فهرست مطالب

 • پیاپی 10 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • منوچهر دانش پژوهان*، حسن واعظ زاده صفحات 1-16
  استفاده از نظریه های جدید زبان شناسی در تحلیل متون ادبی، چشم اندازهای تازه ای برای پژوهشگران حوزه زبان شناسی و ادبیات فارسی گشوده است. نظریه کنش گفتار سرل، ازجمله نظریه های مهم در حوزه تحلیل متن است که معانی ثانوی کلام را با توجه به بافت سخن بررسی می کند. با بررسی متن از این دیدگاه، می توان به زوایای پنهان متن پی برد. بدین لحاظ در این پژوهش تلاش شده است تا کنش های گفتاری داستان شهری و روستایی از دفتر سوم مثنوی،  بر اساس نظریه جان سرل (1979) بررسی شود؛ ازاین رو پژوهش حاضر،  با روش تحلیلی- توصیفی و با رویکرد آماری، به تحلیل  و توصیف بسامد کنش های گفتاری در داستان یادشده پرداخته است که نتایج پژوهش نشان داد که با توجه به مضامین و توصیه های اخلاقی و عرفانی داستان های مولانا در مثنوی، از میان کنش های پنج گانه سرل، بیشترین بسامد را کنش های اظهاری و ترغیبی از نوع مستقیم دارند.
  کلیدواژگان: نظریه کنش های گفتاری، خوانش متن، سرل، مثنوی، داستان
 • مهرداد رحمانی، محمدباقر شهرامی* صفحات 17-38
  تحلیل و بررسی متون ادبی بر مبنای اصول و نظریه های مکاتب زبان شناسی، یکی از مهم ترین رویکردهای نقد و تحلیل آثار ادبی در دهه های اخیر بوده است، به ویژه زمانی که بحث مقایسه داستان های زنان و مردان باشد، توجه به ساختارهای زبانی آثار آن ها، می تواند تفاوت های زبان زنانه و مردانه را مشخص کند و نیز ضعف و قوت آثار را نمایان کند. یکی از نظریه های مهم زبان شناسی که با معیار آن، می توان به چنین مطالعه ای پرداخت، نظریه نقش گرایی مایکل هالیدی است. در این مقاله _ که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده است بنابر نظریه نقش گرایی هالیدی به بررسی ساختار و کارکرد زبان و دستور زبان در داستان های دو نویسنده بزرگ، سیمین دانشور و بزرگ علوی پرداخته شده است. از جمله یافته های اصلی مقاله این است که در سبک نویسندگی سووشون و به طورکلی نویسندگان زن، وجود برخی ویژگی های خاص در کاربرد گروه های فعلی و اسمی دیده می شود که در سبک نویسندگان مرد نیست و به عنوان نمونه نمودهای التزامی در سووشون بسامد بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: زبان شناسی نقش گرا، هالیدی، رمان، سیمین دانشور، بزرگ علوی
 • معصومه زارع کهن، آذر دانشگر* صفحات 39-62
  زبان مهم ترین وسیله ارتباطی میان انسان هاست و همواره موضوعی موردتوجه بوده است.گروهی از زبان شناسان، زبان را یک نظام و همچنین منتقدان فمینیستی، به ویژه فمینیست های پست مدرنی چون «سارا میلز» نظریاتی درباره ویژگی های زبانی در آثار زنان و تفاوت آن با آثار مردان بیان کرده اند و با بیان این مسیله که تفاوت جنسی، نژادی، طبقاتی و غیره در شیوه استفاده از زبان موثر است، به بررسی آن پرداخته اند. بحث زبان و جنسیت، در ادبیات داستانی حضوری پررنگ دارد؛ زیرا نویسنده برای اینکه بتواند از زبانی متناسب با جنسیت شخصیت های خود بهره مند شود، باید از ویژگی های زبانی منحصر به فرد زبان مردان و زنان استفاده کند. سارا میلز زبان جنسیت زده را در سه سطح واژگانی، نحوی و گفتمانی بررسی کرده است که هر یک از این سطوح زیرمجموعه هایی دارند که به صورت مجزا موردبررسی قرارگرفته است. جستار حاضر به روش تحلیلی- تطبیقی به دنبال واکاوی هویتی زنانه در سطح واژگانی، نحوی و گفتمانی در دو رمان «تصرف عدوانی» اثر «لنا آندرشون» و رمان «ماه کامل می شود» اثر فریبا وفی بر اساس رویکرد زبانی سارا میلز است. دستاورد پژوهش نشان  داد که زبان شخصیت ها به شدت تحت تاثیر جنسیت نویسنده قرار دارد و نویسندگان توانسته اند زبانی متناسب با جنسیت شخصیت در رمان ایجاد کنند که نشان دهنده زبان زنانه در جامعه است.
  کلیدواژگان: زبان، جنسیت، زنان، رمان، لنا آندرشون، فریبا وفی
 • حسن قاسم زاده ابلی، خدابخش اسداللهی*، محمدرضا شاد منامن صفحات 63-78

