فهرست مطالب

 • پیاپی 39 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی حقی وایقان*، مهرناز قنبرزاده صفحات 11-13

  درمیان گونه های مختلف ماهیان سطح زی ریز، گونه ساردین سند (Sardinella sindensis Day, 1878) یکی از مهم ترین گونه های اقتصادی مورد بهره برداری توسط صیادان است. در سال های اخیر، میزان صید این گونه افزایش یافته و با توجه به داده های محدود، امکان استفاده از مدل های مبنی بر داده های تکمیلی برای ارزیابی ذخایر آن وجود ندارد. در مطالعه حاضر، جهت تعیین وضعیت ذخیره ماهی ساردین سند در آب های جنوبی از مدل صید-حداکثر محصول پایدار(Catch-Maximum Sustainable Yield, CMSY)  استفاده شد. داده های صید مربوط به 23 سال گذشته (1398- 1376) جمع آوری و برای محاسبه نقاط مرجع شیلاتی وارد مدل شدند. مقدار محاسبه شده برای شاخص B/BMSY توسط مدل بیشتر از 1/0 و مقدار شاخص F/FMSY کمتر از 1/0 تخمین زده شد که بیانگر عدم صید بی رویه از ذخیره این گونه در آب های جنوبی کشور می باشد. مقدار حداکثر محصول قابل برداشت (Maximum Sustainable Yield, MSY) 86 هزار تن تخمین زده شد که در چند سال اخیر میزان برداشت، بیشتر از این مقدار بوده که این امر باعث شده است تا ذخیره به تدریج به سمت حالت صید بی رویه حرکت نماید. با توجه به نتایج حاصل، پیشنهاد می شود که کنترل و مدیریت بر فعالیت های صید و صیادی بصورت منطقه ای (به ویژه در آب های استان هرمزگان) و با در نظر گرفتن پتانسیل های شیلاتی، همراه با پایش وضعیت بهره برداری و با در نظر گرفتن عوامل محیطی تاثیرگذار بر ذخایر این ماهیان صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: ماهیان سطح زی ریز، ساردین سند، مدل صید-حداکثر محصول پایدار، مدیریت صید، خلیج فارس و دریای عمان
 • ستاره کوچکی چنانی، ساسان بابایی کفاکی*، هادی کیادلیری، آسا ابراهیمی، علیرضا اطمینان صفحات 15-26

  جنگل های مانگرو ایران زیستگاه های ساحلی درختان حرا در منطقه جنوب غربی آسیا هستند. آگاهی از تنوع ژنتیکی جنگل های مانگرو اطلاعات ارزشمندی را جهت جلوگیری از فرسایش ژنتیکی در خزانه ژنی این اکوسیستم های گیاهی و حفاظت از آنها فراهم می نماید. هدف تحقیق، بررسی تنوع ژنتیکی در جنگل های مانگرو چهار منطقه ساحلی جنوبی ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و ویژگی های ریخت شناسی می باشد. تجزیه خوشه ای داده های مولکولی با استفاده از الگوریتم Neighbor joining تعداد 60 درخت نمونه برداری شده از مناطق ساحلی مختلف را در چهار گروه دسته بندی نمود. تجزیه واریانس مولکولی داده ها نشان داد سهم عمده واریانس کل (%77) مربوط به تنوع درون جمعیت ها می باشد. بیشترین مقدار تعداد آلل موثر، شاخص تنوع شانون و میزان هتروزیگوسی برای جمعیت قشم به دست آمد که نشان داد این جمعیت دارای بیشترین تنوع ژنتیکی در بین جمعیت های مورد بررسی است. نتایج ارزیابی های ریخت شناسی درختان نشان داد که از نظر صفات ارتفاع، قطر برابر سینه و قطر یقه درختان و همچنین اندازه برگ، قطر ریشه های هوایی و طول این ریشه ها تفاوت معنی داری بین نمونه های گیاهی چهار منطقه وجود دارد. نتایج این تحقیق اطلاعات مفیدی در زمینه تنوع ژنتیکی جنگل های مانگرو ایران فراهم نمود که می تواند در مطالعات تکاملی و برنامه های حفاظت از این اکوسیستم های گیاهی با ارزش مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تنوع ژنتیکی، ریخت شناسی، زیستگاه ساحلی، مانگرو، نشانگر مولکولی
 • فروغ بهمنی، علی سلطانی*، داود مافی غلامی صفحات 27-43

