فهرست مطالب

پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - سال چهاردهم شماره 60 (بهار 1401)
 • سال چهاردهم شماره 60 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/07/07
 • تعداد عناوین: 7
|
 • شهرام محمدزاده*، اسماعیل کرمی دهکردی صفحات 11-32

  یکی از مشکلات دانشگاه ها در ایران نبود مشارکت نظام مند هییت علمی در فعالیت های ترویجی می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر تمایل اعضای هییت علمی دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی به مشارکت در فعالیت های ترویجی بود. این پژوهش از دیدمان کمی و کیفی بهره برده و از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها پیمایشی است که از اسفند 1398 تا اسفند سال 1399 انجام شد. جامعه آماری پژوهش 110 نفر عضو هییت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ارومیه بود که 82 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه و پرسشنامه بود که بر اساس مدل نظریه رفتار برنامه ریزی شده طراحی گردید. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 5 نفر از هییت علمی دانشگاه ارومیه و روایی همگرای آن با به کارگیری AVE (73/0-52/0) تایید شد. پایایی پرسشنامه با ضریب تتای ترتیبی (90/0-71/0) و CR (95/0-81/0) محاسبه گردید. نتایج رگرسیون لجستیک ترتیبی نشان داد که: تمایل اعضای هییت علمی به مشارکت در فعالیت های ترویجی کشاورزان و بهره برداران منابع طبیعی در حد متوسط و تحت تاثیر سه عامل سن هییت علمی، میزان اعتماد آنها به جامعه کشاورزان و متغیرهای کنترل رفتاری می باشد. برای تقویت مشارکت هییت علمی در فعالیت های ترویجی لازم است قبل از هرچیزی وظیفه ترویج به ماموریت وزارت علوم اضافه شود و تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه و سازمان های اجرایی ایجاد شود؛ سپس انگیزه های مادی و معنوی برای مشارکت اعضای هییت علمی در نظر گرفته شود. از اعضای هییت علمی می توان در برنامه های آموزشی ترویجی همچون اجرای رهیافت های مشارکتی، آموزش های آنلاین شبکه آموزش کشاورزی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی و تهیه محتوای ترویجی برای رسانه های ترویجی استفاده گردد.

  کلیدواژگان: ترویج دانشگاهی، نظریه رفتار برنامه ریزی شده، و اعضای هیئت علمی کشاورزی و منابع طبیعی
 • عبدالرحیم غیاثی، امیر علم بیگی*، احمد رضوانفر، سید محمود حسینی، سید احمدرضا پیش بین صفحات 33-47

  هدف این تحقیق تبیین رابطه‏های ساختاری بین مولفه های مهارت های نرم بایسته در دانشجویان کشاورزی (9 مهارت نرم) بود. در این راستا، از دانش خبرگان دانشگاهی بر مبنای فن دیمتل فازی استفاده شد. بر این مبنا، دیدگاه های 11 نفر از خبرگان دانشگاهی از طریق پرسشنامه‏ای پنج گزینه ای، مبتنی بر طیف لیکرت، احصاء شد. نتایج تحقیق نشان داد که مهارت های ارتباطی، مهارت های یادگیری و مهارت های رهبری به ترتیب از بیشترین تاثیرگذاری و مهارت های انطباق پذیری از بیشترین تاثیرپذیری برخوردارند و مهارت های یادگیری نیز بیشترین تعامل را با دیگر مهارت های نرم بایسته دارد. همچنین نتایج به دست آمده، گویای آن است که پنج مولفه (مهارت های ارتباطی، مهارت های هوش هیجانی، مهارت های رهبری، مهارت های یادگیری، مهارت های اخلاقی) علت بوده و چهار مولفه (مهارت های حل مسیله و تصمیم گیری، مهارت های مدیریت زمان، مهارت های کار گروهی، مهارت های انطباق پذیری) معلول به شمار می روند. بنابراین بایسته است در آموزش عالی کشاورزی، ضمن توجه به توسعه‏ی همه‏ی مهارت های نرم بایسته، تمرکز و سرمایه گذاری بیشتری به ترتیب بر توسعه‏ی مهارت های ارتباطی، مهارت های یادگیری و مهارت‏های رهبری صورت گیرد.

