فهرست مطالب

نشریه مدیریت اطلاعات
سال هفتم شماره 2 (پیاپی 13، پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/12/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • فاطمه خوشنود، نجلا حریری*، فهیمه باب الحوائجی، محمد حسن زاده صفحات 1-23

  هدف از پژوهش حاضر، ارایه الگوی مفهومی طراحی مرکز دانش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر با دو روش دلفی و پیمایشی تحلیلی انجام گرفت. ابزار استفاده شده، پرسش‏نامه محقق ساخته برای روش دلفی و پیمایشی تحلیلی و جامعه آماری مورد مطالعه در بخش دلفی، 15 نفر از خبرگان در حوزه های بانکداری، اقتصاد، نرم افزار و شبکه در خصوص مرکز دانش و 270 نفر از مدیران و کارشناسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخش پیمایشی تحلیلی بودند. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری در بخش توصیفی، از آمار توصیفی و برای آمار استنباطی، از روش معادلات ساختاری و مدل سازی حداقل مربعات جزیی (PLS-SEM) استفاده شد. مولفه های موثر در ایجاد مرکز دانش در بانک مرکزی نشان می دهد که به ترتیب اولویت مولفه های ممیزی دانش با میانگین 85/6، استانداردهای سازمان دهی با میانگین 00/6، منابع انسانی با میانگین 74/5، منابع دانشی با میانگین 66/5، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری با میانگین 35/5، امنیت با میانگین 30/4، برنامه راهبردی با میانگین 26/4، تعامل و ارتباطات با میانگین 89/3 و زیرساخت های شبکه با میانگین 96/2 بیشترین تاثیر را دارند. آنچه از دیدگاه متخصصان اعضای پانل، متخصصان و کارشناسان بانک مرکزی دارای اهمیت بوده و اولویت های اولیه را در بر می گیرد، ممیزی دانش و محتوا، سازمان دهی و منابع انسانی هستند. مهم ترین عامل از دیدگاه متخصصان، وجود ممیزی دانش در سازمان بانک مرکزی است. این، به معنای ترسیم نقشه دانش در این سازمان و مکان یابی دانش آشکار و پنهان در سازمان و تعریف ماموریت ها، اهداف و کاربران و نیازسنجی دانشی مدیران و کارکنان و کاربران داخل سازمان و خارج سازمان و... است.

