فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 2 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مرتضی مهدوی، آرزو سماک امانی*، محمدامین موعودی، هادی اصغری صفحات 74-80
  اهداف

   تامین ایمنی نیروهای انسانی در صنایع، از اهمیت بالایی برخوردار بوده و کفش ایمنی یکی از رایج ترین تجهیزات حفاظت فردی می باشد که وظیفه ی حفاظت از پا در برابر خطرات بالقوه را دارد. هدف از این مطالعه، ارزیابی ناراحتی و کاربردپذیری کفش ایمنی در صنایع مختلف استان مازندران جهت یافتن خلاهای موجود در طراحی و بهبود طراحی کفش های ایمنی می باشد.
  روش کار: این مطالعه از نوع مقطعی بوده و در سال 1400 انجام گردیده است. کارکنان 11 شرکت صنعتی مختلف که از 7 ویژند کفش ایمنی استفاده می کردند، در این پژوهش وارد شدند و به دو پرسش نامه ی محقق ساخته (Local Perceived Discomfort) LPD (ناراحتی و رضایت کلی) و (Safety Footwear Usability Questionnaire) SFUQ (کاربردپذیری) پاسخ دادند. آنالیز داده ها با آزمون های آماری میانگین، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی رتبه ای Spearman، ضریب همبستگی Pearson و آزمون ANOVA انجام گردید.
  یافته ها: 226 نفر مرد با میانگین سنی 7/4 ± 36/33 سال در این مطالعه وارد شدند. بیشترین ناراحتی و ضعیف ترین کاربردپذیری، کفش ویژند G (3/3 و 3/99) و کم ترین ناراحتی و قوی ترین کاربردپذیری، کفش ویژند A (1/2 و 5/35) از سوی شرکت کنندگان اعلام گردید. در مجموع بیشترین رضایت از ویژند A و کم ترین رضایت از ویژند G بیان شد.
  نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که مشکل عمده در راحتی و کاربردپذیری، احتمالا وابسته به قالب کفش می باشد، چون سازندگان کفش های ایمنی، قالب ها را از خارج از کشور وارد می نمایند که متناسب با مشخصه های آنتروپومتری پای کاربران ایرانی نمی باشد.

  کلیدواژگان: ناراحتی، راحتی، کاربردپذیری، کفش ایمنی، LPD
 • غلامعباس شیرالی، عباس محمدی، عاطفه الیاسی گماری* صفحات 81-89
  اهداف

   پارامترهای روان شناختی از جمله مهم ترین مولفه ها در تعیین کارآیی شغلی کارکنان در محیط های کاری بوده و می تواند به شدت تحت تاثیر بیماری های همه گیر مانند کووید-19 قرار گیرد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر همه گیری کووید-19 بر بار کاری ذهنی و فرسودگی شغلی کادر درمان در ایران انجام شد.
  روش کار: این مطالعه ی مورد- شاهدی، در بین پرسنل کادر بهداشت و درمان دو بیمارستان در استان تهران در سال 1400 انجام پذیرفت. کلیه ی کارکنان شاغل در دو بیمارستان به روش سرشماری، وارد مطالعه شدند. تعداد کل افراد مورد مطالعه، 412 نفر بود. برای بررسی بار کاری ذهنی و فرسودگی شغلی به ترتیب از پرسش نامه های بار کاری ذهنی NASA-TLX و پرسش نامه ی فرسودگی شغلی ماسلاچ (Maslach Burnout Inventory) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های Independent t-test و Chi-square تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میانگین سن، سابقه ی کار، ساعت کار روزانه و شاخص توده ی بدنی کارکنان مورد مطالعه به ترتیب 11/48 ± 36/70 سال، 7/13 ± 12/53 سال، 3/13 ± 9/64 ساعت و 4/73 ± 23/89 کیلوگرم بر متر مربع بود. تفاوت معنی داری بین دو گروه مورد و شاهد در مقادیر بار کاری ذهنی (0/011 = P) و فرسودگی شغلی (0/001 = P)، وجود داشت.
  نتیجه گیری: یافته های حاصل از مطالعه ی حاضر نشان داد که شیوع کووید-19 می تواند مقادیر متغیرهای بار کاری ذهنی و فرسودگی شغلی پرسنل بهداشت و درمان را در محیط های درمانی افزایش دهد. بنابراین، انجام اقدامات کنترلی و مداخلات روان شناختی به منظور بهبود سلامت روانی و جسمانی پرسنل و کادر بهداشت و درمان در طی همه گیری کووید-19 کاملا ضروری است.

