فهرست مطالب

پمپ - پیاپی 8 (تابستان 1366)
 • پیاپی 8 (تابستان 1366)
 • 52 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1366/03/19
 • تعداد عناوین: 4
|
 • آبدهی پمپ
  مهندس مهدی مطیعی صفحه 5
  آبدهی و ا رتفاع در عملکرد پمپ از اهمیت یکسانی برخوردار ند.در حال که ترتیب لوله گذاری و نوع محرک مهم هستند اما مسئله پمپ این است که قادر به تامین آبدهی مورد نیاز با در نظر گرفتن ارتفاع لازم در سیستم باشد. در مقالات جداگانه بطور مفصل درباره ارتفاع و پارامترهای موثر آن سخن خواهیم گفت اما فعلا مطالبی را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم که در ارتباط با آبدهی پمپ باشند.
 • مفاهیم تلرانس و اطباقات در صنعت
  مهندس میربیوک احقاقی صفحه 23
  هدف یک طرح در ساختن و طرح یک ماشین قرار دادن چند قطعه در کنار هم استتا کل مجموعه منظور طراح را جهت دنبال کردن هدف خاصی بر آورد کند شکل و انداهز های اجزای متشکله این ماشین نقش اساسی در توفیق طارح می تواند داشته باشد این اندازه معمولا بوسیله محاسبه و یا در اثر تجربه تعیین می شود و آگاهی از نقش قطعه در مکانیزم مورد نظر و تعیین نیروهای وارده در ضمن علملکرد و محاسبه تنش های وارده و اعمال یک ضریب اطمینان معقول شرایط کارکرد از جمله عوامل هستند که در تعیین اندازه و ابعاد قطعه موثرند...
 • ضوابط تعیین ابعاد صحیح چاهک مکشی الکتروپمپ های ملخی شناور
  دکتر حبیب الله تدین صفحه 36
  در این مقاله پس از شرح مختصری درباره الکترو پمپ های ملخی شناور تاثیر گردابهای سطح که در چاهک مکشی تشکیل می گردد مورد بحث واقع شده آنگاه با اشاره به چگونگی بررسی پدیده با روش تتحلیل ابعادی و مدلهای هیدرولیک میدان حرکت گردابی درچاهک مکشی تشریح و ابعاد لازم چاهک ارائه گردیده است.
 • نحوه انتخاب تلمبه ها سانتری فیوژ
  مهندس محمد حسین کرمی صفحه 51