فهرست مطالب

علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی - سال سی و دوم شماره 3 (پیاپی 109، پاییز 1401)
 • سال سی و دوم شماره 3 (پیاپی 109، پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02
 • تعداد عناوین: 12
|
 • ناصره شاکری، محبوبه طاهر*، عباسعلی حسین خانزاده، محمدرضا محمدی سلیمانی صفحات 229-238
  سابقه و هدف

  کودکی مهم ترین مرحله زندگی تحولی هر انسانی است. با توجه به اینکه یکی از شایع ترین اختلال های دوران کودکی اختلال نافرمانی مقابله ای است، هدف پژوهش حاضر مرور و انجام فراتحلیل روی اثربخشی درمان های روان شناختی (اعم از بهبود سبک های فرزندپروری، آموزش مهارت های زندگی و اجتماعی، بازی و قصه درمانی) این اختلال بود.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر با روش فراتحلیل روی مقالات منتشره از سال 1384 تا 1400در پایگاه های اطلاعاتی جهاد دانشگاهی، مگ ایران، نورمگزو پورتال جامع علوم انسانی انجام شد. لذا پایگاه های علمی با کلیدواژه های مرتبط با موضوع پژوهش جستجو شد و 74 مقاله علمی پژوهشی با کارآزمایی بالینی استخراج شد. پس از حذف موارد تکراری و بررسی کیفیت مقالات طبق چک لیست Consort توسط سه متخصص روان شناسی و آمار، 5 مقاله شرایط لازم برای شرکت در فراتحلیل را داشتند که پس از محاسبه تفاوت استاندارد شده میانگین های مطالعات با استفاده از مدل Random در سطح معنی داری 05/0 در نرم افزار 5.4 Review Manager  فراتحلیل شدند. 

  یافته ها

  نتایج فراتحلیل مقایسه میانگین اختلاف نمرات اختلال نافرمانی مقابل ه ای دو گروه مداخله و گواه نشان داد در تمام مطالعات میزان کاهش نشانه ها در گروه مداخله بطور معنی داری بیشتر از گروه گواه بود. میانگین تفاوت نمره استاندارد شده برای کل این مطالعات برابر با (001/0>P، 40/3- 36/2) 88/2به دست آمد که بیانگر میزان تاثیر مداخله های روان شناختی بود.

  نتیجه گیری

  پژوهش حاضر نشان داد، درمان های روان شناختی (اعم از بهبود سبک های فرزندپروری، آموزش مهارت های زندگی و اجتماعی، بازی و قصه درمانی) بر کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای تاثیرگذار هستند. بنابراین استفاده از درمان های روان شناختی برای درمان اختلال نافرمانی مقابله ای مفید است.

  کلیدواژگان: درمان های روان شناختی، اختلال نافرمانی مقابله ای، فراتحلیل
 • جواد چراغی، عارف نورایی*، مرضیه هواسی، سلمان سلطانی، کاوه خزاییل صفحات 239-245
  سابقه و هدف

  ویروس کرونا برای اولین بار در سال 2019 در شهر ووهان چین گزارش شد و خیلی سریع در چین و سایر کشورها گسترش یافت به دنبال این ویروس طیف وسیعی از بیماری های باکتریایی و قارچی فرصت طلب نیز بروز کردند که از جمله عوامل قارچی می توان به قارچ سیاه اشاره کرد.

  روش بررسی

  روش پژوهش حاضر مروری بود که با جستجو در پایگاه های علمی، مانند PubMed  ،Google Scholar و Springer  با کلید واژه های Mucormycosis و COVID-19 در بازه زمانی 2020 February تا July 2021، تعداد 27 مقاله یافت شدند و پس از مطالعه کامل، 18مقاله مورد استفاده قرار گرفتند و 9 تای آن ها از روند کارکنار گذاشته شدند. 

  یافته ها

  تا کنون در دنیا تعداد زیادی از مبتلایان به ویروس کرونا به قارچ سیاه مبتلا شده اند که این قارچ بیشتر افراد کرونایی دیابتی، و افراد مبتلا به کرونا که دارای مصرف بالای  کورتیکواسترویید بودند را دچار کرده است.

  نتیجه گیری

  اخیرا همزمان با شیوع موج  جدید ویروس کشنده کووید 19 در هندوستان، موارد بسیار زیادی در رابطه با بیماری قارچ سیاه توسط پزشکان گزارش شده است که قارچ سیاه در حدود 30 درصد کشندگی دارد

  کلیدواژگان: قارچ سیاه، کرونا ویروس، شیوع
 • دلارام درود*، مرجان خاتمی، نسیم رحمانی، مریم شاهعلی، آریانا علوی، محمدحسین هدایتی صفحات 246-255
  سابقه و هدف

  اینترفرون ها (IFN) گروهی از سایتوکاین ها با توانایی مداخله در فعالیت ویروسی هستند. مطالعات زیادی در رابطه با سمیت و تعیین فعالیت زیستی آنها انجام گرفته است. در این مطالعه از نانوذرات لیپیدی جامد جهت تولید فرمولاسیون دارویی نوین با هدف کاهش هزینه، افزایش اثربخشی و همچنین کاهش عوارض جانبی مورد استفاده قرار گرفت و اثرات زیستی فرمولاسیون لیپیدی جامد حاوی اینترفرون آلفا-2بی در شرایط برون تن بررسی شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه سمیت و فعالیت زیستی داروی اینترفرون آلفا-2بی کپسوله شده با نانوذرات جامد (SLN) به ترتیب با روش تست MTT و سنجش مهار اثر سایتوپاتیک (CPE) بررسی شد و مقایسه اجمالی با اینترفرون آلفا-2بی و اینترفرون آلفا پگیله شده صورت گرفت. 

