فهرست مطالب

اکوبیولوژی تالاب - سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 51، بهار 1401)
 • سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 51، بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مرتضی تهامی پور زرندی، امین مسعودی، حسام حسن پور صفحات 5-24

  توسعه گردشگری در تالاب‌ها با رعایت ضوابط محیط زیستی آن می‌تواند ضمن ایجاد وابستگی بیشتر جوامع محلی به تالاب، درآمدهای پایداری را برای مدیریت و حفاظت آن فراهم آورد. ازاین‌رو، هدف این مطالعه تهیه طرح کسب‌وکار توسعه پایدار تالاب و زمین‌های پیرامون آن با تاکید بر هم‌افزایی و زایندگی متقابل بازدهی اقتصادی و پایداری محیطی می باشد. در این راستا، با بررسی جایگاه طرح در اسناد فرادست، شناسایی و تحلیل وضعیت موجود اراضی در زمینه‌های مختلف، شناسایی نقطه نظرات و انتظارات ذینفعان و استفاده از رویکرد ایده فضاهای رنگارنگ ترنر، به تدوین سند برنامه راهبردی (ماموریت، اهداف و راهبردها) و سند برنامه‌ریزی فضایی فیزیکی (کارکردهای قابل‌استقرار و سطوح کارکردی) پرداخته ‌می شود. مطالعه در طول سال 1399-1400 انجام شده است. سپس با کشف قیمت بازار و تحلیل عرضه و تقاضای کاربری‌های پیشنهادی و نظرسنجی از ذی‌نفعان کلیدی، به ارایه طرح پیشنهادی پروژه (طرح جامع) پرداخته می‌شود. درنهایت سناریوهای برنامه فیزیکی از دیدگاه مالی و در قالب تحلیل هزینه- فایده موردبررسی قرارگرفته و برای کاربری‌های مختلف، هزینه‌ها و درآمدها برآورد و بسته‌های سرمایه‌گذاری ارایه‌شده است. طرح پیشنهادی مجموعه ی گردشگری شامل پارک طبیعت، پارک ورزش، دهکده سلامت، ورزش‌های نشانه روی در طبیعت و بازارچه روستایی می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که پروژه کسب‌وکار توسعه گردشگری در تالاب کانی برازان در مجموع همه کاربری‌ها، از توجیه‌پذیری مالی برخوردار می‌باشد و با توجه به نرخ بازده داخلی محاسبه‌شده، جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری را دارد. بر اساس یافته‌های به‌دست‌آمده، ارزش فعلی خالص (NPV) کل طرح 4/5 میلیارد تومان، نرخ بازده داخلی (IRR) حدود 35 درصد و نسبت فایده‌ به هزینه (B/C) 12/1 و دوره بازگشت سرمایه (PBP) 5 سال هست. لذا توصیه می شود با توجه به ظرفیت های اقتصادی و طبیعی منطقه و توجیه اقتصادی پروژه، طرح جهت اجرا موردتوجه دولت و مسیولین محلی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تالاب کانی برازان، طرح کسب وکار، تحلیل ذینفعان، طرح توسعه
 • مرگ و میر دافنی ماگنا (Daphnia magna) در مواجهه با نانو ذره اکسید کبالت) Co2O3) در محیط های آبی ، کاربردی اطمینان بخش از نشانگرهای زیستی در ارزیابی سمیت
  لیلا فارسی*، مژگان خدادادی، سیما سبزعلیپور، نعمت الله جعفرزاده خقیقی فرد، فرید جمالی شبنی صفحات 25-34

