فهرست مطالب

علوم گیاهان زراعی ایران - سال پنجاه و سوم شماره 2 (تابستان 1401)
 • سال پنجاه و سوم شماره 2 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/31
 • تعداد عناوین: 18
|
 • هدیه ایروانی پناه، بهاره پارسامطلق*، امان الله سلیمانی، مریم مظاهری تیرانی صفحات 1-16
  به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک سه رقم نخود، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در مزرعه پژوهشی دانشگاه جیرفت، در سال زراعی 1398-1397 اجرا شد. در این آزمایش، تاریخ کاشت های 21 مهر، شش و 21 آبان و شش و 21 آذر به عنوان فاکتور اصلی و رقم های نخود عادل، آزاد و آرمان به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت، تاثیر معنی داری بر ارتفاع بوته، تعداد شاخه اصلی، شاخه فرعی، غلاف در بوته و  دانه در غلاف، وزن صد دانه، عملکرد دانه و زیست توده (کیلوگرم در هکتار)، کلروفیل a، b و کل، کاروتنوییدها، پروتیین کل  و فنل برگ و آنتوسیانین داشت. ارقام نیز از لحاظ تمامی صفات مورد مطالعه به جز کلروفیل کل و پروتیین کل برگ با یکدیگر تفاوت آماری معنی داری داشتند. اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم در صفات مورد بررسی به جز صفت تعداد دانه در غلاف معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه و زیست توده در تاریخ کاشت 21 مهر و در رقم آرمان با میانگین های به ترتیب 1019 و 2833 کیلوگرم در هکتار مشاهده شد و این صفات به تاریخ کاشت21 آذر و رقم عادل با میانگین های به ترتیب 413 و 1260 کیلوگرم در هکتار تعلق داشت. بر اساس نتایج این مطالعه، جهت دستیابی به حداکثر عملکرد دانه نخود می توان از تاریخ کاشت 21 مهرماه و رقم آرمان در منطقه جیرفت استفاده نمود.
  کلیدواژگان: آنتوسیانین، زمان کاشت، عملکرد دانه، عملکرد زیست توده، فنل برگ
 • شکوفه دست نشان، محمدرضا بی همتا*، علیرضا عباسی، منیژه سبکدست نودهی صفحات 17-27

  تنش های غیرزیستی تاثیر عمده ای بر رشد و عملکرد گیاهان زراعی دارند. بررسی خصوصیات بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی ژنوتیپ های مختلف گیاهی در شرایط تنش خشکی می تواند سبب شناسایی ژنوتیپ های متحمل به تنش های غیرزیستی شود. در مطالعه حاضر، اثر تنش خشکی بر فعالیت آنزیم های پاداکسندگی و بیوشیمیایی برگ 10 ژنوتیپ لوبیا در سطوح مختلف تنش به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در گلخانه پژوهشی دانشگاه تهران مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش تنش خشکی نسبت به شرایط نرمال رطوبتی، میزان محتوای پروتیین کل کاهش یافت و ژنوتیپ خمین در تنش 25 درصد ظرفیت زراعی در میان سایر ژنوتیپ ها، کمترین میزان پروتیین کل را به خود اختصاص داد. بیشترین میزان فعالیت آنزیم کاتالاز، در ژنوتیپ COS-16 در سطح آبیاری 75 درصد ظرفیت زراعی به میزان 196/0 میلی گرم پروتیین در دقیقه، برای آنزیم آسکوربات پراکسیداز در تنش 50 درصد ظرفیت زراعی 226/0 میلی گرم پروتیین در دقیقه و برای آنزیم گایاکول پراکسیداز در سطح آبیاری 75 درصد ظرفیت زراعی 293/0 میلی گرم پروتیین در دقیقه مشاهده شد. میزان فعالیت آنزیم پلی فنول اکسیداز و محتوای پرولین در تنش شدید نسبت به شرایط نرمال رطوبتی افزایش نشان داد که زیاد شدن محتوای این دو آنزیم می تواند دلیلی بر فزایش تحمل گیاه به تنش خشکی باشد. بیشترین میزان فعالیت آنزیم پلی فنول اکسیداز در تنش 25 درصد ظرفیت زراعی، به ژنوتیپ COS-16 به میزان 183/0 میلی گرم پروتیین در دقیقه تعلق داشت. همچنین روند افزایشی محتوای مالون دی آلدهید در برگ در تنش شدید مشاهده شد. بر اساس نتایج به دست آمده و در میان ژنوتیپ های مورد بررسی، ژنوتیپ COS-16 متحمل و ژنوتیپ خمین، حساس به تنش خشکی تشخیص داده شدند.

  کلیدواژگان: پروتئین کل، تحمل، تنش اکسیداتیو، تنش خشکی، لوبیا
 • جعفر نباتی*، زهرا نصیری، احمد نظامی، محمد کافی، مرتضی گلدانی صفحات 29-44

  با هدف تعیین آستانه تحمل به شوری ژنوتیپ های نخود تیپ دسی در شرایط کنترل شده، این مطالعه به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1398 اجرا شد. تنش شوری (هشت، 12 و dS m-116) در کرت های اصلی و 13 ژنوتیپ نخود در کرت های فرعی قرار گرفتند. در تنش هشت و dS m-112 ژنوتیپ های MCC606 و MCC643 بیشترین درصد بقاء را دارا بودند و در شوری dS m-116 تنها سه ژنوتیپ MCC539، MCC606 و MCC658 زنده ماندند. با افزایش تنش، محتوی نسبی آب (RWC)، شاخص پایداری غشاء (MSI) و کلروفیل a در تمام ژنوتیپ ها کاهش یافت. MCC606 در سطوح شوری 12 و dS m-116 بالاترین مقدار RWC و MSI و کاروتنویید ها را دارا بود. با افزایش شوری از هشت به dS m-112 پرولین در تمام ژنوتیپ ها افزایش یافت. در تمام سطح شوری بیشترین زیست توده مربوط به MCC606 بود. نتایج تجزیه خوشه ای حاکی از برتری سه ژنوتیپ MCC539، MCC658 و MCC606 از نظر صفات مورد بررسی نسبت به میانگین کل بود. آزمون تجزیه به مولفه های اصلی نشان داد که مولفه اول 49/64 درصد از تغییرات مربوط به مهار رایکال آزاد DPPH، کاروتنوییدها، MSI و زیست توده در سه ژنوتیپ MCC539، MCC658 و MCC606 را توضیح می دهد. با توجه به گلخانه ای بودن این پژوهش بررسی تحمل به شوری ژنوتیپ های برتر در شرایط مزرعه در توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: بقاء، پرولین، تجزیه به مولفه های اصلی، تجزیه خوشه ای، محتوای نسبی آب برگ
 • سعید امیری، مسعود رفیعی*، جهانفر دانشیان، علی خورگامی صفحات 45-55

  به منظور بررسی واکنش های مورفولوژیک و بیوشیمیایی گیاه سویا (Glysin max L.) به تنش خشکی در کشت دوم، آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان در تابستان سال های 1396 و 1397 در دو محیط نرمال و تنش خشکی اجرا شد. در هر محیط 19 ژنوتیپ سویا در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار بررسی گردید. نتایج نشان داد که کلیه صفات به جز درجه حرارت برگ در اثر تنش خشکی کاهش یافتند. مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین درجه حرارت برگ از ژنوتیپ شماره 9 در محیط تنش و کمترین آن از ژنوتیپ های شماره 4 و 15 در محیط نرمال (به ترتیب 5/27 و 2/13 درجه سانتی گراد) حاصل شد. بیشترین و کمترین عملکرد دانه در محیط نرمال از ژنوتیپ های شماره 7 و 19 (به ترتیب 4894 و 2120 کیلوگرم در هکتار) و در محیط تنش از ژنوتیپ های شماره 9 و 19 (به ترتیب 2873 و 275 کیلوگرم در هکتار) به دست آمد. نتایج خصوصیات بیوشیمیایی اندام هوایی نشان داد که میزان قندهای محلول غیر ساختاری و پرولین با اعمال تنش افزایش یافت و به ترتیب از 87/1 و 0028/0 در محیط نرمال به 77/3 و 0054/0 میلی گرم بر گرم وزن تازه در محیط تنش افزایش یافت. در میان ژنوتیپ ها بیشترین میزان پرولین اندام هوایی از ژنوتیپ شماره 4 و کمترین آن از ژنوتیپ شماره 1 (به-ترتیب 043/0 و 0377/0 میلی گرم بر گرم وزن تازه) حاصل شد. در مجموع، براساس میزان تولید دانه، ژنوتیپ شماره 7 برای شرایط نرمال و ژنوتیپ شماره 9 برای شرایط تنش در شرایط اقلیمی معتدل مانند خرم آباد قابل توصیه است.

