فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - پیاپی 212 (شهریور 1401)
 • پیاپی 212 (شهریور 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/28
 • تعداد عناوین: 21
|
 • سمیه نجفی چالشتری، میثم رحمانی خواجویی، زهرا لری گوئینی، مریم انجم شعاع، فریبا هوشمند* صفحات 1-16
  سابقه و هدف

  فراورده های طبیعی در سال های اخیر به طور گسترده در طب سنتی برای درمان بیماری های قلبی عروقی استفاده می شوند. هدف از این مطالعه تعیین اثر محافظتی عصاره بومادران (Achillea millefolium) در برابر انفارکتوس میوکارد (MI) ناشی از ایزوپروترنول (ISO) در موش صحرایی بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، اندام های هوایی گیاه از طریق خیساندن با اتانول استخراج و برای تعیین فلاونوییدها و ترکیبات فنولی، رنگ سنجی شدند. حیوانات با عصاره بومادران(mg/kg100، 200، 400) به مدت 14 روز تحت درمان قرارگرفتند. انفارکتوس میوکارد با تزریق ایزوپروترنول(mg/kg 85، داخل صفاقی) در روزهای 15 و 16 ایجاد شد. 24 ساعت پس از تزریق دوز دوم ISO، موش ها بیهوش شدند و پارامترهای الکتروکاردیوگرام ثبت و نمونه خون برای مطالعه بیوشیمیایی گرفته شد.

  یافته ها

  ایزوپروترنول نسبت وزن قلب به وزن بدن و سطح سرمی CK-MB، LDH، MDA را افزایش و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل را کاهش داد. همچنین در پارامترهای الکتروکاردیوگرام سبب افزایش قطعه ST، کاهش دامنه موج R، افزایش فاصله QT و ضربان قلب نسبت به گروه کنترل شد. پیش درمانی با عصاره بومادران (A.millefolium) در دوزهای مختلف از تغییرات ناشی از ISO جلوگیری کرد. محتوای فنولی و فلاونوییدی به ترتیب mg gallic acid/g DW 57/37، mg quercetin /g DW 6/74 و مقدار IC50 عصاره به روش DPPH،81/54 میکروگرم در میلی لیتر به دست آمد.

  استنتاج

  نتایج نشان داد که عصاره بومادران با خواص آنتی اکسیدانی خود از قلب در برابر آسیب های ایسکمیک ناشی از ایزوپروترنول محافظت می کند.

  کلیدواژگان: انفارکتوس میوکارد، ایزوپروترنول، بومادران، Achillea millefolium، موش صحرایی
 • فرشته طالب پور امیری، مهری میرحسینی، پردیس سیدپور، سپیده خلیلی سوادکوهی، سکینه شفیعا* صفحات 17-28
  سابقه و هدف

  عارضه استرسی بعد از تروما (PTSD) یک عارضه روانی جسمانی است. فلوکستین (FLX) به عنوان یک مهارکننده های انتخابی باز جذب سروتونین برای درمان مبتلایان به PTSD شناخته شده است. ورزش قادر است علایم ناشی از PTSD را بهبود ببخشد. این مطالعه با هدف تعیین اثرات ورزش و فلوکستین بر بافت بیضه و هورمون های جنسی در رت های مبتلا به PTSD، انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، 80 سر رت بالغ نر به دو گروه PTSD و سالم تقسیم شدند. سپس هر گروه به 4 زیر گروه کنترل، ورزش، فلوکستین و فلوکستین + ورزش تقسیم شدند. PTSD از طریق استرس طولانی مدت منفرد القاء شد. 14 روز بعد از القاء PTSD، ورزش اجباری متوسط با استفاده از Treadmill به مدت 4 هفته، هر هفته 5 روز انجام شد. فلوکستین با دوز mg/kg/day 10 به مدت 4 هفته به شکل حل شده در آب آشامیدنی تجویز شد. 4 هفته بعد از درمان، تست خاموشی ترس، هیستولو پاتولوژی بیضه و هورمون های جنسی بیضه و هورمون محرکه فولیکولی مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  عارضه استرسی بعد از تروما (PTSD) منجر به کاهش هورمون جنسی بیضه و افزایش هورمون محرکه فولیکولی و کاهش خاموشی ترس شد. فلوکستین و ورزش توانست بر آسیب بافتی بیضه اثر محافظتی داشته باشد و همچنین باعث افزایش میزان هورمون جنسی بیضه و کاهش هورمون هیپوفیز قدامی و افزایش ایندکس خاموشی شود. اما تجویز توام ورزش و فلوکستین نقش موثرتری بر این پارامترها داشت. ورزش توام با داروی فلوکستین باعث افزایش معنی دار خاموشی ترس در رت های PTSD شد (0/05P˂).

  استنتاج

  ورزش و فلوکستین توانستند اثر محافظتی بر ساختار بافتی بیضه و اختلالات هورمونی ناشی از PTSD داشته باشند و همچنین ترس ناشی از استرس را که از علایم این بیماری می باشد، کاهش دهند.

  کلیدواژگان: عارضه استرسی بعد از تروما، بیضه، تستوسترون، هورمون تحریک کننده فولیکول، خاموشی ترس
 • طاهره خراسانی طرقی، علی یعقوبی* صفحات 29-41
  سابقه و هدف

  هدف ازتحقیق حاضر بررسی تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی شدید همراه با مصرف مکمل خرفه بر سطح فتویین آ کبدی و مقاومت به انسولین در موشهای مبتلا به NAFLD بود.

  مواد و روش ها

  25 سر موش صحرایی نر ویستار باسن شش هفته و بادامنه وزنی 160 تا 185 گرم، بطور تصادفی انتخاب و در 5 گروه کنترل سالم، کنترل کبدچرب، مصرف مکمل خرفه، تمرین HIIT و تمرین همراه با مصرف مکمل خرفه قرار داده شدند. مکمل خرفه با توجه به وزن موش ها با دوز 400 mg/kg به گروه های مربوطه خورانده شد. پروتکل تمرینیHIIT بمدت 8 هفته، 5 جلسه در هفته با 7 تکرار یک دقیقه ای باشدت 90 درصد سرعت بیشینه انجام شد که با تناوبهای استراحت فعال شامل 2 دقیقه دویدن با شدت 20 درصد بیشینه همراه بود.

  یافته ها

  مقاومت به انسولین در گروه کنترل کبد چرب بطور معناداری نسبت به سالم کنترل بالاتر بود (0/002=p). سطح این شاخص در گروه تمرین HIIT (0/01=p)، مصرف مکمل خرفه (0/037=p) و تمرین همراه با مکمل (0/012=p) بطور معناداری پایین تر از گروه کنترل کبد چرب بود. همچنین سطح فتویین آ در گروه کنترل کبد چرب بطور معناداری نسبت به سالم کنترل بالاتر بود (0/01=p). سطح این شاخص در گروه تمرین HIIT (0/036=p)، مصرف مکمل خرفه (0/019=p) و تمرین همراه با مکمل (0/007=p) بطور معناداری پایین تر از گروه کنترل کبد چرب بود.

  استنتاج

  به نظر می رسد تمرین ورزشی و مصرف مکمل خرفه از طریق کاهش سطح فتویین آ کبدی بهبود مقاومت به انسولین در بیماران NAFLD را درپی داشته باشد.

  کلیدواژگان: تمرین تناوبی شدید، مکمل خرفه، فتوئین آ، مقاومت به انسولین، کبد چرب غیر الکلی
 • هما نادری فر، مژگان محمد خانی گنجه، فرشته مهری، سعید شاملو کاظمی* صفحات 42-53
  سابقه و هدف

  افزایش تولید رادیکال های آزاد به دلیل انجام فعالیت های بدنی شدید و نامتعارف ایجاد می گردد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر شش هفته تمرین تناوبی با شدت بالا و مصرف چای سبز ماچا بر برخی بیومارکرهای استرس اکسیداتیو سلولی شامل مالون دی آلدهید (MDA) و گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) در زنان بود.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش نیمه تجربی و از نوع کاربردی، در مجموع 48 نفر از زنان 25 تا 35 ساله تمرین نکرده  در شهر تهران با فراخوان به روش تصادفی هدف دار در چهار گروه 12 نفری مکمل، تمرین، مکمل+تمرین و دارونما قرار گرفتند. برای این منظور تمرینات تناوبی شدید به مدت شش هفته با شدت 85 تا 95 درصد ضربان قلب ذخیره اجرا گردید. گروه های استفاده کننده از مکمل نیز روزانه 2 عدد کپسول 500 میلی گرمی چای سبز ماچا را به شکل خوراکی مصرف کردند. اندازه گیری شاخص های MDA و GPX با استفاده از خونگیری به مقدار 5 سی سی از ورید بازویی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون انجام شد. جهت آنالیز داده ها از نرم افزار 23SPSS استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد تمرین تناوبی با شدت بالا بر MDA و GPX در زنان تاثیر معنی داری نداشت (0/05<P). اما مصرف چای سبز ماچا و تمرین به همراه مصرف چای ماچا بر کاهش MDA و افزایش GPX در زنان تاثیر معنی داری داشت (0/05>P).

  استنتاج

  به نظر می رسد که مصرف چای سبز با انجام  تمرین تناوبی با شدت بالا در کوتاه مدت می تواند اثرات مفیدی بر کاهش فشار اکسیداتیو و بالا بردن ظرفیت آنتی اکسیدانی داشته باشد.

