیدی که در چند دهه اخیر در حوزه علوم اجتماعی و فرهنگی مطرح و از گستردگی و اهمیت فراوان ای برخوردار شده بحث توسعه است. توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای نسل حاضر را برآورده سازد بدون اینکه توانایی های نسل آینده را در رفع نیازهایشان به مخاطره اندازد؛ و توسعه اقتصادی را عبارت دانستند از مقوله ای که درصدد رسیدن به بهره وری بالاتر و افزایش پایداری، توزیع عادلانه منافع توسعه بین افراد جامعه، مشارکت مردم در طراحی و اجرای توسعه باشد. لذا پژوهش حاضر، در جست وجوی کاوش ادراک از توسعه اقتصادی شهر های صنعتی با تاکید بر شاخص های پایداری خوشه های کسب و کار و ارایه ابعاد و مولفه های آن در قالب پیشایندها و پسایندها است. یکی از صنایعی که توسعه آن در شهرهای صنعتی جدید با چالش مواجه است صنایع دستی و پوشاک می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع توسعه ای- کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها از نوع توصیفی و به لحاظ قطعیت داده ها از نوع اکتشافی است. ابعاد و مولفه‌های توسعه اقتصادی شهر های صنعتی مبتنی بر شاخص های پایداری خوشه های کسب و کار از 16 منبع استخراج گردید. نتایج این تحلیل شامل شناسایی 36 مضمون پایه، 8 مضمون سازمان دهنده و 2 مضمون فراگیر پیشایندها و پسایندها بود.

  اهداف پژوهش

  ارایه مبانی نظری و علمی جدید در خصوص شاخص های پایداری خوشه های کسب و کار جهت توسعه اقتصادی. افزایش مطالعات تجربی در شاخص های پایداری خوشه های کسب و کار جهت توسعه اقتصادی.

  سوالات پژوهش

  شاخص ها و زیر شاخص های پایداری خوشه های کسب و کار جهت توسعه اقتصادی چه مواردی هستند؟ روابط علی و معلولی بین شاخص ها و زیر شاخص های پایداری خوشه های کسب و کار جهت توسعه اقتصادی چگونه است؟

  کلیدواژگان: توسعه اقتصادی، شهرهای صنعتی، پایداری، پیشایند ها، پسایند ها
 • فاطمه حسن پور، هرمز اسدی کهباد*، محمدرسول اهنگران صفحات 86-98

  هنر اسلامی، هنری برخاسته از انگاره‌های مختلف بومی، دینی و تاریخی در سرزمین‌های اسلامی است. در این میان، فرهنگ و قواعد اسلامی عصاره اصلی ترسیم‌کننده هنر اسلامی در عرصه‎های مختلف است. نکته‌ای که در این میان قابل‌توجه است پیدایش شاخه‌های مختلف مذهبی در دین اسلام است که این سوال را در ذهن ایجاد می‌کنند که این فرق مذهبی چه رویکردی نسبت به هنر اسلامی و مختصات آن داشته‌اند. در این میان فقه امامیه به‌عنوان مبانی فکری و عملی شیعه‌مذهبان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین فرق اسلامی قابل بررسی است. صاحب جواهر و صاحب مسالک به‌عنوان یکی از منابع فقه امامی قابل توجه است، بنابراین می‌توان به بررسی رویکرد آن به هنر پرداخت. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و باتکیه‌بر داده‎های منابع کتابخانه‌ای به رشته تحریر درآمده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که فقه امامیه رویکردی مناسب نسبت به هنر اسلامی دارد و در صورت پیدایش ابتذال در فضای هنر، قواعد سخت‌گیرانه‌ای را تعیین کرده است.

  اهداف پژوهش

  واکاوی مقوله هنر اسلامی در فقه امامیه. بررسی هنر اسلامی از دیدگاه صاحب مسالک و صاحب جواهر.

  سوالات پژوهش

  هنر اسلامی چه جایگاهی در فقه امامیه دارد؟صاحب مسالک و صاحب جواهر چه دیدگاهی نسبت به هنر اسلامی دارد؟

  کلیدواژگان: هنر اسلامی، مجازات ابتذال، صاحب مسالک، صاحب جواهر
 • نجاتعلی خورشیدی، حسین منصوریان*، رضا فرصتی جویباری صفحات 99-126

  ادبیات حماسی بخش مشترکی از ادبیات در اکثر جوامع است؛ ادبیاتی که به شکل نظم و نثر پدیدار شده است. در این میان، در ادبیات کهن ایرانی، شاهنامه فردوسی نماینده اصلی ادبیات حماسی است. شاهنامه فردوسی، اثری پر از رمز و رازهای ژرف و پیچ درپیچ است؛ رمز و رازهایی که همواره اندیشه انسان را به خود واداشته است و اساس اندیشه ورزی در روان آدمی را بنا نهاده است. یکی از این رمزهای پیچیده و سربه مهر برای فردوسی، راز مرگ، چیستی و چگونگی مرگ است. در این پژوهش شاخصه های مرگ حماسی، در پنج شاخصه مهم «قدرت طلبی، غیرت خانوادگی، نام و آوازه، مظلومیت و نیرنگ» مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و باتکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است. نتایج نشان داد که فرشته مرگ، در تمامی شاهنامه حضور پررنگ دارد. سراسر شاهنامه چیزی جز ستیز بین مرگ و زندگی، آسمان و زمین، تدبیر و تقدیر نیست. البته در تمامی قصه های شاهنامه، این مرگ است که بر زندگی چیره می شود و تدبیر همیشه در مقابل تقدیر شکست می خورد. این روند محتومی است که در سراسر شاهنامه حضوری چشمگیر دارد؛ واقعیتی که با واقعیت عالم و زندگی انسان وفق دارد. فردوسی در شاهنامه، دنیا را با مفاهیم مختلفی چون «گیتی»، «زمانه»، «سرای کهن»، «روزگار» «دهر»، «دور زمان»، «چرخ بلند» توصیف می کند.

  اهداف پژوهش:

  بازشناسی شاخصه های مرگ حماسی در شاهنامه فردوسی.بررسی شاخصه های مرگ حماسی در صحنه های نبرد شاهنامه بایسنقری.

  سوالات پژوهش:

  مرگ حماسی در شاهنامه فردوسی چه شاخصه هایی دارد؟مرگ چگونه در نگاره های شاهنامه بایسنقری انعکاس یافته است؟

  کلیدواژگان: شاهنامه فردوسی، شاخصه مرگ، حماسه، زندگی، سرای کهن
 • بررسی نکات اشتراک و افتراق دو نگاره به قلم سلطان محمد و صادقی بیک افشار در دوره صفویه
  افسانه رجائیان، اکبر نیکان پور*، مصطفی ندرلو صفحات 127-146
 • سولماز رزاق زاده شبستری، رضا حیدری نوری*، ملک محمد فرخزاد صفحات 147-164

  بحث غربت انسان در عرفان، مبحث مهمی است. مهم ترین مشکل انسان عارف، دور شدن از وطن اصلی است و همت او برای بازگشت به دوران وصال مضمون تمام کتاب های عرفانی است. عارف به دلیل اعتقاداتی که دارد نمی تواند همانند سایر مردم زندگی کند؛ ازاین رو، غالبا به گوشه نشینی و کناره گیری از مردم روی می آورد. با توجه به این که غربت دارای انواع مختلف است و در مثنوی غربت عارف به اشکال مختلف مانند غربت در دنیا، غربت روح در جهان مادی، غربت در میان اهل ظاهر اشاره شده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است. در این پژوهش به بررسی غربت در میان اهل ظاهر از دیدگاه مولوی پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مولوی به عنوان عارفی وارسته، زندگی عرفای بزرگ را در گوشه نشینی و خلوت بیان نموده و حضور در جمع عوام را آفتی برای سلوک می داند؛ زیرا غالبا عامه و اهل ظاهر درکی از کنش های عارف ندارند؛ علاوه بر این که به قضاوت نادرست می نشینند، صحبت آن ها نیز برای عارف بی فایده و گاه مضر است؛ بنابراین خلوت گزینی و سفرکردن و دورشدن از مردم راهکار مناسبی برای پوشش دادن این غربت است. در این میان چله خانه ها با ساختار بصری خاص خود محیطی امن برای چله نشینی عارفان مسلمان هستند.

  اهداف پژوهش:

  بررسی اهمیت غربت و چله نشینی عارفان با توجه بر مثنوی مولوی.بررسی ویژگی های بصری چله خانه های عارفان اسلامی.

  سوالات پژوهش:

  غربت و چله نشینی چه اهمیتی در زندگی عارفان دارد؟چله خانه های عارفان اسلامی دارای چه ویژگی های بصری است؟

  کلیدواژگان: مولوی، عارف، غربت، خلوت، اهل ظاهر
 • هادی رشیدی، علی گراوند*، علیرضا شوهانی صفحات 165-178
  بوطیقا روش تحلیل ساختار ادبی آثار روایی، فن یا شگرد شناخت نحوه شکل گیری ساختار روایت است و هدفش شناخت قوانین عامی است که ناظر بر آفرینش یک اثر ادبی است. این نوع نگاه و کارکرد، منشا نظریاتی مانند ریخت شناسی و روایت شناسی بوده است. لذا در این پژوهش سعی شده است تا براساس روش تحقیقی تحلیلی- توصیفی و شیوه ی کتابخانه ای عناصر روایی منظومه «گل و نوروز» خواجوی کرمانی بر اساس الگوی پراپ تحلیل و بررسی شود تا روشن گردد. این منظومه تا چه حد براساس الگوی پراپ قابلیت بررسی دارد. مبحث دیگر بررسی انواع شخصیت های انسانی و غیرانسانی و کارکرد های خاص هر کدام از آن ها با 7 حوزه عملیاتی است که پراپ بر شمرده است که این شخصیت ها تا چه میزان با الگوی پیشنهادی پراپ مطابقت دارد. همچنین موضوع پی رفت های داستانی که در این منظومه آمده است مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته تا چگونگی ارتباط این پی رفت ها با داستان جامع گل و نوروز مصور خواجوی کرمانی مشخص گردد. نتایج حاصله بیانگر این است که این منظومه ضمن داشتن ظرفیت و قابلیت بررسی و قابلیت های روایی منحصربه فرد اصول و قوانینی را دارد که با نظریات روایت شناسی مطابقت دارد.اهداف تحقیقشناخت نحوه شکل گیری ساختار روایت در منظومه مصور گل و نوروز خواجوی کرمانی.مطالعه الگوی پراپ در روایت شناسی منظومه گل و نوروز خواجوی کرمانی.سوالات تحقیقنحوه شکل گیری ساختار روایت در منظومه مصور گل و نوروز چگونه است؟چگونه می توان از الگوی پراپ در روایت شناسی منظومه گل و نوروز خواجوی کرمانی استفاده کرد؟
  کلیدواژگان: بوطیقا، ساختارگرایی، روایت شناسی، خواجوی کرمانی، گل و نوروز
 • رجبعلی رضا نژاد، رضا فرصتی جویباری*، حسام ضیایی صفحات 179-201

  ادبیات آیینه تمام نمای زندگی فردی و اجتماعی در هر دوره تاریخی است لذا با مطالعه این آثار می توان تا حد زیادی با سبک زندگی و مقتضیات آن در ادوار مختلف آشنا شد. قابوس نامه و گلستان به عنوان دو اثر ارزشمند ادب تعلیمی همواره مورد توجه و مطالعه محققان بوده اند. لذا انجام یک بررسی تطبیقی از سبک زندگی در این دو اثر می توان به ارایه الگوی تاریخی مناسب از زندگی فردی و اجتماعی دست یافت. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی تطبیقی معیارهای سبک زندگی در این دو اثر می پردازد؛ چراکه پیام های فاخر تربیتی و اجتماعی شناور در این دو اقیانوس حکمی می تواند راه گشای هر انسان و جامعه، خواهان تکامل باشد. فاصله نسل فعلی از زندگی باثبات و آرام ضرورت این امر را بیشتر نشان می دهد. با مقایسه به عمل آمده میان آداب و مهارت های فردی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ارایه شده در قابوسنامه و گلستان، نشان می دهند که ضمن هم رای بودن دو نویسنده در خصوص معیارهای مختلف سبک زندگی تا چه حدی تاثیر شرایط اجتماعی و نوع دیدگاه دو نویسنده توانسته است در ارایه متفاوت برخی معیارهای سبک زندگی در آثارشان موثر باشد.

