فهرست مطالب

بهره برداری و پرورش آبزیان - سال یازدهم شماره 2 (تابستان 1401)

نشریه بهره برداری و پرورش آبزیان
سال یازدهم شماره 2 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/07/07
 • تعداد عناوین: 7
|
 • احمدرضا جبله، سید علی اکبر هدایتی*، سعید گرگین، حسن رضائی، محمد هرسیج صفحات 1-10
  پساب خروجی از مزارع پرورش ماهی مقادیر بالایی از نیترات و فسفات دارند. در مطالعه حاضر حذف نیترات و فسفات از پساب مزارع آبزیان توسط جاذب نانوسیلیس اصلاح شده با پوکه معدنی مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور جاذب مورد نظر در شرایط آزمایشگاهی به 250 میلی لیتر پساب (با غلظت 50% و 100%) اضافه شد (دوز جاذب 01/0، 05/0، 1/0، 5/0 و 1 گرم بر لیتر). قبل از شروع آزمایش غلظت نیترات و فسفات موجود در پساب اندازه گیری شد. طبق نتایج بیشترین میزان حذف نیترات و فسفات در دوز 5/0 گرم بر لیتر به عنوان دوز بهینه انتخاب شد به طوری که در غلظت های بالاتر از این مقدار راندمان حذف نیترات و فسفات کاهش یافت، دلیل این امر این است که مکان های فعال در دسترس در دوزهای بالاتر از 5/0 گرم کاهش می یابد. در این آزمایش زمان بهینه تماس جاذب با آلاینده 45 دقیقه به دست آمد. به نظر می رسد نانوسیلیس اصلاح شده با پوکه معدنی توانایی بالایی (راندمان 86%) برای حذف نیترات و فسفات از پساب پرورش آبزیان را دارد و می توان در پالایش پساب خروجی از مزارع آبزیان قبل از استفاده مجدد در سیستم برگشتی یا قبل از ورود به محیط زیست مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پساب آبزی پروری، حذف نیترات و فسفات، نانوسیلیس، پوکه معدنی
 • ولی الله جعفری*، محمدمهدی رضایی صفحات 11-35

  تغذیه صحیح تضمین کننده بقا، رشد مناسب و سلامت آبزی می باشد. صنعت آبزی پروری همواره دارای عوامل استرس زا مانند تراکم بالا، حمل و نقل، دستکاری و تغییر کیفیت آب است که موجب اثر نامطلوب بر سلامتی و رشد ماهیان می شود. در ماهی ، عوامل استرس زا آبشار هورمونی را در محورهای هیپوتالاموس-هیپوفیز- اینترنال (HPI) و هیپوتالاموس-سمپاتیک-کرومافین (HSC) آغاز می کند تا چندین واکنش فیزیولوژیکی را برای تنظیم و حفظ هموستاز ایجاد کند و تاثیرات منفی بر فرآیندهای مختلف فیزیولوژیکی ماهی مانند رشد، تولیدمثل و ایمنی را ایجاد می کند. در پرورش ماهی، چندین راه برای جلوگیری از بروز تاثیرات منفی استرس و دستیابی به حداکثر سلامتی حیوان بدون تاثیر بر عملکرد تولید، به کار گرفته می شود که استفاده از استراتژی های جدید تغذیه، روشی آسان و عملی برای بهبود وضعیت سلامتی ماهی است. تغییرات نسبت پروتیین، چربی ها و کربوهیدرات ها در رژیم غذایی، استفاده از ویتامین ها به ویژه اسید اسکوربیک، مواد جدید حاصل علم بیوتکنولوژی مانند انواع پروبیوتیک ها، نوکلیوتیدها و پلی ساکاریدها مورد مطالعه قرار گرفته اند که بیشترین مطالعات به ترتیب در رابطه با افزودن اسیدهای آمینه، ویتامین ها، اسیدهای چرب، پروبیوتیک ها و مواد معدنی بوده است. مواد تحریک کننده ایمنی به صورت افزودنی به مواد غذایی تجویز می شوند که معمولا مکانیسم های دفاعی ذاتی (غیر اختصاصی) و مقاومت را در برابر عوامل بیماری زای خاص افزایش می دهند و ممانعت از سرکوب سیستم ایمنی ناشی از استرس را افزایش می دهند. در این بررسی مروری، پاسخ های مختلف فیزیولوژیکی در میان گونه های ماهی که با رژیم های غذایی کاهش دهنده تنش تغذیه می شوند، ارزیابی شده است.