  کلیدواژگان: مرکز دانش، مدیریت دانش، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • زهرا مریدی، سید علیرضا موسوی*، عباس طلوعی اشلقی، رویا سلطانی صفحات 24-48
  توافق سطح خدمات، تعهدی بین ارایه دهنده خدمات و مشتری است که در آن بر جنبه های خاصی از خدمات، کیفیت، در دسترس بودن و مسیولیت ها بین ارایه دهنده خدمات و کاربر خدمت توافق می شود. قرارداد هوشمند یک پروتکل معامله کامپیوتری است که شرایط قرارداد را اجرا می‏کند. هدف این پژوهش، طراحی مدل هوشمندسازی سطح خدمات توافق شده مبتنی بر بلاکچین با استفاده از نظریه داده بنیاد است. این پژوهش بر اساس نظریه داده بنیاد و با رویکرد کیفی کمی انجام شد. روش جمع آوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه عمیق بوده و متون مصاحبه در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. روش نمونه گیری از نوع گلوله برفی است که در مجموع با انجام 13 مصاحبه با خبرگان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اشباع حاصل شد. در بخش کمی جامعه آماری شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تعیین شد و به استناد روش مدل معادلات ساختاری حجم نمونه 160 نفر انتخاب شدند. برای اعتبارسنجی کمی مدل، از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. در بخش کیفی تعیین عوامل علی، زمینه ای، راهبرد، مداخله گر و پیامدهای حاصل از طراحی مدل توافق سطح خدمات انجام شد و در بخش کمی نیز، میزان تاثیر شرایط علی بر پدیده اصلی برابر با 618/0، میزان تاثیر پدیده اصلی بر راهبرد برابر با 589/0، میزان تاثیر شرایط زمینه ای بر راهبرد برابر با 543/0، میزان تاثیر شرایط مداخله گر بر راهبرد برابر با 413/0 و میزان تاثیر راهبرد بر پیامد برابر با 676/0 محاسبه شد. در بخش کیفی، پژوهش به طراحی مدل هوشمندسازی سطح خدمات توافق شده مبتنی بر بلاکچین با استفاده از نظریه داده بنیاد منتج شد و در بخش کمی نیز معناداری و ضریب استاندارد اجزای مدل تایید شدند.
  کلیدواژگان: توافق سطح خدمات، قرارداد هوشمند، بلاکچین، نظریه داده بنیاد
 • ساجده مختاری حسن آباد، سعید شوال پور*، مهرداد حسینی شکیب صفحات 49-74
  اهمیت کسب وکارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در توسعه اقتصادی، اجتماعی و کارآفرینی و همچنین کاربرد و نقش زیربنایی خدمات و محصولات آنها در توسعه سایر صنایع، موجب استقبال و حمایت از آنها شده است. از سوی دیگر، درصد شکست آنها بسیار زیاد است و پیش بینی موفقیت آتی آنها توسط حامیان و سرمایه‎گذاران را دشوار می‎کند. از این رو، هدف این مقاله با توجه به شرایط متمایز و میزان افزایش تحولات فناورانه صنعت فاوا در مقایسه با سایر بخش ها و سهم بزرگ آن از تولید ناخالص داخلی، شناسایی مجموعه عوامل بومی شکست کسب وکارهای نوپای فاوا توسط مصاحبه با خبرگان و فعالان این حوزه است. مقاله حاضر، یک پژوهش کاربردی، کیفی و کمی و مبتنی بر رویکرد استقرایی است که عوامل شکست با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و به کمک نرم افزار مکس کیودا احصا شده و با استفاده از روش بهترین بدترین فازی با استفاده از نرم افزارهای اکسل و لینگو رتبه‎بندی شد. مضامین پایه مستخرج از متن مصاحبه ها در قالب چهارده مضمون سازمان دهنده و سه مضمون فراگیر عوامل داخلی شرکت نوپا، عوامل محیط نزدیک و عوامل محیط دور طبقه بندی شدند. بر اساس نتایج پژوهش، به ترتیب، عوامل داخلی کسب وکار، محیط نزدیک و محیط دور، بر شکست کسب وکارهای نوپای فاوا بیشترین تاثیر را دارند. تیم کارآفرین و دولت نیز از عوامل مهم داخلی و خارجی شکست کسب وکارهای نوپا شناخته شدند. از دید تمام خبرگان، تیم کارآفرین دارای تخصص های مکمل و توانمندی‎های مختلف می‎تواند بر تمام مشکلات مسیر توسعه کسب‎وکار غلبه کند. از نظر آنها دولت می بایست به ایفای صحیح نقش حاکمیتی اعم از تنظیم گری و وضع قوانین جدید در این حوزه بپردازد.
  کلیدواژگان: شکست کسب‎وکارهای نوپا، تیم کارآفرین، دولت، زیرساخت‎های نوآوری
 • فاطمه مالکی طبس، نورمحمد یعقوبی*، مهری رجائی صفحات 75-98
  درک و تاثیرگذاری متغیرهای موثر بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک از اهمیت حیاتی برخوردار است. زیرا، پذیرش دولت الکترونیک توسط شهروندان، برای جامعه مزایای متعددی از جمله شفاف سازی و پاسخ‎گویی به ارمغان خواهد آورد و زمینه ارایه توزیع خدمات دولتی را به‎طور مستقیم و شبانه روزی در تمام روزهای هفته فراهم خواهد کرد. در این راستا، در پژوهش حاضر تاثیر سواد دیجیتالی بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک با نقش تعدیلگری زیرساخت فناوری اطلاعات بررسی شده است. پژوهش حاضر از شاخه مطالعات میدانی و از نوع پژوهش‎های توصیفی به شمار می آید. همچنین، از لحاظ هدف، کاربردی و ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع هم بستگی است. نتایج پژوهش نشان داد که سواد دیجیتالی بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک به میزان 43 درصد تاثیری مثبت و معنادار دارد و در این رابطه، زیرساخت فناوری اطلاعات با نقش تعدیلگری مثبت، به مقدار 40 درصد تاثیر می‏گذارد. همچنین، در فرضیه‎های فرعی، تاثیر شایستگی دیجیتالی، کاربری دیجیتالی و انتقال دیجیتالی بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک مثبت و معنادار است.
  کلیدواژگان: دولت الکترونیک، سواد دیجیتالی، فناوری اطلاعات، شهر زاهدان
 • فریبرز درودی*، طاهره فیروزآبادی صفحات 99-114
  پژوهش حاضر با هدف بررسی سیاست گذاری اطلاعاتی کتابخانه های عمومی در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در فرایند جهانی‏شدن اجرا شده است. روش پژوهش، پیمایشی تحلیلی و ابزار آن پرسش‎نامه محقق ساخته است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرمان و آشنا به فعالیت کتابخانه به تعداد 3862 نفر است که از بین آنها به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و بر اساس فرمول کوکران 350 نفر برای حجم نمونه انتخاب شد. بر اساس یافته ها، کتابخانه های عمومی برای سیاست گذاری در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، به تنظیم برنامه های خود متناسب با راهبردهای جهانی شدن نیاز دارند. انجام کارهای تخصصی در تقویت توانایی هم گامی با جهانی شدن نقش مهمی دارد. کارهایی مانند برگزاری کارگاه های تخصصی، تقویت باورهای فرهنگی، استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، استفاده از پایگاه های اطلاعاتی، سازمان دهی اطلاعات تخصصی، تقویت پایه های دموکراسی، تعامل با رسانه ها، مشارکت شهروندان، تعامل با جامعه و خانواده، آشنایی بهتر با شبکه های اجتماعی، مسایل زیست محیطی، برنامه های فرهنگی، گسترش همکاری های اجتماعی، تولید کتاب شناسی های موضوعی، فهرستگان های منطقه ای، تفاهم نامه های حق مولف، استفاده از ابزارهای فناوری هوشمند و آموزش کتابداران و متخصصان علم، در برنامه های جهانی شدن کتابخانه های عمومی  نقش مهمی دارد. نتایج پژوهش نشان داد که جهانی شدن پدیده ای چندبعدی است و ابعاد متعددی از زندگی بشر را تحت‏ تاثیر خود قرار می دهد. جنبه های متعدد جهانی شدن ، در یک دیدگاه کلان بر سه ب‍عد اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی مبتنی است. در این پژوهش مشخص شد که تمامی ابعاد جهانی شدن از حد متوسط بالاتر هستند. از این رو، کتابخانه ها شرایط مناسبی برای هماهنگی با فرایند جهانی شدن دارند.
  کلیدواژگان: ابعاد اقتصادی، ابعاد سیاسی، ابعاد فرهنگی، سیاست گذاری اطلاعاتی، جهانی شدن، کتابخانه های عمومی
 • صفر بیگ زاده* صفحات 115-139