  کلیدواژگان: تمرین تناوبی شدید، چای سبز ماچا، مالون دی آلدهید، گلوتاتیون پراکسیداز
 • ولی الله دبیدی روشن*، سمانه افشان صفحات 54-64
  سابقه و هدف

  در پاندمی کووید-19 استفاده از ماسک های تنفسی جهت پیشگیری از انتشار ویروس رواج یافت. برخی از مطالعات به نقش مداخله گر ماسک تنفسی در تاثیر ورزش بر سیستم قلبی عروقی اشاره کرده اند. این مطالعه به بررسی و مقایسه اثرات ماسک تنفسی N95 و جراحی حین تمرینات ورزشی و مقایسه آن با وضعیت بدون ماسک بر پارامترهای تغییرپذیری ضربان قلب (HRV) پرداخت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه نیمه تجربی، 15 زن سالم به طور غیرتصادفی در سه گروه ماسک جراحی، N95 و بدون ماسک قرار گرفتند. ابتدا یک جلسه دویدن فزاینده و سپس دو هفته تمرین تناوبی با شدت بالا(HIIT) (4-2 ست،20 تا 60 ثانیه ای با 60-15 ثانیه استراحت بین تکرارها و 5-3 دقیقه بین ست ها) را با شدت 90-80 درصد حداکثرضربان قلب انجام دادند. پارامترهای زمان و فرکانس محورHRV، در مرحله استراحتی و ریکاوری بعد از اتمام تمرینات، با الکتروکاردیوگرام ارزیابی و توسط نرم افزار Kubios آنالیز شدند.

  یافته ها

  دویدن فزاینده قبل از اجرای دو هفتهHIIT موجب کاهش معنی دار پارامتر زمان محور پاراسمپاتیکی RMSSD و میانگین RR در گروه های ماسک جراحی، N95 و بدون ماسک در دقیقه پنجم ریکاوری در مقایسه با مقادیر استراحتی شد(05/0P≤). همچنین متعاقب دو هفته تمرینHIIT، افزایش معنی دار پارامتر زمان محور سمپاتیکی SDNN و میانگین RR (به ترتیب 01/0P= و 02/0P=)، کاهش معنی دار پارامتر فرکانس محور سمپاتیکی LF در مراحل استراحتی و ریکاوری نسبت به مقادیر پایه مشاهده شد(01/0P=). تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه ماسک جراحی و N95 یافت نشد(43/0P=).

  استنتاج

  افزایش مقادیر پارامترهای پاراسمپاتیکی و کاهش پارامترهای سمپاتیکی بهبود HRV را نشان داد. پوشیدن ماسک جراحی و یا N95 هنگام ورزش تاثیر مخدوش کننده ای بر نتایج مثبت ورزش شامل بهبود عملکرد اتونوم قلب و حفظ تعادل سمپاتوواگال در زنان سالم ندارد.

  کلیدواژگان: ماسک N95، ماسک جراحی، تمرینات تناوبی شدید، تغییرپذیری ضربان قلب
 • زلیخا عطارد، نوشین گردانی، لیلا کیانی*، محمود موسی زاده، سعید عابدیان کناری صفحات 65-76
  سابقه و هدف

  ویتامین ها و مواد معدنی نقش مهمی در پشتیبانی از سیستم ایمنی بدن دارند و وضعیت نامناسب آن ها منجر به کاهش مقاومت در برابر عفونت ها از جمله COVID-19 می شود. در مطالعه حاضر به بررسی سطح املاح (آهن، روی، مس، منیزیوم) و ویتامین های (B12, D) در زنان سنین باروری مبتلا به COVID-19 و مقایسه آن با زنان سالم پرداختیم.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مورد شاهدی که در سال 1399 تا 1400 بر روی 140 نفر از زنان در سن باروری مراجعه کننده به دو بیمارستان امام خمینی ساری و رازی قایم شهر که به صورت در دسترس انتخاب شدند، انجام شد. 70 نفر در گروه مبتلا و 70 نفر در گروه سالم قرار گرفتند و دو گروه برحسب گروه سنی همسان سازی شدند. اندازه گیری متغیرها با استفاده از کیت های استاندارد صورت گرفته و نتایج آزمایشات دو گروه مقایسه شد. داده ها با آزمون T-test و کای اسکویر تحلیل شد.

  یافته ها

  بیشتر زنان در هر دو گروه در گروه سنی بیش تر از 35 سال و مولتی پار بودند. ویتامین D در هر دو گروه در سطح ناکافی و در زنان مبتلا به کرونا بالاتر از زنان سالم بود (0/03=P)، ویتامین B12 و مس در زنان مبتلا به کرونا بیش تر (0/001< P) و منیزیوم کم تر از زنان سالم بود(0/001<P)، میزان آهن و روی در زنان مبتلا به کرونا کمتر از زنان سالم بود، اگرچه این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود، به ترتیب (0/09=P) و (0/44=P).

  استنتاج

  با توجه به ناکافی بودن سطح ویتامین D در هر دو گروه، مداخله جهت اصلاح ضروری است، هم چنین نیاز است که انجام مطالعات با حجم نمونه بیش تر و بررسی عوامل مداخله گر به ارزیابی دقیق تر نقش ویتامین ها و املاح در بیماری کرونا و سایر عفونت ها پرداخته شود.

  کلیدواژگان: املاح، ویتامین، زنان سنین باروری، کووید-19
 • فرخنده نیستانی، فروزان الیاسی، فرزاد گوهردهی، زهرا حسینی خواه، رضاعلی محمدپور، زهره رضاییان، منانه معافی، زهرا کاشی* صفحات 77-86
  سابقه و هدف

  پیامدهای اقتصادی- اجتماعی و روانی ناشی از اپیدمی کووید-19 بر روابط خانوادگی و زناشویی تاثیر گذاشته است. در مطالعه حاضر فراوانی تعارضات زناشویی و عوامل مرتبط با آن در استان  مازندران(شمال ایران) در دوران این اپیدمی بررسی شد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش مقطعی در سال 1399، 357 نمونه از افراد متاهل استان مازندران با نمونه گیری دردسترس از طریق شبکه های اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفتند. شیوه گردآوری داده ها الکترونیک و با استفاده از چک لیست ویژگی های جمعیت شناختی و پزشکی و نسخه فارسی پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدیدنظر شده بود. داده ها با نرم افزار آماری 25 SPSS تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار نمرات پرسشنامه تعارضات زناشویی برای کل پاسخ دهندگان به ترتیب برابر 125/4 و 27/6 بود، که 146 نفر (40/8 درصد) در سطح خفیف، 204 نفر (57/1 درصد) متوسط و 7 نفر (1/1درصد) در سطح شدید تعارضات را گزارش کردند. میانگین سنی شرکت کنندگان 9/9±38/2 سال بود. میانگین طول مدت ازدواج آن ها 10/7±14/9 سال و میانگین نمره کل پرسشنامه تعارضات زناشویی 28/3±103/8 در حد سطح متوسط به دست آمد. شدت تعارض در 188 نفر (57/7 درصد) خفیف، 132 نفر (5/ 40 درصد) متوسط و 6 نفر (1/8 درصد) شدید بود. وضعیت تعارض زناشویی ارتباط مستقیم و معنی داری با متغیرهای سن، جنسیت، تحصیلات فرد، ازدواج مجدد، نحوه زندگی با همسر، سابقه تعارض زناشویی قبل از بروز همه گیری، سابقه فردی یا خانوادگی ابتلا به کووید-19و تعداد فرزندان داشت(0/05<P).

  استنتاج

  پیشنهاد می شود متخصصان حوزه سلامت اجتماعی با آگاهی از چنین نتایجی برای پیش بینی پیامدهای خانوادگی- زناشویی ناشی از بحران های همه گیری بیماری های عفونی از جمله کووید-19 و تدوین پروتکل های پیشگیرانه و درمانی، لازم آمادگی داشته باشند.

  کلیدواژگان: کووید-19، همه گیری، تعارضات زناشویی، استان مازندران، ایران
 • حسن طالبی قادیکلائی، زویا هادی نژاد، ابوالفضل حسین نتاج، سیده لیلا حسینی، طاهره یعقوبی* صفحات 87-96
  سابقه و هدف

  پاندمی کووید-19، سبب افزایش حجم کار و فرسودگی شغلی درکادر پزشکی، از جمله کارکنان فوریت های پزشکی شد. شناخت و پیشگیری از فرسودگی شغلی، می تواند در ارتقاء بهداشت روان کارکنان، سطح کیفیت و رضایت از خدمات موثر باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط فرسودگی شغلی و هوش اخلاقی در کارکنان فوریت های پزشکی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تحلیلی مقطعی که در سال 1400 در مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مارندران انجام شد، 250 پرسنل این مرکز در سطح پایگاه های اورژانس، به روش نمونه گیری طبقه ای مورد مطالعه قرارگرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل چک لیست مشخصات جمعیت شناختی، پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی لنیک و کایل و پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی ماسلاچ و جکسون بود. مدل اندازه گیری پژوهش، معادلات ساختاری و استفاده از مدل ماکزیمم درست نمایی بود. تحلیل ها در نرم افزار SPSS 23 و Amos 24 انجام شد.

  یافته ها

  میانگین نمره های هوش اخلاقی 8/30±81/10 و فرسودگی شغلی 13/73±44/41 بود. با افزایش هر نمره هوش اخلاقی، نمره فرسودگی شغلی به میزان 1/55 کاهش یافت(0/054P=). ارتباط تمامی ابعاد پرسشنامه هوش اخلاقی با عامل هوش اخلاقی معنی دار بودند(0/001P<). وفای به عهد(0/001P<، 0/82r=) و بخشش اشتباهات خود (0/001P<، 0/79r=) دارای بیش ترین همبستگی با هوش اخلاقی بودند. در پرسشنامه فرسودگی شغلی، تنها بعد فردی دارای ضریب همبستگی معنی دار و هم جهت با عامل فرسودگی شغلی بود(0/026P=، 0/41r=).

  استنتاج

  با ارتقا و افزایش هوش اخلاقی، نمره فرسودگی شغلی کارکنان کاهش یافت، بنابراین با توجه به این که هوش اخلاقی نوعی توانایی اکتسابی است؛ می توان با ارتقای آن در بین کارکنان فوریت های پزشکی، میزان فرسودگی شغلی را در آن ها کاهش داد.