  کلیدواژگان: کووید-19، بار کاری ذهنی، فرسودگی شغلی، پرسنل بیمارستان، همه گیری
 • سولماز تابع افشار، سحر طوفان*، آرش ثقفی اصل صفحات 90-100
  اهداف

   بی تردید افراد سهم قابل توجهی از وقت خود را در محیط های کاری سپری می کنند. عوامل متعددی بر سلامت و رفاه کارکنان تاثیر می گذارد. هدف این پژوهش، شناسایی مشکلات معماری محیط، از طریق بررسی علایم سندرم ساختمان بیمار و رتبه بندی پارامترهای متاثر از پنج عامل فیزیکی (آسایش حرارتی، سر و صدا، روشنایی، چیدمان- ارگونومی و دکوراسیون) بود.
  روش کار: مطالعه ی توصیفی- تحلیلی حاضر در تابستان سال 1400 انجام شد. جامعه ی آماری شامل 52 نفر از کارکنان ساختمان نظام مهندسی ارومیه بودند که بر اساس جدول مورگان، حجم نمونه ای به تعداد 46 نفر، به روش تصادفی انتخاب گردید. داده های لازم از طریق پرسش نامه جمع آوری شد و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آزمون Friedman، تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها: با در نظر گرفتن میانگین رتبه ها، علایم خستگی (4/47)، درد عضلانی (5/47)، سردرد (5/47) و استرس زیاد (6/14) و تمرکز ضعیف (7/45)، در کنار برخی از پارامترهای تعریف شده برای هر کدام از عوامل، از جمله ازدحام زیاد و فقدان حریم گفتاری (78/12 درصد)؛ سر و صدای مکالمه افراد (62/93 درصد)؛ دمای نامناسب محیط کار در زمستان (58/59 درصد) و تابستان (49/91 درصد)، جانمایی نامناسب کاربری ها و عدم اختصاص فضای کافی برای افراد و تجهیزات (49/91 درصد)؛ مهم ترین نقش را داشتند.
  نتیجه گیری: نتایج نشان داد که طراحی ناکارآمد محیط و عدم رعایت اصول ارگونومی در نتیجه ی بازسازی های غیر اصولی بدون توجه به ماهیت کار و نیازمندی های آن، جانمایی نامناسب کاربری ها، تراکم غیراستاندارد کارکنان در یک محیط غیرمنعطف، فقدان حریم گفتاری و ازدحام از مهم ترین دلایل بروز علایم شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: سندرم ساختمان بیمار، کیفیت محیط داخلی، محیط های کاری، سر و صدا، ارگونومی محیطی
 • زهرا سادات جوادی حسینی، حمید رضا مختاری نیا*، محسن واحدی صفحات 101-111
  اهداف
   اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار، عارضه ای چند فاکتوری می باشد که منجر به از دست رفتن زمان کار، ناتوانی و افزایش هزینه ی اقتصادی می شود. هدف از مطالعه ی حاضر، ارزیابی نقش فاکتورهای فیزیکی، محیطی و روانی- اجتماعی در ایجاد اختلالات اسکلتی- عضلانی در کارگران تولید و مونتاژ قطعات خودرو در شهر قم در سال 1400 بود.
  روش کار: در مطالعه ی مقطعی حاضر، 211 نفر به صورت در دسترس وارد شدند. مشخصات دموگرافیک و شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی به ترتیب با پرسش نامه ی خود گزارشی و پرسش نامه ی Nordic توسعه یافته ارزیابی شد. بار کار ذهنی توسط شاخص NASA-TLX و فاکتورهای فیزیکی، محیطی و روانی- اجتماعی با پرسش نامه ی ارزیابی محیط کار چندوجهی ساختارمند، ارزیابی شدند. از رگرسیون لجستیک دوحالته جهت نشان دادن نقش فاکتورهای خطر در ایجاد اختلالات، استفاده شد.