  کلیدواژگان: پرولین، تنش خشکی، صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه، قندهای محلول غیرساختاری
 • فاطمه نژاد حبیب وش*، ارسلان پیروش، علی حیدرزاده صفحات 57-68

  به منظور بررسی اثر محلول پاشی کلات آهن و نانوکلات آهن بر ترکیبات اسیدچرب کلزا  Brassica napus رقم هایولا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار، در سال 1397 انجام گرفت. عوامل مورد بررسی شامل غلظت‏های مختلف آهن به صورت ترکیبات کلات و نانوکلات آهن در هفت سطح (آب مقطر (شاهد)، یک، دو و سه گرم در لیتر کلات آهن و یک، دو و سه گرم در لیتر نانوکلات آهن) و زمان محلول‎پاشی در دو سطح (مرحله رویشی و شروع گلدهی) بود. نتایج نشان داد که صفت درصد روغن، تحت تاثیر کاربرد کود آهن با غلظت های مختلف آهن (کلات آهن و نانو کلات آهن) و زمان مصرف آن قرار گرفته است، به استثنای غلظت یک گرم در لیتر کود کلات آهن که زمان مصرف کود تاثیری بر درصد روغن کلزا نداشته است. کاربرد تیمار یک گرم در لیتر کلات آهن در مرحله رشد رویشی و همچنین شروع گلدهی (محلول پاشی با تاخیر)، تیمار برتر جهت افزایش درصد روغن کلزا بودند، به طوری که باعث افزایش به ترتیب، 77 و 75 درصدی میزان روغن نسبت به تیمار شاهد شدند. طبق نتایج این تحقیق، جهت افزایش اسیدهای چرب غیر اشباع مانند اسید اولییک و اسید لینولییک، محلول پاشی کود آهن به فرم کلاته و در مرحله رویشی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: اسیدچرب، تیره شب بو، لینولئیک اسید، آراشیدیک اسید، نانو کود
 • خسرو پرویزی*، امین فرنیا، محمد کریم قادری صفحات 69-79

  به منظور بررسی اثرات قارچ میکوریز و سوپر جاذب رطوبتی بر صفات رشد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای در تحت شرایط تنش آبی این پژوهش در استان همدان به اجرا درآمد. در این آزمایش تیمارهای کم آبیاری شامل آبیاری نرمال (آبیاری در پتانسیل آب خاک 3- بار)، تنش متوسط (آبیاری در پتانسیل آب خاک 7- بار) و تنش شدید (آبیاری در پتانسیل آب خاک 11- بار) بعنوان عامل اصلی و کود زیستی میکوریز و پلیمر سوپر جاذب و ترکیب آن ها به همراه تیمار شاهد (عدم مصرف میکوریز و سوپرجاذب) بعنوان عامل فرعی به صورت آزمایش اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورد بررسی شامل ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ، طول و محیط بلال، تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف، وزن 100 دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت بود. نتایج نشان داد که همه صفات رشد و نیز عملکرد به صورت معنی داری تحت تاثیر کاربرد سوپرجاذب و میکوریز قرار گرفتند. با اعمال کم آبیاری و نیز به موازات افزایش تنش آبی، صفات رشد و عملکرد کاهش پیدا کرد اما این کاهش در شرایط تلقیح با میکوریز و با کاربرد سوپر جاذب به طور معنی داری کمتر بود. بیشترین عملکرد دانه به میزان 33/10 تن در هکتار مربوط به تامین صد در صد نیاز آبی و استفاده از کود میکوریز و سوپر جاذب و کمترین عملکرد دانه به میزان 25/4 تن در هکتار مربوط به تنش شدید و عدم استفاده از قارچ میکوریز و سوپرجاذب بود.

  کلیدواژگان: بهره وری، دانه ذرت، کم آبیاری، کود زیستی، ماده جاذب آب
 • حمید نجفی نژاد*، نادر کوهی صفحات 81-96

  به منظور بررسی عملکرد و امکان کشت کاکتوس علوفه ای در منطقه ارزوییه استان کرمان، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار به مدت سه سال (1395، 1396 و 1397) انجام شد. تیمارها شامل دور های مختلف آبیاری بود که در سال اول سه دور آبیاری 9، 14 و 19 روز یکبار، در سال دوم 14، 19 و 24 روز و در سال سوم 16، 21 و 26 روز در نظر گرفته شد. بیشترین تعداد پد در بوته در سال دوم در دور آبیاری 14 روز و در سال سوم در دور آبیاری 16 روز به دست آمد. در سال دوم بیشترین عملکرد تر (9/53 تن در هکتار)، عملکرد خشک (69/4 تن در هکتار) و بهره وری مصرف آب (53/4 کیلوگرم ماده خشک بر متر مکعب آب) به دور آبیاری 14 روز تعلق داشت. در سال سوم در دور آبیاری 16 روز به ترتیب با تولید 74/108 و 42/8 تن در هکتار علوفه تر و خشک و 37/4 کیلوگرم ماده خشک بر متر مکعب آب بیشترین عملکرد و بهره وری مصرف آب به دست آمد.. بیشترین مقدار پروتیین خام علوفه (سال سوم) به ترتیب به دور آبیاری 21 روز (06/8 درصد) و 16 روز (75/7 درصد) تعلق داشت. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق امکان کشت و توسعه این گیاه دایمی با مصرف آب کم در منطقه ارزوییه وجود دارد. همچنین به منظور استقرار کامل گیاه و عملکرد پایدار توصیه می گردد برداشت علوفه از سال دوم آغاز گردد.

  کلیدواژگان: کاکتوس، پد، علوفه، عملکرد، تنش خشکی
 • پیمان شریفی*، فاطمه شیخ، خالد میری، رضا سخاوت، حسین آسترکی صفحات 97-107

  برای ارزیابی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های باقلا از بین 19 ژنوتیپ، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار، در دو سال زراعی (96-1394) و در چهار ناحیه (گرگان، دزفول، بروجرد و ایرانشهر) انجام شد. اثر محیط، ژنوتیپ و برهمکنش ژنوتیپ در محیط بر تمام صفات اندازه گیری شده معنی دار بود. نمودار عملکرد اسمی، ژنوتیپ های 13، 12، 2، 9، 6 و 4 را ژنوتیپ های پایدارتر از نظر عملکرد دانه شناساند. بر پایه تجزیه بای پلات، ژنوتیپ های 12، 16، 14، 9، 6 و 11، علاوه بر داشتن بیشترین عملکرد دانه، از پایداری عملکرد بیشتری هم برخوردار بودند. بر پایه مقادیر متفاوت برای عملکرد دانه و شاخص پایداری میانگین وزنی نمرات مطلق بهترین پیش بینی های نااریب خطی (WAASB)، ژنوتیپ های 11، 9، 18، 10، 13، 12، 16، 14 و 6 پرمحصول و پایدار بودند. ژنوتیپ های برتر از نظر شاخص گزینش چند صفتی (MTSI)، ژنوتیپ های 2، 18 و 6 بودند. شاخص میانگین هارمونیک و عملکرد نسبی ارزش ژنوتیپی (HMRPGV)، ژنوتیپ های 14، 6 و 9 را به عنوان ژنوتیپ هایی معرفی کرد که علاوه بر عملکرد دانه، از پایداری و سازگاری بالایی نیز برخوردار بودند. در مجموع، بر اساس تمام تجزیه ها و شاخص ها، ژنوتیپ 6، به عنوان پایدارترین ژنوتیپ شناسایی شد و می تواند نامزد معرفی رقم جدید باشد.