  اهداف پژوهش:

  بازشناسی سبک زندگی در قابوسنامه عنصرالمعالی و گلستان سعدی.استخراج سبک زندگی فردی و اجتماعی در تصاویر نسخ مصور قابوسنامه عنصرالمعالی و گلستان سعدی.

  سوالات پژوهش:

  الگوی سبک زندگی اصیل ایرانی در این دو اثر ارزشمند تعلیمی در چه حوزه هایی نمود داشته است؟سبک زندگی ارایه شده در این دو اثر تعلیمی تا چه حدی با یکدیگر هم راستا بوده و در چه حوزه هایی با یکدیگر متفاوتند ؟

  کلیدواژگان: سبک زندگی، قابوسنامه، عنصرالمعالی، گلستان سعدی
 • طاهره رضوانی، علی دهقان*، حمیدرضا فرضی صفحات 202-220

  مردسالاری از مفاهیم کلیدی گرایش های فمنیستی به شمار می آید. فمینیست ها معتقدند که در جامعه مردسالار، مردها قدرت و حاکمیتی برتر نسبت به زن ها دارند. آن ها علت فرودستی زنان را در جامعه مردسالار، در دسترسی بیشتر مردان به مزایای ساختارهای قدرت، تقسیم نابرابر امتیازات اجتماعی و روابط نادرست مرد و زن می دانند. مساله مردسالاری در متون ادبی بازتاب چشم گیری دارد. آثار زیادی به ویژه در حوزه رمان نویسی با این رویکرد نوشته شده اند. نخستین اعتراض و نقدها به این نابرابری را زنان وارد حوزه ادبیات کردند. در میان نویسندگان زبان فارسی، مریم جهانی رمان «این خیابان سرعت گیر ندارد» را با نگاه فمنیستی نوشته است. نمودها و شاخصه های فمنیستی این رمان نخست به خاطر زن محور بودن، سپس گرایش ستیزه جویانه این رمان با نظام مردسالاری، آن را در ردیف رمان های فمنیستی قرار داده است. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که مریم جهانی، عوامل سلطه در نظام مردسالاری و شیوه های مبارزه زنان را در آن به نیکی تصویر کرده است. عواملی که از فرهنگ و سنت برخاسته در این رمان در تقابل با نوگرایی فمنیستی قرار گرفته است.  

   اهداف پژوهش:

  بررسی کنش های ضد مردسالاری در رمان «این خیابان سرعت گیر ندارد» از مریم جهانی.بررسی مسیله مردسالاری جامعه ایران با تکیه بر نقاشی های ایرانی.

  سوالات پژوهش:

  کنش های فمنیستی چه جایگاهی در رمان «این خیابان سرعت گیر ندارد» از مریم جهانی.در نقاشی های ایرانی چه نشانه های از مردسالاری و فمنیسم وجود دارد؟

  کلیدواژگان: مردسالاری، فمنیسم، زن، جهانی
 • افشین رییسی دهکردی، هوتن ایروانی*، کاظم یزدی صفحات 221-233

  وجود عوامل متعدد در معماری نوین، دگرگونی ها و مشکلاتی را همچون عدم توجه به عناصر فرهنگی، تاریخی و سنتی در معماری بومی با خود به همراه آورده است. ازاین رو، معماری نوین در برقراری ارتباط با معماری بومی سعی در اجرای فضایی دارد که از یک سو، توانایی پاسخگویی به نیازهای جامعه را داشته باشد و از طرف دیگر با تغییر فضا، مکانی به دور از الگوهای اولیه و سنتی را ایجاد نکند. اما همچنان این تغییرات مشکلاتی در بافت تاریخی و عناصرکالبدی فضاسازی طبیعت گرایانه ایجاد کرده و اکثر آن ها با رویکردهای جدید و  بیانی نوگرایانه به وجودآمده اند. از آنجایی که میدان ها، نقش یک فضای جمعی را در بافت شهر ایفا می کند، ضرورت دارد که با تمرکز بر معیارهای اقلیمی ایده های اجرایی با فناوری نوین مبنایی پایدار و سازگاری داشته باشند. وجود خوانش های مختلف در معماری نوین که منتج به آفرینش جدیدی می شود باید مبتنی بر برداشت یا ارجاع از معماری تاریخ و فرهنگی باشد تا موجب شکل گیری طرح های نوین گردد و راه رسیدن به هدف اصلی را ایجاد کند. در این پژوهش با مطالعات اسنادی و روش تاریخی- تحلیلی بر رویکردهای طبیعت گرایانه در معماری بومی میدان نقش جهان اصفهان سعی شده است تا تاثیرات معماری نوین بر این سازه مورد مداقه قرار گیرد؛ با بررسی عناصر طبیعت گرا از جهات مختلف، یافته ها نشان می دهند که ویژگی های معماری بومی و نوین در میدان نقش جهان با پایداری مسایل اقلیمی و فرهنگی در کنار هم و با کاربرد عناصر نوگرایانه ای که برخی از فضاها محدود شده اند؛ همچنین طرح های اجرایی از پیشینه فرهنگی غنی برخوردار نیستند. این تغییرات، وابسته به شرایط زمانی و مکانی شکل گرفته اند و به نوعی هویت و سرزندگی فضای جمعی میدان را روبه انزوا و تنزل برده اند.

  اهداف پژوهش:

  شناخت عناصر معماری تاریخی در میدان نقش جهان اصفهان، با رویکردهای طبیعت گرایانه.شناسایی تاثیرات معماری نوین بر میدان نقش جهان اصفهان.

  سوالات پژوهش:

  عناصر معماری تاریخی در میدان نقش جهان اصفهان، چگونه با رویکردهای طبیعت گرایانه و روح معماری نوین ارتباط برقرار کرده است؟بازآفرینی معماری نوین در میدان نقش جهان اصفهان چه آفرینش جدیدی را به وجود آورده است؟

  کلیدواژگان: معمای بومی، میدان نقش جهان، معماری نوین، عناصر کالبدی طبیعت گرا
 • شاهین زوورزی، ایمان رئیسی*، مریم ارمغان صفحات 234-253

  ظهور نظریات و روش های رایانشی نوین برگرفته از سیستم‎های زیست‎شناختی، در طی چند دهه اخیر، تعمیق در اصول و قواعد فرآیند تولید فرم را امکان‎پذیر کرده است. فرآیند الگوبرداری و الگوسازی، امروزه فراتر از حوزه شکلی بوده و مجموع دانشی که در نحوه شکل گیری اجزاء زیستی وجود دارد به حوزه ارزشمند برای تولید الگو تبدیل شده است. چنین الگوبرداری نوینی از طبیعت، در مسیری تحت عنوان طراحی الگوریتمیک یعنی خدمت گرفتن رایانش به‎عنوان ساختار اصلی فعالیت های رایانه، از طریق الگوریتم ها و کد ها و برنامه‎ها، معادل آنچه در طبیعت به عنوان ژنوم شناخته شده است میسر می گردد. در این پژوهش، هدف عمده بر روی ارایه چارچوبی مشخص و روشی نظام‎مند از نقش سیستم‎های زایشی در تولید فرآیندی فرم معماری می‎باشد. برای این منظور با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به استناد تحقیقات کتابخانه‎ای، به مطالعه، دسته‎بندی و توصیف ویژگی‎ها و مکانیسم سیستم‎های زایشی و مقایسه توانمندی هریک از آن‎ها در تولید فرم پرداخته شده است. نتیجه اینکه سیستم‎های زایشی با الهام از اصول زیست‎شناختی شکل‎گیری پدیده‎ها، در مسیر الگوریتمیک، نقش عمده‎ای در تولید فرآیندی فرم معماری، می‎تواند داشته باشد.

  اهداف پژوهش:

  شناخت مکانیسم سیستم های الگوریتمیک در فرایند تولید فرم معماری.بررسی تولید فرایندی فرم معماری.

  سوالات پژوهش:

  برای تولید فرم در معماری چه فرایندی وجود دارد؟کدام مکانیسم سیستم های الگوریتمیک در فرایند تولید معماری نقش دارد؟

  کلیدواژگان: فرآیند تولید فرم، سیستم‎های زایشی، رایانش، الگوریتم
 • امیر ساعدی، سیما منصوری*، مسعود پاکدل صفحات 254-273

  اسطوره، داستان هایی با توجه به تاریخ و اعتقادات و باورهای مذهبی روزگار قدیم ملت ها و بیانگر تمدن و فرهنگ آنان است. شاهنامه فردوسی، حماسه ای اساطیری، پهلوانی و تاریخی است. حوادث غیر عادی و موجودات غیر طبیعی درحماسه با اسطوره درآمیخته شده است. فردوسی داستان های شاهنامه را با زیبایی و هنرمندی به تصویرکشیده که هرکدام با توجه به موضوع خود، مضامینی چون حکمت و شجاعت و...  را به مخاطب منتقل می کنند. پژوهش هایی که تاکنون در رابطه با اسطوره و شاهنامه انجام شده، به طور متفرقه با مواردی چون کهن الگو با بن مایه اساطیری یا نمادهای اسطوره ای و مواردی مشابه، تا حدی به مبحث اساطیر در شاهنامه پرداخته اند؛ اما اساطیری با عنوان بینایی و دانایی در شاهنامه مورد توجه قرار نگرفته و از منظرهایی نزدیک به موضوع چون دین و خردورزدی در این زمینه بررسی شده است. در پژوهش حاضر بن مایه های بینایی و دانایی در شاهنامه بررسی شده و به این پرسش پاسخ داده شده که بن مایه های اسطوره ای بینایی و دانایی در مصر و ایران (در شاهنامه فردوسی) چیست؟ نتایج نشان می دهد که اساطیر ایران در شاهنامه فردوسی، جلوه یافته و در ارتباط با بن مایه بینایی و دانایی باید به وجود برخی شخصیت های تاریخی درشاهنامه اشاره نمود که با اساطیر مصر نیز مشابهت هایی دارند.

  اهداف پژوهش:

  بررسی بینایی و دانایی از منظر اسطوره های شاهنامه و مصر باستان.تطبیق و قیاس، تشابهات و افتراق بینایی و دانایی از منظر اسطوره های شاهنامه و مصر باستان.

  سوالات پژوهش:

   بینایی و دانایی چه جایگاهی در اسطوره های شاهنامه و مصر باستان دارد؟وجه تشابه و افتراق بینایی و دانایی در شاهنامه و اسطوره های مصری چیست؟

  کلیدواژگان: اسطوره، بینایی، دانایی، شاهنامه، اساطیر مصر
 • علی شربتی، حسین منصوریان*، ناهید اکبری صفحات 274-300

  نابرابری های اجتماعی، پدیده ای جهانی و از مهم ترین مباحث در حوزه دانش جامعه شناسی است که بر تمام مناسبات اجتماعی تاثیر می گذارد. همه جوامع بشری دارای سلسله مراتب اجتماعی هستند و این نشان می دهد که تفاوت ها و نابرابری های اجتماعی در بین گروه های مختلف اجتماعی وجود دارد. در قرن ششم در عصر غزنویان و سلجوقیان در شعر فارسی، تحولاتی رخ داد که به تبع این تحولات، مناسبت های اجتماعی وارد شعر شاعران شد و شاعران با نگاه نو به انسان و جامعه، ارزش بیشتری به مسایل اجتماعی و انسان قایل شدند. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که یکی از مبانی جامعه شناختی، بررسی نظام ساختاری طبقاتی جامعه است. با توجه به هنر قرون نخستین اسلامی و اشعار سنایی می توان گفت: جامعه عصر وی، جامعه ای طبقاتی است که رفتن از طبقه ای به طبقه دیگر، تقریبا غیرممکن بود. جامعه به دو گروه حاکم و غیرحاکم تقسیم شده است که گروه حاکم افرادی مانند پادشاه، وزیر، امیر، حاکم، قاضی، علمای دینی و... هستند که به روش های گوناگون بر مردم حکومت می کردند و در مقابل توده مردم مانند کشاورزان، طبیبان، بازاریان و... قرار داشتند.

