فهرست مطالب

مطالعات قرائت قرآن - سال دهم شماره 18 (بهار و تابستان 1401)
 • سال دهم شماره 18 (بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/07/04
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمد امینی تهرانی، محمد نصیرالمهدی* صفحات 9-30

  توجه به مسیله قرایات از سوی مفسران فریقین در تفسیر، از مسایل مبنایی و تاثیرگذار در دانش تفسیر و برداشت از آیات قرآن کریم می باشد. در میان مفسران شیعه، علامه طباطبایی صاحب تفسیر گران قدر المیزان، توجه خاص و فراوانی به این امر داشته اند. میزان توجه به قرایات قرآن و تاثیر آن در تفسیر ضرورت پردازش به دیدگاه های علامه را ایجاد می کند تا از پرتو آن میزان توجه برخی از مفسران شیعه به دست آید. روش تحقیق در این نوشتار توصیفی - تحلیلی بوده و در آن از منابع کتابخانه ای بهره برده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که علامه طباطبایی در قبول یا رد قرایات ملاک هایی را در نظر گرفته که عبارت اند از: سند صحیح، پایبندی به قواعد ادبیات عرب، مطابقت با رسم مصحف که از ملاک های قبول علامه در پذیرش قرایت می باشند. همچنین ایشان در رد یک قرایات نیز دارای ملاک هایی است که عبارتند از؛ متواتر نبودن قرایت، حجت نبودن قرایات شاذ، تحریف نمابودن برخی از روایات قرایت

  کلیدواژگان: قبول قرائات، رد قرائات، حجیت قرائات، تواتر قرائات، ملاک های قرائات علامه طباطبایی
 • احمد خالدی، مجید معارف*، محمدعلی ایازی، مهدی مهریزی صفحات 31-60

  بر اساس روایت های تاریخی، گوناگونی و اختلاف قرایت قرآن کریم، هم بسته با لهجه ها، گویش های ناهمسان قبایل و شیوه نوشتاری قرآن کریم بوده که در توالی زمانی در معرض دگرگونی ها قرار داشته است. در دوره های پسینی، چنین کنشگری در حوزه بیانی و لفظی متن وحیانی، افزون بر توسعه تنوع قرایات، بستری را برای تنوع خوانش ها، از جهت فهمی، معناداری و به طور کلی تفسیری ایجاد نموده است. این جستار با بهره مندی از شیوه های توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر روایت های تاریخی در پی پاسخ به پرسش چگونگی تاثیرگذاری لهجه ها، تنوع صوتی در واژگان و تنغیم در گسترش قرایت قاریان پیشینی و پسینی و در ادامه شیوه خوانش متن بوده است که تحول و نقش آفرینی همزه در قرایت قاریان مشهور بر واژه ها، نمونه ای بارز برای آن به شمار می آید. در زمانه کنونی نیز، با پیدایش نهضت تلاوت معنامحور و توجه ویژه آن به شیوه بیانی الفاظ، ترکیبات، اداء صوتی، تصویرسازی و تامل در قرایت، بر معنای آیات تاکید شده که این مسیله در انتقال معنا و فهم عمیق آیات بر مخاطب موثر بوده است.

  کلیدواژگان: قرآن، قرائات معنامحور، قاریان هفت گانه، لهجه، اداء صوتی، تنغیم
 • محمدرضا شهیدی پور، باقر ایلیا* صفحات 61-80

  ابتدایی ترین مسیله در بحث آموزش هر زبانی فراگیری الفبای آن زبان است. زبان عربی به عنوان زبان قرآن و اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. یکی از مسایل بحث برانگیز زبان عربی تعداد حروف این زبان است که همواره مورد مناقشه بوده و همچنین مسیله چینش حروف نیز از دیگر مسایل مهم زبان شناسی عربی است. این مقاله که با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی - تحلیلی سامان یافته و مسیله تعداد و ترتیب حروف زبان عربی را از منظر دانشمندان قرایت و زبان شناسی بررسی نموده است. یافته های پژوهش پیش رو حاکی از این است که تعداد حروف زبان عربی بیست ونه حرف بوده و کسانی که تعداد حروف عربی را بیست وهشت می دانند الف و همزه را دو حرف مجزا ندانسته اند که دلایل آنان مورد نقد است. حروف فرعی نیز از دیگر مباحث مرتبط به بحث بوده که بر دو گونه فصیح و غیر فصیح تقسیم می شوند. ترتیب حروف نیز در ابتدا به تناسب مخارج، پس از آن به صورت ابجدی و در دوران معاصر غالبا به صورت ابتثی (الفبایی) بیان می شود.