  یافته ها

  اینترفرون کپسوله شده با نانوذرات لیپیدی جامد (SLN-INF) در برابر اینترفرون و اینترفرون پگیله شده تفاوت معنی داری از لحاظ سمیت نداشت. همچنین SLN-IFN زیستی بالاتری نسبت به بقیه نمونه های مورد آزمایش نشان داد و فعالیت زیستی آن با گذشت زمان حفظ شد.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که اینترفرون آلفا-2بی کونژوگه شده با نانو ذرات لیپیدی جامد، فعالیت زیستی اینترفرون آلفا را حفظ می کند و با توجه به سمیت کم آن می تواند فرمولاسیون مطلوبی جهت انجام مطالعات بیشتر در بالین باشد.

  کلیدواژگان: اینترفرون آلفا(2b)، نانوذرات لیپیدی جامد، SLN، فعالیت زیستی
 • محسن الوانی، رحیم بحری نجفی*، محبوبه محمود، سید سعید ناجی اصفهانی، نیلوفر فاضل صفحات 256-263
  سابقه و هدف

  اخیرا مخاط به دلیل داشتن عروق فراوان و قابلیت نفوذپذیری زیاد برای انتقال داروموردتوجه است. با توجه به اثرضد التهابی گیاه جعفری  ودسترسی آسان به این گیاه در ایران واینکه فیلم مخاط چسب روشی جدید با عملکرد و بازدهی بالا در انتقال دارو محسوب می شود، این پژوهش در نظر دارد تا با تهیه فیلم مخاط چسب دهانی از عصاره گیاه جعفری و سپس ارزیابی داروشناسی آن میزان تاثیر این گیاه را بر بهبود التهاب گلو بسنجد.

  روش بررسی

  ساخت فیلم های سریع رهش جعفری با استفاده از پلیمرهای هیدروکسی پروپیل متیل سلولز و پلی وینیل الکل و بهره مندی از گلیسیرین به عنوان پلاستی سایز و روش casting method انجام شد. در نهایت فیلم ها از نظر ضخامت، یکنواختی، مقدارداروی آزاد شده و زمان ازهم پاشیدن با نرم افزار SPSS20 تحلیل شدند. 

  یافته ها

  در هیچ کدام فیلم های ساخته شده از پلیمرهای HPMC و PVA حباب، ترک، شکاف و چروک شدگی دیده نشد و با توجه به اینکه اختلاف ضخامت اندازه گیری شده درهمه فیلم ها از 5 درصدکمتر بود، می توان گفت ضخامت فیلم ها یکسان است؛ لذا داروی وارد شده به فرمولاسیون ها درهمه جای آن یکنواخت پخش شده است. هیچ مقدار از فیلم در دهان باقی نماند و بیمار پذیرش بهتری از خود نشان داد.

  نتیجه گیری

  باتوجه به سریع حل شوندگی فیلم ساخته شده و اثرات مناسب جعفری در جلوگیری از التهاب و همچنین آزادسازی سریع دارو و راحتی استفاده از آن، می توان فیلم مخاط چسب سریع حل شونده جعفری را جهت افراد سالخورده، اطفال وکسانی که مشکل بلع دارو دارند، پیشنهاد کرد. مزیت دیگر این روش این است که می توان از متابولیسم دارو، ناشی ازعبور اول کبدی جلوگیری کرد. در نتیجه این فرمولاسیون می تواند گزینه مناسبی جهت درمان التهاب گلو باشد.

  کلیدواژگان: جعفری، فلاونوئید، آپیژنین، تجویزدهانی دارو، فارنژیت
 • شهرزاد اکبری، رامین اصغریان* صفحات 264-271
  سابقه و هدف

  هدف این مطالعه ایجاد یک امولژل پوستی پایدار از داروی موپیروسین بود.

  روش بررسی

  این مطالعه در گروه فارماسیوتیکس دانشگاه علوم دارویی تهران از آبان 1399 تا شهریور 1400 انجام شد. در ابتدا مطالعات پیش فرمولاسیون روی پودر موپیروسین صورت گرفت و نمودار استاندارد رسم شد. در ادامه پایه های امولژل بدون دارو ساخته شد، پایداری آنها بررسی شد و فرمولاسیون برتر انتخاب شد. در ادامه فرمولاسیون امولژل حاوی دارو تهیه شده و مطالعات بیشتری از قبیل تعیین مقدار ماده موثره، آزاد سازی دارو در محیط برون تن و تعیین هاله عدم رشد صورت گرفت. 

  یافته ها

  امولژل حاوی کربومر 940، پارافین مایع به میزان 5%، تویین 20 به میزان 4/0% و اسپن 20 به میزان 1/1% به عنوان فرمولاسیون برتر انتخاب شد. نتایج آزمون های پایداری، پخش پذیری و... مناسب بود. مقدار ماده موثره در فرمولاسیون ها بین 90 تا 110 درصد بود. در مدت 8 ساعت دارو تقریبا به میزان 85% آزاد شد. از نظر ریولوژی، فرمولاسیون از رفتار غیر نیوتونی تبعیت می کرد.  همچنین رفتار پلاستیک و تیکسوتروپ نشان داد. مشاهده هاله عدم رشد در اطراف فرمولاسیون های حاوی دارو نشان داد که داروی موپیروسین از پایه امولژل آزاد شده و از رشد باکتری های استافیلوکوکوس اوریوس جلوگیری می کند.

  نتیجه گیری

  می توان یک فرمولاسیون امولژل پایدار از داروی موپیروسین تهیه کرد. پیشنهاد می شود که مطالعات پایداری تسریع شده و ادواری و اسکیل آپ فرمولاسیون جهت تولید صنعتی صورت گیرد.