  کلیدواژگان: هوش اخلاقی، فرسودگی شغلی، اورژانس پیش بیمارستانی، پاندمی، کووید-19
 • محبوبه جعفری سارویی، مهسا کمالی، فهیمه قاسمی چراتی، لیلا شهبازنژاد، آذین حاجی علی بیگ، کیانا رضوی آملی، محمدصادق رضایی* صفحات 97-106
  سابقه و هدف

  کاوازاکی یک واسکولیت حاد دوران کودکی با علت ناشناخته است که درصورت عدم درمان، در 25 درصد موارد می‎تواند منجر به آنوریسم کرونر شود. این بیماری علت اصلی بیماری قلبی اکتسابی در کودکان کشورهای توسعه یافته است. هدف از انجام این مطالعه بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک و بالینی بیماری کاوازاکی در مازندران بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی مرور پرونده، تمامی موارد ثبت شده بیماری کاوازاکی از سال 1398-1386 در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات اپیدمیولوژیک، دموگرافیک، بالینی، آزمایشات دوره‎ای، ریسک فاکتورها، بار بیماری، عوارض و پیگیری بیماران توسط نرم‎افزار جمع‎آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده‎ها با آمار توصیفی و آزمون کای دو و رگرسیون لجستیک انجام شد.

  یافته ها

  اطلاعات 136 کودک مورد بررسی قرار گرفت. کودکان مبتلا به کاوازاکی کامل و ناکامل از نظر علایم بالینی تفاوت معنی‎داری داشتند(0/001>P). اغلب کودکان مبتلا به کاوازاکی کامل و ناکامل به ترتیب 63/2 درصد و 75/5 درصد درگیری قلبی و 52/6 درصد و 58/2درصد درگیری عروق کرونر داشتند اما تفاوت معنی‎داری بین دو گروه از نظر درگیری قلبی و عروق کرونر یافت نشد(0/05<P). نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد مدت زمان تب بیش‎تر از 5 روز به عنوان یک پیش‎بینی‎کننده  درگیری عروق کرونر مطرح می‎شود(0/001=P).

  استنتاج

  نتایج نشان داد تب بیش‎تر از 5 روز به عنوان ریسک فاکتور درگیری قلبی و عروق کرونر به عنوان یکی از عوارض منجر به مرگ این بیماری در کودکان گزارش شده است. لذا کنترل دقیق تب و بررسی‎های قلبی در کودکان با علایم بیماری کاوزاکی اهمیت دارد.

  کلیدواژگان: بیماری کاوازاکی، کودکان، بثورات جلدی، واسکولیت
 • الهه طهماسبی، شهریار کرمی، سمیرا حاجی صادقی، محمود تولایی، محسن یزدانیان*، محمود ثالثی، مریم رمضانی صفحات 107-119
  سابقه و هدف

  ویژگی های دندانی و اسکلتی برخلاف بافت نرم در حوادثی (مانند تصادفات رانندگی، سقوط هواپیما، جنایات و...) که اکثر بافت های بدن از بین می روند، بدون تغییر باقی می مانند. رادیوگرافی های پانورامیک و لترال سفالومتری، می تواند اطلاعات مفیدی در خصوص شاخص های دندانی و سفالومتریک در اختیار قرار دهد، لذا این مطالعه به بررسی امکان سنجی استفاده از فرمول دندانی و آناتومیک در تشخیص هویت انسانی پرداخت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کوهورت گذشته نگر در قالب پنج مرحله شامل جمع آوری نمونه، یکسان سازی سیستم شمارش دندان، شناسایی لندمارک ها در پانورامیک و طراحی فرمول دندانی، طراحی فرمول آناتومیک با شاخص های سفالومتریک و شناسایی خطای اپراتور، تطابق و آنالیز داده ها انجام شد.

  یافته ها

  در مطالعه حاضر، 180 مورد شامل 97 زن(54 درصد) و 83 مرد در بازه سنی 15 تا 59 سال (میانگین 25/5 سال) در شهر تهران بررسی شدند. میانگین شاخص های M، F، RCT (Root Canal Therapy)، C (crown)، (Body/Go-Go)، (Mf-Mf/Mf-Go(R+L))، De، P، ER، Go لترال سفالومتری، SNA، SNB، Basal، N-Ans-Me، (Ans-Pns/Go-Me) و (S-Go/N-Me) بین دندان ها با مقایسه گرافی قبل و بعد از درمان تفاوت معنی داری نداشتند (0/05<P). میانگین شاخص های Im (implant) و d (dilaceration) به طور کلی و بدون در نظر گرفتن شماره دندان، در مقایسه گرافی قبل و بعد از درمان تفاوت معنی داری نشان نداد(0/05<P). در بررسی شاخص های (Co-Ans/Co-Gn)، Go پانورامیک،(S-N/S-Ba) و S-N-Ba تفاوت آماری قابل ملاحظه ای بین افراد مشاهد نشد(0/05<P)

  استنتاج

  تهیه گرافی های پانورامیک و لترال سفالومتری و طراحی فرمولی خلاقانه می تواند در تشخیص هویت انسانی کاربرد داشته باشد.

  کلیدواژگان: پانورامیک، تشخیص هویت انسان، لترال سفالومتری
 • محمدامین موعودی، الهام محمودی*، احسان موعودی، زهرا سادات مدنی، سید علی سیدمجیدی صفحات 120-128
  سابقه و هدف

  سنگ های پالپی توده های کلسیفیه در اتاقک پالپ یا کانال های ریشه دندان هستند.توموگرافی کامپیوتری با پرتو اشعه X مخروطی شکل(CBCT) می تواند آناتومی تاج و ریشه و کلسیفیکاسیون ها را مشخص و به تشخیص بهتر کمک کند. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی سنگ های پالپ در تصاویر CBCT بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی، 500 تصویر CBCT از شهر بابل (شمال ایران) وارد شد. در ابعاد اگزیال، کرونال و ساجیتال با نرم افزار NNT vewier سنگ پالپی با حضور یک نمای گرد یا بیضی شکل از یک توده متراکم منفرد در حفره پالپ یا کانال های ریشه تشخیص داده شد. پارامترهایی مانند سن، جنس، نوع دندان، فک، سمت درگیر، وضعیت دندان (سالم، پوسیده و ترمیم شده) و محل سنگ پالپی (تاج و یک سوم سرویکال، میانی، اپیکالی ریشه) شناسایی و در چک لیست ثبت شدند. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار آماری 22SPSS و آزمون های chi-square و Independent Samples T-test صورت گرفت.

  یافته ها

  میانگین سنی شرکت کنندگان مطالعه 14/35 ± 38/80 سال بود. سنگ های پالپی در 71 فرد (14/2 درصد) و 119 دندان (0/93 درصد) مشاهده شدند. فراوانی سنگ پالپی در زنان، فک بالا، مولرها، دندان های سالم و پالپ تاجی به طور معنی داری بیش تر بود(0/05 P<). تفاوت معنی داری بین فراوانی سنگ پالپی در دو سمت چپ و راست دیده نشد (0/343 P=). هم چنین از نظر میانگین سنی تفاوت معنی داری بین افراد با و بدون سنگ پالپی مشاهده نشد (0/334 =P).

  استنتاج

  نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع سنگ پالپی در جمعیتی از شمال ایران کم است. شیوع سنگ پالپی در زنان، در دندان های فک بالا، در مولرها، در دندان های سالم و در پالپ تاجی بیش تر بود.

  کلیدواژگان: کلسیفیکاسیون پالپ دندانی، سنگ های پالپی، توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی
 • کامیار منصوری، سیروان حمزه زاده*، احمد عاشوری، سجاد خانجانی، هانی رحیمی صفحات 129-139
  سابقه و هدف

  سبک های والدگری پیش بین طرحواره های ناسازگار اولیه هستند. این مطالعه با هدف انطباق سازی و هنجاریابی مقدماتی پرسشنامه سبک های والدگری یانگ نسخه تجدیدنظر شده-2 در دانشجویان دانشگاه های تربیت مدرس، علوم پزشکی ایران، علامه طباطبایی و علوم تحقیقات تهران انجام شد.

  مواد و روش ها

  جامعه آماری در این مطالعه روش شناسی تمامی دانشجویان دانشگاه های شهر تهران در سال تحصیلی1400- 1399بودند. 240 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه نسخه تجدیدنظر شده یانگ نسخه -2(YPI-R2)، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس(DASS-21) و مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف (RPWBS) بود. تجزیه و تحلیل داده ها توسط 24SPSS و 8Liserl وآمار توصیفی و استنباطی انجام شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل عامل تاییدی، ساختار شش عاملی این پرسشنامه شامل رقابت جویی و جست و جوی مقام، تحقیر و رد، بازداری و محرومیت هیجانی، حمایت بیش از حد، تنبیه و کنترل گری را تایید کرد. ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی بازآزمایی براساس نمرات مادران برای کل مقیاس به ترتیب 0/93 و 0/09 و براساس نمرات پدران برای کل مقیاس به ترتیب 0/93 و 0/91 به دست آمد. سبک های والدگری یانگ همبستگی مثبت و معنی داری(0/05>P) با مولفه های پرسشنامه DASS-21 نشان داد و همبستگی منفی با مولفه های پرسشنامه بهزیستی روانشناختی(0/05>P) داشت، که نشان دهنده روایی همگرا و واگرای پرسشنامه بود.

  استنتاج

  نسخه فارسی سبک های والدگری یانگ نسخه تجدیدنظر شده -2 اعتبار و روایی مطلوبی را داشت و می توان از آن به عنوان یک ابزار تشخیصی کوتاه و معتبر برای سنجش در کار بالینی و پژوهش استفاده کرد.