  آیا تفاوت های اقلیمی و تغییرات خشکسالی در ترکیب گیاهی جنگل های زاگرس مرکزی، که در فواصل جغرافیایی طولانی از هم قرار دارند، موثرند، و نقش متغیرهای توپوگرافی ارتفاع از سطح دریا و جهت دامنه در این اختلاف احتمالی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش در این تحقیق فهرست  گیاگان (فلور) 15 جنگل زاگرس مرکزی، در قالب پنج شکل زیستی گیاهی در بین دره های دو رودخانه گردبیشه و بازفت در طول 170 کیلومتر توسط 226 قطعه نمونه نیم هکتاری به دست آمد. از روش های خوشه بندی دو طرفه و آزمون پاسخ چندگانه جایگشت استفاده شد و اختلاف معنی دار در ترکیب گیاگان در سطح چشم انداز تایید و اجتماعات گیاهی در قالب سه گروه اکولوژیک شرقی، مرکزی و غربی منفک شدند. از تجزیه تطبیقی متعارف   برای تعیین همبستگی تغییرات ترکیب گیاهی با شاخص های اقلیمی و توپوگرافی و همچنین فرم رویشی گیاهان استفاده شد. نتایج نشان دادند که، جنگل های گروه اکولوژیک غربی کاملا با شاخص خشکی دومارتن همبستگی مثبت دارند، درحالی که این شدت خشکسالی است که گروه های اکولوژیک شرقی و غربی را متفاوت می کند. همچنین عامل ارتفاع از سطح دریا در تمایز گروه های اکولوژیک شرقی و مرکزی از یکدیگر اثر معنی داری داشته است. عمده تفاوت سه گروه اکولوژیک از نقطه نظر شکل زیستی گیاهان به همبستگی معنی دار تروفیت ها، کریپتوفیت ها و همی کریپتوفیت ها با خشک ترین گروه اکولوژیک (شرقی) برمی گردد. با وجود جنگلی بودن تمام قطعات نمونه، فانروفیت ها در تمایز گروه های اکولوژیک بی تاثیر بودند.

  کلیدواژگان: آزمون پاسخ چندگانه جایگشت، تجزیه و تحلیل خوشه ای دو طرفه، تجزیه تطبیقی متعارف، شاخص های اقلیمی، شدت خشکسالی، فرم رویشی گیاهان
 • ارغوان گرانمایه، محمد نعمتی ورنوسفادرانی* صفحات 45-59

  پایش تغییرات فراوانی پوسته سخت غیرقابل تجزیه استراکدها می تواند به عنوان یک شاخص زیستی، اطلاعات ارزشمندی را از شرایط گذشته رسوبات تالاب های داخلی ارایه دهد. بدین منظور مغزه رسوبی با طول 38  سانتی متر در محدوده ابتدای دلتای تالاب بین المللی گاوخونی (ایستگاه شاخ کنار) با استفاده از نمونه بردار مغزه گیر رسوب ایستا در فروردین 1398 برداشت شد و شمارش تعداد پوسته استراکودها در 5 گروه اندازه ذرات همزمان با تعیین مشخصات فیزیکی رسوبات (دانه بندی، چگالی و درصد رطوبت) انجام گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد ضریب همبستگی منفی معنی دار (0/686- تا 0/477- = r) بین تراکم گروه های اندازه غالب استراکودها با درصد سنگریزه و ماسه برقرار است. همچنین نتایج نشانگر ضریب همبستگی مثبت معنی دار (0/579 تا 0/638 = r) بین تراکم گروه ها با میزان سیلت و رس است. از همبستگی منفی استراکودها با ذرات درشت دانه می توان استنباط کرد که احتمالا در این منطقه شرایط پرانرژی محیطی مثل سیلاب های فصلی و سیلاب های عظیم در دوران ترسالی باعث کاهش تراکم استراکودها شده است. در حالیکه بر هم خوردن رژیم هیدروژیکی طبیعی رودخانه زایند رود و نرسیدن سیلاب های شدید به دلتای رودخانه در سه دهه اخیر باعث کاهش انرژی محیطی دلتا و افزایش درصد ذرات سیلت و رس و تراکم استراکدها شده است.