  کلیدواژگان: امولژل، موضعی، پوستی، موپیروسین
 • کیمیا ملکی، شهلا همدانی* صفحات 272-280
  سابقه و هدف

  خواص منحصر به فرد فیزیکی و شیمیایی نانوساختارهای کربنی در سال های اخیر باعث به وجود آمدن فرصت هایی برای از بین بردن محدودیت های دارورسانی هدفمند شده است. حامل های نانویی با تغییر خصوصیات فارماکوکینتیک دارو باعث بهبود عملکرد دارو وکاهش عوارض جانبی آن می شوند. پژوهش حاضر، با هدف بررسی برهمکنش بین داروی هیدرالازین و نانولوله های کربنی عامل دار، با استفاده از محاسبات تیوری تابعیت چگالی انجام شد.

  روش بررسی

  عملکرد نانو ساختارهای کربنی برای جذب داروی هیدرالازین بر روی نانو لوله های کربنی عامل دار شده با گروه عاملی کربوکسیلی با استفاده از محاسبات کوانتمی مورد بررسی قرار گرفت. محاسبات با روش تیوری تابعیت چگالی و در سطح B3LYP/6-31G* با استفاده از  نرم افزار گوسین انجام شد. 

  یافته ها

  با استفاده از ساختارهای بهینه شده، انرژی جذب، انرژی بالاترین اوربیتال مولکولی اشغال شده، انرژی پایین ترین اوربیتال مولکولی اشغال نشده، نمودارهای چگالی حالت، اندیس های واکنش پذیری، پارامتر اتم ها در مولکول، توابع ترمودینامیکی و نمودار پتانسیل الکتروستاتیکی مولکول محاسبه و نتایج مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  تجزیه و تحلیل توابع ترمودینامیکی و انرژی جذب نشان داد که کمپلکس تشکیل شده پایدار است. همچنین بر اساس نتایج حاصل از بررسی ماهیت پیوند، مشاهده شد پیوند هیدروژنی بین هیدرالازین و گروه عاملی نانولوله کربنی عامل دار برقرار شده و پیش بینی می شود این نوع نانولوله کربنی عامل دار حامل مناسبی برای رسانش داروی هیدرالازین به سلول های هدف باشد.

  کلیدواژگان: جذب سطحی، نانولوله کربنی، هیدرالازین، تئوری تابعیت چگالی
 • امیرعباس لشگری، محمدعلی آذربایجانی*، مقصود پیری، محمد ناصحی صفحات 281-292
  سابقه و هدف

  نیکوتین در قلب بیان ژن های مختلفی را تحت تاثیر قرار می دهد. پروتیین PINK-1 (PTEN-induced kinase 1) تنظیم کننده اصلی میتوفاژی سلولی است. از طرف دیگر، Parkin پروتیینی است که در روند یوبیکیتیناسیون نقشی اساسی دارد و باعث القای مسیرهای نجات سلولی می گردد. همچنین، PGC-1α (Peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha) تنظیم کننده اصلی بیوژنز میتوکندری است. از سوی دیگر، ورزش اثرات مثبت فیزیولوژیک بسیاری بر بیمارانی دارد که از نارسایی قلبی رنج می برند. بنابراین هدف از این پژوهش  تاثیر تمرین ورزش  کوتاه مدت  استقامتی بر بیان ژن های Parkin، PINK-1 و PGC-1α در قلب موش های حساس شده به نیکوتین بود.

  روش بررسی

  در این پژوهش از موش های نر نژاد ویستار، با وزن تقریبی 180 تا 200 گرم استفاده شد. حیوان ها  نیکوتین  را در مقدار 21/0 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن موش به صورت درون صفاقی دریافت کردند. برای بررسی بیان ژن های مورد مطالعه، در هر گروه بررسی بافت ها با تکنیکPCR  Real Time انجام شد. 

  یافته ها

  نتایج نشان داد که نیکوتین بیان ژن  PGC-1αرا کاهش داد (05/0P<) و بر دیگر ژن ها تاثیری نداشت (05/0P>). همچنین، ورزش کوتاه مدت استقامتی بیان تمام ژن ها را تا حدی کم افزایش داد که از نظر آماری معنی دار نبود (05/0P>).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد ورزش کوتاه مدت استقامتی می تواند تاثیرات پرو-آپوپتوتیک و تحریک کننده ی استرس اکسیداتیو ناشی از نیکوتین را کاهش دهد. علاوه بر این، تمرین ورزشی طولانی مدت احتمالا بتواند بر ژن های موثر بر میتوفاژی تاثیری معنی دار و مثبت بگذارد.

  کلیدواژگان: نیکوتین، ورزش، قلب، Parkin، PINK-1، PGC-1α
 • راضیه راغبی، سهیلا محمدی صفری کوچی، محبوبه کریمی، محمدامین عدالت منش* صفحات 293-302
  سابقه و هدف

  مسمومیت پری ناتال با تری متیل تین (TMT) با القاء استرس اکسیداتیو سبب مرگ نورونی گسترده در سیستم عصبی مرکزی می گردد. هدف از این پژوهش، ارزیابی اثر آنتی اکسیدانی اسید گالیک (GA) بر دانسیته نورونی قشر انتورینال، سلول های هرمی هیپوکامپ و فاکتورهای استرس اکسیداتیو در مغز قدامی جنین به دنبال مسمومیت باTMT بود.