  کلیدواژگان: تغذیه، مکمل غذایی، کاهش استرس، بازماندگی و ایمنی
 • محمد مازندرانی*، سید حسین حسینی فر، زینب رضاقلی تبار، محمد سوداگر، رقیه صفری صفحات 37-48
  یرسینیوزیس یکی از مهم ترین بیماری های باکتریایی است که خسارات اقتصادی فراوانی به مزارع ماهیان سردابی کشور وارد می سازد. به این منظور تعداد300 عدد ماهی با میانگین وزنی 35/0±3 گرم پس از سازگاری در 12 مخزن تقسیم شدند. در این بررسی 6 گروه آزمایشی شامل یک گروه کنترل مثبت، گروه کنترل منفی، گروه ماهیان واکسینه یک مرحله ای به روش حمام، گروه ماهیان واکسینه دو مرحله ای به روش حمام، گروه محیط هایپراسمزتیک + واکسن یک مرحله ای به روش حمام و گروه محیط هایپراسمزتیک + واکسن دو مرحله ای به روش حمام درنظر گرفته خواهد شد. ماهیان گروه های مختلف پس از واکسیناسیون به روش های مختلف با 107 × 3/4 باکتری به صورت داخل صفاقی مواجهه داده شدند بر اساس نتایج در ماهیان گروه واکسینه شده به طور معنی داری تعداد گلبول های سفید بالاتر از گروه شاهد ثبت گردید. تیتر آنتی بادی ضد باکتری یرسینیا راکری به روش میکروآگلوتیناسیون نیز در ماهیان گروه واکسینه شده بالاتر از گروه کنترل بود در عین حال در ماهیانی که دوبار واکسینه شده بودند این تیتر به طور معنی داری بالاتر از سایر گروه ها ثبت گردید. براساس نتایج بررسی مواجهه با باکتری، 100 درصد ماهیان گروه شاهد تلف شدند. در تمامی گروه های واکسینه شده روند تلفات به طور معنی داری پایین تر از گروه شاهد بود در عین حال کم ترین میزان تلفات مربوط به ماهیان گروه محیط هایپراسمزتیک + واکسن دو مرحله ای ثبت گردید. در این تحقیق واکسیناسیون به طور معنی داری باعث کاهش تلفات ماهیان پس از مواجهه با باکتری یرسینیا راکری گردید و بر اساس این بررسی به کارگیری محیط هایپراسموتیک به همراه واکسیناسیون برای افزایش کارآیی واکسن پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: یرسینیوزیس، قزل آلای رنگین کمان، واکسیناسیون، مواجهه باکتریایی، تیتر آنتی بادی
 • مسعود صابری، حسین آدینه*، محمد هرسیج، حجت الله جعفریان، رحمان پاتیمار صفحات 49-61
  استرس هیپوکسی یک شرایط محیطی نامطلوب برای ماهی است که می تواند اثرات متعددی بر ایمنی و آنتی اکسیدانی داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر استرس هیپوکسی (مزمن؛ 2 تا 5/2 میلی گرم در لیتر به مدت 36 ساعت) و (حاد؛ 013/0 تا 017/0 میلی گرم در لیتر به مدت 5/1 ساعت) در مقایسه با شاهد (6 تا 7 میلی گرم در لیتر) بر بقا، ایمنی و وضعیت اکسیداتیو کپور معمولی (Cyprinus carpio) در شرایط بیوفلوک بود. در مرحله اول، ماهی ها با میانگین وزن اولیه (75/0± 90/21 گرم) در 9 تانک (50 لیتری) به مدت 7 هفته در سیستم بیوفلوک نگهداری شدند. در مرحله دوم، ماهی ها تحت استرس هیپوکسی (مزمن و حاد) و شاهد (نورموکسی) قرار گرفتند. پس از استرس هیپوکسی، فعالیت لیزوزیم سرم، ایمونوگلوبولین کل و ACH50 به طور معنی داری کمتر و گلبول های قرمز (RBC)، هموگلوبین و هماتوکریت در تیمارهای استرس مزمن و حاد بالاتر بود (05/0P<). فعالیت SOD، CAT و GPX در سرم ماهیانی که در معرض استرس هیپوکسی قرار گرفتند بطور معنی داری در مقایسه با شاهد کاهش یافت (05/0P<). به طور کلی نتایج نشان داد، استرس هیپوکسی مزمن و حاد باعث تضعیف پارامترهای خونی ماهی کپور معمولی در سیستم بیوفلوک می شود.
  کلیدواژگان: ماهی کپور، بیوفلاک، استرس هیپوکسی، واکنش ایمنی- آنتی اکسیدان
 • عرفان کریمیان*، محمد ذاکری، سید محمد وحید فارابی، مهسا حقی، پریتا کوچنین صفحات 63-85
  این تحقیق با هدف تعیین اثر فعالیت پرورش ماهی قزل‎آلای رنگین کمان در قفس شناور بر توزیع و ساختار جمعیت فیتوپلانکتونی منطقه عباس‎آباد در حوضه جنوبی دریای خزر طراحی گردید. بدین‎ منظور نمونه‎‎های آب و فیتوپلانکتون از فواصل 5، 50، 100 و 1000 متری از قفس‎های پرورش ماهی طی 4 دوره شامل دی‎ماه 1393 (قبل از پرورش)، اسفند و اردیبهشت‎ماه (دوره پرورش) و مردادماه 1394 (بعد از دوره پرورش) جمع‎آوری شدند. نتایج آنالیز عوامل فیزیکوشیمیایی آب نشان داد که بیشتر عوامل اندازه‏گیری شده فقط طی دوره های مختلف نمونه‏برداری دارای تفاوت معنی‏دار بودند (05/0>P). در این بررسی، در مجموع 42 گروه‏ فیتوپلانکتون متعلق به پنج شاخه با غالبیت شاخه‏‏ی باسیلاریوفیتا (44/76%) شناسایی گردید. نتایج نشان داد که فراوانی بیشتر نمونه‏های غالب فیتوپلانکتونی طی دوره‏های مختلف نمونه‏برداری دارای اختلاف معنی‏دار بود (05/0>P)، اما این اختلاف معنی‏دار بین ایستگاه‏های مختلف فقط برای تعداد کمی از گونه‏های مورد مطالعه مشاهده گردید. همچنین نتایج حاصل از تعیین اثر عوامل محیطی با استفاده از آزمون CCA روی فراوانی جمعیت باسیلاریوفیتا تاثیر کم و همبستگی مثبت با کدورت و نیتروژن کل را نشان داد، در حالی‏که اثر دما و آمونیوم روی فراوانی آن منفی بود. به‎نظر می رسد فعالیت پرورش ماهی قزل‏‏آلای رنگین‎کمان در قفس در منطقه عباس‎آباد، به‎دلیل تراکم پایین ماهی، کوتاه بودن طول دوره‎ی پرورش و سرعت زیاد جریان‎های آبی بر بعضی عوامل کیفی و غلظت مواد مغذی آب تاثیر جزیی داشته اما اثر قابل ملاحظه‎ای روی جوامع فیتوپلانکتونی محیط اطراف قفس نداشت و تغییرات مشاهده شده در ساختار فیتوپلانکتونی بیشتر با تغییرات فصلی مرتبط بود.
  کلیدواژگان: پرورش در قفس، قزل‎آلای رنگین‎کمان، عوامل محیطی، فیتوپلانکتون، دریای خزر
 • اسماعیل زارع مهرابادی*، محمدرضا رحمانی، کامران رضایی توابع، ملیکا ناظمی صفحات 87-100

