فهرست مطالب

پژوهشهای معرفت شناختی - سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 23، بهار و تابستان 1401)
 • سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 23، بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/07/02
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حامده راستایی*، احد فرامرز قراملکی صفحات 7-23
  مساله این تحقیق بررسی سه مسیله شناخت و مسیولیت در برابر خداوند و «دیگری» و پاسخگو بودن آنها، بر اساس رویکرد علامه طباطبایی و لویناس است. روش این مطالعه، تطبیقی و تحلیل مواضع وفاق و خلاف این دو دیدگاه است. از دیدگاه علامه طباطبایی، حق تعالی بی کران و آدمی کرانمنمد است و شناخت کنه ذات حق تعالی میسر نیست. مسیولیت در قبال حق تعالی نیز محور سایر مسیولیت ها در قبال دیگران است و سر این مسیولیت ریشه در فقر و وابستگی ذاتی انسان دارد. این مسیولیت هرچند اختیاری می باشد، اما اختیاری است که آدمی مجبور به پذیرش آن است. باتوجه به مالکیت مطلقه خداوند، هیچ کس را یارای مواخذه او نیست. از منظر لویناس نیز کشف هویت «دیگری» با شناخت مفهومی امکان پذیر نیست. قوام سوژه وابسته به «دیگری» است و در قبال او مسیولیتی نامتناهی دارد. مسیولیتی که سوژه در پذیرش آن کاملا منفعل و همچون گروگانی است که حق مواخذه «دیگری» را ندارد. علی رغم اختلافاتی که میان خصوصیات خدا و «دیگری» وجود دارد، می توان بین این دو مسیله تناظری تنگاتنگ برقرار نمود.
  کلیدواژگان: خدا، «دیگری»، علامه طباطبایی، لویناس، مسئولیت
 • پریا چوبک، محمد اکوان* صفحات 25-43
  دلوز، از فلاسفه پست مدرن قرن بیستم، با دیدگاه عمیق، جزیی نگر و جسم گرایانه به حیات، رویکردی مناسب جهت تحلیل رفتار ارایه می دهد که به درک چگونگی کنش و شناخت میان افراد می انجامد. خوانش پرفورمنس ها به عنوان هنرهای تعامل محور، که جایگاه ارزشمندی میان هنرهای مدرن داشته و توانسته اند هنر را پویا وتعاملات انسانی را به خلق اثری گروهی منجرکنند، با شیوه دلوزی موفقیت آمیز هستند. درپویش حاضر به بررسی پرفورمنس تسخیر پرداخته و به این سوالات پاسخ می دهیم که آیا می توان قواعد زیبایی شناسانه را به اجرا نسبت داد؟ آیا می توان اجرا را با رویکرد دلوز در رابطه با بدن-ماشین بازخوانی کرد؟ و اینکه در اجرای حاضر مفهوم ریزوم قابل بازیابی است؟ برمبنای روش تحقیق بکار گرفته شده، ابتدا اطلاعات پایه مورد نیاز از منابع کتابخانه ای و دیجیتال استخراج، سپس با به کارگیری مستندات، به شیوه تحلیلی-توصیفی با رویکرد دلوزی به پرسش-ها پرداخته ایم. درنهایت مشخص شد که پرفورمنس تسخیر به عنوان یک رویداد هنری فرصت زیستن درلحظه را برای مخاطب فراهم می آورد و ازآنجاکه یک اثر تمامیت یافته نیست، پس صدور حکم زیبایی شناسانه دررابطه با آن بی معناست. برخورد مخاطب با اثر بدنمندانه ا ست و مخاطب بنابر تعریف بدن ماشین، با اتصال به ابزار و افراد در لحظه، ماشین منحصر به فردی را تشکیل می دهد که دارای بالقوگی های خاص نیز هست و انتخاب مخاطب (ان)، روند رویداد را هدایت می کند؛ بنابراین فضای پرفورمنس درلحظه ساخته شونده است و براساس ریزوم، جهت-گیری اتفاقی دارد. ضرورت انجام پویش حاضر استفاده از یک ابزار تحلیلی کارآمد برای تحلیل آثار هنری به کمک فلسفه است که می تواند در پژوهش های آتی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پرفورمنس تسخیر، تعامل، ریزوم، ژیل دلوز، مخاطب
 • مهدی عباس زاده*، ابوالحسن غفاری صفحات 45-67
  تعریف علوم انسانی و مبانی نظری و معرفتی خاصی که این علوم بر آنها مبتنی هستند، از مهم ترین موضوعات پژوهش نزد محققان است. مسیله پژوهش حاضر، این است که اگر بنا باشد علوم انسانی با رویکرد اسلامی تولید شوند، بر کدام مبانی معرفت شناختی ابتنا دارند، این مبانی دارای چه مختصاتی هستند، و چگونه در فرآیند تولید این علوم اثر می گذارند. دستاوردهای حاصل از پژوهش حاضر عبارتند از: 1. مهم ترین مبانی معرفت شناختی علوم انسانی در رویکرد اسلامی عبارتند از: «واقع گرایی»، «مطابقت گرایی»، «مبناگرایی»، «یقین گرایی» و «عقل گرایی»؛ 2. این پنج مبنا، دارای خصوصیت «شبکه »ای هستند، بدین معنا که از یکدیگر منتج می شوند و بر هم اثر می گذارند یا به تعبیری، دارای ربط منطقی و متعامل هستند؛ و 3. با اشراب این مبانی در علوم انسانی، نیز با نظرداشت «ابزارها و مراتب معرفت» به ویژه معارف عقلی و شهودی، همینطور با بهره گیری از «منابع معرفت» به ویژه متون دینی و «مواجهه تفکر اسلامی با تکثرگرایی و نسبی گرایی معرفتی»، نظرگاه های متفاوتی در علوم انسانی - به نسبت دیدگاه های غربی- به وجود خواهند آمد که بر اساس آنها می توان در لایه های مختلفی از تولید علوم انسانی سخن گفت. پژوهش حاضر، درصدد ارایه تعریفی جدید از علوم انسانی و تبیین مبانی و مختصات معرفت شناختی این علوم، با روش عقلی- فلسفی است.
  کلیدواژگان: علوم انسانی، معرفت شناسی، عقل، نقل، شهود
 • رزیتا راشدی، محمد شکری*، علی مرادخانی صفحات 69-85
  در این مقاله می کوشیم به دو پرسش اصلی در خصوص نظریه ذوق کانت پاسخ دهیم: نخست این که، با توجه به وجود توامان عناصر سوبژکتیو و بین الاذهانی در نظریه ذوق کانت، او چه نسبتی میان حیث سوبژکتیو و حیث بین الاذهانی حکم ذوقی برقرار می کند؟ برای پاسخ به این پرسش، در بخش اول، ضمن بررسی ویژگی های منطقی حکم ذوقی نشان می دهیم که این حکم، از نظر کانت، از سویی، نوعی حکم زیباشناختی است که صدور آن در آزادی و خودآیینی کامل سوژه صورت می گیرد و از سوی دیگر، نوع خاصی از اعتبار کلی را در محتوای خود دارد. این نوع خاص از اعتبار کلی، از آن جا که صرفا بر ساختارهای استعلایی و مشترک میان تمام سوژه های حکم کننده استوار است، حیثی بین الاذهانی نیز دارد که کانت آن را به نام های کلیت سوبژکتیو، کلیت زیباشناختی و اعتبار همگانی می خواند. دوم این که کانت چگونه میان حیث سوبژکتیو و حیث بین الاذهانی حکم ذوقی نسبت برقرار می کند؟ برای پاسخ به این پرسش، در بخش دوم مدلل می کنیم که کانت، اگرچه قایل به سوبژکتیو بودن حکم ذوقی است اما این سوبژکتیویته را از نوعی خاص می داند که بین الاذهانی ، وجه دیگر آن است. برای این منظور ابتدا سعی می کنیم معنای سوبژکتیویته خاص حکم ذوقی را شرح دهیم و سپس وجه بین الاذهانی این معنای خاص را روشن کنیم. در آخر نیز نشان می دهیم که کانت بر مبنای اعتبار بین الاذهانی که در احکام ذوقی می یابد، قوه ذوق را قابلیتی برای همدلی میان سوژه ها و بیرون کشیدن آن ها از انزوا می داند.
  کلیدواژگان: سوبژکتیویته، بین الاذهانی، کانت، ذوق، نظریه ذوق کانت
 • معصومه نقدبیشی*، محمدتقی فعالی، هادی وکیلی صفحات 87-111

