فهرست مطالب

پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی - سال یازدهم شماره 3 (پاییز 1401)
 • سال یازدهم شماره 3 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/07/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سید طه دادرضائی*، صبا دلفان، الهام الاحسنی صفحات 1-15

  به منظور اطلاع از نژادهای جدید، تعیین پرآزاری و ژنتیک بیماری زایی عامل زنگ قهوه ای و نحوه پراکنش آن در مناطق مختلف ایران، در بهار سال های 1397 و 1398 به ترتیب 21 و 40 نمونه برگی آلوده به زنگ قهوه ای از مزارع گندم استان های خوزستان، لرستان، اردبیل، مازندران، گلستان، کرمانشاه، ایلام، سیستان و بلوچستان و فارس جمع آوری شد. واکنش جدایه های مورد نظر از طریق مایه زنی آن ها روی 38 لاین افتراقی در شرایط کنترل شده گلخانه ای بررسی گردید. هر لاین حاوی یک ژن مقاومت به زنگ قهوه ای گندم است. نتایج این تحقیق منجر به شناسایی 20 پاتوتیپ و 13 نژاد در سال اول و 28 پاتوتیپ و 11 نژاد در سال دوم شد. نژادهای PKTTS (با فراوانی 28 درصد) و PKTTT (با فراوانی 18 درصد) شایع ترین نژادهای شناخته شده بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که ارقام افتراقی حامل ژن های مقاومت Lr19 و Lr9 نسبت به تمام جدایه های مورد مطالعه مقاوم بودند و پرآزاری بر روی آن ها مشاهده نشد. رقم حامل ژن Lr2a با واکنش مقاوم نسبت به 17 جدایه، موثرترین ژن مقاومت نسبت به زنگ قهوه ای گندم پس از دو ژن مذکور بود. همچنین ارقام افتراقی حامل ژن هایLr29 ، Lr28،Lr10/Lr27+/Lr31وLr2bبا داشتن مقاومت در مقابل اکثرجدایه ها در طی دو سال موثرترین ژن های مقاومت نسبت به زنگ قهوه ای گندم پس از ژن های Lr9،Lr19و Lr2aبودند.

  کلیدواژگان: ارقام افتراقی، پرآزاری، ناپرآزاری، زنگ قهوه ای، ژن های مقاومت
 • اکرم حاتمی، داود محمدی*، ناصر عیوضیان کاری صفحات 17-32

   در این بررسی اثرات کشندگی و زیستی عصاره های هگزانی، اتیل استاتی و متانولی گیاهان کرفس (Apium graveolens) و علف داسی (Falcaria vulgaris) از تیره چتریان با حشره کش Bt علیه لاروهای سن اول بید سیب زمینی مورد مقایسه قرار گرفت. اندام های هوایی گیاهان پس از خشک شدن در سایه با روش خیساندن در حلال های اشاره شده، عصاره گیری شدند. نتایج نشان داد که طی 24 ساعت، سمیت عصاره اتیل استاتی کرفس و علف داسی به ترتیب با مقادیر LC50 برابر با 21/0 و 38/0 میلی گرم بر لیتر به طور معنی داری از بقیه عصاره ها و حتی Bt (84/1 میلی گرم بر لیتر) بیشتر بود. تاثیر کشندگی عصاره های هگزانی و اتیل استاتی هر دو گیاه حتی طی 48 و 72 ساعت نیز بیشتر از Bt بود. با وجود تاثیر کمتر، عصاره های متانولی هر دو گیاه بیشترین میزان شیب خط دز- اثر را داشتند. بیشترین میزان پتانسیل نسبی محاسبه شده 76/69 برابر بود که در مقایسه سمیت عصاره اتیل استاتی کرفس با Bt به دست آمد و نشان دهنده قدرت کشندگی بسیار بالای این عصاره در مقایسه با Bt بود. طبق نتایج، عصاره اتیل استاتی هر دو گیاه در مقایسه با سایر عصاره ها روی آنزیم استیل کولین استراز لاروهای سن اول اثر مهارکنندگی قابل توجهی داشتند به طوری که در غلظت LC70، فعالیت این آنزیم را بین 70-60 درصد مهار کردند. درصد ظهور حشرات کامل تحت تاثیر غلظتLC70  عصاره های اتیل استاتی هر دو گیاه بین 68 الی80 درصد کاهش یافت. طول دوره نشو و نمایی لاروی نیز در اثر استفاده از عصاره های اتیل استاتی و متانولی هر دو گیاه در مقایسه با شاهد به طور متوسط هشت روز افزایش یافت.

  کلیدواژگان: اثرات ضدتغذیه ای، پتانسیل نسبی، حشره کش گیاهی، طول دوره نشو و نمایی، مهارکننده استیل کولین استراز
 • ملیحه خسروی*، احمد حیدری صفحات 33-39

