فهرست مطالب

پردازش و مدیریت اطلاعات - سال سی و هشتم شماره 1 (پیاپی 111، پاییز 1401)
 • سال سی و هشتم شماره 1 (پیاپی 111، پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/07/14
 • تعداد عناوین: 12
|
 • امیر ریسمان باف، اعظم صنعت جو، غلامرضا حیدری* صفحات 1-30

  جنبش دکومانتاسیون به رهبری پل اتله و هنری لافونتن در اواخر قرن نوزدهم در اروپا شکل گرفت و هدف اولیه آن ایجاد سازوکارهای فراملی در حوزه سازماندهی اطلاعات و دانش بود تا از طریق آن بتوان همه انواع مدارک را گردآوری، سازماندهی، و دسترس پذیر نمود. یکی از ویژگی های این رویداد تاریخی، پرداختن بیش از پیش نظری به مفهوم مدرک به عنوان یک مفهوم گفتمانی در حوزه اطلاعات بود. این رویکرد در سال های اخیر تحت عنوان نیودکومانتاسیون، دوباره در حال احیاء شدن است. هدف از این پژوهش، واکاوی ابعاد مفهومی «مدرک» از منظر ادبیات دکومانتاسیون و به طور ویژه نیودکومانتاسیون است. در حیطه بررسی ادبیات دکومانتاسیون بر نظریات پل اتله و سوزان برید، و در حوزه بررسی ادبیات نیودکومانتاسیون  بر نظریات لوند، باکلند، ارواین-اسمیت، و یورلند، تاکید شده است. پژوهش از حیث هدف، بنیادی و از حیث روش انجام و گردآوری داده ها از نوع تحلیل مفهومی است. همچنین در این تحقیق، تحلیل مفهومی با هدف «تفسیر مفهوم» و به دست دادن فهم حتی الامکان دقیق تری از مفهوم مورد بررسی به کار گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که پژوهش های مروری پیشین در موضوع مورد بررسی، دو رویکرد کلی در زمینه مفهوم سازی مدرک را شناسایی کرده اند که عبارتند از «رویکرد مدرک به منزله شیء (با الهام از پوزیتیویسم و تاکید بر مولفه عینیت)» و «رویکرد مدرک به منزله میانجی» (با الهام از سنت هرمنوتیکی). پژوهش حاضر سه رویکرد دیگر را نیز شناسایی و به این تقسیم بندی افزوده است که عبارتند از: «رویکرد یکپارچه» (با تاکید فراگیر بر جنبه های فیزیکی، ذهنی، و اجتماعی مدرک)، «رویکرد مدرک به منزله عامل» (با تاکید بر مفهوم عاملیت)، و «رویکرد درون رشت ه ای یورلند» (با تاکید بر مفهوم بافت، ارجاع به سنت دکومانتاسیون، و پارادایم کتاب شناختی). همچنین پژوهشگران، افزودن بعد جدیدی را بر آن چه در رویکرد یکپارچه گرا مد نظر است، پیشنهاد داده اند. به نظر پژوهشگران، با توجه به اهمیت مولفه «قدرت» و «گفتمان» در رابطه با دانش، اطلاعات، و مدرک، افزودن «بعد مناسبات قدرت» به رویکرد یکپارچه گرای لوند می تواند به فهم همه جانبه مدرک از ابعاد گوناگون فنی، اجتماعی، فکری-محتوایی، و نیز گفتمانی، کمک کند.

  کلیدواژگان: مدرک، تحلیل مفهومی، جنبش دکومانتاسیون، نئودکومانتاسیون، علم کتابداری و اطلاعات
 • رضا رجبعلی بگلو*، محمد ربیعی، زهرا رجبعلی بگلو صفحات 31-56

