فهرست مطالب

نشریه زیست بوم نوآوری
سال دوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/07/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • قدسی بیات* صفحات 1-24
  پژوهش حاضر درصدد تحلیل چرایی و چگونگی بهره گیری کسب و کارهای کوچک و متوسط ایرانی از شبکه اجتماعی تلگرام است. با این هدف از جامعه کسب وکارهای کوچک در حوزه ی فناوری و اطلاعات که به صفت جنس فعالیت شان پیش روتر از سایر کسب و کارها هستند، 15 نمونه به روش هدفمند انتخاب و برای جمع آوری داده ها از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای تحلیل اطلاعات گردآوری شده از شیوه تحلیل مضمون استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کسب و کارهای کوچک و متوسط به دلیل وسعت کاربری، صرفه اقتصادی و رقابت پذیر بودن شبکه اجتماعی تلگرام به این شبکه روی آورده اند و سهولت کاربری تلگرام و اثربخشی ادراک شده آن برای کسب و کارهای حوزه فناوری رضایت بخش است اما برای ارتباطات بازاریابی شان از استراتژی مدونی استفاده نمی کنند . همچنین یافته های پژوهش حاکی از آن است که فرایند ارتباطات بازاریابی این کسب و کارها با جلب نظر و توجه مخاطبان آغاز و با تغذیه اطلاعاتی آنها هدایت و سپس از رهگذر تشویق، امتیازبخشی و پاسخگویی پیوسته به آرامی تداوم یافته و در نهایت به شکلگیری ارتباط پایدار و تلگرامی شدن رابطه ختم می شود. نتایج این پژوهش برای مدیران بازاریابی شرکت ها بینشی فراهم می کند که بتوانند از طریق شبکه اجتماعی تلگرام برای بهبود فعالیت های ارتباطات بازاریابی خود در قالب سه رویکرد مشتری محوری، سودآوری و رقابت پذیری اقدام کنند. در مجموع چنین دریافت می شود که نیاز به پیاده سازی روش ها، تکنیکها و آموزه های روشمند بویژه در جهت ارتباط اثربخش مجازی و ارزیابی میزان اثربخشی تلگرامی شدن ارتباطات بازاریابی کسب و کارهای کوچک و متوسط در ایران پر رنگ است.
  کلیدواژگان: کسب و کارهای کوچک و متوسط، شبکه اجتماعی تلگرام، بازاریابی شبکه های اجتماعی، تحلیل مضمون
 • باقر عسگرنژاد نوری*، حبیب ابراهیم پور، بهرام نامی، علیرضا حمیدزاده اربابی صفحات 25-45

  توسعه حرفه ای نقش پر رنگی در بروز خلاقیت ها و نوآوری های شغلی دارد. از طرف دیگر مدیریت دانش، فرآیندی است دربردارنده فعالیت-هایی همچون تبادل صریح یا ضمنی تجارب و القای ایده ها و مهارت هایی که به افزایش قابلیت های کارآفرینی و توسعه حرفه ای منجر می-شود. در این پژوهش قصد بر این است تا تاثیر مدیریت دانش بر توسعه حرفه ای کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل با در نظر گرفتن نقش واسطه ای قابلیت کارآفرینی بررسی شود. جامعه آماری کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل به تعداد 186 نفر بود و با توجه به محدود بودن این جامعه، تمام جامعه آماری به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند و پرسشنامه ها در بین آنها با مراجعه حضوری به این سازمان توزیع شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی استاندارد سنجش قابلیت های کارآفرینی زندی (1392)، پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش فونگ و چی (2009) و پرسشنامه استاندارد توسعه حرفه ای نوا (2008)، استفاده شد. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار SmartPLS انجام گرفت. نتایج نشان داد که مدیریت دانش بر قابلیت های کارآفرینی و توسعه حرفه ای کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل تاثیر مثبت دارد. قابلیت های کارآفرینی بر توسعه حرفه ای کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل تاثیر مثبت دارد. همچنین قابلیت کارآفرینی در ارتباط بین مدیریت دانش و توسعه حرفه ای کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل از نقش واسطه ای برخوردار است .

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، توسعه حرفه ای، قابلیت کارآفرینی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 • امین محمدرفیعی، احمد پیفه*، حامد احمدزاده صفحات 47-64

  هدف این بررسی ساختار سرمایه و عوامل موثر بر آن در شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان می باشد. جامعه آماری همه شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور پذیرفته شده در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان است. از بین 191 شرکت پذیرفته شده در این پارک با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 58 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و استفاده از بانک های اطلاعاتی، اسناد، سوابق و صورت های مالی و سایر اسناد و مدارک و یادداشت های همراه شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور است. در این پژوهش فرضیه های مرتبط با اندازه شرکت، جنسیت مدیران و عمر شرکت با استفاده از روش تجزیه و تحلیل روابط رگرسیونی و تحلیل واریانس آزمون شده است. بر اساس نتایج، بین ساختار سرمایه و اندازه این شرکت ها، سن مدیران، ترجیحات و سلایق مدیران، و میزان تحصیلات آنها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین فرضیه های وجود ارتباط ساختار سرمایه با متغیرهای میزان آشنایی مدیران با مفاهیم مالی، جنسیت مدیران و عمر شرکت ها پس از انجام آزمون های آماری تایید شد.