  بررسی معرفت شناختی گزاره های ادبیات عرفانی در نمونه ای از آثار مولوی و ابن عربی از نظر ویلیام چیتیک هدف این جستار است. «تحقیق» و «تقلید» دو راهبرد شناختی هستند که در متون متقدم و متاخر رد پای خود را بر جای گذاشته و در معرفت شناسی معاصر نیز محل بحث و نظر بوده اند. حوزه متاثر از این دو علوم عقلی و نقلی است که عرفان پژوهانی مانند ویلیام چیتیک را متوجه خود کرده و هرکدام شیوه متناسب خود را داراست. این گزارش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد چیتیک با روشی پارادوکسیکال عقل را در تمامی معارفی که به دست می آورد مقلد و عقلانی ترین جریان تقلید را که تبعیت از خداست موجه می داند. او می کوشد تا از میراث ادبی و عرفانی اسلام برای احیای سنت عقلی سود برده و در مقام نقد معرفت شناسی مدرن، به نفس از دست رفته شناخت و وجود آدمی از نظر مولوی اشاره می کند که در تقلید گرفتار شده است و در آموزه های ابن عربی هم تقلید را امری ناگزیر در روند شناخت و تنها از خدا دانسته و راه تفکر و تعقل خلاق را باز می کند.هر چند که آرای چیتیک در این باره و نیز در نقد مدرنیته قابل نقد است و به پاره ای از آنها در این مقاله پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: معرفت شناسی، مولوی، ابن عربی، ویلیام چیتیک، ادبیات عرفانی
 • سمیه عبداللهی*، زهره اخوان مقدم، محمدرضا آرام صفحات 113-135