  زنجرک مو Arboridia kermanshah از آفات مهم انگور در منطقه سیستان است که با تخم گذاری در نسوج برگ، تغذیه از شیره نباتی و انتقال عوامل بیماری زای ویروسی باعث ضعف درختان و کاهش کمی و کیفی محصول انگور می شود. این آفت در طول سال های اخیر در باغات انگور سیستان به شدت گسترش یافته است. در این پژوهش کارایی هفت حشره کش در مقایسه با شاهد روی کنترل زنجرک مو با محلول پاشی روی شاخ و برگ های انگور در سالهای 1398 و 1399 بررسی شد. حشره کش های مورد مطالعه شامل تیامتوکسام (آکتارا WG 25%) به نسبت 3/0 در هزار، تیاکلوپراید (بیسکایا OD 24%) به نسبت 5/0 در هزار، اسپیروتترامات (مونتو SC 10%) با غلظت های 75/0 و یک در هزار، ایمیداکلوپراید (کونفیدور SC 35%) با دز 5/0 در هزار، فیپرونیل (ریجنت G 0.2 %) به نسبت 1-5/0 لیتر در هکتار، کلرفلوآزوران (اتابرون EC 5%) به نسبت 4/0 در هزار بود. کارایی حشره کش ها، هفت روز پس از سم پاشی به ترتیب در سال های اول و دوم برای تیامتوکسام 100و 10/90، تیاکلوپراید33/99 و 06/91، آسپیروتترامات 75/0 در هزار74/99 و 97/71، آسپیروتترامات یک در هزار 79/99 و 14/83، ایمیداکلوپراید 63/95 و 56/97، فیپرونیل 22/84 و97/71، کلرفلوآزوران 13/84 و 84/66 درصد بود. حشره کش های فیپرونیل و کلرفلوآزوران اثر کمتری در مقایسه با سایر تیمارها داشتند. به طورکلی حشره کش های تیامتوکسام، تیاکلوپراید، آسپیروتترامات و ایمیداکلوپراید برای کنترل زنجرک مو می توانند قابل توصیه باشند.

  کلیدواژگان: انگور، زنجرک، حشره کش، کنترل شیمیایی، مدیریت آفت
 • آرزو ورمزیاری، رضا فرشباف، شبنم عاشوری* صفحات 41-50

  خرطوم بلند چغندرقند Lixus incanescens  تقریبا در تمام مزارع چغندرقند ایران انتشار دارد و خسارت شدید کمی و کیفی روی چغندرقند وارد می کند. در این پژوهش، تاثیر تغذیه از چهار رقم مختلف چغندرقند به نام های افسوس، آناکوندا، اگریت و پرمییر روی وزن حشرات کامل، میزان پروتیین روده، فعالیت آلفا- آمیلاز روده ای و نیز مهار آن با عصاره های پروتیینی بذور چاودار و تریتیکاله مورد بررسی قرار گرفت. بیش ترین وزن حشرات کامل (33/20 میلی گرم) در اثر تغذیه از رقم افسوس مشاهده شد و بین سه رقم دیگر تفاوت معنی داری وجود نداشت. میزان پروتیین روده و میزان فعالیت آلفا- آمیلاز روده ای در حشرات کامل تغذیه کرده از رقم های مختلف به طور معنی داری متفاوت بود و کم ترین و بیش ترین مقادیر به ترتیب در رقم پرمییر و افسوس ثبت شدند. طبق نتایج، عصاره پروتیینی تریتیکاله فعالیت آلفا- آمیلاز روده ای حشرات کامل تغذیه کرده از هر چهار رقم را مهار کرد و بین چهار رقم تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بیش ترین میزان مهارکنندگی (93 درصد) در حشرات کامل تغذیه کرده از رقم پرمییر دیده شد. همچنین، عصاره پروتیینی چاودار فعالیت آلفا- آمیلاز گوارشی حشرات کامل تغذیه کرده از رقم پرمییر را تا 98 درصد مهار کرد و بین سه رقم دیگر تفاوت معنی داری مشاهده نشد. با استناد به نتایج، مهارکننده های پروتیینی چاودار و تریتیکاله می توانند به عنوان یکی از عوامل موثر در کنترل تلفیقی این آفت مورد توجه قرار گیرند. همچنین دو رقم افسوس و پرمییر را می توان به ترتیب به عنوان رقم مطلوب و نامطلوب برای این آفت گزارش نمود.

  کلیدواژگان: پروتئین روده، خرطوم بلند چغندر قند، عصاره های پروتئینی، فعالیت آنزیم، ویژگی های فیزیولوژیک
 • فرشاد رخشنده رو*، زهرا پازوکی، سعید رضایی صفحات 51-64

  در این تحقیق تلاش شد تا با استفاده از پروتیین ضد ویروسی گیاه لاله عباسی Mirabilis Antiviral Protein (MAP) در شرایط گلخانه علاوه بر کنترل (CMV) Cucumber mosaic virus و (PVY) Potato virus Y ، مکانیسم کنترل کنندگی آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور ابتدا MAP از عصاره های برگ و ریشه گیاه لاله عباسی جداسازی شد و سپس گیاهچه های Nicotiana benthamiana در گلدان های 50 گرمی کاشته و در مرحله چهار تا شش برگی بصورت مکانیکی توسط ویروس های CMV-Fny (Acc.no. D00356.1) و PVYº-UK (Acc.no. KY112748) مایه کوبی شدند. همچنین مایه کوبی PVYº با شته به طور مجزا انجام شد. دو روز قبل و دو روز بعد از مایه کوبی گیاهچه های گیاه N. benthamiana، MAP به صورت مستقیم و به مقدار µg300 به محیط ریزوسفر در گلدان ها اضافه شد. آلودگی گیاه های N. benthamiana با هریک از ویروس ها توسط آزمون Quantitative -ELISA و میزان نسخه های ژنی PVYº توسط آزمون Real-time RT-PCR تا 14 روز بعد از مایه کوبی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمون الایزا نشان داد تیمار گیاهچه های N. benthamiana با MAP باعث کاهش معنی دار تیتر هر یک از ویروس ها تا 14 روز پس از تیمار شده است. نتایج Real-time PCR بیانگر کاهش میزان حضور نسخه های ژنوم PVYº تا 2/5 برابر در مقایسه با شاهد آلوده بود. همچنین مشخص شد پروتیینMAP به میزان بیشتری باعث کنترل PVYº نسبت به CMV-Fny می شود. نتایج آزمون انتقال با ناقل حاکی از آن بود که MAP موجب کاهش انتقال PVYº با شته نمی شود. همچنین وزن های تر و خشک اندام های مختلف و نیز مقدار فنل در گیاهچه های N. benthamiana تیمار شده با MAP افزایش نشان دادند.

