فهرست مطالب

آبخوان و قنات - سال سوم شماره 2 (پیاپی 5، پاییز و زمستان 1400)
 • سال سوم شماره 2 (پیاپی 5، پاییز و زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رضا دهشیبی*، فاطمه شیرزادی، عباس خاشعی سیوکی صفحات 1-13

  با توجه به اهمیت ارزیابی وضعیت کیفیت آب های زیرزمینی برای مصارف صنعتی و کشاورزی، این پژوهش به بررسی کیفیت آب زیرزمینی در منطقه خراسان جنوبی و بررسی پیوستگی مکانی متغیر هدایت الکتریکی در این منطقه پرداخته است. از نرم افزارهای Isatis و Surfer جهت نمایش گرافیکی تغییرات پارامترهای کیفی در محدوده منطقه مطالعاتی و انجام شبیه سازی گاوسی متوالی جهت بررسی پیوستگی مکانی بین متغیر هدایت الکتریکی استفاده شد. بعد از نرمال سازی داده ها، به مدل سازی پرداخته شد، به طوری که ابتدا واریوگرام ترسیم شد و سپس مدل مناسب، جهت برازش به واریوگرام تجربی بر اساس کمترین خطای SSR، با استفاده از ارزیابی متقابل بهترین مدل واریوگرام از بین مدل های (کروی، توانی، کوبیک و...)، انتخاب و مدل سازی انجام شد. بعد از مرحله مدل سازی به انجام شبیه سازی گاوسی پرداخته و نقشه پیوستگی مکانی متغیر هدایت الکتریکی ارایه شد. نتایج حاصل از آمار مقدماتی نشان داد از نظر طبقه بندی هدایت الکتریکی جهت شوری، اکثر مناطق نمونه برداری، دارای هدایت الکتریکی2250-750 و بالاتر از2250 هستند. در ادامه، پیوستگی مکانی متغیر بررسی شد. نقشه احتمال وجود مقادیر، با هدایت الکتریکی بالاتر از 750 میکروموهس بر سانتی متر نشان داد که اکثر مناطق دارای هدایت الکتریکی بالایی هستند. مطالعه آمار مقدماتی بر روی طبقه بندی درصد سدیم در آب های کشاورزی در منطقه مورد مطالعه نیز نشان داد که درصد سدیم اکثر نقاط نمونه برداری، بین 40 تا 60 درصد است.

  کلیدواژگان: ایساتیس، زمین آمار، شبیه سازی گاوسی، کیفیت
 • افزایش اثربخشی سیستم های زهکشی زیرزمینی با استفاده از شاخص ارزیابی چرخه حیات
  عبدالله درزی*، علی متولی، مهدی کیخا صفحه 2

  پایداری سیستم های زهکشی زیرزمینی وابستگی زیادی به پایداری اکوسیستم های پذیرنده زه آب دارد. در این تحقیق، با استفاده از مفهوم ارزیابی چرخه حیات، میزان اثربخشی سیستم های مختلف زهکشی زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز طی دو فصل کشت کلزا از یک مزرعه دارای سه نوع سیستم زهکشی زیرزمینی معمولی متشکل از عمق 9/0 متر و فاصله 30 متر (D0.9L30)، عمق 65/0 متر و فاصله 30 متر (D0.65L30) و عمق 65/0 متر و فاصله 15 متر (D0.65L15) و یک سیستم زهکشی زیرزمینی دو عمقی متشکل از چهار خط زهکش به فاصله 15 متر و با اعماق 65/0 و 9/0 متر به صورت یک درمیان (Bilevel) تهیه شد. همچنین یک کرت فاقد لوله زهکش زیرزمینی نیز به عنوان تیمار (Control) انتخاب شد. پس از برداشت برنج، کلزا به عنوان کشت متناوب با برنج در این اراضی کشت گردید. در مدت مطالعه، میزان مصرف نهاده ها و تلفات آنها به همراه سایر عملیات های مدیریتی و زراعی ثبت شد. تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی سیستم کشت با استفاده از نرم افزار SIMAPRO 9.0 انجام شد. از میان منابع ورودی، انتشار مستقیم از سطح مزرعه، کود اوره و کاربرد ماشین آلات کشاورزی به ترتیب بیشترین سهم را در اثرات زیست محیطی ناشی از کشت کلزا داشتند. بررسی اثرات نهایی نشان داد که سیستم زهکشی Bilevel کارایی مناسب تری نسبت به تیمار کنترل و سایر تیمارهای زهکشی زیرزمینی داشت به طوری که باعث کاهش 4/17 درصدی اثرات زیست محیطی نسبت به تیمار کنترل شد.