  اهداف پژوهش:

  ارایه یک چارچوب نظری از شاخص های نابرابری اجتماعی در عصر غزنویان و سلجوقیان در اشعار سنایی.بررسی نابرابری اجتماعی در دوره غزنویان و سلجوقیان با توجه به آثار هنری این دوره.

  سوالات پژوهش:

  نابرابری و قشربندی اجتماعی در دوره غزنویان و سلجوقیان چه بازتابی در اشعار سنایی یافته است؟هنر دوره غزنویان و سلجوقیان وضعیت قشربندی اجتماعی این دوره را چگونه منعکس ساخته است؟

  کلیدواژگان: جامعه شناسی ادبیات، قشربندی، غزنویان و سلجوقیان، هنر بصری، سنایی
 • سارا طوسی، محبوبه ضیاء خدادادیان*، بتول فخر اسلام، مهدی نوروز صفحات 301-326

  شاهنامه سرشار از تقابل اسطوره و افسانه با انسان است. درواقع، روایتی است از موجودات عجیب و غریب، انسان های قدرتمند و پهلوان، حیوانات و گیاهان خاص که همه نشان دهنده ساحت زیست اساطیری انسانی است. مسیله ای که این پژوهش دنبال می کند بازشناسی فرم و شمایل هنری و نمادین انسان و موجوات افسانه ای در شاهنامه فردوسی است. شاهنامه آیینه خاطرات مردمی است با چشم انداز جغرافیایی وسیع و آداب و رسوم و پهلوانان سترگ گذشته  است. هر بیت از شاهنامه ما را با شخصیت ها و موجودات اساطیری و افسانه ای، پهلوانان، جوامع، سلاح ها، تدابیر جنگی، رویکردها و اندیشه ها و زندگی های خاصی آشنا می کند. فردوسی روایت گر صرف اساطیر ایرانی نیست، بلکه او با تلفیق اسطوره و تاریخ، تلاش می کند روایتی هنری از عناصر اسطوره ای تاریخ ایران را بیان کند. در پژوهش حاضر، تلاش شده است تا براساس مکتب پدیدارشناختی میرچا الیاده، فرم و شمایل هنری موجودات اساطیری و عجیب و غریب مورد بررسی قرار گیرند. چنین به نظر می رسد، فردوسی در شاهنامه با بهره گیری از تمهیدات هنری و زیبایی شناسانه از یک سو، و نیز بیان خصیصه های کارکردی موجودات و عناصر اساطیری از سوی دیگر، توانسته است ساحت های اسطوره ای، حماسی و تاریخی شاهنامه را براساس ویژگی های روایی و هنری هر دوره به تصویر بکشد.

  اهداف پژوهش:

  بررسی توصیفات نمادین انسان و موجودات افسانه ای در شاهنامه فردوسی.بررسی فرم و شمایل موجودات افسانه ای شاهنامه با تکیه بر مکتب پدیدارشناسی میرچا الیاده.

  سوالات پژوهش:

  فردوسی انسان ها و موجودات افسانه ای را چگونه به شکلی نمادین توصیف کرده است؟فرم و شمایل انسان ها و موجودات افسانه ای شاهنامه را چگونه می توان با تکیه بر مکتب پدیدارشناسی میرچا الیاده توصیف کرد؟

  کلیدواژگان: شاهنامه، اسطوره، موجودات عجیب و غریب، پدیدارشناسی، میرچا الیاده
 • حامد عابدین نژاد، عسکر جلالیان*، بهروز بهبودیان صفحات 327-338

  ایجاد و تاسیس مجلس شورای اسلامی بدون توجه به کارکردهای خاص و نحوه ویژه گزینش اعضای آن که از فلسفه و ماهیت شکل گیری مجالس عالی در طی ادوار مختلف منبعث شده صرفا به بروکراسی و تعدد نهادهای تصمیم گیر فاقد اثر خواهد انجامید. این فرایند نه تنها نمی تواند نیازها و خلاءهای امروز کشور را تامین نماید بلکه ساختار تقنینی نظام جمهوری اسلامی ایران را کند و فربه تر می کند. چه بسا موجب اطاله قانونگذاری و تاخیر در روند توسعه و تکامل کشور نیز می شود. در حقوق انتخابات، چگونگی نامزدی در انتخابات مستلزم شرایطی است و یکی از مهم ترین موضوعات نظام های انتخاباتی، «شرایط داوطلبان انتخابات» است. این وضعیت بیانگر اهمیت موضوع شرایط داوطلبان انتخابات است. نگاهی به منظومه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی ایران گویای آن است که قانون گذاران هر شرایطی را برای نامزدهای انتخابات مجلس پیش بینی کرده اند. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی تلاش کرده اند تا به بررسی الگوی پینشهادی برای گزینش بهتر نمایندگان ارایه دهد. نخست اینکه نظام انتخاباتی ایران در مورد داوطلبان، توامان دو شرط عینی» نظیر شرط سن و شرط ذهنی» مانند اعتقاد به اسلام را تعیین کرده است؛ دوم، نظام حقوقی ایران با شناسایی شرط داشتن مدرک تحصیلی نسبت به برخی از کشورهای دیگر پیشتاز است. یافته های این پژوهش حاکی از این است که از طریق بسترسازی برای ورود اهل هنر، فن و علم به مجلس می توان زمینه را برای توسعه همه جانبه کشور و ایجاد یک مجلس شورای اسلامی کارآمد فراهم ساخت.

  اهداف پژوهش:

  بررسی نحوه عضویت در مجلس شورای اسلامی ایران.بررسی الگوی پیشنهادی عضویت اصحاب علم، فن و هنر در مجلس شورای اسلامی و مجلس سنا.

  سوالات پژوهش:

  فرایند و ماهیت عضویت در مجلس شورای اسلامی در ایران چگونه است؟از طریق چه الگویی می توان زمینه را برای عضویت اصحاب علم، فن و هنر در قوه مقننه فراهم ساخت؟

  کلیدواژگان: انتخابات، پارلمان، فن و هنر، مجلس سنا، مجلس شورای اسلامی
 • عباسعلی عبدالله زاده، فرزاد عباسی*، بتول فخر اسلام، محبوبه ضیاء خدادادیان صفحات 339-359

  آثار ادبی کهن در جوامع مختلف نموداری از مجموعه داشته های فرهنگی است. بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از نکات فرهنگی و اجتماعی موجود در این آثار به هم شباهت هایی دارد. در ایران، کتاب شاهنامه و در یونان، کتاب ایلیاد و ادیسه از منابع کهن ادبی هستند. بررسی تطبیقی آیین های پیمان و آگاهی از وجود شباهت و تفاوت در این آثار، مسیله ای است که این پژوهش دنبال می کند. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که پیمان و لزوم پایبندی به آن از اهمیت فراوانی در شاهنامه و ایلیاد و اودیسه برخوردار بوده است. از جمله این عناصر مشترک، وجوب عقوبت تلخ پیمان شکنان در روز رستاخیز، حضور شاهد و گواه در هر پیمان، دادن نوعی «نشانه» به یکدیگر است که بر متعهد و وفادار بودن دو طرف پیمان دلالت دارد، گاهی انسانی به عنوان گروگان و در مواقعی سلاح و ابزار جنگی و یا یک حلقه (گل) یا انگشتر این نقش را بر عهده دارند. همچنین آیین هایی نظیر قربانی کردن و دست دادن در هنگام پیمان بستن در میان این اقوام رایج و مشترک است. البته نحوه انعقاد پیمان و همچنین اشکال آن در این دو اثر دقیقا مطابق همدیگر نبوده است؛ از جمله، جرعه افشانی یکی از آدابی است که در ایلیاد و اودیسه به آن اشاره شده اما در شاهنامه هیچ نشانه ای از آن دیده نمی شود.

  اهداف پژوهش:

  تطبیق آیین های پیمان در شاهنامه و ایلیاد و ادیسه.بررسی تصاویر مربوط به آیین پیمان در نسخ مصور.

  سوالات پژوهش:

  آیین های پیمان چه جایگاهی در نسخ شاهنامه و ایلیاد و ادیسه دارد؟آیین پیمان چگونه در نسخ مصور ادبی بازتاب یافته است؟

  کلیدواژگان: پیمان و پیمان داری، شاهنامه ی فردوسی، ایلیاد و اودیسه ی هومر، سوگند، عناصر طبیعت
 • محمدجواد عصاری، جهانبخش رحمانی*، سید حسین واعظی، زهره سعادتمند صفحات 360-371

  مقوله هایی چون دین، هنر و ادبیات از ادوار کهن و از نخستین جوامع بشری همراه و همزاد انسان بوده اند. در هر جامعه ای که میزان توجه به این مقوله ها افزایش یافته است، جوامع بشری در جایگاه بالاتر تمدنی قرار گرفته اند. امروزه حقوق شهروندی یکی از مفاهیم نوین و مورد توجه اندیشمندان است. مسیله ای که می توان اینجا مطرح کرد میزان تاثیر نقش دین، هنر و ادبیات در حقوق شهروندی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه منابع، مقالات، کتب و سایت های تخصصی مربوط به دیدگاه های دو اندیشمند مذکور بود که با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا (مضمون) به بررسی این منابع پرداخته شد. ابزار گردآوری داده ها سیاهه تحلیل محتوا جهت بررسی و استخراج مولفه های حقوق شهروندی بود که روایی و پایایی آن توسط اساتید مجرب به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد که از دیدگاه علامه حسن زاده آملی حقوق شهروندی دارای مولفه های همدلی با خلق خدا، حق و تکلیف، برخورداری از عدالت، اشتغال حلال، آموزش، سلامت جسم و روان و سلامت اجتماعی و از دیدگاه سید حسین نصر، پاسداری از طبیعت، حقوق اقتصادی، حق و تکلیف، حقوق زنان، آزادی، کرامت انسانی و حق حکومت می باشد. بنابراین آنچه که مهم است، این است که این حقوق باید به نوعی نمایان گردد که دست اندرکاران و افراد ذیربط در این زمینه، با اتقان نظر و به صورت ثابت قدم سعی در اجرای این حقوق و احترام به آن ها را در مدیریت شهروندی داشته باشند.

  اهداف پژوهش:

  بررسی نقش هنر، دین و ادبیات در تثبیت حقوق شهروندی.واکاوی حقوق شهروندی براساس اندیشه های سید حسین نصر و حسن زاده آملی.

  سوالات پژوهش:

  هنر، دین و ادبیات در تثبیت حقوق شهروندی چه نقشی دارند؟حقوق شهروندی در اندیشه های سید حسین نصر و حسن زاده آملی چه جایگاهی دارد؟

  کلیدواژگان: دین، هنر، حقوق شهروندی، علامه حسن زاده آملی، سید حسین نصر
 • سید ابوالقاسم قریشی گلوگاهی، بهنام رجبی فر*، سیده علیا عمادیان صفحات 372-392

  فضاهای باز مدارس به‌‌عنوان مهم‌ترین ابزار یادگیری، محیط‌های آموزشی را به عامل تحریک‌کننده برای رشد فکری و فیزیکی دانش‌آموزان تبدیل کرده است. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده‌های حاصل از مصاحبه و پرسشنامه انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان از آن دارد که پاسخ‌دهندگان بر عوامل محیط فیزیکی و بصری فضاهای باز آموزشی چون: تنوع در بافت، رنگ، نور، مصالح و عناصر خاطره‌انگیز در طراحی فرم‌ها، سطوح و دیوارها، کف‌پوش‌ها و سقف‌های نیمه‌باز در فضای باز مدارس و عدم وجود فضاهای بلااستفاده در حیاط برای کودکان و ایجاد فضاهای استاندارد، متناسب با مقیاس کودکان و انعطاف‌پذیربودن فضاها بازی و ورزشی به‌لحاظ فرمی، استفاده از المان‌های آشنای فرهنگی و آموزشی به‌جهت ایجاد حس تعلق و خاطره‌انگیزی در فضاهای باز مدارس و شبیه‌سازی طبیعت بکر در بخشی از محوطه، به‌منظور گذراندن اوقات فراغت و آموزش و همراهی بیشتر آنان با طبیعت و افزایش و تنوع فضای سبز مناسب و نیز مبلمان منعطف در محوطه و فضاهای تعریف‌شده قابل‌انعطاف در فضای باز آموزشی به‌جای یک حیاط سیمانی خالی از روح تاکید دارند. همچنین مولفه‌های کیفی از اهمیت خیلی بالاتری نسبت به مولفه‌های فردی و اجتماعی برخوردار است و الزام توجه بیشتر به آن به‌عنوان عاملی زنده در کیفیت فعالیتهای آموزشی می‌تواند موجب شکل‌گیری بستری مطلوب، پاسخگوی نیاز دانش‌آموزان گردد.