  هرمنوتیک به معنای «تفسیر کردن» و «تاویل کردن» است ودانش آن در تاریخ پرفراز ونشیب خود با اختلافات و تعارضات فراوانی مواجه بوده ، آراء نظریه پردازان در چیستی شناسی هرمنوتیک و قلمرو آن تفاوت گسترده ای داشته است. یکی از پرمناقشه ترین مباحث در هرمنوتیک که باعث ایجاد یک چرخش بنیادی در مباحث هرمنوتیکی شده دیدگاه هستی شناسانه ای بود که نسبت به «فهم» به وجود آمد. قایلان به این دیدگاه- هایدگر وگادامر- راه وصول به حقیقت را، همچون دوره های قبل از خود، از طریق، ارایه روش نمی دانستند و هرمنوتیک فلسفی قایل به ذهنی گرایی در فهم بود. پیش از آن، هرمنوتیستهایی مانند شلایرماخر ودیلتای در پی یافتن روشی برای فهم بودند و فهم صحیح را رسیدن به نظر مولف وعینی می دانستند، هرچند دیدگاه هستی شناسی به فهم گفتمان غالب هرمنوتیک درقرن بیستم گردید، اما منتقدانی را نیز درپی داشت. امیلیو بتی و اریک هیرش با نگاهی انتقادی و روشی نسبت به فهم، از اصل عینیت گرایی در فهم متون دفاع می کردند. این رویکرد روش شناسی را، هرمنوتیک روشگرا و رویکرد هستی شناسی به هرمنوتیک را هرمنوتیک فلسفی می دانند. پرسش اصلی این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر داده های کتابخانه ای است، آن است که عینی گرایی در هرمنوتیک روشگرا-به ویژه هیرش-چگونه تبیین می شود ودارای چه شاخصه ها ومولفه هایی است؟و هدف از آن رهایی از نسبی گرایی معرفتی است.

  کلیدواژگان: عینیت گرایی، نسبی گرایی، فهم، هرمنوتیک روشگرا و اریک هیرش
 • مهین رضایی، اقدس جدیدیان*، افلاطون صادقی، روح الله نادعلی صفحات 137-156

  ابوحامد محمد غزالی از جمله اندیشمندان مسلمانی است که تاویل در نصوص دینی را مورد پذیرش قرار داده و در توجیه آن نظریه تاویل را مطرح نموده است. او برای اثبات نظریه خویش به موضوع هستی شناختی مراتب وجود و در ادامه به موضوع معرفت شناختی مراتب ادراک و تفاوت فهم در آدمی متوسل شده است. تفکرات غزالی با عبور از هستی و معرفت به حیطه زبان و معنا وارد شده و گستره پژوهش در ادراک آدمی را در عصر خود غنا بخشیده است. غزالی در این نظریه پدیده های هستی را مربوط به مرتبه ای مخصوص به خود دانسته و فهم مفاهیم نصوص دینی را مبتنی بر واکاوی جایگاه این مفاهیم در مرتبه ای از هستی قرار داده و تلاش نموده است تا تاویلی روشمند با رویکرد هستی شناسانه، معرفت شناسانه، معناشناسانه و زبان شناسانه در تطابق با عقل و دین فراهم سازد. در این مقاله رویکرد فلسفی غزالی در زمینه ادراک مورد پژوهش قرار گرفته و تحلیل او از قوای نفس به عنوان خاستگاه ادراک در آدمی معرفی شده است. همچنین به کارگیری رویکرد فلسفی او در نحوه ادراک برای توجیه نظریه تاویل نصوص دینی نشان داده شده است. بنابراین می توان ادعا کرد که غزالی به عنوان متفکری عقل گرا از پژوهش های فلسفی برای اثبات نظریه خود بهره جسته است.

