فهرست مطالب

گیاه پزشکی کاربردی - سال دهم شماره 2 (پیاپی 30، اسفند 1400)
 • سال دهم شماره 2 (پیاپی 30، اسفند 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/27
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد ثمری، مژده ملکی*، داریوش شهریاری، ندا خردپیر صفحات 59-66
  بلایت آسکوکیتایی ناشی از Ascochyta rabiei یکی از مهمترین عوامل کاهش دهنده عملکرد نخود در سراسر دنیاست. به علت اهمیت این بیماری و همچنین با هدف کاهش اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از روش های مبارزه شیمیایی متداول، اسانس های گیاهی با خاصیت ضد قارچی می توانند گزینه مناسبی برای مدیریت بیمار گر باشند. در این تحقیق، اثر بازدارندگی اسانس هشت گیاه آویشن، زیره، مرزه، پونه، نعنا، ترخون، زنیان و رازیانه در پنج غلظت در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. صفاتی از قبیل درصد بازدارندگی از رشد میسلیوم، حداقل غلظت بازدارندگی از رشد، سرعت رشد کلنی پس از تیمار در شرایط آزمایشگاهی و درصد شدت بیماری در شرایط گلخانه ای مطالعه شدند. برای آزمایش گلخانه ای از اسانس هایی که بهترین بازدهی را در شرایط آزمایشگاهی نشان دادند، در مقایسه با قارچ-کش رورال تی اس و شاهد آلوده و سالم استفاده شد. نتایج نشان داد که رازیانه بیشترین درصد بازدارندگی را در بین گیاهان مورد بررسی داشت. در شرایط گلخانه نیز تیمار دو گیاه آویشن و رازیانه پایین ترین شاخص بیماری را در گیاهان میزبان ایجاد نمودند. بنابر نتایج این تحقیق می توان محتمل دانست که اسانس و عصاره دو گیاه رازیانه و آویشن گزینه های مناسب تری برای کاربرد در برنامه مدیریت این بیماری در مقایسه با شش گیاه مورد بررسی بودند.
  کلیدواژگان: نخود، بلایت، برق زدگی، اسانس گیاهی، بازدارندگی
 • مجتبی تنها، ندا خردپیر* صفحات 67-80
  قارچ خوراکی به عنوان یکی از منابع درآمد زایی صنعتی و تجاری در سراسر جهان، محصولی غنی از پروتیین است که با توجه به نوع بستر پرورش مورد حمله گونه های مختلفی از عوامل زیان آور قرار می گیرد. در این تحقیق، طی دو نوبت نمونه برداری در مراحل بذر پاشی و غلاف دهی قارچ، از شش کارگاه تولید قارچ خوراکی دکمه ای در شهرستان زرندیه، استان مرکزی اقدام به جمع آوری نمونه های بند پایان موجود در بستر پرورش قارچ خوراکی گردید. نمونه ها به کمک قیف برلیز جدا سازی و در الکل اتانول 70 درصد نگهداری و سپس با استفاده از کلید های معتبر تا سطح گونه شناسایی شدند. سپس به منظور تعیین سطح اهمیت گونه ها، درصد فراوانی هر گونه محاسبه و به کمک روش های آماری مقایسه گردیدند. در مجموع 1814 نمونه از بندپایان متعلق به 15 گونه در قالب 14 جنس و 11 خانواده جمع آوری گردیدند. گونه Tyrophagus putrescentiae با بیشترین فراوانی (06/2 ± 91/18 درصد) و اختلاف معنی دار با سایر نمونه ها تشخیص داده شد. در مرتبه دوم و سوم به ترتیب گونه های Megaselia halterata (84/1 ± 83/14 درصد) و Lycoriella auripila (47/0 ± 78/11 درصد) با اختلاف معنی دار نسبت به سایر گونه ها، دارای بیشترین فراوانی بودند. از مجموع گونه های به دست آمده دو گونه شکارگر Atheta coriaria از راسته Coleoptera و کنه Macrocheles glaber شناسایی شدند. بیشتر گونه های یافت شده از تولیدی های قارچ خوراکی شهرستان زرندیه رژیم پوسیده خواری داشته و همراه با کمپوست آلوده به کارگاه وارد شده اند. گونه هایی نظیر M. halterata، Megaselia scalaris، L. auripila، Coboldia fuscipes و Tyrophagus putrescentiae با رژیم قارچ خواری جزء گونه های زیان آور با خسارت مستقیم به محصول قارچ خوراکی محسوب می شوند.