  کلیدواژگان: آزمون نسبت درست نمایی، ارزش های ژنتیکی، بهترین پیش بینی های نااریب خطی، حداکثر درست نمایی محدود شده، سازگاری
 • سکینه عبدی* صفحات 109-125

  آب قابل دسترس، عامل اصلی محدودکننده تولید محصول در مناطق خشک بوده و انتقال مجدد ماده خشک از بخش های مختلف ساقه، نقش موثری در تحمل به خشکی در ارقام مختلف گیاهی دارد. در این راستا، به منظور بررسی اثر تنش خشکی در مرحله گلدهی بر انتقال مجدد ماده خشک از بخش های مختلف ساقه جو، یک آزمایش مزرعه ای در سال زراعی 98-1397 به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. کرت های اصلی شامل دو سطح آبیاری (آبیاری مطلوب و قطع آبیاری در مرحله گلدهی) و کرت های فرعی شامل چهار رقم جو (سهند، بهمن، ماکویی و والفجر) بود. نتایج نشان داد که وزن هزار دانه ارقام در شرایط تنش نسبت به آبیاری مطلوب کاهش 45/21 درصدی داشت. رقم ماکویی با 55/23 درصد کاهش در عملکرد دانه، نسبت به بقیه ارقام مورد بررسی بیش ترین کاهش را در شرایط تنش خشکی داشت. بیش ترین کاهش عملکرد بیولوژیک مربوط به رقم بهمن و ماکویی بود. با اعمال تنش رطوبتی، میزان انتقال مجدد در تمام بخش ها و میانگره های ساقه افزایش داشت و ارقام مختلف، تفاوت هایی در میزان انتقال مجدد از بخش های مختلف ساقه داشتند به طوری که در مورد ارقام والفجر و سهند میزان انتقال پنالتیمیت بالاتر از پدانکل بود و ارقام بهمن و ماکویی میزان انتقال مجدد بالایی از پدانکل و میانگره-های زیرین ساقه داشتند. کارایی انتقال مجدد میانگره های زیرین ساقه در تمام ارقام مورد مطالعه غیر از رقم والفجر، بالاترین مقدار را نسبت به کارایی انتقال مجدد پنالتیمیت و پدانکل در شرایط تنش داشته است.

  کلیدواژگان: پدانکل، پنالتیمیت، کارایی انتقال مجدد، گلدهی، میانگره های ساقه
 • مهدی پناهیان کیوی* صفحات 127-141

  آزمایش مزرعه ای به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1399 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه پیام نور اردبیل اجرا گردید تا برخی واکنش های فیزیولوژیکی وعملکردروغنگشنیز در واکنش به محلول پاشی سالیسیلیک اسید و براسینواستروییدتحتکم آبی ارزیابی شوند.عامل های آزمایش شامل چهار سطح آبیاری (آبیاری بعد از 70، 100، 130 و 160 میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A) و سه سطح محلول پاشی شامل شاهد (محلول پاشی با آب)، محلول پاشی با سالیسیلیک اسید (یک میلی مولار) و محلول پاشی با براسینواسترویید (یک میکرومولار) در مراحل پنج برگی و گل دهی کامل بودند.تیمارهای آبیاری و محلول پاشی به ترتیب در کرت های اصلی و فرعی قرار گرفتند. در این پژوهش، غلظت پرولین، محتوای کلروفیل های a و b و کاروتنویید برگ، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان، محتوای قندهای محلول و آنتوسیانین و درصد و عملکرد روغن دانه گشنیز ارزیابی شدند. تنش کم آبی به ترتیب به افت 6/20 و 6/21 درصدی محتوای کلروفیل های a و b و افزایش 9/62 درصدی کاروتنویید برگ منجر شد. با این حال، محتوای پرولین برگ تحت تنش کم آبی افزایش یافت. محتوای کلروفیل های aبرگ به طور معنی داری نسبت به شاهد با کاربرد سالیسیلیک اسید افزایش (4/11 درصد) پیدا کرد. تنش کم آبی به افزایشفعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان کاتالاز (بیش از 3 برابر)، پراکسیداز (تقریبا 2 برابر)، آسکوربات پراکسیداز (تقریبا 2 برابر) و پلی فنل اکسیداز(تقریبا 3 برابر) منجر گردید. محلول پاشی با سالیسیلیک اسیدو به ویژه براسینواستروییدموجب افزایش معنی-دار فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان شد. عملکرد دانه و درصد روغن دانه گشنیز تحت تنش خشکی کاهش یافتند (به-ترتیب 1/75 و 4/15 درصد) که نتیجه آن افت عملکرد روغنتحت این شرایط بود (9/78 درصد). بنابراین،کاربردسالیسیلیکاسیدرامی توانبه عنوانتیمارمناسببرایبهبودتولیددانه و روغنگشنیزمعرفینمود.

  کلیدواژگان: اپی براسینولید، آنزیم های آنتی اکسیدان، تنش خشکی، تنظیم کننده های رشد گیاهی، گشنیز
 • معصومه شهبازی، آیدین خدایی جوقان*، محمدرضا مرادی تلاوت، علی مشتطی صفحات 143-154

  این پژوهش برای ارزیابی ویژگی های ریخت شناسی و عملکرد نعناع فلفلی و گوار تحت تاثیر نسبت های کشت مخلوط هم-زمان و تاخیری در سال زراعی 1397-1396 و در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان انجام گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. زمان کاشت در دو سطح شامل کشت هم‏زمان و تاخیری (کشت گوار 45 روز بعد از نعناع فلفلی) و نسبت کشت در پنج سطح شامل کشت خالص نعناع‏فلفلی، کشت خالص گوار، 50% نعناع‏فلفلی + 50% گوار، 25% گوار + 75% نعناع‏فلفلی و 25% نعناع‏فلفلی + 75% گوار عوامل آزمایشی بودند. نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع، تعداد شاخه ‏فرعی و برگ گوار از کشت خالص آن و نسبت 75 درصد گوار + 25 درصد نعناع‏فلفلی در کاشت هم زمان بدست آمد. عملکرد علوفه گوار در تک کشتی و نسبت 75 درصد گوار + 25 درصد نعناع‏فلفلی و کاشت هم زمان بیشتر بود. بیشرین تعداد برگ نعناع فلفلی در کشت خالص به میزان 311 برگ مشاهده شد. بهترین تیمار از نظر عملکرد ماده خشک نعناع فلفلی (637 کیلوگرم در هکتار) کشت خالص بود. در نهایت نتایج این آزمایش نشان داد که از نظر ویژگی های گوار، کشت خالص و 75 درصد گوار + 25 درصد نعناع‏فلفلی در شرایط کاشت هم زمان و از نظر صفات نعناع فلفلی کشت خالص و نسبت 75 درصد نعناع‏فلفلی+ 25 درصد گوار در شرایط کشت تاخیری بهترین تیمارها بودند. با توجه به اثرات مطلوب اضافه کردن یک گونه جدید به اکوسیستم زراعی، می‏توان کشت-مخلوط این گیاهان را جایگزین کشت خالص کرد.

