فهرست مطالب

تحقیقات آفات گیاهی - سال دوازدهم شماره 2 (تابستان 1401)

فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی
سال دوازدهم شماره 2 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مریم ملک محمدی* صفحات 1-19

  در بررسی قبلی، نانو سیلیکای حاوی اسانس پونه Mentha longifolia L. (Lamiaceae)  به روش سل- ژل با هدف امکان سنجی کاربرد علیه جمعیت های آفت ساخته شد. موفقیت روش بر اساس شاخص پراکندگی، راندمان ریزپوشانی، پتانسیل زتا و متوسط اندازه ذرات تایید شد. پژوهش حاضر با هدف بررسی سمیت فرمولاسیون آزاد و نانوکپسول اسانس پونه به دو روش تنفسی روی مراحل تخم، لارو های سن پنجم و حشرات بالغ در بازه های زمانی 24، 48 و 72 ساعته و موضعی روی لاروهای سن پنجم شب پره مدیترانه ای آرد  Anagasta kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) صورت گرفت. ارزیابی اثرات زیرکشندگی در غلظت زیرکشنده (LC25) به روش تدخینی و از طریق برآورد درصد بازدارندگی از تخم گذاری، درصد بارآوری، درصد خروج حشرات بالغ و نرخ جفت گیری هدف دیگر این مطالعه بود. نتایج زیست سنجی ها به روش تنفسی، همسویی سمیت تنفسی و تلفات جمعیت ها با غلظت اسانس مصرفی و زمان در معرض قرارگیری را تایید نمود. ساخت نانو سیلیکای اسانس پونه،  افزایش 62/1 برابری سمیت موضعی و کشندگی نانوذرات اسانس در مقایسه با شکل آزاد اسانس علیه مرحله پنجم لاروی شب پره مدیترانه ای آرد را به دنبال داشت. یافته ها به وضوح اثرات منفی زیرکشندگی اسانس آزاد پونه و نانوذرات آن در مقایسه با شاهد را بر تعداد تخم های گذاشته شده به ازای هر حشره ماده (به ترتیب 63 و 42 تخم به ازای هر حشره ماده)، درصد تفریخ تخم های گذاشته شده (به ترتیب 1/19% و 6/17%)، درصد خروج حشرات بالغ (به ترتیب 4/16 و 3/11%) و نرخ جفت گیری (به ترتیب 48/6 و 6/3%) در پایان 72 ساعت تایید نمود. یافته های حاصل از زیست سنجی ، ضمن تایید سمیت تنفسی و موضعی اسانس آزاد و نانوکپسوله پونه، اثرات اختلالی اسانس بر پراسنجه های بیولوژیکی شب پره مدیترانه ای آرد را نیز گزارش نمود. اثرات کشندگی و زیرکشندگی قوی تر نانوذرات اسانس پونه در مقایسه با اسانس آزاد، استفاده از فرمولاسیون نانوی اسانس های گیاهی به عنوان گزینه جایگزین یا مکمل حشره کش های مرسوم در مبارزه با آفات انباری را پیشنهاد می نماید.

  کلیدواژگان: اثرات کشندگی و زیرکشندگی، اسانس، ریزپوشانی، شب پره مدیترانه ای آرد
 • هانیه رجبی، سید علی صفوی*، مریم فروزان صفحات 21-34

  شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) از آفات مهم و اقتصادی محصولات چلیپایی در ایران است. یکی از روش های اصلی و اولیه برای دفاع از گیاهان در برابر شته ها استفاده از آفت کش های شیمیایی است. با توجه به توصیه کاربرد حشره کش کلرفلوآزورون علیه بید کلم، در پژوهش حاضر تاثیر کشنده و زیرکشنده آن روی شته مومی کلم بررسی شد تا امکان تلفیق کنترل ارزیابی شود. روش مورد استفاده در انجام آزمایش ها پاشش ترکیبات آفت کش روی صفحه های برگی حاوی شته بود. برای بررسی اثر زیرکشنده آفت کش روی شته از غلظت LC25 محاسبه شده (60/105پی پی ام) استفاده شد. نتایج نشان داد طول عمر و باروری شته های بالغ تیمار شده به طور قابل توجهی تحت تاثیر غلظت زیرکشنده قرار گرفتند. طول عمر کل از 78/12 روز در شاهد به 14/8 روز در غلظت زیرکشنده کاهش یافت. داده های تحقیق حاضر نشان داد که غلظت زیرکشنده، نتاج شته های کلم تیمار شده را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. غلظت زیرکشنده آفت کش مورد مطالعه، مقادیر نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) را در مقایسه با شاهد کاهش داد. سایر فراسنجه های رشد جمعیت مانند نرخ خالص تولید مثل (R0) ، نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) و نرخ ناخالص تولید مثل (GRR) نیز به طور معنی داری نسبت به شاهد کمتر بودند. کاهش نرخ رشد در غلظت زیرکشنده باعث افزایش میانگین مدت زمان یک نسل (T) شد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، در صورت همزمانی حضور شته مومی کلم و بیدکلم در شرایط مزرعه، کاربرد آفت کش کلرفلوآزورون برای کنترل آفت توصیه شده (بیدکلم) می تواند در مدیریت جمعیت شته مومی کلم نیز موثر باشد.

