فهرست مطالب

نشریه پژوهش سلامت
سال هفتم شماره 3 (پیاپی 27، بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/03/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • امین محمدی، سید عبدالرضا موسوی، فخرالدین داستاری، الهه قصری، روح الله یعقوبی* صفحات 176-185
  مقدمه

  سرطان ها سومین علت مرگ در ایران هستند. دراین بین سرطان پستان در بین سرطان های تشخیص داده شده در زنان رتبه اول را دارد. بنابراین هدف این مطالعه برآورد بهره وری ازدست رفته ناشی از مرگ زودرس به علت سرطان پستان در زنان ایرانی می باشد.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد و به صورت گذشته نگر انجام شد. تعداد سال های ازدست رفته به دلیل مرگ زودرس (YLL) به عنوان بهره وری ازدست رفته لحاظ شد. برای تبدیل YLL به واحدهای پولی ابتدا تولید ناخالص داخلی سرانه و دستمزد پولی برای سال های 1398-1379 برای هرسال استخراج گردید و سپس در تعداد YLL مربوط به همان سال ضرب شد. پیش بینی بهره وری ازدست رفته با استفاده از تابع رگرسیون خطی نرم افزار اکسل تا سال 1414 انجام شد.

  نتایج

  تعداد زنان فوت شده در 20 سال موردمطالعه 43,439 نفر بود که به طور میانگین 2172 نفر (607 ± انحراف معیار) به ازای هرسال فوت شده اند. میزان YLL در مدت 20 سال معادل 1,741,195 سال با میانگین 87,060 سال (انحراف معیار ±23736) بود. مجموع بهره وری ازدست رفته با روش تولید ناخالص داخلی سرانه (GDP) مبلغ 10,728,112,578 دلار و با روش دستمزد قانون کار 5،086،663،881 دلار بود.

  نتیجه گیری: 

  روند بروز و شیوع سرطان پستان در ایران افزایشی است و برنامه های سلامتی اجرا شده توسط وزارت بهداشت نتوانسته است نرخ رشد مرگ و میر ناشی از این بیماری را متوقف کند و یا کاهش دهد. عدم لحاظ بهره وری از دست رفته به علت مرگ زودرس در تصمیم گیری ها، موجب سیاست گذاری نامناسب در این زمینه شده است.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، بهره وری از دست رفته، سال های از دست رفته به علت مرگ زودرس، مرگ و میر زنان
 • آدریانا رادیس، خدیجه ابوالمعالی الحسینی* صفحات 186-197
  مقدمه

  بیماری سرطان تغییرات ناگهانی و ناخواسته را بر خانواده تحمیل می کند. گاه فرزندان جوان مراقبان این بیماران هستند و این تجربه می تواند موجب آسیب روانی و دگرگونی مسیر زندگی شود. هدف این پژوهش آگاهی از تجربه زیسته فرزندان از بیماری سرطان والدین بود.

  مواد و روش ها

  این پژوهش با رویکرد کیفی و روش پدیدار شناسی تفسیری انجام گرفت. نمونه متشکل از 8 نفر، با روش هدفمند متجانس انتخاب شدند. جهت تجزیه تحلیل داده ها از روش چهار مرحله چرخشی IPA اسمیت استفاده شد.

  نتایج

  از تجمیع 71 مضمون مرکزی در هر واحد معنایی، 12ساختار مکاشفه ای در قالب 4 مضمون کلی در قالب: (1) احساسات حاصل از تجربه، (2) عوامل بنیادین موثر بر تجربه، (3) عوامل حمایتی و (4) عوامل مرتبط با جهان پدیداری به دست آمد.

  نتیجه گیری

  این فرزندان در مراحل گوناگون با توجه به محرک های محیطی و میزان مسیولیت، احساسات مخرب و بعضا پایداری را تجربه کردند وتاثیرات عمیقی بر رویکرد این فرزندان در مواجهه احتمالی خویش با بیماری سرطان و عدم تکرار این تجربه برای فرزندانشان داشت. از انجا که میزان حمایت خانوادگی و اجتماعی تاثیر بسزایی در پذیرش رویداد و معنایابی داشت، جامعه نیازمند اطلاع رسانی واقع بینانه و ارایه خدمات حمایتی منسجم و تخصصی در حوزه پیش گیری و درمان آسیب های ناشی از فرزندان مراقبت کننده از والد مبتلا به سرطان است.