  داوری یا همترازخوانی مجله های علمی از فرایندهای تاثیرگذار در بهبود کیفیت نشر علمی است که رعایت یا توجه به اخلاق در این فرایند می تواند موجب تقویت نشریه و بهبود فرایند تصمیم گیری سردبیر شود. در این پژوهش، رعایت یا توجه به اخلاق همترازخوانی در پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات در دو بعد اخلاق «پایبندی به زمان داوری» و «ارایه پیشنهادهای عینی و سازنده» ارزیابی شد. برای این منظور، گزارش ها و فایل های داوری در بازه زمانی مهر 1396 تا آذر 1398  به روش کیفی و با رویکرد تحلیل محتوای قیاسی یا جهت دار در نرم افزار MaxQDA V. 2020 بررسی و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد متوسط مدت زمان همترازخوانی 28 روز است و این مدت تفاوت قابل توجهی میان قلمرو های پنجگانه «پژوهشنامه» ندارد. همچنین در بعد «ارایه پیشنهادهای عینی و سازنده» نیز رعایت یا توجه به زیرمولفه های «ارایه بازخوردهای مفید و سازنده برای بهبود وضوح اثر» و «درخواست شواهد پشتیبان از نویسندگان برای ادعاهای مطرح شده» بیشتر از دیگر زیرمولفه ها بود. همچنین زیرمولفه «ارایه پیشنهادها بر پایه دلایل علمی و فنی معتبر» کمترین میزان رعایت یا توجه را در این بعد به خود اختصاص داد. نتایج پژوهش از دو دیدگاه می تواند تصمیم گیری سردبیر را بهبود بخشد. نخست این که از بعد «پایبندی به زمان داوری» به نظر می رسد مجله از وضعیت نسبتا مناسبی برخوردار است. همچنین، همترازخوانان در قلمروهای موضوعی پنجگانه نسبت به زیرمولفه های بعد «ارایه پیشنهاد عینی و سازنده» یکسان عمل نکرده اند. این قضیه می تواند به ماهیت مقاله های این قلمروهای موضوعی و البته دانش موضوعی و سواد اخلاقی همترازخوانان در این قلمروها پیوند داشته باشد.

  کلیدواژگان: اخلاق داوری، همترازخوانی، پایبندی به زمان داوری، ارائه پیشنهادهای عینی و سازنده، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات
 • رضا معبودی نیشابوری*، سید علیرضا رضائی صفحات 57-88

  یکی از مهم ترین مزایای داوری به عنوان روش حل وفصل اختلافات، حفظ اطلاعات محرمانه طرفین دعوا است. جدا از مباحث تیوری در خصوص اصل محرمانگی، متعهدان آن و ضمانت اجرای اصل مذکور، باید راهکارهای عملی حفظ اطلاعات محرمانه در داوری مورد بررسی قرار گیرد زیرا وجود سلایق و خواسته های متعدد طرفین داوری، متفاوت بودن نهادهای داوری و داوران، متغیر بودن اعتماد طرفین داوری به داور، مواضع مختلف قانونی و شرایط خاص هر پرونده اقتضا می کند طرق متعدد اجرای اصل محرمانگی برای طرفین داوری و داوران مشخص گردند و از لحاظ عملی راه حل های انعطاف پذیری به آنها پیشنهاد شوند. در این مقاله تلاش شده است که با بررسی تحلیلی قواعد و رویه موجود در داوری ها، راه حل های موجود در این خصوص مورد مداقه قرار گیرند. جهت حفاظت از اطلاعات محرمانه در داوری چند راهکار اصلی وجود دارد: «راهکارهای محدودکننده دسترسی به اطلاعات محرمانه»، «راهکارهای مانع افشای اطلاعات محرمانه در فرایند رسیدگی داوری» و «راهکارهای مانع افشای اطلاعات محرمانه در رای داوری». مسلما موضع این مقاله ترجیح هیچ کدام از این راهکارها در زمینه تحقق محرمانگی در داوری بر دیگری نیست و حتی استفاده از ترکیبی از این گونه روش ها بیشتر می تواند نیازهای طرفین داوری را در خصوص حفظ محرمانگی تامین نماید. در نهایت مقاله حاضر به این نتیجه نایل آمده است که محدود کردن میزان ارایه اطلاعات محرمانه به داور از سوی طرفین دعوا، باید به حدی باشد که مانع صدور رای عادلانه نگردد و در این راستا پیشنهاد می شود اطلاعات محرمانه مهم در اختیار تمامی داوران یا تنها سرداور قرار گیرد. عدم ذکر استنادهای متکی بر اطلاعات محرمانه در رای نیز تا آنجایی منطقی است که در فرایند اعتراض و اجرای رای داوری خللی وارد نسازد. محدود کردن دسترسی به اطلاعات محرمانه نباید ناقض حق طرفین مبنی بر داشتن دادرسی عادلانه گردد و دخالت ثالث جهت جلوگیری از افشای اطلاعات، تنها در موارد استثنایی امکان پذیر است زیرا قاعدتا خود داور، ثالث بی طرف و متخصص تلقی می گردد. راه حل بنیادین آن است که قانون گذاران و تنظیم کنندگان قواعد داوری به صورت جدی و تفصیلی راهکارهای عملی حفاظت از اطلاعات محرمانه را در مقررات مذکور درج نمایند. در حال حاضر و تا قبل از اعمال این تغییرات آنچه که پیشنهاد می گردد آن است که راهکارهای مذکور ترجیحا در توافق نامه داوری اولیه و یا قرارنامه داوری ذکر شوند.