  کلیدواژگان: تناوب زراعی، پایداری محیط زیست، شالیزار، معیارهای طراحی
 • رتبه بندی فازی اثرات بالا آمدن آب زیرسطحی در شهرهای فاقد شبکه فاضلاب بر سازه های آبی زیرزمینی (مطالعه موردی شهر کرمان)
  حسین ریاحی مدوار* صفحه 3

  بالابودن آب زیرسطحی شهر کرمان بر تاسیسات سامانه های آب و فاضلاب شهری اثرات تخریبی و چندگانه ای گذاشته است. در این تحقیق جهت شناسایی و رتبه بندی مخاطرات آب زیرسطحی کرمان بر سازه های آبی زیرزمینی (شبکه های توزیع آب شرب شهری، شبکه جمع آوری فاضلاب شهری، خطوط انتقال آب و ایستگاه های پمپاژ زیرزمینی)، در ابتدا تحلیل وضعیت تراز آب زیرسطحی شهرکرمان انجام شد. آسیب ها با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و رتبه بندی بونیسون باکلی انجام شد. طبق نتایج رتبه بندی فازی، مخاطرات مخرب بهداشتی زیست محیطی با وزن نسبی 34/0، اثرات مخرب فنی عملکردی با وزن نسبی 27/0، اثرات مخرب اقتصادی با وزن نسبی 23/0، اثرات مخرب سازه ای- فیزیکی با وزن نسبی 15/0 به ترتیب اولویت قرار داشتند. در دسته آسیب های فیزیکی، درجه اهمیت و ریسک مخاطرات تشدید خوردگی لوله ها- آرماتورها- بتن و غیره (25/0) بالاترین رتبه را دارا بود. بر اساس وزن های حاصله برای درجه ریسک آسیب مخرب فنی عملکردی، کاهش قابلیت اعتماد و اطمینان (26/0)، کاهش و تغییر توان هیدرولیکی، رسوب گذاری ، نفوذ ریشه گیاهان به داخل لوله ها و گرفتگی (23/0)، تغییر در کمیت و کیفیت آب و فاضلاب: نفوذ آب زیرزمینی به داخل شبکه و برعکس (23/0) در درجه بالاتر قرار داشتند. همچنین عامل درجه اهمیت و ریسک نشت آلاینده ها از داخل شبکه آبفا به آب زیرزمینی و برعکس (26/0) دارای بالاترین رتبه در دسته آسیب های مخرب بهداشتی زیست محیطی بود. درنهایت در دسته آسیب مخرب اقتصادی و هزینه ای نیز ریسک افزایش هزینه نگهداری- تعمیرات و بازرسی-های دوره ای(31/0) بعنوان مهم ترین اثر مخرب شناسایی شد.

  کلیدواژگان: رتبه بندی فازی، آسیب پذیری سازه های آبی، آب زیرزمینی، شبکه فاضلاب شهری، تحلیل سلسله مراتبی
 • بررسی روند تغییرات منابع آب زیرزمینی و ارتباط آن با خشک سالی هواشناسی (SPI) (مطالعه موردی: در بافق)
  نظام تنی*، کمال امیدوار، راضیه عزیزی صفحه 4

  خشک سالی ها به طور موثری بر اقتصاد، محیط زیست، مهاجرت، کاهش سطوح آب های زیرزمینی و بسیاری از مشکلات دیگر، بشر را دچار چالش های جدی کرده است. هدف از این مطالعه بررسی روند تغییرات آب های زیرزمینی چاه های پیزومتری و اثر گذاری بارش بر روی نوسانات آب های زیرزمینی حوضه بافق طی دوره 14 ساله (1395-1382) است. در ادامه داده ها به صورت میانگین فصلی و سالانه تنظیم و تحلیل شد. بنابراین با استفاده از روش آماری ناپارامتری من-کندال معنی داری روند بارش و تراز آب های زیرزمینی بررسی شد. همچنین با استفاده از روش برآورد کننده شیب خط سنس، میزان شیب خط روند آزمون شد. نتایج نشان داد که به طورکلی در بارش ایستگاه بافق روند معنی داری وجود ندارد. اما خروجی آماره آزمون سنس در سطوح احتمال 99% و 95% تایید کننده افزایش 8/0 میلیمتری بارش در هر سال است. همچنین مشخص شد در اکثر چاه های مورد نظر تراز آب روند نزولی دارد. این مقدار کاهش در حوضه هر چاه متفاوت است و در هر سال به ترتیب در چاه شماره 81 کاهش50 سانتیمتری، چاه شماره 7 و 39 کاهش 40 سانتیمتری، چاه شماره 16 و 11 به ترتیب کاهش 20 سانتیمتری را در روند سطح آب های زیرزمینی ثبت کرده اند. همچنین مشخص شد بین نوسانات بارش و تغییرات سطح آب های زیر زمینی (GRI) در چاه های پیزومتری شماره 7 و74 در مقیاس 3 ماهه همبستگی معنی داری در سطح معنی داری 05/0 که با افزایش مقیاس زمانی 6 تا 48 ماهه میزان همبستگی در سطح اطمینان 01/0 می شود.