  کلیدواژگان: غزالی، نفس، ادراک، فلسفه، تاویل
 • غلامحسین جوادپور* صفحات 157-180
  ارزیابی جواز یا عدم جواز تاثیر ارزش های غیرعلمی در فرآیند دانش و پیامدهای آن در چند دهه اخیر به مساله ای مهم در فلسفه علم تبدیل شده و ادله فراوانی در دفاع یا رد این اثرگذاری بیان شده است. یکی از مقدمات تحلیل این مساله، تبیین سیر پژوهش علمی و ترسیم زمینه ها و منافذ دخالت ارزش ها است. به نظر می رسد هر فعالیت علمی دارای سه بخش کلان مدخل، فرآیند اصلی (مقدماتی و استنتاج) و کاربرد است که هر یک شامل چند مرحله جزیی تر می شود و دخالت دادن ارزش های غیرعلمی می تواند در انتخاب ها و ترجیح ها و درنتیجه در سرنوشت فعالیت علمی موثر باشد. دو مرحله پیشین و پسین علم اغلب ارزش بار است و این دخالتی در رسالت فعالیت علمی، یعنی عینیت علمی ندارد. مرحله میانی و اصلی فعالیت علمی در مواردی همچون تحلیل داده ها، انتخاب روش، وزن دهی شواهد و گزینش فرضیه، آبستن تاثرپذیری از ارزش ها است و استدلال ها در عدم جواز دخالت ارزش ها نیز ناظر به لغزش سیر علمی در این مراحل و دوری از عینیت علم و ذهنی و شخصی شدن آن است. در این پژوهش با تقسیم سیر پژوهش علمی به سه مرحله، نحوه دخالت ارزش های غیرعلمی ترسیم شده و نشان داده شده است که علم در بخش های مختلفی مستعد اثرپذیری از ارزش های غیرعلمی است؛ حال اینکه این اثرگذاری و اثرپذیری به لحاظ هنجاری تا چه اندازه مجاز باشد، بحثی ثانوی است.
  کلیدواژگان: ارزش و دانش، سیر پژوهش علمی، عینیت، روش
 • محمدحسین صفایی*، حسین واله صفحات 181-201

  یکی از راه های متداول برای واکاوی دیدگاه معرفتی اندیشمندان سنت اسلامی، معرفت شناسی آثار آنها در مقام توصیف و جایگذاری مبادی علوم اسلامی در قالب معرفت شناسی معاصر است. در این مقاله مسیله حجیت ذاتی قطع و مباحث متفرع بر آن برای روشن ساختن زیرساخت های معرفتی اصولی و اخباری به عنوان دو نحله ی فکری شاخص سنت اسلامی با معرفت شناسی معاصر تطبیق داده خواهد شد. به نظر می رسد هم زمان با رشد مباحث معرفت شناختی در اروپا و نزاع بر سر چگونگی پاسخ به مسیله گتیه، رگه های از اعتقاد به درون گرایی در اصولی ها و برون گرایی در اخباری ها بدون ارتباط بین سنت اسلامی و فلسفه غرب در آن زمان قابل مشاهده باشد؛ درون گرایی و برون گرایی معرفتی در سنت اسلامی رنگ و بویی کاملا دین مدارانه داشته و برخلاف فلسفه غرب هر دو گروه تنها درصدد شناخت و دست یابی به احکام الهی بوده اند؛ اعمال لوازم معرفتی این دو ریکرد در سنت اسلامی موجب تقویت سازوکارهای استنباط احکام الهی از ادله آنها خواهد شد. ما در این مقاله در صدد ارایه تصویری از لوازم هر کدام از دیدگاه های معرفتی و به تبع آن ضرورت اصلاح در برخی قواعد اصولی هستیم.اهمیت قبول تفاوت بین آثار تکوینی قطع (محرکیت) با آثار شرعی آن (صدق و توجیه) در اصولی گری و لزوم توسعه اعتماد گرایی در اخباری گری از مهمترین یافته های این تحقیق به حساب می آید.

  کلیدواژگان: درون گرایی، برون گرایی، اخباری، اصولی و قطع
 • سید عبدالله اصفهانی* صفحات 203-221
  تفسیر علمی به موازات رشد دانش های بشری همواره در میان متقدمان و متاخران دل بستگانی دارد، اما بلوغ گرایش به این شیوه در تفسیر و اوج آن، در قرن اخیر است. تفسیر  علمی روش مند و معتبر دستاوردهای مثبتی هم چون: اثبات اعجاز قرآن، تحکیم ایمان مسلمانان، گرایش غیر مسلمانان به دین، جلوگیری از پندار تعارض علم و دین در اسلام و تعمیق فهم قرآن و... در پی دارد. پرسش اساسی مقاله حاضر که با روش مساله محور توصیفی - تجربی، تحلیل - سیستمی و بنیادین  نگارش یافته، آن است که با عنایت به اصل «قطعیت ناپذیری حداکثری علوم تجربی» این مسیله از منظر فلسفی آیت الله جوادی آملی چگونه است؟ دستاورد مقاله نیز به شرح ذیل است:الف: ایشان هدف علم و قضایای تجربی را دستیابی به حقیقت نهایی دانسته و امکان تحقق یقین تجربی منطقی و فراتر رفتن از احتمال و ظن در این قضایا را به شرط توامانی استقرا ناقص با قیاس خفی ، هرچند مستصعب ولی تحقق پذیر می داند.ب: ایشان با پذیرش منبع حس و تجربه،  قضایای تجربی کلی و جزیی را معنادار و معرفت بخش می داند.
  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: قرآن کریم، تفسیر تجربی، قطعیت ناپذیری حداکثری
 • سید سعید شرف الدین طباطبایی، سید حجت طباطبایی* صفحات 223-243