  کلیدواژگان: مهارت های نرم، مهارت&rlm، های نرم بایسته، دانشجویان کشاورزی، دیمتل فازی، های ارتباطی
 • محمدرضا محبوبی*، سیما کاظمی، غلامحسین عبدالله زاده صفحات 48-66

  مدیریت عملیات داشت نقش بسیار مهمی در افزایش عملکرد محصول مرکبات دارد و آموزش های ترویجی از جمله راهکارهای مهم برای آشنایی باغداران با این عملیات است. در این راستا، این پژوهش با هدف تعیین نقش عوامل مختلف در نگرش، مهارت و دانش باغداران ساری در زمینه عملیات داشت مرکبات با تاکید بر آموزش های ترویجی و در سال 1399 انجام شد. دیدمان تحقیق از نظر ماهیت موضوع، کمی بوده، نوع تحقیق توصیفی و از نوع علی- مقایسه ای و از نظر شیوه گردآوری داده ها، میدانی بود. جامعه آماری شامل دو گروه باغداران آموزش دیده و آموزش ندیده بودند. با روش نمونه گیری تصادفی ساده و استفاده از جدول مورگان، 120 تن باغداران آموزش دیده و با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و استفاده از فرمول کوکران 120 تن باغداران آموزش ندیده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که روایی محتوایی با نظرخواهی از اعضای هیات علمی دانشگاه و کارشناسان جهاد کشاورزی و پایایی آن با استفاده از ضریب تتای ترتیبی سنجیده شد (دامنه 704/0 تا 920/0). نتایج آزمون میانه نشان داد بین دو گروه از نظر سویه های نگرش در مورد تغذیه و هرس، مهارت تغذیه و مدیریت تلفیقی آفات و دانش تغذیه، هرس، مدیریت تلفیقی آفات و آبیاری، تفاوت معنی دار وجود دارد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد آموزش های ترویجی بیشترین نقش را در سویه نگرشی و کمترین نقش را در سویه مهارتی در زمینه عملیات داشت مرکبات داشته است. نتیجه تحلیل رگرسیون ترتیبی نشان داد که متغیرهای سن، رضایت از شغل باغداری، میزان دسترسی به اطلاعات سایر منابع آموزشی در زمینه مدیریت داشت و در اختیار داشتن ادوات و تجهیزات عملیات داشت، نقش منفی و متغیرهای تعداد اعضای خانواده شاغل در کار باغداری و میزان پیگیری شخصی در زمینه کسب اطلاعات مدیریت داشت، نقش مثبت بر نگرش، مهارت و دانش باغداران در زمینه عملیات داشت مرکبات داشته اند.

  کلیدواژگان: آموزش ترویجی، باغداران، تغییر رفتار، مرکبات
 • مهدی چرمچیان لنگرودی*، آلاله ایرانمنش صفحات 67-87
  ارایه بهینه اطلاعات برای پاسخ گویی به نیازهای برنج کاران، از طریق راه های ارتباطی و منبع های مختلف امکان پذیر می باشد و بهبود فرآیند دستیابی به اطلاعات، نیازمند بررسی رفتار اطلاع یابی برنج کاران است. شناسایی عامل های تاثیرگذار براین رفتار اطلاع یابی مانند نیازهای اطلاعاتی و آموزش های ترویجی نیز، دارای اهمیت زیادی است. در همین راستا، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر نیازهای اطلاعاتی و آموزش های ترویجی در رفتار اطلاع یابی برنج کاران ساری در سال 1400 انجام گرفته است. جامعه ی آماری پژوهش شامل برنج کاران شهرستان ساری در استان مازندران می باشند (N=24502)که با استفاده از فرمول کوکران، 273 برنج کار به عنوان نمونه ی آماری گزینش شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شدند. پرسشنامه در سه بخش اصلی شرکت در آموزش های ترویجی، نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی بود. روایی شکلی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان تایید شد. همچنین بر پایه میزان میانگین واریانس استخراج شده (617/0< AVE > 501/0) و پایایی ترکیبی(935/0< CR > 833/0)، پرسشنامه دارای روایی همگرا و پایایی مناسبی بود. برای پردازش داده ها از نرم افزارهای SPSS16 و Smart PLS2 بهره گرفته شد. یافته های مدل سازی معادله های ساختاری نشان داد که نیازهای اطلاعاتی و شرکت در آموزش های ترویجی، تاثیر مثبت و معنی دار بر رفتار اطلاع یابی داشتند. نیازهای اطلاعاتی و شرکت در آموزش های ترویجی حدود 46 درصد از واریانس رفتار اطلاع یابی را تبیین کردند.
  کلیدواژگان: آموزش های ترویجی، نیاز اطلاعاتی، رفتار اطلاع یابی، ساری
 • زهرا کرانی* صفحات 88-109