  کلیدواژگان: پروتپین غیرفعال کننده ریبوزوم، فاکتور رشدی، فعالیت ضد ویروسی، Mirabilis jalapa، Map
 • ابوالفضل کی پور، حمید نجفی زرینی*، رامین حیدری، علی پاکدین پاریزی، غلامعلی رنجبر صفحات 65-75

   نماتد سیستی سویا Heterodera glycines ، مهم ترین عامل کاهش محصول سویا Glycine max  در اکثر مناطق زیر کشت آن در دنیا بوده و در ایران نیز در استان مازندران و گلستان گسترش دارد. در تحقیق حاضر واکنش تعداد 100 ژنوتیپ و رقم سویا موجود در بانک بذر مرکز تحقیقات کاربردی شرکت توسعه کشت دانه های روغنی نسبت به نماتد سیستی سویا مورد ارزیابی قرار گرفت. ژنوتیپ ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط دمای ثابت گلخانه بررسی شدند. نژاد جمعیت مورد بررسی نماتد سیستی سویا نیز با استفاده از ارقام افتراقی سویا تعیین و شناسایی شد. نتایج نشان داد که 12 ژنوتیپ از جمله Leflor، Bedford وForrest به عنوان مقاوم، سه ژنوتیپ Chiquita،Centennial  و Cloud به عنوان نسبتا مقاوم، 26 ژنوتیپ به عنوان نسبتا حساس و 59 ژنوتیپ نیز از جمله Essex، Faur،Clark  و رقم جی کا (Jk) به عنوان ژنوتیپ کاملا حساس نسبت به نژاد شماره سه نماتد سیستی سویا شناسایی شدند. نتایج تجزیه کلاستر ژنوتیپ ها را براساس صفات مقاومت به نماتد، دوره رسیدگی سویا، رنگ بذر و رنگ ناف به پنج گروه تقسیم کرد. بیشترین ژنوتیپ های حساس در گروه دوم و بیشترین ژنوتیپ های مقاوم در گروه سوم کلاستر قرار گرفتند. همچنین اکثر ژنوتیپ های مقاوم شناسایی شده از نظر دوره رسیدگی سویا در گروه های V و VI دوره رسیدگی قرار داشتند.

  کلیدواژگان: ارقام افتراقی، حساسیت، دوره رسیدگی، نژاد، Heterodera glycines
 • فریبا سهرابی*، حسن حبیبی، سالم مرمضی صفحات 77-87

   کرم زرد آرد، Tenebrio molitor، یک منبع بسیار غنی از پروتیین و دیگر مواد غذایی است. در این تحقیق به منظور بهبود پرورش این حشره، برخی فراسنجه های زیستی آن با تغذیه از شانزده رژیم غذایی حاوی دزهای مختلف آنتی بیوتیک لینکومایسین (صفر، 005/0، 01/0 و 02/0 درصد) و سه نوع پروبیوتیک (فاقد پروبیوتیک (p0)، پروبیوتیک تجاری (pA)، پروبیوتیک تهیه شده از کشت لاکتوباسیلوس ها (pB) و پروبیوتیک حاوی مخمر تجاری (pC)) بررسی شدند. هر سه پروبیوتیک به مقدار یک درصد با غلظتCFU/gr  108 در رژیم غذایی مورد استفاده قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی روی لاروهای سن اول حشره در رژیم غذایی مبتنی بر سبوس و هویج اعمال شدند. بر اساس نتایج، در تیمار pC-دز 01/0 درصد با میانگین 16/1 ± 75/67 روز، افزایش معنی داری در طول دوره نشوونمای لاروی نسبت به شاهد (04/1 ± 17/64 روز) مشاهده شد. بیشترین میانگین وزن لاروی، 30/5 ± 17/144 میلی گرم، مربوط به تیمار pA-دز 01/0 درصد بود که تنها با میانگین تیمار pC-دز 01/0 درصد (05/3 ± 50/117 میلی گرم) دارای اختلاف معنی دار بود. درصد شفیرگی در دز صفر (77/1 ± 46/84 درصد) به طور معنی داری نسبت به دزهای 01/0 و 005/0 درصد آنتی بیوتیک (به ترتیب 8 و 32/9 درصد) کمتر بود. صفات طول دوره نشو و نمای شفیرگی، وزن شفیره ها، و وزن و درصد ظهور حشرات کامل تحت تاثیر رژیم های غذایی قرار نگرفتند. بر اساس یافته های این تحقیق، برهمکنش آنتی بیوتیک و پروبیوتیک می تواند برخی فراسنجه های رشدی و نشو و نمایی کرم زرد آرد را تحت تاثیر قرار دهد که در برنامه های پرورش حشره می تواند مد نظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: باکتری، پرورش انبوه، رژیم غذایی، کرم زرد آرد، لینکومایسین
 • محمد ملک زاده، رقیه کریم زاده*، شهزاد ایرانی پور صفحات 89-97