  کلیدواژگان: سرطان والدین، خانواده بیماران مبتلا به سرطان، تجربه زیسته
 • منصور بیرامی*، راضیه پاک صفحات 198-209
  مقدمه

  بهزیستی روانشناختی و شادکامی مولفه هایی را تشریح می کند که اشاره به سلامت روان یا عملکرد مثبت دارد. بنابراین، تعریف شادکامی صرفا به بهزیستی هیجانی محدود نمی شود؛ زیرا که عناصر دیگری نظیر عناصر شناختی در شادکامی دخیل می باشد. این مطالعه با هدف بررسی نقش مولفه های بهزیستی روانشناختی در پیش بینی شادکامی انجام شد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 98-1397 بود که 174 نفر به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از مقیاس بهزیستی روانشناسی ریف و مقیاس شادکامی آکسفورد (OHI) استفاده شد.

  نتایج

  در این مطالعه 119 نفر (4/68 درصد) زن و 55 نفر (6/31 درصد) مرد به عنوان نمونه حضور داشتند. میانگین و انحراف معیار سن آزمودنی ها به ترتیب 71/3 ± 00/22 سال بود. نتایج حاصل از ضرایب همبستگی نشان داد که بین مولفه های بهزیستی روانشناختی با شادکامی رابطه معنی داری وجود دارد (05/0>P). براساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی 7/19 درصد از واریانس شادکامی توسط مولفه های بهزیستی روانشناختی تبیین گردید. همچنین با توجه به ضرایب بتا و مقدار t، مولفه پذیرش خود، تسلط بر محیط و ارتباط مثبت با دیگران در سطح 05/0 P< معنادار بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج، دانشجویانی که از بهزیستی روانشناختی بیشتری برخورداند، به عبارتی به درجه ای از خودپذیری رسیده اند، تاحدودی قادر به کنترل استرس ها و فشارهای روانی هستند و مهارت لازم در برقراری روابط موثر با دیگران را کسب کرده اند، احساس رضایت درونی بیشتری از خود دارند و در نتیجه شادکامی بیشتری را تجربه خواهند کرد.

  کلیدواژگان: استقلال، بهزیستی روانشناختی، پذیرش خود، تسلط بر محیط، رشد فردی، شادکامی، دانشجویان
 • فاطمه مکی زاده*، مژگان روحانی مروستی صفحات 210-220
  مقدمه

  تحلیل هم واژگانی، روش مطمینی برای کشف روابط و آشکارسازی پیوندهای حوزه های علمی مختلف و مصورسازی ساختار فکری یک رشته علمی است. این پژوهش تلاش دارد با استفاده از فن هم واژگانی، ساختار فکری دانش در پژوهش های سلامت زنان را مورد مطالعه قرار دهد.

  مواد و روش ها: 

  روش پژوهش مطالعه حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی است که به تحلیل محتوای متون با رویکرد علم سنجی می پردازد. جامعه پژوهش شامل 5626 رکورد در حوزه سلامت زنان در وبگاه پابمد در بازه زمانی 2010-2019 است.

  نتایج

   یافته های پژوهش نشان داد که از نظر فراوانی توصیفگر بارداری و از نظر هم رخدادی، دو توصیفگر «بارداری و سلامت مادر» و «سلامت مادر و سلامت کودک» بیشترین فراوانی را در پژوهش های سلامت زنان داشته اند. یافته های مربوط به خوشه بندی سلسله مراتبی منجر به شکل گیری 10 خوشه در این حوزه گردید که خوشه «سلامت مادر و بارداری» از نظر راهبردی در بهترین وضعیت قرار دارد.