  سلمان هراتی، از جمله شاعران متعهد و صاحب سبک است. بهره گیری از تصاویر بلاغی در شعر او دارای دو خصیصه اقلیمی و توجه به مفاهیم قرآنی است. این رویکرد، علاوه بر نوعی نوآوری ادبی، بیانگر اصول اخلاقی و قرآن مداری سلمان است. هراتی، در تصویرآفرینی هنری، از مفاهیم قرآنی صرفا به عنوان ابزار بهره نگرفته است؛ بلکه از آن، در جهت تقدس بخشیدن به شعر استفاده کرده است. به بیانی دیگر، اغلب اشعار سلمان، در حوزه پایداری و دفاع مقدس است و با بهره گیری از مفاهیم قرآنی در تصویرآفرینی، علاوه بر ایجاد التذاذ ادبی، به آن ها تقدس بخشیده است و دراین بین، تشبیه مهم ترین عنصر سازنده اشعار قرآنی سلمان است که در اختیار غنای عاطفه قرارگرفته است. در پژوهش حاضر به تبیین چگونگی تاثیر بلاغی قرآن کریم در اشعار سلمان هراتی پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، سلمان هراتی، تصویر آفرینی، تصاویر بلاغی
 • فاطمه نیروی آغمیونی*، یدالله طالشی، زهرا حسینی صفحات 79-114

  بزرگ علوی و غلامحسین ساعدی از نویسندگان برجسته ایرانی هستند که رمان هایی نوشته اند که با اقبال عموم مواجه شده است. داستان های «چمدان» و «سالاری ها» از بزرگ علوی، «عزاداران بیل» و «شب نشینی باشکوه» از ساعدی در این پژوهش، از نظر شخصیت های زن، نقش و امکان حضور آنان در جامعه بررسی شده است. با توجه به پیشرفت های جامعه ایرانی و حضور پررنگ زنان در جامعه امروز ضرورت دارد نویسندگان نیز با این موج نو خود را هماهنگ کنند و همچنین کمبودها و مشکلات زنان جامعه را در آثار خود بیان کنند. همچنین ضرورت دارد که رگه ها و پیشینه این ساختارشکنی (حضور زنان در جامعه و خویشکاری ایشان) نیز در آثار نویسندگان گذشته بررسی شود و تاثیر آن نیز برآورد شود. این تحقیق که با مطالعه کتابخانه ای و رویکرد توصیفی تحلیلی انجام گرفته است، نشان داد در آثار بزرگ علوی نقش و حضور زنان در زمینه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پر رنگ تر از آثار ساعدی است. در آثار ساعدی زنان نقش بسیار فرعی و جزیی دارند و بیشتر خرافه پرست و بی پناه به نظر می رسند، شاید تنها در کتاب شب نشینی باشکوه  (داستان مسخره نوانخانه) یک زن مقتدر دیده می شود و بس اما او نیز در پیشبرد داستان نقش چندانی ندارد.