  کلیدواژگان: تحلیل عامل، والدگری، روانسنجی
 • علی فرمانی، میلاد شاهینی شمس آبادی، علی احمدی، محمدحسن ارجمند، اکبر سلیمانی، زهرا حبیبی* صفحات 140-146
  سابقه و هدف

  پروکلسیتونین سرم (PCT) نشانگر عفونت باکتریایی است که می تواند تجویز آنتی بیوتیک را کاهش دهد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف مقایسه پروکلسیتونین سرم در بیماران با تشدید حاد COPD و آسم و ارتباط آن با عملکرد ریه و فاکتورهای التهابی انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، بیماران با تشدید حاد آسم (46 نفر) و COPD (23 نفر) مراجعه کننده به بیمارستان کاشانی شهرکرد، در سال 1399، وارد مطالعه شدند و پس از کسب اطلاعات کلینیکی و دموگرافیک، تحت اسپیرومتری قرار گرفته و پروکلسیتونین، ESR، گلبول‎های سفید و PMN نمونه خون آن ها تعیین شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 19 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  بیماران با تشدید COPD و آسم بر حسب سن، جنس، بستری در ICU و درصد FEV1 تفاوت معنی‎داری داشتند (0/05P<) ولی بر حسب میانگین ESR، WBC و PMN تفاوت معنی‎داری نداشتند (0/05>P). نتایج PCT مثبت نیز در گروه‎ های آسم و COPD به ‎ترتیب 8/7 و 56/5 درصد بود که تفاوت معنی ‎داری داشت. در آنالیز رگرسیون لجستیک، متغیرهای جنسیت و FEV1 اثر معنی‎ داری بر سطح PCT داشتند (نسبت‎شانس0/192 و 0/958).

  استنتاج

  پروکلسیتونین در بیماران با تشدید COPD بیش تر از بیماران با تشدید آسم بوده است که نشان دهنده نقش تشدید باکتریایی در COPD می باشد.

  کلیدواژگان: تشدید حاد آسم، بیماری مزمن انسدادی ریه، پروکلسیتونین، ESR، PMN
 • مریم شاهی، علی اکبر شمسیان، محمد قدسی، اعظم شفائی* صفحات 147-154
  سابقه و هدف

  ویروس پاپیلومای انسانی(HPV)، غالبا از طریق رابطه جنسی انسان را آلوده می کند. مردان ناقل ویروس HPV هستند و ویروس را ناخواسته به شریک جنسی خود منتقل می کنند در حالی که خود اکثرا بدون علامت هستند. استراتژی بسیاری از کشورها، بر کنترل ویروس در زنان متمرکز است و نقش مردان نادیده گرفته شده است. هدف از طراحی این مطالعه، آگاهی از میزان شیوع عفونت HPV و ژنوتایپ های شایع آن در مردان به منظور تسهیل طراحی و اجرای برنامه های ملی پیشگیری می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی از روش PCR و هیبریداسیون جهت تعیین 37 ژنوتایپ مختلف HPV استفاده شد. افراد مورد مطالعه 188 مرد بودند که در فاصله پاییز 1399 تا زمستان 1400 به آزمایشگاه مرکزی جهاد دانشگاهی مشهد مراجعه کرده بودند.

  یافته ها

  9/56 درصد از کل جمعیت مورد مطالعه، حداقل به یکی از ژنوتایپ هایHPV آلوده بودند. در کل 26 ژنوتایپ مختلف  HPVاعم از پر خطر و کم خطر شناسایی شد. متداول ترین ژنوتایپ ها در این پژوهش، به ترتیب ژنوتایپ 6 (50/5 درصد)، 11 (15 درصد)،42 و 91 (11/2 درصد) همگی از گروه کم خطر بودند. شایع ترین ژنوتایپ گروه پرخطر، ژنوتایپ 66 (9/3 درصد) بود.

  استنتاج

  آقایان نقش مهمی در انتقال ویروس ایفا می کنند و به عنوان مخزن عفونت محسوب می شوند. با توجه به شیوع بالای HPV در جمعیت مورد مطالعه، غربالگری عفونت HPV در مردان جهت پیشگیری از انتشار عفونت می تواند بسیار کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: ویروس پاپیلومای انسانی، شیوع، ژنوتایپ
 • آمنه اسدی، مهدی مرادی نظر*، بهجت مرزبانی، علی محمدی، رکن الدین مهدی زاد، ابراهیم شکیبا، زهرا عطافر صفحات 155-162
  سابقه و هدف

  لیشمانیوزیس (سالک جلدی) یکی از شش بیماری مهم نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری است که سازمان جهانی بهداشت تحقیق در مورد آن را توصیه و مورد حمایت قرار داده است. با توجه به این که ایران یکی از کشورهای دارای آلودگی نسبتا بالا به لیشمانیوز جلدی می باشد، هدف از این مطالعه بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک لیشمانیوزیس جلدی در استان کرمانشاه بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی اطلاعات تمام افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری/روستایی، مطب های خصوصی،آزمایشگاه های دولتی و خصوصی و غیره در سطح استان کرمانشاه طی سال های 1390 تا 1398 که آلودگی آن ها به لیشمانیوز قطعی شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. سپس براساس اطلاعات سرشماری کشوری و اطلاعات به روز شده مرکز آمار ایران، شیوع بیماری برای هر سال محاسبه شد.

  یافته ها

  دراین مطالعه 1946 نفر مبتلا به لیشمانیوز جلدی بودند، که 1477 نفر (75/9درصد) آن ها مرد بودند. شیوع لیشمانیوز در استان کرمانشاه 15/4 درصد هزار نفر است. این شیوع در مردان 23/4 و در زنان 7/42 درصد هزار نفر است. الگوی ابتلای سالیانه نشان داد که ابتلا در مردان دارای نظم خاصی بود و بیش ترین تعداد مبتلایان از ماه آبان تا دی و کم ترین آن در خرداد بوده است، درحالی که در زنان این الگو نظم خاصی نداشت. بیش ترین ضایعه لیشمانیوز جلدی در قسمت دست و بعد از آن، پاها بود که تعداد موارد آن در طی سال های اخیر روند صعودی داشته است(0/001>P)، ولی روند تعداد موارد ضایعه در سر و بدن بدون تغییر بود (0/7=P).

  استنتاج

  باتوجه به الگوی فصلی بیماری لیشمانیوز جلدی به خصوص در مردان و ارتباط آن با گروه های شغلی توصیه می شود برنامه های مدون آموزشی جهت پیشگیری از گزش پشه خاکی داده شود.

  کلیدواژگان: لیشمانیوزیس، سالک جلدی، استان کرمانشاه
 • فاطمه رضایی، امیر امامی زیدی، هادی درویشی خضری، هدایت جعفری* صفحات 163-168
  سابقه و هدف

  میزان مرگ و میر ناشی از مسمومیت های عمدی و غیرعمدی در گروه آسیب پذیر سالمندان نسبت به جمعیت عمومی بیش تر است، لذا این مطالعه با هدف تعیین عوامل مرتبط با بروز و شدت مسمومیت حاد در سالمندان انجام شد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش مقطعی گذشته نگر با مرور پرونده های بالینی تمام افراد بالای 60 سال که به دلیل مسمومیت حاد عمدی یا غیرعمدی طی سال های 1392 تا 1399 در مرکز آموزشی درمانی رازی قایمشهر استان مازندران بستری شدند، انجام شد. متغیرهای مطالعه شامل ویژگی های دموگرافیک، انگیزه مسمومیت، رخداد و نوع ماده منجر به مسمومیت، علایم بالینی مسمومیت و نتیجه درمان بودند. داده ها با نرم افزار آماری 14STATA تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  از بین 200 سالمند مبتلا به مسمومیت با میانگین سنی8/4±69/84 سال، 64/5درصد مرد بودند و 77/5 درصد از مسمومیت ها غیرعمدی بود. مصرف تریاک و مشتقات آن، فراوان ترین رخداد منجر به مسمومیت بود و فراوان ترین ماده مسمومیت زا تریاک و الکل بودند. شایع ترین شیوه مسمومیت از راه گوارشی بود(76/5 درصد). فقط 0/5 درصد از بیماران بعد از درمان سرپایی  مرخص شدند. میانگین طول مدت بستری 2/2 روز و این مدت در سالمندان مسموم ناشی از مصرف همزمان چند دارو یا مصرف مواد مخدر طولانی تر بود. 1/5درصد بیماران نیاز به اینتوباسیون، 4/5 درصد نیاز به بستری در ICU و 1/5درصد نیاز به دیالیز اورژانسی داشتند. 0/5 درصد از بیماران بستری فوت شدند.

  استنتاج

  مسمومیت های غیرعمدی بخش قابل توجهی از مسمومیت در دوران سالمندی را به خود اختصاص می دهد. بررسی مرگ و میر غیرمستقیم مانند مرگ ناشی از عوارض بعد از ترخیص و همچنین بررسی بار اقتصادی اجتماعی مشکل مسمومیت در سالمندان پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: مسمومیت، سالمندان، مسمومیت عمدی، مسمومیت با دارو
 • مجتبی سرگلزایی، سیاوش مرادی، حسین جلاهی، محمدرضا اندرواژ* صفحات 169-176
  سابقه و هدف

  با توجه به قابلیت های آموزش الکترونیکی و فراهم بودن بستر آن، استفاده از آن برای آموزش دانشجویان علوم پزشکی در دوران همه گیری کرونا، مورد تاکید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت. بنابراین مطالعه حاضر به بررسی میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در دوران همه گیری کرونا پرداخته است.

  مواد و روش ها

  مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر بر روی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصیلی 1399-1398 انجام شد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 263 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسش نامه استاندارد ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی واتکینز و همکاران بود. جهت تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون های همبستگی پیرسون، t مستقل و ANOVA استفاده شد.