  کلیدواژگان: اثرات زیرکشندگی، کلرفلوآزورون، شته مومی کلم، نرخ ذاتی افزایش جمعیت
 • عسگر عباداللهی* صفحات 35-50
  سوسک کشیش، Rhyzopertha dominica (F.)، باعث ایجاد خسارات کمی و کیفی گسترده ای به دانه های غلات انباری می شود. استفاده از ترکیبات شیمیایی ساختگی در مدیریت چنین آفاتی آثار جانبی زیادی از قبیل آلودگی محیط زیست، تهدید سلامتی انسان و توسعه مقاومت آفات را در پی داشته است. توانمندی حشره کشی نویدبخش اسانس های استخراج شده از گونه های مختلف جنس Eucalyptus روی حشرات آفت در پژوهش های اخیر نشان داده شده است. در این تحقیق، تاثیر کشندگی و زیرکشندگی اسانس E. oleosa Muell. روی حشرات کامل R. dominica بررسی شد. تجزیه شیمیایی اسانس نشان داد که ترکیبات ترپنی نظیر 1,8-cineole، α-pinene، trans-pinocarveol، (S)-α-terpineol و β-eudesmol واجد بالاترین مقدار بودند. حشرات کامل در برابر تدخین اسانس حساس بودند؛ به طوری که مقادیر LC50 (غلظت کشنده 50 درصد) محاسبه شده بعد از 24، 48 و 72 ساعت به ترتیب 923/42، 828/35 و 044/34 میکرولیتر بر لیتر هوا برآورد شد. با وجود افزایش فعالیت آنزیم های آلفا- و بتا-استراز، محتوای پروتیین، گلیکوژن و لیپید کل و فعالیت های آمیلولیتیک و پروتیولیتیک حشرات کامل تیمار شده با LC30 (غلظت کشنده 30 درصد) اسانس به صورت معنی داری در مقایسه با شاهد کاهش یافت. شاخص مصرف (CI)، نرخ مصرف نسبی (RCR) و نرخ رشد نسبی (RGR) هم در حشرات کامل تیمار شده به صورت معنی داری کاهش یافت. شاخص بازدارندگی تغذیه ای (FDI) 40/59 درصدی تحت تاثیر غلظت کشنده 30 درصد اسانس در حشرات تیمار شده محاسبه شد. با توجه به تاثیر کشندگی و زیرکشندگی مشاهده شده، اسانس E. oleosa می تواند برای انجام بررسی های تکمیلی در راستای مدیریت R. dominica مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اسانس گیاهی، تاثیر کشندگی، تاثیر زیرکشندگی، ترکیبات ترپنی، خواص حشره کشی
 • ارسلان خلیلی مقدم* صفحات 51-60
  کنه های میان استیگما گروهی بزرگ با پراکنش جهانی هستند. در بررسی فون کنه های میان استیگمای همراه مورچه ها طی سال های 1399-1400 در استان چهارمحال و بختیاری، نمونه هایی از مناطق مختلف از لانه مورچه ها جمع آوری شدند. پس از جداسازی کنه ها با قیف برلز و شفاف شدن در اسید لاکتیک، با استفاده از هویر از آن ها اسلاید میکروسکوپی تهیه شد و سپس، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع، 35 گونه کنه متعلق به 23 جنس و 11 خانواده از لانه 15 گونه مورچه جمع آوری شد. از بین آن ها دو خانواده، یک زیرخانواده، پنج جنس و هشت گونه برای نخستین بار از استان چهارمحال و بختیاری گزارش می شوند. همچنین، 15 گونه برای نخستین بار از لانه مورچه ها از ایران گزارش می شوند که در جدول های شماره دو و سه به ترتیب با ستاره و دایره مشخص شده اند. افزون بر این گونه های Pergamasus (Thenargamasus) quisquiliarus (G. and R. Canestrini, 1882)،Laelaspis elongatus Kazemi, Mehrzad and Latifi, 2016 ، Pseudoalliphis sculpturatus Karg, 1963 و Arctoseius minutus (Halbert, 1915) دومین گزارش از ایران محسوب می شوند.