  کلیدواژگان: ساختار سرمایه، اندازه ی شرکت، عمر شرکت
 • مصطفی کیخای فرزانه، مهیم تاش* صفحات 65-74

  این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی پیمایشی می باشد. در این پژوهش کمی، از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مالکان/مدیران کسب و کارهار در ایران می باشد. ابزار تجزیه وتحلیل داده های این پژوهش، نرم افزار آماری SPSS و نرم افزار مدل سازی AMOS می باشد. منبع گردآوری اطلاعات پژوهش گزارش جهانی و پایگاه داده وب سایت دیده بان جهانی کارآفرینی بوده است. به منظور ارزیابی داده ها از مدل رگرسیونی خطی استفاده شده است. دیده بان جهانی کارآفرینی، سیاست های دولت درباره کارآفرینی را به کمک دو زیرمولفه سیاست های حمایتی و مرتبط با کسب وکارها، و سیاست های دولتی مرتبط با مالیات، عوارض و کاهش دیوان سالاری (بروکراسی) اندازه گیری می نماید. طبق یافته ها، سیاست های کارآفرینی دولت در ایران، تاثیر معنادار و مثبتی بر نوآوری داشته است و مولفه ریسک پذیری (ترس از شکست) نقش میانجی را در این رابطه ایفا نموده است. بنابراین، در شرایط کنونی اقتصادی در ایران، توجه به سیاست ها و رفتارهای اجرایی دولت، برای توسعه فعالیت های نوآورانه و تقویت شایستگی های کارآفرینانه، بیش از پیش می بایست مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: نوآوری، سیاست های کارآفرینی دولت، ریسک پذیری، دیده بان جهانی کارآفرینی، ایران
 • عیسی نیازی*، طاهره جاویدکارپسند صفحات 75-91

  تحقیقات متعددی برای ارزیابی رابطه بین استراتژی و عملکرد سازمانی و یا اینکه جهت گیری استراتژیک شرکت چگونه می تواند بر نتایج نهایی آن تاثیر بگذارد، انجام شده است (شیروکوا و شاتالو ، 2010 ؛ سلطانی زاده و همکاران، 2017). این تاثیر می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق سایر برنامه ها و شیوه های مدیریتی اعمال گردد. کروتیو و برگرون (2016)، در مطالعه خود روی 223 شرکت، استراتژی تجاری و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی را به طور مستقیم و از طریق استفاده از فناوری بررسی کردند. بحران مالی ناشی از پاندمی کرونا، جلوه ی جدیدی برای اهمیت مدیریت ریسک در شرکت های مالی و غیر مالی ایجاد کرده است و با توجه به اهمیت استراتژی تجاری و عملکرد سازمانی این مطالعه به بررسی رابطه بین استراتژی تجاری و عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی مدیریت ریسک سازمانی پرداخته است، جامعه آماری موردنظر تحقیق کلیه شرکت های فعال در شهرک های صنعتی در شرق استان گلستان است، نمونه آماری بر مبنای جدول کرچسی و مورگان برابر 104 شرکت تعیین شده است و روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده است. این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی - پیمایشی است و چون از ابزار پرسشنامه جهت تعین روابط بین متغیرها استفاده نموده است، از نوع همبستگی می باشد، جهت سنجش روایی پرسشنامه از روش محتوایی و برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل توسط نرم افزار اسمارت پی ال اس با روش مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که: 1) بین تجاری و مدیریت ریسک سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. 2) بین استراتژی تجاری و عملکرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد و 3) بین مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: استراتژی تجاری، عملکرد سازمانی، مدیریت ریسک سازمانی
 • مصطفی صفدری رنجبر، اشکان علینقیان، فواد قادری صفحات 93-111