  پژوهش علی-ارتباطی حاضر با هدف ارتباط بین دانش حضوری با قابلیت های کارآفرینی دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاه رازی انجام شد. افراد مشارکت کننده در این پژوهش دانشجویان رشته های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی در سال تحصیلی 1400-1401 و در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به تعداد 988 نفر بودند (N=988) که بر مبنای جدول کرجسی و مورگان تعداد 276 نفر از آنان به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه سواد اطلاعاتی (دانش حضوری) انجمن کتابخانه های دانشکده ای و تحقیقاتی آمریکا و پرسشنامه استاندارد قابلیت کارآفرینی شورای شهر دورهام انگلستان استفاده شد. روایی صوری و ظاهری ابزار پژوهش به تایید استادان کارآفرینی و همچنین استادان دانشکده کشاورزی که دارای تجربه در زمینه موضوع بودند، رسید. روایی همگرا از طریق محاسبه (AVE) انجام شد که معادل 8/0 به دست آمد. پایایی ابزار پژوهش نیز از طریق ضریب تتای ترتیبی مورد برسی قرار گرفت که مقدار قابل پذیرشی به دست آمد. بر مبنای نتایج دانشجویان مقطع دکتری از دانش حضوری و قابلیت کارآفرینی بالاتری برخوردار بودند. اما میزان اشراف معلوماتی و قابلیت کارآفرینی دانشجویان مقطع کارشناسی کمتر از سطح متوسط بود. بر اساس ضریب همبستگی اسپیرمن دانش حضوری دانشجویان و ابعاد آن همبستگی مثبتی با قابلیت کارآفرینی داشت. به طوری که بر اساس نتایج رگرسیون ترتیبی ابعاد دانش حضوری بین 20 تا 30 درصد از قابلیت کارآفرینی دانشجویان را تبیین نمود.

  کلیدواژگان: دانش حضوری، قابلیت های کارآفرینی، دانشجویان کشاورزی، توسعه اشتغال
 • عزیزه تراز، مریم سامری*، جواد کیهان صفحات 110-133
  هدف اساسی این پژوهش کاربردی که با دیدمان آمیخته انجام شده است ارایه الگوی هماهنگی برنامه های درسی کارشناسی آموزش و ترویج کشاورزی با نیازهای شغلی استان اردبیل می باشد. در بخش کیفی با استفاده از روش پایه ور به بررسی عوامل شکل دهنده تطابق محتوای برنامه درسی رشته اموزش و ترویج کشاورزی با نیازهای بازارکار پرداخته شده و در بخش کمی نیز با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری به بررسی وضع موجود و طراحی الگوی مطرح شده اقدام شده است. ابزار مورد استفاده برای گرد اوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود. الگوی نظری در بخش کیفی، بوسیله پرسشنامه محقق ساخته توسط 57 تن هییت علمی کشاورزی دانشگاه های دولتی و آزاد استان اردبیل و138 تن کارفرمایان بخش کشاورزی و 75تن کارکنان متخصص و خبره جهاد کشاورزی استان تکمیل و پس از داده پردازی با spss با استفاده از روش مدلبندی معادلات ساختاری مدل مورد نظر طراحی شد. طی تحلیل داده های کیفی با استفاده از روش کدگذاری باز و محوری و گزینشی در نهایت 25 دسته از متغیرهای اندازه پذیر در قالب شش دسته کلی از مولفه ها شناسایی و تعریف شدند در بخش کمی نیز نتایج حاصل از مدلسازی معادله ساختاری نشان داد که اثر همه متغیرهای مستقل بر تبیین هماهنگی برنامه درسی با نیازهای شغلی بازار کار معنادار بوده است. در همین ارتباط شرایط علی ب با ضریب 75/0 اثر مستقیم و معناداری دارد و بعد از آن پیامدها با ضریب 61/0 نیز اثر مستقیم داشته و همچنین اثر شرایط مداخله گر بر تبیین هماهنگی برنامه درسی با نیازهای شغلی بازار با ضریب 51/ 0، اثر زمینه ها باضریب 48/0 و نهایتا بر تبیین هماهنگی برنامه درسی با نیازهای شغلی بازار و نهایتا اثر راهبرد ها بر تبیین هماهنگی برنامه درسی با نیازهای شغلی بازار با ضریب 45/0 معنادار بوده است.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، نیازهای شغلی، آموزش و ترویج کشاورزی
 • آرزو پیروزه، رویا اشراقی سامانی*، محمدباقر آرایش، مرجان واحدی صفحات 134-160