  کلیدواژگان: ایران، بال غشائیان، گزارش، لانه
 • سودابه سالاری، مصطفی خنامانی*، مهدیه اسدی صفحات 61-76
  مدیریت تلفیقی آفات با تاکید بر استفاده هم زمان عوامل کنترل زیستی و ارقام مقاوم می تواند یکی از راهکارهای کارآمد برای مدیریت آفات باشد. در این پژوهش تاثیر ارقام حساس (Orange) و مقاوم (Tea) گل رز روی فراسنجه های جدول زندگی شته رز Macrosiphum rosae (L.) (Hem.: Aphididae) و کفشدوزک شکارگر آن،Hippodamia variegata (Goeze) (Col.: Coccinellidae)، در شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد. داده های به دست آمده با استفاده از تیوری جدول زندگی سن-مرحله رشدی، دو جنسی تجزیه و میانگین و خطاهای معیار با استفاده از مدل بوت استرپ محاسبه شد. میانگین دوره رشد و نمو مرحله نابالغ (دوره پورگی) شته رز روی رقم مقاوم (20/15 روز) به طور معنی داری بیشتر از رقم حساس (53/9 روز) بود. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) شته رز روی ارقام حساس و مقاوم به ترتیب 330/0 و 115/0 بر روز بود. علاوه بر این، مقادیر نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) کفشدوزک تغذیه کرده از شته های پرورش یافته روی ارقام حساس و مقاوم به ترتیب 145/0 در برابر 126/0 بر روز بود. طول کل دوره قبل از تخمریزی (TPOP) کفشدوزک روی رقم مقاوم (66/26 روز) به طور معنی داری طولانی تر از رقم حساس (83/23 روز) بود، ولی میزان باروری کل روی رقم مقاوم (34/370 تخم/ماده) به طور معنی داری کمتر از رقم حساس (65/451 تخم/ماده) بود. نتایج به دست آمده در این پژوهش، به ویژه پایین بودن نرخ ذاتی افزایش جمعیت و میزان باروری این شکارگر روی رقم مقاوم گل رز (Tea)، بیانگر ضرورت انجام پژوهش های بیشتر در خصوص استفاده تلفیقی از ارقام مقاوم و عوامل بیوکنترل در برنامه های کنترلی شته رز می باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت تلفیقی، کفشدوزک، هیپودامیا، جدول زندگی، مقاومت آنتی بیوزی
 • مجید محمودی* صفحات 77-81
  سوسک برگخوار توسکا Agelastica alni (Linnaeus, 1758) (Col.: Chrysomelidae) یکی از آفات مهم درختان توسکا در ایران است. هم حشرات بالغ و هم لاروهای این آفت از برگ های درختان توسکا تغذیه می کنند و باعث خسارت فیزیولوژیکی و ظاهری می شوند. سمیت چهار آفت کش از گروه تنظیم کننده های رشد (IGR) با نام های لوفنورون، فلوفنوکسرون، هگزافلومورون و پایری پیروکسی فن روی لارو سن دوم (یک روزه) سوسک برگخوار توسکا بررسی شد. این آزمایش در آزمایشگاه سم شناسی دانشگاه گیلان در شرایط آزمایشگاهی (دمای 1 ± 25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 75 درصد و دوره ی نوری 14 ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریکی) و با استفاده از روش غوطه ور کردن برگ در محلول سمی به مدت 30 ثانیه انجام شد. نرم افزار SPSS برای محاسبه LC50 ترکیبات استفاده شد. 72 ساعت بعد از تیمار همه آفت کش ها سمیت بالایی بر لاروها نشان دادند. به علاوه این آفت کش ها اثرات منفی بر ریخت لاروها در مرحله جلداندازی داشتند. مقدار LC50 برای سم لوفنورون 37/36، برای سم فلوفنوکسرون 35/48، برای سم هگزافلومورون 90/68 و برای سم پایری پیروکسی فن 37/54 پی پی ام برآورد شد. تغییرات ریختی غیرعادی مثل ناقص شدن تشکیل جلد در اثر مصرف سموم توسط این لاروها مشاهده شد. با توجه به اینکه سموم تنظیم کننده رشد نسبت به دیگر سموم شیمیایی متداول برای انسان و محیط زیست خطرات کمتری دارند، به نظر می رسد این چهار آفت کش به ویژه لوفنورون گزینه مناسبی برای توسعه برنامه های مدیریت تلفیقی آفت علیه سوسک برگخوار توسکا باشند.