  در این مطالعه، امکان کنترل شیمیایی لاروهای سن اول کرم خراط Zeuzera pyrina با استفاده از برخی حشره کش های رایج و زمان اوج پرواز حشرات کامل در باغ های گردو استان آذربایجان شرقی بررسی شد. برای این منظور، سه منطقه در باغ های گردو هر کدام از شهرستان های اسکو و آذرشهر انتخاب گردید. برای تعیین زمان اوج پرواز جفت یابی حشرات کامل از تله های فرومونی استفاده شد. سمپاشی درختان با حشره کش های کلرپایریفوس، ایمیداکلوپرید، مخلوط کلرپایریفوس + ایمیداکلوپرید، کلرپایریفوس + ایندوکساکارب، کلرپایریفوس + فن والریت و کلرپایریفوس + سایپرمترین با فاصله زمانی 12 روز تا دو هفته بعد از اوج پرواز انجام گردید. در کنار هر تیمار تعدادی درخت شاهد در نظر گرفته شد که سمپاشی نشدند. برای ارزیابی خسارت در آخر فصل رشد، بسته به مساحت قطعه، تعداد 8 تا 16 درخت به صورت تصادفی از شاهد و تیمار انتخاب و در دو اشکوب (نیمه بالایی و نیمه پایینی تاج درخت) و چهار جهت جغرافیایی، در مجموع هشت سرشاخه یک ساله به طول تقریبی 60 سانتی متر از هر درخت انتخاب و تعداد سوراخ های لاروی در آنها شمارش و ثبت شد. بررسی تیمارهای کنترل شیمیایی نشان داد که مخلوط سایپرمترین با کلرپایریفوس با تاثیر  75/90 % بیشترین اثر را در کاهش تعداد دالان های لاروی، و ایمیداکلوپرید با 5/37% کم ترین اثر را نسبت به شاهد داشت. تیمار کلرپایریفوس و مخلوط کلرپایریفوس با فن والریت، کلرپایریفوس با ایندوکساکارب و کلرپایریفوس با ایمیداکلوپرید به ترتیب 11/51% ، 65/87%، 33/83% و 44/79% کاهش آلودگی نسبت به شاهد نشان دادند. تمامی تیمارها در سطح احتمال 05/0 با شاهد اختلاف معنی دار داشتند. نتایج این مطالعه نشان داد که می توان سمپاشی در زمان اوج خروج لاروهای سن اول را برای کاهش خسارت کرم خراط توصیه نمود.