  کلیدواژگان: انتشار رای داوری، شفافیت در داوری، اصل رازداری در داوری، داوری تجاری بین المللی، گروه های محرمانه، مشاور محرمانگی
 • محمدحسن عظیمی*، فاطمه رفیعی نسب صفحات 89-108

  این پژوهش با هدف بررسی لایه های وب معنایی در سامانه های مدیریت های فعال مجلات ایران انجام شد. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از سیاهه وارسی استفاده شد و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس صورت گرفت. بررسی های صورت گرفته در خصوص معماری فناوری معنایی سامانه های مدیریت مجلات در حوزه بازیابی اطلاعات نشان داد که، سامانه نیواسکرایبر (کوثر) رتبه اول را در بین 5 سامانه مورد بررسی به دست آورده است؛ و سامانه های سمینا و یکتاوب در رتبه دوم قرار گرفتند. همچنین مشاهده شد که از بین لایه های وب معنایی، لایه یو آر آی بیش ترین کاربرد و لایه آر دی اف کم ترین میزان کاربرد را در سامانه های مدیریت مجلات داشته است. یافته های آزمون خی دو مشخص نمود که بین کاربرد لایه های وب معنایی در سامانه های مختلف مدیریت مجلات تفاوت معناداری مشاهده نشد. به نظر می رسد که استفاده و به کارگیری وب معنایی در سیستم های ذخیره و بازیابی اطلاعات در جامعه اطلاعاتی یک امر مهم ضروری است که باید بیش از گذشته به آن توجه نمود و زیرساخت های لازم جهت استفاده از این فناوری ها را ایجاد کرد. سامانه های مدیریت مجلات نیز که تا کنون اقدامات خوبی را در این رابطه داشته اند لازم است به منظور ارایه خدمات شایسته به جامعه علمی تمام توان خود را در استفاده از این فناوری به کارگیرند.

  کلیدواژگان: وب معنایی، لایه های وب معنایی، سامانه مدیریت مجلات
 • رسول سعادت، احمد شعبانی*، عاصفه عاصمی، مهرداد چشمه سهرابی، محمد توکلی زاده راوری صفحات 109-138

  پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوهای برچسب گذاری کاربران به مقالات مرتبط با حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی در پایگاه academia.edu انجام شد. روش پژوهش از لحاظ رویکرد کمی و مبتنی بر پژوهش های تحلیل متن و از لحاظ نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل 6086 مقاله برگرفته از 159 مجله انگلیسی زبان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی موجود در پایگاه استنادی Scopus و جزء مجلات هسته در پایگاه LISTA می باشد. مقالات مستخرج از مجلات پایگاه Scopus (به تعداد 194337 مقاله) در پایگاه Academia.edu مورد جستجو قرار گرفته و آن دسته از مقالاتی که توسط کاربران برچسب گذاری شده بود، انتخاب گردید. بررسی رابطه بین رشد انواع برچسب ها (یک واژه ای، دو واژوه ای، سه واژه ای، و چهار واژه ای و بیشتر) و افزایش مدارک حاکی از همبستگی خطی بین آنها بود. در بین گروه های مختلف برچسب ها بیشترین ضریب رشد مربوط به برچسب های دو واژه ای (0/609) و کمترین ضریب رشد مربوطه به برچسب های چهار واژه ای و بیشتر (0/143) بود. ضریب رشد کل برچسب ها (جدید و تکراری) نیز 5/52بود (یعنی به ازای هر مدرک 5/52برچسب). همچنین مشخص شد که برچسب های دو واژه ای بیشترین انطباق (54/92درصد) و برچسب های چهار واژه ای و بیشتر کمترین انطباق (1/76درصد) را بخش های مختلف مقالات (عنوان، چکیده، و کلیدواژه های نویسندگان) داشته است. کل برچسب ها نیز به میزان 5/7 درصد با عنوان، 79/76 درصد با چکیده، و 15/89درصد با کلیدواژه های نویسندگان منطبق بود. در مورد استفاده مجدد از برچسب ها نیز آشکار شد که به طور کلی 38/8درصد برچسب ها مورد استفاده مجدد قرار گرفته است. از سوی دیگر، برچسب های دو واژه ای با 57/59درصد بیشترین و برچسب های چهار واژه ای و بیشتر با 7/54درصد کمترین استفاده مجدد را داشته اند. نکته دیگر اینکه  16 درصد از برچسب ها در سال اول و بیش از 50 درصد برچسب ها تقریبا در 3 سال اول مورد استفاده مجدد قرار گرفته است. در پایان می توان گفت که وجود اجماع قابل توجه کاربران در مورد اصطلاحات معینی بیانگر آن است که الگوهای جدید از برچسب های کاربران حداقل تا حدی با مفاهیم نمایه سازی حرفه ای در مورد محتوای مدارک سازگار است و با تمرکز بر پرکاربردترین برچسب ها و توزیع پایدار آنها می توان به فرمولی برای تعیین وزن و حتی طرح های رده بندی و طبقه بندی دست یافت. همچنین، از فعالیت های کاربران در شبکه های اجتماعی  به منظور افزایش کیفیت پیشنهادات در نظام های برچسب گذاری جمعی می توان بهره برد. نکته دیگر اینکه، بین نمایه سازی حرفه ای و برچسب گذاری کاربر پیوستگی وجود دارد و این دو نسبت به هم بیگانه نیستند. این پیوستگی می تواند پایه و اساسی برای یک سیستم مکمل دسترسی موضوعی که موجب غنی شدن نمایه سازی حرفه ای است، باشد.

  کلیدواژگان: برچسب گذاری اجتماعی، نمایه سازی، سازماندهی اطلاعات، رده بندی مردمی، شبکه های اجتماعی علمی، علم اطلاعات و دانش شناسی، academia.edu
 • حمزه صادقی زاده، امیرحسین دوائی مرکزی*، سعید شوال پور صفحات 139-168

  استفاده فراگیر از فناوری اینترنت اشیا  به عنوان یکی از فناوری های دیجیتال ذیل انقلاب صنعتی چهارم، وابستگی حیاتی به این فناوری طی سال های آینده را به سطح بسیار بالایی خواهد رساند. علیرغم ظهور و بروز فرصت های بی نظیر برای رشد و توسعه اجتماعی و صنعتی ناشی از به کارگیری این فناوری، در صورت برخورد انفعالی کشورها با این امر، تهدیدهای بسیار جدی مانند نقض حریم خصوصی، ایمنی و امنیت عمومی و امثال آن در برابر ما قرار خواهد گرفت. در این پژوهش، با تکیه بر رویکرد توصیفی-پیمایشی در تحلیل تاریخی تحقیق و توسعه اینترنت اشیا در ایران، طی تقریبا یک دهه اخیر، به تبیین نقش حکم رانی و ارتباط کارکردهای آن از منظر سیاست گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری، و تامین کنندگی پرداخته شده است. به طور خاص، فرایندهای کلیدی در نظام نوآوری اینترنت اشیا مانند توسعه و انتشار دانش، تجربه های کارآفرینانه، بسیج منابع، شکل گیری بازار، اثرگذاری در مسیر تحقیق، کسب مشروعیت، و ایجاد آثار خارجی مثبت، مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا یافته های پژوهش پس از انجام 21 مصاحبه عمیق با نمایندگانی از اجزای ساختاری نظام نوآوری اینترنت اشیا، شامل بازیگران، نهادها، شبکه ها، و توسعه دهندگان دانش و محصولات، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفته است. از مهم ترین نتایج این پژوهش، می توان به کشف و تبیین ارتباط مستقیم، معنی دار، و قابل توجه میان کارکردهای حکم رانی با شاخص های احصاکننده فرایندهای کلیدی و هفت گانه موجود در نظام نوآوری اینترنت اشیا کشور اشاره نمود. موضوعی که افق تحقیقاتی نوین و ادبیات قابل توجهی در اختیار پژوهشگران علاقه مند به این حوزه قرار می دهد، و نیز راهکارهای عملی برای سیاست گذاران توسعه فناوری در سطح کشور به همراه دارد.