  کلیدواژگان: الگوی کشت مخلوط، زمان کشت، بقولات، کمیت علوفه، گیاهان دارویی
 • حسین موحدی، خداداد مصطفوی، مجید شمس*، احمدرضا گلپرور صفحات 155-163

  کنجد یکی از گیاهان مهم روغنی، صنعتی و دارویی است که به خصوص در سالیان اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و در سطح وسیعی از مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر مورد کشت قرار می گیرد. در تحقیق حاضر تعداد 15 ژنوتیپ کنجد به منظور شناسایی ژنوتیپ های برتر از نظر عملکرد و پایداری در چهار منطقه شامل اراک، بیرجند، کرج و شیراز طی دو سال مورد بررسی قرار گرفتند در تجزیه واریانس مرکب اثرات مستقیم مکان و ژنوتیپ و همچنین اثر متقابل ژنوتیپ × مکان غیرمعنی دار ارزیابی شدند. دو مولفه اصلی اول و دوم در تجزیه بای پلات به ترتیب 06/84 و 40/8 (مجموع 46/92) درصد از تغییرات ناشی از تاثیر محیط بر روی ژنوتیپ ها را توجیه نمودند. بر اساس نمودارهای ترسیم شده، از نظر عملکرد دانه ژنوتیپ ها در محیط های اراک، بیرجند و شیراز دارای همبستگی بالایی با یکدیگر بودند. ژنوتیپ های برتر در مکان های اراک، بیرجند و شیراز به ترتیب داراب 14، صفی آباد 1، محلی اهواز و محلی اصفهان بودند. همچنین در محیط کرج ژنوتیپ های محلی فارس، محلی خنداب و داراب 1 برتر ارزیابی شدند. در مجموع برترین ژنوتیپ ها از لحاظ عملکرد و پایداری بالا دو ژنوتیپ صفی آباد 1 و محلی خنداب بودند. در مقابل دو ژنوتیپ TS-3 و Yellow White علاوه بر عملکرد پایین، بیشترین تاثیر را از محیط خود پذیرفته بودند. ژنوتیپ ها در محیط شیراز حداقل تاثیر و در محیط بیرجند حداکثر تاثیرپذیری از محیط را داشتند. مناطق مورد بررسی این آزمایش به دو ابر محیط اراک، بیرجند و شیراز و ابر محیط کرج تقسیم شدند.

  کلیدواژگان: اثر متقابل ژنوتیپ × محیط، پایداری عملکرد دانه، چند وجهی، سازگاری، GGE biplot
 • فرشته اسدی کرم*، عبدالهادی حسین زاده، حسین میرزایی ندوشن، محمدرضا بی همتا صفحات 165-176

  این تحقیق برای نخستین بار به‎منظور تعیین ساختار ژنتیکی دو جمعیت آزادگرده افشان از این گونه ارزشمند براساس ویژگی‎های مورفولوژیک انجام شد تا تنوع بین و درون جمعیت های مورد مطالعه از نظر سهم نسبی اثرات محیط و ژنتیک در بروز صفات مورد مطالعه بررسی گردد. به این منظور طی سال 1396 از دو رویشگاه، بذر مورد نیاز از تک‎بوته‎های متعددی جمع‎آوری شد تا به‎عنوان فامیل‎های ناتنی (Half-sib) مطالعه شوند. آزمایشی در قالب طرح مزرعه‎ای بلوک‎های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد که در آن تعداد 277 تک‎گیاه از مجموع 20 فامیل از دو جمعیت از نظر تعدادی از ویژگی‎های مورفولوژیکی مطالعه شدند. اجزاء ژنتیکی واریانس دو جمعیت مورد مطالعه محاسبه و بر اساس این اجزاء، وراثت‎پذیری تنوع موجود در صفات نیز تخمین زده شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر فامیل در هر دو جمعیت برای بیشتر صفات مورد مطالعه در سطح یک‎درصد معنی‎دار بود. با تجزیه واریانس فنوتیپی به اجزاء ژنتیکی مشخص شد که در جمعیت اول در بیشتر صفات از جمله ارتفاع گیاه، قطر تاج پوشش و عملکرد خشک، جزء فامیل در مقایسه با جزء نتاج در فامیل نقش بیشتری در تنوع داشت. در جمعیت دوم هم تقریبا همین ترکیب از اجزاء واریانس حاکم بود. زیاد بودن وراثت‎پذیری در صفاتی چون ارتفاع گیاه، عملکرد خشک، قطر تاج پوشش (جمعیت اول) و طول برگ، عملکرد خشک و قطر تاج پوشش (جمعیت دوم) حکایت از ظرفیت مناسب این دو جمعیت در برنامه های اصلاحی براساس گزینش دارد که به‎رغم ابعاد کوچک جمعیتی و تخریب آنها، قابل توجه است.

  کلیدواژگان: نپتا، تنوع، ژنتیکی، وراثت پذیری، مورفولوژی
 • حسن زالی*، علی براتی، علیرضا پور ابوقداره، احمد قلی پور، شیرعلی کوهکن، کمال شهبازی، اکبر مرزوقیان، مهدی جباری، امید پودینه، معصوم خیرگو صفحات 177-191

  این تحقیق به منظور بررسی پایداری عملکرد و تعیین سهم برخی از صفات مورفو-فنولوژیکی در اثر متقابل ژنوتیپ × محیط در جو انجام شد. به همین منظور، 20 ژنوتیپ طی دو سال زارعی 99 - 1397 در پنج ایستگاه تحقیقاتی واقع در مناطق گرم کشور در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه پایداری با استفاده از دو مجموعه از آماره های پارامتری و پارامترهای مبتنی بر روش REML/BLUP انجام شد. نتایج روش های پارامتری با استفاده از شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده آل (SIIG) ادغام شدند. داده های مورفو-فنولوژیک با استفاده از مدل تجزیه مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. زمان ظهور سنبله، زمان رسیدگی، ارتفاع بوته و وزن هزاردانه به عنوان مهمترین صفات متوالی برای عملکرد دانه (Y) در نظر گرفته شدند. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد ژنوتیپ های شماره ی G6، G2، G3، G5، G13، G17، G11 و G12 با عملکرد دانه بالاتر از متوسط کل جزء ژنوتیپ های پایدار بودند. علاوه بر این، آماره های مبتنی بر مدل BLUP نیز ژنوتیپ های شماره ی G20، G6، G2، G3، G11، G12 و G17 را به عنوان ژنوتیپ های برتر از نظر عملکرد دانه و پایداری آن از سایر ژنوتیپ ها متمایز نمودند. در کل لاین های شماره ی G6، G3 و G11 که در هر دو روش برتر بودند انتخاب شدند. نتایج تجزیه مسیر صفات مختلف و عملکرد دانه نشان داد زمان ظهور سنبله دارای ارتباط مثبتی با عملکرد دانه بوده به طوری که جهت بهبود پتانسیل عملکرد جو در مناطق گرم کشور، تاکید بر گزینش برمبنای ظهور سنبله دیرتر ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: تجزیه پایداری، شاخص SIIG، صفات مورفو-فنولوژیک، BLUP، REML
 • صادق نصیرپور، محمدرضا جهانسوز، علی احمدی، اسماعیل افشون صفحات 193-204

  به‌منظور مطالعه تاثیر سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی و سطوح آبیاری بر عملکرد سورگوم دانه‌ای، آزمایشی به‌صورت کرت‌های یک‌بار خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه تهران در سال 1395 اجرا شد. عامل اصلی در این آزمایش خاک‌ورزی با دو سطح (بدون خاک‌ورزی و مرسوم) و عامل فرعی سطوح آبیاری با سه سطح (بدون تنش آبی، تنش آبی متوسط و تنش آبی شدید به ترتیب بر اساس 75، 110 و 150 میلی‌متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد اثر خاک‌ورزی بر صفت عملکرد دانه در سطح احتمال 1 درصد و بر صفت کارایی مصرف آب در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار شد. همچنین تاثیر سطوح آبیاری بر صفات ارتفاع بوته، تعداد دانه در خوشه، عملکرد دانه، عملکرد زیستی و کارایی مصرف آب در سطح احتمال 1 درصد و بر صفت وزن هزار دانه در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار بود. بیشترین ارتفاع بوته (38/100 سانتی‌متر)، تعداد دانه در خوشه (2408 عدد)، وزن هزار دانه (33/31 گرم)، عملکرد دانه (5843 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد زیستی (11575 کیلوگرم در هکتار) از تیمار آبیاری در شرایط نرمال رطوبتی (75 میلی‌متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر) و بیشینه کارایی مصرف آب (15/1 کیلوگرم بر مترمکعب) از تیمار آبیاری در شرایط تنش خشکی شدید (150 میلی‌متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر) حاصل شد. همچنین روش بدون خاک‌ورزی نسبت به روش خاک‌ورزی مرسوم موجب افزایش عملکرد دانه (25/16 درصد) و کارایی مصرف آب (72/13 درصد) شد.