  کلیدواژگان: حروف ابجد، حروف هجاء، الفبای حروف عربی، تعداد حروف، ترتیب حروف
 • سید مصطفی رضوی*، زاهد علی زاهدی صفحات 81-108

  تحقیق حاضر به مطالعه خط و رسم الخط قرآن پرداخته و در پی یافتن روش ساده و آسان در حیطه کتابت و نگارش قرآن مجید است؛ شیوه ای که علاوه بر دوری از پیچیدگی های نوشتاری، با قواعد نگارشی نیز هم خوانی داشته باشد و در کوتاه ترین زمان، بدون هیچ تکلف و دشواری، بتواند در روان خوانی قرآن مجید به فراگیران آن کمک شایانی نماید. بنابراین با گردآوری روایات گوناگون و تحلیل های فراوان از علمای گذشته و حال و با استفاده از روش کتابخانه ای و پردازش تحلیلی - توصیفی، ضمن یافتن کارآمدترین شیوه های کتابت، به جستجوی مشروعیت آن به کمک مدارک و مستندات محکم نیز است. پژوهش پیش رو با بررسی خط و رسم الخط قرآن آغاز گردیده و در انتها با رسم الخط پیشنهادی که از بطن مصاحف موجود استخراج شده، پایان می یابد.

  کلیدواژگان: مصحف، رسم الخط قرآن، خط کوفی، خط نسخ، کاتب وحی
 • محمد فاکر میبدی، سید مهدی حسینی* صفحات 109-128
  یکی از مهمترین مباحث و موضوعاتی که همواره مورد توجه دانشمندان و علمای قرایت از صدر اسلام تاکنون بوده، لزوم دستیابی به قرایت صحیح از پیامبر اکرمa و یا حداقل قرایت نزدیک به قرایت ایشان از میان قرایت های موجود است. در این زمینه تلاش های زیادی صورت گرفته و روایات متعددی در جوامع روایی نقل شده که مشهورترین و بارزترین آنها ، روایت سالم بن ابی سلمه از امام صادقg است که می فرماید: «اقرا کما یقرا الناس: قرآن را همان گونه که مردم می خوانند، بخوانید». بررسی سندی این روایت نشان می دهد که صحیح بوده و خدشه ای بر آن وارد نیست و از نظر دلالت، پس از مراجعه به زمان صدور روایت و شرایط حاکم بر آن، می توان نتیجه گرفت که منظور، انحصارگرایی قرایات صحیح در یک قرایت نمی باشد؛ بلکه این حدیث، شامل همه قرایت ها یی که مورد تایید بزرگان و رایج و شایع بین مردم هر زمان بوده، است.
  کلیدواژگان: قرآئت عامه، قراءه الناس، تواتر قرائات، قرائات سبعه، اختلاف روات
 • حامد شریفی نسب* صفحات 129-180
  تعابیری مانند «قراءه العامه»، «قراءه الناس» و «قراءه الجمهور» در پاره ای از گزارش های تاریخی به کار رفته است. برخی با نقل گزینشی، تفسیرهای نادرستی از آنها ارایه داده اند. اینکه تعابیر مزبور به چه قرایتی اشاره دارند و در هر مورد با قرایت چند قاری مطابقت دارند و هر یک از قاریان مشهور چه اندازه با این قرایت عمومی مخالفت داشته اند؟ مساله پژوهش حاضر را شکل می دهد که با توجه به اهمیت سده های نخست هجری و شهرت قاریان هفت گانه، تعابیر قرایت عمومی در پنج سده نخست هجری گردآوری شده و با قرایت قاریان هفت گانه مقایسه شده است. ملاحظه موارد استعمال این گونه تعابیر عمومی در پنج سده نخست هجری نشان می دهد که این تعابیر هیچ گاه مطابق قرایت انفرادی یک قاری به کار نرفته اند؛ بلکه این تعابیر در 95 درصد موارد، دست کم با قرایت پنج قاری از قاریان هفت گانه و در 98.8 درصد موارد، دست کم با قرایت چهار قاری از قاریان هفت گانه مطابقت دارند. این آمار شاهد آن است که این گونه تعابیر، یا به قرایت اکثر قاریان اشاره دارند یا به قرایت اکثر مردم که در قرایت تابع قاریان بودند. همچنین مقایسه تعداد مخالفت هر قاری با موارد به کاررفتن تعابیر قرایت عمومی در پنج سده نخست هجری، نشان می دهد که بیشترین مخالفت با قرایت عمومی، در قرایت قاریان شهر کوفه (حمزه، کسایی و عاصم به روایت حفص) وجود دارد و کمترین مخالفت با قرایت عمومی، در قرایت قاریان حجاز (نافع و ابن کثیر) مشاهده می شود.
  کلیدواژگان: حفص از عاصم، قراءه العامه، قراءه الناس، قرائات سبع
 • داود صائمی*، کریم پارچه باف دولتی صفحات 181-202