  بسیاری از بی مهرگان دریایی مانند اسفنج ها متابولیت های ثانویه تولید می کنند که این ترکیبات کاربرد دارویی دارند. به منظور تعیین خواص ضد باکتریایی و تاثیر تغییرات فصلی بر عصاره اسفنج گونه Niphates furcata جزیره کیش نسبت به باکتری های گرم مثبت Bacillus subtilis و Staphylococcus aureus و گرم منفی Escherichia coli و Pseudomonas aeruginosa با استفاده از روش رقت لوله ای استفاده شد. نتایج آزمایش نشان داد که عصاره متانولی استخراج شده از اسفنج در فصل تابستان برای باکتری های Escherichia coli وPseudomonas aeruginosa هیچ گونه اثر ضدباکتریایی نداشت. عصاره استخراج شده در فصل زمستان بر روی هر چهار گونه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی مورد استفاده در این تحقیق، اثر بازدارندگی داشته اند و برخلاف عصاره متانولی استخراج شده از فصل تابستان، عصاره متانولی فصل زمستان بر روی باکتری Escherichia coli اثر کشندگی داشته و مشابه فصل تابستان بر روی باکتری Pseudomonas aeruginosa اثر باکتریوسیدی از خود نشان نداد. عصاره متانولی اسفنج Niphates furcata در فصل زمستان اثر مهار کنندگی بیشتری نسبت به باکتری های یاد شده دارد. مقایسه اثر کشندگی باکتری ها در هر دو فصل تابستان و زمستان نتایج مشابهی را نشان می دهند و غلظت های تعیین شده هیچ گونه اثر باکتریوسیدی بر روی باکتری Pseudomonas aeruginosa نشان نداده اند.