  روش بررسی

  25 سر موش صحرایی ماده باردار نژاد ویستار به صورت تصادفی در 5 گروه کنترل، TMT+Saline، TMT+GA100، TMT+GA200 و TMT+GA400 قرار گرفتند. جهت القای مسمومیت تری متیل تینی، در روز 14 بارداری، TMT (9 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن) به موش های صحرایی باردار به صورت درون صفاقی تزریق شد. گروه های تیمار از روز 12 تا 18 بارداری، GA را با دوزهای مختلف به روش گاواژ دریافت کردند. پس از سزارین جنین ها در روز 21 بارداری، ارزیابی تراکم نورونی قشر انتورینال، نواحی CA1 و CA3 هیپوکامپ و سطح بافتی آنزیم های کاتالاز (CAT)، سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) و مالون دی آلدهید (MDA) در مغز قدامی جنین به روش الایزا صورت گرفت. 

  یافته ها

  نتایج نشان دهنده افزایش معنی دار فعالیت آنزیم های CAT و SOD و کاهش معنی دار MDA در مغز قدامی جنین های دریافت کننده اسید گالیک نسبت به گروه TMT+Saline بود. علاوه بر این، افزایش تراکم نورونی در قشر انتورینال و نواحی CA1/CA3 هیپوکامپ در گروه های دریافت کننده اسید گالیک نسبت به گروه TMT+Saline دیده شد.

  نتیجه گیری

  مسمومیت پریناتال با TMT با القای استرس اکسیداتیو در مغز قدامی جنین، سبب آسیب قشر انتورینال و هیپوکامپ مغز جنین موش های صحرایی شد. از طرف دیگر، اسید گالیک سبب بهبود آسیب نورونی در این نواحی از مغز جنین شد.

  کلیدواژگان: قشر انتورینال، هیپوکامپ، تری متیل تین، پریناتال، گالیک اسید
 • کبرا فراهانی، بهزاد پوپک*، مصطفی عبادی، بستان رودی صفحات 303-310
  سابقه و هدف

  سرطان کولورکتال یکی از شایع ترین انواع سرطان و علت مرگ و میر تعداد بالایی از بیماران است و نیاز به بررسی علل ایجاد بیماری و اتخاذ روش های هدفمند درمانی دارد. با توجه به اهمیت تشخیصی، درمانی و پیش آگهی دهنده مارکرهای ژنتیکی، در مطالعه حاضر ارزیابی جهش ژن  BRAF-V600Eدر نمونه های بافتی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در ایران انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه 43 نمونه پارافینه بافت کولون از بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال و 5 نمونه حاشیه تومور به عنوان کنترل جمع آوری و استخراج DNA آن پس از مشخص شدن درصد سلول های توموری (درصدی از سطح برش سلول های بافت کولون) انجام شد. جهش BRAF-V600E با استفاده از پرایمرهای اختصاصی برای آلل های جهش یافته و طبیعی به روش  Allele specific PCRبررسی شد و بر روی نمونه های دارای جهش توالی یابی انجام شد. 

  یافته ها

  میانگین سنی بیماران 5/53 سال (حداقل20 و حداکثر 81 سال) و جهش BRAF-V600E در 4 مورد از نمونه ها تشخیص داده شد (3/9 %). بر روی نمونه هایی که در آنها جهش BRAF-V600E  تشخیص داده شد، توالی یابی انجام شد. مقایسه نتایج PCR با توالی یابی مطابقت  100 درصدی را نشان داد. در 77/69 % نمونه ها درصد توموری مساوی یا بیش از 50٪  و در 23/30 ٪ نمونه ها درصد توموری کمتر از 50٪ گزارش شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به ارزش تشخیصی جهش ژنBRAF-V600E  در پیشرفت روش های درمانی در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال به نظر می رسد ارزیابی این جهش نقطه مثبتی در تسریع روند بهبود بیماران و تعیین پیش آگهی است و می تواند هدف درمانی مناسبی برای بیماران دارای این جهش باشد.

  کلیدواژگان: BRAF-V600E، سرطان کولورکتال، جهش، ایران
 • احسان کاظمی، احمد غضنفری*، شهرام مشهدی زاده، رضا احمدی صفحات 311-319
  سابقه و هدف

  به نظر می رسد فراتشخیصی یکپارچه نگر و رفتاردرمانی دیالکتیک بر امیدواری و ادراک درد بیماران مبتلا به سرطان تاثیر بگذارد. پژوهش حاضر  با هدف مقایسه ی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه نگر و رفتاردرمانی دیالکتیک بر امیدواری و ادراک درد بیماران سرطانی شهر اصفهان صورت گرفت.

  روش بررسی

  روش این پژوهش، نیمه آزمایشی با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش کلیه بیماران مبتلا به سرطان شهر اصفهان در سال 1400-1399 بود که از میان جامعه ی آماری شامل 925 نفر بیمار مبتلا به سرطان که دارای پرونده در موسسه حمایتی "نورمحیی" اصفهان بودند، 63 بیمار بصورت در دسترس انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه گمارش شدند. گروه های آزمایش تحت آموزش با پروتکل های تخصصی قرار گرفتند. داده ها با روش تحلیل واریانس مکرر آمیخته و آزمون تعقیبی بونفرونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 

  یافته ها

  فراتشخیصی یکپارچه نگر و رفتاردرمانی دیالکیتک در مقایسه با گروه کنترل، در پس آزمون منجر به بهبود امیدواری و ادراک درد بیماران مبتلا به سرطان شد (001/0>P)، و این نتایج در مرحله پیگیری نیز نشان از ماندگاری اثر داشت (001/0>P). تاثیر فراتشخیصی یکپارچه نگر و رفتاردرمانی دیالکتیک بر امیدواری و ادراک درد بیماران مبتلا به سرطان در مراحل پس آزمون و پیگیری متفاوت نبود.