  انس با قرآن، همراهی بدون انقطاع با قرآن است؛ یعنی آموختن، حفظ، فهم و حتی عمل به قرآن. زمانی انس حاصل می گردد که نتیجه آن تغییر رفتار و عملکرد فرد و به تبع آن جامعه گردد؛ یعنی انسان از قرآن تاثیر بگیرد و سپس در جامعه تاثیرگذار شود. راه برون رفت از وضعیت موجود و رفتن به سمت جامعه قرآنی این است که باید زاویه نگاه به قرآن کاربردگرایانه و مسیله محور باشد و متولیان آموزشی باید به سمت آموزش های عمقی و حل مسیله پیش روند؛ به گونه ای که فرد در زندگی خود قرآن را به عنوان گره گشا حس کند. همچنین دانشگاه ها و سایر نهادها در امور قرآنی باید با نگاه عمق بخشی و به عبارتی ترکیب کار فرهنگی و اجتماعی را لحاظ کنند تا جایگاه قرآن در جامعه یک جایگاه طراز و شایسته شود. این پژوهش با روش کتابخانه ای و میدانی به نقد وضعیت فعلی انس با قرآن در جامعه و ارایه راهکار و پیشنهاد جهت بهبود آن پرداخته است.

  کلیدواژگان: انس با قرآن، آسیب شناسی جامعه بدون قرآن، راه کارهای ترویج قرآن
 • مینا شمخی، قاسم بستانی، زهرا قاسم نژاد، آمنه امیدی* صفحات 203-228

  تفسیر «بیان السعاده» از مهمترین و کامل ترین تفاسیر عرفانی شیعه است که با وجود رویکرد عرفانی از حیث مسایل کلامی، فقهی و اجتماعی قابل بحث است. سوال اینکه تفاسیر عرفانی همچون بیان السعاده با دانش قرایات چگونه برخورد کرده اند؟ به عبارتی مسیله قابل توجه این است که آیا دانش قرایات با رویکرد عرفانی مفسر می تواند ارتباطی داشته باشد؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی جایگاه و کارکرد مسیله قرایات را در تفسیر بیان السعاده مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج پژوهش بیان می کند: جایگاه قرایات در نزد گنابادی در مقایسه با مفسران هم عصر خویش جایگاهی قابل توجه داشته به گونه ای که وی، اهتمام ویژه ای به بحث قرایات نشان داده و خاستگاه فکری ایشان، خاستگاهی روشی با رویکردی غیر حدیثی است. در بحث قرایات، گنابادی گاه به ترجیح قرایت مشهور و گاه غیر مشهور به جهت تناسب آنها با سیاق آیات، مرجحات روایی، تبیین معنایی می پردازد؛ گاه هر دو قرایت را مورد توجه قرار داده و داوری میان آنها را رها کرده است. کارکرد قرایات در تفسیر بیان السعاده حول سه محور قابل ارایه می باشد: الف) گسترش و توسعه در معنای آیه؛ ب) تبیین معنای آیه؛ ج) رفع ابهام از معنای آیه. البته رویکرد عرفانی مفسر در بحث قرایات هیچ تاثیری نداشته است.