  بدرفتاری علمی، در فضای پژوهش کشور مشکلی حاد شمرده می شود که گونه های مختلفی مانند سرقت علمی و سایه نویسی دارد. در سال های اخیر، سایه نویسی در ایران گسترش چشمگیری یافته و اشخاص متعدد در گروه های مختلف، از دانشگاهیان تا روحانیان، به آن متهم شده اند. همین موضوع، زمینه نگرانی نهادهای دانشگاهی و علمی در ایران شده و به رغم وجود برخی قوانین مرتبط با مالکیت فکری، همچون قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، قانون‎گذاران ایران را به تصویب قانون پیشگیری و مقابله با تقلب علمی در تهیه متون دانشگاهی واداشته است. اما آیا به واقع سایه نویسی، مشکل دانشگاهی است و آیا مقررات ملی در ایران، از جمله قانون پیش‎گفته، می تواند با سایه نویسی مقابله و از بروز آن پیشگیری کند یا دست کم مانع رشد آن شود؟ در پژوهش حاضر، با رجوع به اسناد کتابخانه ای و قانونی، ادبیات موضوع در حد امکان بررسی شد. آنگاه با توجه به موازین مالکیت فکری و مقررات معتبر کنونی در ایران، بر پایه روش تحلیلی توصیفی، ضمن ارایه تعریف حقوقی از سایه نویسی، جنبه های مختلف این بدرفتاری پژوهشی تبیین شده و به پرسش های مطرح شده در این خصوص، پاسخی حقوقی داده شد. بررسی انجام شده نشان داد که برخلاف مفاد تبصره 5 قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی (مصوب 1396)، اقدام هایی همچون ویراستاری، همکاری پژوهشی یا ترجمه که در این قانون، به عنوان استثناهای سایه نویسی و بدرفتاری علمی تلقی شده است، نیز مصداق سایه نویسی دارد، به همین دلیل، این قانون در عمل، قادر نیست که از بروز سایه نویسی جلوگیری کند. همچنین، تفاوت بدرفتاری علمی در قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان (1348) با آنچه در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی (مصوب 1396) وجود دارد، از دیدگاه حقوقی تبیین شد. در پایان مقاله نیز با توجه به یافته های بررسی، پیشنهادهایی برای پیشگیری و مقابله با سایه نویسی ارایه شد.