  کلیدواژگان: نظام نوآوری فناورانه، اینترنت اشیا، انقلاب صنعتی چهارم، کارکردهای حکم رانی، تحلیل تاریخی
 • محمدرضا مرتضوی، علی معینی*، آرمان ساجدی نژاد صفحات 169-192

  حجم انبوه داده از یکسو و اهمیت یافتن روزافزون نقش داده در سازمان ها از سویی دیگر، مدیریت داده را اجتناب ناپذیر می کند. یکی از مسایل مهم در مدیریت داده، تعیین نقش‎های لازم و تقسیم مسیولیت و حقوق ناشی از آن است. الگوی تقسیم مسیولیت در یک سازمان به ساختار آن بستگی دارد و ساختار یک سازمان نیز تابع سه عنصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز است. در سازمان‎های ایتلافی، تقسیم مسیولیت و اختیارات میان واحد مرکزی و واحدهای تابعه، پیچیده‎تر بوده و نیازمند الگوی روشن و مدون برای تشریک مساعی و همکاری در موضوعات مختلف از جمله مدیریت داده است. در این پژوهش با استفاده از ماتریس تقسیم مسیولیت، الگویی برای همکاری و تقسیم مسیولیت‎های مرتبط با مدیریت داده در بدنه اصلی و زیرمجموعه های تابعه یک سازمان ایتلافی به دست آمده و با استفاده از روش دلفی به اجماع خبرگان رسانده شده و با استفاده از آن، چگونگی تقسیم مسیولیت‎های مدیریت داده در وزارت علوم تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه‎های تابعه تبیین شده است.

  کلیدواژگان: مدیریت داده، حکمرانی داده، سازمان ائتلافی، مباشر داده، ماتریس تقسیم مسئولیت
 • آمنه سلیمانی*، عادل سلیمانی نژاد، فریبرز درودی صفحات 193-220

  هدف :

  ساده سازی پژوهش ها و ایجاد حجم بزرگی از داده ها  به دلیل توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، به ارایه الگوی علمی نوینی در پژوهش های علمی با عنوان الگوی علمی چهارم پژوهش یا پژوهش های مبتنی بر داده انجامیده است. لذا این پژوهش به تحلیل وضعیت اشتراک گذاری داده های پژوهشی، میان پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کرمان پرداخته است.

  روش شناسی: 

   پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه پژوهش کلیه اعضای هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بالغ بر 521 نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 220 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ایی محقق ساخته است که روایی آن از طریق صوری سنجیده شده است و ضریب آلفای کرونباخ 886/. نشان دهنده اعتبار پرسشنامه می باشد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی مورد نیاز، همچون فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  وضعیت اشتراک گذاری داده های پژوهشی از جنبه عوامل انسانی با میانگین 67/3 در شرایط نسبتا مطلوبی قرار دارد. در بین متغیرهای عوامل انسانی، عامل درک اهمیت و ضرورت اشتراک گذاری داده با میانگین 21/4 از وضعیت بهتری نسبت به سایر گویه ها برخوردار است. همچنین وضعیت اشتراک گذاری داده های پژوهشی عوامل فنی با میانگین 58/2  و از جنبه عوامل سازمانی با میانگین 35/2 در وضعیت نسبتا مطلوب قرار دارد. در میان گویه های عوامل سازمانی به ترتیب برگزاری دوره های آموزشی، حمایت مدیران عالی سازمان، استانداردها و آیین نامه ها، وجود برنامه خاصی برای اشتراک گذاری داده و مجراهای ارتباطی میان پژوهشگران از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. همچنین اشتراک گذاری داده های پژوهشی از جنبه عوامل حقوقی با میانگین 36/2 دارای وضعیت نسبتا مطلوبی است. چارچوب های قانونی، وضعیت کنترل شیوه دسترسی به داده ها و الزام سازمان به اشتراک گذاری داده ها در  طرح های پژوهشی، در وضعیت نامطلوبی است. عوامل فرهنگی در ارتباط با اشتراک گذاری داده ها، با میانگین 95/3 در وضعیت مطلوبی است. از بین گویه های این بعد، فقط دو گویه سازوکارهای تشویقی و انگیزشی و کاهش رقابت ناسالم در وضعیت نسبتا مطلوب قرار دارند