  در مقایسه روشی بین کار این دو حکیم ممکن است گفته شود که از اهم مباحث معرفت شناختی اشراقی، تاکید بیشتر بر بحث از علم حضوری و روش اشراقی اوست. وی علم حضوری را علمی خطاناپذیر و حقیقی می شمارد، اما علم حصولی را تصور ذهنی محض می داند که بهره ای از حقایق اشیا ندارد؛ بلکه آن چه دارد فقط، صورت و مثالی از شی در ذهن به همراه واقع نمایی از خارج است، البته در بحث صدق و کذب، موافق «تیوری مطابقت» و در بحث ارزش معرفت، «مبناگرا» است. بر خلاف شیخ اشراق، علامه با روش عقلی محض معتقد است که اولا؛ منشا همه علوم و ادراکات حتی بدیهیات، حس و صور حسی است و انتزاع بدیهیات از تصورات حسی بلا مانع است؛ هم چنین وی تشکیل معقولات بدیهی را به فعالیت دیگر ذهن که انتزاع و اعتبار معقولات ثانیه فلسفی است، نسبت می دهد، ثانیا؛ علم حصولی یک اعتبار عقلی به دست آمده از یک معلوم حضوری است که عقل به ناچار به آن تن داده است و آن معلوم حضوری یک موجود مثالی و عقلی است که با وجود خارجی خود نزد مدرک حاضر می‎آید و این پایه ی است برای ورود علامه به بحث علم حضوری. علامه نیز همانند سهروردی معتقد به «تیوری مطابقت» و «مبناگروی» است. روش بحث این نوشتار به روش عقلی و به شکل تحلیلی- توصیفی و در قالب تحقیق کتابخانه ای ارایه شده است