  یافته ها: میانگین سنی افراد شرکت کننده، 33/9 ± 6/9 بود. میزان شیوع تمام عمر اختلالات اسکلتی- عضلانی برای حداقل یک ناحیه از بدن 77/72 درصد به دست آمد که نواحی گردن، کمر و شانه شایع ترین بودند. جنس، سابقه ی مصرف سیگار، سن، سابقه ی عمل جراحی و سابقه ی ورزش، موثرترین فاکتورها در ایجاد اختلالات- اسکلتی عضلانی بوده است. همچنین زیرمقیاس های بار کار ذهنی، در ایجاد درد در شانه، ناحیه ی فوقانی پشت، کمر، زانو، نقش دارد. زیرمقیاس های پرسش نامه ی ارزیابی محیط کار چندوجهی ساختارمند نقش موثری در درد ناحیه ی گردن (1/396 = OR)، بخش فوقانی پشت (1/663 = OR)، لگن/ ران، زانو، مچ دست/ دست و مچ پا/ پا دارد.
  نتیجه گیری: با توجه به نقش عوامل مختلف در ایجاد اختلالات، فاکتورهای فیزیکی، محیطی و روانی- اجتماعی بایستی همزمان در طراحی برنامه های پیشگیری و مداخلات ارگونومیکی در نظر گرفته شوند.
  کلیدواژگان: درد اسکلتی، عضلانی، عامل خطر، مواجهه ی فیزیکی، مواجهه ی محیطی، مواجهه ی روانی
 • ایرج علی محمدی، شهرام وثوقی، جمیله ابوالقاسمی، آتنا رفیعی پور، سید حسین طباطبائی، بتول دلشادی* صفحات 112-120
  اهداف
   پوسچر نامناسب نشستن دانش آموزان بر روی نیمکت های کلاسی می تواند منجر به بروز درد و اختلالات اسکلتی- عضلانی گردد. معلولیت های شنوایی و بینایی می تواند از دلایل وضعیت نامناسب نشستن در دانش آموزان باشد. از این رو، هدف از مطالعه ی حاضر، مقایسه ی ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی در دانش آموزان شهرستان ایلام در نظر گرفته شد.
  روش کار: عداد 20 نفر از دانش آموزان کم شنوا (مورد) و 40 نفر از دانش آموزان با شنوایی طبیعی (شاهد) از دبستان های شهرستان ایلام در هر دو جنسیت به شیوه ی تصادفی وارد مطالعه شدند. بدترین پوسچر ثبت شده از وضعیت نشستن دانش آموزان بر روی نیمکت به روش RULA ارزیابی گردید. از نرم افزار Digimizer برای بررسی زوایای بدن دانش آموزان در هنگام نشستن بر روی صندلی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح اطمینان 95 درصد انجام گرفت.
  یافته ها: نتایج ارزیابی پوسچر نشان داد که تفاوت معنی داری بین امتیاز RULA میان دو گروه مورد و شاهد وجود داشت (0/001 = P). انحراف از زوایای طبیعی بدن در دانش آموزان مورد بیشتر از گروه شاهد به دست آمد (0/001 > P) که ارتباط مستقیم و معنی داری با افزایش ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی نشان داد.
  نتیجه گیری: احتمال بروز اختلالات اسکلتی- عضلانی در دانش آموزان کم شنوا در مقایسه با دانش آموزان دارای شنوایی طبیعی بیشتر بود که به دنبال افزایش در انحراف از زوایای طبیعی بدن و حفظ پوسچرهای نامناسب اتفاق می افتد. با توجه به محدودیت تعداد افراد نمونه، انجام مطالعات بیشتر با هدف مشابه و انجام مداخلات در اصلاح پوسچر دانش آموزان کم شنوا توصیه می شود.
  کلیدواژگان: دانش آموزان، کم شنوایی، اختلالات اسکلتی-عضلانی، شهر ایلام
 • امید کلات پور، رشید حیدری مقدم، ایرج محمدفام، مریم فرهادیان، محمدرضا توکل* صفحات 121-131
  اهداف
   ریسک پذیری، یکی از جنبه های شخصیتی است که در بروز حوادث موثر می باشد؛ بنابراین افراد با ریسک پذیری بالا نبایستی در مشاغل حساس که باعث بروز حوادث می شوند بکار گرفته شوند. هدف از این مطالعه، ساخت و بررسی اعتبار پرسش نامه ی ریسک پذیری اپراتورهای اتاق کنترل از طریق بررسی پتانسیل رویدادهای مغزی بود.