  کلیدواژگان: اوج پرواز، اختلاط حشره کش ها، مدیریت آفات
 • تاثیر عناصر غذایی و دوره های مختلف آبیاری بر میزان جمعیت و خسارت تریپس پیاز Thrips tabaci
  مسعود جمالی قهدریجانی، اسماعیل محمودی، ابراهیم سلیمان نژاد، علیرضا جلالی زند* صفحات 99-107
  چکیدهتیپس پیاز (Thrips tabaci) یکی از آفات مهم پیاز می باشد که به دلیل نرخ باروری بالا و سرعت رشد زیاد، سریعا در برابر سموم شیمیایی مقاوم می شود، لذا مدیریت تلفیقی و استفاده از روش های زراعی بهترین راهکار برای کنترل این آفت و جلوگیری از پیدایش جمعیت های مقاوم آن می باشد. این پژوهش با هدف استفاده از عناصر غذایی و دور آبیاری در کاهش جمعیت و خسارت تریپس پیاز به صورت آزمون فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی انجام شد. تیمارها شامل دور آبیاری (هر چهار، هشت و 12 روز یکبار) و عناصر غذایی (سیلیسیم، پتاسیم، کلسیم و بدون کود) روی بوته های چهار برگی پیاز رقم زرگان اعمال شدند. نتایج نشان داد که استفاده از کودهای مختلف و دور آبیاری دارای اثر معنی داری بر جمعیت و میزان آسیب وارد شده به سطح برگ داشت. به طوری که کمترین میانگین جمعیت تریپس در تیمار کوددهی با سیلیس (37/13 عدد) و بیشترین جمعیت تریپس در بوته های شاهد (بدون کود) با میانگین 68/40 عدد در هر بوته مشاهده شد. همچنین بیشترین آسیب وارده به سطح برگ در تیمار 12 روز یکبار آبیاری (با میانگین 7/42 درصد) و کمترین آسیب در تیمار چهار روز یکبار آبیاری و کود سیلیس با میانگین 5/27 درصد مشاهده شد. با توجه به این نتایج می توان با مدیریت میزان آبیاری و کاربرد عناصر غذایی بویژه عناصری مانند سیلیس و کلسیم که باعث استحکام بافت های گیاهی می شوند، جمعیت تریپس پیاز و میزان خسارت آن روی برگ را کاهش داد.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: مدیریت تلفیقی آفات، کنترل غیرشیمیایی، سیلیس، کلسیم، خسارت
 • واکنش تابعی زنبور Anisopteromalus calandrae، پارازیتوئید سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus: تاثیر گیاه میزبان و پیچیدگی لکه
  معصومه موسوی، نوشین زندی سوهانی*، علی رجب پور صفحات 109-119
  چکیدهواکنش تابعی زنبور پارازیتوییدAnisopteromalus calandrae  که لاروهای سن چهارم سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus  را پارازیته می کند، روی میزبان های گیاهی مختلف و لکه های با پیچیدگی متفاوت در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش اول، اثر دو میزبان گیاهی مختلف شامل لوبیا چشم بلبلی Vigna unguiculata  و نخود  Cicer arietinum روی واکنش تابعی زنبور پارازیتویید بررسی شد. در آزمایش دوم، تاثیر پیچیدگی لکه بر واکنش تابعی زنبور با استفاده از لوبیا چشم بلبلی به عنوان میزبان گیاهی مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج رگرسیون لجستیک، واکنش تابعی زنبور پارازیتویید  A. calandrae روی لارو سن چهارم سوسک چهارنقطه ای حبوبات، در آزمایش های انجام شده روی هر دو میزبان لوبیا چشم بلبلی و نخود و همچنین در لکه ای پیچیده میزبان از نوع دوم بود. نرخ جستجوگری پارازیتویید در تیمار لوبیا چشم بلبلی و نخود به ترتیب 0488/0 و 0378/0 بر ساعت و زمان دستیابی در این تیمارها به ترتیب 0962/2 و 1804/2 ساعت محاسبه شد. نرخ جستجوگری زنبور پارازیتویید A. calandrae در لکه پیچیده با استفاده از دانه لوبیا چشم بلبلی به عنوان میزبان گیاهی، (0269/0 برساعت) در مقایسه با لکه ساده (0488/0 برساعت) کاهش یافت، هرچند این اختلاف معنی دار نبود. این نتایج می تواند اطلاعات مفیدی جهت کنترل بیولوژیکی سوسک چهارنقطه ای حبوبات در سیلوها و مکان های بسته در اختیار محققین قرار دهد.
  کلیدواژگان: نرخ جستجو، زمان دستیابی، سوسک چهارنقطه ای حبوبات، Pteromalidae
 • تحلیل تبارزائی جدایه ایرانی ویروس نوار زرد تره فرنگی از میزبان سیر براساس نواحی ژنومی CI و CP
  آزاده انتظاری، محسن مهرور*، محمد زکی عقل صفحات 121-129
  چکیدهویروس نوار زرد تره فرنگیLeek yellow stripe virus- LYSV)) متعلق به جنس Potyvirus و خانواده Potyviridae، به عنوان یکی از بیمارگرهای غالب و مهم با بیماری زایی بالا در میزبان سیر معرفی شده است. در این مطالعه به منظور شناسایی LYSV، نمونه برداری از استان خوزستان، شهرستان شوشتر انجام شد. بدین منظور تعداد 28 نمونه برگی سیر با علایم کلروز نواری، موزاییک و بدشکلی جمع آوری شد. بررسی اولیه آلودگی با استفاده از آغازگر های عمومی پوتی ویروسی مربوط به هریک از نواحی ژنی CI (Cylindrical Inclusion) و NIb (Nuclear Inclusion body) با استفاده از آزمون RT-PCR صورت گرفت. الکتروفورز محصول PCR بر روی ژل آگارز 1% به ترتیب وجود قطعاتی به طول 700 و 350 جفت بازی را در 15 نمونه از میان 28 نمونه جمع آوری شده نشان داد. اما نتایج حاصل از تعیین توالی نوکلیوتیدی، صرفا آلودگی سه نمونه از میان 15 نمونه به LYSV را تایید نمود. جهت تکمیل بررسی ها، جدایه ای با نام LYSV-AE65 انتخاب و با استفاده از دو جفت آغازگر اختصاصی مربوط به توالی کامل ژن های CI و CP (Coat Protein) مورد بررسی قرار گرفت. محصول PCR مربوط به هر قطعه ژنومی پس از همسانه سازی در حامل پلاسمیدی pTG19-T، توالی یابی شد. نتایج حاصل از بررسی تبارزایی بر اساس ترادف نوکلیوتیدی هریک از ژن های CI و CP، ارتباط روشنی بین گروه بندی تبارزایی با منشاء جغرافیایی و میزبانی را نشان نداد. در بررسی وقوع نوترکیبی در این جدایه با استفاده از برنامه RDP4 هیچ نوترکیبی در این نواحی مشاهده نشد. این مطالعه اولین بررسی مولکولی LYSV در ایران می باشد.
  کلیدواژگان: ویروس نوار زرد تره فرنگی، سیر، تبارزائی، نوترکیبی
|
 • Seyed Taha Dadrezaei *, Saba Delfan, Elham Allahassani Pages 1-15

   In order to identify the new races, determine the virulence/avirulence formula and distribution of the causal agent of the wheat, in the spring of 2018 and 2019, respectively, 21 and 40 samples of leaf rust-infected leaves were collected from wheat fields in Khuzestan, Lorestan and Ardabil Mazandaran, Golestan, Kermanshah, Ilam, Sistan, Baluchistan and Fars provinces. The reaction of the isolates were evaluated by inoculating them on 38 differential lines under controlled greenhouse conditions. The results of this study led to the identification of 20 pathotypes and 13 races in the first year and 28 pathotypes and 11 races in the second year. PKTTS (28%) and PKTTT (18%) were the most prevalent races. The results of this study showed that differential cultivars carrying Lr19 and Lr9 resistance genes were resistant to all isolates and no virulence was observed on them. Lr2a gene with resistance reaction to 17 isolates was the most effective gene for resistance to wheat leaf rust after the two above-mentioned genes. Also, differential lines carrying Lr29, Lr10/Lr27+/Lr31 and Lr2b genes with resistance reaction to the majority of the isolates in two years were the most effective genes for resistance to wheat brown rust after Lr9, Lr19 and Lr2a genes.