  اهداف پژوهش:

  شناسایی مولفه‌های تاثیرگذار بر کالبد فیزیکی انعطاف‌پذیر در فضاهای بازآموزشی.
   شناخت و ارزیابی نقش عوامل محیط فیزیکی و بصری در ایجاد فضای مطلوب آموزشی.

  سوالات پژوهش:

  چه مولفه‌هایی از کالبد فیزیکی انعطاف‌پذیر در فضاهای بازآموزشی تاثیرگذار است؟
   نقش عوامل فیزیکی بصری و هنری در ایجاد فضای مطلوب آموزشی چیست؟

  کلیدواژگان: فضاهای باز آموزشی، انعطاف پذیری، کیفیت محیط
 • مریم قنبرپور، محمد مهدی سروش*، حیدر جهانبخش، منوچهر فروتن صفحات 393-405

  فضاهای آموزشی نقش مهمی در فرهنگ‌سازی و ارتقای سطح توسعه جوامع دارند. در این میان، یکی از عوامل مهم در بهبود عملکرد آن‌ها، تلاش برای ارتقای حس مکان، به‌عنوان یک عامل تسهیل‌گر در فرایند آموزشی و تربیتی است. مسیله‌ای که اینجا مطرح می‌گردد این است که عامل طراحی، با تکیه بر مولفه‌های فرهنگی و هنری تا چه میزان قادر به ارتقای حس مکان در فضاهای آموزشی است. با توجه به نهادینه‌شدن بسیاری از ارزش‌های ملی و فرهنگی در نقوش هویت‌ساز، استفاده از این رویکرد چگونه بر ارتقای حس مکان در فضاهای آموزشی موثر است؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده‌‌های منابع کتابخانه‌ای به‌رشته تحریر درآمده است. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که نقوش هویت‌سازی چون نقوش گیاهی، هندسی و کتببه‌ای ارتباط عمیقی که با معماری در ادوار مختلف تاریخی دارند و هر یک حامل نوعی پیام فرهنگی و اخلاقی هستند که برای اکثریت افراد جامعه یادآور مفاهیم آشنایی درباره اهمیت زندگی، تلاش و فرهنگ است لذا کاربست آن‌ها نقش مهمی در ارتقای حس مکان در فضاهای آموزشی دارد.

  اهداف پژوهش:

  تبیین ارتقای حس مکان، به‌عنوان یک عامل تسهیل‌گر در فرایند آموزشی و تربیتی.
  تحلیل نهادینه‌شدن ارزش‌های ملی و فرهنگی در نقوش هویت‌ساز بر ارتقای حس مکان در فضاهای آموزشی.

  سوالات پژوهش:

  عامل طراحی، با تکیه بر مولفه‌های فرهنگی و هنری تا چه میزان قادر به ارتقای حس مکان در فضاهای آموزشی است؟
  با توجه به نهادینه‌شدن بسیاری از ارزش‌های ملی و فرهنگی در نقوش هویت‌ساز، استفاده از این رویکرد چگونه بر ارتقای حس مکان در فضاهای آموزشی موثر است؟

  کلیدواژگان: طراحی، نقوش هویت ساز، حس مکان، فضاهای آموزشی
 • علی اکبر قندهاری، کبری نودهی*، طواق گلدی گلشاهی صفحات 406-425

  امروز انواع مختلف ادبی هر کدام دارای جایگاه ویژه ای در جامعه  و گفتمان های موجود در آن هستند. در این میان، طنز که دارای پیشینه طولانی در ادبیات ایرانی است تا به امروز توانسته درآثار فاخری بازتاب پیدا کند. در میان بزرگ ترین طنزنویسان معاصر می توان به محمد خرمشاهی اشاره کرد که در دروه حیات خود برای مدت طولانی آثار ارزشمندی را خلق کرده است. وجود زمینه ها و شرایط نابهنجار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در دوره معاصر سبب شده است تا ادبای بسیاری سبک طنز با محوریت مستعارنویسی را در دستور کار خود قرار دهند. محمد خرمشاهی نیز از جمله شخصیت های ادبی است که بخش عمده آثارش با نام های مستعار وی منتشر شده است. مسیله ای که این پژوهش دنبال می کند چرایی و کیفیت کاربست این نام های مستعار توسط وی و امتداد ان در ادبیات نمایش نامه نویسی دوره معاصر است. پژوهش حاضر به روش تصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است. یافته های پژوهش حاکی از این است کهمحمد خرمشاهی در طول نود سال حضور پرکار و ارزنده در حوزه طنز معاصر با بیش از نود اسم مستعار فعالیت داشت. این نام ها در قالب نام نمایش نامه ها و شخصیت های موجود در نمایش نامه های معاصر در ادبیات نمایشی و طنز ایران امتداد یافته است.

  اهداف پژوهش

  مطالعه و بررسی نام های مستعار محمد خرمشاهی در دوره فعالیت ادبی.
  بررسی علل استفاده محمد خرمشاهی از اسامی مستعار در طنزنویسی.


  سوالات پژوهش

  چرا محمد خرمشاهی در آثار خویش به مستعارنویسی روی آورده است؟
  مستعارنویسی و کاربرد اسامی و طنز چه جایگاهی در نمایشنامه های طنز معاصر دارد؟

  کلیدواژگان: طنز، طنز معاصر، مستعارنویسی، محمد خرمشاهی، دیوان خرم
 • سکینه کریم پور بارکوسرایی، محمدتقی فعالی*، هادی وکیلی صفحات 426-441

  از ابتدای شکل گیری تصوف اسلامی همگام با مردان، زنانی در اقصی نقاط مناطق اسلامی در چار چوب دین و مذهب آمیخته با حب الهی بالیدند و به مقامات و کرامات فراوان دست یافتند. سرآمد همه آنان رابعه عدویه است. به عارفان زن در سده های نخستین چون رابعه عدویه بیشتر توجه شده است. لذا تحقیق و پژوهش در زمینه بانوان عارفه عصر چون بانو امین به فراموشی سپرده شده است. مسیله ای که اینجا مطرح می گردد بررسی جایگاه هنر اسلامی و عرفانی در آثار و بقعه بانو امین و چگونگی بازتاب آن در هنر گرافیک است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که عرفان اسلامی یکی از مضامین مورد توجه در هنر اسلامی است. از سوی دیگر، آرامگاه ها و خانقاه های صوفیان در نوع خود تجلی گاه هنر اسلامی بوده است. بازشناسی بن مایه های هنر اسلامی در اندیشه عرفانی بانو امین و بقعه وی نقش مهمی در آگاهی از ارتباط هنر اسلامی و عرفان دارد.

  اهداف پژوهش:

  بازشناسی منابع در حوزه شناخت الگویی شخصیت های عرفانی زنان عارف در عصر معاصر.بررسی ارتباط هنر اسلامی و معماری بقعه بانو امین.

  سوالات پژوهش:

  مولفه های عرفانی بانو امین در دو بعد عرفان نظری و عملی چیست؟هنر اسلامی چه بازتابی در بقعه بانو امین داشته است؟

  کلیدواژگان: عرفان، معماری اسلامی، اصفهان، بانو امین
 • عالیه میرزایی باغابری، حسن شهابی*، لیلا برادران جمیلی، نرگس منتخبی بخت ور صفحات 442-454

  بررسی سوژه در گسست در نمایشنامه «فرادست/فرودست» اثر سوزان لوری پارکز نشان می دهد دو برادر سیاه پوست در هییت سوژه های ناخودآگاه در کشمکش برای کسب قدرت برتر به گونه ایی نمود می یابند که هویت آن ها در نوسان بین دو خویشتن بیرونی و درونی آن ها قرار می گیرد. روابط دوگانه میان آن ها، نمایانگر هویت کنشی است که شخصیت واقعی آن ها را در سایه ضمیر ناخودآگاه قرار می دهد. آن ها سوژه های دچار فقدانی هستند که هویت درونی خود را از دست داده اند و برای پرکردن خلاء درونی به ناچار به دیگری رو می آورند. ایده دوگانه خویشتن واقعی یا حقیقی در مفهوم دیگری و بازخورد اجتماعی یا خویشتن بیرونی در نمایشنامه درهم می آمیزد و تجلی گسست شخصیت ها می شود. در این پژوهش، سه بنیان اندیشه لاکان یعنی ساحت خیالی، نمادین، واقع و کاربردپذیری آن ها در نمایشنامه بررسی می شود. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است. نتایج حاکی است که لاکان درک جدایی از مادر و ورود به ساحت نمادین که به صورت فقدان در ذهن کودک نمود می یابد را آغاز گسستگی روان کودک به دو ساحت خودآگاه و ناخوداگاه تعبیر می کند. ازآنجاکه فرآیند هویت مبتنی بر گسست است، گسست و فقدان به عنوان دو مفهوم بنیادی در روانکاوی همواره سوژه را وا می دارند تا در پی پرکردن خلاء ناشی از نقصان در روان خود باشد. اما از آنجا که این فقدان همیشگی که به صورت میل و اشتیاق درمی آید هرگز پر نمی شود، سوژه را به ناچار به سوی میل های دیگر سوق می دهد.

  اهداف پژوهش: 

  بررسی آرا و اندیشه های ژاک لاکان به تغییرات روانی سوژه در نمایشنامه سوزان لوری پارکز از بعد ساحت خیال و واقع نگری.بررسی آرا و اندیشه های ژاک لاکان به تغییرات روانی سوژه در نمایشنامه سوزان لوری پارکز از بعد ساحت نمادین (دیگرانگاری).

  سوالات پژوهش: 

  نگاه ژاک لاکان به تغییرات روانی سوژه در نمایشنامه سوزان لوری پارکز از بعد ساحت خیال و واقع نگری چگونه است؟نگاه ژاک لاکان به تغییرات روانی سوژه در نمایشنامه سوزان لوری پارکز از بعد ساحت نمادین چگونه است؟

  کلیدواژگان: گسست سوژه، لاکان، سوزان لوری پارکز، واقع نگری، ساحت خیالی و دیگرانگاری
 • رضا هادی لو، تورج عقدایی*، حیدر حسنلو، مهری تلخابی صفحات 455-469

  در شعر معاصر یاس و امید از مضامین پرکاربردی است که شاعران در پی رخدادهای سیاسی و اجتماعی در اشعار خود به کار برده اند. حسین منزوی از شاعران معاصری است که با اندیشه سیاسی و اجتماعی و تحول در سرودن غزل نو که یکی از ارکان ابداع غزل نو به حساب می آید پا به عرصه ظهور نهاد. در سروده های وی اشعاری وجود دارد که بیانگر افکار سیاسی و اجتماعی او می باشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده‎های منابع کتابخانه‎ای به رشته تحریر درآمده است. یافته‎های پژوهش حاکی از این است که مضمون اشعار سیاسی و اجتماعی وی بیشتر یاس و حسرت و خفقان و گلایه از روزگار و مرگ است. در بسیاری از اشعار منزوی واژه یاس و امید ملاحظه می شود و در برخی از سروده های وی امیدواری به زندگی بسیار رنگین است و می توان گفت وی امیدوارترین شاعر معاصر است. درحالی که این گونه نیست و بسیاری از امیدهای اشعار او حکایت از ناامیدی دارد که از شکست سیاسی، اجتماعی، عشقی و عمومی نشات می گیرد. رفتار انسان ها در محیط کار تابع عوامل بسیار گسترده ای است که ریشه در ویژگی های انسان و نوع تعامل در محیط دارد. به خصوص صاحب نظران در مکتب جبرگرایان روی این موضوع تاکید داشته و تاثیرگذاربودن و تعیین کننده بودن عوامل طبیعی اعتقاد داشته و این رویکرد رابطه محیط و رفتار را رابطه علی می دانند. خمسه نظامی نیز یکی از آثار فاخر ادب فارسی است که مصور شده و دارای نگاره هایی است. بررسی نگاره های موجود در این اثر نیز حاکی از امتداد امیدها و رنج ها در این آثار هنر است.