  یافته ها

  آمادگی کلی یادگیری الکترونیکی در بین دانشجویان 15/00±103/30 (در سطح متوسط) بود. بیش ترین و کم ترین میانگین به ترتیب مربوط به مهارت ها و ارتباطات پیوسته (4/50±38/67) و انگیزش (3/00±8/14) بود. نتایج مطالعه نشان داد که آمادگی یادگیری الکترونیکی ارتباط معناداری با دوره تحصیلی دارد (0/05< P).

  استنتاج

  نتایج این مطالعه نشان داد که آمادگی کلی دانشجویان پزشکی این دانشگاه جهت یادگیری الکترونیکی در سطح متوسط و در دوره کارورزی، میزان این آمادگی به طور محسوسی بالاتر از سایر دوره ها بود. از این رو پیشنهاد می شود اساتید جهت افزایش انگیزه دانشجویان حضور خود را پررنگ تر نمایند.

  کلیدواژگان: یادگیری الکترونیکی، آمادگی یادگیری الکترونیکی، دانشجویان پزشکی
 • هوشنگ اکبری، ابراهیم نصیری، مریم چهره گشا، محمود موسی زاده، الهه دولتی* صفحات 177-181
  سابقه و هدف

  مطالعات پیشین در سایر نقاط جهان بیان کرده اند که عمل جراحی روی بیماران مبتلا به کووید-19، خطر ابتلا به عوارض و مرگ و میر بعد از جراحی را افزایش می دهد. هدف از این پژوهش بررسی مقایسه ای فراوانی پیامدهای حین و بعد از جراحی اورژانس در بیماران مبتلا و غیرمبتلا به کووید-19 در بیمارستان های شهرستان گنبدکاووس وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1400-1399 بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی، در دو گروه شامل 114 نفر فرد بزرگسال مبتلا (گروه A) و غیرمبتلا (گروه B) به کووید-19 تحت جراحی اورژانس، داده های مربوط به اطلاعات دموگرافیک، یافته های آزمایشگاهی و پیامدهای حین و بعد از عمل جراحی، با استفاده از نرم افزار 26SPSS توصیف و مقایسه شدند.

  یافته ها

  میانگین دو متغیر سن و وزن در گروه A (45/5 سال، 16/6 ± 78/3 کیلوگرم) بیش تر از گروه B (39/3 سال، 11/5 ± 67/9 کیلوگرم) به دست آمد. تفاوت آماری معنادار در درصد اشباع اکسیژن خون شریانی پس از جراحی در بین بیماران گروه A (1/38 ± 94/7) و B (2/83 ± 91/7) وجود داشت (0/0001P<). میانگین مدت زمان بستری در بخش مراقبت های ویژه و بیمارستان در بیماران گروه A (به ترتیب 8/5 و 9/8 روز) در مقایسه با گروه دیگر (به ترتیب 5/4 و 6/0 روز) بیش تر بود(0/0001P<). میزان بروز مرگ در بیماران گروه A (76 درصد) بیش تر از گروه B (23 درصد) بود (0/041P=).

  استنتاج

  توصیه می شود اعضای تیم جراحی توجه ویژه ای به افزایش بروز عوارض حین و بعد از جراحی در بیماران مبتلا به کووید-19تحت جراحی اورژانسی داشته و اقدامات پیشگیرانه و درمانی لازم را انجام دهند.

  کلیدواژگان: پیامدجراحی، جراحی اورژانسی، کووید-19
 • آویده معبودی، مهدی تقیان، رضاعلی محمدپور، نفیسه سادات میر شاهولد، حامد امینی آهی دشتی* صفحات 182-188
  سابقه و هدف

  برخی بیماران، نیازمند مراقبت های اورژانس در دندانپزشکی هستند و افرادی با سطح اقتصادی پایین، به اورژانس بیمارستان ها بیش تر مراجعه می کنند. باتوجه به عدم آگاهی لازم درمورد بیماری های دندانپزشکی اورژانس و نبود آمار مناسب در این زمینه، در مطالعه حاضر بررسی یافته های بالینی و اپیدمیولوژیک اورژانس های دندانپزشکی صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی مقطعی، تمامی بیماران با شکایت دندانی مراجعه کننده  به بخش اورژانس مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران طی سال های 1398-1396، وارد مطالعه شدند و اطلاعات آن ها ثبت شد. داده ها در نرم افزار آماری SPSS ویرایش 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  تعداد 1660 بیمار مورد محاسبه آماری قرار گرفتند. میانگین سن افراد 15/50±36/80 سال بود. بیش ترین علت مراجعه (886 نفر) به علت تروما به دهان و دندان بود و بعد از آن عفونت های دندانی با تعداد353 نفر را شامل شد. بیش ترین زمان مراجعه با 1130 نفر در ساعت عصر و شب بود و همچنین مردان نسبت به زنان با علایم ترومای دندان و بافت نرم بیش تر مراجعه نمودند(0/0001=P).

  استنتاج

  بر اساس یافته های مطالعه حاضر، باید برنامه های آموزشی خاصی برای کارکنان بخش اورژانس بیمارستان ها فراهم شود تا این افراد بتوانند در مورد تریاژ، تشخیص، درمان و پیگیری اورژانس های دندانپزشکی، اطلاعات و مهارت کافی را کسب نمایند.

  کلیدواژگان: اورژانس هاس دندانپزشکی، بخش اورژانس، تروما
 • فرهاد ثبوتی، مهدی آریانا، غلامرضا بیاضیان، آناهیتا لطفی زاده* صفحات 189-200

  آپنه انسدادی حین خواب (OSA) یک اختلال تنفسی مرتبط با خواب می باشد که از شیوع به نسبت بالایی در میان کودکان و بزرگسالان برخوردار است. OSA اتیولوژی آناتومیک و پاتوفیزیولوژیک متعددی دارد و از طریق دوره های مکرر تنگ شدگی حلق و راه هوایی، افزایش مقاومت به جریان هوا و کاهش یا قطع جریان هوا به هنگام خواب مشخص می گردد. این بیماری عوارض متعددی به همراه دارد و سبب افت کیفیت زندگی می شود. متخصصین ارتودنسی پس از تشخیص این بیماری، قادرند روش های مختلفی را به منظور درمان بیماری تجویز کنند. هدف از مطالعه حاضر، مروری بر درمان های ارتودنتیک موثر و مزایا و معایب آن ها در درمان بیماران OSA بود. مقالات انگلیسی زبان مرتبط در پایگاه های PubMed، Scopus، Web of Science و Cochrane Library تا تاریخ 30 آوریل 2022 جست وجو شدند. مقالات مربوط به درمان های ارتودنتیک در بیماران OSA وارد مطالعه شدند. پس از بررسی مقالات، تعداد 60 مقاله وارد مطالعه شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که درمان با اپلاینس های دهانی در بیماران OSA موثر می باشد. با توجه به عوارض ناخواسته دندانی و اسکلتی اپلاینس های دهانی در استفاده طولانی مدت، به نظر بهتر است این روش درمانی توسط ارتودنتیست انجام شود، تا تغییرات اکلوژن دندان ها توسط ارتودنتیست به طور مرتب کنترل شود و در صورت لزوم، تغییراتی در تنظیمات اپلاینس ها صورت گیرد. در بیماران دچار OSA شدید بهتر است میزان اثربخشی اپلاینس تراپی بررسی شود و در صورت لزوم، درمان های جراحی برای بیمار صورت گیرد.

  کلیدواژگان: آپنه انسدادی شبانه، اپلاینس تراپی، ارتودنتیک، دستگاه جلو آورنده مندیبل، گسترش سریع ماگزیلا
 • علی اصغر احمدی، پروانه گلرد*، سراج الدین محبی صفحات 201-202
|
 • Somayeh Najafi Chaleshtori, Meisam Rahmani Khajoee, Zahra Lorigooini, Maryam Anjomshoa, Fariba Houshmand* Pages 1-16
  Background and purpose

  In recent years, natural products have been widely used in traditional medicine to treat cardiovascular diseases. The aim of this study was to determine the cardioprotective effect of Achillea millefolium extract against isoproterenol (ISO) induced myocardial infarction (MI) in rats.

  Materials and methods

  In this experimental study, the aerial parts of the plant were extracted with ethanol through maceration and subjected to colorimetry to determine flavonoids and phenolic compounds. The rats were treated with A.millefolium (100, 200, 400 mg/kg) for 14 days. MI was induced by intraperitoneal injection of isoproterenol (85 mg/kg) at days 15 and 16. Twenty-four hours after the second dose of ISO injection, the rats were anaesthetized and electrocardiographic (ECG) parameters were recorded and blood samples were obtained for biochemical assay.

  Results

  Isoproterenol increased heart weight/body weight ratio, serum levels of CK-MB, LDH, MDA, and decreased serum levels of total antioxidant capacity. In addition, it produced ST-segment elevation, decreased R-wave amplitude, and increased QT interval and heart rate. Pretreatment with A. millefolium at different doses prevented ISO-induced changes. Phenolic and flavonoid contents were 57.37 mg gallic acid/g DW and 6.74 mg quercetin /g DW, respectively. The IC50 value of the extract was 81.54 μg/ ml in DPPH method.

  Conclusion

  The study showed that yarrow extract (A. millefolium) with its antioxidant properties protects the heart from ischemic damage caused by isoproterenol.

  Keywords: myocardial infarction, isoproterenol, yarrow, A. millefolium, rat
 • Fereshteh Talebpour Amiri, Mehri Mirhoseini, Pardis Seyedpour, Sepideh Khalili Savadkouhi, Sakineh Shafia* Pages 17-28
  Background and purpose

  Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a mental and physical complication. Fluoxetine (FLX) as a selective serotonin reuptake inhibitor is considered as the first line of treatment for PTSD. Exercise can improve the symptoms of PTSD. The aim of this study was to determine the effects of exercise and FLX on testicular tissue and sex hormones in rats with PTSD.