  کلیدواژگان: استراکد، مغزه رسوبی، آرشیو طبیعی، دلتای زاینده رود
 • فرهاد حسینی طایفه*، عباس عاشوری، منا ایزدیان، سید قاسم قربان زاده زعفرانی صفحات 61-75

  در این مطالعه روند تغییرات جمعیت زمستان گذران و جوجه آور اردک سرسفید (Oxyura leucocephala) به عنوان یک گونه در خطر انقراض با استفاده از داده های سرشماری زمستانه سال های 1398-1347 و گزارش های جوجه آوری این گونه در تابستان  دهه 1390 مورد بررسی قرار گرفت. روند تغییرات جمعیت زمستان گذران گونه با استفاده از بسته آماری RTRIM  در نرم افزار R محاسبه گردید. نتایج این مطالعه حاکی از افزایش شدید جمعیت در ایران با شیب 21/3 درصد در سال بود. با این وجود، افزایش جمعیت طی ده سال اخیر شیب ملایم تری  داشته است. میانگین جمعیت زمستان گذران اردک سرسفید در ایران، 126/3 ± 470/4 فرد طی 44 سال شمارش در مجموع 14 استان و 45 تالاب بوده است. به طور میانگین، 41/6 درصد جمعیت در استان مازندران، 25/1 درصد در فارس، 18/6 درصد در گلستان و 4/4 درصد در خوزستان و 10/3 درصد در سایر استان ها بوده است. جمعیت جوجه آور اردک سرسفید در ایران بین 103 تا 301 جفت برآورد شد و  جمعیت جوجه آور این گونه در ایران نسبت به دهه های گذشته افزایش یافته است. شایسته است برای  حفاظت از گونه اردک سرسفید، یک برنامه عمل یک پارچه، جامع و گونه محور، بر پایه شرایط آب و هوایی و جغرافیایی زیستگاه-های تالابی گونه در سطح ملی تدوین گردد.

  کلیدواژگان: در خطر انقراض، سرشماری، بسته آماری RTRIM، تالاب، حفاظت
 • علی رسول زاده*، زینب حزباوی، جوانشیر عزیزی مبصر، رئوف مصطفی زاده، نازیلا علائی صفحات 77-96

  لکه های داغ به مکان هایی مربوط می شوند که در آن ها فرآیندی غیرعادی رخ داده است. شناسایی این لکه ها از لحاظ بوم شناختی می تواند به کارشناسان و مدیران در تحلیل وضعیت سلامت و پایداری کمک شایانی نماید. لذا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل خودهمبستگی فضایی و شناسایی لکه های داغ مربوط به 11 سنجه سیمای سرزمین، شاخص رواناب سیمای سرزمین (Runoff Landscape Index, RLI) و عامل های مرتبط با آن در 28 حوضه استان اردبیل انجام شد. میانگین مقادیر مثبت شاخص z حاصل از شاخص موران (Moran) بیان گر وجود همبستگی مکانی در حوضه های مورد مطالعه است. هم چنین، نتایج موران محلی نشان داد که سنجه های مورد بررسی دارای الگوی فضایی ساختاریافته در منطقه مطالعاتی هستند و به صورت تصادفی توزیع نشده اند. الگوی کاملا تک قطبی برای عامل پوشش زمین (λC)، عامل خاک (λK) و RLI یافت شد. مقادیر منفی شاخص موران محلی نیز برای عامل توپوگرافی (λs) الگوی پراکنده را اثبات کرد. توزیع مکانی لکه های داغ و سرد با استفاده از شاخص گتیس-ارد جی (Getis-Ord-Gi) نشان داد که λC در حوضه های احمدکندی، اکبرداود، درو، مشیران، فیروزآباد، لای، نیر و هیر فاقد الگوی معنی دار و در حوضه های ایریل، نمین و ننه کران دارای لکه های سرد در سطح اطمینان 90 درصد بوده است. سایر حوضه ها، لکه های داغ در سطح اطمینان 95 درصد را به خود اختصاص دادند. شاخص رواناب سیمای سرزمین در حوضه های احمدکندی، اکبرداود، درو، مشیران، فیروزآباد، لای، نیر و هیر فاقد الگوی معنی دار بوده و لکه های داغ آن در سطح اطمینان 95 درصد در سایر حوضه ها شناسایی شد.