  کلیدواژگان: سمیت، لوفنورون، فلوفنوکسرون، هگزافلومورون، سوسک برگخوار توسکا
 • محسن عسکری، جلیل حاجی زاده، رضا حسینی* صفحات 83-87
  کنه شکارگر  Phytoseiulus persimilis Athias-Henriotبه صورت واردسازی از خارج و پرورش در آزمایشگاه و گلخانه در ایران مورد استفاده قرار گرفته است. از این کنه شکارگر برای کنترل بیولوژیک کنه های تارتن در گلخانه ها و مزارع استفاده شده است. به خاطر نیازهای خاص حرارتی و رطوبتی شامل دمای بین 28-17 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی بین 70-40 درصد تاکنون حضور این کنه در شرایط طبیعی ایران گزارش نشده است. در بررسی فون کنه های مرتبط با گیاه بادام زمینی در شهرستان آستانه اشرفیه در استان گیلان تعدادی از این کنه شکارگر روی بوته های بادام زمینی آلوده به کنه تارتن دولکه ای جمع آوری شد. بعد از تهیه اسلاید و بررسی میکروسکوپی گونه کنه شکارگر P. persimilis تشخیص داده شد. این اولین گزارش از استقرار طبیعی کنه شکارگر P. persimilis در ایران است.
  کلیدواژگان: بادام زمینی، دشمن طبیعی، کنه تارتن، استقرار طبیعی
|
 • M. Malekmohammadi * Pages 1-19

  In previous study, nano hollow silica spheres have been synthesized by sol-gel method as a Mentha longifolia essential oil carrier and the success of essential oil encapsulation has been characterized based on particle size, polydispersity index, zeta potential, and encapsulation efficiency. The present research has been carried out on the findings of the previous study with the aim of evaluating 1) fumigant toxicity of Mentha longifolia free (M. EO) and nanoencapsulated (M. NP) essential oil against eggs, fifth instar larvae and adults of Anagasta kuehniella after 24, 48 and 72 h of exposure 2) topical toxicity of M. EO and M. NP against fifth instar larvae (mortality data obtained after 72 h exposure) 3) lifetime fecundity, %fertility, %adult emergence and copulation rate of A. kuehniella exposed to LC25 of M. EO and M. NP for 72 h. Fumigant toxicity was positively affected by the essential oil concentration and exposure time. Findings indicated that nanoencapsulation was associated with a 1.62-fold increase in the topical toxicity of M. longifolia essential oil to fifth instar larvae. Moreover, exposure to LC25 of M. EO and M. NP significantly decreased biological parameters (lifetime fecundity: 63 and 42 egg/female, percentage of fertility: 19.1 and 17.6%, percentage of adult emergence: 16.4 and 11.3%, copulation rate: 6.18 and 3.6% respectively). It is clear from the toxicological tests that nanoencapsulated essential oil produced stronger lethal and sublethal effects on A. kuehniella than free essential oil, thus can be regarded as potentially complementary or alternative to conventional insecticides in stored commodities.