  هدف کلی این پژوهش کاربردی که با دیدمان آمیخته اکتشافی انجام شد، بررسی تاثیر روش های آموزشی بر درک بهتر کشاورزان استان ایلام از پایداری زنجیره تامین محصول های کشاورزی سالم، بود. مشارکت کنندگان تحقیق در بخش کیفی شامل 45 تن از متخصصان و صاحب نظران مرتبط با موضوع تحقیق بودند که در استخراج معیارها و زیرمعیارهای زنجیره ی تامین پایدار محصول های کشاورزی سالم، مشارکت داشتند. در بخش کمی پژوهش نیز جامعه آماری تحقیق را کل کشاورزان شرکت کننده در دوره های آموزشی و ترویجی مرتبط با مدیریت زنجیره تامین محصول های کشاورزی سالم برگزار شده توسط سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام در سال 1400، تشکیل می دادند (320=N). داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شدند. روایی ظاهری پرسشنامه، توسط گروه متخصصان و اعتبارپذیری از طریق محاسبه (AVE)، انجام شد. در مورد پایایی نیز از پایایی ترکیبی و آلفای ترتیبی استفاده شد(α=0/98, CR=0/9). بنابر یافته ها می توان نتیجه گرفت که از دیدگاه کشاورزان شرکت کننده در دوره های آموزشی و ترویجی مرتبط با مدیریت زنجیره تامین محصول های کشاورزی سالم، روش نمایش های طریقه ای و نتیجه ای(میانگین= 62/8 از 9 و انحراف معیار= 95/0)، به عنوان مناسب ترین روش آموزشی ترویجی برای پایداری زنجیره ی تامین محصول های کشاورزی سالم، اولویت بندی شد. تحلیل رگرسیون ترتیبی نیز نشان داد در مجموع روش های آموزشی ترویجی 72 درصد از احتمال واریانس متغیر وابسته درک کشاورزان از پایداری زنجیره تامین محصول های کشاورزی سالم در استان ایلام را تبیین می کنند. بنابر یافته های تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار AMOS23 نیز معیارهای اقتصادی(94/0=β)، نمایش های طریقه ای و نتیجه ای (82/0=β)، معیارهای اجتماعی(53/0=β)، معیارهای زیست محیطی (51/0=β)، نمایشگاه ترویجی (44/0=β)، آموزش های مستقیم و چهره به چهره (43/0=β)، رسانه های دیداری و شنیداری(31/0=β)، پیشینه فعالیت کشاورزی(30/0=β)، سطح تحصیلات(29/0=β)، درآمد (26/0=β) و سن (18/0=β) کشاورزان شرکت کننده در دوره های آموزشی و ترویجی برگزار شده مرتبط با مدیریت زنجیره تامین، به ترتیب بر درک کشاورزان از پایداری زنجیره تامین محصول های کشاورزی سالم در استان ایلام، تاثیر می گذارند.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین، پایداری، محصولات کشاورزی سالم، تحلیل سلسله مراتبی، روش های آموزشی- ترویجی
|
 • Shahram Mohammadzadeh *, Esmail Karamidehkordi Pages 11-32