  کلیدواژگان: قارچ خوراکی، زرندیه، استان مرکزی، حشرات، کنه
 • فریبا اردشیر*، غلامعلی اکبرزاده شوکت، داوود شیردل صفحات 81-87
  کنه قرمز اروپایی Panonychus ulmi (Koch) از آفات مهم در باغات از جمله درختان سیب در نقاط مختلف کشور است. اثر بخشی کنه کش جدید آسکینوسیل (کنه مایت ® 15% SC,) روی کنه قرمز اروپایی درختان سیب در سه استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی در سال 1395 آزمایش شد. آسکینوسیل با دو غلظت 1 و 25/1 در هزار، با اسپیرودیکلوفن 5/0 در هزار و فنازاکویین 5/0 در هزار و شاهد (آب پاشی) مقایسه شد. ارزیابی با شمارش تعداد کنه های زنده روی سطح برگ های میزبان به ترتیب در 1 روز قبل از سم پاشی و 3، 7، 14 و 21 روز بعد از سم پاشی انجام شد. درصد تلفات توسط فرمول هندرسون-تیلتون محاسبه و توسط نرم ا فزارSAS  تجزیه آماری شد. در آذربایجان غربی بین تیمار ها در روز 3 و 7 اختلاف معنی دار بود و آسکینوسیل 25/1 در هزار و فنازاکویین در روز 3 بیشترین تاثیر را داشتند (%97). در آذربایجان شرقی در روز 3 همه کنه کش ها بالای 73 درصد تاثیر را نشان دادند. در روز 21 بعد از سم پاشی، اسپیرودیکلوفن و آسکینوسیل 1 در هزار بیشترین تاثیر را در مقایسه به بقیه تیمار ها داشتند (به ترتیب 25/75% و 07/65%). در خراسان رضوی همه تیمار ها روز 14 بالای 93% تاثیر داشتند و اثر تیمار های آسکینوسیل 25/1 در هزار، اسپیرودیکلوفن و فنازاکویین در روز 3 مشابه بود (%100). نتایج نشان داد استفاده ازآسکینوسیل برای کنترل کنه قرمز اروپایی در باغات سیب با هر دو غلظت های 1 و 25/1 در هزار موثر بوده و می تواند جایگزین مناسبی برای کنه کش های قدیمی باشد.