  اهداف پژوهش:

  بررسی تاثیر شکست سیاسی، اجتماعی، عشقی و عمومی بر اشعار حسین منزوی.بررسی تطبیقی مضمون در اشعار حسین منزوی و نگاره‎های خمسه نظامی.

  سوالات پژوهش:

  تاثیر شکست سیاسی، اجتماعی، عشقی و عمومی بر اشعار حسین منزوی چگونه می‎باشد؟مضامین اشعار حسین منزوی و نگاره‎های خمسه نظامی چه شباهتی با یکدیگر دارند؟

  کلیدواژگان: شعر معاصر، حسین منزوی، مضمون‎شناسی، نگارگری، خمسه نظامی
 • سید محمدحسین هاشمی نژاد، سعید خیرخواه*، بهروز اتونی صفحات 470-489

  کهن الگوها همان تصاویر باستانی و تجربه های کهن بشری است که چون میراثی از گذشتگان در روان هر شخص قرار دارد، محتویات ناخودآگاهی جمعی را تشکیل می دهد از مهم ترین یافته های یونگ می باشد. یکی از این کهن الگوها، سایه است که در تفرد و تکامل روان، تاثیر به سزایی دارد. سایه، بخش تاریک وجودمان و ویژگی های منفی است که وجود آن ها را در خود انکار می کنیم و تنها با شناخت و پذیرش آن اولین گام در راه تفرد را برداشته ایم. ادبیات یکی از عرصه های  ناخودآگاهی است که نمایانگر لایه های پنهان خالق اثر می باشد. با سیر در آثار سعدی ردپایی از این صور اساطیری و برخی نظریات روان شناسی یونگ را می توان دید. مسیله اصلی در این جستار تطابق عملکرد سعدی با نظریات یونگ در برخورد با سایه است. این پژوهش بر آن تا با روش تحلیلی و توصیفی به تبیین کهن الگوی سایه و بررسی آن در حکایاتی از بوستان بپردازد و نشان دهد که سعدی پیش از یونگ با زبان و تعبیرات منحصربه فرد خویش به این جنبه تاریک روان اشاره کرده است. راهکاری را که در رویارویی با سایه ارایه می دهد با شیوه روان درمانی یونگ منطبق است؛ گویی کلام سعدی آبشخوری برای اندیشه های یونگ است. برخی از این مفاهیم را می توان در نگاره های موجود در نسخ مصور بوستان سعدی در موزه چستر سیتی لندن نیز مشاهده کرد.

  اهداف پژوهش:

  بررسی کهن الگوی سایه در بوستان سعدی با تاکید بر نسخه مصور بوستانبررسی تطبیقی کهن الگوی سایه در بوستان سعدی و انطباق آن با آراء یونگو.

  سوالات پژوهش:

  کهن الگوی سایه چه جایگاهی در زبان و تعبیرات سعدی در کتاب بوستان دارد؟کهن الگوی سایه در آراء یونگ دارای چه وجوه اشتراکی با زبان سعدی در کتاب بوستان است؟

  کلیدواژگان: سعدی، یونگ، بوستان، کهن الگوی سایه
 • عطیه یوزباشی، سید رضا حسینی*، عبدالرضا چارئی صفحات 490-516

  دیوارنگاره ها، جایگزینی برای زیباسازی نمای معماری در عصر قاجار هستند. به همین دلیل کاشی کاری به عنوان یکی از تزیینات اصلی معماری ایرانی و اسلامی در اکثر بناهای مذهبی چون تکیه ها قابل مشاهده است. تکیه معاون الملک کرمانشاه به یاری کاشی های زیبایش نمودی از پیوند زیبای معماری و کاشی کاری است. روش این پژوهش بر مبنای ماهیت توصیفی- تحلیلی است. شیوه جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای، میدانی و روش تجزیه و تحلیل کیفی است. یافته ها و نتایج حاصل از پژوهش، گویای آن است که هنر تصویری پیش از اسلام و نقش جهان اساطیری در آن، نقاشی روی کاشی، شمایل نگاری مکتب زند و قاجار و نقش نقاشی درباری در آن، تصویرسازی کتاب های چاپ سنگی، عکاسی، نقاشی پشت شیشه، نقاشی خیالی نگاری، هنرهای تجسمی و تصویری کشورهای غربی، نقوش هندسی و اسلیمی در هنرهای سنتی، نگارگری عصر صفوی و خوشنویسی از هنرهای تجسمی و تصویری هستند که بر دیوارنگاره ها تاثیر گذاشته اند. همچنین هنرمندان در هنرهای نمایشی از پرده نقالان و تعزیه و در ادبیات از متون ادبی و چاپ سنگی، وقایع نگاری تاریخ ایمه و داستان های قرآنی و روایات الهام گرفته اند تکیه معاون الملک قطعه های گمشده هویت ایرانی را در قالب تصاویر و نگاره هایی به هم گره می زند و به نسل های حال و آینده می شناساند.

  اهداف پژوهش:

   شناخت هنرهای موثر بر دیوارنگاره های بناهای مذهبی عصر قاجار با تاکید بر هنرهای تجسمی و تصویری.شناخت هویت ملی ایرانی- اسلامی به منظور بازشناسی آثار ملی تکیه معاون الملک.

  سوالات پژوهش: 

  هنرهای تجسمی و تصویری موثر بر دیوارنگاره های بناهای مذهبی عصر قاجار کدامند؟منشا الهام بخش دیوارنگاره های تکیه معاون الملک به منظور بازشناسی هویت ایرانی-اسلامی چیست؟

  کلیدواژگان: بناهای مذهبی قاجار، هنرهای تجسمی و تصویری، دیوارنگاره، تکیه معاون الملک، هویت ایرانی-اسلامی
 • رضوانه منصوری، فرح حبیب*، آزاده شاهچراغی صفحات 517-540

  امروزه در معماری معاصر ایران، مولفه های بی شماری در راستای زیبایی سازی مطرح است. با این حال، بررسی دقیق و مستند این مولفه ها می تواند زمینه را برای بررسی و ارایه دقیق یک الگوی کارآمد فراهم سازد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ ماهیت، کمی-کیفی و در بخش کیفی از نوع نظریه پردازی داده بنیاد است که در ارتباط با کدگذاری محوری از روش استراوس و کوربین استفاده کرده است. جامعه در بخش کیفی شامل معماران مطرح معاصر ایران است که از میان آن ها تعدادی به عنوان نمونه انتخاب شدند. در بخش کیفی از نظرات و بیانات 11 نفر از معماران معاصر استفاده شد. همچنین جهت بررسی پایایی در بخش گراندد تیوری و کدگذاری، از یادداشت های دامنه، نکته های تیوری و استفاده از رویه های ویژه کدگذاری استفاده شد. جامعه آماری در بخش کمی، شامل معماران و نیز اساتید دانشگاهی است که به موضوع تحقیق آگاهی دارند و تعداد آن ها با توجه به گستردگی در سطح کشور نامشخص است. با استفاده از فرمول کوکران و حجم جامعه نامشخص، تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. روش نمونه گیری نیز در دسترس است. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن 785/. به دست آمد و جهت بررسی روایی از روایی صوری استفاده شد و تایید شد. جهت تحلیل داده های کیفی نیز در این پژوهش از گرانددتیوری استفاده شد. در نهایت مدل مفهومی با شش بعد شرایط علی، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و استراتژی ها و پیامدها تدوین شد. همچنین از خروجی حاصل از مرحله کدگذاری انتخابی یک پرسشنامه 85 سوالی تشکیل شد که در اختیار 384 نفر از نمونه آماری جامعه دانشگاهی و معماران قرار گرفت. نظرات آنان از طریق آزمون فریدمن و نرم افزار SPSS رتبه بندی شد. اولویت بندی نهایی از زیرشاخص ها ارایه شد تا در کنار مدلی مفهومی پژوهش جهت پاسخگویی به نیازها راهگشا واقع گردد.

  اهداف پژوهش:

  آشنایی با نظرات معماران معاصر در باره زیبایی شناسی محیطی و روح مکان در معماری معاصر ایران.تبیین مدل مفهومی متاثر از زیبایی شناسی محیطی در روح مکان آثار فرهنگی معماری معاصر ایران.

  سوالات پژوهش:

  از دیدگاه معماران معاصر ایران زیبایی شناسی محیطی و روح مکان چه تاثیری در معماری معاصر ایران دارد؟مدل مفهومی متاثر از زیبایی شناسی محیطی در روح مکان آثار فرهنگی معماری معاصر ایران چیست؟

  کلیدواژگان: مدل مفهومی، گراندد تئوری، زیبایی شناسی محیطی، روح مکان، آثار فرهنگی، معماری معاصر ایران
 • سیما کیایی درونکلا، آزیتا افراشی*، مصطفی عاصی صفحات 541-554
 • ریحانه خانزاده، مریم شاد محمدی، نعیمه کیالاشکی صفحات 555-580
 • سمانه سادات شهید حسینی، حسنعلی عباس پور اسفدن، وحید رویانی صفحات 581-601

  طومارهای نقالی یکی از منابع بسیار غنی فرهنگ و ادب ایرانی است که در قالب داستانهای اساطیری و حماسی مفاهیم اساطیری، آداب و رسوم فراموش شده، نکات زبانی و... را در خود جای دادهاند. در طومارهای نقالی به خاطر تاکیدی که بر داستانهای پهلوانان سیستان شده است، معمولا از هفت خوان اسفندیار خبری نیست، ولی در عوض در کنار هفت خوان رستم دو هفت خوان نیز برای اعقاب او یعنی فرامرز و جهانبخش ذکر شده که قابل توجه است. پژوهشگران در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ برای پرسشهای زیر میباشند: اول اینکه آیا هفت خوان فرامرز و جهانبخش بر اساس الگوی هفت خوان رستم و اسفندیار ساخته شده اند؟ و دوم اینکه چه نکات اساطیری در این هفت خوانها وجود دارد که پژوهشگران از آنها غافل بودهاند؟ نتیجه پژوهش نشان میدهد هفت خوان فرامرز و جهانبخش بر اساس الگوی هفت خوان رستم و اسفندیار ساخته شده اند و نکاتی اساطیری مانند وجود «عقاب» به عنوان جانور مشتری و وجود گرگ نشانگر مرحله سرباز در آیین مهر از پیشینه غنی اساطیری این هفت خوانها حکایت دارد. اما بجز مسایل اساطیری، طومارها از دیدگاه داستان پردازی نیز قابل بررسی میباشند، خصوصا طومار کهن شاهنامه فردوسی (صداقت نژاد) به شخصیت پردازی و روابط علی و معلولی و جزییات داستان و تصویر حالات روحی و جسمی بیشتر توجه دارد و از این جهت قابل توجه است.