  One of the problems of universities in Iran is the lack of participation of faculty members in extension activities. The purpose was to investigate factors affecting the intention of Agricultural and Natural Resources Colleges’ Faculties (ANRCF) toward participation in Extension Services (ES). This research was taken from both quantitative and qualitative paradigms and a survey conducted from March 2020 to March 2021. The statistical population was 110 ANRCF of Urmia University. 82 people were selected as sample. The research tool were interview and questionnaire. The questionaire was designed based on theory of planned behavior. The validity of the questionnaire was confirmed by 5 faculty members at Urmia University and its convergent validity was confirmed using AVE (0.52-0.73). The reliability of the questionnaire was calculated with the ordinal theta (0.71-0.90) and CR (0.81-0.95). Ordinal logistic regression results showed that: The intention of faculties to participate in ES is moderate influenced by three factors: age, trust to the farmers community, and behavioral control variables. To strengthen the participation of faculties to ES, some suggestions include: adding the extension task into the mission of the Ministry of Science; Signing a contract between the universities and the agricultural organization; Considering the material and spiritual motives; participating faculties in participatory approaches, online agricultural education, radio and television programs, and providing content for extension media.

  Keywords: University&rsquo, s Extension, Theory of planned behavior, and Agricultural, Natural Resources Faculty Members
 • Abdolrahim Gheyassi, Amir Alambeigi *, Ahmad Rezvanfar, Seyed Mahmood Hosseini, Seyed Ahmadreza Pishbin Pages 33-47

  The aim of this study was to explain the structural relationships between the components of essential soft skills in agricultural students (9 soft skills). In this regard, to achieve the aim of the study, the fuzzy DEMATEL technique was used. The views of 11 academic experts were collected through a questionnaire, based on the Likert scale. The results showed that communication skills, learning skills, and leadership skills are the most effective components, respectively. Also, findings indicated that the adaptability skills component is the most influential component. The results also show that five components (communication skills, emotional intelligence skills, leadership skills, learning skills, ethical skills) are causal factors and four components (problem-solving and decision-making skills, time management skills, teamwork skills, adaptability skills) Are effect factors. Thus, in higher agricultural education, while paying attention to the development of all essential soft skills, more focus and investment should be made on the development of communication skills, learning skills, and leadership skills, respectively.

  Keywords: Soft Skills, essential Soft Skills, Agricultural students, Fuzzy DEMATEL, Communication Skills
 • Sima Kazemi, Gholamhossein Abdollahzadeh Pages 48-66

  Keeping operations management has a very important role in increasing the Citrus crop yield and extension training is one of the important strategies to familiarize gardeners with the keeping operations management of Citrus orchards. In this regard, this study was conducted to determine the role of various factors in the attitude, skills and knowledge of Sari gardeners in the field of Citrus operations with emphasis on extension training in 2020. The view of the research was quantitative in terms of the nature of the subject, the type of research was descriptive and causal-comparative and in terms of the method of data collection was survey. The statistical population consisted of two groups of trained and untrained gardeners. With simple random sampling method and using Morgan table, 120 trained gardeners and with multi-stage random sampling method and using Cochran's formula, 120 untrained gardeners were selected as the research sample. The results of the Median test showed that there is a significant difference between the two groups in terms of components of attitude about nutrition and pruning, skill of nutrition and integrated pest management and knowledge of nutrition, pruning, integrated pest management and irrigation. The results of Friedman test showed that extension training had the most roles on the attitude component and the least role on the skill component in the field of Citrus keeping operations.

  Keywords: Extension Training, Gardeners, Behavior change, Citrus
 • Mehdi Charmchian Langerodi *, Alaleh Iranmanesh Pages 67-87
  Proper presentation of information to meet the needs of rice farmers is possible through communication channels and various sources, and improving the process of obtaining information requires investigating the information seeking behavior of rice farmers. Identifying the factors influencing this information seeking behavior, such as information needs and extension training, is also very important. In this regard, this study aimed at investigating the impact of information needs and extension training on information seeking behavior of rice farmers in Sari County in 2021. The statistical population of study includes rice farmers of Sari County in Mazandaran Province (N=24502). According to Cochran formula, 273 rice farmers were selected as a statistical sample. Data were collected using a researcher-made questionnaire. The questionnaire was divided into three main sections: participation in extension training, information needs, and information seeking behavior. The content validity of the questionnaire was confirmed by experts' opinions. Also, based on the Average Variance Extracted (0.501>AVE<0.617) and Composite Reliability (0.833>CR<0.935), the questionnaire had a convergent validity and appropriate reliability. SPSS16 and Smart PLS2 software were used to analyze the data. The results of structural equation modeling showed that information needs and participation in extension training had a positive and significant impact on information seeking behavior. Information needs and participation in extension training explained about 46 percent of variance of the information seeking behavior.
  Keywords: Extension Training, Information Need, information seeking behavior, Sari
 • Zahra Korani * Pages 88-109