  کلیدواژگان: خشکسالی، روند، بافق، شاخص GRI، بارش
 • مهدی بهرامی*، سارا رجبی صفحات 14-23

  در سه دهه اخیر حفر تعداد زیادی چاه مجاز و غیر مجاز باعث کاهش سطح آب زیرزمینی در بسیاری از آبخوان های کشور شده است. به منظور بهبود این شرایط می بایست میزان بهره برداری از منابع آب زیرزمینی را با در نظر گرفتن فاصله مناسب بین چاه ها و قنوات کنترل نمود. از این رو برای هر چاه در حال بهره برداری حریمی در نظر گرفته می شود. در این پژوهش با استفاده از روابط تجربی (زیشارد، کمفورت و دوپویی)، روش شعاع ثابت محاسبه ای (CFR) و معادلات هیدرولیکی، مدل های محاسباتی کامپیوتری ارایه شد و به بررسی و محاسبه حریم کمی 4 حلقه چاه با سه دبی 8، 11 و 16 لیتر بر ثانیه در شهرستان کوار (استان فارس) پرداخته شد. حریم چاه های محاسبه شده توسط رابطه دوپویی برای چاه های شماره 1 تا 4 به ترتیب 16/6، 10/5، 14/7 و 01/5 متر به دست آمد که بسیار کوچک و دور از واقعیت بودند. نتایج نشان داد که روابط کمفورت، زیشارد و شعاع ثابت محاسبه ای (CFR) نسبت به روش دوپویی برتری داشت. همچنین عوامل موثر بر حریم چاه نیز مورد بررسی قرار گرفت. از آنجا که میزان آبدهی چاه، هدایت هیدرولیکی، مدت زمان پمپاژ و قابلیت انتقال رابطه مستقیمی با حریم چاه دارند در این پژوهش نیز با افزایش این عوامل حریم چاه افزایش یافت. اما ضریب ذخیره بر خلاف این عوامل دارای رابطه معکوس با حریم چاه است و با افزایش مقدار ضریب ذخیره، حریم چاه کاهش یافت. به طور کلی طبق نتایج به دست آمده در صورت وجود پارامترهای قابل اعتماد برای منطقه استقرار چاه ها، می توان از این مدل کامپیوتری به عنوان یک ابزار مفید برای تعیین حریم کمی چاه بهره جست، که در مقایسه با سایر روش ها با دقت و سهولت بیشتری حریم کمی منابع را محاسبه می نماید.

  کلیدواژگان: پارامترهای هیدرودینامیکی، حریم کمی، دوپویی، زیشارد، کمفورت
 • نفیسه ایزدی*، عباس خاشعی سیوکی، محسن پوررضا بیلندی، رضا هاشمی صفحات 24-32