  کلیدواژگان: ایران، بدرفتاری دانشگاهی، پژوهش دانشگاهی، حقوق مالکیت فکری، سایه نویسی، قوانین و مقررات
 • اکرم قنائی، محمدرضا ثنائی*، جواد محرابی صفحات 140-163
  امنیت فرایندهای کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات با توجه به محرک های موجود در محیط اینترنت اشیا به راه‏کارهای هوشمندانه برای پیشبرد اهداف و جلوگیری از آسیب پذیری ها نیاز دارد. برای تامین امنیت و به حداکثر رساندن سطوح امنیتی، به مدیریت مناسب نیاز است تا بتوان مسیرهای پیچیده را حذف کرد، عملکرد را بهبود بخشید، ساختار فرایندهای کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات را بهینه و در نهایت، اهداف را در دسترس کرد. پژوهش حاضر بر اساس تجزیه‏وتحلیل دقیق روابط، مدل های دستی و سیستماتیک با بررسی امنیت دستاوردهای پژوهشی در سه دسته آزاد، دانشگاهی و سازمانی ارایه می شود. احتمال رخداد حملات در فرایندها در چهار ناحیه و سه ماژول عمومی، اختصاصی، انتشار با تحلیل سناریوهای امنیتی و با سطوح حداکثری در مدل شبیه سازی لحاظ می شوند. سطوح حداکثری در مطالعه موردی، ماژول امنیتی اختصاصی در دسته آزاد 10، دسته دانشگاهی 23، دسته سازمانی 14 و در ماژول امنیتی انتشار، 24 سطح برای ژورنال و 8 سطح برای کنفرانس در نظر گرفته می شوند. در تعیین احتمال رخداد حملات، احتمالاتی که می توان از آنها چشم پوشی کرد و به صفر نزدیک هستند، حذف می شوند. بقیه موارد به انضمام معادلات، پارامترها، سطوح و جریان ها در مدل کلی لحاظ می شوند. در ادامه، بر پایه اطلاعات موجود، مدل شبیه سازی ارایه می شود، آزمایش های تغییر پارامتر و کالیبراسیون انجام شده و بهترین مقادیر ممکن متناسب با داده ها نیز مشخص می شوند. این پژوهش با ارایه مدل های دستی و سیستماتیک سعی در ایجاد امنیت با تخمین تاثیر حالات حدی در فرایندها به ‎وسیله شبیه‏سازی دارد. همچنین بهینه‎سازی تغییرات احتمالی برای مدیریت تغییر را فراهم آورده (آزمایش تغییر پارامتر و کالیبراسیون) و مدیران را به اخذ تصمیم‏های بدون القای ریسک، هزینه و زمان با توجه به سناریوهای موجود قادر می کند.
  کلیدواژگان: IoT، ITIL، امنیت فرایندها، چارچوب، شبیه‏سازی
 • مهشید التماسی*، معصومه التماسی صفحات 164-181
  هدف این پژوهش، بررسی میزان اثرگذاری استفاده از فناوری واقعیت افزوده در وب‏سایت کتابخانه دانشگاهی بر بهبود سیوی سایت کتابخانه است. این پژوهش، در زمره پژوهش های کاربردی توسعه ای قرار می گیرد. برای پاسخ به پرسش نخست پژوهش، از روش مطالعات کتابخانه ای و تحلیل محتوای کمی استفاده شد. برای پاسخ به پرسش دوم، از روش پیمایشی و پرسش نامه و برای پاسخ به پرسش سوم، از پیمایش تجربی، پیش آزمون و پس آزمون بهره برده شد. ابتدا 12 مولفه به عنوان مولفه های اصلی سیوی سایت‎های کتابخانه ای، از مطالعه متون استخراج شد. در مرحله دوم، 7 مولفه اصلی تاثیرپذیر، از محتوای واقعیت افزوده تعیین شد و برای آزمودن میزان تاثیر محتوای واقعیت افزوده بر سیو، کتابخانه ای انتخاب شد. نتیجه استفاده از واقعیت افزوده بر رویت‎پذیری آن، نشان داد که رتبه سایت کتابخانه منتخب، در بازیابی گوگل در مدت یک ماه، به طور متوسط (بدون تبلیغ و اطلاع رسانی های عمده) 60 درصد بهبود داشته است که می تواند بر اساس دو مولفه تعداد بازدیدکنندگان با افزایش تقریبی 98 درصد و مدت زمان حضور کاربران در سایت با افزایش تقریبی 120 درصد توجیه شود. آزمایش استقرار محتوای مبتنی بر واقعیت افزوده نیز در وب‏سایت کتابخانه نشان داد که رتبه گوگل سایت کتابخانه به میزان 60 درصد بهبود پیدا کرده است.
  کلیدواژگان: سئو، واقعیت افزوده، وب سایت کتابخانه، کتابخانه دانشگاهی، رتبه‎بندی گوگل
 • یاسر گلدوست*، کامران فیضی، سعید صادقی دروازه، محمدرضا کاهن صفحات 182-205

  با وجود پژوهش های انجام شده در خصوص ارزیابی نقش قابلیت های سیستم اطلاعاتی بر عملکرد سازمان، سازوکار این تاثیرگذاری، به ویژه در بستر سازمان های پروژه محور، همچنان مغفول مانده است. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش قابلیت های سیستم اطلاعاتی در حصول عملکرد سازمانی با ارزیابی نقش میانجی عملکرد فرایند کسب وکار و عملکرد تصمیم گیری در سازمان های پروژه‎محور است. جامعه هدف پژوهش حاضر، کلیه شرکت های تامین کننده قطعات خودرو است و پرسش‎نامه پژوهش، بر پایه نمونه گیری انجام ‎شده میان 108 نفر از مدیران شرکت های نام‎برده توزیع شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزیی آزمون شدند. نتایج نشان دادند که قابلیت های سیستم اطلاعاتی بر عملکرد تصمیم گیری، تاثیر مثبت و معناداری داشتند و عملکرد تصمیم گیری نیز به‎طور مثبت و معناداری بر عملکرد فرایند کسب وکار تاثیرگذار بود. همچنین تحلیل‏ها بیانگر آن بود که عملکرد تصمیم گیری در رابطه میان قابلیت های سیستم اطلاعاتی و عملکرد فرایند کسب‎وکار و نیز در رابطه قابلیت های بیان‎شده و عملکرد سازمان نقشی میانجی داشت و در نهایت، یافته ها موید نقش میانجی عملکرد تصمیم گیری و عملکرد فرایند کسب‎وکار در رابطه میان قابلیت های سیستم اطلاعاتی و عملکرد سازمان بود.