  کلیدواژگان: آسکینوسیل، کنه قرمز اروپائی، سیب، کنترل شیمیایی
 • جواد محبوبی فولادی، جلال غلام نژاد*، ناصر محمدی صفحات 89-108
  کشت خیار به صورت گلخانه ای در ایران در سال های اخیر بسیار گسترش پیدا کرده است. در این بررسی، تاثیر اسانس آویشن دنایی و دو قارچ کش فوزتیل آلومینیوم (الیت) و متالاکسیل- مانکوزب (ریدومیل ام زد) برای بیماری بوته میری گیاه خیار گلخانه ای ناشی از شبه قارچ فیتوفتورا مطالعه شد. هر گلدان دارای یک گیاه به عنوان یک تکرار در نظر گرفته شد. در آزمون گلخانه ای اثر تیمار های مذکور بر روی فعالیت آنزیم های پراکسیداز، کاتالاز و همچنین آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز در گیاه خیاری که به وسیله شبه قارچ .Phytophthora sp آلوده شده بود، اندازه گیری شد. داده ها تحت طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت و از آزمون چند دامنه ای دانکن برای مقایسه میانگین ها استفاده شد. نتایج تاثیر تیمار های مختلف بر مکانیسم های دفاعی گیاه خیار نشان داد که بیشترین فعالیت سه آنزیم پراکسیداز، کاتالاز و همچنین آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز، مربوط به تیمار گیاه خیار آلوده تیمار شده با غلظت 150 پی پی ام قارچ کش فوزتیل آلومینیوم بود. در ششمین روز بعد از آلوده سازی با بیمار گر، میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز به ΔOD/Min/mg protein 95/1 رسید. روند فعالیت هر سه آنزیم تا روز ششم افزایشی و سپس کاهشی بود؛ به این صورت که در روز دهم بعد از آلوده سازی خیار ها با عامل بیمار گر، میزان فعالیت این آنزیم در تیمار فوزتیل آلومینیوم کاهش یافت و به ΔOD/Min/mg protein 29/1 رسید. تیمار استفاده از قارچ کش فوزتیل آلومینیوم در تمام روز های نمونه برداری نسبت به همه تیمار های دیگر دارای اختلاف معنی دار از نظر سطح فعالیت آنزیم بود. در کلیه روز های نمونه برداری، فعالیت آنزیم ها در تیمار متالاکسیل-مانکوزب به صورت معنی داری بیشتر از شاهد بود. در روز دهم بعد از نمونه برداری میزان فعالیت هر سه آنزیم، در تمام تیمار ها نسبت به روز هشتم کاهش یافت، اما باز روند فعالیت آنزیم در هر سه تیمار مشابه سایر روز ها بود. به عبارت دیگر، همه تیمار ها قادر به افزایش فعالیت این آنزیم ها (کاتالاز و پراکسیداز)، نسبت به شاهد بودند. اما مهم تر از آن این آنزیم ها کاتالاز و پراکسیداز،  تحت تاثیر روز های نمونه برداری نیز بود. نتایج نشان داد که آویشن دنایی همراه با متالاکسیل- مانکوزب، در تمام روز های نمونه برداری قادر به القای آنزیم های دفاعی در برابر بیمار گر بود. به بیان دیگر اسانس این گیاه توانست در کنار القاگر های شیمیایی بر مکانیسم های دفاعی گیاه اثر گذاشته و از این راه، باعث کاهش خسارت بیمار گر ها به گیاه شود.
  کلیدواژگان: پوسیدگی طوقه، خیار، اسانس آویشن، فوزتیل آلومینیوم، متالاکسیل - مانکوزب
 • فرزانه لک، پیمان کرمانی*، سید حبیب شجاعی صفحات 109-118
  پژمردگی و پوسیدگی ریشه و طوقه خیار بر اثر Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum از بیماری های مهم و متداول این گیاه در ایران و دیگر کشور ها محسوب می شود. در این تحقیق بررسی تفاوت شدت بیماری زایی جدایه های این قارچ بیماری زا و میزان تاثیر هر یک از آنها بر رشد رویشی گیاه مورد بررسی قرار گرفت. بیماری زایی 50 جدایه که از بوته های خیار با علایم پژمردگی و زردی از مناطق مختلف ایران جدا سازی شده بودند، بر روی خیار رقم نگین مورد بررسی قرار گرفت. گیاهان مایه زنی شده و شاهد تا 14 روز در دمای 25 درجه سلسیوس قرار گرفتند. درصد وقوع بیماری با علایم پژمردگی و یا زردی و نیز درصد شدت بیماری و شاخص های رشدی شامل وزن ریشه و اندام های هوایی 10 روز پس از مایه زنی تعیین گردید. بین جدایه های مناطق مختلف، از نظر درصد وقوع بیماری، شدت بیماری و شاخص های رشدی در سطح 1% اختلاف معنی داری وجود داشت. بیشترین درصد وقوع بیماری در بوته های مایه زنی شده با جدایه های F-111-2، F-133-2 و H8 مشاهده شد و بیشترین شدت بیماری توسط جدایه هایF-111-2 ، F-160-12 و F-111-5 ایجاد گردید. جدایه های F-111-5، F-160-12 و F-121-4 بیشترین تاثیر را در کاهش وزن ریشه و همچنین جدایه های F-160-12، F-121-4 و F-111-10 بیشترین تاثیر را روی کاهش وزن تاج داشتند. بنابراین می توان جدایه F-160-12 را با اثر بخشی بر روی وزن تاج و ریشه و با بیشترین شدت بیماری به عنوان بیماری زا ترین جدایه معرفی نمود.