  روش کار: ابتدا سوالات از مراجع علمی معتبر بر اساس مدل مفهومی انتخاب شدند. سپس با استفاده از روایی، صورت سوالات پرسش نامه ی اولیه انتخاب شد و توسط 178 نفر از اپراتورهای اتاق کنترل تکمیل گردید. با استفاده از آنالیز عاملی اکتشافی بهترین سوالات پرسش نامه استخراج شد. تست-تست مجدد پس از سه ماه جهت قابلیت تکرارپذیری توسط 42 نفر تکمیل گردید. جهت بررسی رویداد مغزی از الکتروانسفالوگرافی به همراه بالون آنالوگ ریسکی استفاده شد. ضریب ارتباط بین پتانسیل رویدادهای مغزی و نیز رفتار ریسکی در نرم افزار با امتیاز پرسش نامه ی تهیه شده سنجیده شده است.
  یافته ها: آنالیز عاملی یک عامل و 13 سوال را به عنوان بهترین سوالات مشخص کرد. ضریب آلفای کرونباخ 0/91 به دست آمد. ضریب ارتباط Spearman بین پرسش نامه و ریسک پذیری رفتاری 0/38 (0/70 = η2، 0/01 = P) محاسبه شد. ضریب ارتباط بین پرسش نامه و رویداد مغزی P300 0/63 (0/99 = η2، 0/01 = P) محاسبه شد.
  نتیجه گیری: پرسش نامه ی ریسک پذیری اپراتورهای اتاق کنترل (Operator Room Risk-taking Questionnaire) ORTQ شامل 13 سوال است که می تواند به عنوان ابزاری مناسب برای بررسی ریسک پذیری اپراتورهای اتاق کنترل و همچنین برای اهداف تحقیقاتی استفاده شود. این پرسش نامه دارای سه بعد شخصیتی ریسک پذیری، تکانشگری و جسارت است.
  کلیدواژگان: الکتروانسفالوگرافی، پرسش نامه، تکانش گری، حوادث، ریسک پذیری
 • زهرا اکبری چهره برق*، صدیقه السادات طوافیان صفحات 132-139
  اهداف
   هنرجویان موسیقی دختر، در مقایسه با پسران هنرجو، شیوع بیشتری از دردهای اسکلتی- عضلانی را نشان می دهند. وضعیت بدنی نامناسب هنگام نواختن، از عوامل کلیدی ایجاد دردهای اسکلتی- عضلانی دراین گروه می باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی میزان شیوع دردهای اسکلتی-عضلانی؛ همچنین تعیین عوامل مرتبط با آن در هنرجویان موسیقی دختر بود.
  روش کار: مطالعه ی مقطعی در بازه ی زمانی مهر ماه تا آذر ماه سال تحصیلی 1401-1400 با روش نمونه گیری آسان انجام شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه ی خودگزارشی، مقیاس عددی میزان شدت درد و Nordic جمع آوری شد. رفتار وضعیت بدنی هنرجویان نیز با استفاده از روش Entire Body Assessment Rapid ارزیابی شد. از آمار توصیفی برای بررسی داده ها استفاده شد. جهت تعیین ارتباط بین متغیرهای مطالعه با شیوع درد، از آزمون های همبستگی و Chi-square استفاده شد. سطح معنی داری 0/05 در نظرگرفته شد.
  یافته ها: در مجموع، 243 هنرجوی هنرستان موسیقی دخترانه ی دولتی تهران وارد مطالعه شدند. نتایج نشان داد 80 نفر از مشارکت کنندگان (65 درصد) دچار دردهای اسکلتی- عضلانی بودند. بیشترین محل درد گزارش شده مربوط به نواحی گردن (7/ درصد)، شانه ها (24/7)، کمر (23/9 درصد) و مچ دست (22/6 درصد) بود. هنرجویانی که بزرگتر بودند و رفتار وضعیت بدنی نامناسب داشتند به طور معنی داری (به ترتیب: 0/002 = P و 0/001 =P) بیشتر دچار دردهای اسکلتی- عضلانی می شدند. همچنین ارتباط معنی داری بین نوع ابزار موسیقی و دردهای اسکلتی- عضلانی وجود داشت (0/018 = P). ارتباط معنی داری بین سابقه ی نوازندگی، مدت تمرین و پایه ی تحصیلی با دردهای اسکلتی- عضلانی مشاهده نشد.