  کلیدواژگان: الگوی مکانی، سنجه هیدرولوژیکی، سیمای سرزمین، شاخص موران، خودهمبستگی
|
 • A. Haghi Vayghan*, M. Ghanbarzadeh Pages 11-13

  Among the various species of small pelagic fish, Sardinella sindensis (Day ,1878) has high economic and ecological importance and is one of the most important species exploited by fishermen. In recent years, the catch rate of this species has increased, and due to the limited data available on its stock in southern waters, it is not possible to use models based on the complementary data to assess its stock. In the present study, the catch-maximum sustainable yield (CMSY) model was used to determine the stock status of Sardinella sindensis in southern waters. Catch data related to the last 23 years (1997- 2019) were collected and entered into the model to calculate fisheries reference points. The value for B/BMSY by the model was estimated to be more than 1.0 and the value of F/FMSY was less than 1.0, which indicates the healthy stock status of this species in the southern waters of Iran. The maximum sustainable yield (MSY) was estimated to be  86,000 tons. In recent years, the catch rate has been exceeded this amount and has caused the stock to move gradually towards the overfishing zone. Based on the results, it is suggested to control and manage the fishing activities regionally (specially in Hormozgan province) by taking into account the fishery potentials, monitoring the exploitation status with regard to the environmental factors affecting the stocks of this species.

  Keywords: Small pelagic fish, Sardinella sindensis, Catch-maximum sustainable yield model, Fishery management, Persian Gulf, Sea of Oman
 • S. Koochaki Chenani, S. Babaie Kafaki*, H. Kiadaliri, A. Ebrahimi, A. Etminan Pages 15-26

  Iranian mangrove forests provides valuable information to prevent genetic erosion in the gene pool of these ecosystems. The aim of this study was to investigate the genetic diversity among mangrove forests located in four different regions of Iran, based on morphological characteristics and microsatellite markers. Cluster analysis of molecular data, using neighbor joining algorithm classified the 60 mangrove trees, sampled from different coastal areas, into four groups. Analysis of molecular variance showed that the majority (77%) of the variance explained by among-population variation and the highest values of genetic diversity parameters including number of effective alleles, Shannon’s information index, and Nei’s genetic diversity were obtained for the Qeshm population, indicating that region is the most diverse population among all the studied populations. Baced on the morphological analyses significant differences were observed between all populations in terms of height, diameter at breast height, collar diameter, leaf size, pneumatophore length and pneumatophore diameter. The present study, provides useful information about genetic diversity of mangrove habitats which can be used in evolutionary studies and conservation efforts for these valuable plant ecosystems.

  Keywords: Genetic diversity, Costal habitat, Mangrove, Morphology, Molecular marker
 • F. Bahmani, A. Soltani*, D. Mafi-Gholami Pages 27-43

  Do climatic variations and drought magnitude affect large-scale vegetation composition in the Central Zagrosian forests, and to what extent do topographic variables of altitude and aspect play a role in these potential differences? To answer this question, in this research, the flora list of 15 Central Zagros forests was obtained in five plant life forms between the valleys of two rivers, Gerdbisheh and Bazeft, over the distance of 170 km, using 226 half-hectare sample plots. Two-way cluster analysis and multi-reference permutation procedures (MRPP) were used to validate significant differences in plant composition at the landscape level. Subsequently, plant communities were divided into three ecological groups: eastern, central and western. Canonical correspondence analysis (CCA) was used to determine the correlation between changing plant composition and climatic and topographic variables as well as plant life forms. The results showed that forests in the western ecological group are significantly and positively correlated with the De Marton aridity index, while the drought magnitude differentiates the other two ecological groups. Also, altitude had a significant effect on differentiating the eastern and central ecological groups. The main difference between the three ecological groups in terms of plant life forms, was due to the significant correlation of Therophytes, Cryptophytes and Hemicryptophytes with the driest ecological group (eastern). Despite the fact that all the plots were covered with forests, Phanerophytes were not effective in distinguishing ecological groups.