  کلیدواژگان: حصولی و حضوری، شیخ اشراق، علامه طباطبایی، معقولات، نفس اشراقی
 • مهدی بروجردی*، هادی صمدی، رضا عزیزی نژاد صفحات 245-262
  فهم ما از تغییرات فکری پوپر درباره تکامل زیستی می تواند ما را در آشکارسازی برخی زوایای مغفول از نظام فکری وی یاری دهد. دعوی مقاله آن است که برخی از آراء پوپر در طول حیات فکری وی به تناسب رویکرد وی به تکامل، دچار دگرگونی هایی شده است. از امکان عدم به کارگیری صدق و کذب در آراء اولیه، تا تاکید بر موضوع صدق و حقیقت نمایی، و سرانجام گذار هر چه بیشتر از نگاه گزاره محور به سمت دیدگاه های تکاملی غیرگزاره ای، نمونه ای از این تغییرات فکری به شمار می آیند. در پوپر متاخر شاهد رجوع به دیدگاه تکاملی، البته با خوانشی خاص، هستیم. این تغییرات پیامدها و نتایجی را برای نظام فکری پوپر به خصوص در حوزه معرفت شناسی به بار می آورد. از سوی دیگر با توجه به آراء پوپر که در آن سازگاری به عنوان محور و نتیجه ای حاصل از یک فرایند حل مساله معرفی می شود می توان نتیجه گرفت که تکامل زیستی محصول یک فرایند معرفتی است. مقاله دعوتی است به بازسازی نظام فلسفی پوپر در سایه فهم او از خوانش بدیع وی از تکامل؛ خوانشی که با برخی تحولات نوین در زیست شناسی تکاملی همنواست.
  کلیدواژگان: معرفت شناسی تکاملی، پوپر، تکامل زیستی، صدق، داروینیسم
|
 • Hamede Rastaei *, Ahad Faramarz Qramaleki Pages 7-23
  This research aimed to examine the three issues of cognition and responsibility before God and the "other" and their accountability, based on the Allameh Tabatabai and Levinas’s approaches. The method of this study is comparative and analysis of the positions of agreement between these views. Per Allameh Tabatabai, God is infinite and a man is finite; Therefore, it is not possible to know the nature of the Supreme Being. Responsibility before God is also at the heart of other responsibilities to the others, and the secret of this responsibility is rooted in the inherent poverty and dependence of man. Although this responsibility is optional, it is an option that one should accept. Given God's absolute ownership, no one can rebuke him. From Levinas' point of view, it is not possible to discover the identity of the "other" by knowing the concept. The consistency of the subject depends on the "other" and has an infinite responsibility to him. A responsibility that the subject is completely passive in accepting and like a hostage who has no right to blame the "other". Accordingly, despite the differences between the characteristics of God and the "other," a close correspondence can be established between the two.
  Keywords: god, the other, Allameh Tabatabai, Levinas, responsibility
 • Paria Choubak, Mohammadm Akvan * Pages 25-43
  Gilles Deleuze, as a postmodernist philosopher with a sophisticated expanded view on life, offers an approach to analyze behaves which leads to the understanding of human action and behavior. Reading performances as a part of interactive arts which have a valuable place among modern arts that have been able to make dynamist art, are successful in a Deleuze’s method. In the present study, the cognition and perception of conquest performance have been studied and the aesthetic rules have been searched in it, and then the obtained knowledge has been used to recognize human behaviors from the perspective of Deleuze's philosophy. Based on the analytical-descriptive method with Deleuze's approach, thus can be said that the performance of conquest as an artistic event provides for the audience, the opportunity to live in the moment, and since it is not a complete action. It is his empiricism, so it makes no sense to make an aesthetic judgment about it. The audience's reaction to the effect is bodily, and the audience, of the body-machine, by connecting to tools and people in the moment, forms a unique machine that also has special potentials, and the choice of the audience(s), Directs the course of the event; Therefore, the performance space has been created in the moment and it has a random orientation based on the Rhizome.
  Keywords: Audience, Gilles Deleuze, interaction, rhizome, Capture, performance
 • Mahdi Abbaszadeh *, Abolhasan Ghaffari Pages 45-67
  The definition of humanities and the specific theoretical and epistemic principles on which these sciences are based, are among the most important topics for the researchers. The issue of the present study is that if the humanities are to be produced by an Islamic approach, on what epistemological principles are they based, what are the characteristics of these principles, and how do they affect the production process of these sciences. The achievements of the present study are: 1. the most important epistemological principles of humanities in the Islamic approach are: "realism", "theory of correspondence", "foundationalism", "certainness" and "rationalism"; 2. these five principles have a network characteristic, meaning that these principles derive from each other and affect each other, or in other words, they have a logical and interactive relationship; 3. as a result of generalizing these principles in the humanities, also with regard to "instruments and levels of knowledge", especially reason and rational perception, as well as intuitive perception and esoteric findings, as well as "sources of knowledge" especially religious texts, and "encounter of Islamic thought with epistemological pluralism and relativism", different views will be formed in the humanities compared to Western views, and based on this, we can speak in different layers of the production of humanities in Islamic approach. The present study seeks to provide a new definition of the humanities and explain the epistemological principles and characteristics of these sciences using a rational-philosophical method.
  Keywords: Humanities, Epistemology, reason, religious texts, Intuition
 • Rozita Rashedi, Mohammad Shokry *, Ali Moradkhani Pages 69-85
  Kant considers the nature of rules of the taste to be interested, but at the same time believes that an objective basis can be found for the totality of these rulings in the power of judgment. First, given the coexistence of subjective and intersubjective elements in Kant's theory of interest, what relation does he establish between the subjective and the intersubjective judgments of taste? To answer this question, in the first part, while examining the logical features of the aesthetical sentence, we show that this sentence, in his view, is an aesthetic sentence that is issued in complete freedom and autonomy of the subject and by the other has a certain kind of general validity in its content. This kind of general validity, since it is purely based on transcendental structures which are common among all judgmental subjects, also has an intersubjective aspect, which Kant calls the names of subjective generality, aesthetic generality, and universal validity.  Second, how does Kant strike a relation between the subjective and the intersubjective? To answer this question, in the second part, we argue that Kant, although he believes in the subjectivity of the judgment of taste, considers this subjectivity to be of a special kind, which is the other aspect of intersubjectivity. For this purpose, we first try to explain the meaning of the subjectivity of the judgment of interest, and then to clarify the intersubjective aspect of this meaning. Finally, we show that Kant, based on the intersubjective validity he finds in the judgment of interest, considers the faculty of interest as a capacity for empathy between subjects and to bring them out of isolation.
  Keywords: subjectivity, Intersubjectivity, Kant, taste, Kant's Theory of interest
 • Massoumeh Naghdebishi *, Mohammad Taghi Faali, Hadi Vakili Pages 87-111

  The epistemological study of the propositions of mystical literature such as Rumi and Ibn Arabi’s Sufism as William Chittick understood, has been considered in this paper. "Research" and "imitation" are two cognitive strategies that have left their effect in earlier and later texts and have also been discussed in contemporary epistemology. The field is influenced by these two intellectual and narrative sciences, which have attracted the attention of scholars like William Chittick, and each one has its own appropriate method. This descriptive-analytical report shows that Chittick, in a paradoxical way, justifies the imitation in all the cognitions he acquires and the most rational stream of imitation, which is obedience to God. He tries to use the Islamic literary and mystical heritage to revive the intellectual tradition, and as a critique of modern epistemology, he points to the lack of cognition and existence, from Rumi’s view which is trapped in imitation and in the teachings of Ibn Arabi also make imitation an inevitable issue in the process of cognition and considering only God and open the way for creative thinking and reasoning. Although Chittick's opinions can be criticized in this regard as well as in the criticism of modernity, and some of them have been discussed in this article.