  Materials and methods

  In this experimental study, 80 adult male rats were divided into two groups: PTSD and healthy. Then, each group was divided into four subgroups: control, exercise, fluoxetine, and fluoxetine + exercise. PTSD was induced by single prolonged stress. Fourteen days after induction of PTSD, moderate forced treadmill exercise was performed for 4 weeks, 5 days/week. Fluoxetine was administered at 10 mg/kg/day dissolved in drinking water for 4 weeks. Four weeks after treatment, the fear extinction test, testicular structure, and testosterone and FSH levels were evaluated.

  Results

  PTSD decreased testosterone level and fear extinction but increased follicle-stimulating hormone. Fluoxetine and exercise had protective effect on testicular damage and also increased testosterone level and extinction index but decreased FSH level. Findings showed that co-administration of exercise and fluoxetine was more effective on these parameters. Combination of exercise and fluoxetine significantly increased fear extinction in PTSD rats (P<0.05).

  Conclusion

  Exercise and fluoxetine had a protective effect on testicular tissue structure and hormonal disorders caused by PTSD and also decreased fear caused by stress, which is one of the symptoms of this disease.

  Keywords: post-traumatic stress disorder, testis, testosterone, follicle-stimulating hormone, fear extinction
 • Tahereh Khorasani-Toroghi, Ali Yaghoubi* Pages 29-41
  Background and purpose

  The aim of the present study was to investigate the effect of high intensity interval training (HIIT) and Portulaca Oleracea supplementation on fetuin level and insulin resistance of rat with NAFLD.

  Materials and methods

  25 male Wistar rats randomly divided into 5 groups: healthy control (n = 5), fatty liver control (n = 5), supplement. (N = 5), HIIT (n = 5) and HIIT+ supplement (n = 5). To induce NAFLD, rats were fed a high-fat diet for 12 weeks. Portulaca oleracea supplement at a dose of 400 mg/kg was given to the respective groups. The HIIT training protocol was performed for 8 weeks, 5 sessions per week with 7 repetitions of 1 minute with 90% of maximum speed, which was accompanied by active rest intervals including 2 minutes of running with 20% of maximum speed.

  Results

  Insulin resistance in fatty liver control group was significantly higher than healthy control group (p=0.002). Level of this index in HIIT group (p=0.01), Portulaca supplement group (P=0.037) and HIIT  group (p=0.012) were significantly lower than fatty liver control group. Also fetuin A level in liver of fatty liver control group was significantly higher than healthy control group (p=0.01). Level of this index in HIIT group (p=0.036), Portulaca supplement group (P=0.019) and HIIT combined with Portulaca supplement group (p=0.007) were significantly lower than fatty liver control group.

  Conclusion

  It seems that HIIT and Portulaca Oleracea supplementation improve insulin resistance in NAFLD by lowering hepatic fetuin A levels.

  Keywords: High intensity interval training, Portulaca Oleracea supplement, fetuin A, insulin resistance, non-alcoholic fatty liver disease
 • Homa Naderifar, Mojgan Mohammad Khani Gangeh, Fereshteh Mehri, Saeid Shamloo Kazemi* Pages 42-53
  Background and purpose

  Increased production of free radicals occurs due to intense and unconventional physical activity. The present study aimed at evaluating the effect of six weeks of high intensity interval training and Matcha green tea on some cellular oxidants (MDA) and glutathione peroxidase (GPX) in women.

  Materials and methods

  A quasi-experimental applied research was performed in 48 untrained women aged 25-35 years in Tehran, Iran. They were randomly divided into four groups, including supplement (n=12), exercise (n=12), supplement + exercise (n=12), and placebo (n=12). High intensity interval training was performed for six weeks at 85% - 95% maximum heart rate. The supplement groups consumed two capsules of Matcha tea (500 mg) orally daily. MDA and GPX measurements were done using 5mL of blood sampling from the brachial vein at pre-test and post-test stages. Data analysis was carried out in SPSS V23.

  Results

  In current study, high intensity interval training had no significant effect on MDA and GPX indices in inactive women (P>0.05). But, consumption of Matcha tea alone and with exercise showed significant effects on reducing MDA and increasing GPX in women (P< 0.05).

  Conclusion

  It seems that consuming Matcha green tea alongside high intensity interval training in short term can have effects on oxidative stress and antioxidant capacity.

  Keywords: high intensity interval training, Macha green tea, malondialdehyde, glutathione peroxidase
 • Valiollah Dabidi Rosha*, Samaneh Afshan Pages 54-64
  Background and purpose

  Wearing face masks has become popular during the COVID-19 pandemic as a measure to prevent the spread of the virus. Some studies have pointed out the intervening role of these masks in the effect of exercise on the cardiovascular system. This study aimed at examining and comparing the effects of masking (N95 respirators and surgical masks) and not wearing a mask during exercise on heart rate variability (HRV) parameters.

  Materials and methods

  In this semi-experimental design, 15 healthy women were randomly placed into three groups: surgical mask, N95 respirators and no mask. The participants took part in a progressive running session and then two weeks of HIIT program (2-4 sets, 20-60 seconds with 15-60 seconds of rest between repetitions and 3-5 minutes between the sets) with 80-90% of HRmax. The time- and frequency-domain parameters of HRV were recorded during rest and recovery after exercises using electrocardiogram and then analyzed in Kubios HRV software.

  Results

  Progressive running session before two weeks of HIIT training caused a significant decrease in parasympathetic time-domain parameter (RMSSD) and average RR in all groups in the fifth minute of recovery compared with rest values (P≤0.05). In addition, after HIIT training, sympathetic time-domain (SDNN) parameter and average RR significantly increased (P=0.01 and P=0.02, respectively) while a significant decrease was seen in the sympathetic frequency-domain (LF) parameter in rest and recovery compared with baseline values (P=0.01). No significant differences were observed between the two masked groups in parameters studied (P=0.43).

  Conclusion

  Increase in parasympathetic parameters and decrease in sympathetic parameters improved HRV. Wearing surgical masks or N95 respirators during exercise did not have an intervening effect on the positive results of exercise, including improving the autonomic function of the heart and maintaining sympathovagal balance in healthy women.

  Keywords: N95 respirators, surgical mask, high intensity interval training, heart rate variability
 • Zoliekha Atarod, Noushin Gordani, Leila Kiani*, Mahmood Moosazadeh, Saeid Abedian Kenari Pages 65-76
  Background and purpose

  Vitamins and minerals play an important role in boosting the immune system, and their poor condition in the body leads to reduced resistance to infections such as COVID-19. In the present study, we aimed at examining and comparing the levels of minerals (iron, zinc, copper, and magnesium) and vitamins (B12, D) in women of reproductive age with COVID-19 and healthy women.

  Materials and methods

  This case-control study was performed in 140 women of reproductive age attending Sari Imam Khomeini Hospital and Qaemshahr Razi Hospital selected via convenience sampling in 2020-2021. The participants included 70 women with COVID-19 and 70 healthy women who were matched according to age groups. Blood sampling was done in all groups and the levels of minerals and vitamins were measured using standard kits. Data were analyzed using t-test and Chi-square.

  Results

  Most women in both groups were over 35 years of age and multiparous. Vitamin D levels in both groups were insufficient but was higher in women with COVID-19 than healthy women (P=0.03). Vitamin B12 and copper levels in women with COVID-19 were higher than those in healthy women (P<0.001). Magnesium levels were found to be lower in women with COVID-19 than that in healthy women (P<0.001). Iron and zinc levels were lower in women with COVID-19 than healthy women (P=0.09 and P=0.44), respectively.

  Conclusion

  Due to the insufficient levels of vitamin D in both groups, interventions are necessary to improve this condition. Also, further studies with larger sample size and considering interfering factors are needed to accurately assess the role of vitamins and minerals in COVID-19 and other infections.

  Keywords: minerals, vitamins, women of fertility age, COVID-19
 • Farkhondeh Neyestani, Forouzan Elyasi, Farzad Gohardehi, Zahra Hosseini-Khah, Reza Ali Mohammadpour, Zohreh Rezaeian, Mannaneh Moafi, Zahra Kashi* Pages 77-86
  Background and purpose

  Stress and socio-economic and psychological consequences of COVID-19 pandemic have affected family and marital relationships. The present study investigated the frequency of marital conflicts and related factors in Mazandaran province, north of Iran during this pandemic.

  Materials and methods

  In this cross-sectional study, 357 married people were selected by convenience sampling via social networks in 2020. Data were electronically collected using demoghraphic and medical checklist and the Marital Conflict Questionnaire- revised form (MCQ-R). Data were analyzed in SPSS V25.

  Results

  The average age of participants was 38.2±9.9 years. The average duration of marriage was 14.9±10.7 years. The total mean score for marital conflicts was 103.8±28.3 indicating a moderate level of conflict. The respondents reported mild (n=188, 57.7), moderate (n=132, 40.5), and severe (n=6, 1.8) levels of marital conflicts. Significant direct relationships were found between marital conflicts and age, gender, educational level, remarriage, nuclear family or extended family, history of marital conflict before the pandemic, individual or family history of COVID-19, and number of children (P<0.05).

  Conclusion

  According to current study, social health authorities are suggested to be prepared to predict the family-marital consequences of a pandemic such as COVID-19 and take necessary preventive and treatment actions.

  Keywords: COVID-19, pandemic, marital conflicts, Mazandaran province, Iran
 • Hassan Talebi Ghadicolaei, Zoya Hadinejad, Abolfazl Hosseinnataj, Seyed Leila Hosseini, Tahereh Yaghoubi* Pages 87-96
  Background and purpose

  COVID-19 pandemic caused high workload and led to high levels of burnout in medical staff including emergency medical personnel. Identifying and preventing occupational burnout can efficiently improve mental health in workplace and enhance the quality of services delivered. This research aimed to investigate the relationship between occupational burnout and moral intelligence in emergency medical staff.