  نتیجه گیری:

   پژوهش حاضر نشان داد که تحلیل هم واژگانی و خوشه بندی، می تواند به درک ساختار روابط موضوعی در یک حوزه کمک کند. نتایج تحلیل نمودار راهبردی نشان داد که «خوشه های «رفتار سلامت»، «یایسگی (هورمون درمانی)»، «رفتارجنسی و ایدز»، «سلامت روان مادران» و «سیاست گذاری ارتقاء سلامت» جزو خوشه های در حال ظهور یا زوال می باشند. خوشه های «عوامل موثر در بروز بیماری های زنان»، «عوامل اقتصادی - اجتماعی و وضعیت سلامت»، «عوارض و مراقبت های دوران بارداری» و «خدمات بهداشتی» جزء خوشه های مرکزی بوده، لکن توسعه نیافته است. همچنین برخی موضوعات مرتبط و مهم با سلامت زنان مانند سلامت اجتماعی، سلامت معنوی، زنان شاغل، ناباروری و سقط جنین تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.

  کلیدواژگان: سلامت زنان، ساختار فکری، تحلیل هم واژگانی، علم سنجی
 • مریم رهام*، مهین جمشیدی ماکیانی، میترا رنجبر داویجانی، مریم نورزاده صفحات 221-230
  مقدمه

  فرضیه های زیادی در مورد ارتباط گروه های خونی با افزایش ابتلا به بیماری های عفونی مورد ارزیابی قرار گرفته است. از آنجایی که بررسی علل مستعد کننده ابتلا به کروناویروس در بیماریابی و مدیریت منابع مالی و انسانی بخصوص در زمان اوج پیک حایز اهمیت می باشد، ممکن است بررسی شیوع گروه های خونی مختلف در بیماران مبتلا به کوید-19 کمک کننده باشد.

  مواد و روش ها:

   در این مطالعه مقطعی، 400 بیمار کووید 19 با معیار تشخیصی PCR یا سی تی اسکن ریه از نظر گروه خونی مورد ارزیابی قرار گرفتند. بیماران همگی موارد بستری در بخش، اورژانس و ICU  بیمارستان در فاصله زمانی اول فروردین الی 30 تیر 1400 بودند. گروه خونی بیماران و ضمنا وضعیت نهایی بیماران استخراج و تحت آنالیز آماری قرار گرفت.  

  نتایج

  بیشترین فراوانی مربوط به گروه خونی A  با 34 % بود و پس از آن گروه خونی O با 33.5 % و  سپس گروه خونی B با 23.8 % و گروه خونی AB با 8.8 % قرار داشتند. اکثریت افراد (90.5 درصد) دارای Rh+ و باقی (9.5 درصد) آنان Rh- بودند. بر اساس نتایج آنالیز رگرسیون، گروه خونی A  نسبت به گروه خونی O مورتالیتی کمتری داشتند (0.18=P). اما بین مورتالیتی بیماران و گروه های خونی دیگر ارتباط معنادار یافت نشد.

  نتیجه گیری

  یافته این مطالعه شیوع بالاتر گروه خونی A در مبتلایان کویید-19 و مورتالیتی بیشتر در بیماران دارای گروه خونی o را نشان می دهد. چنانچه این نتایج در مطالعاتی با سطح وسیع تر هم به دست آید، می توان از گروه خونی به عنوان یک فاکتور پروگنوستیک در این بیماران استفاده کرد.

  کلیدواژگان: کووید-19، گروه خونی، مرگ و میر
 • مجتبی عباسیان* صفحات 231-241
  مقدمه

  بسیاری از مطالعات رابطه بین رشد اقتصادی، آلودگی محیط زیست و هزینه های سلامت را با ادغام متغیرهای مختلف بررسی کرده اند. با این حال، نقش فناوری اطلاعلات و ارتباطات و مصرف انرژی های تجدید پذیر بر هزینه های سلامت نادیده گرفته شده است. بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی رابطه کوتاه مدت و بلند مدت بین  هزینه های سلامت، آلودگی محیط زیست، رشد اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران است.