  با توجه به تولید روزافزون نانو ذرات و کاربردهای مفید آنها در سیستم های زیستی، تاکنون مطالعات کمی در زمینه اثرات جانبی این مواد بر موجودات زنده صورت گرفته است. خواص ویژه و منحصر به فرد نانو ذرات، خطرات احتمالی منحصر به فردی نیز به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر نانو ذرات در شرایط مختلف ممکن است اثرات مختلفی داشته باشند و با ورود به اکوسیستم های آبی به موجودات زنده آسیب برساند. از این رو در این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات نانو ذرات در محیط های آبی، از نانو ذره  اکسید کبالت (Co2O3) بر زیوپلانکتون سخت آب شیرین (Daphnia magna)، در دو محیط آب مقطر و آب رودخانه کارون در شهر اهواز در سال 1397  استفاده شد. بر این اساسDaphnia magna به مدت زمان  96 ساعت در دمای 25-20 درجه سانتی گراد در معرض غلظت های 1، 5، 10، 20 ، 50 و 100 از نانو ذره قرار گرفت. پارامترهای مهم کیفی آب مانند اکسیژن محلول (DO)، دما، اسیدیته (pH)، طبق استاندارد در طول آزمایش کنترل شد.LC50  در زمان های 24، 48، 96 و 72 ساعت با استفاده از روش های Probit از نظر آماری بررسی شد. مقادیرLC50  96 ساعت برای  نانو اکسید کبالت در آب مقطر و آب رودخانه کارون به ترتیب 04 /121 و 902/95 میلی گرم در لیتر بدست آمد. طبق نتایج این مطالعه، نرخ مرگ و میر  D.magnaدر مواجهه با نانو ذره اکسید کبالت در نمونه های حاوی آب رودخانه بیشتر از نمونه های آب مقطر باشد که می تواند به علت وجود احتمالی سایر آلاینده ها و اثرات هم بیشی آنها در محیط های طبیعی باشد. همچنین مقادیر SAFE (Safety Factor) و SAR (Application Rate Safe) برای این نانو ذره در هر دو محیط توصیه شد.

  کلیدواژگان: سمیت حاد، نشانگر زیستی، Daphnia magna، رودخانه کارون، نانو اکسید کبالت
 • جذب نیترات از محلول آبی با استفاده ازجاذب های بیوچار باگاس نیشکر، سرامیک شکسته شده و کوکوپیت
  مریم قربانی*، سعید برومند نسب، عبدالرحیم هوشمند صفحات 35-48

  در سال های اخیر استفاده از بیوچار به منظور حذف آلاینده های معدنی مانند نیترات، مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به افزایش غلظت نیترات در منابع آب و پیامدهای محیط زیستی ناشی از آن در این پژوهش کارایی سه جاذب بیوچار باگاس نیشکر، سرامیک شکسته شده وکوکوپیت در جذب نیترات از محلول آبی بررسی شد. در این تحقیق از روش سطح پاسخ برمبنای طرح باکس بنکن جهت ارزیابی اثر متغیرهای مستقلpH، دما و مقدار جاذب بر عملکرد پاسخ (جذب نیترات) استفاده شد. هم چنین به بررسی سینتیک جذب و ایزوترم جذب در سه نوع جاذب مورد مطالعه پرداخته شد و جهت بررسی ساختار شیمیایی جاذب بیوچار باگاس نیشکرآنالیز SEM و XRD، CHNSO از جاذب به عمل آمد. نتایج نشان داد با افزایش مقدار جاذب و زمان تماس میزان حذف نیترات افزایش یافته در حالی که با افزایش pH و غلظت اولیه نیترات کارایی حذف آن کاهش پیدا می کند. هم چنین هر سه جاذب مورد مطالعه در مدل های ایزوترم، سازگاری بیشتری با مدل ایزوترم لانگمویر داشتند. با مقایسه ضرایب تعیین در دو مدل سینتیکی مرتبه اول و شبه مرتبه دوم، فرآیند جذب با مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم بهتر توصیف شد. در نهایت حداکثر درصد حذف محاسبه شده و مقادیر پیش بینی شده توسط مدل باکس بنکن برای حذف نیترات توسط بیوچار باگاس نیشکر 7/69 درصد، سرامیک شکسته شده 4/39 درصد و کوکوپیت 1/25محاسبه شد که نتایج گویای جذب بیشترنیترات، توسط بیوچار باگاس نیشکر نسبت به دو جاذب دیگر است.