  کلیدواژگان: اسفنج Niphates furcata، تغییرات فصلی، عصاره ضد میکروبی، متابولیت های ثانویه
 • حسین هوشمند، مینا آهنگرزاده*، سید رضا سید مرتضایی، مهرداد محمدی دوست، شاپور کاکولکی، لفته محسنی نژاد صفحات 101-117

  با هدف پیشگیری از بیماری لکه سفید میگو با استفاده از جلبک گراسیلاریا کورتیکاتا (Gracilaria corticata)، تعداد 300 عدد میگوی پیش مولد وانامی در دو گروه با عصاره جلبک (A) و دو گروه با غذای تجاری بدون عصاره (کنترل) به مدت 14 روز تغذیه شدند. درپایان روز چهاردهم یک گروه از میگوهایی که با عصاره تغذیه شده بودند (AV) و یک گروه از میگوهای کنترل (کنترل مثبت) با ویروس لکه سفید مواجه شدند. پس از روز چهاردهم طی روزهای 0، 3، 9، 18 و 25 میزان بازماندگی و فاکتورهای ایمنی میگوها بررسی گردید. بر اساس نتایج میگوهای تغذیه شده با عصاره جلبک در مواجهه با ویروس لکه سفید (AV) در مقایسه با میگوهای تغذیه شده با غذای تجاری بدون عصاره در مواجهه با ویروس (کنترل مثبت) به طور معنی داری (05/0P<) از بقا بیشتری برخوردار بودند (b 5/0 ± 5/22). افزایش فاکتورهای ایمنی از روز اول تا روز 25 مشاهده و بیشترین میزان فاکتورهای ایمنی THC، TPP، SOD، POD و PO در گروه A در روز 25 آزمایش مشاهده شد. این وضعیت برای گروه AV نیز صادق بوده ولی میزان آن به نسبت گروه A کمتر و با هم اختلاف معنی دار داشتند (05/0P<). با توجه به عملکرد جلبک در تحریک سیستم ایمنی، به نظر می رسد می توان در طول دوره پرورش از مکمل جلبک در جیره غذایی به عنوان راهکاری پیشنهادی در کنترل بیماری لکه سفید استفاده نمود.

  کلیدواژگان: بیماری لکه سفید، جلبک گراسیلاریا، ایمنی، میگوی وانامی
|
 • Ahmadreza Jabaleh, Seyed Aliakbar Hedayati *, Saeed Gorgin, Hasan Rezaei, Mohammad Harsij Pages 1-10
  Effluents from fish farms have high levels of nitrate and phosphate. In the present study, the removal of nitrate and phosphate from aquatic farm effluent was investigated by nanosilica adsorbent modified with mineral pumice. For this purpose, the desired adsorbent was added to 250 ml of effluent (with 50% and 100% concentration) in laboratory conditions (adsorbent doses of 0.01, 0.05, 0.1, 0.5 and 1 g/l). Nitrate and phosphate concentrations in the effluent were measured before the experiment. According to the results, the highest amount of nitrate and phosphate removal at a dose of 0.5 g/l was selected as the optimal dose, so the nitrate and phosphate removal efficiency was decreased at concentrations higher than this amount, because the available active ingredient was reduced at doses higher than 0.5 g. In this experiment, the optimum contact time of the adsorbent with the contaminant was 45 minutes. It seems that modified nanosilica with mineral pumice has a high ability (86% efficiency) to remove nitrate and phosphate from aquaculture effluents and can be used to purify effluents from aquaculture farms before reuse in the return system or before entering to the environment.
  Keywords: Aquaculture effluent, Nitrate, phosphate removal, Nano-silica, Mineral pumice
 • Valiollah Jafari *, Mohammad Mehdi Rezaei Pages 11-35