  Materials and methods

  This analytical cross-sectional study was conducted in 250 pre-hospital emergency staff in Mazandaran University of Medical Sciences, 2021. The participants were selected from emergency bases using stratified sampling. Data were collected using demographic characteristics checklist, Moral Intelligence Scale (Lennick & Kiel), and Maslach Burnout Inventory (MBI). Structural equation and maximum likelihood model were applied. Data analyses were carried out in SPSS 23 and Amos 24.

  Results

  The mean scores for moral intelligence and burnout were 81.10±8.30 and 44.41±13.73, respectively. Every one point increase in moral intelligence score decreased burnout score by 1.55 (P=0.054). Significant relationships were seen between all dimensions of Moral Intelligence Scale and moral intelligence (P<0.001). Keeping promises (r=0.82, P<0.001) and the ability to let go of one’s own mistakes (r=0.79, P<0.001) were found to be highly correlated with moral intelligence. In MBI, only personal accomplishment showed a significant positive correlation coefficient with burnout (r=0.41, P=0.026).

  Conclusion

  In this study, improvements in moral intelligence score decreased the burnout score. Therefore, improving moral intelligence, as an acquired ability, in emergency medical personnel can reduce the levels of burnout experienced.

  Keywords: moral intelligence, occupational burnout, pre-hospital emergency center, pandemic, COVID-19
 • Mahboube Jafari Sarouei, Mahsa Kamali, Fahimeh Ghasemi Charati, Leila Shahbaznejad, Azin Hajalibeig, Kiana Razavi-Amoli, Mohammad Sadegh Rezai* Pages 97-106
  Background and purpose

  Kawasaki is an acute childhood vasculitis of unknown cause that if left untreated can cause coronary aneurysms in 25% of cases. The disease is reported as the leading cause of acquired heart disease in children in developed countries. The purpose of this study was to investigate the epidemiological and clinical features of Kawasaki disease in northern Iran.

  Materials and methods

  In this descriptive-analytic review study, all registered cases of Kawasaki disease in Mazandaran province between 2007 and 2019 were investigated. Epidemiological, demographic, clinical, periodical tests, risk factors, disease burden, complications, and follow-up information were collected. Data analysis was done applying descriptive statistics, Chi-square test, and logistic regression.

  Results

  The data of 136 children with Kawasaki disease were assessed. Clinical symptoms were found to be significantly different between children with complete and incomplete Kawasaki disease (P<0.001). Most children with complete and incomplete Kawasaki disease had heart disease (63.2% and 75.5%, respectively), and coronary artery disease (52.6% and 58.2%, respectively) but no significant differences were found between the two groups in terms of cardiovascular involvement (P>0.05). Multivariate regression analysis showed that fever for more than 5 days is a predictor of coronary artery involvement (P= 0.001).

  Conclusion

  The study showed that fever for more than 5 days is a risk factor for heart and coronary artery involvement as one of the complications leading to death in these children. Therefore, accurate control of fever and heart examinations are important in children with symptoms of

  Keywords: Kawasaki disease, children, skin rash, vasculitis
 • Elahe Tahmasebi, Shahryar Karami, Samira Hajisadeghi, Mahmood Tavallaie, Mohsen Yazdanian*, Mahmood Salesi, Maryam Ramezani Pages 107-119
  Background and purpose

  Dental and skeletal features, unlike soft tissues, remain unchanged in events where most body tissues are destroyed such as car accidents, plane crash, crimes, etc. Panoramic and lateral cephalometric radiographs can provide useful information about dental and cephalometric indicators in human identification.

  Materials and methods

  A cohort retrospective study was carried out in five stages, including collecting the samples, using a specific tooth counting system, identifying the landmarks in panoramic radiographs and designing a dental formula, designing anatomical formula with cephalometric indicators and identifying operator errors, and matching and data analysis.

  Results

  We studied 180 people, including 97 (54%) women and 83 men aged 15-59 (mean age= 25.5) years in Tehran. Average indexes of missing (M), filled (F), Root Canal Therapy (RCT) teeth, crown (C), (Body/Go-Go), (Mf-Mf/Mf-Go(R+L)), De, P, ER, Go in lateral Cephalometry, SNA, SNB, Basal, N-Ans-Me, Ans-Pns/Go-Me, and S-Go/N-Me were not significantly different between cases by comparing the graphs before and after treatments (P>0.05). Examination of average indices of implant and dilacerated teeth in general and without considering the number of teeth, did not show a significant difference when the pre/post-treatment graphs were compared (P>0.05). In examining the Co-Ans/Co-Gn, Go in panoramic graph, (S-N/S-Ba) and S-N-Ba, no significant difference was observed between the cases (P>0.05).

  Conclusion

  Panoramic, lateral cephalometric graphs and designing creative formula can be used in human identification.

  Keywords: panoramic radiograph, human identification, lateral cephalometry
 • Mohammad Amin Moudi, Elham Mahmoudi*, Ehsan Moudi, Zahra Sadat Madani, Seyedali Seyedmajidi Pages 120-128
  Background and purpose

  Pulp stones are calcified masses in the pulp chamber or root canals. Cone-beam computed tomography (CBCT) can identify crown and root anatomy and also detect calcifications which may help to achieve a better diagnosis. The goal of this study was to determine the frequency of pulp stones in CBCT images.

  Materials and methods

  In this cross-sectional study, 500 CBCT images in Babol, north of Iran were included. Pulp stones were detected by NNT viewer software in axial, coronal and sagittal dimensions by the presence of a round or oval appearance of a single dense mass in the pulp cavity or root canals. Parameters such as age, sex, type of tooth and jaw and side involved, condition of the tooth (healthy, decayed/repaired), and location of pulp stone (crown and cervical, middle, apical one third of the root) were identified and recorded in a checklist. Data were analyzed by SPSS V22 applying Independent Samples T-test and Chi-square test.

  Results

  The mean age of participants was 38.80±14.35 years. Pulp stones were reported in 71 individuals (14.2%) and 119 teeth (0.93%). The frequency of pulp stones was significantly higher in women, maxilla, molars, healthy teeth, and crown pulp (P< 0.05). The frequency of pulp stones was not significantly different between the left and right sides (P= 0.343). Findings showed no significant difference in mean age between people with and without pulp stones (P= 0.334).

  Conclusion

  In this study, the prevalence of pulp stone was low and they were more common in women, maxillary, molars, healthy teeth, and crown pulp.

  Keywords: dental pulp calcification, dental pulp stone, Cone-beam computed tomography
 • Kamyar Mansouri, Sirvan Hamzezade*, Ahmad Ashouri, Sajad Khanjani, Hani Rahimi Pages 129-139
  Background and purpose

  Parenting styles predict early maladaptive schemas. The aim of this study was Persian adaptation and standardization of the Young Parenting Inventory-Revised (YPI-R2) among students in Tarbiat Modares University, Iran University of Medical Sciences, Allameh Tabatabai University, and Islamic Azad University, Science and Research Tehran.

  Materials and methods

  The statistical population in this psychometric study included all university students studying in Tehran, 2020-2021 academic year. The samples were 240 people selected by convenience sampling. Data were collected using the Young Parenting Inventory- Revised (YPI-R2), Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21), and Ryff Psychological Well-Being Scale (RPWBS). Data analysis was performed in SPSS V24 and Liserl-8 applying descriptive and inferential statistics.

  Results

  Confirmatory factor analysis confirmed the six-factor structure of this scale, including competitiveness and status seeking, degradation and rejection, emotional inhibition and deprivation, overprotection, punitiveness, and controlling. Cronbach's alpha coefficient and test-retest reliability coefficient based on mothers' scores for the whole scale were 0.93 and 0.90, respectively, and Cronbach's alpha coefficient and test-retest reliability coefficient based on fathers' scores for the whole scale were 0.93 and 0.91, respectively. The YPI-R2 was found to have a positive and significant correlation with the components of the DASS-21(P<0.05) and a negative correlation with the components of the RPWBS (P<0.05), which indicated the convergent and divergent validity of the scale.

  Conclusion

  The Persian version of Young Parenting Inventory-Revised (YPI-R2) showed good validity and can be used as a short and valid diagnostic tool in clinical work and research.

  Keywords: factor analysis, parenting, psychometric
 • Mehdi Farmani, Milad Shahini Shams Abadi, Ali Ahmadi, Mohammad-Hassan Arjmand, Akbar Soleimai, Zahra Habibi Dastenaei* Pages 140-146
  Background and purpose

  Serum procalcitonin (PCT) indicates a bacterial infection that can reduce the administration of antibiotics. The aim of this study was to compare serum procalcitonin levels in patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and asthma and its relationship with lung function and inflammatory factors.

  Materials and methods

  In this cross-sectional study, patients with acute exacerbation of asthma (n= 46) and COPD (n= 23) attending Shahrekord Kashani Hospital were included. After obtaining clinical and demographic information, the participants underwent spirometry and the levels of procalcitonin, ESR, white blood cell and PMN counts were determined. Data were analyzed in SPSS V19.

  Results

  There were significant differences between patients with exacerbation of COPD and asthma in age, sex, ICU hospitalization, and FEV1 percentage (P <0.05) but no significant differences were seen in mean ESR, WBC and PMN (P> 0.05). PCT results in asthma and COPD patients were 8.7% and 56.5%, respectively (P<0.05). Logistic regression analysis showed that gender and FEV1 had significant effects on PCT level (odds ratio 0.192 and 0.958, respectively (P<0.05).

  Conclusion

  Procalcitonin in patients with exacerbation of COPD was significantly higher than that in patients with exacerbation of asthma, which indicates the role of exacerbation of bacteria in COPD.

  Keywords: acute exacerbation of asthma, chronic obstructive pulmonary disease, procalcitonin, ESR, PMN
 • Maryam Shahi, Seyyed Ali Akbar Shamsian, Mohammad Ghodsi, Azam Shafaei* Pages 147-154
  Background and purpose

  Human papillomavirus (HPV) often infects humans through sexual contact. Men are carriers of the HPV virus and inadvertently transmit the virus to their sexual partners while being asymptomatic. In many countries strategies are focused on controlling the virus in women and the role of men is ignored. The aim of this study was to determine the prevalence of HPV infection and its common genotypes in men in order to facilitate designing and implementing national prevention programs.