  Keywords: Brown rust, Differential lines, Resistance genes, Virulence, Avirulence
 • Akram Hatami, Davoud Mohammadi *, Naser Eivazian Kary Pages 17-32

  In this study, toxicity of hexane, ethyl acetate and methanol extracts of Apium graveolens and Falcaria vulgaris were compared with the microbial insecticide Bt against 1st instars of Phthorimaea operculella. The aerial parts of plants dried in shadow, and were extracted using the above mentioned solvents via maceration method. The results revealed that after 24 hours’ exposure, ethyl acetate extracts of both plants were significantly more toxic than other extracts with LC50 values of 0.21 and 0.38 mg/l respectively. These extracts in addition with hexane extracts also were more toxic than Bt after 48 and 72 hours. The dose-response line slopes of methanol extracts of both plants were more than other agents otherwise less toxic than them. The best relative potency calculated as 69.76 fold in comparing toxicity of Bt with ethyl acetate extract of A. graveolens which indicates the toxicant potential of this extract against PTM larvae. According to the results, Ethyl acetate extracts of both plants showed more AchE inhibitory activity in comparing with other extracts and 60-70% inhibition recorded by LC70 concentration of these extracts. Adults emergence reduced by 68-80% in LC70 concentration of ethyl acetate extracts of both plants. Life span of PTM larvae which treated with methanol and ethyl acetate extract of both plants, increased by 8 days in comparing with controls.

  Keywords: AChE Inhibitor, Antifeedant Effects, Botanical Insecticide, Life Span, Relative Potency
 • Maliheh Khosravi *, Ahamad Heidari Pages 33-39

  Grape leafhopper, Arboridia kermanshah is one of the important pests of vineyards in Sistan region, which weakens the trees and reduces the quality and quantity of grape production by laying eggs in the leaf tissue, and feeding on leaves and transmission of viral pathogens. During the recent years, grape leafhopper populations have increased sharply in vineyards in Sistan region. This study was conducted in 2019-2020, to evaluate the effect of some insecticides on grape leafhopper by spraying on the grape foliage. The studied insecticides were Thiamethoxam (Actara WG 25%), Thiaclopride(Biscaya OD 24%), Spirotetramat(Movento SC 10%), Imidacloprid(Confidor SC 35%), Fipronil(SC 5%), Chlorfluazuron(Atabron EC 50%) and Control. The insecticide efficacy, seven days after spraying in the first and second years were 100 and 90.10% for Thiamethoxam, 99.33 and 91.06% for Thiaclopride, 99.74 and 71.97% for Spirotetramat 0.75ml/lit, 99.79 and 83.14% for Spirotetramat 1ml/lit, 95.63 and 97.56% for Imidacloprid, 84.22 and 71.97% for Fipronil, 84.13 and 66.84% for Chlorfluazuron respectively. Fipronil and Chlorfluazuron had less effective on this pest compared to other treatments. In general, Thiamethoxam, Thiaclopride, Spirotetramat, Imidacloprid are suitable candidates for controlling grape leafhopper.

  Keywords: chemical control, Grape, Leafhopper, Insecticide, Pest Management
 • Arezu Varmazyari, Reza Farshbaf Pourabad, Shabnam Ashouri * Pages 41-50

   Sugar beet long snout weevil Lixus incanesncens is spread in almost all sugar beet fields in the Iran and causes economic quantitative and qualitative damage to sugar beet. In current study, the effect of four different sugar beet cultivars; Efesos, Anaconda, Aigrette and Premiere, on weight of adults, gut protein content, gut α-amylase activity and its inhibition with rye and triticale seed protein extracts were compared. The highest weight (20.33 mg) was seen in Efesos cultivar fed adults and no significant difference was recorded between the others. The gut protein content and α-amylase activity in the adults fed on different sugar beet cultivars were different significantly and the least and highest values were recorded in Premiere and Efesos, respectively. According to the results, triticale protein extracts inhibited the gut α-amylase activity of all adults fed on four sugar beet cultivars and there was no significant difference between them. The highest inhibitory rate (93%) was recorded in adults fed on Premiere. Also, the rye protein extract inhibited the Premiere fed adults digestive α-amylase activity up to 98% and no significant difference was observed between the others. Consequently, rye and triticale protein inhibitors can be considered as one of the integrated pest management factors for the control of this pest. Also, Efesos and Premiere can be reported as desirable and undesirable cultivars for this insect, respectively.