  کلیدواژگان: حذف نیترات، بیوچار باگاس نیشکر، سرامیک شکسته شده، کوکوپیت
 • ماشالله مریدی، عبدالرحیم پذیرا، نعمت الله جعفرزاده*، فاضل امبری، اسماعیل کوه گردی صفحات 49-68

  یکی از عوامل تاثیر گذار در کیفیت آب پشت سدها بروز فرآیندهایی نظیر لایه بندی حرارتی و تغذیه گرایی است که موجب افت شدید کیفیت آب میشود .هدف اصلی این مطالعه هم ارزیابی تاثیرلایه بندی حرارتی و تغذیه گرایی مخزن سد میناب و اثر لایه بندی برکیفیت آب آشامیدنی شهر بندرعباس می باشد. جهت شبیه سازی و بررسی روند لایه بندی حرارتی و تغذیه گرایی مخزن سد، نمونه ها از 3 ایستگاه داخل سد و بمدت یکسال از اول خرداد 1397تا پایان اردیبهشت ماه 1398 برداشت و بااستفاده از  مدل دو بعدی کیفی CE-QUAL-W2چگونگی لایه بندی بررسی گردید. بررسی های حاصل از مدلسازی نشان داد که مخزن سد میناب دارای یک سیکل لایه بندی  10 ماهه از آذرماه تا اسفند بوده و با کاهش دما لایه بندی قطع و اختلاط صورت میگیرد. اختلاط کامل در دیماه صورت میگیرد .  مخزن از نظر تغذیه گرایی در شرایط مغذی قرار دارد.بیشترین اختلاف دما بین لایه های بالایی و پایینی آب در حدود 23 درجه و در اواخر مردادماه بود.همچنین یافته ها نشان داد که وجود لایه بندی حرارتی در دریاچه سد عامل و بیانگر تغییرات کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب در ترازهای مختلف می باشد. با تداوم 10 ماهه این تغییرات، لایه بندی کیفیت آب مصرفی پایین دست سد دچار تغییر شده و تغییرات کیفی آب شرب شهر بندرعباس هم در همین رابطه تفسیر می شود. لذا بهتر است که در فصول مختلف سال خصوصا فصل پرآبی با برداشت بیشتر آب از دریچه های تحتانی مخزن، به اختلاط قایم مخزن کمک شود که در این حالت با کاهش فسفات رها شده از رسوبات کف، شرایط تغذیه گرایی مخزن بهبود می یابد.

  کلیدواژگان: سد میناب، کیفیت آب، لایه بندی حرارتی، تغذیه گرایی، W2-QUAL-CE
 • جوامع پلانکتونی وکفزیان یک تالاب طبیعی- انسان ساز شهری (مطالعه موردی: استخر لاهیجان)
  یاشار بیگ وردی، محمدرضا رحیمی بشر*، شهریار تقی پور کوه بنه، غلامرضا وقار لاهیجی صفحات 71-76

  امروزه تالاب های شهری به دلایل تفرجگاهی، قایقرانی، صید، شکار و آبزی پروری بسیار دارای اهمیت هستند. یکی از مهم ترین تالاب های طبیعی-انسان ساز استان گیلان در شهرستان لاهیجان واقع و بنام استخر لاهیجان دارای جایگاه مهم زیست محیطی برای این شهرستان می باشد. اهداف این تحقیق بررسی و شناسایی جوامع فیتووزیوپلانکتونی و کف زیان این تالاب در پنج ایستگاه و در طول چهارفصل بوده است. از پاییز 1397 تا تابستان 1398 در این زیستگاه که 11 هکتار مساحت و عمقی کمتر از 4 متر دارد پلانکتون ها و کف زیان توسط روش های استاندارد نمونه برداری شده و نتایج نشان دادند که متوسط دمای سطح آب 3/7± 16/17 درجه سانتی گراد، اکسیژن محلول سطح آب 05/7 میلی گرم در لیتر و pH عمق آب 85/3 و متوسط درصد مواد آلی بستر 26/1 ±29/3 بوده است. فیتوپلانکتون ها در 7 شاخه و 29 جنس شناسایی و ازنظر فراوانی سالانه، جلبک های سبز آبی با 48 درصد رده اول و باسیلوفیتا با 43 درصد در رتبه دوم قرار گرفتند. 4 گروه و 18 جنس زیو پلانکتونی در این اکوسیستم شناسایی شده که پاروپایان با 35 درصد بیشترین فراونی دارا بودند. الیگوکت و لارو شیرونومیده تنها گروه های بنتوزی و دارای 167 عدد فراوانی در مترمربع بودند. به طورکلی تنوع گونه ای پلانکتون ها و کف زیان، در این تالاب پایین ولی تراکم گونه های حاضر نسبتا بالا تعیین شد. با توجه به خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب و گونه های پلانکتونی و کف زیان این تالاب را باید یک اکوسیستم یوتروف دانست که البته ورودی و خروجی آب و هوادهی که در آن صورت می گیرد می تواند شرایط را برای پرورش برخی از ماهیان گرمابی یا خرچنگ دراز آب شیرین امکان پذیر نماید.