  Proper nutrition is one of the most important pillars of success in the aquaculture industry, which accounts for about 50% of costs and on the other hand ensures survival, proper growth and aquatic health. The aquaculture industry always has stressors such as high density, transportation, manipulation and changes in water quality that have an adverse effect on fish health and growth. In fish, stressors initiate hormonal cascades along the hypothalamic-pituitary-internal (HPI) and hypothalamic-sympathetic-chromaffin (HSC) axes to trigger several physiological reactions to regulate and maintain homeostasis and adversely affect various fish physiological processes such as Grows growth, reproduction and immunity. In fish farming, several ways are used to prevent the negative effects of stress and achieve maximum animal health without affecting production performance, and the use of new feeding strategies is an easy and practical way to improve the health of fish. Changes in the ratio of proteins, fats and carbohydrates in the diet, the use of vitamins, especially ascorbic acid, new substances in biotechnology such as probiotics, nucleotides and polysaccharides have been studied. Fatty acids, probiotics and minerals. Immunosuppressants are prescribed as food additives, which usually increase innate (non-specific) defense mechanisms and resistance to certain pathogens, and increase inhibition of stress-induced immune suppression. In this review, different physiological responses were assessed among fish species fed stress-reducing diets.

  Keywords: Nutrition, dietary supplement, stress reduction, survival, safety
 • Mohammad Mazandarani *, Seyyed Hosein Hoseinifar, Zeinab Reza Gholi Tabar, Mohammad Sudagar, Roghayeh Safari Pages 37-48
  Yersiniosis is one of the most important bacterial diseases that cause a lot of economic losses to cold-water fish farms in the country. Therefore, the use of effective vaccination is one of the best ways to control this disease. In this study, the vaccine efficacy of different methods of bathing in these fish has been evaluated. In this regard, 300 fish with an average weight of 3 ± 0.35 were divided into 12 tanks after adaptation. In this study, 6 experimental groups including a positive control group, negative control group, single dose vaccinated fish group, two-dose vaccinated fish group, hyperosmotic environment + single dose vaccinated fish group, and hyperosmotic environment + two-dose vaccinated fish group. Fish from different groups were exposed to 4.3 10 107 bacteria intraperitoneally after vaccination and the survival rates of the fish was evaluated.Based on the results, the white blood cells counts (WBC) in the vaccinated groups were significantly higher than the control group. Yersinia ruckeri antibody titers by microagglutination method were also measured significantly higher in the vaccinated groups compare to the control, in the othe hand, in the fish that received the vaccine twice, this titer was significantly higher than the other groups. According to the bacterial exposure results, 100% of the fish in the control group died during 5 days. In all vaccinated groups, the mortality rate was significantly lower than the control group, while the lowest mortality rate was recorded for fish in the hyperosmotic environment + twice vaccine. In this study, vaccination significantly reduced fish mortality after exposure to Yersinia rockeri bacterium, and based on this study, the use of hyperosmotic environments with vaccination is recommended to increase vaccine efficacy.
  Keywords: Yersiniosis, rainbow trout, vaccination, bacterial exposure, Antibody titer
 • Masoud Saberi, Hossein Adineh *, Mohammad Harsij, Hojatallah Jafaryan, Rahman Patimar Pages 49-61
  Hypoxia stress is an unfavorable environmental condition for fish that can have several effects on immunity and antioxidant. The aim of the present study investigated the impact of hypoxia stress (Chronic; 2 to 2.5 mg/L for 36 hours) and (acute; 0.013 and 0.017 mg/L for 1.5 hours) compared to control (6 to 7 mg/L) on survival, immune and oxidative status Common carp (Cyprinus carpio) in biofloc conditions. In the first stage, the fish (21.90 ± 0.75 g) were stored in 9 tanks (50 liters) in the biofloc system for 7 weeks. In the second stage, the fish were subjected to hypoxia stress (chronic and acute) and control (normoxia). After hypoxia stress, serum lysozyme, total immunoglobulin, and ACH50 activities were significantly lower, and red blood cells (RBC), hemoglobin, and hematocrit were higher in chronic and acute stress treatments. The activity of SOD, CAT, and GPX in the fish serum exposed to hypoxic stress was significantly reduced compared to the control. In general, the results show that both chronic and acute hypoxic stress weakened the blood parameters of common carp in the biofloc system.
  Keywords: Cyprinus carpio, biofloc technology, hypoxia stress, Immune-antioxidant reaction
 • Erfan Karimian *, Mohammad Zakeri, Seyed Mohammad Vahid Farabi, Mahsa Haghi, Preeta Kochanian Pages 63-85
  This study was designed to determine the effect of rainbow trout culture in floating cage on the distribution and structure of Phytoplankton community in the Abbas Abad area, southern basin of the Caspian Sea. For this purpose, water and phytoplankton samples were collected by a distances of 5, 50, 100 and 1000 m from the cage culture during December 2014 (pre cage), March and April (production period) and August 2015 (post cage). The results of physicochemical factors of water showed that most of the measured parameters had significant differences only among different sampling periods (P<0.05). In this study, 42 taxa of phytoplankton belonging to five phyla (with the dominance of Bacillariophyta) were identified. The results showed that the abundance of most dominant phytoplankton samples had a significant difference during different periods (P<0.05), but this significant difference between different stations was observed for few species studied only. Also, the results of determining the effect of environmental factors using CCA test on the Bacillariophyta abundance showed a minor impact and a positive correlation with turbidity and total nitrogen, While the effect of temperature and ammonium on its abundance was negative. It seems that the rainbow trout cage culture in the Abbas Abad region had a minor impact on water quality factors and nutrients concentration probably due to short duration of cage culture activity and high velocity currents, but no remarkable effect on phytoplankton structure in the vicinity of fish cages, so that the observed changes were more associated with seasonal fluctuant.
  Keywords: Cage culture, rainbow trout, Environmental Factors, phytoplankton, Caspian Sea
 • Esmaeil Zare Mehrabadi *, Mohamamdreza Rahmani, Kamran Rezaei Tavabe, Melika Nazemi Pages 87-100