  Keywords: Enzyme Activity, Gut Protein, Physiological Parameters, Protein Extracts, Sugar Beet Long Snout Weevil
 • Farshad Rakhshandehroo *, Zahra Pazooki, Saeed Rezaee Pages 51-64

  In this study using with the Mirabilis antiviral protein (MAP), it was attempted to explore the MAP controlling effect mechanism as well its antiviral activity against the Cucumber mosaic virus-Fny (CMV) and Potato virus Y strain O (PVYº) under the greenhouse condition. Toward this aim, MAP was first isolated from different fractions of the crude extracts mixture of the leaves and roots of the four o'clock plant and then Nicotiana benthamiana seedlings were cultivated in 50 g pods and mechanically inoculated with the PVYO-UK (Acc.no. KY112748) and CMV-Fny (Acc.no. D00356.1) at 4 to 6 leaf stages. PVYO inoculation was also separately done by the aphid. MAP was administrated directly into the rhizosphere area of the pods at the concentration of 300 µg in two days after and two days before seedling inoculations. Infection with each of the inoculated viruses in MAP treated benthamiana plant seedlings were then assessed by DAS-ELISA, 14 days after inoculations. Using with the Real-time RT-PCR, PVYO transcript levels was assessed at this time. Results showed that soil treatments of the benthamiana plant seedling with the MAP significantly decreased the titre of the tested viruses up to 14 days after treatments. Results of the Real-time RT-PCR indicated to the significant decrease in PVYO transcript level compared with the infected control plant. It was also revealed that MAP is more effective in controlling PVYO compared to CMV-Fny. Results indicated that MAP has not inhibited the PVYO transmission by the aphid vector. The dry and wet weights and the phenol content were also increased in benthamiana plants treated with the MAP.

  Keywords: Antiviral activity, Morphological Factor, Map, Mirabilis jalapa, Ribosome Inactivating Protein
 • Abolfazl Keipoor, Hamid Najafi Zarini *, Ramin Heydari, Ali Pakdin, GholamAli Ranjbar Pages 65-75

  Soybean cyst nematode (Heterodera glycines) is the most important factor in reducing the yield of soybean crop (Glycine max) in most of its cultivated areas in the world and is also spread in Iran in Mazandaran and Golestan provinces. In the present study, the reaction of 100 genotypes and soybean cultivars in the seed bank of Oilseeds Research and Development Company to soybean cyst nematode was evaluated. Genotypes were studied in a randomized complete block design with three replications under constant greenhouse temperature conditions. The race of soybean cyst nematode population was determined and identified using differential soybean cultivars. The results showed that 12 genotypes among Leflor, Bedford and Forrest as resistant ; three genotypes including Chiquita, Centennial and Cloud as moderately resistant ; 26 genotypes as moderately sensitive and 59 genotypes namely Essex, Faur and Clark In addition susceptible check (Jk cultivar) as highly sensitive genotype to race 3 of soybean cyst nematode were identified. The results of cluster analysis based on nematode resistance, maturity group, seed color and umbilical color divided the genotypes into five groups. The most susceptible genotypes were in the second cluster group and the most resistant genotypes were in the third cluster group. Also, most of the resistant genotypes in terms of soybean maturity group belonged to groups V and VI of the maturity group.

  Keywords: Differential cultivars, Heterodera glycines, Maturity group, Susceptibility, Race
 • Fariba Sohrabi *, Hassan Habibi, Salim Moramazi Pages 77-87

  Yellow mealworm, Tenebrio molitor, is a wealthy source of proteins and other nutrients. In this study, to improve the breeding of this edible insect, some of its biological parameters were evaluated by feeding on sixteen diets containing different levels of the antibiotic lincomycin (doses of 0, 0.005, 0.01 and 0.02%) and probiotics. Probiotic levels included: 1-probiotic-free (p0), 2- commercial probiotic (pA), 3- probiotic prepared from culture of Lactobacillus bacteria (pB), and 4- probiotic containing commercial yeast (pC). All three probiotics were used at a dose rate of 1% (108 CFU/gr). Treatments were applied to first instar larvae in bran and carrot-based diet. Based on the results, a significant increase was observed in the larval life span in the treatment of pC-dose of 0.01%, with an average of 67.75 ± 1.16 days, compared to the control (64.17 ± 1.04 days). The greatest mean larval weight, 144.17 ± 5.30 mg, was related to the pA-dose of 0.01%, which was significantly different only with pC-dose of 0.01% (117.50 ± 3.05 mg). The pupation percentage at zero dose (84.46 ± 1.77%) was significantly lower than the doses of 0.01 and 0.005% of antibiotics (8 and 9.32%, respectively). Traits of pupal life span, pupal weight, adult weight and adult emergence rate were not affected by diets. Based on the findings, the interaction of antibiotics and probiotics can affect some growth and developmental parameters of the yellow mealworm that can be considered in insect breeding programs.

  Keywords: Bacteria, Diet, Lincomycin, Mass rearing, Yellow Mealworm
 • Mohammad Malekzadeh, Roghaiyeh Karimzadeh *, Shahzad Iranipour Pages 89-97

  In this study, the possibility of chemical control against 1st instar larvae of leopard moth Zeuzera pyrina  using peak flight time of adults, was assessed in walnut orchards of East Azarbaijan province. For this purpose, three areas were chosen in walnut orchards of Oskou and Azarshahr Counties. Pheromone traps were used to determine the peak flight time of leopard moth. The trees were sprayed with chlorpyrifos, imidacloprid, chlorpyrifos + imidacloprid, chlorpyrifos + indoxacarb, chlorpyrifos + fenvalerate and chlorpyrifos + cypermethrin, 12 days to two weeks after the peak of flight. Unsprayed trees were considered as controls. For damage assessment at the end of the growing season, eight to 16 trees were chosen from the control and treatment plots based on the plot area. Eight samples were taken per tree stratified as four main directions (N, E, S, and W) and two canopy levels (upper and lower half of the tree crown). Each sample was a 60 cm branch terminal. The number of larval tunnels in each sample was counted and recorded separately. Chlorpyrifos + cypermethrin had the greatest effect in reducing the number of larval tunnels (90.75 %), and imidacloprid had the lowest effect (37.5 %). Chlorpyrifos, chlorpyrifos + fenvalerate, chlorpyrifos + indoxacarb and chlorpyrifos + imidacloprid caused 51.11 %, 87.65 %, 83.33%, and 79.44 % reduction in infestation compared to control, respectively. All chemical treatments had significant difference with control at 0.05 probability level. The results of this study showed that in high populations of the pest, the use of chemical insecticide can be recommended at the peak of the emergence of first instar larvae to reduce the damage.