  نتیجه گیری

  فراتشخیصی یکپارچه نگر و رفتاردرمانی دیالکتیک احتملا منجر به بهبود سطح امیدواری و ادراک درد بیماران مبتلا به سرطان می شود.

  کلیدواژگان: درمان فراتشخیصی یکپارچه نگر، رفتاردرمانی دیالکتیک، امیدواری، ادراک درد، سرطان
 • مائده علیا، شهلا ابوالقاسمی* صفحات 320-327
  سابقه و هدف

  یکی از شایع ترین مشکلات خارج مفصلی در بیماری خود ایمن و التهابی آتریت روماتویید (RA)، درگیری ریوی است. کنترل این عارضه نقش موثری در ارتقای کیفیت و افزایش زنده مانی بیماران دارد. هدف مطالعه، بررسی ارتباط فاکتورهای التهابی بیماری با میزان و نوع درگیری ریوی مبتلایان بود که گام موثری در جهت تشخیص و درمان به هنگام عارضه ریوی RA است.  

  روش بررسی

  در مطالعه حاضر تعداد 310 بیمار RA، با علایم مرتبط با درگیری ریوی در بیمارستان بوعلی تهران طی سال های 1399-1394 موردبررسی قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافیکی و فاکتور های التهابی آنتی بادی های ضدهسته (ANA)، فاکتور روماتویید (RF) و آنتی بادی های ضد سیترولینه ی حلقوی(Anti-CCP)  بیماران طی چهار ویزیت جداگانه ثبت شدند. تمامی بیماران تحت گرافی قفسه‎سینه و سی تی اسکن با رزولوشن بالا قرار گرفتند. پس از تایید قطعی وجود/عدم وجود درگیری ریوی، داده ها با نرم افزار SPSS21 و روش های آماری مناسب تحلیل شدند. سطح معنی داری 05/0>P در نظر گرفته شد. 

  یافته ها

  میانگین سنی بیماران با یا بدون درگیری ریوی به ترتیب 13±54 و 13±49سال برآورد شد. تعداد 35 نفر(4/45 %) از بیماران درگیری ریوی بینابینی، 21 نفر(2/27 %) ندول ریوی، 3 نفر(4 %) آتلکتازی، 11 نفر(3/14 %) برونشیت و 7 نفر(1/9 %) فیبروز ریه با آمفیزم داشتند. ارتباط فاکتور های التهابی Anti-CCP و RF با شیوع و نوع درگیری ریوی معنی دار بود (05/0>P). اختلاف آماری معنی داری میان شاخص ANA و اطلاعات دموگرافیکی بیماران با درگیری ریوی در مبتلایان RA یافت نشد.

  نتیجه گیری

  فاکتورهای التهابی Anti-CCP و RF می توانند دو عامل موثر در جهت پیش بینی میزان و پیش آگهی ابتلا به عارضه ریوی در افراد مبتلا بهRA  باشند.

  کلیدواژگان: RF، Ant، CCP، ANA، درگیری ریوی، آرتریت روماتوئید
 • فاطمه احمدی فورگ، طاهره نصرابادی*، فاطمه علایی کرهرودی صفحات 328-336
  سابقه و هدف

  مسمومیت دوران کودکی مشکل جهانی و یکی از علل مرگ و میر کودکان است. در بین عوامل مسمومیت در کودکان و بزرگسالان در ایران اوپیوییدها یکی از مهم ترین عوامل بوده و در بین آنها متادون شایع ترین است. هدف از این تحقیق مقایسه آموزش پیشگیری از مسمومیت کودکان با متادون به دو روش سخنرانی و بحث گروهی بر آگاهی مادران تحت درمان با متادون مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرستان بیرجند سال 1399 بود.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر از نوع مداخله ای به روش قبل و بعد بود که بر روی 90 نفر از مادران تحت درمان با متادون انجام شد. نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای و در سه گروه سخنرانی، بحث گروهی و شاهد  انجام شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه دموگرافیک و پرسش نامه آگاهی مادران جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه21 تحلیل شد. 

  یافته ها

  در گروه آموزش به روش سخنرانی، میانگین آگاهی مادران قبل از آموزش 97/5 و بعد از آموزش 57/10 بود. همچنین میانگین آگاهی مادران در گروه آموزش به روش بحث گروهی قبل از آموزش 30/6 و بعد از آموزش 47/13 بود.

  نتیجه گیری

  آموزش به روش بحث گروهی نسبت به سخنرانی به میزان بیشتری باعث بهبود آگاهی  مادران تحت درمان با متادون می شود.

  کلیدواژگان: : مسمومیت کودکان، متادون، آگاهی، سخنرانی، بحث گروهی
|
 • Nasere Shakeri, Mahboobe Taher*, Abbasali Hossein Khanzade, Mohammadreza Mohammadi Soleimani Pages 229-238
  Background

  Childhood is the most important stage of development of every human being. One of the most common childhood disorders is oppositional defiant disorder (ODD), so the aim of this study was to review and meta-analyze the effectiveness of psychological therapies (including improving parenting styles, life skills training and Social, play and story therapy) on this disorder.

  Materials and methods

  This meta-analysis was carried out on articles published from 2005 to 2020 in the databases of SID, Magiran, Noormags and the Comprehensive Portal of Humanities. Search on scientific databases was done with keywords related to the research topic and 74 scientific research articles with clinical trials were extracted. After removing duplicates and reviewing the quality of articles according to the Consort checklist by three psychologists and statisticians, 5 articles had necessary conditions to participate in meta -analysis. By using Random model, articles meta-analyzed at a significance level of 0.05 using 5.4 Review Manager Software.