  کلیدواژگان: ارتفاع بوته، شاخص برداشت، عملکرد زیستی، کارایی مصرف آب، وزن هزار دانه
 • حسین هاتف هریس، سعید زهتاب سلماسی*، مهدی ارزنلو صفحات 205-219

  مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر گونه های جنس تریکودرما و قارچ های مایکوریز در افزایش عملکرد، درصد و مقدار اسانس گیاه شوید در شرایط گلخانه ای اجرا گردید. به همین منظور، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. ریشه دو رقم شوید محلی تبریز و رقم لانگ آیلند ماموت با مایه های تلقیح تهیه شده از جدایه های دو گونه تریکودرما (longibrachiatum BZ4-4 و Trichoderma harzianum Na-1ac.) و دو گونه قارچ مایکوریز Rhizophagus irregularis) وGlomus verciform) تیمار شد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که بیش ترین شاخص کلروفیل برای قارچ T. harzianum به میزان 03/4 و کم ترین میزان برای قارچ G. verciform به میزان 27/2 بود. همچنین بیش ترین میزان کلروفیل b مربوط به تیمار T. harzianum × رقم محلی تبریز به مقدار28/11 (میکروگرم بر میلی لیتر) و کم ترین مقدار مربوط به تیمار T. longibrachiatum + رقم محلی تبریز به میزان µg/ml 36/2 بود. همچنین بیش ترین درصد کلونیزاسیون مربوط به تیمار رقم لانگ آیلند × R. irregularis به میزان 77 درصد و کم ترین مربوط به تیمار رقم محلی × G. verciform به میزان 29 درصد بود. از نظر محتوای اسانس، بیش ترین درصد اسانس مربوط به قارچ T. harzianum به میزان 39/2 درصد و کم ترین مربوط به قارچ G. verciform به میزان 7/0 درصد بود. اثرات متقابل رقم × قارچ نیز بر کلروفیل a، کلروفیلb و کارتنویید معنی دار بود و باعث افزایش آنها گردید.

  کلیدواژگان: گیاه دارویی، کلونیزاسیون، کارتنویید، عملکرد، کود بیولوژیک
 • علی صبوری، مجید غلامحسینی*، فرود بذرافشان، فرهاد حبیب زاده، بهرام امیری صفحات 221-234

  به منظور بررسی پاسخ کمی و کیفی سه رقم کنجد به تیمارهای مختلف آبیاری و کودی، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج طی سال های 1396 و 1397 انجام شد. آزمایش به صورت کرت های خرد شده - فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آبیاری در دو سطح شامل رژیم کم آبیاری (آبیاری پس از مصرف 80 درصد رطوبت قابل استفاده در خاک) و آبیاری کامل (آبیاری پس از مصرف 40 درصد رطوبت قابل استفاده در خاک) درکرت های اصلی و فاکتوریل مقادیر مختلف نیتروژن (0، 60 و 120 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و ارقام کنجد (اولتان، دشتستان 2 و ناز تک شاخه) در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در شرایط آبیاری کامل، کاربرد 120 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در مقایسه با عدم کاربرد آن 83 درصد عملکرد دانه کنجد را افزایش داد. در مقابل این افزایش عملکرد در پاسخ به کاربرد نیتروژن در تیمار کم آبیاری 40 درصد بود. نتایج نشان داد در تیمار آبیاری کامل کاربرد کود نیتروژنی برای هر سه رقم قابل توجیه است. حداکثر عملکرد دانه در ارقام اولتان (1106 کیلوگرم در هکتار)، دشتستان 2 (1012 کیلوگرم در هکتار) و ناز تک شاخه (634 کیلوگرم در هکتار) به ترتیب با مصرف 115، 117 و 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل شد. در مقابل، در شرایط کم آبیاری در هیچکدام از ارقام عملکرد دانه بالاتر از 500 کیلوگرم در هکتار حتی با مصرف مقادیر بالای نیتروژن (60 و 120 کیلوگرم در هکتار) بدست نیامد.

  کلیدواژگان: درصد پروتئین دانه، درصد روغن دانه، عملکرد دانه، کم آبیاری، نیتروژن
 • رباب محمودی، علی احمدی، علیرضا عباسی صفحات 235-248

  یکی از منابع مهم تامین کننده مواد پرورده موردنیاز برای پر شدن دانه در شرایط کاهش فتوسنتز جاری، ذخایر ساقه است. هدف از این پژوهش، تعیین توانایی انتقال مجدد ذخایر ساقه ارقام گندم به عنوان عامل تعیین کننده ثبات عملکرد با استفاده از یدید پتاسیم بود. آزمایش در دو سال زراعی 95-1394 و 96-1395 اجرا شد , تیمار حذف و عدم حذف فتوسنتز توسط یدید پتاسیم به عنوان عامل اصلی و 22رقم گندم زراعی به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. عملکرد دانه، تعداد دانه در سنبله، انتقال مجدد و سهم انتقال مجدد در تولید دانه تعیین شد. حذف فتوسنتز جاری سبب کاهش میانگین وزن دانه تک سنبله تا 46 درصد شد. میانگین وزن دانه در سنبله در ارقام شوش، پیشگام، آرتا و زارع در چنین شرایطی تا 65 درصد کاهش داشت و میانگین تعداد دانه در سنبله در دو سال در شرایط شاهد 38 بود، اما کاربرد یدیدپتاسیم سبب کاهش تعداد دانه در سنبله تا 29 شد. نتایج نشان داد که جلوگیری از فتوسنتز، مقدار مواد پرورده انتقال یافته از ساقه را در ارقام مختلف از سه تا 44 درصد افزایش داد که بیان گر تنوع معنی دار در بین ارقام موردمطالعه بود. طبق نتایج تجزیه کلاستر، ارقام کریم، شبرنگ، هامون، پیشگام و دنا، دارای توانایی انتقال مجدد بالا و همچنین ارقام زارع، چمران و شوش دارای توانایی انتقال مجدد پایین بودند.

  کلیدواژگان: انتقال مجدد، حذف فتوسنتز جاری، خشکاننده های شیمیایی، خشکی آخر فصل، ذخایر ساقه
|
 • Hediyeh Iravani Panah, Bahareh Parsa Motlagh *, Amanollah Soleimani, Maryam Mazaheri Tirani Pages 1-16
  To investigate the effect of planting date on yield and some physiological traits of three cultivars of chickpeas, a field experiment split plot experiment arranged in randomized complete block design with three replications was conducted at the experiment station of University of Jiroft in 2018-2019 growing season. Sowing date at five levels (October 13th and 27th, November 12th and 27th and December 10th) were the main plots and Adel, Azad, and Arman chickpeas cultivars were sub plots. The results showed that planting date had significant effects on plant height, main branches, sub branches, pods per plant and  grains per pod numbers, 100 grains weight, grain (and biomass yields (kg ha-1), a, b and total chlorophylls, carotenoids, leaf leaf phenol and total protein and anthocyanin. Interaction effect of planting date × cultivar was significant in the studied traits except number of grains per pod. Means comparisons showed that the Arman cultivar had the highest  grain and biological yields (1019 and 2833 kg.ha-1, respectively), at the first planting date (13 October) and Adel cultivar had the lowest grain and biomass yields (413 and 1260 kg. ha-1, respectively), at the last cultivation (12 December). According to the results, it seems the best date for planting chickpeas in the study area is October 13 and the most suitable cultivar is Arman.
  Keywords: Anthocyanins, Biological yield, Grain yield, Leaf phenol, planting date
 • Shokoufeh Dastneshan, Mohammadreza Bihamta *, Alireza Abbasi, Manijeh Sabokdast Nodehi Pages 17-27

  Abiotic stresses have major impacts on crop growth and yield. Investigation of biochemical properties and enzymatic activity of different plant genotypes under drought stress conditions can identify tolerant genotypes to abiotic stresses. In the present study, the effect of drought stress on the activity of antioxidant and biochemical enzymes at leaves of 10 bean genotypes at different water stress levels was investigated as a factorial experiment in a randomized complete block design with three replications in the research greenhouse of University of Tehran. Compared to normal moisture conditions, when drought stress increased, the total protein content decreased and Khomein genotype had the lowest total protein content among other genotypes at 25% of field capacity stress. The highest catalase activity was observed at COS-16 genotype (0.196 mg/min protein) at irrigation level of 75% of field capacity, ascorbate peroxidase (0.226 mg/min protein) at 50% of field capacity and guaiacol peroxidase at the irrigation level of 75% of the field capacity (0.293 mg/min protein). Increasing the activity of polyphenol oxidase enzyme and proline content in severe stress compared to normal moisture conditions showed that increasing the content of these two enzymes can be a reason for increasing plant tolerance to drought stress. COS-16 genotype had the highest polyphenol oxidase activity (0.183 mg/min protein) at 25% of field capacity. Also, increasing trend of malondialdehyde content in leaves was observed under severe stress. Based on the results, among the studied genotypes, COS-16 was identified as tolerant genotype and Khomein genotype was drought sensitive.