  کلیدواژگان: قرائات، گنابادی، تفسیر بیان السعاده، کارکرد قرائات، خاستگاه قرائت
 • بهزاد جلالوند*، عبدالرسول حسینی زاده، حسین علوی مهر صفحات 229-254

  پیروان مذاهب اسلامی در کیفیت انجام وضو اختلاف دارند. یکی از اختلافات، شستن یا مسح کردن پا است. عموم اهل سنت شستن پا و شیعه مسح آن را در وضو واجب می دانند. منشا اختلاف در آیه شش سوره مایده است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی تطبیقی دیدگاه های مفسران فریقین در آیه مذکور پرداخته و اختلاف یاد شده را ریشه یابی کرده است و نتایج به دست آمده عبارت اند از: هرچند منشا اختلاف یاد شده، اختلاف دو قرایت نصب و جر «ارجلکم» در آیه مذکور و توجیه ادبی آن می باشد، اما از تاثیر روایات منقوله در منابع اهل سنت بر این پدیده نباید غافل شد. شاهد این مدعا تصریح جمعی از سلف مانند ابن عباس، حسن، عکرمه، شعبی و جز اینها به وجوب مسح با استناد به آیه و اعتراف مفسران برجسته اهل سنت، مانند زمخشری، فخر رازی و ابوحیان و... در دلالت آیه مذکور بنا به هر دو قرایت بر وجوب مسح و توجیهات ذوقی، سرد و سست در مشروعیت بخشیدن به شستن پاها در وضو است.

  کلیدواژگان: تفسیر تطبیقی، آیات الاحکام، اختلاف قرائت، مفسران فریقین، آیه وضو
 • محمدتقی میرزاجانی، محمد قاسمی شوب*، عیسی علیزاده منامن صفحات 255-284

  هنر تلاوت قرآن کریم، محمل موثر و زیبایی جهت انعکاس تعالیم و آموزه‎های هدایت‎گر الهی است که می‎تواند تاثیری شگرف در روح و جان انسان‎ها داشته باشد. این هنر با توجه به عجین بودنش با معجزه الهی در طول تاریخ اسلام به ویژه در دو قرن اخیر اهمیت و جایگاه خاصی در میان مسلمانان جهان پیدا کرده است. نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‎ای و برمبنای آموزه‎های قرآن و روایات اسلامی و پیمایش مراحل توصیف، تحلیل و تبیین ابعاد هنر تلاوت قرآن کریم را مورد بررسی قرار داده است. در این راستا ابعاد هنری تلاوت قرآن را در مواردی مانند صوت، لحن، تجوید و حفظ قرآن مورد بررسی قرار گرفت تا بتوان ابعاد هنری تلاوت قرآن را به نمایش گذاشت. نهایت آنکه از مهم ترین ابعاد هنر تلاوت، آشنایی با معنا و مفهوم آیات از طریق حفظ قرآن، تلاوت همراه با اداء و تجوید و به کارگیری صحیح وقف و ابتداء است.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، تلاوت، هنر، قرائت، تجوید
 • حسن عبودی مزرعی، سیمین ولوی* صفحات 285-314

  هارمونی برخاسته از تناسب، توازن و ترکیب صوت و ریتم (هجا) در متن و عامل اساسی انسجام به شمار می رود. می توان آن را به عنوان بهترین عامل برای انتقال پیام به مخاطب قلمداد کرد. چه بسا نوشته هایی در قالب نظم نگاشته شوند اما از لحاظ تناسب تبادل بین عوامل صوتی برخاسته از حروف، کلمات و مفهوم برخوردار نباشند و به همین دلیل مفهوم واقعی پیام به شنونده رسانده نشود. پس، با تاکید بر این ویژگی که قرآن کریم در آیات و سور خود از شاخص های منحصربه فرد در القای مفاهیم وحی برخوردار بوده و از فصاحت و بلاغت ادبی و هنری خاص بهره مند است، در این راستا مقاله پیش رو، هارمونی برخاسته از عوامل صوتی سوره مبارکه کوثر اعم از صوت، هجا و مفاهیم صوتی را به عنوان یک شاخص موسیقایی مورد بررسی قرار می دهد. این پژوهش بنیادی با استفاده از روش ترکیبی نظری - تجربی که در آن، داده ها به صورت کمی و کیفی و از طریق منابع کتابخانه ایی به دست آمده به تجزیه و تحلیل پرداخته است. در این پژوهش ساختار ترکیب و تناسب آوایی اصوات، حروف، کلمات و آیات سوره بر اساس روایت حفص بن سلیمان اسدی از عاصم بن ابی النجود کوفی مورد تحلیل کمی و کیفی قرار گرفته و با مفاهیم و معنای واژگان آن تطبیق داده شده تا به این وسیله ساختار هارمونیک سوره به عنوان وجه تمایز و برتری آیات و سور قرآن کریم از دیگر متون معرفی گردد.