  Recognize opportunities and take advantage of them. The present causal research was conducted with the aim of the relationship between Presence knowledge and entrepreneurial capabilities of agricultural students in Razi University. Participants in this study were 988 students majoring in agriculture and natural resources of Razi University in the academic year 1401-1400 and in three levels of bachelor, master and doctorate (N = 988) that based on Krejcie and Morgan's table, 276 of them were selected as the sample by stratified random sampling with proportional assignment. For data collection, two questionnaires of information literacy (Presence knowledge) of the American College of Library and Research Libraries and the standard questionnaire of entrepreneurship of Durham City Council were used. The formal and visual validity of the research tool approved by professors entrepreneurship also the professors from the Faculty of Agriculture who had experience in the subject. Convergent validity was performed by calculation (AVE) which was equal to 0.8. The reliability of the research instrument was evaluated by the ordinal theta coefficient, which was acceptable. Based on the results, doctoral students had higher Presence knowledge and entrepreneurial ability. But the level of information aristocracy and entrepreneurial ability of undergraduate students was below average. According to Spearman Correlation coefficient, students' Presence knowledge and its dimensions had a positive Correlation with entrepreneurship. Based on the results of sequential regression, the dimensions of information Presence knowledge between 20 to 30% of students' entrepreneurial ability.

  Keywords: Presence knowledge, Entrepreneurial Capabilities, Agricultural students, Employment Envelopment
 • Azize Taraz, Maryam Sameri *, Javad Keyhan Pages 110-133
  the main purpose of this applied research, which has been conducted with a mixed method was, provide a model for coordinating undergraduate education and extension curricula with the job needs of Ardabil province. In the qualitative part, using the basic method, the factors that shape the compliance of the content of the curriculum in the field of education and agricultural extension with the needs of the labor market are examined, and in the quantitative part, the existing situation is studied using the structural equation modeling method. Has been. The tools used to collect information were the qualitative part of the interview and in the quantitative part, a researcher-made questionnaire. The theoretical model in the qualitative section was completed by a researcher-made questionnaire by 57 agricultural faculty members of public and private universities in Ardabil province, 138 employers in the agricultural sector, and 75 specialized and expert employees in the agricultural jihad of the province. The structural equation modeling method of the model was designed. During the analysis of qualitative data using open, axial and selective coding methods, finally 25 categories of measurable variables were identified and defined in the form of six general categories of components. In the quantitative part, the results of structural equation modeling showed that the effect of all Independent variables were significant in explaining the coordination of the curriculum with the job needs of the labor market In this regard,
  Keywords: : Curriculum, job needs, agricultural education, extension
 • Arezoo Pirozeh, Roya Eshraghi *, Mohammad Bagher Arayesh, Marjan Vahedi Pages 134-160

  The purpose of current applied research was to explain the promotional educational factors affecting the sustainability of the supply chain of healthy agricultural products. The research was conducted with a mixed exploratory perspective. The participants of the research in the hierarchical analysis section included 45 experts related to the research topic who were involved in extracting, ranking and weighting the criteria and sub-criteria of sustainable supply chain and determining the importance of educational-extension methods in sustainability of supply chain of healthy agricultural products. Also, in the quantitative section, the statistical population of the study consisted of all farmers participating in training and extension courses related to supply chain management supported by the Agricultural Jihad Organization of Ilam Province in 2020 and 2021 years. The sample size was determined using the sampling table of Bartlett et al. Data were collected using a questionnaire and the apparent and content validity of the questionnaire were confirmed by a group of experts and the reliability of the questionnaire was estimated by the sequential alpha (α = 0.98). The results of hierarchical analysis showed the most important factors for the sustainability of the supply chain of healthy agricultural products were economic, social, and environmental factors. Also, Result and Method demonstration method was the most appropriate extension training method for the sustainability of the supply chain of healthy agricultural products. Logistic regression analysis revealed that promotional educational factors confirmed 72% of variance of the stability of the supply chain of healthy agricultural products.

  Keywords: Supply Chain, sustainability, healthy agricultural products, Hierarchical Analysis, educational-extension methods