  کلیدواژگان: زنان، رمان، علوی، ساعدی
 • اسماعیل نرماشیری*، زهرا کرمی صفحات 115-147
  ایدیولوژی شناختی استعاری یکی از عمده رویکردهای مطالعاتی تیون و ن دایک (1995) است. او معتقد است که ایدیولوژی، نظامی از باورها و انگیزه ها است. این نظام در حقیقت صورتی اجتماعی و کارکردی شناختی دارد. ازآنجاکه ایدیولوژی به دلیل ماهیت پدیداری و ساختار معنایی، نیازمند ظهور و بروز خاص است؛ در شاکله ای از نظام استعاری می گنجد. استعاره لزوما یکی از مهم ترین پدیده های معنایی محسوب می شود که از پیکره ابزاری صرفا بلاغی خارج شده و نقش بازنمایی مفاهیم ذهنی انسان را ایفا می کند. استعاره اصولا حقیقتی مدرکانه زبانی است که به طور پنهان، گستره ای از افکار و فرآیندهای تجربی زیستی بشر را به همراه دارد. این مقاله با تکیه بر مفاهیم علمی و با روش مطالعه کتابخانه ای به شیوه تحلیلی درون متنی، رمان «جزیره سرگردانی» سیمین دانشور را بررسی کرده است و در پی جویی این مسیله علمی است که استعاره های مفهومی این رمان با چه کیفیت و در چه قالب کارکردی ظهور یافته اند؟ به طورکلی یافته های این پژوهش نشان داد که استعاره های رمان جزیره سرگردانی با کارکردهایی در قالب های شباهت آفرینی، تمثیل شدگی، کنایه اندیشی و ساختار تلمیحی و گاه با ابعاد روان ادراکی برجسته سازی و آشنازدایی متبلور شده اند.
  کلیدواژگان: استعاره مفهومی، ایدئولوژی شناختی، جزیره سرگردانی، کارکردشناختی
|
 • Manuchehr Danesh Pajuhan *, Hassan Waez Zadeh Pages 1-16
  The use of new theories of linguistics in the analysis of literary texts has opened new perspectives for researchers in the field of Persian linguistics and literature. Searle's speech act theory is one of the important theories in the field of text analysis, which examines the secondary meanings of words according to the context of the speech. By examining the text from this point of view, one can understand the hidden angles of the text. In this sense, in this research, an attempt has been made to examine the speech acts of the urban and rural story of the Masnavi from the third book, which is based on the theory of John Searle (1979). Therefore, the present research has analyzed and described the frequency of speech acts in the mentioned story with the analytical-descriptive method and statistical approach. The results of the research showed that according to the themes and moral and mystical recommendations of Rumi's stories in the Masnavi, among Searle's five actions, the most frequent are direct and persuasive actions.
  Keywords: theory of speech acts, text reading, Searle, Masnavi, story
 • Mehrdad Rahmani, Mohammadbagher Shahrami * Pages 17-38
  Analyzing and reviewing literary texts based on the principles and theories of linguistic doctrine has been one of the most important approaches to criticizing and analyzing literary works in recent decades. Especially, when it is a question of comparing the stories of women and men, paying attention to the linguistic structures of their works can determine the differences between women's and men's language and also show the strengths and weaknesses of the works. One of the important theories of linguistics, which can be used as a criterion for such a study, is Michael Holliday's theory of role orientation. In this article - which is done using a descriptive-analytical method - according to Holliday's theory of role orientation, the structure and function of language and grammar in the stories of two great writers, Simin Daneshvar and Bozorg Alavi, have been investigated. Among the main findings of the article is that in the writing style of Sushon and women writers in general, there are some special features in the use of present and nominal groups, which are not found in the style of male writers, and as an example, imperative expressions are more frequent in Sushon.
  Keywords: Role-Oriented Linguistics, Holliday, Novel, Simin Daneshvar, Bozorg Alavi
 • Masoume Zarekohan, Azar Daneshgar * Pages 39-62
  Language is the most important means of communication between humans and it has always been a topic of interest. A group of linguists, language as a system, as well as feminist critics, especially postmodern feminists such as Sarah Mills, have expressed theories about the linguistic characteristics of women's works and their difference from men's works by stating that gender, race, class, etc. differences are effective in the way of using language, they have investigated it. The discussion of language and gender has a strong presence in fiction literature; because in order for the author to benefit from a language appropriate to the gender of his characters, he must use the unique linguistic features of the language of men and women. Sarah Mills has examined gendered language in three lexical, syntactic, and discourse levels, each of which has subcategories that have been examined separately. The present essay, using an analytical-comparative method, seeks to analyze the female identity at the lexical, syntactic, and discourse level in the two novels "Aggressive Possession" by "Lena Andershon" and the novel "The Moon is Full" by Fariba Vafi based on the linguistic approach of Sarah Mills. The results of the research showed that the language of the characters is strongly influenced by the gender of the author, and the authors have been able to create a language appropriate to the gender of the character in the novel, which shows the language of women in society
  Keywords: language, Gender, Women, Novel, Lena Andershon, fariba vafi
 • Hasan Ghasemzadehebli, Khodabakhsh Asadollahi *, Mohammadreza Sade Manamen Pages 63-78