  Keywords: Canonical correspondence analysis, Climatic indicators, Drought gradient, Multi-response permutation procedures, Plant life form, Two-way cluster analysis
 • A. Geranmayeh, M. Nemati Varnosfaderany* Pages 45-59

  Monitoring the frequency changes of hard and non-degradable ostracod shells can provide valuable information about the past conditions of inland wetlands sediments as a biological index. In this regard, a sediment core with a length of 38 cm was harvested using a static sediment core sampler at the beginning of the delta of Gavkhooni international wetland (Shakh-Kenar station) in April 2019, and the number of ostracod shells were counted in five groups of particle size simultaneously with determining the physical characteristics of sediments (particle size distribution, density, and moisture content). The results show that there is a significant negative correlation coefficient (r = -0.686 to -0.477) between the density of the dominant size groups of ostracods with the percentage of gravel and sand. Also, the results show a significant positive correlation coefficient (r = 0.579 to 0.638) between the density of these groups with the amount of silt and clay.Based on  to the negative correlation of ostracods with coarse particles, it can be inferred that high-energy environmental conditions such as seasonal floods and massive floods during the wet season have potentially reduced the density of ostracods in this region. While the disruption of the natural hydraulic regime of the Zayandehrud River and the lack of heavy  floods in the river delta in the last three  decades have  reduced the environmental energy of the delta and increased the percentage of silt and clay particles, and the density of ostracods.

  Keywords: Ostracod, Core sediment, Environmental archive, Zayandehrud delta
 • F. Hosseini Tayefeh*, A. Ashoori, M. Izadian, S. Gh. Ghorbanzadeh Zaferani Pages 61-75

  In this study, the trend of overwintering and breeding populations of the endangered white-headed duck Oxyura leucocephala was studied using 52 years of mid-winter waterbirds census in Iran (1969–2020) and breeding reports of the species in the 2010s. The trend of species population changes was calculated using RTRIM statistical package in R software. Species population in Iran indicates a substantial increase of 21.3% per year and a moderate increase of 4.4% per year over the last ten years. The results showed that the average annual total population of white-headed duck, overwintering in Iran, was 470.4 ± 126.3 over the past 44 years, covering 14 provinces and 45 wetlands. On average, 41.6% of the population was in Mazandaran province, 25.1% in Fars province, 18.6% in Golestan province, 4.4% in Khuzestan province, and 10.3% in other provinces. The breeding population of white-headed duck in Iran was estimated between 103 and 301 pairs, showing that the breeding population of the species in Iran has increased compared to the past decades. In order to protect this species, it is appropriate to develop a coherent and species-oriented action plan based on the climatic and geographical conditions of the wetland habitats of the species at the national level.

  Keywords: Endangered species, Endangered, Census, RTRIM statistical package, Wetland, Conservation
 • A. Rasoulzadeh*, Z. Hazbavi, J. Azizi Mobaser, R. Mostafazadeh, N. Alaei Pages 77-96

  Hot spots are often associated with places where an abnormal process has occurred. Accordingly, their identification can help experts and managers to scrutinize the state of health and sustainability, from an ecological point of view. The present study was therefore conducted to analyze the spatial autocorrelation and identify hot spots of 11 landscape metrics, the new Runoff Landscape Index (RLI), and its related factors in 28 watersheds of Ardabil province. The average positive values of the z score obtained from Moran's index indicate the presence of spatial correlation in the studied watersheds. In addition, the results of local Moran's showed that the landscape metrics have a structured spatial pattern and are not randomly distributed. A completely unipolar pattern was obtained for land cover factor (λC), soil factor (λK), and RLI. Furthermore, the negative values of the local Moran's index for the topographic factor (λS) proved the scattered pattern. Spatial distribution of hot and cold spots, using the Getis-Ord-Gi index, showed no significant pattern in the λC of Ahmadkandi, Akbardavod, Deru, Mashiran, Firozabad, Lai, Nir, and Hir watersheds. Cold spots were observed in the Eiril, Namin, and Nanehkaran watersheds at the 90% confidence level and the rest of watersheds had hot spots at a 95% confidence level. The RLIs of Ahmadkandi, Akbardavod, Deru, Mashiran, Firozabad, Lai, Nir, and Hir watersheds lack a significant pattern, and the rest of watersheds showed the hot spots at a 95% confidence level.

  Keywords: Autocorrelation, Hydrological metric, Landscape, Moran's index, Spatial pattern