  نتیجه گیری: یافته های مطالعه تایید کرد دردهای اسکلتی- عضلانی مهم ترین مشکل سلامتی بین هنرجویان موسیقی دختر می باشد. در نتیجه، آموزش وضعیت صحیح بدنی برای پیشگیری از دردهای اسکلتی- عضلانی در آنان مهم به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: دردهای اسکلتی-عضلانی، دختران، موسیقی، عوامل خطر، تهران
 • عبداله واحدی*، ایمان دیانت صفحات 140-150
  اهداف
   چالش های امروزه، مانند تغییر در ساختار جمعیت، نیروی کار متنوع، تولید انبوه و خودکار شدن تولید، نشان دهنده ی لزوم بازنگری در سیستم های تولید است. راه حل های ارگونومیک کلاسیک برای حمل بارهای سنگین و فعالیت های تکراری، کافی نیستند. اپلیکیشن های دستیار انسان محور باید با حمایت از کارگران برای کاهش تنش های فیزیکی و روانی، این معضل را برطرف کنند. بررسی های علمی زیادی به مشکلات فنی اگزواسکلت پرداخته‎اند ولی به اثر آن بر روی کاربر انسانی چندان توجه نشده است. به همین دلیل در این مقاله به بررسی مطالعاتی می‎پردازیم که از دید ارگونومی به اگزواسکلت‎های صنعتی نگاه کرده‎اند.
  روش کار: بررسی مقالات مرتبط با اگزواسکلت در مطالعات ارگونومی با استفاده از پایگاه‎های داده Scopus و PubMed انجام شده است، مقالات انتخاب شده در مجلات مورد بررسی، 2014 تا 2021 چاپ شده است. کتاب ها، مقالات کنفرانس و گزارش‎ها در این مطالعه بررسی نشد. این بررسی به نشریات علمی رسمی به زبان انگلیسی محدود بوده، مراجع به دست آمده از این جستجو بر اساس عنوان و چکیده غربال شده است. اگر چکیده دارای اطلاعات کافی نبود، کل متن مقاله بررسی شد. مقالاتی که از معیارهای انتخاب برخوردار بودند، در این بررسی آورده شده اند.
  یافته ها: مطالعات انجام شده در زمینه ی اگزواسکلت‎های صنعتی ارگونومیک، سهم ناچیزی از مطالعات اگزواسکلت‎های صنعتی را شامل می‎شود. از سال 2012 تا زمان نگارش این مقاله، تعداد مطالعات در زمینه اگزواسکلت‎های صنعتی 96 مورد می باشد که 10/41 درصد از آن مربوط به مطالعاتی است که اگزواسکلت‎های صنعتی با دید ارگونومیک طراحی یا ارزیابی شده اند. همچنین این مقدار در مقایسه با تعداد مطالعاتی که از سال 2012 در زمینه ی اگزواسکلت انجام شده است بسیار ناچیز و تنها درحدود 0/4 درصد از مطالعات را شامل می‎شود.
  نتیجه گیری: مطالعات بررسی شده، به منظور تسهیل استفاده ی موفقیت آمیز اگزواسکلت‎ها در ساختارهای شغلی، با در نظر گرفتن حداقل سه بعد تاکید می کنند (الزامات جسمانی، عملکرد در وظیفه و قابلیت استفاده) که تمامی آن ها می توانند در تعیین کارآیی بالقوه ی اسکلت‎های ‎خارجی در محیط کاری تاثیرگذار باشند. با توجه به توان بالقوه ی مشهود در این فناوری، تحقیقات بیشتری در آینده مورد نیاز خواهند بود تا برخی از چالش های مورد شناسایی را پوشش داده و روش های طراحی اگزواسکلت را تحت حالات متنوع تر و واقع بینانه تری مورد مقایسه قرار دهند.
  کلیدواژگان: ارگونومی، اگزواسکلت صنعتی، اسکلت خارجی، سیستم‎ های دستیار
|
 • Morteza Mahdavi, Arezo Sammak Amani*, Mohammad Amin Mououdi, Hadi Asghari Pages 74-80
  Objectives