  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات، عملکرد سازمانی، مدل سازی معادلات ساختاری، سازمان پروژه‎محور
 • فرهاد شیرانی*، نسا رضایی، محمدهادی شیرانی صفحات 206-228

  شناسایی وضعیت موجود پشتیبانی فنی از کاربرانی که از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)، سامانه ملی ثبت پایان نامه، رساله و پیشنهاده (ثبت)، سامانه پیشینه پژوهش و سامانه همانندجو پژوهشگاه علوم و فناری اطلاعات ایران (ایرانداک) استفاده می کنند، به منظور ارایه راه‏کارهایی برای بهبود آن از نیازهای اساسی ایرانداک برای حفظ کاربران از راه ارایه خدمات پشتیبانی فنی هم سطح سازمان های پیش رو در حوزه فناوری اطلاعات در کشور است. این چهار سامانه ، از سامانه های پرکاربرد و مهم ایرانداک در ارایه خدمت به جامعه علمی و به‎ویژه جامعه دانشگاهی کشور هستند و کاربران بسیاری از خدمات این سامانه ها استفاده می کنند. اطلاعات موجود نشان می دهد که ایرانداک برای ارایه خدمات پشتیبانی فنی به کاربران این سامانه ها، به به کارگیری روش های کارآمدتری نیاز دارد. این پژوهش، با بررسی و مستند سازی روش های موجود پشتیبانی کاربران، راه‏کارهایی برای بهبود خدمات پشتیبانی ارایه کرده است.

  کلیدواژگان: ارتباط با مشتری، پشتیبانی فنی، رضایت کاربران، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، پشتیبانی کاربران
 • سمیه لبافی*، یوسف خجیر، مصطفی صباغی، هادی مقدم زاده صفحات 229-247

  «ماهیگیری ورزشی»، تفریحی پرسود است که ایران به لحاظ اقلیمی برای انجام آن، کشوری مستعد محسوب می شود؛ اما پراکندگی و بی انسجامی جامعه ماهیگیری ورزشی کشور، از یک سو، به  جدا افتادن کنشگران این حوزه از همتایان خود در بسیاری از نقاط جهان منجر شده و از سوی دیگر، به بهره برداری های غیرمسیولانه ای انجامیده که بوم سازگان های آبی کشور را با خطر مواجه کرده است. با راه اندازی یک «پلتفرم»، می توان همه ذی نفعان ماهیگیری ورزشی ایران را گرد هم آورد و ضمن فراهم آوری اطلاعات لازم برای مدیریت بهینه این حوزه، ارتقای دانش و مهارت ماهیگیران، حفظ منابع طبیعی و رونق کسب وکارهای مرتبط را سبب شد. بر همین اساس، هدف این پژوهش، شناسایی اجزای مدل کسب وکار «پلتفرم ماهیگیری ورزشی ایران» بوده است. این پژوهش به روش «دلفی» انجام شده است. ایده اولیه درباره مصادیق اجزای نه گانه بوم کسب وکار اوستروالدر، با بررسی چهار پلتفرم ماهیگیری ورزشی بین المللی کسب شد. سپس، نظر و توافق خبرگان که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، در سه دور دلفی با استفاده از ابزار پرسش نامه جمع آوری شد. از مجموع 105 گویه، 18 گویه در دور دوم دلفی و 15 گویه در دور سوم به حد نصاب لازم نرسید و حذف شد. 72 گویه باقی ماند که بر اساس آن، بوم مدل کسب وکار پلتفرم، با 11 «بخش مشتری»، 29 «ارزش پیشنهادی»، 3 «کانال»، 11 «جریان درآمدی»، 3 شیوه «ارتباط با مشتری»، 2 «منبع کلیدی»، 2 «فعالیت کلیدی»، 3 «مشارکت کلیدی» و 4 بخش برای «ساختار هزینه» ارایه شد. بیشترین توافق خبرگان با درآمدزایی پلتفرم از راه «تبلیغات» و کمترین توافق برای حضور «نهادهای قانونی و ناظر» در پلتفرم و بهره مندی از مزایای آن را می توان یافته مهم این پژوهش دانست که با توجه به نقش مهم «اعتماد مشتریان» به پلتفرم، می تواند موفقیت و شکست یک پلتفرم را به همراه داشته باشد. این یافته به اکثر کسب وکارهای پلتفرمی در ایران، به ویژه بازارگاه ها تعمیم پذیر است.