  Salman Herati is one of the committed and stylish poets. The use of rhetorical images in his poetry has two climatic characteristics and attention to Quranic concepts. This approach, in addition to a kind of literary innovation, expresses Salman's moral and Quranic principles. Herati, in creating artistic images, did not use Quranic concepts only as a tool; rather, he used them to sanctify poetry. In other words, most of Salman's poems are in the field of stability and sacred defense, and by using Quranic concepts in image creation, in addition to creating literary satire, he has given them sanctity. In the meantime, simile is the most important element of Salman's Quranic poems, which is provided by the wealth of affection. In the present research, the explanation of the rhetorical influence of the Holy Quran in the poems of Salman Herati has been discussed

  Keywords: Holy Quran, Salman Herati, image creation, rhetorical images
 • Fatemeh Niroee Aghmiuni *, Yadollah Taleshi, Zahra Hosseini Pages 79-114

  Bozorg Alavi and Gholamhossein Saedi are prominent Iranian writers who have written novels that have met with public approval. In this research, the stories of "Suitcase" and "The patriarchy" by Bozorgmehr Alavi, "Bill's mourners" and "Glorious soiree" by Saedi have been examined in terms of female characters, their roles, and the possibility of their presence in the society. Considering the progress of Iranian society and the strong presence of women in today's society, writers should align themselves with this new wave and also express the shortcomings and problems of women in their works. It is also necessary to examine the traces and background of this deconstruction (the presence of women in society and their self-employment) in the works of past authors and to estimate its effect. This research, which was conducted with a library study and a descriptive-analytical approach, showed that the role and presence of women in social, political, and cultural fields are more in Alavi's works than in Saedi's works. In Saedi's works, women play a very minor and secondary role and seem to be superstitious and helpless. Maybe only in the book "Glorious soiree" (the funny story of asylum), a powerful woman can be seen but she doesn't play much of a role in the development of the story.

  Keywords: Gender, Novel, Alavi, Saedi
 • Esmail Narmashiri *, Zahra Karami Pages 115-147
  Metaphorical ideology is one of the main study approaches of Theon Van Dyke (year of publication). He believes that ideology is a system of beliefs and motives. This system has a social and cognitive function. Since ideology, due to its phenomenal nature and semantic structure, requires a special emergence and development; it fits into a form of metaphorical system. Metaphor is necessarily considered as one of the most important semantic phenomena, which is removed from the body of a mere rhetorical tool and plays the role of representing human mental concepts. Metaphor is basically a documentary truth of language that secretly carries a range of human thoughts and experiential-biological processes. This article, relying on scientific concepts and with the method of library study in an in-text analytical way, has examined the novel "Wandering Island" by Simin Daneshvar and in pursuit of this scientific question: what quality and functional form have the conceptual metaphors of this novel emerged? In general, the findings of this research showed that the metaphors of the “Wandering Island” novel have crystallized with functions in the forms of similitude, allegorization, irony, and suggestive structure, and sometimes with psycho-perceptual aspects of highlighting and defamiliarization.
  Keywords: Conceptual Metaphor, cognitive ideology, Wandering Island, Cognitive Function