  کلیدواژگان: تالاب، جوامع زیستی، فیزیکوشیمیایی آب، تروفی
 • مینا امیری*، سیده سولماز دشتی، روشنا بهباش صفحات 87-100

  تالاب ها یکی از مهم ترین منابع زیست محیطی و بوم سازگان های جهان می باشند که همواره با مخاطرات بسیاری مواجه هستند. برای کاهش این مخاطرات و دستیابی به توسعه پایدار، دراختیار داشتن اطلاعات و اتخاذ برنامه ها و سیاست های حفاظتی از تالاب ها  ضروری می باشد. برای تحقق این هدف در تالاب میانگران شهر ایذه استان خوزستان، ابتدا عوامل داخلی (IFE) و خارجی (EFE) پس از بازدید میدانی و تکمیل پرسشنامه توسط جامعه آماری و همچنین کارشناسان منطقه شناسایی شدند. برای وزن دهی عوامل داخلی و خارجی از فرآیند AHP و نرم افزار Expert choice استفاده  شد. سپس براساس نتایج ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، راهبردهای مناسب تدوین و در نهایت با استفاده از ماتریسQSPM  نمره دهی شد و ارجحیت آنها تعیین گردید. با توجه به نتایج 7 عامل قوت، 16 عامل ضعف به عنوان عوامل داخلی و 6 عامل فرصت و 14 عامل تهدید به عنوان عوامل خارجی شناسایی شدند. براساس نتیجه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی موقعیت راهبرد تدافعی پیشنهاد شد و براساس تحلیل ماتریس QSPM راهبرد تقویت بنیه نظارتی و اجرایی محیط زیست و تدوین سند مالکیت تالاب به عنوان اولین اولویت برنامه ریزی راهبردی مهم برای حفاظت این منطقه نتیجه گیری شد. نتایج  نشان داد به علت عوامل تهدید زیاد، آستانه آسیب پذیری منطقه بسیار بالاست و نیازمند بازنگری و ارایه سیاست های مناسب جهت رفع محدودیت ها می باشد که با توجه به استراتژی ها و با برنامه ریزی و مدیریت صحیح می توان به توسعه پایدار در منطقه دست یافت.

  کلیدواژگان: راهبرد مدیریت، SWOT، AHP، میانگران
 • بهمن فیضی، نصرالله احمدی فرد*، مهدی عرفانیان صفحات 101-110