  کلیدواژگان: پلتفرم، اکوسیستم، مدل کسب وکار، ماهیگیری ورزشی
|
 • Fatemeh Khoshnood, Najla Hariri *, Fahimeh Babolhavaeji, Mohammad Hasanzadeh . Pages 1-23

  The purpose of this study is to provide a conceptual model for designing the knowledge center of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran. The present study was conducted by two Delphi methods, analytical survey. The instrument used was a researcher-made questionnaire for Delphi method and analytical survey and the statistical population studied in the Delphi section of 15 experts in the fields of banking, economics, software and network regarding the knowledge center, 270 managers and experts of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran. They were analytical in the survey section. Descriptive statistics was used to analyze the statistical data in the descriptive section and structural equations and partial least squares (PLS-SEM) were used for inferential statistics. Regarding the effective components in establishing a knowledge center in the central bank, it shows that the priority of knowledge audit components with an average of 6.85, organizational standards with an average of 6.00, human resources with an average of 5.74, knowledge resources with an average of 5.66, hardware and software facilities with an average of 5.35, Security with an average of 4.30, strategic plan with an average of 4.26, interaction and communication with an average of 3.89 and network infrastructure with an average of 2.96 have the most impact. The results showed that what is important from the perspective of panel members and experts and experts of the Central Bank and include the primary priorities is the audit of knowledge and content, organization and human resources. The most important factor from the experts' point of view is the existence of knowledge audit in the central bank organization. This means drawing a knowledge map in this organization and locating overt and covert knowledge in the organization and defining missions, goals and users and assessing the knowledge needs of managers, employees and users inside and outside the organization and ... .

  Keywords: Knowledge Center, Knowledge Management, Central Bank of the Islamic Republic of Iran
 • Zahra Moridi, Seyyed Alireza Mousavi *, Abbas Toloie Eshlaghi, Roya Soltani Pages 24-48
  Service level agreement is an obligation between the service provider and the customer in which specific aspects of service, quality, availability and responsibilities are agreed between the service provider and the service user. A smart contract is a computer transaction protocol that enforces the terms of a contract. The purpose of this study is to design a model of blockchain-based agreed service level intelligence using data foundation theory. This research was conducted based on the data theory of the Cholera Foundation with a qualitative-quantitative approach. The method of data collection in the qualitative section is in-depth interview and the interview texts were analyzed in three stages of open, axial and selective coding. Atlas software was used to analyze the data. The sampling method is snowball. 13 interviews were conducted with experts in the field of information and communication saturation technology. In the quantitative part of the statistical population, knowledge-based companies active in the field of information and communication technology were determined and based on the structural equation model method, a sample size of 160 people was selected. For quantitative validation of the model, structural equation modeling method was used. In the qualitative section, determining causal, context, strategy, intervention and consequences of designing the service level agreement model was performed and in the quantitative part, the effect of causal conditions on the main phenomenon was 0.618, the effect of the main phenomenon on the strategy was equal to 0.589 0. The effect of underlying conditions on strategy was 0.543, the effect of interventional conditions on strategy was equal to 0.413 and the effect of strategy on outcome was calculated equal to 0.676. In the qualitative part, the resulting research was based on the design of a new model of service level agreement based on data theory and in the quantitative part, the standard coefficient of the components of the model was confirmed.
  Keywords: Service Level Agreement, Smart Contract, Blockchain, Grounded theory
 • Sajedeh Mokhtari Hasan Abad, Saeed Shavvalpour *, Mehrdad Hosseini Shakib Pages 49-74
  The importance of information and communication technology (ICT) start-ups in economic, social and entrepreneurial development, as well as their extensive uses in various industries and sectors, has led to their welcome and support. On the other hand, their failure rate is very high and makes it difficult for supporters and funders to predict their future success. Therefore, considering the distinct conditions and high rate of technological developments of the ICT industry compared to other sectors and its high share of GDP, the purpose of this study, is to identify the local failure factors of ICT start-ups by interviewing experts and practitioners.This article is an applied, qualitative and quantitative research based on inductive approach which extracted failure factors using qualitative thematic analysis with MAXQDA software and then, these factors were ranked by using the fuzzy best-worst method through Excel and Lingo softwares.The basic themes extracted from the text of the interviews were classified into fourteen organizing themes and three global themes: internal factors of the start-up, near environmental factors and distant environmental factors. The results showed that the start-up internal factors, close and distant environment have the greatest impact on the failure of ICT start-up, respectively. The entrepreneurial team and the government were also recognized as the most important internal and external factors for the start-ups failure. From the point of view of all experts, an entrepreneurial team with complementary specialties and different capabilities can overcome all the challenges of the business development path. In their view, the government should play proper governance role, including regulation and enacting new laws in this area.
  Keywords: Start-ups’ Failure, Entrepreneurial team, Government, Innovation Infrastructures
 • Fatemeh Maleki Tabas, Nour Mohammad Yaghoubi *, Mehri Rajaei Pages 75-98
  Understanding and influencing the variables affecting the acceptance of e-government services is crucial because the acceptance of e-government by citizens will bring many benefits to society, including transparency and accountability, and provide the basis for the distribution of government services directly and around the clock. Will provide on all days of the week. In this regard, the present study investigated the effect of digital literacy on the acceptance of e-government services with the moderating role of information technology infrastructure. The research is applied in terms of purpose and in terms of data collection, it is a descriptive research and in the field of field studies. In terms of the relationship between research variables is of correlation type. The results showed that digital literacy has a positive and significant effect on the acceptance of e-government services by 43% and in this regard the IT infrastructure has a positive moderating role to the extent 40% has it. Also, in the sub-hypotheses, the effect of digital competence, digital usage and digital transmission on the acceptance of e-government services is positive and significant.
  Keywords: Eiectronic government, Digital literacy, IT, Zahedan City
 • Fariborz Doroudi *, Tahereh Firoozabadi Pages 99-114
  The purpose of research is to inform information policy of public libraries in economic, political and cultural dimensions in the process of globalization. The research method is survey-analytical. The research tool is a researcher-made questionnaire. The statistical population of the study is all undergraduate students of Islamic Azad University, Kerman branch 3862 people. Sampling is by stratified random method. The sample size according to Cochran's formula is 350 people. The findings show that public libraries need to make policies in economic, political and cultural dimensions to tailor their programs to globalization strategies.  Doing specialized work plays an important role in strengthening the ability to keep up with globalization  Activities such as: holding specialized workshops, strengthening cultural beliefs, using information and communication technologies, using databases, organizing specialized information, strengthening the foundations of democracy, Interaction with the media, citizen participation, interaction with society And family, better familiarity with social media, environmental issues, cultural programs, expanding social collaborations, producing subject  bibliographies, regional union-catalogs, copyright agreements, using smart technology tools, and educating librarians and information professionals play an important role in globalization programs of public libraries. The results showed that globalization is a multidimensional phenomenon; Globalization affects many aspects of human life. Numerous aspects of globalization are broadly based on three dimensions: economic, political, and cultural. In this study, it was found that all dimensions of globalization are above average.
  Keywords: Economic dimensions, Political dimensions, Cultural dimensions, Information policy-making, globalization, Public libraries
 • Safar Beyg Zadeh * Pages 115-139