  امروزه یکی از مشکلات آب آشامیدنی حاصل از آب زیرزمینی، کیفیت آن است. بسیاری از مواد حل شده در آب نامطلوب هستند. مواد معدنی، گازها و موادآلی حل شده در آب ممکن است موجب بروز رنگ، طعم و بوی نامطلوب شوند. برخی از ترکیبات شیمیایی ممکن است سمی باشند و برخی از اجزای آلی محلول به اثبات رسیده است که سرطان زا هستند. البته باید توجه داشت که تمامی مواد محلول در آب نامطلوب نیستند، اما میزان مواد محلول مطلوب در آب بسیار اندک است. در این مطالعه کیفیت آب آبخوان دشت بیرجند با استفاده از شاخصی به نام شاخص آلودگی آب های زیرزمینی (PIG) سنجیده می شود. این شاخص، کیفیت آب های زیرزمینی را از نظر شیمیایی مورد ارزیابی قرار می دهد.  شاخص PIG غلظت اندازه گیری شده در نمونه های آب را با توجه به حد مجاز در استانداردهای آب آشامیدنی جهانی (WHO) کمی می کند. بدین منظور نقشه های پهنه بندی پارامترهای شیمیایی موثر در شاخص PIG  شامل کلر، سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، TDS، pH، بی کربنات، سولفات با استفاده از نرم افزار Arc GIS(10.3) تهیه شد؛ سپس محاسبات شاخص PIG در نرم افزار GIS انجام و نقشه شاخص آلودگی آب های زیرزمینی رسم شد. طبق طبقه بندی 25/43 درصد از کل مساحت آبخوان دارای آلودگی کم و ناچیز، 9/47 درصد از مناطق دارای آلودگی متوسط ، 22/8 درصد آبخوان دارای آلودگی زیاد و 63/0 درصد دارای آلودگی بسیارزیاد است. این مطلب نشان می ‏دهد آلودگی آبخوان دشت بیرجند به عناصر شیمیایی متوسط بوده و عدم رعایت مصرف بهینه از آب ‏های زیرزمینی می‏ تواند سبب افزایش آلودگی در آبخوان شود.

  کلیدواژگان: شاخص PIG، استاندارد WHO، آبخوان بیرجند، پارامترهای شیمیایی
 • محمدرضا بخشی*، ملیحه فلکی، سارا محبی پور صفحات 33-44

  نقش دانش بومی که حاصل تجربیات چند هزار ساله پیشینیان بوده و در طول زمان با عمل توام شده، در مدیریت منابع آبی بخش کشاورزی غیر قابل انکار است. باغداران خراسان جنوبی نیز با درک محدودیت منابع آبی و به ویژه قنوات، با تکیه بر دانش بومی خود درصدد تطبیق نوع و سطح کاشت محصولات خود با این محدودیت بوده اند. پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش دانش بومی آبیاری در تعیین الگوی کاشت محصولات باغی با تاکید بر نقش قنات در سطح 15روستای منطقه القورات از توابع بخش مرکزی شهرستان بیرجند انجام شد. این تحقیق، از لحاظ هدف کاربردی و به شیوه پیمایشی انجام شده است. جمع آوری داده‏ها از طریق انجام مصاحبه‏های باز و عمیق، مشاهده مستقیم و بررسی اسناد و مدارک صورت گرفت. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 146 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و سپس پرسشنامه‏های محقق ساخته به صورت تصادفی توسط باغداران تکمیل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد دانش بومی آبیاری در تعیین الگوی کاشت محصولات باغی موثر بوده است و بین متغیر دبی قنات و الگوی کاشت محصولات باغی شامل نوع، آرایش و نحوه استقرار و تراکم درختان باغی، رابطه معنی‏داری وجود دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که باغداران منطقه مورد مطالعه به لحاظ مدیریت بهینه مصرف آب از دانش بومی غنی برخوردار بوده و می‏توان با تلفیق آن با دانش فنی، جهت سیاست گذاری در بخش کشاورزی و باغداری از آن بهره برداری نمود.

  کلیدواژگان: دانش بومی، قنات، الگوی کاشت، خراسان جنوبی
|
 • Reza Dehshibi *, Fatemeh Shirzadi, Abbas Khashei Siuki Pages 1-13

  Considering the importance of assessing the status of groundwater quality for industrial and agricultural uses, this study investigates the quality of groundwater in the South Khorasan region and examines the spatial continuity of the variable electrical conductivity in this region. Isatis and Surfer softwares were used to graphically display the changes of qualitative parameters in the study area and to perform sequential Gaussian simulations to investigate the spatial continuity between the electrical conductivity variables. After normalizing the data, modeling was performed, so that first the variogram was drawn and then the appropriate model to fit the experimental variogram based on the least SSR error, using cross-evaluation of the best variogram model among the models (spherical, power, cubic, etc), Selection and modeling were performed. After the modeling stage, Gaussian simulations were performed and the spatial continuity map of the electrical conductivity variable was presented. The results of preliminary statistics showed that in terms of electrical conductivity classification for salinity, most sampling areas have an electrical conductivity of 2250-750 and above 2250. Next, the spatial coherence of the variable was investigated. The probability map of values with an electrical conductivity higher than 750 μM / cm showed that most areas have high electrical conductivity. The study of preliminary statistics on the classification of sodium content in agricultural waters in the study area also showed that the sodium percentage of most sampling points is between 40 and 60%.