  Keywords: Epistemology, Rumi, Ibn Arabi, William Chittick, Mystical literature
 • Somayeh Abdollahi *, Zohreh Akhavan Moghadam, Mohamad Reza Aram Pages 113-135

  Hermeneutics has been defined as "interpreting". Hermeneutics has faced many differences and conflicts in its tumultuous history, and the views of theorists on the mission of hermeneutics and its realm have varied widely. One of the most controversial issues in hermeneutics, which has even led to a fundamental shift in hermeneutic issues, was the ontological view of understanding, as regarded by Heidegger and Gadamer. They did not know the truth, as in previous periods, through the presentation of methods can be achieved. Philosophical hermeneutics believed in subjectivism; Prior to the emergence of this view, hermeneutics such as Schleiermacher and Delta sought to find a way to understand and to understand the correctly in terms of author and objectivity will be possible. Although ontological approach to the understanding of discourse are considered by many of twenty century philosophers, It also has been faced the criticism. Emilio Betty Warrick Hirsch defended objectivism in understanding texts with a critical and methodological view of understanding. This methodological approach is called methodological hermeneutics and the ontological approach is called philosophical hermeneutics. In this article, we try to explain the objectivist methodological hermeneutics through a library method and, referring to Heidegger and Gadamer's views, address the most important critiques of Hirsch in the subjective approach of philosophical hermeneutics.

  Keywords: objectivism, relativism, understanding, methodological Hermeneutics, Eric Hirsch
 • Mahin Rezaee, Aghdas Jadidian *, Aflatoun Sadeghi, Roohollah Nadali Pages 137-156

  Abu Hamid Muhammad Ghazali was among Muslim scholars who accepted the interpretation in the religious scriptures and justified his position by the theory of interpretation. To prove his theory, he dealt with ontology of hierarchy of beings and epistemology of hierarchy in episteme and differences of apprehension as well. Ghazali, by passing of existence and knowledge entered the language and meaning, expanding and enriching the human understanding in his age. By this theory, Ghazali held that every single entity has a position in its related hierarchy of being, and to understand the scripture must study their position in hierarchy of existence. Doing so, he tried to advance a methodological interpretation with a ontological, epistemological, semantics and linguistic approach, in which reason and faith can be a harmony. Ghazali’s philosophical approach to human apprehension has been studied in this paper and his analysis of soul and its faculties introduced. His use of philosophical approach to apprehension to justify the theory of has been explained, as well. Thus, one could say that Ghazali as a rationalist scholar employed philosophical investigations to set up his theory.

  Keywords: Al-Ghazali, soul, Perception, philosophy, interpretation
 • Gholamhossein Javadpoor * Pages 157-180
  Assessing the permissibility or impermissibility of the impact of unscientific values ​​on the knowledge process and its consequences has become an important issue in the philosophy of science in recent decades, and many arguments have been put forward to defend or reject this influence. One of the prerequisites for analyzing this issue is explaining the course of scientific research and drawing the contexts and pores of the involvement of values. It seems that each scientific activity has three major parts: entry, main process (preliminary and inference) and application, each of which includes several more detailed steps, and the inclusion of unscientific values ​​can be effective in choices and preferences and thus in the fate of scientific activity. The first and last stages of science are often valuable, and this does not interfere with the mission of scientific activity, that is, scientific objectivity. The middle and main stage of scientific activity in cases such as data analysis, method selection, weighting of evidence and selection of hypotheses, is pregnant with the influence of values ​​and arguments in the impermissibility of values ​​also indicate the slippage of scientific progress in these stages and avoidance of scientific and mental objectivity. It is personalization. In this research, by dividing the process of scientific research into three stages, the involvement of unscientific values ​​is outlined and shown that science is prone to be influenced by unscientific values ​​in different sections; The extent to which this influence is normatively permissible is a secondary issue.
  Keywords: Value, knowledge, the process of scientific research, Objectivity, Method
 • Mohammad Hosein Safaee *, Hosein Valeh Pages 181-201