  کلیدواژگان: هارمونی موسیقایی، صوت و ریتم در قرآن، ساختار هارمونیک سوره کوثر
 • فریده اعرابی، مهدی افچنگی*، ابراهیم باغنشی، محمدعلی میر صفحات 315-340

  آیه Pو ما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومهO (ابراهیم: 4)، حکایت از انطباق و نزول قرآن به زبان قریش، و تصریح قرآن به نزول کلام خدا به عربی مبین (الشعراء: 195 و النحل: 103) موید فصاحت زبان عرب عصر نزول یا همان اهل حجاز است. اما منکران وحی بودن قرآن سعی کرده اند با نشان دادن عدم انطباق بین قرآن و زبان قریش به عنوان نخستین مخاطبان قرآن هم مدعای ارسال به زبان قوم را انکار کنند و هم با نفی فصاحت و بلاغت زبان قوم مخاطب، فصاحت و بلاغت قرآن را مورد تردید قرار دهند. در موردی مهم و قابل تامل با توصیف اهل حجاز (قریش) به تسهیل کنندگان همزه و کثرت تحقیق همزه در قرآن، قول نزول به زبان قریش مخدوش دانسته اند. اگرچه وجوه دیگری مانند: وجود کلماتی در قرآن با ریشه پارسی و یا عبری یا بودن اختلاف قرایات می تواند از زمینه های شکل گیری شبهه عدم انطباق نزول قرآن به زبان قوم، و یا ادعای عدم فصاحت و بلاغت قرآن باشد؛ پژوهش حاضر در صدد است با رویکرد تحلیلی _ انتقادی از طریق نقد نظرهایی که قایل به تسهیل همزه نزد قریش اند و تحقیق همزه نزد آنان را محصول اضطرار یا عواملی مثل آن می دانند، اصل بودن تحقیق همزه نزد قریش را ثابت نموده و شبهه مذکور را پاسخ گوید.

  کلیدواژگان: تسهیل همزه، انطباق زبان قرآن با قوم، فصاحت و بلاغت قرآن، قریشی بودن زبان قرآن
|
 • Mohammad Amini Tehrani, Muhammad Nasir Al-Mahdi * Pages 9-30

  Paying attention to the issue of readings by foreign commentators in interpretation is one of the basic and influential issues in the knowledge of interpretation and interpretation of the verses of the Holy Quran. Among the Shiite commentators, Allameh Tabatabaei? The owner of the valuable commentary of Al-Mizan has paid special attention to this issue. The amount of attention paid to the recitations of the Quran and its effect on interpretation creates the necessity of processing Allameh’s views to obtain the amount of attention paid by some Shiite commentators. The research method in this article is descriptive-analytical and library resources are used in it. The findings of the research indicate that Allameh Tabatabai considered the criteria for accepting or rejecting recitations, which include: authentic documents, adherence to the rules of Arabic literature, and compliance with the custom of Mushaf, which are among the criteria for acceptance of Allameh in accepting recitations. Also, he has criteria in rejecting a recitation, which are: Inconsistency of recitations, non-authenticity of Shaz recitations, and distortion of some narrations of recitation

  Keywords: Acceptance of Recitations (Qira’at), Rejection of Recitations (Qira’at), Validity of Recitations (Qira’at), Massiveness of Recitations (Qira’at), Criteria of Recitations (Qira’at) by Allamah Tabatabai
 • Ahmad Khdiale, Majid Ma’Arif *, Mohmmad Ali Ayazi, Mahdi Mehrizi Pages 31-60

  According to historical narratives, the variety and difference in the recitation (qiraat) of the Holy Quran were correlated with the dialects, heterogeneous dialects of the tribes and the writing style of the Holy Quran, which has been subject to changes in chronological order. In later periods, such activism in the expressive and verbal realm of the revelatory text, in addition to developing the variety of readings, has created a platform for the variety of readings, in terms of comprehension, meaning, and interpretation in general. Using descriptive and analytical methods and relying on historical narratives, this research seeks to answer the question of how dialects, sound diversity in vocabulary and intonation influence the development of reading of early and late reciters and in the continuation of the reading style that the Hamzah's evolution and role-playing in the recitation of famous reciters on words is a clear example for it. In the current era, with the emergence of the meaning-oriented recitation movement and its special attention to the expression of words, combinations, vocalization, imagery and reflection in recitation, the meaning of the verses has been emphasized, which has been effective in conveying the meaning and deep understanding of the verses to the audience