  Keywords: Isatis, statistical context, Gaussian simulation, water quality
 • Increasing the effectiveness of subsurface drainage systems using life cycle assessment index
  Abdullah Darzi-Naftchali *, Ali Motevali, Mahdi Keikha Page 2

  The sustainability of subsurface drainage systems is highly dependent on the sustainability of drainage water receiving ecosystems. In this study, using the concept of life cycle assessment, the effectiveness of different subsurface drainage systems was investigated. Required field data were prepared during two canola growing seasons from a field with three types of conventional subsurface drainage system consisting of 0.9 m depth and 30 m spacing (D0.9L30), 0.65 m depth and 30 m spacing (D0.65L30) and a depth of 0.65 m and a spacing of 15 m (D0.65L15) and a bilevel subsurface drainage system consisting of four drain lines at a spacing of 15 m and with depths of 0.65 and 0.9 m as alternate (Bilevel). Also, a plot without subsurface drain pipe was selected as a Control. After rice harvest, canola was cultivated in the area. During the study period, the consumption of inputs and their losses along with other management and agricultural operations were recorded. The environmental impact analysis of the cropping system was performed using SIMAPRO 9.0 software. Among the input sources, direct emission from the field, urea fertilizer and the use of agricultural machinery had the largest contribution in the environmental impact of canola cropping, respectively. Investigation of the final effects showed that the Bilevel drainage system had a better performance than the Control treatment and other subsurface drainage treatments, so that it reduced the environmental effects by 17.4% compared to Control.

  Keywords: crop rotation, Environmental sustainability, Paddy field, Design criteria
 • Fuzzy ranking the effects of subsurface water level rising in un-sewer network cities on the underground water structures (Case study: Kerman city)
  Hossien Riahi-Madvar * Page 3

  The rising of subsurface groundwater level has different multiple damages on the water and wastewater infrastructures in the Kerman city. In the current study to infer the damage effects of rising water level on the underground water structures (urban water distribution networks, sewer collection network, water transfer lines and underground pumping stations) firstly the water level changes are studied, then the FAHP is used to infer and ranking the destructive effects. based on the results of fuzzy ranking, healthy and environmental destructive effects with 0.34 relative weight are the most important one. The operational and performance damages with 0.27 relative weight, the structural and physical damages with 0.15 relative weights are ranked. In the physical class of damages, the corrosive damage of pipes and concretes with 0.25 relative weight has the highest level of risk. In the physical class of damages, the reduction in reliability and insurance has 0.26 relative weight followed by reduction of hydraulic power, sedimentation and entering the roots with 0.2 relative weight, and changes in water and wastewater quality and quantity have the relative weight 0.23. Also, the leakage of the pollutants from and into the water-wastewater networks have the relative weight 0.26 in the class of health and environmental damages. Finally, in the class of economical and cost damages the risk of increasing in the operation and maintenance of the networks with 0.31 relative weights identified as the most important destructive damage.

  Keywords: Fuzzy ranking, Vulnerability of water structures, Groundwater, sewer network, Analytical Hierarchy Process
 • Investigating the trend of changes in groundwater resources and its relationship with meteorological drought (SPI) (Case study: in Bafgh)
  Nezam Tani *, Kamal Omidvar, Razye Azizi Page 4

  Droughts, which affect the economy, the environment, migration, groundwater depletion, and many other problems, have posed serious challenges to humans. The aim of this study was to investigate the trend of groundwater changes in piezometric wells and the effect of precipitation on groundwater fluctuations in the Bafgh Basin during a 14-year period (2003-2016). The data were then adjusted and analyzed on a quarterly and annual average. Therefore, using the non-parametric Mann-Kendall statistical method, the significance of precipitation trend and groundwater level was investigated. Also, using Sen's line slope estimator method, the slope of the trend line was tested. The results showed that there is no significant trend in rainfall at Bafgh station. However, the output of Sen's test statistics at 99% and 95% probability levels confirms an increase of 0.8 mm of precipitation per year. It was also found that the water level is declining in most of the wells. This amount of reduction varies in the basin of each well and each year in well number 81, 50 cm decrease, wells number 7 and 39, 40 cm decrease, wells 16 and 11, respectively, have recorded a decrease of 20 cm in the groundwater level trend. It was also found that there was a significant correlation between precipitation fluctuations and groundwater changes (GRI) in piezometric wells No. 7 and 74 on a 3-month scale at a confidence level of 0.05, which increased with a time scale of 6 to 48 months. Confidence level 0/01 becomes significant.