  برای تحلیل و تفسیر مشخصه های کیفی آب، روش های مختلف ریاضی وجود دارد که از میان آن ها، روش شاخص های کیفی آب یکی از ساده ترین روش ها با کاربرد فراوان است. دریاچه زریوار تنها پهنه آبی و مهم ترین اکوسیستم آبی در استان کردستان است که از لحاظ اینکه شرایط مناسبی برای انواع آبزیان و دوزیستان فراهم می سازد، حایز اهمیت است. در این مطالعه از سه شاخص  TLIو TSI و WQINSF جهت مشخص کردن وضعیت کیفی آب دریاچه زریوار استفاده شد. پارامترهای مختلف آب دریاچه در طی 18 ماه در فصول مختلف در سال 1395 بررسی شد. براساس شاخص TLI دریاچه زریوار با مقدار عددی 25/6 به عنوان اکوسیستم هاپیرتروف شناخته شد. مقدار حاصل از شاخص TSI برابر 06/64 است که در کلاس سوم از طبقه بندی یعنی یوتروف قرار می گیرد. براساس شاخص WQINSF دریاچه زریوار با مقدار 7/55 وضعیت متوسطی داشته و در کلاس سوم طبقه بندی قرار  گرفت. با توجه به بررسی شاخص ه ای مختلف مشخص شد که شاخصی که پارامتر های بیشتری در آن دخیل هستند وضعیت دقیق تر و واقعی تری از دریاچه را نشان خواهد داد و نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که کیفیت آب دریاچه زریوار در طی مدت مطالعه شرایط مناسبی ندارد. لذا می بایست جهت حفظ این منبع آبی از آلودگی های خطرناک، دستور العمل های سختگیرانه تری بویژه برای ورود فاضلاب های خانگی و کشاورزی در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: دریاچه زریوار، کیفیت آب، شاخص TLI، شاخص TSI، شاخص WQINSF
|
 • Pages 5-24

  The development of tourism in wetlands by observing its environmental criteria can provide sustainable incomes for its management and protection while creating more dependence of local communities on the wetland. Therefore, the purpose of this study is to prepare a business plan for the sustainable development of the wetland and its surrounding areas with an emphasis on the mutual increase and productivity of economic efficiency and environmental sustainability. In this regard, by examining the position of the plan in the above documents, identifying and analyzing the current state of lands in various fields, identifying the views and expectations of stakeholders, and using Turner's colorful spaces idea approach, to develop a strategic plan document (mission, goals, and strategies) and the spatial-physical planning document (scalable functions and functional levels) is discussed. The study was conducted during the year 2020-2021. Then, by discovering the market price and analyzing the supply, demand of the proposed uses, and surveying the key stakeholders, the project proposal (comprehensive plan) is presented. Finally, the physical program scenarios are examined from a financial perspective and in the form of cost-benefit analysis, and for different uses, costs, and revenues, estimates, and investment packages are presented. Tourism complexes include a nature park, a sports park, a health village, nature-marking sports, and a rural bazaar as a result of the design. The results also show that the business project of tourism development in Kani Barazan wetland in all uses, is financially justifiable and according to the calculated internal rate of return, has the necessary attractiveness for investment based on the obtained findings, the net present value (NPV) of the whole project is 5.4 billion Tomans, the internal rate of return (IRR) is about 35% and the cost-benefit ratio (B / C) is 1.12 and the payback period (PBP) is 5 years. Therefore, it is recommended to consider the plan implementation for government and local authorities according to the economic and natural capacities of the region and the economic justification of the project.

  Keywords: Wetland, Business Plan, Stakeholder Analysis, Development Project, Iran
 • Investigation of Ecological Toxicity of Nano Co2O3 on Daphnia magna
  Pages 25-34

  Due to the increasing production of nanoparticles and their useful applications in biological systems, so far few studies have been conducted on the side effects of these substances on living organisms. The special and unique properties of nanoparticles will also lead to unique potential hazards. On the other hand, nanoparticles may have different effects under different conditions and damage living organisms by entering aquatic ecosystems. Therefore, in this study, in order to evaluate the effects of nanoparticles in aqueous media, Co2O3 nanoparticles on hard freshwater zooplankton, Daphnia magna, were used in both distilled water and Karun River water in Ahvaz in 2018. Accordingly, Daphnia magna was exposed to concentrations of 1, 5, 10, 20, 50 and 100 nanoparticles for 96 hours at a temperature of 20-25 ° C. Important water quality parameters such as dissolved oxygen (DO), temperature, acidity (pH) were controlled according to the standard during the experiment. LC50 was statistically analyzed at 24, 48, 96.72 hours using Probit methods. LC50 values ​​of 96 hours for cobalt nano oxide in distilled water and Karunriver water were 121.04 and 95.902 mg /l, respectively. According to the results of this study, the mortality rate of D.magna in the presence of cobalt oxide nanoparticles in samples containing river water is higher than samples of distilled water, which may be due to the possible presence of other pollutants and their interaction effects in natural environments. . SAFE (Safety Factor) and SAR (Safe Application Rate)) values ​​for this nanoparticle were also recommended in both environments.