  Keywords: Beans, Drought stress, oxidative stress, tolerance, total protein
 • Jafar Nabati *, Zahra Nasiri, Ahmad Nezami, Mohammad Kafi, Morteza Goldani Pages 29-44

  This study was conducted as split-plot based on Complete Randomized Block Design with three replications in 2019 at Ferdowsi University of Mashhad. Salinity as the main plot (eight, 12 and 16dS m-1) and 13 chickpea genotypes were allocated to sub-plots. Salinity levels of eight and 12dS m-1, two genotypes of MCC606 and MCC643 had the highest survival percentage and at salinity level of 16dS m-1, only three genotypes of MCC539, MCC606 and MCC658 survived. Relative water content (RWC), Membrane Stability Index (MSI) and concentration of chlorophyll-a, were decreased in all genotypes as salinity level increased. Among the genotypes, MCC606 had the highest values of RWC, MSI and carotenoids at salinity levels of 12 and 16dS m-1. Proline content was increased in all genotypes as salinity level increased from eight to 12dS m-1. Results of the cluster analysis indicated the superiority of MCC539, MCC658 and MCC606 compared to total mean in all parameters. Principal component analysis showed that the first component explained 64.49% of changes in DPPH, carotenoids, MSI and biomass in three genotypes of MCC539, MCC658 and MCC606. Since this experiment was conducted in controlled conditions, field assessment of freezing tolerance of the superior genotypes is recommended to confirm the results of the present study.

  Keywords: Cluster Analysis, Principal component analysis, proline, relative water content, Survival
 • Saeed Amiri, Masoud Rafiee *, Jahanfar Daneshian, Ali Khorgamy Pages 45-55

  In order to investigate the morphophysiological response of soybean (Glysin max L.) to drought stress as second crop, an experiment was conducted in Lorestan Agricultural Research Center in the summer of 2017 and 2018 in two environments including normal and drought stress condition. In each environment, 19 soybean genotypes were studied in a randomized complete block design with three replications. The results showed that all traits except leaf temperature decreased due to drought stress. Mean comparison showed that the highest leaf temperature was obtained from genotype No. 9 in stress environment and the lowest was obtained from genotypes No. 4 and 15 in normal environment (27.5 and 13.2 ° C, respectively). The highest grain yield was obtained from genotype No. 7 in normal environment and the lowest from genotype No. 19 in stress environment (4894 and 275 kg/ha, respectively). The analysis of biochemical traits of shoots showed that the amount of unstructured soluble sugars and free proline increased with drought stress from (1.87 and 0.0028 mg, respectively) in normal environment to (3.77 and 0.0054 mg/g fresh weight, respectively) in stress environment. Among the genotypes, the highest and the lowest amount of shoot proline were obtained from genotype No. 4 (mg/g fresh weight) and genotype No. 1 (0.043 and 0.03777 mg/g fresh weight, respectively), respectively. In addition, genotypes No. 7 and 9 can be recommended for normal and stress conditions in moderate region such as Khorramabad.

  Keywords: Drought stress, Grain yield, morphological traits, proline, unstructured soluble sugars
 • Fatemeh Nejadhabibvash *, Arsalan Pirvash, Ali Heidarzadeh Pages 57-68

  In order to evaluate the effect of foliar application of iron chelate and nano-iron chelate on rapeseed oil profile (Brassica napus), a factorial experiment based on randomized complete block design with seven treatments and three replications, was conducted in 2018. Factors studied include different concentrations of iron in the form of chelate and nano-iron chelate at seven levels (distilled water (control), one, two and three grams per liter of iron chelate and one, two and three grams per liter of nano-iron chelate) and time of foliar application at two levels (vegetative stage and beginning of flowering). The results of the present study showed that the trait of oil percentage was affected by the application of iron fertilizer with different concentrations (iron chelate and nano-iron chelate) and its consumption time, except for the concentration of 1 g.L-1 iron chelate fertilizer, that the time of fertilizer application did not affect the percentage of rapeseed oil. Application of 1 g.L-1 iron chelate in the vegetative growth stage and also the beginning of flowering (delayed foliar spraying) were the superior treatment to increase the percentage of rapeseed oil, so that it increased 77 % and 75% of the oil content compared to the control treatment, respectively. According to the results of this study, in order to increase unsaturated fatty acids such as oleic acid and linoleic acid, foliar application of iron fertilizer in the form of chelate in the vegetative stage is recommended.

  Keywords: Brassicaceae, Fatty acid, linoleic acid, Arachidic Acid, nano fertilizer
 • Khosro Parvizi *, Amin Farnia, Mohammad Karim Ghaderi Pages 69-79

  In order to investigate the effects of mycorrhizal fungus and superabsorbent on growth traits and yield components of maize under water stress conditions, this study was conducted in Hamadan province in the crop year 2019. In this experiment, low irrigation treatments including optimal irrigation (irrigation at 3-bar soil water potential), moderate drought stress (irrigation at 7-bar soil water potential) and severe drought stress (irrigation at 11-bar soil water potential) as the main factor and Mycorrhizal and superabsorbent polymer biofertilizer and their combination with non-consumption of mycorrhiza and superabsorbent as a sub-factor, were studied in factorial split plot experiment based on a randomized complete block design. The studied traits included plant height, leaf area index, ear length, ear periphery, row number per ear, number of seeds per row, 100 seed weight, grain yield, biological yield and harvest index. The results showed that all growing traits and yield were significantly affected by superabsorbent and mycorrhizal application. By increasing the drought stress intensity, the growth and yield components decreased, but the decrease was significantly lower in comparison to application of mycorrhiza and superabsorbent polymer. The use of mycorrhiza and superabsorbent in severe stress condition could increase biological yield by about 12% and 22% as compared with control. Lowest grain yield (4.25 t/ha) was obtained by severe stress without application of bio-fertilizer and superabsorbent.

  Keywords: Efficiency, Seed corn, water deficiency, Biofertilizer, Water absorbing material
 • Hamid Najafinezhad *, Nader Koohi Pages 81-96

  In order to evaluate the yield and possibility of cultivating cactus, an experiment was conducted in a randomized complete block design with four replications for three years (2016- 2018) in Orzoeyeh region of Kerman. In each year, three different irrigation periods were as follows: 9, 14 and 19 days in the first year, 14, 19 and 24 days in the second, and 16, 21 and 26 days in the third year. The highest number of pads per plant was obtained in the irrigation periods of 14 days in second year & 16 days in third year. In the second year, the highest green mass yield (53.9 t ha-1), dry yield (4.69 t ha-1) and water productivity (4.53 kg m-3) was belonged to the 14-day irrigation period. In the third year, the highest green mass yield (108.74 t ha-1), dry yield (8.42 t ha-1) and water productivity (4.37 kg m-3) were obtained in the 16-day irrigation period. The highest amount of crude protein in the third year was belonged to the irrigation periods 21 days (8.06%) and 16 days (7.75%), respectively. Based on the results, it is possible to cultivate and develop this perennial plant with low water consumption in Orzoeyeh region. In order to fully establish the plant and stable yield, it is also recommended to start the forage harvest from the second year.