  Keywords: Quran, Meaning-based Recitations (Qira’att), Reciters, Dialect, Phonetics, Melody
 • Muhammad Reza Shahidipour, Seyyed Bagher Ilya * Pages 61-80

  The most primary issue in teaching any language is learning the alphabet of that language. Arabic language is of special importance as the language of Quran and Islam. One of the controversial issues of the Arabic language is the number of letters in this language, which has always been disputed, and the arrangement of letters is also one of the other important issues of Arabic linguistics. This article, organized using library sources and descriptive-analytical method, has examined the issue of the number and order of letters in the Arabic language from the perspective of scholars of reading (qirat) and linguistics. The findings of the this research indicate that the number of letters in the Arabic language is twenty-nine, and those who consider the number of Arabic letters to be twenty-eight did not consider Alif and Hamzah as two separate letters, and their reasons are subject to criticism. Subscripts are also one of the other topics related to the discussion, which are divided into eloquent and non-eloquent types. The order of the letters is also firstly expressed according to the pronunciation, then alphabetically (abjabi), and in modern times, it is often expressed alphabetically (abtatha).

  Keywords: Abjad Letters, Syllabic Letters, Arabic Letters Alphabet, Number of Letters, Order of Letters
 • Seyyed Mustafa Razavi *, Zahid Ali Zahidi Pages 81-108

  The present research studies the orthography and method of the writing of the Quran and seek to find a simple and easy method in the field of writing and orthography of the Holy Quran; A method that, in addition to avoiding the complexities of writing, is also consistent with the rules of writing, and in the shortest time, without any difficulty, can help its learners to read the Holy Quran fluently. Therefore, by collecting various narrations and many analyzes from scholars of the past and present and using the library method and analytical-descriptive processing, while finding the most efficient methods of writing, it is also searching for its legitimacy with the assistance of strong documents and sources. The current research begins with the examination of the orthography and method of the writing Quran and ends with the proposed orthography and method of the writing extracted from the existing Qurans.

  Keywords: Mushaf, Quran script, Naskh, Kufi Script, Revelation Writer
 • Muhammad Faker Meybudi, Seyed Mahdi Hosseini * Pages 109-128
  One of the most important issues and topics that have always been the focus of scholars and specialists of recitation since the beginning of Islam is the need to achieve correct recitation of the Holy Prophet (P) or at least the reading which is close to his reading among the available readings. In this field, many efforts have been made and numerous narrations have been narrated in narrative sources, the most famous and prominent of which is Salim bin Abi Salamah’s narration from Imam Sadiq (A.S) which says: “Iqra Kama Yaqrau al-Nas: read the Quran the way people read it”. A documentary examination of this narration shows that it is correct and there is no objection to it, and in terms of implication, after referring to the time of issuing the narration and the conditions governing it, it can be concluded that the meaning is not the exclusivity of correct readings in one reading; Rather, this hadith includes all readings that have been approved by scholars and are common among people at all times.
  Keywords: Popular Recitation (Qiraat), Recitation (Qiraat) of People, Massiveness of Recitation (Qiraat), Seven Recitations (Qira’at), Differences of Narrators
 • Hamed Sharifi Nasab * Pages 129-180
  Translations such as “Qiraat al-A’mmah”, “Qiraat al-Nas” and “Qiraat al-Jumhur” have been used in some historical reports. Some have provided incorrect interpretations of them by selective quoting. What readings do the mentioned interpretations refer to and in each case do they correspond with the how many readings of several reciters and how much did each of the famous reciters disagree with this general reading? The problem of the current research is that considering the importance of the first centuries of Hijrah and the fame of the seven reciters, the interpretations of public recitations in the first five centuries of Hijrah have been collected and compared with the recitations of the seven reciters. Considering the cases of the use of such general interpretations in the first five centuries of Hijrah shows that these interpretations were never used according to the individual reading of a reciter; Rather, in 95% of cases, these interpretations match at least with the reading of five reciters of the seven reciters and in 98.8% of cases, at least with the reading of four reciters of the seven reciters. This statistic shows that such interpretations either refer to the recitation of the majority of reciters or to the recitation of the majority of people who were subordinate to the reciters. Also, the comparison of the number of objections of each reciter with the cases of using the interpretations of public recitation in the first five centuries of Hijrah, shows that the most opposition to public recitation is in the recitation of the reciters of the city of Kufa (Kisai, Hamzah, and Asim narrated from Hafs) and the least opposition to public recitation is observed in the recitations of Hijaz reciters (Nafi’ and Ibn Kathir).
  Keywords: Hafs from Asim, Public Recitation (Qiraat), Recitation (Qiraat) of People, Seven Recitations (Qira’at)
 • Davoud Saemi *, Karim Parchebaf Dolati Pages 181-202