  Keywords: Acute toxicity, Bioassay, Daphnia magna, Karun River, Cobalt Nano Oxide
 • Nitrate Absorption From Aqueous Solution by Using Sugrance Bagasse Biochar, Broken Ceramic and Cocopeat adsorbent
  Maryam Ghorbani*, Saeeid Broumand Nasab, Abdolrahim Hooshmand Pages 35-48

  In recent years, the use of Biochar has been considered to remove pollutants such as Nitrate. Due to the increase in Nitrate concentration in Water Sources and the biological consequences  resulting from it, in this research, the efficieny of Three adsorbants Sugarcane Bagasse Biochar, Broken Ceramic and Cocopeat  was investigate  in Nitrate absorption in aqueous solution. In this research the response surface method based on the Box-Behnken design, has been used to evaluate the effect of independent variables of pH, Temperature and amount of absorbent on the response performance. Also, the adsorption kinetics and adsorption Isotherms, were investigated in the three types of adsorbents  SEM, XRD, CHNSO and FTIR Studied, and in order to investigate the chemical structure of the  Sugarcane Bagasse Biochar box adsorbent. the adsorbent was analyzed. The results showed  that, by increasing the amount of adsorbent and contact time, the amount of Nitrate removal increased, while by increasing pH the initial concentration of Nitrate , its removal efficiency decreased . Also, all Three types of adsorbent studied in the isotherm models, were more consistent with the Langmuir isotherm model. By comparing the coefficients of determination in Two Kinetic models of the  First order and pseudo-second order. The  adsorption process was better describe with the pseudo- second-order Kinetic model. Finally, the maximum removal percentage was calculated and the values predicted by Box-Behnken model for removal by Sugarcane Bagasse Biochar was 69.7%,  Broken Ceramic  was 39.4% and Cocopeat was 25.1 %. the result of it show that, more Nitate is absorbed by Sugarcane Bagasse Biochar  box is better than the other Two absorbents.

  Keywords: Nitrate Removal, Sugrance Bagasse Biochar, Broken Ceramic, Cocopeat
 • Pages 49-68

  One of the factors affecting the water quality behind dams is the occurrence of processes such as thermal stratification and nutritionalism, which causes a sharp decline in water quality. The main purpose of this study is to evaluate the effect of thermal and nutritional layering of the Minab Dam reservoir and the effect of layering on the quality of drinking water in Bandar Abbas.In order to simulate and study the process of thermal layering and nutrition of the dam reservoir, samples were taken from 3 stations inside the dam for a period of one year from June 1, 1997 to the end of May 1998 and the layering method was Examined using the two-dimensional qualitative model CE-QUAL-W2. Modeling studies showed that the reservoir of Minab Dam has a summer stratification cycle for 10 months and mixing is done from December to March with decreasing temperature. Complete mixing takes place in December. The reservoir is in nutritional condition. The maximum temperature difference between the upper and lower layers of water was about 23 degrees in late August. The findings also showed that the presence of thermal stratification in the dam lake indicates changes in physical, chemical and biological quality of water at different levels, which with a duration of 10 months leads to inadequate water quality in the reservoir quality in the reservoir, of course inadequate drinking water quality in Bandar Abbas. With the continuation of these changes for 10 months, the layering of water quality downstream of the dam has changed. And the quality changes of drinking water in Bandar Abbas are also interpreted in this regard. Therefore, it is better to help the vertical mixing of the reservoir in different seasons of the year, especially the watery season, by extracting more water from the lower valves of the reservoir, in which case the nutritional conditions of the reservoir will be improved by reducing phosphate released from the floor sediments.