  کلیدواژگان: شدت بیماری زایی، Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum، شاخص های رشدی
 • جلال غلام نژاد* صفحات 119-133
  با ظهور دانش زیست شناسی مولکولی، عملکرد بسیاری از ژن ها با مطالعه فنوتیپ ژن های جهش یافته (Forward genetics) تا حدی مشخص شد و سر نخی از عملکرد ژن مورد نظر به دست آمد. سپس با اختراع روش تعیین توالی DNA در مقیاس گسترده، هزاران ژن در موجودات گوناگون بدون این که عملکرد شان مشخص باشد، شناسایی شدند. امروزه با استفاده از دانش ژنتیک معکوس، به عنوان کارآمد ترین روش ارزیابی نقش و عملکرد ژن ها در حال حاضر، عملکرد بسیاری از ژن های تعیین توالی شده، مشخص شده است. امروزه توالی بسیاری از ژن های موجودات زنده شناخته شده است، اما فنوتیپ این توالی ها اغلب ناشناخته مانده اند. بنابراین استراتژی های ژنتیک معکوس مورد توجه بسیاری از محققین ژنتیک قرار گرفته است؛ البته این استراتژی ها کاربرد مشابهی در همه موجودات ندارند. Reverse genetics  تکنیکی است برای کشف عملکرد ژن هایی که به وسیله تکنولوژی DNA sequencing تعیین توالی شده اند. در واقع در این روش، عملکرد ژن ها به وسیله مطالعه موجوداتی که عملکرد ژن های آن ها تغییر داده شده است، تعیین می شود. در گذشته تحقیقات به این صورت بود که مطالعات ژنتیکی با مطالعه فنوتیپ های جهش یافته صورت می گرفت؛ ولی امروزه با پیشرفت در علوم زیستی، پژوهشگران قادرند ویژگی های فنوتیپی منسوب به یک ژن خاص را تعیین نمایند.
  کلیدواژگان: ژنتیک معکوس، ژنومیکس، بیمارگر گیاهی
|
 • Mohammad Samari, Mojdeh Maleki *, Dariush Shahriari, Neda Kheradpir Pages 59-66
  One of the greatest biotic stress reducing potential yield in chickpea is Ascochyta blight caused by Ascochyta rabiei Pass. (Labr.) which is distributed worldwide. Due to its severity and to decreasing the environmental biological impact of chemical control, research on natural compounds like plant essential oils would be a helpful step in the disease management. In this study, the antifungal efficacy of essential oil of eight plants including thyme, savory, pennyroyal, mint, tarragon, fennel, cumin and ajwain at 5 concentrations in 3 replications under complete random design was evaluated. Characteristics like mycelial growth inhibition (MGI), inhibitory minimum concentration (IMC) and speed of colony growth after treatment were studied under laboratory condition. Pathogenicity index was studied under greenhouse condition by the selected plants through laboratory tests in comparison with the fungicide Rovral-TS and intact and infected controls. Result showed that at greenhouse, thyme and fennel showed the most inhibitory index in comparison with the rest six plants. Fennel showed the most effective MGI against Ascochyta blight at laboratory. The result of the present study show that thyme and fennel would be great options to be considered in the integrated management programs of chickpea Ascochyta blight.