  هوش مصنوعی یکی از فناوری‌ های نو ظهوری است که در سال‌ های اخیر تا حد بسیاری نگاه‌ ها را به سمت خود معطوف کرده است. اثرات شگرف اقتصادی این فناوری و از طرف دیگر، مخاطرات و چالش‌ های بالقوه این فناوری باعث شده است سیاست‌ گذاران در کشورهای مختلف جهان توجه ویژه‌ ای را به سیاست‌گذاری مناسب در راستای توسعه زیست‌بوم نوآوری هوش مصنوعی معطوف کنند. پژوهش حاضر با بررسی دقیق سیاست‌ های توسعه زیست‌ بوم نوآوری هوش مصنوعی در 6 کشور ایالات متحده، چین، انگلیس، روسیه، هند و امارات و همچنین مصاحبه با خبرگان حوزه‌ های مختلف پیرامون هوش مصنوعی در کشور، نسبت به شناسایی کارکرد های اساسی هوش مصنوعی، بازیگران زیست‌ بوم نوآوری هوش مصنوعی در ایران و نقش‌ ها و روابط موجود بین آن‌ها اقدام نموده و با ارایه نگاشت‌ های ساختاری و کارکردی، چندین سیاست برای توسعه زیست‌بوم نوآوری هوش مصنوعی در ایران ارایه می‌ دهد. نتایج این پژوهش نشان می‌ دهد که زیست‌بوم نوآوری هوش مصنوعی دارای 41 بازیگر اصلی حکومتی، دولتی، نیمه‌ دولتی و خصوصی است که در خلال 7 کارکرد عمده سیاست‌گذاری، آموزش، تامین مالی، تحقیقات، شبکه‌سازی، فعالیت‌ های نوآورانه و استارتاپی و توسعه زیرساخت فنی ایفای نقش می‌ کنند. همچنین نتایج پژوهش حاکی آن است که برای توسعه متناسب زیست‌بوم نوآوری هوش مصنوعی کشور و جلوگیری از عقب‌ ماندگی نسبت به دیگر کشور های جهان در بهره‌مندی از مزایای بالقوه هوش مصنوعی، به ارتباطات متقابل و هماهنگی سطح بالای نهادهای فعال در 3 بخش عمده دولت، صنعت و دانشگاه نیاز است.

  کلیدواژگان: هوش مصنوعی، زیست بوم نوآوری، نگاشت نهادی
|
 • Ghodsi Bayat * Pages 1-24
  The present study seeks to analyze why and how small and medium-sized Iranian businesses use the Telegram social network. For this purpose, 15 samples were selected from the small business community in the field of technology and information, which are more advanced than other businesses in terms of their type of activity. Semi-structured interview was used to collect data and content analysis method was applied to analyze the collected information. The results of this study show that the small and medium-sized businesses have turned to the Telegram social network due to its breadth of use, economic efficiency and competitiveness. Although the ease of use of the Telegram and its perceived effectiveness are satisfactory for businesses in the field of technology but they do not use a codified strategy for their telegram marketing. The research findings also indicate that the process of marketing communication of these businesses begins with attracting the attention and guidance of the audience and continues with information nourishment and then through continuous and quiet encouragement and finally ends with the formation of a stable relationship and telegram relationship. The results of this study provide insights for corporate marketing managers who can take action through the Telegram social network to improve their marketing communication activities in the form of three approaches: customer-centric, profitability and competitiveness. In general, it is perceived that the need to implement methods, techniques and methodological teachings, especially in order to communicate effectively and evaluate the effectiveness of telegram marketing communications of small and medium businesses in Iran is colorful.
  Keywords: Small, medium businesses, Telegram social network, social media marketing, Content analysis
 • Bager Asgarnezhad Nouri *, Habib Ebrahimpour, Bahram Nami, Alireza Hamidzadeh Arbabi Pages 25-45

  Professional development plays significant role in the emergence of creativity and career innovation. Moreover, knowledge management is a process that involves activities such as the explicit or implicit exchange of experiences and the induction of ideas and skills that lead to increased entrepreneurial capabilities and professional development. The purpose of this study is to investigate the effect of knowledge management on the professional development of the Employee of Ardabil Management and Planning Organization by considering the mediating role of entrepreneurship capability. The statistical population was 186 employees of the Management and Planning Organization of Ardabil province and due to the limitedness of this society, the entire statistical population was studied as a sample. To collect the data, Zandi Entrepreneurship Capacity Standard Questionnaire (2013), Fong & Chi Knowledge Management Standard Questionnaire (2009) and Nova Professional Development Standard Questionnaire (2008) were used. The research model was tested based on the partial least squares method and SmartPLS software. The results showed that knowledge management has a positive effect on the entrepreneurial capabilities and professional development of Ardabil Management and Planning Organization. Entrepreneurship capabilities have a positive effect on the professional development of the employee of the Management and Planning Organization of Ardabil Province. Entrepreneurship capability also has a mediating role in the relationship between knowledge management and professional development of Ardabil Management and Planning Organization employee.