 • Planktonic and benthic communities of a natural-human urban wetland (Case study: Lahijan pool)
  Yashar Bikverdi, MohammadReza Rahimibashar*, Shahryar Tagheipour Kouhbane, Gholamreza Vaghar Lahiji Pages 71-76

  Today, the environmental and habitat importance of wetlands has been revealed for all societies and special attention is paid to urban wetlands for recreation, boating, fishing, hunting, and aquaculture. One of the most important natural-man-made wetlands of Gilan province is located in Lahijan city and is called Lahijan pool. The objectives of this research were to investigate and identify the phytoplankton, zooplankton, and aquatic communities of this wetland in five stations and during four seasons. From the fall of 2017 to the summer of 2018 in this habitat, which has an area of ​​11 hectares and a depth of less than 4 meters, planktons and crustaceans were sampled by standard methods and the results showed that the average water surface temperature was 17.16 ± 7.3 degrees Celsius, dissolved oxygen The water level was 7.05 milligrams per liter, the pH of the water depth was 3.85, and the average percentage of organic matter was 3.29 ± 1.26. Phytoplanktons was identified in 7 branches and 29 genera, and in terms of annual abundance, blue-green algae ranked first with 48% and Bacillophyta ranked second with 43%. 4 groups and 18 species of zooplankton have been identified in this ecosystem, of which pinnipeds were the most abundant with 35%. Oligochaeta and Chironomide larvae were the only identified benthic groups that had 167 numbers per square meter. In general, the species diversity of plankton and crustaceans in this wetland was low, but the density of the present species was determined to be relatively high. According to the physicochemical characteristics of the water and the planktonic and benthic species of this lagoon, it should be considered a eutrophic ecosystem, but of course, the input and output of water and the aeration that takes place in it can create the conditions for the breeding of some tropical fish or crabs. Make fresh water possible.

  Keywords: Wetland, Biological communities, Physicochemical of water, Trophy
 • Pages 87-100

  Wetlands are one of the most important biosphere resources in the world, but these ecosystems are always at risk of being threatened. To reduce these risk factors and achieve sustainable development, it is necessary to have information and to adopt programs and policies to protect wetlands. To achieve this goal in the Miangaran wetland of Izeh city of Khuzestan province, in first the internal and external factors were identified after a field visit and completion of a questionnaire by the Statistical community as well as experts.AHP and Expert choice software were used to weighting the internal (IFE) and external (EFE) factors. Then, based on the results of the internal and external factor evaluation matrix, appropriate strategies were developed, and finally, using the QSPM matrix of strategies, their scoring and preference were determined. According to the results, 7 strength factors & 16 weakness factors were identified as internal factors and 6 opportunity factors and 14 threat factors were identified as external factors. Based on the results of the internal and external factor evaluation matrix, the position of the defense strategy was proposed. Based on the analysis of QSPM matrix, the strategy of strengthening the environmental monitoring and implementation of the environment and the development of the wetland ownership document as the first priority of important strategic planning for the protection of this area was achieved. Based on the obtained results, it can be stated that due to the existence of high threat factors, the vulnerability threshold of this region is very high and requires reviewing and presenting appropriate policies to address the limitations, which according to the strategy. They are extracted and with proper planning and management, sustainable development in the area can be achieved.

  Keywords: Management Strategy, SWOT, AHP, Miangaran
 • Pages 101-110

  There are different mathematic methods to analyze and interpretation of water quality characters but the water quality index is a simple method and has application. Zarivar Lake is the most important aquatic ecosystem and unique water area in Kurdistan province, which is important in terms of providing suitable conditions for aquatic species and amphibians. The aim of this study was to evaluate the water quality of Zarivar Lake in the west of Iran. In this study, according to the available parameters, three indices of TLI TSI, and WQINSF were used to determine the quality of water of Zarivar Lake. Different parameters of lake water were analyzed for 18 months in different seasons. Based on the TLI index, the Zarivar Lake was identified with a numerical value of 25.26 as the hypertrophy ecosystem. The value of the TSI index is 64.06, which is in the third class (Eutrophic) of the category. Based on the WQINSF index, Zarivar Lake has a moderate status with a numerical value of 55.7 and is classified in the third class. According to the calculated indicators, Zarivar Lake has a eutrophic condition and so water quality in Zarivar Lake was not suitable during the study period. Therefore, it is necessary to take strict instructions, especially for domestic, agricultural, and wastewater, to protect the water supply from hazardous wastes.

  Keywords: Zarivar Lake, Water quality index, TLI index, TSI index, WQINSF index