  Providing safety for human resources in the industry is very important. Safety shoes are one of the most common PPEs that protect the foot against potential hazards. This study aimed to evaluate the discomfort and usability of safety shoes in different industries of Mazandaran province to find gaps in the quality of design and improve the design of safety shoes.

  Methods

  This was a cross-sectional study and was conducted in 2021.This study included employees of 11 different industrial companies that used seven safety shoe brands. They answered two researcher-made questionnaires, LPD (discomfort and general satisfaction) and SFUQ (usability). Data analysis was performed with Spearman rank correlation coefficient while Pearson correlation coefficient, and ANOVA test were also performed.

  Results

  In total, 226 men with a mean age of 36.33 ± 7.4 years were included in this study. The participants reported the lowest usability for the brand G (3.3 and 3.99), and the least discomfort and the most usability index with the brand A (1.2 and 5.35). Overall, the highest satisfaction was reported for brand A and the lowest satisfaction to brand G.

  Conclusion

  The findings of this study showed that the main problem in comfort and usability is probably related to shoe molds because the manufacturers of safety shoes import molds from abroad that do not fit the anthropometric characteristics of Iranian users’ feet.

  Keywords: Discomfort, Comfort, Usability, Safety shoes, LPD
 • Gholamabbas Shirali, Abbas Mohammadi, Atefe Elyasigomari* Pages 81-89
  Objectives

  Psychological parameters are among the most important components in determining the job performance of employees in the workplace and can be strongly affected by the epidemic of infectious diseases like COVID-19. The aim of this study was to investigate the effect of COVID-19 pandemic on mental workload and Occupational burnout of medical staff in Iran.

  Methods

  This case-control study was performed among the healthcare staff of two hospitals in Tehran province in 2021. All employees working in two hospitals were included by census method. The total number of people studied was 412 personnel. NASA-TLX and Maslach Burnout Inventory questionnaires were used to assess mental workload and burnout, respectively. Data were analyzed using Independent t-test and Chi-square.

  Results

  The present study results revealed that the mean age, work experience, daily working hours, and body mass index of the studied employees were 36.70 ± 11.48 years, 12.53 ± 7.13 years, 9.64 ± 3.13 hours, and 23.89 ± 4.73 kg/m2, respectively. There was a significant difference between the two groups of cases and controls in the values of mental workload (P = 0.011) and burnout (P = 0.001).

  Conclusion

  The present study's findings revealed that the prevalence of COVID-19 could increase the values of mental workload parameters and burnout of health care personnel in medical settings. Therefore, control measures and psychological interventions to improve healthcare personnel's mental and physical health during the COVID-19 epidemic are mandatory.

  Keywords: COVID-19, Mental Workload, Burnout, Healthcare, Pandemic
 • Solmaz Tabe Afshar, Sahar Toofan*, Arash Saghafi Asl Pages 90-100
  Objectives

  Undoubtfuly, people spend a significant portion of their time in workplaces. Many factors affect the health and well-being of employees. The present study aimed to identify the architectural problems of the environment by examining the symptoms of Sick Building Syndrome and ranking the parameters influenced by five physical factors (thermal comfort, noise, lighting, layout-ergonomics and decoration).

  Methods

  The present descriptive-analytical research was carried out in the summer of 2021. The statistical population included 52 employees of Urmia Engineering Organization Building which is based on Morgan's table and a sample size consisting 46 people was randomly selected. The required data were collected through a questionnaire and analyzed using descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation) and Friedman test.

  Results

  Considering the average ranks, symptoms of fatigue (4.47), muscle pain (5.47), headache (5.87), high stress (6.14) and poor concentration (7.45), along with some defined parameters for each of the factors, including overcrowding and lack of speech privacy (78.12%), the noise of people's conversation (62.93%), improper workplace temperature in winter (58.59%) and summer (49.91%), inappropriate placement of uses and allocation of inadequate space for people and equipment (49.91%) played the most significant role.

  Conclusion

  The results indicated that the inefficient design of the environment and non-observance of ergonomic principles as a result of unprincipled renovations regardless of the nature of the work and its requirements, inappropriate placement of uses, the non-standard distribution of employees in an inflexible environment, lack of speech privacy and crowding were identified as the most important causes of the symptoms.