  Keywords: Flight Peak, Pest Management, Insecticide Mixture
 • The effects of different nutrient elements and irrigation intervals on population and damage of onion thrips Thrips tabaci
  Masoud Jamali Ghahdarijani, Esmaeil Mahmoudi, Ebrahim Soleyman Nezhadian, Alireza Jalalizand * Pages 99-107
  AbstractThrips tabaci, is one of the most important pests of onions, which due to its high fertility rate and high growth rate, quickly becomes resistant to pesticides, Therefore, integrated pest management and cultural methods is the best way to control this pest and prevent the emergence of resistant populations. This research was aimed to use nutrient elements and irrigation intervals in reduction of population and damage of onion thrips and was conducted as a factorial experiment arranged in completely randomized design. Treatments including irrigation intervals (4, 8 and 12 days) and nutrients (silicon, potassium, calcium and no fertilizer) were applied at four-leaf stage of onion, Zargan cultivar. The results revealed that the use of different fertilizers and irrigation intervals had a significant effect on the population and the amount of damage of onion thrips. The lowest mean number of T. tabaci was observed in the silica fertilizer treatment (13.37) and the highest mean number was observed in control plants (without fertilizer) with an average of 40.68 thrips per plant. Also, the highest damage to the leaf surface was observed in the 12- day irrigation interval (with an average of 42.7%) and the lowest damage was observed in the 4-day irrigation interval and silica fertilizer treatment with an average of 27.5%. According to our results, managing the irrigation intervals and types of nutrients, especially silica and calcium, which strengthen plant tissues, can reduce the onion thrips population and its damage.
  Keywords: Integrated Pest Management, non-chemical control, Silica, Calcium, Damage
 • Functional response of Anisopteromalus calandrae, a parasitoid of cowpea weevil Callosobruchus maculatus: effects of the host plant and patch complexity
  Masoomeh Moosavi, Nooshin Zandi-Sohani *, Ali Rajab Pour Pages 109-119
  AbstractThe functional response of ectoparsitoid wasp Anisopteromalus calandrae parasitizing the 4th instar larvae of the cowpea weevil, Callosobruchus maculatus was investigated over host plant and complex patch treatments in the laboratory. In the first group of experiments, the effect of two different host plants including cowpea Vigna unguiculata L. and chickpea Cicer arietinum was studied on the functional response of the parasitoid wasp. In the second series of tests, the influence of patch complexity was investigated using chickpea as the host plant.  According to the results of the logistic regression, the functional response for A. calandrae when attacking 4th instar larvae of C. maculatus on both chickpea and cowpea, and also in the complex patches of the host was type II. The search rates of the parasitoid were estimated 0.0488 and 0.0378 h-1, and the handling times were calculated to be 2.0962 and 2.1804 h in chickpea and cowpea treatments, respectively.  In the complex patch using chickpea seeds as host plant, the estimated search rate value for A. calandrae (0.0269 h-1) decreased in comparison with a simple patch (0.0488 h-1); however, the difference was not significant. These results can provide useful information for the biological control of the cowpea weevil in silos and store places.
  Keywords: Cowpea weevil, Handling time, Pteromalidae, Search rate
 • Phylogenetic analysis of the Iranian Leek yellow stripe virus isolate from garlic host based on CP and CI Regions
  Azadeh Entezari, Mohsen Mehrvar *, Mohammad Zakiaghl Pages 121-129
  Abstract
  Leek yellow stripe virus (LYSV) (Potyvirus, Potyviridae), is one of the most important and prevalent viral pathogens of garlic (Allium sativum) causing significant yield losses worldwide. In this study, in order to identify LYSV, sampling was performed from Shushtar in Khuzestan province. For this purpose, 28 garlic leaf samples with chlorosis, mosaic and deformity were collected. Preliminary evaluation of the infection was performed using potyvirus-degenerate primers related to each of the CI (Cylindrical Inclusion) and NIb (Nuclear Inclusion body) genomic regions using RT-PCR test. Electrophoresis of PCR product on 1% agarose gel showed the presence of 700 and 350 bp fragments in 15 samples out of 28 collected samples, respectively. However, the results of nucleotide sequencing only confirmed the contamination of 3 samples out of 15 samples with LYSV. To complete the study, an isolate called LYSV-AE65 was selected and tested using two specific primer pairs for the complete sequence of CI and CP (Coat Protein) genes. The PCR product of each genome fragment was sequenced following cloning in the plasmid vector pTG19-T. In the phylogenetic analysis based on the nucleotide sequence of each of the CI and CP genes separately, no clear correlation was found between LYSV isolates similarities, their geographical origins and host range. Moreover, recombination analysis by RDP4 revealed that no potential recombination event/s happened between LYSV-AE65 from Iran with their respective isolates from NCBI in CI and CP genes. This study is the first molecular study of LYSV in Iran.
  Keywords: Garlic, Leek yellow stripe virus, Phylogenetic, Recombination