  Results

  Results of meta-analysis and comparing the mean difference of the scores of ODD between the intervention and control groups showed significant higher reduction of symptoms in the intervention group compared to control group in all studies. The mean difference of standardized score for all studies was 2.88 (2.36-3.40; P <0.001) that indicated the effect of psychological interventions.

  Conclusion

  This study showed that psychological therapies (including improving parenting styles, life and social skills training, play and story therapy) are effective in reducing the symptoms of oppositional defiant disorder. Therefore, psychological therapies is useful to treat ODD

  Keywords: Psychological Therapies, Oppositional defiant disorder, Meta-analysis
 • Javad Cheraghi, Aref Nooraee*, Marzie Havasii, Salman Soltani, Kaveh Khazaeel Pages 239-245
  Background

  The COVID-19 was first reported in 2019 in Wuhan, China, and spread rapidly in China and other countries. The virus was followed by a wide range of bacterial and opportunistic fungal diseases, including fungal infections such as mucormycosis.

  Materials and methods

  In this narrative review study, scientific databases, such as PubMed, Google Scholar and Springer were searched with the keywords, including Mucormycosis and COVID-19 in the time period between 2020 February and July 2021. 27 articles were retrieved, in which 18 articles were used in the study and 9 were excluded.

  Results

  So far, many people with the coronavirus have been infected by black fungus in the world. Most affected people had the history of diabetes mellitus and also receiving high dose corticosteroids.

  Conclusion

  Recently, with the outbreak of a new wave of the deadly Covid 19 virus in India, there have been many cases of mucormycosis. Mucocycosis is fatal in about 30% of cases.

  Keywords: COVID-19, Mucormycosis, Prevalence
 • Delaram Doroud*, Marjan Khatami, Nasim Rahmani, Maryam Shahali, Ariana Alavi, Mohammad Hossein Hedayati Pages 246-255
  Background

  Interferon (IFN) are small proteins that belong to the cytokine family and may interfere with viral infections and some cancers. There are many studies focused on the PEGylated interferon’s bioactivity. In this study, we used solid lipid nanoparticles (SLNs) to produce new drug formulations, with the aim of reducing costs, increasing effectiveness, and also reducing side effects, and the biological effects of the formulation and comparing the obtained results with the interferon alpha-2b and PEGylated interferon alpha-2b.

  Materials and methods

  In this study, we evaluateed the toxicity and bioactivity of three formulations: interferon alpha-2b, PEGylated interferon alpha-2b, and encapsulated interferon alpha-2b with solid lipid nanoparticles using the MTT method and cytopathic inhibition assay (CPE), respectively.

  Results

  The toxic effects of interferon encapsulated solid lipid nanoparticle (SLN-INF) was comparable with interferon and PEGylated interferon. In addition, empty solid lipid nanoparticles had no toxic effects on cells. The SLN-IFN showed higher bioactivity than the other samples tested (interferon alpha-2b, PEGylated interferon alpha-2b) and maintained its bioactivity over time.

  Conclusion

  The results of this study indicate that interferon alpha-2b conjugated with solid lipid nanoparticles is a capable formulation with sufficient bioactivity and acceptable toxicity as compared to PEGylated interferon and can be applied in clinical trials in future studies.

  Keywords: Interferon alpha-2b, Solid lipid nanoparticles (SLN), Bioactivity
 • Mohsen Alvani, Rahim Bahri Najafi*, Mahboobeh Mahmood, Seyed Saeed Naji Esfahani, Nilofar Fazel Pages 256-263
  Background

  Recently, the mucosa has attracted attention due to its large arteries and high permeability for drug delivery. Due to the anti-inflammatory effect of parsley and easy access to this plant in Iran and the fact that the adhesive mucosa film is a new method with high performance and efficiency of drug transfer, this study was done to evaluate the effect of this plant on the pharyngitis by preparing an oral adhesive mucus film from parsley plant extract and then evaluating its pharmacological properties.

  Materials and methods

  Fast release films of parsley were made using hydroxypropyl methyl cellulosopropinyl alcohol polymers and the use of glycerin as plasticizer and casting method. Finally, the films are analyzed in terms of thickness, uniformity, amount of drug released and disintegration time with SPSS20 software.

  Results

  No bubbles, cracks, creases or wrinkles were seen in any of the films made of HPMC and PVA polymers. The difference in thickness measured in all films was less than 5%, and the thickness of the films was the same. Therefore, the drug introduced into the formulations has been spread evenly everywhere. No trace of the film remained in the mouth and the patients had good compliance.

  Conclusion

  Due to the rapid dissolution of the film, rapid release of the drug, ease of use and the appropriate effects of parsley in preventing inflammation, this formulation can be used for the elderly, children and those who have difficulty swallowing. Another advantage of this method is that it can reduce the metabolism of the drug in the first hepatic passage. As a result, this formulation is a good option for treating symptoms of pharyngitis.

  Keywords: Petroselinum, Flavonoids, Apigenin, Buccal Drug Administration, Pharyngitis
 • Shahrzad Akbari, Ramin Asgharian* Pages 264-271
  Background

  The aim of this study was to develop a stable skin emulsifier from mupirocin.

  Materials and methods

  This study was performed in the Department of Pharmacy, Tehran University of Pharmaceutical Sciences from November 2016 to September 2015. Initially, preformulation studies were performed on mupirocin powder and a standard diagram was drawn. Next, the bases of the drug-free emulsifiers were made, their stability was investigated and the superior formulation was selected. The next step was the formulation of the emulsion containing the drug. Further studies such as determining the amount of active ingredient, releasing the drug in vitro and determining the aura of stunting were performed.