  Keywords: Knowledge Management, Entrepreneurship capability, Professional development, Management, Planning Organization
 • Amin Mohammadrafiee, Ahmad Pifeh *, Hamed Ahmadzadeh Pages 47-64

  The purpose of this study is the survey of capital structure and factors affecting it in knowledge-based companies and technological units located in the science and technology parks of Sistan and Baluchistan province. The statistical population is all knowledge-based companies and technology units accepted in the Science and Technology Park of Sistan and Baluchistan. Among the 191 companies accepted in this park, 58 companies have been selected as a statistical sample using the random sampling method. The method of collecting data is library and using databases, documents, records and financial statements and other documents and notes of knowledge-based companies and technology units. In this research, the hypotheses related to the size of the company, the gender of the managers and the age of the company have been tested using the method of regression analysis and analysis of variance. Based on the results, there is a positive and significant relationship between the capital structure and the size of these companies, the age of the managers, the preferences and tastes of the managers, and their level of education. Also, the hypotheses of the relationship between capital structure and the variables of managers' awareness with financial concepts, managers' gender, and companies' lifespans were confirmed after performing statistical tests.

  Keywords: Capital structure, company size, company lifespans
 • Mohim Tash * Pages 65-74

  This study investigates the role of government policies on innovation by considering the mediating role of risk-taking (fear of failure) in Iran, according to Global Entrepreneurship Monitor (GEM) reports. This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of nature. A questionnaire technique has been used to collect data in this quantitative research. The statistical population of this study is business owners and managers in Iran. The data analysis tools used in this research are SPSS statistical software and AMOS modeling software. In this study, the source of data collection was the global report and the database of the Global Entrepreneurship Monitor website. A linear regression model has been used in order to evaluate the research data. The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) measures government policies on entrepreneurship through two subcomponents: protectionist and business-related policies; and government policies related to taxes, duties, and bureaucracy. According to the findings of this study, government policies on entrepreneurship in Iran have had a significant and positive impact on innovation, and the risk-taking (fear of failure) index has played a mediating role in the relationship between the government's policies and innovation. Therefore, in the current economic conditions in Iran, attention to the government's policies and its executive behavior should be paid more attention to develop innovative activities and strengthen entrepreneurial competencies.

  Keywords: innovation, Government Policies, Risk-Taking, Global Entrepreneurial Monitor, Iran
 • Eesa Niazi *, Tahereh Javidkarpasand Pages 75-91

  The recent financial crisis has created a new dimension to the importance of risk management in financial and non-financial companies and, given the importance of business strategy and organizational performance, this study examines the impact of business strategy on organizational performance with regard to the role of mediating organizational risk management. The statistical population is the research of all the companies active in industrial settlements in the east of Golestan province.The financial crisis caused by the corona pandemic has created a new dimension to the importance of risk management in financial and non-financial companies and, given the importance of business strategy and organizational performance, this study examines the impact of business strategy on organizational performance with regard to the role of mediating organizational risk management. The statistical population is the research of all the companies active in industrial settlements in the east of Golestan province. The sample is based on the Krejsi and Morgan table of 104 companies. The sampling method is simple random. The purpose of this research is applied and in terms of method is descriptive-survey. Since it uses a questionnaire tool to determine the relationships between variables, it is a correlation type. To assess the validity of the questionnaire, the content method and to determine the reliability of the questionnaire from the alpha coefficient Cronbach is used. The results of the analysis by using the Smart PLS software with the structural equation modeling method showed that: 1) There is a significant relationship between business and organizational risk management. 2) there is a significant relationship between business strategy and organizational performance and 3) there is a significant relationship between organizational risk management and organizational performance.

  Keywords: Business Strategy, Organizational Performance, Organizational Risk Management
 • Mostafa Safdari Ranjbar, Ashkan Alinaghian, Foad Ghaderi* Pages 93-111

  Artificial intelligence (AI) is one of the emerging technologies that has attracted a lot of attention in recent years. The tremendous economic effects of this technology and, on the other hand, the potential risks and challenges have caused policymakers in different countries to pay special attention to appropriate policies for developing AI innovation ecosystems. This research identified the basic functions of AI in the world by examining the innovation ecosystem development policies in 6 countries, the United States, China, England, Russia, India, and the UAE, and interviewing AI experts in the Iran. In addition, the present research has identified the actors of this ecosystem and the roles and mutual relationships between them by presenting the structural and functional mapping of the AI innovation ecosystem and offers some policies to improve the development of the AI ecosystem in Iran. The seven basic AI functions identified in this research are policy and governance, education, financing, research, networking, innovative and startup activities, and technical infrastructure development. Also, the results of this research show that Iran's AI ecosystem has 41 governmental, quasi-governmental and private major actors. Moreover, the research results indicate that to develop the country's AI innovation ecosystem and prevent lagging behind other countries, high-level coordination of government, industry and university actors is needed.

  Keywords: Artificial Intelligence, Innovation Ecosystem, Institutional Mapping