  Familiarity with the Quran is an uninterrupted companionship with the Quran; It means learning, memorizing, understanding, and even practicing the Quran. It is achieved when the result is a change in the behavior and performance of the individual and, accordingly, the society; It means that a person should be influenced by the Quran, and then it influences the society. The way to get out of the current situation and move towards a Quranic society is that the angle of looking at the Quran should be practical and problem-oriented, and educational administrators should move towards in-depth education and problem-solving; In such a way that a person feels the Quran as a solving instrument in his life. Also, universities and other institutions in Quranic affairs should take into account the composition of cultural and social works with a deepening view, so that the position of the Quran in society becomes dignified and worthy. This research, using the library and field method, has criticized the current situation of familiarity with the Quran in society and provide solutions and suggestions for its improvement

  Keywords: Familiarity with Quran, Pathology of Society without Quran, Ways of Promoting Quran
 • Mina Shamikhi, Qasem Bostani, Zahra Ghasemnejad, Ameneh Omidi * Pages 203-228

  The interpretation of “Bian al-Sa’adah” is one of the most important and complete Shia mystical interpretations, which can be discussed in terms of theological, jurisprudential and social issues despite the mystical approach. The question is, how have mystical interpretations such as the expression of happiness dealt with the science of readings? In other words, the significant issue is whether the science of readings can be related to the mystical approach of the commentator. The current research has evaluated the position and function of the issue of readings in the interpretation of the expression of happiness with the descriptive-analytical method. The results of the research indicate: that the position of recitations in Gonabadi’s viewpoint has a significant place compared to his contemporary commentators, in such a way that he has shown special attention to the discussion of recitations and his intellectual origin is the origin of a method with a non-hadith approach. In the discussion of recitations, Gonabadi sometimes prefers famous and sometimes non-famous recitations in terms of their compatibility with the context of the verses, narrative preferences, and semantic explanation; sometimes he paid attention to both readings and left the judgment between them. The function of readings in the interpretation of this work can be presented around three subjects: a) expansion and development in the meaning of the verse; b) explaining the meaning of the verse; c) clearing the ambiguity of the meaning of the verse. Of course, the commentator’s mystical approach has not had any effect on the discussion of readings.

  Keywords: Recitations (Qira’at), Gonabadi, Tafsir Bayan al-Sa’adah, Function of Recitations (Qira’at), Origin of Recitations (Qira’at)
 • Behzad Jalalvand *, Abdolrasoul Hosseiny Zadeh, Hossein Alavi Mehr Pages 229-254

  Followers of Islamic sects differ in the method of ablution. One of the differences is washing or anointing (mash) the feet. Sunnis generally consider washing the feet and Shias consider anointing (mash) obligatory in ablution. The origin of the difference is in the sixth verse of Surah Ma’idah. In this research, with a descriptive-analytical method, he has done a comparative study of the viewpoints of the commentators of the two sects in the mentioned verse and has found the root of the said difference, and the results obtained are: although the source of the said difference is the difference between the two readings (qira’at) of “ارجلکم” in the verse and its literary justification, the influence of the traditions transmitted in Sunni sources on this phenomenon should not be ignored. The witness of this claim is the statement of a group of predecessors such as Ibn Abbas, Hassan, A’krama, Sha’abi and others that anointing (mash) is obligatory, citing the verse and the acknowledgment of prominent Sunni commentators, such as Zamakhshari, Fakhr Razi, Abuhayyan, etc. In the implication of the mentioned verse according to both readings (qira’at) on the obligation of anointing (mash) and the superficial justifications are weak in legitimizing washing the feet in ablution