  Keywords: Sick Building Syndrome, Indoor Environmental Quality, Workplaces, Noise, Environmental Ergonomics
 • Zahrasadat Javadi Hoseini, Hamidreza Mokhtarinia*, Mohsen Vahedi Pages 101-111
  Objectives
  Work-related musculoskeletal disorders are multifactorial conditions that result in time loss, disability, and increased economical costs. The aim of the current study was to evaluate the role of the physical, environmental and psychosocial factors in the development of musculoskeletal disorders in workers in the production and assembly of auto parts in Qom city in 2021.
  Methods
  In this cross-sectional study, 211 participants through an inconvenience sampling method entered the study. The demographic characteristics of participants and the prevalence of musculoskeletal disorders were assessed by a self-report questionnaire and the Extended Nordic questionnaire, respectively. The mental workload was evaluated by the NASA-TLX index and the physical, environmental and psychosocial risk factors were evaluated by the Structured Multidisciplinary Work Evaluation Tool (SMET). The binary logistic regression method was used to show the role of the different risk factors in the development of MSDs.
  Results
  Participants had an average age of 33.9 years (SD = 6.9). The lifetime prevalence of MSDs was obtained at about 77.72% in at least one area of the body. The neck, back, and shoulder areas were the most common regions. Gender, smoking history, surgery history, age, past surgery history, and sports history were most effective in the development of MSDs. In addition, subscales of mental workload play a role in causing pain in the shoulders, upper back, back and knees. SMET subscales play an effective role in the neck (OR = 1.396), upper back (OR = 1.663), hip, and knee, wrist/hand, and ankle/foot pain.
  Conclusion
  According to the role of various factors in developing disorders, the physical, psychosocial, and environmental factors should be considered simultaneously in planning preventive programs and ergonomics interventions.
  Keywords: Musculoskeletal Pain, Risk Factor, Environmental Exposure, Psychological Exposure, Physical Exposure
 • Iraj Alimohammadi, Shahram Vosoughi, Jamileh Abolghasemi, Athena Rafieepour, Seyed Hosein Tabatabaei, Batool Delshadi* Pages 112-120
  Objectives
  Inappropriate sitting posture on bench can contribute to pain and musculoskeletal disorders in students. Hearing and vision disabilities may be the cause of inappropriate sitting postures among students. Therefore, the aim of the present study was to compare the risk of musculoskeletal disorders in normal and students with hearing abnormalities in Ilam city.
  Methods
  Twenty students with hearing abnormalities (case) and 40 students with normal hearing (control) from primary schools in Ilam city of both genders were randomly included in the study. The worst recorded sitting posture of students on the bench was evaluated by the RULA method. Digimizer software was used to survey the body angles of the students while sitting on the bench. The used for analyzing the obtained data in 95% confidence interval.
  Results
  The results of posture evaluation showed that there was a significant difference in rula scores between case and control groups (P = 0.001). Deviation from the natural angles of the body in the case groups was more than the control group (P < 0.001), which has a direct and significant relationship with the increased risk of musculoskeletal disorders.
  Conclusion
  Musculoskeletal disorders possibility incidence were more common in students with hearing abnormalities compared to typical students which was due to an increase in deviation from the natural angles of the body and inappropriate postures. Given the limitation of the sample size, the present study recommends further research with the same goal and encourages interventional studies to correct the posture of hard of hearing students.
  Keywords: Students, Hard of hearing, Musculoskeletal disorders, Ilam city
 • Omid Kalatpour, Rashid Heidarimoghadam, Iraj Mohammadfam, Maryam Farhadian, Mohammad Reza Tavakkol* Pages 121-131
  Objectives
  Risk-taking is a personality trait which plays a part in the occurrence of work-related accidents. For this reason, people who are highly risk-taking whose decision might cause accident should not be employed in critical situations. The purpose of this survey was to design and verify the validity of the risk tolerance questionnaire, suitable for control room operators, through examining the event related potential (ERP).
  Methods
  At first, the questions were selected from reliable scientific resources based on the conceptual model. The questions of the initial questionnaire were selected based on face validity, and then the questionnaire was filled out by 178 control room operators. At the next step, the best questions of the questionnaire were extracted using exploratory factor analysis (EFA). In terms of reliability, 42 individuals of the study group refilled in the questionnaire again after three months as a test-retest. The ERPs were assessed using electroencephalography along with Balloon Analogue Risk Task (BART). The correlation coefficient calculated between the ERPs, and risky behaviors, and questionnaire scores.