  One of the common methods to analyze the epistemological perspectives in Islamic tradition is the epistemology of their works describing and placing the principles of Islamic sciences in the form of contemporary epistemology. In this article, the theory of intrinsic authority of the certainty and its requirements will be applied to contemporary epistemology to clarify the principal (Usuliun) and transitive (Akhbariun) epistemic structures as two main schools of thought in the Islamic tradition. With the rise of epistemological debates in Europe and the controversy over how to respond to Goethe’s problem, it seems that a trace of belief in introversion in principles and extroversion in the transitive cannot be seen without the connection between Islamic tradition and Western philosophy at that time; Epistemological introversion and extroversion in the Islamic tradition have a completely religious color and smell, and contrary to Western philosophy, both groups have only sought to know and achieve the divine commandments; Applying the epistemological tools of these two approaches in the Islamic tradition will strengthen the mechanisms for inferring divine commands from their resources. In this article, we seek to provide an overview of the implications of each of the epistemological perspectives and, consequently, the need for modifying some principle rules. The importance of accepting the difference between the cosmological effects of certainty (stimulus) and its legislative effects (justification) in fundamentalism and the need to develop trusteeship in transitive is one of the most important findings of this research.

  Keywords: : Intenalism, Externalism, transitive, Principles, certainty
 • Seyyed Abdollah Isfahani * Pages 203-221
  Interpretation of the Holy Quran with the aid of new scientific discoveries, including "hypothesis and theory" and "rule", has been supported, by later and early scholars. In the recent century, the use of this interpretive method has been very popular. Methodical and valid scientific interpretation has valuable achievements Such as: proving the miracles of the Quran, strengthening the faith of Muslims, , paying attention of non -Muslims to Islam, and eliminating the idea of the contradiction between science and religion in Islam and a better understanding of the Holy Quran and etc. The present article is problem-oriented by using descriptive, experimental and systematic analysis methods. The main question of this article is how, according to Ayatollah Javadi Amoli, on the basis of  two principles "the necessity of application of scientific propositions” and “extremist uncertainty of empirical sciences”  in interpreting the Qur'an and the impermissibility of using suspicion in understanding of the meanings of the Qur'an"  Can the experimental sciences be used in interpreting of the Qur'an? The result of this article is as follows:He believes that empirical theorems are also epistemic.He believes that sense and experience can be a source in the exegeses of the Qur'an.He believes that "particularity" and "possibility" empirical theorems are also scientific, although he accepted that there are differences between possible experimental propositions and certain ones.He has regarded epistemologically empirical certainty weaker than philosophical or mathematical certainty
  Keywords: Quran, experimental interpretation, extremist uncertainty
 • Seyed Sayed Sharafoden Tabatabaei, Sayyed Hojjat Tabatabaei * Pages 223-243

  The method of the works of these sages when compared, it may be said that one of the most important epistemological topics of the illuminative philosophy is the emphasis on the discussion of knowledge in presence and intuition. He considers the knowledge in presence to be infallible and true knowledge, but he considers the acquired knowledge to be a pure mental imagination which has no benefit from the  reality; Rather, what it has is only a form and an image of an object in the mind with external reality; of course, in the discussion of truth and falsehood, it agrees with the "theory of conformity" and in the discussion of the value of knowledge, it is "fundamentalist". Unlike Sheikh Ishraq, Allameh believes in a purely rational way that first; The origin of all knowledge and perceptions, even axioms, is  senses and sensual perceptions, and the abstraction of axioms from sensory concepts is unimpeded; He also attributes the formation of self-evident intelligences to another activity of the mind, which is the abstraction and derivation of philosophical second intelligences; Acquired knowledge is a rational derivation obtained from a known  in presence to which the intellect has inevitably admitted, and it is the known in presence of an imaginal and rational being which comes to the present of knower with its external existence, and this is the basis for Allameh to enter Discussion of knowledge in presence. Allameh, like Suhrawardi, believes in the "theory of conformity" and "foundationalism".

  Keywords: acquisition, presence, Sheikh Ishragh, Tabatabai, intelligences, illuminative soul
 • Mahdi Boroujerdi *, Hadi Samadi, Reza Azizinezhad Pages 245-262
  Our understanding of changes that occurred in Popper's thought on biological evolution can help us to discover some neglected aspects of his philosophical system. The article argues that some of Popper's epistemological views have changed over his intellectual life on his attitude towards evolution. These intellectual changes have been occurred from the belief in the possibility of not using truth and falsehood in his initial opinions, to emphasizing the issue of truth and truthfulness in his middle career, and finally moving more and more from a proposition-oriented perspective to non-propositional evolutionary perspectives in his late life. In later Popper, we see a mature evolutionary perspective that is original, and completely different from his earlier reading of Darwinism. These changes have consequences for Popper's thought system, especially in the field of epistemology. On the other hand, the originality of Popper’s reading of Darwinism is rooted in some of his philosophical thoughts. Per Popper's view adaptation is produced as the result of a problem-solving process and biological evolution is the product of an epistemological process. The article is an attention to the reconstruction of Popper's philosophical system in the light of his understanding of his invented reading of evolution; a reading that is conform to some of the new developments in evolutionary biology.
  Keywords: Evolutionary epistemology, popper. biological evolution, Truth, Darwinism