  کلیدواژگان: هفت خوان، طومار نقالی، شاهنامه، اسطوره
 • نوشین نراقی، عبدالرضا مظاهری *، انشالله رحمتی صفحات 602-615

  عناصر تشکیل دهنده هنر اسلامی نشانه هایی از جهان قدسی و ملکوتی هستند که در آن نور الهی نقش اصلی را ایفا می کند که جلوه ای از جلوات خداوند است و حضورش در عرفان و هنر اسلامی تجلی می یابد. در فرهنگ ایرانی، اسلامی نور همواره نمادی از عالم ملکوت و معنا بود. ازاین رو در نظریه های عرفانی جایگاه اساسی دارد. از منظر هنر اسلامی همه چیز از افاضه وجود بهره مند است زیرا خداوند نور مطلق آسمان و زمین است و رنگ ها راه و وسیله ای برای نمایش نور هستند که با آشنا شدن با عوالم نورانی و طی کردن مراحل سلوک عارف و پدیدار شدن مقامات عرفانی به صورت رنگ و نوری خاص در درون انسان عارف مرتبط می گردد. در پژوهش حاضر به مسیله نور در عرفان و نگارگری اسلامی پرداخته شده است. پژوهش حاض به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع تاریخی به رشته تحریر درآمده است. یافته های پژوهش حاکی از این است روح هنر اسلامی سیر از ظاهر به باطن اشیاء و امور است و هنرمندان در نقش و نگارهایی که در صورت های خیالی خویش در عالم کثرات می بیند در نظرشان هرکدام جلوه حسن جمال و جلال الهی را می نماید؛ بدین معنی هنرمند همه موجودات را چون مظهری از اسماء الهی می بیند و بر این اساس، اثر هنری او به مثابه محاکات و ابداع اسماء الله است. در تفکر اسلامی جهان جلوه و مشکات انوار الهی ست که حاصل فیض مقدس نقاش ازلی و هر ذره ای و هر موجودی از موجودات جهان و هر نقش و نگاری مظهر اسمی از اسماء الهی ست

  کلیدواژگان: نور، خیال، هنر، عرفان
 • محمدرضا شریف زاده، محمدرضا ساختمان گر، ابوالفضل داودی رکن آبادی صفحات 616-637

  مطالعه 15 نگاره منحصربه فرد و ناشناخته شاهنامه استرآبادی موجود در موزه ملک تهران به دلیل نداشتن پیشینه، تاریخ و امضای نگارگران و نیز فقدان اطلاعات جامع از دیگر نگاره های پراکنده در سایر کشورها به خصوص موزه های بریتانیا، می تواند در شناسایی یک کارگاه مستقل ایالتی در اواسط دوره صفوی در ایالت استرآباد بسیار راهگشا باشد. تاکنون در مورد این 15 نگاره که تنها نسخه منسوب به استرآبادی موجود در ایران است، تحقیق جامعی صورت نگرفته است. دو پرسش اصلی این پژوهش پس از تحلیل شرایط تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این نگاره ها، ابتدا تعیین اصالت آنها به کارگاه استرآباد در اواسط دوره صفوی است و سپس منحصربه فرد بودن سبکی این نگاره ها از مکتب های هنری هم عصر خود است. روش مطالعه به شیوه توصیفی و تحلیلی با رویکرد تاریخی است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که نگارگران این نسخه از الگوهای پیشین و معاصر خود به خصوص مکتب قزوین، مشهد، مکتب دوم تبریز و هرات تاثیر گرفته اند. در مطالعه سبک نقاشی نگاره ها، می توان استنباط کرد که شاهنامه استرآبادی دارای خصایص یک سبک ایالتی مستقل از مکاتب هم عصر خود است. با دریافت این الگوی ثابت در بررسی نگاره ها، احتمال وجود کارگاه یا کارگاه های ایالتی استرآباد در اواسط دوره صفوی را محتمل می سازد.

  اهداف پژوهش:

  شناسایی اصالت کمی و کیفی 15 نگاره شاهنامه استرآبادی موزه ملک تهران.
  بررسی تاثیرپذیری نگاره های شاهنامه استرآبادی از مکاتب هم عصر خود.

  سوالات پژوهش:

  ویژگی های کمی و کیفی نگاره های شاهنامه استرآبادی موزه ملک تهران چگونه است؟
  نگاره های شاهنامه استرآبادی از مکاتب هم عصر خود چه تاثیری پذیرفته است؟

  کلیدواژگان: دوره صفوی، نگارگری، کتابخانه و موزه ملی ملک، شاهنامه استرآبادی
|
 • Amin Ahmadyan, Mahmoud Firouzimoghaddam *, Hamedreza Selamanan, Ali Sadegimanash Pages 7-24

  In the field of fiction, Gothic refers to a style of storytelling in the late eighteenth and early nineteenth centuries that addresses topics such as fear, death, chaotic spaces, the domination of patriarchal ideas, coercion of women, and terrifying characters. They are its most prominent axes. This style of writing first appeared in 1764 with Horace Walpole writing The Castle of Otranto, and other writers later expanded this style of storytelling by writing worksStorytellers in the field of Persian fiction also tended to this literary style, following the influence of Western schools. Sadegh Hedayat took this path for the first time by writing The Blind Owl, and other writers followed and expanded this type of literature in Persian fiction. Although the Gothic components in Iranian fiction are not entirely consistent with Western examples, it can be argued that Persian fiction has been able to succeed in this area and even add components in some cases. The novel Prince of Ehtejab by Houshang Golshiri is one of the novels that has been written in the Gothic literary genre and the components of this literary genre can be studied in it.

  Keywords: Fiction, Gothic, Prince of Ehtejab, Houshang Golshiri
 • Raziyeh Alboghbish, Rahimeh Choulanian *, Sadegh Ebrahimi Kavari Pages 25-38

  The Holy Quran has beautiful and magnificent structures that have aroused everyone's admiration, and one of these structures is the unique imagery that appears throughout the Quran. These spectacular images have appeared in the Qur'an with the help of various elements, among which we can mention elements such as recognition, visualization, imagination, simile, etc. In fact, with the help of these elements, the Qur'an has created quite magnificent scenes and depicted the miracles and greatness of the words of revelation in them. In this descriptive-analytical research, Baroosh has investigated these elements and their role in inducing Quranic concepts, and Surah Qalam has been examined as an example. The purpose of this research is to find out elements have in creating beautiful Quranic scenes and inducing its themes by examining visual elements. According to the obtained results, each of these elements has been able to have a significant impact in expressing and inducing concepts by creating beautiful images.

  aims of research :

  1. Examining the components and image elements such as simile, recognition, etc., what role do they play in inducing Quranic concepts and themes in Surah Qalam.
  2. Examining the elements of the image in the creation of beautiful Quranic scenes, a more prominent role.

  research questions :

  1- What role do visual components and elements such as simile, recognition, etc. have in inducing Quranic concepts and themes in Surah Qalam?
  2. Which of the components of the image played a more effective role in creating beautiful Quranic scenes?

  Keywords: Component, Illustration, Surah Qalam, Holy Quran
 • Firoozeh Ahanjan, Mehdi Noroz *, Farzad Abasi, Batol Fakhr Eslam Pages 39-56

  Hafez is one of the most prominent Persian language poets. In order to strengthen his poems, he paid special attention to the works of the past, among which we can mention the poems of Khajooye Kermani. Khajoo and Khajeh have spoken many times on various issues, including lyrical and mystical issues, in the verse of the Divan of Ghazals. In this research, using the foundations of Genet's intertextual theory, the fields of intellectual and verbal similarities of the two poets in the scope of these topics have been investigated. The research method is descriptive-analytical and with a comparative approach. The results of the research indicate that Hafez's influence on Khajoo in the field of lyrical and mystical issues has been mainly of the hidden-intentional type and literary-artistic theft (copying and transfer / metamorphosis and exaggeration). The most important lyrical variable seen in the lyric poems of the two poets is related to the relationship between the lover and the beloved. Of course, Hafez, in connection with epistemological and mystical issues, has also paid attention to his Kermani counterpart. In general, it should be said that in most cases, Hafez, without mentioning Khajoo or mentioning the poet's reference to him by mentioning a sign, took the word and meaning from him and reflected it in his lyric poems. Also, it has been revealed that the main subtext of some verses is the Qur'an, from which both Khajoo and Khajeh have borrowed the principles of this divine book and strengthened their poetry.

  Keywords: Influence, Khajooye Kermani, Hafez, intertextuality
 • Rouia Boiri, Abass Ghateltash *, Sayed Ahmad Hashemi, Aliasghar Mashinchi Pages 57-70

  Due to increasing cultural diversity around the world, in this century, citizens need knowledge, attitudes and skills to function in their own cultural communities as well as beyond their cultural boundaries. The purpose of this study is to provide a model of educational ideals of free citizens of the world based on the views of contemporary education philosophers. For this purpose, descriptive-analytical research method and confirmatory explanatory approach were used and data were collected from the book of ideas of contemporary philosophers related to the field of global citizenship. Different categories around the subject were obtained in the form of a paradigm model including: causal conditions (necessity, needs); Central category (content); Strategies (teacher role, learning methods, evaluation); Background (time, space, accordance with the conceptual model and the qualitative findings of the research indicate free global citizens in The shadow of vocational education can train an informed, committed and skilled workforce for the knowledge community and knowledge management in response to the third millennium.

  Research purposes:

  1- Identifying the dimensions of the idea of realizing the educational ideal of the citizens of the world from the perspective of philosophers of contemporary education,2- Analysis of components, contexts and critical approaches regarding the desired model.

  Research questions:

  1- How to identify the dimensions of the idea of realizing the educational ideal of the citizens of the world from the perspective of contemporary philosophers of education?2- How to analyze the components, contexts and critical approaches regarding the desired model?

  Keywords: Global Citizen Model, Globalization Theory, education system, Contemporary Philosophers
 • Amirhossein Haji Rahimian, Hasan Dehghan Dehnavi *, Abolfazl Sadeghian, Mohammadreza Dehghani Ashkezari Pages 71-85

  In the new model of development that is formed on the basis of human personality, industry and industrialization is a phenomenon that has had a tremendous impact on man and his living environment. One of the key issues that has been raised in the field of social sciences and culture in recent decades and has become very widespread and important is the issue of development. Sustainable development is development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of the next generation to meet their needs; And economic development was considered as a category that seeks to achieve higher productivity and increase sustainability, fair distribution of development interests among members of society, people's participation in design and implementation of development. Therefore, this article seeks to explore the economic development of cities. Emphasizing on the indicators of sustainability of business clusters and presenting its dimensions and components in the form of prefixes and suffixes. In terms of data reliability, it is exploratory. Dimensions and components of economic development of industrial cities based on business sustainability indicators were extracted from 16 sources. The results of this analysis included the identification of 36 basic themes, 8 organizational themes, and 2 comprehensive themes of antecedents and backgrounds.

  Keywords: Economic Development, Industrial Cities, Sustainability, Antecedents, backgrounds
 • Fateme Hasanpour, Hormoz Asadikahbad *, Mohamadrasoul Ahngaran Pages 86-98

  Iranian society is in the transition from a period of civilization to a new world. The world in which we have found through exploration and effort that the foundation of civilization development depends on "thought for change and progress" and that the authority of a system as a result of legitimacy and efficiency is based on the authority of "science development". in reality; Found in the culture of the past, "vulgarity" is more dangerous to the audience than it is to the unpleasant attribute effect. In fact, the use of the vulgar adjective is essentially for the audience, and the critic, with such a label on the work, sounds the alarm for the audience; Because if the subconscious of the audience communicates with vulgar works, it must leave the field for many years so that the audience, after being saturated with vulgarity, becomes familiar with the concept of art again. Analysis of jurisprudential opinions The owner of the jewelry is the subject of this article.research goals:1- Examining the position of jurisprudence in Islamic art with emphasis on the perspective of the jeweler2- Examining the position of jurisprudence in Islamic art with emphasis on the perspective of the owner of the professionresearch questions:1- What is the position of jurisprudence in Islamic art from the perspective of the jeweler?2- What is the position of jurisprudence in Islamic art from the perspective of the owner of the profession?

  Keywords: Islamic art, punishment of vulgarity, owner of businesses, owner of jewelry
 • Nejat Ali Khorshedi, Hossein Mansorian *, Reza Forsati Pages 99-126

  In this paper, we examine the characteristics of epic death in Ferdowsi's Shahnameh. Ferdowsi's Shahnameh is a work full of deep and twisted mysteries, the mysteries that have always driven human thought and laid the foundation for thinking in human psyche. One of these complex and confidential passwords for Ferdowsi is the secret of death, and what is the way of death. In the study of epic death indices in this research, five important indicators of "Powerfulness, Family Fatigue, Name and Fame, Injury and Fraud" were analyzed. The results showed that the angel of death has full presence in all Shahnameh. The whole of Shahnameh is nothing but a struggle between death and life, the heavens and the earth, the deceit and determination and the arbitrariness. Of course, in all the stories of Shahnameh, it is death that overcomes life, and the tactic always fails to appreciate. This is an incredible process that has a great presence throughout Shahnameh, a fact that is adapted to the reality of the world and human life. In the Shahnameh, Ferdowsi describes the world with various concepts such as "gates", "time", "old days", "time", "dhar", "time round", "long wheel".