  مواد و روش ها:

  این مطالعه به صورت توصیفی - تحلیلی و کاربردی با استفاده از داده های سری زمانی مستخرج از بانک جهانی و مرکز آمار ایران طی سال های 1398-1360 انجام شد. در این مطالعه از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL)  برای ارزیابی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت ، آزمون های ریشه واحد و آزمایش های تشخیصی (CUSUM) و (CUSUMQ)  و رگرسیون همجمعی کانونی (CCR)، حداقل مربعات پویا (DOLS)، و حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) برای تایید اعتبار و قابلیت اطمینان نتایج حاصل از برآوردهای ADRL  در نرم افزار Eviews12 استفاده شد.

  نتایج

  نتایج برآورد به روش ARDL  نشان داد که در بلند مدت انتشار دی اکسیدکربن و رشد اقتصادی به ترتیب با ضریب 0.829 و 1.065 تاثیر مثبت بر هزینه های سلامت دارند. مصرف انرژی های تجدید پذیر با ضریب 0.0808- نقش منفی و معنی داری در کاهش هزینه های سلامت ایفا می کند. ضریب 0.0286-  به دست آمده برای متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح 95 درصد حکایت از کاهش هزینه های سلامت به موازات گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد. نتایج کوتاه مدت نیز نشان داد که COE با مقدار ضریب 0.193 تاثیر مثبتی بر HE دارد. علاوه بر این، EG نیز با ضریب 0.828 تاثیر مثبتی بر HE دارد. همچنین، ICT و REC  با ضرایب 0.199- و 0.080- تاثیر منفی بر HE دارند. CUSUM و CUSUMQ ثبات پارامترها را و رگرسیون های CCR، DOLS و FMOLS نتایج حاصل از روش ADRL را تایید نمودند.

  نتیجه گیری

  افزایش رشد اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربن تاثیرمثبت و مصرف انرژیهای تجدیدپذیر و فناوری اطلاعات تاثیر منفی کوتاه مدت و بلندمدت بر هزینه های سلامت داشتند. بنابراین سیاست حفظ پایداری و کاهش آلودگی های زیست محیطی و تمرکز در پروژه های انرژی های تجدیدپذیر و همچنین سرمایه گذاری در تجهیزات و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت کاهش هزینه های سلامت مفید خواهد بود.

  کلیدواژگان: هزینه های سلامت، انتشار دی اکسیدکربن، رشد اقتصادی، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، مصرف انرژی های تجدیدپذیر، روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی
 • مریم نجفی، مجید وحیدیان رضازاده*، امید محمددوست صفحات 242-251
  مقدمه

  ان-متیل دی آسپارتات از عوامل اصلی شکل پذیری سیناپسی است. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مصرف مکمل جنسینگ و تمرین هوازی بر ان- متیل دی آسپارتات دانش آموزان دختر غیر ورزشکار بود.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش نیمه تجربی، جامعه آماری، کلیه دانش آموزان دختر15 تا 18 ساله شهر زاهدان بودند که از بین آن ها 48 نفر به صورت داوطلبانه و هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در 4 گروه تمرین، تمرین+ مکمل، مکمل، کنترل تقسیم شدند. پروتکل تمرینی شامل 6 هفته دویدن در سالن ورزشی به مدت 25 تا 40 دقیقه و با شدت 60 تا 70 درصد ضربان قلب ذخیره بود. آزمودنی های گروه های مکمل جنسینگ را  500 میلی گرم در روز (250 میلی گرم صبح و 250 میلی گرم عصر) مصرف کردند. در مرحله پیش آزمون از ورید بازویی دست راست هر آزمودنی 5 سی سی خون گرفته شد. سپس 48 ساعت پس از پایان مداخله (6 هفته) در شرایطی مشابه با مرحله پیش آزمون، نمونه گیری از آزمودنی ها مجددا تکرار شد. سطح پلاسمایی NMDA به روش الایزا اندازه گیری شد. آنالیز داده ها از روش آماری تحلیل واریانس دوراهه، آزمون تعقیبی بونفرونی و آزمون t زوجی انجام شد و سطح معناداری 05/0> P در نظر گرفته شد.