  Keywords: Chickpea, plant essential oil, Ascochyta blight, inhibitory
 • Mojtaba Tanha, Neda Kheradpir * Pages 67-80
  Today mushroom cultivation has become one of the money making sources in industry and trade all around the world. Due to its production system, this rich nutritional product is under the attack of several pest agents. In this study, the arthropods existing in mushroom cultivation systems was collected through two production stages, spawning and casing from six production units in Zarandieh county, Marakazi province. Samples were separated by Berlese funnel and retained in Ethanol 70%; then identified by certified resources. The abundance of each species was caulcuated and the mean density of different species were compared statistically. In total, 1814 samples belonging to different orders of Insecta and Acari were collected. 790 samples were collected through spawning and 1024 samples through casing. Collected arthropods belonging to 15 species under 14 genera and 11 families. Tyrophagus putrescentiae was the most abundant species (18.91 ± 2.06%) with significant difference. Megaselia halterata (14.39± 1.88 %) and Lycoriella auripila (11.87 ± 0.47) were the most abundant species, subsequently. Among the collected species, two predators, Atheta coriaria and M. galber were identified. Most of the collected species were saprophagous and infected compost would be a possible way to introduce them into the mushroom cultivation systems. Samples like M. halterata, Megaselia scalaris, L. auripila, Colbodia fuscipes and T. putrescentiae were mycophagous and could make direct damage to mushroom product. Compost sterilizing would be an effective way to eliminate pest arthropods in mushroom cultivation systems.
  Keywords: Mushroom, Zarandieh, Markazi province, Insects, Mite
 • Fariba Ardeshir *, Gholam Ali Akbarzadeh-Shoukat, Davood Shirdel Pages 81-87
  European red mite Panonychus ulmi (Koch) is one of the most important pests in orchards including apple trees, across different parts of Iran. The effectiveness of the new acaricide acequinocyl was tested on the European red mite of apple tree in three provinces of West Azerbaijan, East Azerbaijan and Khorasan-e Razavi in 2016. Effect of acequinocyl 1 and 1.25 ml/lit was compared with spirodiclofen 0.5 ml/lit, phenazaquin 0.5 ml/lit, and control (watering). In order to determine the effectiveness of the treatment, the number of live mites on host leaves was recorded at one day before and 3, 7, 14 and 21 days after spraying. The percentage of efficiency of these treatments was calculated using Henderson-Tilton formula and the Analysis of Variance was done with SAS statistical software. In West Azerbaijan, there was a significant difference between treatments at 3 and 7 days and acequinocyl 1.25 ml/lit and phenazaquin were most effective in 3 days (97%). In East Azerbaijan, at 3 days, all acaricides showed more than 73% effectiveness. On the 21st day after spraying, spirodiclofen and acequinocyl (1 ml/lit.) had the highest effect compared to the other treatments (75.27% and 65.07% respectively). In Khorasan-e Razavi, all treatments were more than 93% effective at 14 days and the effect of acequinocyl 1.25 ml/l and phenazaquin treatments were similar (100%) on day 3. The results showed that acequinocyl at the both concentrations (1 ml/lit and 1.25 ml/lit) was effective in controlling European red mite on apple and could be a good alternative to older acaricides.