  Scientific miscoduct is an acute problem in the research environment of the country, which has different species such as plagiarism and ghostwriting. Ghostwriting has expanded dramatically in Iran in recent years and has been accused by numerous individuals from various groups, from academics to clerics.This has particularly alarmed academic and scientific institutions in Iran and has led iran's legislator to pass the Prevention and Coping of Academic Fraud in the Preparation of Academic Texts Act (2017), despite some intellectual property laws, such as the Protection of The Rights of Authors and Composers Act (1969). But is ghostwriting actually an academic problem, and can national regulations in Iran, including the fore-looking Acts, counter ghostwriting and prevent it? Or at least stop its growth?  In this study, by referring to library and legal documents, the literature of the subject has been investigated as much as possible and then, according to the criteria of intellectual property, and the valid regulations in Iran, based on analytical-descriptive method, while providing a legal definition of ghostwriting, different aspects of this research misconduct have been explained and legal answers to the questions have been given. The study showed that contrary to the provisions of Note 5 of the Prevention and Coping of Fraud in the Preparation of Scientific Works Act (2017), measures such as editing, research collaboration or translation, which have been considered as exceptions to ghostwriting and scientific misconduct, can be precisely the example of ghostwriting and therefore, this Act cannot prevent ghostwriting in practice. Also, the difference between scientific misconduct in the Protection of The Rights of Authors, Composers and Artists Act (1969) with what is seen in the Prevention and Coping of Fraud in the Preparation of Scientific Works Act (2017) was explained from a legal perspective and at the end of the article, according to the findings of the study, some suggestions have been presented for preventing and countering ghostwriting.