  نتایج

  سطوح ان-متیل دی آسپارتات به طور معناداری بعد از 6 هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل جنسینگ در گروه تمرین+ مکمل نسبت به سایر گروه ها افزایش یافت. علاوه بر این سطوح ان-متیل دی آسپارتات نیز در همین گروه (تمرین+مکمل) نسبت به پیش آزمون پس از 6 هفته انجام تمرین و مصرف مکمل جنسینگ به طور معناداری افزایش نشان داد (0.001=P). همچنین شاخص ان-متیل دی آسپارتات در گروه های تمرین، مکمل+ تمرین و مکمل نسبت به مقادیر پایه افزایش داشت (0.001=P)، درحالی که تغییری در شاخص مذکور در گروه کنترل مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  تمرین هوازی و مصرف مکمل جنسینگ تاثیر قابل توجهی بر بهبود میزان ان-متیل دی آسپارتات در دختران غیر ورزشکار دارد.

  کلیدواژگان: مکمل جنسینگ، تمرین هوازی، ان متیل دی اسپارتات، دانش آموزان دختر
 • بهاره فخیمی بهروز، سمیه شمس، محمداسماعیل ابراهیمی* صفحات 252-264
  مقدمه

  زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس همواره با چالش های زیادی روبرو بوده اند و سلامت روان و سلامت جنسی آنان از دغدغه های مهم نظام سلامت است لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سلامت روان و تمایل جنسی زنان مبتلا به ام اس در دوران کرونا انجام شد.

  مواد و روش ها:

   روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را زنان مبتلا به ام اس شهرستان همدان در سال 99 تشکیل داد. روش نمونه گیری روش در دسترس بود که بر اساس آن 40 نفر به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفره آزمایش و کنترل جایگزین قرار گرفتند. سپس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر گروه آزمایش طی هشت جلسه 90 دقیقه ای اجرا شد ولی گروه کنترل مداخله دریافت نکرد. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه تمایلات جنسی هالبرت و آپت (1992) و سلامت روان گلدبرگ (1979) بود. به منظور تحلیل داده ها از تحلیل کوورایانس تک متغیره و چند متغیره استفاده شد.

  نتایح: 

  تحلیل نتایج نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث می شود میانگین تمایل جنسی زنان مبتلا به ام اس افزایش معناداری پیدا کند. همچنین میانگین اختلال عملکرد جسمانی، اضطراب و اختلال عملکرد اجتماعی نیز کاهش معناداری پیدا کرد. اما تاثیری بر افسردگی زنان مبتلا به ام-اس نداشت.

  نتیجه گیری:

   درمان پذیرش و تعهد می تواند نقش مهمی در ارتقا سطح سلامت روان، میل جنسی و نتیجتا کیفیت زندگی زنان مبتلا به ام-اس در شرایط سخت پاندمی کووید-19 ایفا نماید.

  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، کووید-19، سلامت روان، میل جنسی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
|
 • Amin Mohammadi, Seyed Abdolreza Mousavi, Fakhraddin Daastari, Elahe Ghasri, Rouhollah Yaghoubi* Pages 176-185
  Introduction

  Cancer is the third leading cause of death in Iran. Breast cancer, meanwhile, ranks first among diagnosed cancers in women. Therefore, the aim of this study was to estimate the lost productivity due to premature death due to breast cancer in Iranian women.

  Materials and Methods

  This is a descriptive-analytical study and was performed retrospectively. The number of years lost due to premature death (YLL) was included as lost productivity. To convert YLLs into monetary units, first GDP per capita and monetary wages for the years 1379-1399 for each year were extracted and then multiplied by the number of YLLs related to the same year. Lost productivity was predicted using the linear regression function of Excel software until 1414.