  Keywords: Anagasta kuehniella, encapsulation, Essential oil, Lethal, Sublethal effects
 • H. Rajabi, S. A. Safavi *, M. Fourouzan Pages 21-34

  Brevicoryne brassicae (L.) is one of the important and economic pests of Cole crops in Iran. One of the main methods to protect plants against aphids is using chemical pesticides. In this study, the sublethal effects of Chlorfluazuron was evaluated on the population growth parameters of cabbage aphid under greenhouse condition. The method used in the experiments was insecticide spraying on the leaves containing aphids. LC25 (105.60 ppm) concentration was used to investigate the sublethal effect of insecticides on aphid. The results showed that lifespan/longevity and fertility of the treated adult aphids were significantly affected by the sublethal concentration. Total longevity reduced from 12.78 days in control treatment to 8.14 days in sublethal concentration. The results of present study indicated that sublethal concentration also affected progeny of treated adult aphids. Accordingly, the sublethal concentration of the studied insecticide decreased the values of the intrinsic rate of increase (r) compared to the control treatment. Other population growth parameters such as net reproductive rate (R0), finite rate of increase (λ) and gross reproductive rate (GRR) were also significantly lower than the control. Decreasing the growth rate in sublethal treatment increased mean generation time (T). Based on research findings, Chlorfluazuron can be suitable for use in the management of the cabbage aphid, other than the recommended pest (diamondback moth).

  Keywords: cabbage aphid, Chlorfluazuron, Intrinsic rate of increase, Sublethal effects
 • A. Ebadollahi * Pages 35-50
  The lesser grain borer, R. dominica, causes extensive quantitative and qualitative loses on stored cereal grains. The use of synthetic chemicals in the management of such insect pests resulted in several side effects such as environmental contamination, potential impacts on human health and development of pest resistance. Promising insecticidal potential of the essential oils isolated from several species of Eucalyptus genous against insect pests was shown in recent study. In this study, the lethal and sublethal effects of E. oleosa essential oil were investigaetd against the adults of R. dominica.  Chemical analysis of the essential oil indicated that terpenes, including 1,8-cineole, α-pinene, trans-pinocarveol, (s)-α-terpineol, and β-eudesmol, had high amount. The adult insects were susceptible to the fumigation of essential oil so that LC50 (Lethal Concentration to kill 50% of insects) values were estimated as ‎42.923, ‎35.828, and ‎34.044 µl/l air after 24, 48 and 72 h, respectively. Despite increases in a- and β-estearse enzymes, total protein, glycogen, and lipid contents and digestive amylolytic and proteolytic activities of the adults treated with LC30 (Lethal Concentration to kill 30% of insects) of essential oil were significantly decreased in comparision with the control. The consumption index (CI), relative consumption rate (RCR), and relative growth rate (RGR) were also significantly decreased in treated adults. A 59.40% feeding deterrence index (FDI) was evaluated for insects treated with LC30 of  the essential oil. According to observed lethal and sublethal effects, the essential oil of E. oleosa can be considered in further investigations in the management of R. dominica.
  Keywords: Insecticidal properties, Lethal effects, Plant essential oil, Sublethal effects, terpenic copmounds
 • A. Khalili-Moghadam * Pages 51-60
  Mesostigmatid mites are a large group with a global distribution. In a faunistic study on mesostigmatid mites (Acari: Mesostigmata) associated with ants in Chaharmahal va Bakhtiari Province during 2020–2021, samples were collected from different parts, their mites extracted using Berlese funnels, cleared in lactic acid and then identified after mounting in Hoyer's medium on microscope slides. Totally, 35 mite species belonging to 23 genera and 11 families of Mesostigmata were collected from the nests of 15 species of ants. Among them, two families, one subfamily, five genera and nine species are reported for the first time from Chaharmahal va Bakhtiari Province, also 13 species are recorded for the first time from ant nests from Iran, which are marked with asterisk and circle in tables 2 and 3, respectively. Additionally, Pergamasus (Thenargamasus) quisquiliarus (G. and R. Canestrini, 1882), Laelaspis elongatus Kazemi, Mehrzad and Latifi, 2016, Pseudoalliphis sculpturatus Karg, 1963 and Arctoseius minutus (Halbert, 1915) are reported for the second time from Iran.