  Keywords: Ferdowsi's Shahnameh, Indicator of Death, epic, Life, Excellence
 • Investigating the differences and similarities between the two paintings by Sultan Mohammad and Sadeghi Beik Afshar in the Safavid period
  Afsaneh Rajaeian, Akbar Nikanpour *, Mostafa Naderloo Pages 127-146
 • Solmaz Razzaghzadeh Shabestari, Reza Heydarinoori *, Malekmohamad Farokhzad Pages 147-164

  The issue of human homelessness is an important issue in mysticism. The most important problem of the mystic man is to move away from the original homeland, and his effort to return to the era of carpentry is the subject of all mystical books. Because of his beliefs, Aref cannot live like other people, so he often turns away from people. Considering that there are different types of homelessness and in Masnavi the mystic homelessness in different forms such as homelessness in the world, homelessness of the soul in the material world, homelessness among the apparent in this study examines homelessness among the apparent from Rumi's point of view. . This study shows that Rumi, as a pious mystic, describes the life of the great mystics in seclusion and solitude and considers the presence of the common people as a plague for conduct because often the public and the apparent do not understand the actions of the mystic and in addition When they make wrong judgments, their speech is also useless and sometimes harmful for the mystic, so solitude and traveling and away from people is a good way to cover this homelessness.

  Keywords: Rumi, Aref, Homelessness, Solitude, people of appearance
 • Hadi Rashidi, Ali Gharvand *, Alireza Shohani Pages 165-178
  Poetry method of analyzing the literary structure of narrative works; The art or technique of knowing is how the structure of the narrative is formed, and its purpose is to know the general laws that govern the creation of a literary work. This kind of view and function has been the source of theories such as morphology and narratology. Therefore, in this article, based on the analytical-descriptive research method and the method of libraries of narrative elements, the poem "Flowers and Nowruz" by Khajavi Kermani is analyzed and examined based on Propp's model to clarify to what extent this system can be studied based on Propp's model. . Another topic is the study of the types of human and non-human characters and the specific functions of each of them with the 7 areas of operation that Propp has enumerated, to what extent these characters correspond to Propp's proposed model. Also, the subject of story developments that have been mentioned in this poem has been analyzed and examined in order to determine how these developments are related to the comprehensive story of Gol and Nowruz.Research purposes1- Recognizing how the structure of narrative is formed in the illustrated system of flowers2- Recognizing the formation of narrative structure in Khajavi Kermani's Nowruz systemResearch questions1- How to know how the narrative structure is formed in the flower illustrated system?2- How to know how the structure of narration is formed in Khajavi Kermani's Nowruz system?
  Keywords: poetry, Structuralism, Narratology, Khajavi Kermani, Gol, Nowruz
 • Rajabali Rezanejad, Reza Forsati Joybari *, Hesam Ziaee Pages 179-201

  - Qabosnameh and Golestan as two valuable doctrinal oeuvre were always remarkable and contemplating for researchers.This article studies the comparative criteria of lifestyle in these two oeuvre . So that the costly cultural and social messages that floated in these two fiat ocean can be a solution for each person and evolutionary wanted society.The distance between present generation and a stable , calm life shows the necessity of this matter more.By comparing between etiquettes and personal , social , cultural ,political and economical proficiencies that presented in Qabosnameh and Golestan pointed that not only unanimity of two writers about different criteria of lifestyle ,but also how much influence of social conditions and kind of viewpoints of two writers could affect in different presentation of some criteria of lifestyle in their oeuvre.The need to address this issue is due to the fact that today, instead of entering the postmodern world, the world is moving towards an era in which the consequences of modernity have become more rooted and more global than before.

  Keywords: - Lifestyle, Qabosnameh, Golestan, etiquettes, proficiencies
 • Tahereh Rezvani, Ali Dehghan *, Hamidreza Farzi Pages 202-220

  Masculinity is one of the key concepts of feminist tendencies. Feminists believe that in a patriarchal society, men have superior power and authority over women. They attribute the inferiority of women in a patriarchal society to men's greater access to the benefits of power structures, the unequal distribution of social privileges, and the mismanagement of men and women. The issue of patriarchy is reflected in literary texts. Many works have been written with this approach, especially in the field of novel writing. The first objections and criticisms to this inequality were made by women in the field of literature. Among Persian language writers, Maryam Jahani has written the novel "This Street Has No Accelerator" with a feminist perspective. The feminist manifestations and characteristics of this novel, first because of its woman-centeredness, then the militant tendency of this novel with the patriarchal system, has made it one of the feminist novels. The purpose of this article is to examine anti-patriarchal actions in the global novel. A descriptive-analytical study of the novel shows that the world has depicted the factors of domination in the patriarchal system and the methods of women's struggle in it. Factors arising from culture and tradition in this novel are contrasted with feminist modernity.

  Keywords: Patriarchy, feminism, Women, the world
 • Afshin Reisi Dehkordi, Houtan Iravani *, Kazem Yazdi Pages 221-233

  The existence of various factors in modern architecture has brought about changes and problems such as not paying attention to cultural, historical and traditional elements in indigenous architecture. Therefore, in communicating with the native architecture, modern architecture tries to implement a space that, on the one hand, has the ability to meet the needs of society and, on the other hand, does not create a place far from the original and traditional patterns by changing the space. But these changes still create problems in the historical context and physical elements of naturalistic space-making, and most of them have arisen with new approaches and modernist expression. Since squares play the role of a collective space in the context of the city, it is necessary to focus on climatic criteria and implement ideas with new technology to have a stable and compatible basis. In this study, with documentary studies and historical-analytical method on naturalistic approaches in the indigenous architecture of Naghsh Jahan Square in Isfahan, by examining naturalistic elements from different angles, the findings indicate that the features of indigenous and modern architecture in Naghsh Jahan Square are sustainable. Climate and cultural issues together and with the use of modernist elements that some spaces are limited; Also, executive plans do not have a rich cultural background. These changes have been formed depending on temporal and spatial conditions and have somehow isolated and degraded the identity and vitality of the collective space of the square.

  Keywords: Indigenous Architecture Components, Naghsh-e-Jahan square, Modern Architecture, Naturalistic Physical Elements
 • Shahin Zoovarzi, Iman Raeisi *, Maryam Armaghan Pages 234-253

  The necessity of conducting research studies on architectural design education has gained more prominence in recent decades.Lack of familiarity with pattern constituents and standard teaching procedures, insufficient training regarding associated models and particular characteristics of architectural education on the part of architecture instructors has resulted in perceived chaos in this discipline and its affiliate fields of study.The present study has taken a developmental-applied approach to study the possibility of developing holistic and process-oriented teaching methods in architectural training and their use in architectural design. Following elaboration on relevant definitions and theories, Ashraf Salama's ten models on architectural pedagogy will be analyzed.Through this analysis, questionnaire items have been developed according to models' conceptions and their theoretical interpretation. The questionnaire have been then presented to students. To find the answer to our study questions, SPSS Software has been used and Binomial Test has been used to evaluate model items through using survey questionnaire.The sample for this study included 206 MA students in Architecture who have been enrolled in Design1&2 courses during six consecutive semesters.The researcher investigated the total impact of questionnaire items on teaching pedagogy applied in atelier instruction and finally Friedman Test has been used to rank models with regard to the scores gained by students.The results showed that pedagogical models aren’t similar in terms of their outcomes for students. Among the plethora of pedagogical models, case study and analogical models gained the highest average ranking and conceptual-testing as well as hidden curriculum models gained the lowest average ranking among students

  Keywords: architecture instruction, design models, design proves, pedagogical models in architecture
 • Amir Saedi, Sima Mansoori *, Masoud Pakdel Pages 254-273

  Myths are stories based on the history, religious beliefs and beliefs of ancient nations and express their civilization and culture. Ferdowsi's Shahnameh is a mythical, heroic and historical epic. Unusual events and unnatural beings are mixed with myth in the epic. Ferdowsi depicts the stories of Shahnameh with beauty and artistry, each of which conveys themes such as wisdom, courage, etc. to the audience according to their subject. Research shows that some researches related to myth and Shahnameh have dealt with the subject of mythology in Shahnameh to some extent with various issues such as archetype with mythological theme or mythical symbols and similar cases; But myths with the title of vision and wisdom have not been considered in Shahnameh and have been studied from perspectives close to the subject such as religion and wisdom in this field. In the present study, according to the themes of vision and wisdom in Shahnameh, the question has been answered and the question has been answered that what are the mythical themes of vision and wisdom in Egypt and Iran (in Ferdowsi's Shahnameh)? The results show that Iranian mythology is reflected in Ferdowsi's Shahnameh, and in connection with the theme of vision and wisdom, it should be noted that there are some historical figures in the Shahnameh who have similarities with Egyptian mythology.

  Keywords: myth, vision, wisdom, Ferdowsi Shahnameh, Egyptian mythology
 • Ali Sharbati, Hoseen Mansoryan *, Nahid Akbari Pages 274-300

  sSocial inequalities are a global phenomenon and one of the most important issues in the field of sociological knowledge that affects all social relations. All human societies have social hierarchies, and this shows that there are social differences and inequalities between different social groups. Thus, social classification has been the main subject of the formation of human societies on the one hand and the intellectual preoccupation of sociologists on the other. In the sixth century, during the Ghaznavid and Seljuk eras, changes were made in Persian poetry, and as a result of these changes, social occasions entered the poetry of poets.One of the sociological foundations is the study of the class structural system of society. According to Sanai's poetry, it can be said that the society of his time is a class society in which it is almost impossible to go from one class to another. Hakim Sanai is one of the poets who has reflected the social issues of the society of his time in his works. The purpose of this article is to provide a theoretical framework of indicators of social inequality in the era of Ghaznavids and Seljuks in Sanai poems in order to assess the value and validity of each of these classes from the poet's point of view

  Keywords: sociology of literature, Stratification, Ghaznavids, Seljuks, visual art, Sanai
 • Sara Tosi, Mahbobeh Zia Khodadadiyan *, Batol Fakhr Eslam, Mehdi Noroz Pages 301-326

  Ferdowsi Shahnameh is a huge treasure trove of new themes in the form of myth and history. This great work is not only a description of kings and fiery wars and the painful expression of child murder, but more than any other previous work, it shows the first stages of creation and the evolution of Iranian civilization. Shahnameh is full of myths and legends with human beings and in fact it is a story of strange creatures, powerful and heroic human beings, special animals and plants that all represent the realm of human bio-mythology. In Shahnameh, the reader witnesses popular memories with a wide geographical landscape, customs and great heroes. Ferdowsi is not just a narrator of Iranian mythology, but he tries to express an artistic narrative of the mythical elements of Iranian history by combining myth and history. In the present study, an attempt has been made to study the artistic form and image of mythical and strange creatures based on the phenomenological school of Mircea Eliade.It seems that Ferdowsi in Shahnameh, by using artistic and aesthetic arrangements on the one hand, and also expressing the functional characteristics of creatures and mythical elements on the other hand, has been able to define the mythological, epic and historical areas of Shahnameh based on narrative and artistic features. Draw each period.