  Keywords: acequinocyl, Panonychus ulmi, apple, chemical control
 • Javad Mahboobi Fuladi, Jalal Gholamnezhad *, Naser Mohammadi Pages 89-108
  Growing of cucumbers in the form of a greenhouse in Iran has expanded a lot in recent years. In this study, the effect of Denai thyme essential oil and two fungicides, fustil aluminum and metalaxyl-mancozeb, were studied for greenhouse cucumber plant dieback disease caused by Phytophthora pseudofungus. In the greenhouse test, the effects of the mentioned treatments on the activity of peroxidase, catalase and phenylalanine ammonia-lyase enzymes in cucumber plants infected by Phytophthora sp. was contaminated, it was measured. The results of the effect of different treatments on the defense mechanisms of the cucumber plant showed that the highest activity of the three enzymes peroxidase, catalase and also the enzyme phenylalanine ammonialyase was related to the treatment of the infected cucumber plant treated with a concentration of 150 ppm fustil aluminum fungicide, which was on the sixth day after Contamination with the pathogen, the activity of the peroxidase enzyme reached ΔOD/Min/mg protein of 1.95. The trend of the activity of all three enzymes was increasing until the sixth day and then decreasing, so that on the tenth day after infecting cucumbers with the pathogen, the activity of this enzyme decreased in fustil aluminum treatment and reached 29/ΔOD/Min/mg protein. 1 receipt. The treatment using Fustil aluminum fungicide on all the days of sampling compared to all other treatments had a significant difference in terms of enzyme activity level. On all sampling days, enzyme activity in metalaxyl-mancozeb treatment was significantly higher than control. On the 10th day after sampling, the activity level of all three enzymes decreases in all treatments compared to the 8th day, but the process of enzyme activity in different treatments is the same as the rest of the days. In other words, all the treatments are able to increase the activity of this enzyme compared to the control, but more importantly, this enzyme is also affected by the days of sampling. The results showed that Danai thyme was able to induce defense enzymes against the pathogen on all sampling days. In other words, the essential oil of this plant can affect the defense mechanisms of the plant along with the chemical inducers, and in this way, reduce the damage caused by pathogens to the plant.
  Keywords: collar rot, cucumber, Thyme essential oil, Fustil aluminum, Metalaxyl-mancozeb
 • Farzaneh Lak, Payman Kermani *, Seyed Habib Shojaei Pages 109-118
  Fusarium wilt on cucumber caused by Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum is an important and common disease of cucumber in Iran. In this study, differences of pathogenicity between several isolates and their impact were assessed on the plant growth parameters. The pathogenicity of 50 isolates collected from cucumber plants with wilting and yellowing symptoms from different geographic areas of Iran, were examined on cucumber, Negin cultivar. The inoculated and control plants were placed at 25°C for 14 days. Disease severity and the weight of root and crown were measured 10 days post-inoculation. Studied factors showed significant difference at 1% level among isolates of F. oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum. The maximum percentage of disease was observed in plants treated by F-111-2, F-133-2 and H8; while the highest disease severity induced in plants treated by F-111-2, F-160-12 and F-111-5. F-111-5, F-160-12 and F-121-4 incited the most decrease in root weight. The crown weight decrease in the presence of F-160-12, F-121-4 and F-111-10 isolates of Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum correspondingly. Totally, due to the results, it could be concluded that f-160-12 can be considered as the most severe pathogenic isolate.
  Keywords: Disease severity, Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum, growth parameters
 • Jalal Gholamnezhad * Pages 119-133
  With the advent of molecular biology knowledge, the function of many genes was determined to some extent by studying the phenotype of mutated genes (forward genetics) and a hint of the function of the desired gene was obtained. But with the invention of large-scale DNA sequencing, thousands of genes were identified in various organisms without their function being known. Today, by using the knowledge of reverse genetics, which is currently the most efficient method of evaluating the role and function of genes, the function of many sequenced genes has been determined. Nowadays, the sequence of many genes of living organisms is known, but the phenotype of these sequences often remains unknown. Therefore, reverse genetic strategies have attracted the attention of many genetic researchers, although these strategies do not have the same application in all organisms. Reverse genetics is a technique to discover the function of genes that have been sequenced by DNA sequencing technology. In fact, it is a study method in genetics in which the function of genes is done by studying organisms whose function of genes has been changed. In the past, genetic studies were carried out by studying mutant phenotypes, but now with the progress in biological sciences, researchers are able to attribute phenotypic characteristics to a specific gene.
  Keywords: Reverse genetics, genomics, plant pathogen