  Keywords: comparative exegesis, Verses of al-Ahkam (Jurisprudential Verses), Difference of Recitation (Qiraat), Commentators of Two Major Sects of Islam, Verse on Ablution
 • Mohammad Taghi Mirzajani, Mohammad Ghasemi Shub *, Isa Alizadeh Pages 255-284

  The art of reciting the Holy Quran is an effective and beautiful medium for reflecting on the teachings and teachings of God, which can have a tremendous impact on the souls and souls of people. Due to its association with divine miracles throughout the history of Islam, especially in the last two centuries, this art has gained special importance and place among the Muslims of the world. The present article has investigated the aspects of the art of reciting the Holy Quran by using library sources and based on the teachings of the Quran and Islamic traditions and surveying the stages of describing, analyzing and explaining the art of reciting the Holy Quran. In this regard, the artistic dimensions of reciting the Quran were examined in cases such as sound, tone, interpretation and memorization of the Quran to show the artistic dimensions of reciting the Quran. Finally, one of the most important aspects of the art of recitation is getting to know the meaning and meaning of the verses through memorizing the Quran, reciting with pronouncing and tajweed, and using the correct endowment and initiation.

  Keywords: Holy Quran, Recitation (Tilawat), Art, Recitation (Qiraat), Tajweed
 • Hassan Abodi Mazraei, Simin Valavi * Pages 285-314

  The harmony arising from the proportion, balance, and composittion of sound and rhythm (syllable) in the text is considered as the basic factor of cohesion. It can be considered as the best factor to convey the message to the audience. Maybe writings are written in the form of poem, but they do not have the appropriateness of the exchange between the sound elements arising from letters, words, and meaning, and for this reason, the real meaning of the message is not conveyed to the listener. So, emphasizing the fact that the Holy Quran in its verses and surahs has unique indicators in inducing the concepts of revelation and benefits from special literary and artistic eloquence, in this regard, the current article is about the harmony arising from the sound elements of the blessed Surah Kausar examines both sounds, syllable and sound concepts as a musical indicator. This fundamental research has been analyzed using the combined theoretical-experimental method in which the data has been analyzed quantitatively and qualitatively through library sources. In this research, the composition structure and phonetic proportion of the sounds, letters, words, and verses of the Surah based on the narration of Hafs bin Suleiman Asadi from Asim bin Abi al-Najood Kufi has been quantitatively and qualitatively analyzed and compared with the concepts and meaning of its words, so that the harmonic structure of surah should be introduced as the distinguishing and superiority feature of the verses and surahs of the Holy Quran to other texts.

  Keywords: musical harmony, Sound, Rhythm in the Quran, Harmonic Structure of Surah Kauthar
 • Farideh Arabi, Mahdi Afchangi *, Ebrahim Bagshani, Muhammad Ali Mir Pages 315-340

  The verse “ما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه” (“And we sent only a messenger to the nation in their language”) (Ibrahim: 4), the story of the adaptation and revelation of the Quran in the language of the Quraysh, and the clarification of the Quran to the revelation of the word of God in Arabic (Al-Shua’ra’a: 195 and Al-Nahl: 103), are confirming the eloquence of the Arabic language in the ear of revelation or the people of Hijaz. However, the deniers of the revelation of the Quran have tried to show the incompatibility between the Quran and the language of the Quraysh - as the first audience of the Quran - to deny both the claim that it was revealed in the language of the people and to create doubt on the eloquence of the Quran by denying the eloquence of the language of the audience. In an important and ponderable case, by describing the people of Hijaz (Quraysh) as the facilitators of Hamzah and the abundance of Hamzah’s research in the Quran, they have considered the promise of revelation in the language of Quraysh to be distorted. Although other aspects such as the presence of words in the Quran with Persian or Hebrew roots or the difference in readings can be grounds for the formation of the suspicion of the non-adaptation of the revelation of the Quran to the language of the people or the claim of the lack of eloquence of the Quran; The present study seeks to prove the originality of Hamza’s research among Quraysh and answer the mentioned doubt by criticizing the views that favor the facilitation of Hamza among the Quraysh and consider Hamza’s research as a product of urgency or similar factors

  Keywords: Rexalation in of Hamzah, Adaptation of the Language of the Quran to the People, Eloquence (Fasahat, Balaghat) of the Quran, Being Qurayshi of the Language of the Quran