  Results

  The number of women who died in the 20 years under study was 43,439, with an average of 2172 deaths (607% deviation) per year. The YLL rate for 20 years was 1,741,195 years with an average of 87,060 years (standard deviation ± 23736). Total lost productivity was $ 10,728,112,578 per capita gross domestic product (GDP) and $ 5,086,663,881 under the labor law method.

  Conclusion

  The incidence and prevalence of breast cancer in Iran is increasing and health programs implemented by the Ministry of Health have not been able to stop or reduce the growth rate of mortality due to this disease. Lack of productivity lost due to premature death in decision-making has led to inadequate policy-making in this area. 

  Keywords: Breast Cancer, Productivity Lost, Years of Life Lost Due to Premature Death, Women Mortality
 • Adriana Radis, Khadijeh Abolmaali Alhosseini* Pages 186-197
  Introduction

  Cancer imposes sudden and unwanted changes on the family. Sometimes young children are caring for these patients and this experience can cause psychological damage and change the course of life. The aim of this study was to know the children's lived experience of parental cancer.

  Materials and Methods

  This research was conducted with a qualitative approach and interpretive phenomenological method. A sample of 8 people was selected by homogeneous targeted method. IPA Smith four-step rotation method was used to analyze the data.

  Results

  From the aggregation of 71 central themes in each semantic unit, 12 revelatory structures in the form of 4 general themes in the form of: (1) emotions from experience, (2) fundamental factors affecting experience, (3) supportive factors, (4) Factors related to the world of phenomena were obtained.

  Conclusion

  These children experienced destructive feelings and sometimes persistence at different stages according to environmental stimuli and the level of responsibility and had profound effects on the approach of these children in their possible exposure to cancer and non-repetition of this experience for their children. Since the level of family and social support had a significant impact on the acceptance of the event and its meaning, the community needs realistic information and the provision of coherent and specialized support services in the field of prevention and treatment of injuries caused by children caring for a parent with cancer.

  Keywords: Parental Cancer, Family of Cancer Patient, Lived Experience
 • Mansour Bayrami*, Razieh Pak Pages 198-209
  Introduction

  Psychological well-being and happiness describe the components that refer to mental health or positive functioning. Thus, the definition of happiness is not limited to emotional well-being; because other elements such as cognitive elements are involved in happiness. The aim of this study was to investigate the role of psychological well-being components in predicting happiness.  

  Materials and Methods

  This is a descriptive-analytical study. The statistical population included all undergraduate students of Tabriz University in the academic year 1397-98 that 174 people were selected by judgmental sampling. The Reef Psychology Welfare Scale and the Oxford Happiness Scale (OHI) were used to collect research data.

  Results

  In this study, 119 (68.4%) females and 55 (31.6%) males were present as a sample. The mean and standard deviation of the subjects were 22.00 71 3.71 years, respectively. The results of correlation coefficients showed that there is a significant relationship between the components of psychological well-being and happiness (P <0.05). Based on the results of hierarchical regression analysis, 19.7% of the variance of happiness was explained by the components of psychological well-being. Also, according to beta coefficients and t value, self-acceptance component, mastery of the environment and positive communication with others were significant at the level of P <0.05.

  Conclusion

  According to the results, students who have experienced more psychological well-being, in other words, have reached a degree of self-acceptance, are able to control stress and stressors to some extent, and have acquired the necessary skills to communicate effectively with others. They have more inner self and as a result they will experience more happiness.

  Keywords: Autonomy, Environmental Mastery, Happiness, Personal Growth, Psychological Well-Being, Self-Acceptance, Students
 • Fatemen Makkizadeh*, Mojgan Rohani Marvasti Pages 210-220
  Introduction

  Co-word analysis is a reliable method for discovering relationships and revealing the links between different scientific fields and illustrating the intellectual structure of a scientific discipline. This research aimed to study the intellectual structure of knowledge in women's health research using Co-word technique.

  Materials and Methods

  The research method of this study was descriptive-analytical which analyzed the content of texts with a scientometric approach. The research population includes 5626 records in the field of women's health on the PubMed website in the period 2010-2019.