  Materials and methods

  In this cross-sectional study, PCR and hybridization methods were used to determine 37 different HPV genotypes. The participants included 188 men attending Central Laboratory of Academic Center for Education, Culture, and Research, Mashhad Branch between autumn 2020 and winter 2021.

  Results

  In this study, 56.9% of the total population were infected with at least one of the HPV genotypes. Overall, 26 different HPV high-risk and low-risk genotypes were identified. The most common low-risk genotypes were HPV6 (50.5%), 11 (15%), 42 and 91 (11.2%). The most common high-risk genotype was HPV66 (9.3%).

  Conclusion

  Men play an important role in transmitting the virus and are considered as the reservoir of HPV infection. The prevalence of HPV was high in current population, therefore, HPV screening in men can be very helpful in preventing the spread of infection.

  Keywords: human papillomavirus, prevalence, genotype
 • Ameneh Asadi, Mehdi, Moradinazar*, Behjat Marzbani, Ali Mohammadi, Roknodin Mehdizad, Ebrahim Shakiba, Zahra Atafar Pages 155-162
  Background and purpose

  World Health Organization recommends and supports studies about leishmaniasis as one of the six major tropical and subtropical diseases. Iran is one of countries with relatively high infection rate of cutaneous leishmaniasis, so, the purpose of this study was to investigate the epidemiological status of cutaneous leishmaniasis in Kermanshah province, western Iran.

  Materials and methods

  In a cross-sectional study, we investigated the records of all patients with leishmaniasis positive smears between 2011 and 2019 in Kermanshah province. Annual rate of the disease was calculated according to the data obtained from Statistical Center of Iran.

  Results

  There were 1946 patients with leishmaniasis, including 1477(75.9%) men. The prevalence of leishmaniasis in Kermanshah province was 15.4 in 100,000 people. The prevalence of the disease in men and women was 23.4 and 7.42, respectively. Annual pattern of infection showed that in men the incidence rate was higher between November and January and lower in June, but no specific seasonal pattern was seen in women. The most common lesions were observed in hands and then the foot with an upward trend in recent years (P<0.001). But the trends for number of lesions in the head and body remained unchanged (P=0.7).

  Conclusion

  According to the seasonal pattern of cutaneous leishmaniasis especially in men and its relationship with their career, educational programs and trainings are recommended to prevent sandfly bites.

  Keywords: leishmaniasis, cutaneous leishmaniasis, Kermanshah province
 • Fatemeh Rezaee, Amir Emami Zeydi, Hadi Darvishi-Khezri, Hedayat Jafari* Pages 163-168
  Background and purpose

  Mortality rate due to intentional and unintentional poisoning is higher in vulnerable older adults than the general population. This study was performed to determine the prevalence of acute poisoning and factors associated with the incidence and severity of this condition in aged people.

  Materials and methods

  A retrospective cross-sectional study was conducted using the medical records of all older adults (> 60 years old) admitted to Qaemshahr Razi Hospital, Mazandaran province due to acute intentional or unintentional poisoning during 2013-2020. Demographic characteristics, poisoning motive, occurrence and type of substance leading to poisoning, clinical signs, and treatment outcome were studied. Data were analyzed using STATA14.

  Results

  There were 200 cases (mean age: 69.84±8.40 years) with poisoning, including 64.5% men. Unintentional poisonings were seen in 77.5% of the cases. Opium and its derivatives were the most common causes of poisoning. The most common toxins were opium and alcohol. Gastrointestinal poisoning was reported in majority of patients (76.5%). Only 0.5% were discharged after outpatient treatment. The mean duration of hospitalization was 2.2 days and this period was longer in patients poisoned due to concomitant use of several drugs or drug abuse. Intubation, ICU hospitalization, and emergency dialysis were required in 1.5%, 4.5%, and 1.5%, respectively. Death occurred in 0.5% of the patients during hospital stay. 

  Conclusion

  Unintentional poisoning accounts for a significant proportion of older age poisoning. Further studies are recommended to investigate indirect mortality rates, such as death due to complications after discharge, and socioeconomic burden of poisoning in aged people.

  Keywords: poisoning, aged, intentional poisoning, drug poisoning
 • Mojtaba Sargolzaei, Siavash Moradi, Hossein Jalahi, Mohammad Reza Andarvazh* Pages 169-176
  Background and purpose

  E-learning has many strengths and it is easily available, therefore, it received much attention by the Iran Ministry of Health and Medical Education during the COVID-19 pandemic. The present study investigated the level of e-learning readiness and its relationship with demographic factors in medical students of Mazandaran University of Medical Sciences during the COVID-19 pandemic.

  Materials and methods

  This descriptive-analytical study was performed in medical students of Mazandaran University of Medical Sciences in 2019-2020 academic year. Using Morgan table, 263 students were selected. Watkins et al.'s standard E-learning readiness questionnaire was used. Data analysis was done applying Pearson correlation, independent t-test, and ANOVA in SPSS V20.

  Results

  The overall e-learning readiness was moderate among students (103.30 ± 15.00). The highest and lowest mean scores were associated with skills and continuous communication (38.67 ± 4.50) and motivation (8.14 ± 3.00), respectively. Findings showed a significant relationship between electronic learning readiness and the academic course (P<0.05).

  Conclusion

  This study showed that general readiness of medical students for electronic learning was at an average level and in the internship period, it was significantly higher than other modules. Therefore, medical educaters are suggested to have powerful presence in order to increase students’ motivation.

  Keywords: electronic learning, e-learning readiness, medical students
 • Hooshang Akbari, Ebrahim Nasiri, Maryam Chehrehgosha, Mahmood Moosazadeh, Elahe Dolati* Pages 177-181
  Background and purpose

  Many studies suggest that surgery in patients with COVID-19 increases the risk of complications and mortality after surgery. The purpose of this research was to compare the frequency of outcomes during and after surgery between patients with and without COVID-19 undergoing emergency surgery in Gonbad Kavus hospitals, 2020-2021.

  Materials and methods

  In this cross-sectional study, two groups of adults (n= 114) with and without COVID-19 (group A and group B, respectively) who underwent emergency surgery were examined. Demographic data, laboratory findings, and during and post-operative outcomes were recorded. Data analysis was done in SPSS V26.

  Results

  Average age and weight in group A (45.5 years, 78.3±16.6 Kg, respectively) were found to be higher than those in group B (39.3 years and 67.9±11.5 Kg, respectively). Significant difference was seen in the percentage of arterial blood oxygen saturation after operations between group A (94.7±1.38) and group B (91.7±2.83) (P<0.0001). Also, mean ICU and hospital length of stay were significantly longer in group A (8.5 and 9.8 days, respectively) compared with group B (5.4 and 6 days, respectively) (P<0.0001). Moreover, death was observed more in group A (76%) than group B (23%) (P=0.041).

  Conclusion

  All members of the surgical team are required to pay special attention to the increase in the incidence of complications during and after surgery in patients with COVID-19 undergoing emergency surgery in order to take necessary preventive and therapeutic measures.

  Keywords: surgical outcome, emergency surgery, COVID-19
 • Avideh Maboudi, Mehdi Taghiyan, Reza Ali Mohammadpour, Nafisesadat Mirshahvalad, Hamed Aminiahidashti* Pages 182-188
  Background and purpose

  Some patients need emergency dental care and people with low economic status are more likely to go to hospital emergency departments. There is lack of enough knowledge about dental emergencies and no accurate data is available on this issue. This study aimed at investigating clinical and epidemiological characteristics of patients in dental emergency departments.

  Materials and methods

  A cross-sectional descriptive study was performed in patients with dental complaints attending emergency departments affiliated with Mazandaran University of Medical Sciences, 2017-2018. Data were analyzed in SPSS V 16.

  Results

  A total of 1660 patients (mean age: 36.80±15.50 years) were studied. The most common reasons for attending the emergency department were dental trauma (n=886) and dental infections (n=353). The highest referral times were evenings and nights (n=1130). Compared with women, men were found with more dental trauma and soft tissue injuries (P= 0.0001).

  Conclusion

  Special training programs should be provided to the staff in hospital emergency departments so that they can obtain sufficient information and skills about triage, diagnosis, treatment, and follow-up of dental emergencies.

  Keywords: dental emergency, emergency department, trauma
 • Farhad Sobouti, Mehdi Aryana, Gholamreza Bayazian, Anahita Lotfizadeh* Pages 189-200

  Obstructive sleep apnea (OSA) is a sleep-related respiratory disorder that has a relatively high prevalence among children and adults. OSA has several anatomical and pathophysiological etiologies and is characterized by recurrent periods of narrowing of the pharynx and airway, increased resistance to airflow, and decreased or interrupted airflow during sleep. This disease has several complications which lead to decreased quality of life. Once diagnosed, orthodontists are able to prescribe various methods to treat the disease. The aim of the present study was to review effective orthodontic treatments and their advantages and disadvantages in treatment of OSA. PubMed, Scopus, Web of Science, and Cochrane Library databases were searched for relevant articles published in English until April 30, 2022. Articles on orthodontic treatments in patients with OSA were included. After assessment of studies, 60 articles were included in current review. Findings showed that treatment with oral appliances is effective in OSA patients. Due to the unwanted dental and skeletal side effects of oral appliances in long-term use, it seems better to have this treatment performed by an orthodontist to regularly monitor the occlusion of the teeth and, if necessary, to change the settings of the appliances. In patients with severe OSA, it is better to evaluate the effectiveness of appliance therapy and, if needed, perform surgical treatments.

  Keywords: obstructive sleep apnea, appliance therapy, orthodontic, mandibular advancement device, rapid maxillary expansion
 • Ali Asghar Ahmadi, Parvaneh Gelard*, Sirajuddin Mohebbi Pages 201-202