  Many marine invertebrates, such as sponges, produce secondary metabolites that have some pharmaceutical uses. This study was carried out to determine the antibacterial properties and the effect of seasonal variations on methanolic extracted from sponge Niphates furcata against Gram-positive bacteria Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus and Gram negative bacteria Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosus using broth dilution method. The experiment results showed that methanolic extracts of sponge extracted in summer did not show any antibacterial effect on E. coli and P. aeruginosus and did not have the ability to inhibit the growth of the mentioned bacteria, and naturally the concentrations determined could not have any bactericidal effect on the gram-negative bacteria of E. coli and Pseudomonas aeruginosus. In winter, this extract had an inhibitory effect on all four gram positive and gram negative bacteria used in this study, In contrast to methanolic extract from summer, methanolic extract of winter season on Escherichia coli had a bactericidal effect, although it did not show any bactericidal effect, similar to that of summer on Pseudomonas aeruginosus. Comparison of the data shows that the methanolic extract of Niphates furcata sponge has a more severe inhibitory effect on the bacteria than in the winter, although the comparison of the bacterial pathogenic effects in both summer and winter shows similar results, and the concentrations have not shown any bactericidal effect on Pseudomonas aerosinosis.

  Keywords: Niphates furcata sponge, Seasonal variations, antimicrobial extract
 • Hossein Houshmand, Mina Ahangarzadeh *, Seyed Reza Seyedmortezaei, Mehrdad Mohammadidust, Shapoor Kakoolaki, Lefteh Mohseninejad Pages 101-117

  In order to investigate the resistance of shrimp against white spot disease by Gracilaria corticata algae, 300 Vannamei shrimp in two groups were fed with and without algae extract for 14 days. At the end of the experiment, half of the shrimp of each group were exposed to the white spot virus. After the challenge, during days 0, 3, 9, 18 and 25, the survival rate and immune factors of shrimp were examined. According to the results, survival rate of shrimp fed with algae extract was higher than the shrimp were fed by commercial pellet without the algae extract (positive control) significantly (P < 0.05). Immune system enhancement from the first to twenty fifth day and the highest levels of THC, TPP, SOD, POD and PO were observed in group Algae on twenty fifth day of the experiment. This condition was also observed in group AV, but less than group A with a significant difference (P <0.05). Considering the function of algae in stimulating the immune system, it seems that during the culture period, algae supplementation in the diet can be used as a proposed strategy to control white spot disease.

  Keywords: White spot disease, Gracilaria corticata, Algae, Immunity, vannamei