  Results

  Findings showed that in terms of frequency of descriptors of pregnancy and in terms of co-occurrence, two descriptors "pregnancy and maternal health" and "maternal health and child health" had the highest frequency in women's health research. Findings related to hierarchical clustering led to the formation of 10 clusters in this area, of which the "maternal and pregnancy health" cluster is strategically in the best position.

  Conclusion

  The present study showed that co- word analysis and clustering can help to understand the structure of thematic relationships in a field. The results of strategic chart analysis showed that the clusters of "health behavior", "menopause (hormone therapy)", "sexual behavior and AIDS", "maternal mental health", "health promotion policy" are among the emerging or declining clusters. The clusters of "effective factors in the incidence of gynecological diseases", "socio-economic factors and health status", "complications and pregnancy care", "health services" are among the central clusters, but have not been developed. Some issues related to women's health such as social health, spiritual health, working women, infertility, and abortion have received less attention.

  Keywords: Women's Health, Intellectual Structure, Co-word Analysis, Scientometric
 • Maryam Roham*, Mahin Jamshidi Makiani, Mitra Ranjbar Davijani, Maryam Noorzadeh Pages 221-230
  Introduction

  Many hypotheses about the relationship between blood groups and the incidence of infectious diseases have been evaluated. Because investigating the predisposing causes of coronavirus is important in diagnosing and managing financial and human resources, especially during peak times, it may be helpful to investigate the prevalence of different blood types in patients with Quid-19.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, 400 patients with Covid 19 were evaluated for blood group by PCR or lung CT scan. The patients were all hospitalized in the ward, emergency department and ICU of the hospital between the March - July, 2021. Blood type of patients and final status of patients were extracted and subjected to statistical analysis.

  Results

  The highest frequency was related to blood group A with 34%, followed by blood group O with 33.5%, then blood group B with 23.8% and then AB with 8.8%. The majority of 90.5% had Rh + and 9.5% had Rh-. Based on the results of regression analysis, blood group A had less mortality than blood group O (P = 0.18). No significant relationship was found between patients' mortality and other blood groups.

  Conclusion

  The findings of this study show a higher prevalence of blood group A in patients with Quid-19 and higher mortality in patients with blood group o. If these results are obtained in larger studies, blood group can be used as a prognostic factor in these patients.

  Keywords: Covid 19, Blood Group, Mortality
 • Mojtaba Abbasian* Pages 231-241
  Introduction

  Many studies have examined the relationship between economic growth, environmental pollution, and health expenditures by combining different variables. However, the role of ICT and renewable energy consumption in health expenditures has been overlooked. Therefore, the purpose of this study is to investigate the dynamic links between health expenditures, environmental pollution, economic growth, information and communication technology and renewable energy consumption in Iran.

  Materials and Methods

  This descriptive-analytical and applied study was performed using time series data extracted from the World Bank and Iran Statistics Center from 1981 to 2019 for Iran. In this study, the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model to evaluate the long-term and short-term dynamic, unit root tests and diagnostic tests CUSUM and CUSUMQ and Canonical Co-Integrating Regression (CCR) Dynamic least squares (DOLS), and fully modified least squares (FMOLS) have been used to validate the results of ADRL estimates in Eviews12 software.

  Results

  The results of ARDL estimation method showed that in the long run, carbon dioxide emissions and economic growth have a positive effect on health expenditures with a coefficient of 0.829 and 1.065, respectively. Renewable energy consumption with coefficient -0.0808 was a significant negative role in reducing health expenditures. The coefficient of -0.286 obtained for the information and communication technology variable at the level of 95% indicates a reduction in health expenditures in parallel with the development of information and communication technology. Short-term results also showed that COE with a coefficient of 0.193 has a positive effect on HE. In addition, EG has a positive effect on HE with a coefficient of 0.828. Also, ICT and REC with coefficients of -0.199 and -0.080 have a negative effect on HE. CUSUM and CUSUM squares confirmed the stability of the parameters and CCR, DOLS and FMOLS regressions confirmed the results of ADRL model.