  Keywords: Cactus, Pad, Forage, yield, Drought stress
 • Peyman Sharifi *, Fatemeh Sheikh, Khaled Miri, Reza Sekhavat, Hossein Asteraki Pages 97-107

  To evaluate the yield stability of faba bean genotypes among 19 genotypes, an experiment was conducted in randomized complete block design with three replications in two cropping years (2015-2017) at four areas (Gorgan, Dezful, Boroujerd and Iranshahr). The effect of environment, genotype and genotype by environment interaction were significant on all traits. Nominal yield plot identified genotypes G13, G12, G2, G9, G6 and G4 as more stable genotypes. Based on biplot analysis, genotypes G12, G16, G14, G9, G6 and G11, in addition to having the highest seed yield, had higher yield stability. Based on different values for seed yield and weighted average of absolute scores of best linear unbiased predictions (WAASB), genotypes G11, G9, G18, G10, G13, G12, G16, G14 and G6 were high yielding and stable. The superior genotypes based on multi-trait selection index (MTSI) were G2, G18 and 6. The harmonic mean, and of the relative performance of genotypic values (HMRPGV) introduced G14, G6 and G9 as genotypes that in addition to high seed yield, also had high stability and compatibility. Overall, based on all analyzes and indices, genotype G6 identified as the most stable genotype and could be a candidate to introduce a new cultivar.

  Keywords: LRT, Genetic values, BLUP, REML, Adaptability
 • Sakineh Abdi * Pages 109-125

  Available water is an important factor for plant growth in arid regions and dry matter remobilization from different parts of the plant stem has an effective role in drought tolerance. In order to assess the effect of drought stress in flowering stage of barley, a field experiment was carried out in a split-plot based on randomized complete block design with three replications in Ahar in 2018-2019. Irrigation treatments included normal irrigation and irrigation up to the flowering stage in main plots and barley cultivars (Sahand, Bahman, Makui and Valfajr) were placed in subplots. The results showed that weight of thousand grains of cultivars decreased under stress conditions by 21.45% compared to normal irrigation. Makoei cultivar had the highest decrease in grain yield with 23.55% reduction compared to other cultivars. The highest decrease was belonged to Bahman and Makoei in biological yield. The highest amount of biological yield was observed in Bahman under normal irrigation conditions. The rate of remobilization increased in different stem internods and different cultivars. Penultimate remobilization was higher than peduncle in Valfajr and Sahand cultivars. Bahman and Makui cultivars had high remobilization rate from peduncle and lower stem internodes. The remobilization efficiency of different stem internods had a significant increase under stress condition and the highest contribution of peduncle remobilization was related to Sahand under drought stress conditions.

  Keywords: flowering stage, Peduncle, Penultimate, remobilization efficiency, Stem internodes
 • Mehdi Panahyan Kivi * Pages 127-141

  A field experiment was carried out as a split-plot based on a randomized complete block design with three replications in 2020, to evaluate physiological performance and grain and oil yield of coriander, in response to water limitation and foliar application of salicylic acid and brassinosteroid. Treatments were four levels of water supply (irrigation after 70, 100, 130 and 160 mm evaporation from class A pan) and three levels of foliar application (control (foliar application of water), foliar application of salicylic acid (1 mmolar) and foliar application of brassinosteroid (1 μmolar). Irrigation and foliar application treatments were allocated to main and subplots, respectively. In this study, proline content, leaf chlorophylls a and b and carotenoids content, antioxidant enzymes activity, soluble sugars and anthocyanin content and oil percentage and yield of coriander were evaluated. Water deficit stress resulted in a 20.6% and 21.6% decrease in chlorophylls a and b content, respectively and a 62.9% increase in leaf carotenoids. However, leaf proline content increased under water deficit stress. The mean leaf chlorophyll a content increased significantly (11.4%) compared to the control with salicylic acid

  Keywords: Antioxidant Enzymes, Coriander, Drought stress, epibrassinolide, growth regulators
 • Masoumeh Shahbazi, Aydin Khodaei Joghan *, MohammadReza Moradi Telavat, Ali Moshatati Pages 143-154

  This study was conducted to evaluate the morphological characteristics and yield reaction of peppermint and guar to different intercropping ratios under simultaneous and delayed growing conditions at research farm of Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan during 2017-2018 growing season. The experiment was conducted as factorial arrangement in randomized complete block design with four replications. Planting time at two levels including simultaneous and relay (Guar cultivation 45 days after peppermint emergence) and intercropping ratios at five levels including sole peppermint, sole Guar, 50% Peppermint + 50% Guar, 25% Guar + 75% Peppermint and 25% Peppermint + 75% Guar were experimental factors. The results showed that the highest height, stem and leaf number of Guar were obtained from simultaneous intercropping of sole and 75% guar + 25% peppermint intercropping. Guar forage yield in simultaneous monoculture and 75% guar + 25% peppermint was higher. The highest number of peppermint leaves (311) was observed in monoculture. The best treatment in terms of biological yield was sole cultivation of peppermint (637 Kg.ha-1). Finally, the results of this experiment showed that in terms of Guar characteristics, monoculture treatment and 75% guar + 25% peppermint in simultaneous intercropping and in terms of peppermint traits, sole peppermint and 75% Peppermint + 25% in relay planting conditions were the best treatments. Due to the favorable effects of adding a new species to the crop ecosystem, intercropping of these plants can be substituted for sole cultivation.

  Keywords: Forage quantity, intercropping pattern, Legumes, medicinal plants, Planting time
 • Hossein Movahedi, Khodadad Mostafavi, Majid Shams *, Ahmadreza Golparvar Pages 155-163

  Sesame is one of the most important oil, industrial and medicinal plants. Sesame is cultivated in a large area of tropical and subtropical regions. In this study, fifteen sesame genotypes are cultivated to identify superior genotypes in terms of yield and stability (minimum environmental impact) in four locations of Arak, Birjand, Karaj, and Shiraz for two years. In combine variance analysis, the year effect and yaer × location, genotype × year and genotype × location × year were meaningful. The first and second main components in bipod analysis explained 84.06 and 8.40 (92.46 in total), respectively, the percentage of changes due to the impact of the environment on genotypes. According to the plots, genotypes in Arak, Birjand, and Shiraz have a high correlation with each other. The best genotypes in Arak, Birjand, Karaj, and Shiraz were Darab 14, Safiabad 1, local Ahvaz, and local Isfahan. Also in the Karaj location, Fars local cultivar, Khondab local cultivar, and Darab 1 were evaluated as superior. In general, the best genotypes in this trait in terms of yield and high stability were two genotypes, Safiabad 1 and local Khondab. In contrast, TS-3 and Yellow White genotypes were the most unstable in addition to low yield compared to other genotypes. Genotypes in the Shiraz environment had the least impact on the environment and in the Birjand environment had the maximum impact. The study areas of this experiment were divided into two megaenvironment, the first inclouds Arak, Birjand and Shiraz, and second inclouds Karaj.

  Keywords: Effect of genotype × environment, Grain yield stability, Compatibility, Multi-dimensional, GGE biplot
 • Abdolhadi Hossein Zadeh, Hosein Mirzaie-Nodousha, Mohammadreza Bihamta Pages 165-176

  In order to study existing genetic variation within populations and within the Nepeta racemosa species the research was performed on two populations of the species to investigate genetic architecture of existing variation of the two populations. In this regard, at full maturity, seed was collected based on single plants from two habitats of the species, during 2018, to be investigated as half-sib families. Field experiment was performed based on a three times replicated randomized complete block design, in which eight morphologic characters were recorded on 277 single plants from 20 half-sib families of the two populations. Genetic variance components were estimated using biometrical variance components of the two populations, based on which heritability of the characters were also estimated. Results of analysis of variance showed that family effect component was highly significant for majority of the studied traits on the two populations. Based on the genetic variance components, the family component of variance was more effective than progeny component for the first population. Almost the same situation with minor differences was observed on the second population. In spite of small size of the studied populations, high heritability values of several traits indicated their suitable genetic potential. Although significant genetic variation and high heritability values were observed on most of the studied traits, Constituting artificial gene pools, using the families with high performances could be a dual purposes strategy, in order to conserve the valuable gene pool as well as utilizing their potentials in breeding programs.