  Results

  Emulsifier containing 940 carbomer, 5% liquid paraffin, 0.4% tween 20 and 1.1% spin 20 were selected as the top formulation. The results of stability, dispersibility and other tests were appropriate. The amount of active ingredient in the formulations was between 90 and 110%. Within 8 hours, the drug was released at approximately 85%. Rheologically, the formulation followed non-Newtonian behavior. It also showed the behavior of plastics and thixotropes. Observing the growth inhibition zone around drug-containing formulations indicateed that mupirocin was released from the emulsion base and prevented the growth of Staphylococcus aureus bacteria.

  Conclusion

  A stable emulsion formulation can be prepared from mupirocin. It is suggested that accelerated stability studies and periodic and scale-up formulations be carried out for industrial production.

  Keywords: Emulsion, Topical, Dermal, Mupirocin
 • Kimia Maleki, Shahla Hamedani* Pages 272-280
  Background

  In recent years, advances in nanotechnology presents opportunities to overcome limitations in targeted drug delivery. Nano drug carriers have the ability to change the pharmacokinetics of drugs and can improve efficacy and reduce side effects. The objective of the present work is to study the interaction of Hydralazine with functionalized carbon nanotubes by performing density functional theory calculations.

  Materials and methods

  The behavior of hydralazine molecule adsorbed onto functionalized SWCNT was examined. The calculations were performed by Gaussian 09 software, using B3LYP density functional theory at the 6-31G* level.

  Results

  The optimized structures were used to calculate the adsorption energy, highest occupied molecular orbital (HOMO), lowest unoccupied molecular orbital (LUMO), graphs of density of states, reactivity indexes, parameters of atoms in molecules, thermodynamic properties and molecular electrostatic potential were discussed.

  Conclusion

  Analysis of thermodynamic functions and adsorption energy showed that the complex formed is stable. Furthermore, based on the results of bonding characteristic analysis, it was observed a hydrogen bond formed between hydralazine and functionalized CNT and this type of functionalized carbon nanotube was expected to be suitable nanocarier for delivery of hydralazine to target cells.

  Keywords: Adsorption, Carbon Nanotubes, Hydralazine, Density Functional Theory
 • Amir Abbas Lashgari, Mohammad Ali Azarbayjani*, Maghsoud Peeri, Mohammad Nasehi Pages 281-292
  Background

  Nicotine alters the expression of various genes in the heart. PINK-1(PTEN-induced kinase1) is the major regulator of cellular mitophagy. Moreover, Parkin is a protein that plays a key role in the process of ubiquitination. Also, PGC-1ὰ (peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha) is the main regulator of mitochondrial biogenesis. On the other hand, exercise has many positive physiological effects on patients suffering from heart failure. In this study, we aimed to investigate the effect of short endurance training on the expression of parkin, PINK1 and PGC- 1ὰ genes in the heart of nicotine-sensitive rats.

  Materials and methods

  in this study, male Wistar rats weighing approximately 180 to 200 gr were used. The animals received nicotine at dose of 0.21 mg/kg intraperitoneally. Real time PCR technique was used to evaluate the expression of genes.

  Results

  The results showed that nicotine decreased the expression of PGC-1ὰ gene (p<0.05) and had no effect on other genes (p>0.05). Short-term endurance training slightly increased the expression of all genes that was not statistically significant.

  Conclusion

  It seems that short-term exercise can reduce the pro–apoptotic and stimulant effects of oxidative stress induced by nicotine. In addition, long-term exercise may potentially induce a significant positive effect on mitophagy-related genes.

  Keywords: Nicotine, Exercise, Heart, Parkin, PINK-1, PGC-1α
 • Razieh Raghebi, Soheila Mohammadi Safari Kuchi, Mahboobeh Karimi, Mohammad Amin Edalatmanesh* Pages 293-302
  Background

  Prenatal intoxication with trimethyletin (TMT) induces widespread neuronal death in the central nervous system by inducing oxidative stress. The aim of this study was to evaluate the antioxidant effect of gallic acid (GA) on the neuronal density of the entorhinal cortex, hippocampal pyramidal cells and oxidative stress parameters in the fetal forebrain following TMT intoxication.

  Materials and methods

  25 pregnant Wistar female rats were randomly divided into 5 groups, including control, TMT+Saline, TMT+GA100, TMT+GA200 and TMT+GA400. To induce TMT intoxication, TMT (9 mg/kg body weight) was injected intraperitoneally into pregnant rats on embryonic day (ED) 14. From the ED12 to ED18, the treatment groups received orally GA at different doses. After fetal cesarean section on the ED21, neuronal density assessment of the entorhinal cortex, CA1 and CA3 regions of the hippocampus and forebrain level of catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD) and malondialdehyde (MDA) was performed by ELISA.

  Results

  The results showed a significant increase in the activity of CAT and SOD enzymes and a significant decrease in MDA in the forebrain of GA-receiving groups compared to the TMT + Saline group. In addition, increased neuronal density was observed in the entorhinal cortex and CA1/CA3 regions of the hippocampus in the GA treated rats compared to the TMT + Saline group.

  Conclusion

  Prenatal TMT intoxication induced oxidative stress in the fetal forebrain, causing damage to the entorhinal cortex and hippocampus of rat fetal brain. On the other hand, GA prevented and improved neuronal damage in these areas of the fetal brain.

  Keywords: Entorinal cortex, Hippocampus, Trimethylettin, Prenatal, Gallic acid
 • Kobra Farahani, Behzad Poopak*, Mostafa Ebadi, Bostan Roudi Pages 303-310
  Background

  Colorectal cancer is one of the most common types of cancer and the cause of death of a large number of patients and requires investigating the causes of the disease and adopting targeted therapies. Considering the diagnostic, therapeutic, and prognostic significance of genetic markers, in the present study BRAF-V600E gene mutation was evaluated in tissue samples of colorectal cancer patients in Iran.