  Conclusion

  Increasing economic growth and carbon dioxide emissions had a positive effect and the consumption of renewable energy and information and communication technology had a short-term and long-term negative effect on health expenditures; Therefore, policies to maintain sustainability, reduce environmental pollution, focus on renewable energy projects, as well as invest in information and communication technology equipment and infrastructure will be beneficial.

  Keywords: Health Cost, Carbon dioxide Emissions, Economic Growth, Information, Communication Technology, Renewable Energy, Autoregressive Distributed Lag
 • Maryam Najafi, Majid Vahidian-Rezazadeh*, Omid Mohammaddoost Pages 242-251
  Introduction

  N-methyl D-aspartate (NMDA) is one of the leading causes of synaptic formability. This study aimed to investigate the effect of ginseng supplementation and aerobic exercise on NMDA levels in non-athlete female students.

  Materials and Methods

   In this quasi-experimental study, the statistical population included all female students aged 15 to 18 years in Zahedan. Among the eligible individuals, 48 were selected voluntarily and purposefully and were randomly divided into four groups: "Exercise," "Exercise + Supplement," "Supplement," and "Control." The training protocol included six weeks of running in the gym for 25 to 40 minutes. Exercise intensity was 60 to 70% of the reserve heart rate. Subjects in the supplement groups received 500 mg of ginseng daily (250 mg in the morning and 250 mg in the afternoon). In the pre-test stage, five ccs of blood were taken from the right arm vein of each subject. Then, 48 hours after the end of the intervention (end of the sixth week), sampling of the participants was repeated in conditions similar to the pre-test stage. ELISA measured plasma NMDA levels. Data were analyzed by two-way analysis of variance, Bonferroni post hoc test, and paired t-test, and the significance level of P<0.05 was considered.

  Results

   N-methyl D-aspartate levels increased significantly after six weeks of aerobic exercise and ginseng supplementation in the exercise + supplement group compared to the other groups. In addition, the levels of NMDA in the same group (Exercise + Supplement) showed a significant increase compared to the pre-test after six weeks of exercise and ginseng supplementation (p=0.001). Also, the N-methyl D-aspartate index increased in the exercise, Exercise+Supplement, and supplement groups compared to baseline values (p=0.001). In contrast, no change in this index was observed in the control group.

  Conclusion

   Aerobic exercise and ginseng supplementation significantly improve N-methyl D-aspartate level in non-athlete girls.

  Keywords: Aerobic Exercise, Female Students, Ginseng, N-Methyl D-aspartate
 • Bahareh Fakhimi-Behrouz, Somayeh Shams, MohammadIsmail Ebrahimi* Pages 252-264
  Introduction

  Women with multiple sclerosis have always faced many challenges, and their mental and sexual health are important concerns for health systems. So the present study aims to determine the effect of treatment based on acceptance and commitment on the mental health and sexual desire of women with MS during Covid-19 pandemic.

  Materials and Methods

  The method of the current research was semi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of the research was made up of women suffering from MS in Hamadan city in 2019. The sampling method was the available method, based on which 40 people were randomly placed in two groups of 20 people, experimental and control. Then the treatment based on acceptance and commitment was implemented on the experimental group during eight 90-minute sessions, but the control group did not receive the intervention. The research tools included two questionnaires of sexuality by Halbert and Apt (1992) and mental health by Goldberg (1979). In order to analyze the data, univariate and multivariate covariance analysis was used.

  Results

  The analysis of the results showed that the treatment based on acceptance and commitment causes a significant increase in the average sexual desire of women with MS. Also, the average physical dysfunction, anxiety and social dysfunction also decreased significantly. But it had no effect on the depression of women with MS.

  Conclusion

  Acceptance and commitment therapy can play an important role in improving the level of mental health, sexual desire and, as a result, the quality of life of women with MS in the difficult conditions of the Covid-19 pandemic.

  Keywords: Multiple Sclerosis, Covid-19, Mental Health, Sexual Desire, Acceptance, Commitment Therapy