  Keywords: Genetic, Variation, heritability, morphologic, Nepeta
 • Hassan Zali *, Ali Barati, Alireza Pour-Aboghadare, Ahmad Gholipour, Shirali Koohkan, Kamal Shahbazi, Akbar Mazooghian, Mehdi Jabari, Omid Poodineh, Masoome Kheirgoo Pages 177-191

  This study was conducted to investigate the yield stability and determine the portion of some Morpho-phonological traits in the GEI effect in barley. For this purpose, a total of 20 barley genotypes were investigated at five tropical research stations of Iran during the 2018-2020 cropping seasons. In all trials, a RCBD with three replications was used. Stability analysis was performed using two set of stability models including parametric statistics and REML/BLUP-based statistics. The results of parametric were pooled in genotype SIIG as a unique stability index. Morpho-phonological data were analyzed using the path analysis. The days-to heading (X1) and days-to maturity (X2), plant height (X3), and 1000-kernels weight (X4) were considered to be sequential traits for the development of grain yield productivity (Y). Based on results, genotypes G6, G2, G3, G5, G13, G17, G11, G12 and G14 with greater grain yield than average grain yields and high values of stability statistics were identified as desirable genotypes in terms of yield performance and stability. Furthermore, three BLUP-based statistics, HMGV, RPGV and HMRPGV, were recognized genotypes G20, G6, G2, G3, G11, G12 and G17 as the high-yielding and stable genotypes. In total, lines G6, G3 and G11, which were superior in both methods, were selected. The results of path analysis revealed that DHE has a positive relationship with grain yield; hence more emphasis should be placed on selection based on spike emergence later to improve the yield potential of barley in warm regions of Iran.

  Keywords: stability analysis, SIIG index, Morpho-phonological traits, BLUP, REML
 • Sadegh Nasirpour, MohammadReza Jahansouz, Ali Ahmadi, Esmaeil Afshoon Pages 193-204

  In order to study the effect of different tillage systems and irrigation levels on corn yield, an experiment was conducted as split plot in the form of randomized complete blocks with three replications in the research farm of the University of Tehran in 2016. The main factor in this experiment was tillage with two levels (no tillage and conventional tillage) and the secondary factor was irrigation levels with three levels (without water stress, moderate water stress and severe water stress based on 75, 110 and 150 mm evaporation from Evaporation pan surface, respectively) was considered. The results showed that the effect of tillage on grain yield and water use efficiency was significant at 1 and 5% probability level, respectively. Also, the effect of irrigation levels on plant height, grain number per panicle, grain yield, biological yield and water use efficiency was significant at 1% probability level and on 1000-grain weight at 5% probability level. Maximum plant height(100.38 cm), number of seeds per panicle (2408), 1000-seed weight (31.33 gr), grain yield (5843 kg.ha-1),and biological yield (11575 kg.ha-1) was obtained from irrigation based on no water stress treatment (75 mm evaporation from the surface of the evaporation pan) and the maximum water use efficiency (1.15 kg.m-3) was found from severe drought stress (150 mm evaporation from the surface of the evaporation pan). Also, no tillage method increased grain yield (16.25%) and water use efficiency (13.72%) compared to conventional tillage method.

  Keywords: Biological yield, Harvest index, Plant height, Thousand grain weight, Water use efficiency
 • Hosein Hatef Heris, Saeid Zehtab Salmasi *, Mehdi Arzanlou Pages 205-219

  The aim of this study was to investigate the effect of Trichoderma species and mycorrhizal fungi on increasing yield, percentage and amount of dill essential oil in greenhouse conditions. For this purpose, a factorial experiment was conducted in the form of a randomized complete block design with three replications. For this experiment, the roots of two Anethum graveolens (Dill) species i.e. Tabriz local cultivar and Long Island of Mammoth, were treated with the inoculums of Trichoderma isolates (Trichoderma harzianum Na-1ac and T. longibrachiatum BZ4-4) and two species of Mycorrhizal fungi (Rhizophagus irregularis and Glomus verciform). The results obtained from this study showed that the highest chlorophyll index was related to T. harzianum with amount of 4.03 and the lowest was related to G. verciform with amount of 2.27. Also, the highest chlorophyll b was related to T. harzianum × local cultivar of Tabriz with amount of 11.28 µg/ml and the lowest was related to T. longibrachiatum × local cultivar of Tabriz with amount of 2.36 µg/ml. The highest percentage of colonization was related to the treatment of Long Island × R. irregularis cultivar (77%) and the lowest percentage was related to the local cultivar × G. verciform (29%). In terms of essential oil content, the highest percentage of essential oil was related to T. harzianum (2.39%) and the lowest was related to G. verciform fungus by 0.7%. Interactions (cultivar × fungus) were also significant on chlorophyll a, chlorophyll b and carotenoids and increased them.

  Keywords: Medicinal plant, Colonization, Carotenoid, yield, Biofertilizer
 • Ali Saboury, Majid Gholamhoseini *, Forrod Bazrafshan, Farhad Habibzadeh, Bahram Amiri Pages 221-234

  In order to investigate the quantitative and qualitative response of three sesame cultivars (Sesamum indicum L.) to different irrigation and fertilizer treatments, an experiment was conducted in the research farm of Karaj Seed and Plant Breeding Institute during 2016 and 2017. The experiment was performed as split-factorial plots in a randomized complete block design with three replications. Irrigation treatments at two levels including low irrigation regime (irrigation after 80% of usable soil moisture) and full irrigation (irrigation after 40% of usable soil moisture) in main and factorial plots with different amounts of nitrogen (0, 60 and 120 kg N ha-1) and sesame cultivars (Oltan, Dashtestan 2 and Naz single-branched) were placed in subplots. The results showed that in full irrigation conditions, application of 120 kg N ha-1 increased sesame seed yield by 83% compared to non-application. In contrast, this increase in yield in response to the application of nitrogen in low irrigation treatment was 40%. In general, the results showed that in full irrigation treatment, the use of nitrogen fertilizer for all three cultivars can be justified. Maximum grain yield was obtained in Oltan (1106 kg ha-1), Dashtestan 2 (1012 kg ha-1) and Naz single-branched (634 kg ha-1) cultivars with 115, 117 and 100 kg N ha-1, respectively. In contrast, in conditions of low irrigation, in none of the cultivars, grain yield higher than 500 kg N ha-1 was not achieved even with high amounts of nitrogen (60 and 120 kg N ha-1).

  Keywords: Deficit irrigation, nitrogen, Percentage of grain oil, Percentage of grain protein, Grain yield
 • Robab Mahmoudi, Ali Ahmadi, Alireza Abbasi Pages 235-248

  Stem water soluble carbohydrates are one of the major sources of assimilates for seed filling in photosynthesis limitation conditions. The objective of this study was to evaluate the remobilization potential of wheat varieties by potassium iodide. 22 wheat cultivars as sub plots were cultivated in a split plot design with three replications in two growing seasons 2015- 2017 and application and no application of potassium iodide (KI) were main plots. Yield, the number of seed per spike, remobilization, and contribution of remobilization in grain yield were estimated. Significant genotypic variation among cultivars was observed under both normal and KI application. Current photosynthesis elimination decreased the average seed weight per spike by 46%. Grain yield per spike in some cultivars such as Shoosh, Pishgam and Arta and Zare was decresed significantly (up to 65%). The average of grain number per spike was 38 in control, but the application of potassium iodide reduced it to 24% (29 grain per spike). The results of this study showed that the inhibition of current photosynthesis increased the remobilization of assimilate from 3% to 44% in different cultivars. According to the results of cluster analysis, Karim, Shebrang, Hamoon, Pishgam and Dena cultivars had high and also Zare, Chamran and Shush cultivars had low remobilization potentials.

  Keywords: Chemical desiccation, photosynthesis inhibition, remobilization, stem storage, terminal drought stress