  Keywords: Academic Misconduct, Academic research, copyright, Ghostwriting, Intellectual Property Law, Iran, Laws, Regulations
 • Akram Ghanaee, Mohamadreza Sanaei *, Javad Mehrabi Pages 140-163
  Security of information technology infrastructure library processes needs to provide intelligent solutions to advance goals and prevent vulnerabilities, given the stimuli in the IoT environment. To ensure security, proper management is needed to maximize security levels so that complex paths can be eliminated, performance improved, the information technology infrastructure library process structure optimized, and ultimately the goals achieved. The present study is based on a detailed analysis of relationships, manual and systematic models by studying the security of research achievements in three categories: free, academic and organizational. We consider the probability of attacks in processes in four areas and three general modules, specific, propagation by analyzing security scenarios and with maximum levels in the simulation model. Also, the maximum levels in the case study are dedicated security module in free category 10, academic category 23, organizational category 14 and in publication security module, 24 levels for journal and 8 levels for conference. In determining the probability of an attack occurring, probabilities that are negligible and close to zero are eliminated. Then, based on the available information, a simulation model is presented, parameter change testing and calibration are performed, and the best possible values are determined in accordance with the data. This research tries to create security by estimating the effect of limit states in processes by simulation by providing manual and systematic models. It also provides optimization of possible changes for change management (parameter change testing and calibration) and enables managers to make decisions without inducing risk, cost and time according to existing scenarios.
  Keywords: IoT, ITIL, Process Security, framework, Simulation
 • Mahshid Eltemasi *, Masoumeh Eltemasi Pages 164-181
  The aim of this study was to investigate the effectiveness of using augmented reality technology in the specialized library website on improving the SEO of the library site. The research is considered as an applied-developmental research. Question 1 using library studies and quantitative content analysis (Two automatic analysis tools "SEO timer" and "SEO check-up site" were played), question 2, survey and questionnaire, question 3, experimental survey, pre-test and post-test. First, 12 components were extracted as the main components of library SEO. In the second stage, 7 main components of augmented reality content were identified and then a library was selected to test the impact of augmented reality content on SEO. The result of using augmented reality on its visibility showed that the library site's ranking in Google retrieval has improved by an average of 60% in one month (without major advertisements and notifications), which can be based on two components: the number of visitors with an increase of approximately 98 % And the duration of users' presence on the site should be justified by an approximate increase of 120%. According to SEO experts and augmented reality experts and librarians, the use of augmented reality technology can be effective in improving some SEO-related items, and the test of establishing augmented reality-based content on the library's website also showed that google rank of library site improved by 60%.
  Keywords: SEO, Augmented Reality (AR), Library Website, Specialized Library, Google Rankings
 • Yaser Goldust *, Kamran Feizi, Saeid Sadeghi Darvazeh, Mohamadreza Kahen Pages 182-205

  Despite the research on evaluating the role of information system capabilities on organizational performance, the mechanism of this impact is still neglected, especially in the context of project-based organizations. Therefore, the purpose of this study is to investigate the role of information system capabilities in achieving organizational performance by evaluating the mediating role of business process performance and decision-making performance in project-based organizations. The target population of the present study is all companies supplying auto parts and based on the sampling, the research questionnaire was distributed among 108 managers of the mentioned companies. The research hypotheses were tested using structural equation modeling and partial least squares method. The results showed that information system capability had a positive and significant effect on decision making performance and decision-making performance had a positive and significant effect on business process performance. The analysis also showed that decision-making performance played a mediating role in the relationship between information system capabilities and business process performance, as well as in relation to these capabilities and organizational performance. Finally, the findings confirmed the mediating role of decision-making performance and business process performance in the relationship between information system capabilities and organizational performance.

  Keywords: Information System, organizational performance, structural equation modeling, project-based organization
 • Farhad Shirani *, Nesa Rezaee, MohammadHadi Shirani Pages 206-228

  Identify the current status of technical support for users who use the Iranian Scientific Database (Ganj), the National System for Registering Dissertations, Theses, and Proposals (Registration), the Research Background System, and the Client System of the Iranian Institute of Information Science and Technology (IranDoc) in order to Providing solutions to improve it is one of the basic needs of Irandac to protect users by providing technical support services to leading organizations in the field of information technology in the country. These four systems are one of the most widely used and important systems of Irandak in providing services to the scientific community, especially the university community of the country, and many users use the services of these systems. The available information indicates that Irandac needs to use more efficient methods to provide technical support services to users of these systems. This study has reviewed and documented existing methods of user support, has provided solutions to improve support services.

  Keywords: Customer relationship, technical support, user satisfaction, Iranian Institute of Information Science, Technology (IranDoc), Users support
 • Somayeh Labafi *, Yoosef Khojir, Mostafa Sabbaghi, Hadi Moghadamzadeh Pages 229-247

  "Sport fishing" or "Recreational fishing" is a highly profitable hobby and sport, and Iran has high capabilities to do it. researchers believes that all the stakeholders can be gathered together by launching a platform, and by creating "Value network" of sport fishing. this can provide the necessary information for manager of this field, leads to improving the knowledge and skills of fishers, preserving natural resources and protecting aquatic resources and develop entrepreneurship. Therefore, this study tried to design the business model of "Iranian sports fishing platform". This research is based on Osterwalder’s "Business model canvas", and the "Delphi" method. researchers got the initial idea of the potential elements of nine parts of the Osterwalder’s canvas by surveying four of the world's foremost sport fishing platforms. Then, data were gathered by Snowball sampling method in two rounds by using a questionnaire. Out of 105 elements, 18 of which did not reach the required score in the second round of Delphi and were ignored, and 15 elements were eliminated in the third round. 72 elements were remained, according to which, researchers presented the canvas of this business model. The high level of experts' agreement with monetizing of the platform through "Advertising" and their low willingness to have "Legal and regulatory bodies" in the platform and taking the advantage of its benefits can be regarded as the most interesting findings. Considering the important role of "customer trust" in the platform, it can bring about the success and failure of a platform. This finding can be generalized to most platform businesses in Iran, especially marketplaces.

  Keywords: platform, Ecosystem, Business Model, Business Model Canvas, Sport Fishing