  Keywords: ant, Fauna, Iran, Mesostigmata
 • A. Salari, M. Khanamani *, M. Asadi Pages 61-76
  Integrated management with emphasis on combination of biocontrol agents and resistant varieties can be one of the efficient strategies to manage the pests. In this study, the effect of susceptible ('Orange') and resistant ('Tea') rose cultivars on demographic parameters of the rose aphid, Macrosiphum rosae (L.) (Hem.: Aphididae), and its predatory lady beetle Hippodamia variegata (Goeze) (Col.: Coccinellidae) was determined under laboratory conditions. The obtained data were analysed according to the age-stage, two-sex life table theory, the means, as well as the standard errors of all parameters, were estimated by the bootstrap procedure. Mean developmental time of immature stages (nymphal period) of the aphid on the resistant cultivar (15.20 days) was significantly higher than the susceptible one (9.53 days). The intrinsic rate of increase (r) of the rose aphid on the susceptible and resistant cultivars was 0.330 and 0.115 day-1, respectively. Furthermore, the values of the intrinsic rate of increase (r) of the predator fed on the aphids reared on the susceptible and resistant cultivars was 0.145 versus 0.126 day-1, respectively. The total pre-oviposition period (TPOP) of the lady beetle on the resistant cultivar (26.66 days) was significantly longer than that on the susceptible one (23.83 days), but total fecundity on the resistant cultivar (370.34 eggs/female) was significantly lower than that on the susceptible cultivar (451.65 eggs/female). According to obtained results, considering the lower intrinsic rate of increase (r) and fecundity of the predator on the resistant rose cultivar ('Tea'), more attention should be devoted for integrated control of rose aphids using resistant cultivars and predatory lady beetles.
  Keywords: Integrated management, Lady beetle, Hippodamia, Life table, Antibiosis resistance
 • M. Mahmoudi * Pages 77-81
  Alder leaf beetle, Agelastica alni (Linnaeus, 1758) (Col.: Chrysomelidae) is an important pest of the alder trees in Iran. Both the beetle and its larvae feed on leaves of alder trees causing aesthetical and physiological damage. The toxicity of four commercial insect growth regulators (IGR) including lufenuron, flufenoxuron, hexaflumuron and pyriproxyfen was investigated on the second instar larvae (24 h old) of alder beetle, A. alni using the leaf dip method (for 30 s) under laboratory conditions [25 ± 1 ºC, 75 ± 5% RH and a photoperiod of 14:10 (L: D)]. The experiment was conducted in the toxicology laboratory of Guilan University. SPSS software was used for calculating LC50 values. 72 hours after treatment the insecticides proved to have high toxicity. In addition, these pesticides had negative effects on the morphology of larvae in the molting stage. LC50 values were estimated as 36.37 ppm for lufenuron, 48.35 ppm for flufenoxuron, 68.90 ppm for hexaflumuron and 54.37 ppm for pyriproxyfen, respectively. Abnormal morphological changes such as incomplete formation of the cuticle due to consumption of the pesticides by these larvae were observed. Considering that IGRs are safer to human and environment health, compared to conventional insecticides, these four IGRs especially lufenuron seems to be suitable candidates for development of IPM programs against alder leaf beetle.
  Keywords: Toxicity, lufenuron, Flufenoxuron, Hexaflumuron, Alder leaf beetle
 • M. Askeri, J. Hajizadeh, R. Hosseini * Pages 83-87
  The predatory mite Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot has been used as importation from abroad or rearing in the laboratory and greenhouse in Iran. This predatory mite has been used for biological control of spider mites in greenhouses and fields. Due to the special thermal and humidity requirements of this mite, including temperature between 17-28˚C and relative humidity between 40-70%, the presence of this mite in natural conditions of Iran has not been reported so far. In the study of the fauna of mites associated with peanut in Astaneh-ye-Ashrafieh vicinity in Guilan province, a few specimens of this predatory mite were collected on peanut plants infected with the two spotted spider mites. After preparing microscopic slide and examining it under the microscope, the species of predator mite was identified as P. persimilis. This is the first report of the natural establishment of the predatory mite P. persimilis in Iran.
  Keywords: Natural enemy, natural establishment, peanut, spider mites