  Keywords: Shahnameh, myth, strange creatures, Phenomenology, Mircea Eliade
 • Hamed Abedinnezhad, Askar Jalalian *, Behroz Behbodian Pages 327-338

  Now that we are trying to address our proposed model and examine the possible position of the second parliament in the system of the Islamic Republic of Iran, nearly forty years have passed since the constitution of the Islamic Republic of Iran and almost thirty years have passed since its amendment in 1989. The weaknesses and strengths of its principles have been revealed to everyone, especially lawyers. In an article entitled "The need to establish a second parliament in the Islamic Republic of Iran" in this quarterly, the author examines the weaknesses and shortcomings of our legislative structure in the constitution The other has led the Islamic Consultative Assembly. But the establishment of such an institution, regardless of the specific functions and special way of selecting its members, which originated from the philosophy and nature of the formation of supreme councils during different periods, will only lead to bureaucracy and a number of ineffective decision-making institutions It should provide the legislative structure of the Islamic Republic of Iran and make it fatter,Research purposes1- The proposed model of membership of scholars in the Islamic Consultative Assembly of Iran2- The proposed model of membership of the people of art in the Islamic Consultative Assembly of IranResearch questions1- How to use the proposed model of membership of scholars in the Islamic Consultative Assembly of Iran2- How to use the proposed model of membership of art and artists in the Islamic Consultative Assembly of Iran

  Keywords: elections, Parliament, Arts, Crafts, Senate, Islamic Consultative Assembly
 • Abasali Abdolahzade, Farzad Abasi *, Batol Faker Eslam, Mahbobeh Zeyeh Kodadayan Pages 339-359

  AbstractIn this article, we have made a comparative study of treaty and contract management in Ferdowsi's Shahnameh and Homer's Iliad and Odyssey. The results show that the treaty and the need to adhere to it has been of great importance in the Shahnameh, the Iliad and the Odyssey. Among these common elements is the necessity of the bitter punishment of the transgressors on the Day of Judgment. Another common feature is the presence of witnesses and witnesses in any contract that strengthens and increases its validity. Another common etiquette is to give a kind of "sign" to each other, which indicates the commitment and loyalty of both parties to the treaty, sometimes as a hostage and sometimes as a weapon and weapon of war, or a ring (flower) or ring to play this role. Are in charge. Rituals such as sacrifice and shaking hands when making a pact are also common among these tribes. Of course, the method of concluding the treaty and also its forms in these two works were not exactly consistent with each other, for example, sprinkling is one of the etiquettes mentioned in the Iliad and the Odyssey, but there is no sign of it in the Shahnameh.

  Keywords: Covenant, Covenant Management, Ferdowsi's Shahnameh, Homer's Iliad, Odyssey, oath, Elements of Nature
 • MohamadJavad Asarri, Jahanbakhsh Rahmani *, Sayed Hosain Vaezi, Zohree Saadatmand Pages 360-371

  The aim of this study was to investigate the rights of citizens based on the ideas of Hassanzadeh Amoli and Seyed Hossein Nasr. The statistical population of the study was all sources, articles, books and specialized sites related to the views of the two thinkers, which were examined using the content analysis approach. The data collection tool was a content analysis checklist to examine and extract the components of citizenship rights, the validity and reliability of which were obtained by experienced professors. Findings showed that from the perspective of Allameh Hassanzadeh Amoli, citizenship rights have components of empathy with God's creation, rights and duties, enjoyment of justice, lawful employment, education, physical and mental health and social health and from the perspective of Seyed Hossein Nasr, protection of nature, Economic rights, rights and duties, women's rights, freedom, human dignity and the right to govern. Therefore, what is important is that these rights should be presented in such a way that the stakeholders and relevant individuals in this field, with perseverance and consistently try to implement these rights and respect them in citizenship management.Research objectives1. Analysis of citizenship rights based on the ideas of Hassanzadeh Amoli2. Analysis of citizenship rights based on the ideas of Seyyed Hossein Nasrresearch questions1. How to analyze citizenship rights based on the ideas of Hassanzadeh Amoli2. How to analyze citizenship rights based on the ideas of Seyyed Hossein Nasr

  Keywords: religion, art, Literature, citizenship rights
 • Maryam Ghanbarpour, Mohammad Mehdi Soroush *, Heidar Jahanbakhsh, Manouchehr Foroutan Pages 393-405
 • AliAkbar Ghandehari, Koobra Nodehi *, Tavagh Galdi Golshai Pages 406-425

  Mohammad Khoramshahi is one of the allegorists of the satire and contemporary poets and writers, who during the ninety years of activity, with more than ninety pseudonyms in this area, has made him one of the pioneers in Iran's press space. But with all this activity, researchers have been neglected. In this article, in addition to introducing and identifying This character, it has been tried to investigate why nickname of Mohammad Khoramshahi was?. Has the number of his nicknames been optional, or has there been compulsory modifications or alterations? The reasons why escaping the reputation, avoiding pride and arrogance, fear of killing, worrying about the consequences of criticism and ... made Mohammad Khoramshahi Damascus turn into a phony narrative. In the abundance of his nicknames, should have said that there was a discretion on the part of himself, as well as emphasis and coercion by the authorities of the magazines

  Keywords: humorous, Contemporary humorous, pseudonym, Mohammad Khorramshahi, Divan Khorram
 • Sakineh Karimpoor Barkoosarayi, Mohammad Taghi Faali *, Hadi Vakili Pages 426-441
 • Alieh Mirzaei Baghabari, Hassan Shahabi *, Leila Baradaran Jamili, Narges Montakhabi Bakhtvar Pages 442-454

  The present article intends to examine the concept of identity according to Jacques Lacan's theories of subject discontinuity in the upstream / downstream play. Two black brothers in the form of unconscious subjects in the struggle for supreme power appear in such a way that their identities oscillate between their two outer and inner selves. The dual relationship between them represents the identity of an action that overshadows their true personality. They are missing subjects who have lost their inner identity and inevitably turn to others to fill the inner void. The dual idea of ​​real or genuine self merges in another sense and social feedback or external self in the play and manifests itself in the rupture of the characters. In this research, the three foundations of Lacan's thought, namely the imaginary, symbolic and real realms, and their applicability in the play are examined. The results show that Lacan interprets the perception of separation from the mother and entry into the symbolic realm, which is manifested in the child's mind as lack, as the beginning of the child's mental disintegration into both conscious and unconscious realms. Because the process of identity is based on rupture, rupture and absence as two fundamental concepts in psychoanalysis always force the subject to seek to fill the void caused by a defect in his psyche. But since this perpetual lack, which becomes a desire, is never filled, it inevitably leads the subject to other desires.

  Keywords: Subject rupture, Lacan, Susan Lowry Parks, Realism, Imaginary realm, Otherness
 • Reza Hadi Loo, Touraj Aghdaei *, Heidar Hasanloo, Mehri Talkhabi Pages 455-469
 • Seyed MohammadHossein Hasheminejad, Saeid Kheyrkhah *, Behrooz Atoni Pages 470-489

  Archetypes, which are the same ancient images and ancient human experiences that, as a legacy of the past, are present in the psyche of each person, constitute the contents of the collective unconscious, is one of Jung's most important findings. One of these archetypes is the shadow, which has a great effect on individuality and mental development. It is the dark side of our being and the negative traits that we deny in ourselves. And only by recognizing and accepting it have we taken the first step towards individuality. Literature is one of the unconscious realms that shows the hidden layers of the creator of the work. A trace of these mythological forms and some of Jung's theories of psychology can be seen in Saadi's works. The main issue in this paper is the compatibility of Saadi's performance with Jung's theories of dealing with the shadow. We intend to use an analytical and descriptive method to explain the archetype of the shadow and examine it in anecdotes from the garden and show that Saadi before Jung with his unique language and expressions has referred to this dark side of the mind. And the solution he offers in dealing with the shadow is consistent with Jung's method of psychotherapy, as if Saadi's words were a fountain for Jung's thoughts.

  Keywords: Saadi, Jung, the collective unconscious, the shadow
 • Atieh Youzbashi, Seyed Reza Hoseini *, Abdolreza Chareie Pages 490-516

  Murals are considered as alternative for beautifying the architectural facade in the Qajar era. Therefore tiling as one of the main decorations of Iranian and Islamic architecture can be seen in most religious monuments such as Tekiyes, and Moaven-Al Molk’s Tekiye of Kermanshah is a manifestation of the adorable connection between architecture and tiling according to its good-looking tiles. The nature of the present research method is based on description and analysis. Data collecting was based on library and field research. Method of data analysis was qualitative. Findings and results of the research indicate that pre-Islamic visual and graphic art and the role of the mythical world in it, painting on tiles, iconography of Zand and Qajar schools and the role of painting allocated to it, illustration of lithographic books, photography, painting behind glass, Coffee-house painting, visual and graphic arts of Western countries, geometric and arabesque motifs in traditional arts, Safavid era miniature and calligraphy are some of the visual and graphic arts that have influenced murals. Artists in literature and the performing arts are also inspired by the Pardeh-khan(s) and Taziye; and artists in literature and poetry are inspired by literary texts and lithography, chronicles of the history of the Imams, and Qur'anic stories and narrations. Moaven-Al Molk’s Tekiye of Kermanshah connects the lost pieces of Iranian identity in the form of images and drawings and introduces them to present and future generations

  Keywords: Qajar religious monuments, visual, graphic arts, Mural, Moaven-Al Molk’s Tekiye, Iranian-Islamic Identity
 • Sima Kiiai Daronkolah, Azita Afrashi *, Mostafa Assi Pages 541-554
 • Reyhaneh Khanzadeh, Maryam Shad Mohammadi, Naeme Kialashaki Pages 555-580
 • Samanehsadat Shahid Hoseini, Hasanali Abaepour Esfadan, Vahid Rooyani Pages 581-601

  Narrative scrolls are one of the very rich sources of Iranian culture and literature, which in the form of mythological and epic stories contain mythical concepts, forgotten customs, linguistic points, and so on. In the narration scrolls, due to the emphasis on the stories of the heroes of Sistan, there is usually no mention of Esfandiar Haft Khan, but instead of Rostam Haft Khan, two Haft Khans are also mentioned for his descendants, Faramarz and Jahanbakhsh, which is remarkable. Researchers in the present study are looking for answers to the following questions: First, are Haft Khan Faramarz and Jahanbakhsh based on the model of Haft Khan Rostam and Esfandiar? And secondly, what are the mythological points in these seven readers that the researchers were unaware of? The results show that Faramarz and Jahanbakhsh's Haft Khans are based on the pattern of Rostam and Esfandiar Haft Khans, and mythological points such as the existence of the "eagle" as a Jupiter and the presence of a wolf representing the soldier in the Mehr ritual indicate the rich mythological background of these seven Khans. But in addition to mythological issues, scrolls can also be examined from the perspective of storytelling, especially the ancient scroll of Ferdowsi Shahnameh (Sedaghatnejad) pays more attention to characterization and causal relations and details of the story and the image of mental and physical states.

  Keywords: Haft Khan, Narration Scroll, Shahnameh, Myth
 • Noushin Naraghi, Abdolreza Mazaheri *, Enshaoullah Rahmati Pages 602-615
 • Mohammadreza Sharifzadeh, MohammadReza Sakhtemangar, Abolfazl Davodi RoknAbadi Pages 616-637

  Statement of the problem: the study of 15 unique and unknown illustrations of the Shahnameh of Estrabadi in the Malek Museum of Tehran, due to the lack of background, date and signatures of the painters, as well as the lack of comprehensive information from other illustrations scattered in other countries, especially British museums, can identify an independent state workshop in the middle Safavid period in Estrabad state is very helpful. So far, no comprehensive research has been done on this 15 paintings, which is the only version attributed to Astrabadi available in Iran, and which provides the possibility for the researcher to examine it closely. The two main questions of this research, after analyzing the historical, cultural and social conditions of these paintings, are first to determine their authenticity to the Estrabad workshop in the middle of the Safavid period, and then the uniqueness of the style of these paintings from contemporary art schools.

  Objective

  To identify the quantitative and qualitative authenticity of 15 illustrations of the Estrabadi Shahnameh of the Malek Museum of Tehran to the Estrabad state workshop in the middle of the Safavid era, and also to receive the effects of these illustrations from contemporary schools, despite having unique elements.

  Research method

  The study method is descriptive and analytical with a historical approach.

  Findings

  The results of the research show that the illustrators of this version were influenced by their previous and contemporary models, especially the Qazvin, Mashhad, Tabriz 2 and Herat schools.

  Keywords: Safavid period, painting, Malek National Library, Museum, Shahnameh Estrabadi