  Keywords: Drought, trend, Bafgh, GRI index, precipitation
 • Mehdi Bahrami *, Sara Rajabi Pages 14-23

  In the last three decades, drilling a large number of authorized and unauthorized wells has reduced the groundwater level in many aquifers of Iran. In order to improve these conditions, the utilization of groundwater resources should be controlled by considering the appropriate capture zones between wells and qanats. Therefore, a capture zone is considered for each well in operation. In this study, using empirical relationships (Zishard, Comfort, and DuPuit), calculated fixed radius method, and hydraulic equations, computer computational models were presented and the capture zone of ​​4 wells with three flows of 8, 11, and 16 L/s was investigated and calculated in Kavar county (Fars Province). The capture zones calculated by the DuPuit relationship for wells 1 to 4 were 6.16, 5.10, 7.14, and 5.01 m, respectively, which were very small and far from reality. The results showed that Zishard, Comfort, and CFR methods were superior to the DuPuit relationship. Factors affecting the well capture zone were also examined. Since well discharge rate, hydraulic conductivity, pumping time, and transmissivity are directly related to capture zone, with increasing these factors, capture zone also increased. However, unlike the previous factors, the storage coefficient has an inverse relationship with the capture zone and with increasing the amount of storage coefficient, the capture zone decreased. In general, according to the obtained results, if there are reliable parameters for the well location, this computer model can be used as a useful tool to determine the capture zone.

  Keywords: Hydrodynamic Parameters, Capture Zone, DuPuit, Zishard, Comfort
 • Nafise Izadi *, Abbas Khasheisiuki, Mohsen Pourreza Bilondi, Reza Hashemi Pages 24-32

  Today, one of the problems with drinking water from groundwater is its quality. Many substances dissolved in water are undesirable. Minerals, gases, and organic matter dissolved in water can cause unpleasant colors, tastes, and odors. Some chemical compounds may be toxic, and some soluble organic components have been shown to be carcinogenic. Of course, it should be noted that not all water-soluble substances are undesirable, but the amount of desirable water-soluble substances is very small. In this study, the water quality of Birjand plain aquifer is measured using an indicator called groundwater pollution index (PIG). This index evaluates the quality of groundwater chemically. The PIG index quantifies the concentration measured in water samples according to the limit in the World Drinking Water Standards (WHO). For this purpose, zoning maps of chemical parameters affecting the PIG index including chlorine, sodium, potassium, calcium, magnesium, TDS, pH, bicarbonate, sulfate were prepared using Arc GIS software (10.3); Then PIG index calculations were performed in GIS software and groundwater pollution index map was drawn.According to the classification, 43.25% of the total aquifer area is low and insignificant pollution, 47.9% of the areas are moderately polluted, 8.22% of the aquifer is highly polluted and 0.63% is highly polluted. This indicates that the pollution of the aquifer of Birjand plain is moderate to chemical elements and failure to observe the optimal use of groundwater can increase pollution in the aquifer.

  Keywords: PIG Index, (WHO) Standard, Birjand aquifer, Chemical Parameters
 • Bakhshi Mohammad Reza *, Malihe Falaki, Sara Mohebbi Pour Pages 33-44

  The role of indigenous knowledge, derived from the experiences of millennia of predecessors and integrated over time, in the management of agricultural water resources is undeniable. South Khorasan gardeners, by understanding the limitations of water resources and relying on their indigenous knowledge, have sought to adapt the type and level of planting of their crops to this limitation. The purpose of this study was to investigate the role of indigenous irrigation knowledge in determining the pattern of planting of horticultural crops with emphasis on the role of Qanats in 15 villages of Alqurat district of central part of Birjand County. This research has been applied in terms of purpose and survey method.Data were collected through in-depth interviews, direct observation and document review. Using Cochran formula, 146 individuals were selected as sample size and then gardeners randomly filled out the researcher-made questionnaires. SPSS software was used for data analysis. The results showed that indigenous irrigation knowledge was effective in determining the pattern of planting crops and there was a relationship between the Qanat discharge and the pattern of planting crops including the type, arrangement and method of establishment and trees density. The findings of the study show that the gardeners of the study area have rich indigenous knowledge in terms of optimal water consumption management and can be used for policy making in agriculture and horticulture by combining it with technical knowledge.

  Keywords: Indigenous knowledge, Planting Pattern, South Khorasan, Qanat