  Results
  One factor and 13 questions were identified as the best questions regarding EFA. Cronbach's alpha was 0.91. The Spearman correlation coefficient was calculated between the questionnaire score and risk-taking behavior as well as between the questionnaire score and P300, which was 0.38 (P = 0.01, η2 = 0.70) and 0.63 (P = 0.01, η2 = 0.99), respectively.
  Conclusion
  The Operator control Room Risk-Taking (ORTQ) questionnaire consists of 13 questions which can be used as an appropriate tool to assess the risk-taking trait in control room operators and also for research purposes. This questionnaire has got three personality dimensions including risk-taking nature, impulsivity and venturesomeness.
  Keywords: Accidents, Electroencephalography, Impulsivity, Questionnaire, Risk taking
 • Zahra Akbari-Chehrehbargh*, Sedigheh Sadat Tavafian Pages 132-139
  Objectives
  Female music students report a higher prevalence of musculoskeletal pain compared with male music students. Incorrect posture while playing a musical instrument, is a key factor causing musculoskeletal pain in this group. The aim of this study was to investigate the prevalence of play-related musculoskeletal pain and related factors among female music students in Tehran.
  Methods
  A cross-sectional study was conducted among 243 female music students from October 2021 to November 2021. Data was collected using a self-report questionnaire, Numeric pain rating scale and Nordic Body Map respectively. Participants’ posture was assessed using theRapid Entire Body Assessment (REBA) checklist. Correlation and chi-square tests were applied to obtain the relationship between the presence of musculoskeletal pain and posture. A significance level of 0.05 was considered.
  Results
  Of the 243 surveyed female music students, 65% (n = 80) reported at least one symptomatic area in the last week. The neck (33.7%), shoulders (24.7%), lower back (23.9%) and wrists/hands (22.6%) were most often affected. Participants who were older or had incorrect posture, have reported musculoskeletal pain significantly (P = 0.002 and P = 0.001 respectively). In addition, there was significant relationship between types of instruments with pain (P = 0.018). There was no significant relationship between the history and duration playing and educational status with pain.
  Conclusion
  It can be concluded that musculoskeletal pain was a major health problem among female music students. Educating about correct posture in music conservatories could be important in prevention and treatment of such disorders in this group.
  Keywords: Musculoskeletal pain, Female, Music, Risk factors, Tehran
 • Abdollah Vahedi*, Iman Dianat Pages 140-150
  Objectives
  The challenges that have been raised today, such as changes in population structure, diverse workforce, mass production, and automation of production, indicate the need to review production systems. Classical ergonomic solutions are no longer suitable for carrying heavy loads and repetitive activities. By supporting workers to reduce physical and mental stress, human-centered assistant applications (HCAAs) should solve this problem. The technical problems of the exoskeleton have been investigated in many scientific studies, but its effect on the human user has not been paid much attention to. So, this study reviews the studies that have examined industrial exoskeletons from the ergonomic point of view
  Methods
  Papers concerning exoskeleton in ergonomic studies are reviewed using Scopus and PubMed databases. The selected papers were published in the reviewed journals from 2014 to 2021. Books, conference papers, and reports are not included in this study. In the present study, only official scientific journals in English are reviewed, and the references obtained from the search are screened by the title and abstract. The full text of the papers is checked if the abstract does not contain enough information. Those papers that met the inclusion criteria are listed in this review.
  Results
  Studies on ergonomic industrial exoskeletons account for a small share of studies on industrial exoskeletons. From 2012 to the time of conducting this study, 96 studies were found on industrial exoskeletons, of which 10.41% design or evaluate industrial exoskeletons from an ergonomic point of view. This is very small compared to the studies on exoskeleton conducted since 2012 and only about 0.4% of the studies.
  Conclusion
  The reviewed studies emphasize the facilitation of the successful use of exoskeletons in occupational structures by considering at least three dimensions (physical requirements, task performance, and usability), all of which can contribute to determining the potential efficiency of exoskeletons in the work environment. Due to the potential of this technology, more studies should be conducted in the future to cover some of the identified challenges and compare the exoskeleton design methods under more diverse and more realistic situations.
  Keywords: Ergonomics, Industrial Exoskeleton, External Skeleton, Assistant Systems