  Materials and methods

  In this study, 43 paraffin samples of colonic tissue were collected from patients with colorectal cancer and 5 tumor margin samples were collected as control. DNA was extracted after determining the percentage of tumor cells. BRAF-V600E mutation was evaluated using specific primers for mutant and normal alleles by Allele-specific PCR and also sequencing was done on samples with mutations.

  Results

  Mean age of the patients was 53.5 years (minimum 20 and maximum 81 years) and BRAF-V600E mutation was detected in 4 samples (9.3%). Sequencing was performed on samples in which the BRAF-V600E mutation was detected. Comparison of PCR results with sequencing also showed 100% agreement. In 69.77% of the samples, the tumor percentage was equal to or more than 50% and in 30.23% of the samples, the tumor percentage was less than 50%.

  Conclusion

  Considering the diagnostic value of BRAF-V600E gene mutation in the development of treatment methods in patients with colorectal cancer, it seems that the evaluation of this mutation is a positive point in accelerating the recovery process and determining the prognosis and can be a suitable therapeutic target for patients with this mutation.

  Keywords: BRAF-V600E, Colorectal cancer, Mutation, Iran
 • Ehsan Kazemi, Ahmad Ghazanfari*, Shahram Mashhadizadeh, Reza Ahmadi Pages 311-319
  Background

  Integrative transdiagnostic and dialectical behavioral therapy seem to affect the hope and pain perception of cancer patients. The aim of this study was to compare the effectiveness of integrated transdiagnostic therapy and dialectical behavioral therapy on hope and pain perception of cancer patients in Isfahan.

  Materials and methods

  The method of this study was quasi-experimental with a control group. The statistical population of the study was all cancer patients in Isfahan in 1400. Of statistical population, 63 patients were selected by available sampling and randomly assigned to two experimental groups and one control group. The experimental groups were trained with specialized protocols. Data were analyzed by repeated measures analysis of variance and Bonferroni post hoc test. 

  Results

  Compared to the control group, integrated transdiagnostic and dialectical behavioral therapy resulted in improved hope and pain perception of cancer patients in the post-test (P<0.001), and these results also showed a lasting effect in the follow-up phase. The effect of integrated transdiagnostic and dialectical behavioral therapy on hope and pain perception of patients with cancer was not different in post-test and follow-up stages.

  Conclusion

  Integrative transdiagnostic and dialectical behavioral therapy are likely to improve hope and pain perception in cancer patients.

  Keywords: Integrative transdiagnostic therapy, Dialectical behavior therapy, Hope, Pain perception, Cancer
 • Maedeh Olya, Shahla Abolghasemi* Pages 320-327
  Background

  Controlling the pulmonary involvement, as one of the most common extra-articular consequences in rheumatoid arthritis (RA), can improve the life quality and survival rate of patients. This study aimed to evaluate the correlation between disease-related inflammatory factors and the severity and type of lung involvement in patients, which is a practical step toward early detection and treatment of RA-related pulmonary problems.

  Materials and methods

  During 2016-2021, 310 RA patients with pulmonary involvement-related symptoms were studied at Booali Hospital in Tehran. During four separate visits, patients' demographic information and inflammatory factors such as anti-nuclear antibodies (ANA), rheumatoid factor (RF), and anti-cyclic citrulline antibodies (Anti-CCP) were assessed. High-resolution CT scans and chest radiographs were performed on all patients. Data were analyzed using SPSS21 software. P<0.05 was considered as the significance level.

  Results

  Patients with and without pulmonary involvement had a mean age of 54±13 and 49±13 years, respectively. 35 patients (45.4%) had interstitial lung disease, 21 patients (27.2%) had pulmonary nodules, 3 patients (4%) had atelectasis, 11 patients (14.3%) had bronchitis, and 7 patients (9.1 %) had pulmonary fibrosis and emphysema. Correlation between anti-CCP and RF inflammatory factors and the prevalence and type of pulmonary involvement was significant (P<0.05). There was no statistically significant difference between the ANA index and demographic data among RA patients with pulmonary involvement.

  Conclusion

  Inflammatory factors including anti-CCP and RF may help predict the severity and pulmonary complications prognosis in RA patients.

  Keywords: RF, Anti-CCP, ANA, Pulmonary involvement, Rheumatoid arthritis
 • Fatemeh Ahmadi Forg, Tahereh Nasrabadi*, Fatemeh Alaee Karahroudy Pages 328-336
  Background

  Childhood poisoning is a global problem and one of the causes of child mortality. Among the causes of poisoning in children and adults in Iran, opioids are one of the most important factors and among them, methadone is the most common. The aim of this study was to compare the education of prevention of children's poisoning with methadone using two methods of lectures and group discussion on the awareness of mothers treated with methadone who referred to addiction treatment centers in Birjand City in 2020.

  Materials and methods

  The present study was an interventional study with and before and after design performed on 90 mothers treated with methadone. Sampling was done by cluster random sampling in three groups of lecture, group discussion and control. Data were collected using demographic questionnaire and mothers' knowledge questionnaire and analyzed by SPSS software version 21.

  Results

  In the lecture group education, the mean knowledge of mothers before education was 5.97 and after education was 10.57. Also, the mean knowledge of mothers in group discussion before and after education was 6.30 and 13.47, respectively.

  Conclusion

  Group discussion training improved the awareness of methadone-treated mothers more than lecturing.

  Keywords: Child poisoning, Methadone, Awareness, Lecture, Group discussion