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاکی از این است که جهت بهره مندی جامعه علمی پژوهشی کشور از مزایای فراوان اشتراک گذاری داده می توان برنامه هایی چون تشویق فرهنگ اشتراک گذاری داده، برگزاری دوره های آموزشی، طراحی موافقت نامه اشتراک گذاری داده، حمایت از حریم خصوصی و محرمانگی داده، حمایت های مالی، تقویت زیرساخت های فناوری را در دستور کار سازمان های پژوهشی و دانشگاه ها قرار داد. همچنین طراحی و اجرای یک برنامه مدیریت داده منظم باعث خواهد شد تا ارتباط با حوزه های تولید، ساماندهی، مدیریت و آماده سازی داده های تخصصی پزشکی، فرایند اشتراک گذاری را برای بهره برداری های آینده آماده کند.

  کلیدواژگان: اشتراک گذاری داده، اطلاعات سلامت، اعضای هیئت علمی پزشکی، داده های پژوهشی، دسترس پذیری داده
 • اسماعیل وزیری*، عبدالرضا نوروزی چاکلی، نادر نقشینه صفحات 221-246

  اشتراک گذاری داده های پژوهشی در برخی از حوزه های علمی دنیا مورد توجه قرار گرفته است. اما بررسی ها نشان می دهد که در حوزه پزشکی در ایران این موضوع چندان مورد اقبال واقع نشده است. از همین رو، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عواملی است که در اشتراک گذاری داده های پژوهشی نقش دارند. این پژوهش با استفاده از تکنیک دیمتل به دنبال شناسایی مهمترین مولفه های موثر بر اشتراک گذاری داده های پژوهشی انجام شد. جامعه آماری شامل 14 نفر از پژوهشگران حوزه پزشکی بودند که تجربه اشتراک گذاری داده های پژوهشی را داشتند. نتایج حاصل از تکنیک دیمتل نشان داد که متغیرهای آموزش، بودجه، نگرش و الزام سازمانی دارای بیشترین اثرگذاری در بین سایر متغیرها بوده است و متغیر علی و خالص اثرگذار در نظر گرفته شدند. علاوه بر این، متغیر بودجه و حمایت سازمانی بیشترین اثر را بر متغیرهای نویسندگی، ساختار اشتراک گذاری داده های پژوهشی، نگرش، مالکیت داده ها و اعتماد پژوهشگران داشته است. متغیرهایی مانند هم نویسندگی؛ اعتماد بین پژوهشگران و نظام پژوهشی، مسایل حقوقی، مالکیت و چگونگی دسترسی به داده ها نه اثرگذار قوی و نه اثرپذیر قوی هستند اما در اشتراک گذاری داده ها نقش مهمی دارند و نمی توان نسبت به آن ها بی توجه بود. شناسایی عوامل موثر بر اشتراک گذاری داده های پژوهشی می تواند به بهبود و تقویت اشتراک گذاری داده ها منجر شده و پیامد آن انجام پژوهش های داده محور تسریع شده و جامعه علمی از مزایای آن استفاده خواهد کرد.

  کلیدواژگان: اشتراک گذاری، پژوهشگران پزشکی، دیمتل، شیوه ارزیابی و آزمایش تصمیم گیری، داده های پژوهشی، ایران
 • محبوبه اسماعیلی*، محمدحسن قلی زاده، محمود مرادی، مصطفی ابراهیم پور ازبری صفحات 247-270

  تعاملات پیچیده بین بازیگران صنایع، نیازمند یک بستر هوشمند، به منظور ساماندهی کارا و دقیق اطلاعات، می باشد. فناوری بلاکچین، پتانسیل ایجاد تغییرات بنیادی در سازمان ها را دارد. مسیله ای که این تحقیق قصد دارد به آن بپردازد این است که با استفاده از فناوری بلاکچین چگونه می توان پیچیدگی های هماهنگی تعاملات سازمان تامین اجتماعی، در راستای فرایند مدیریت اطلاعات ، تسهیل نمود؟جوهره منطقی پژوهش نظریه کنشگر_شبکه و استراتژی عملی پژوهش، آینده پژوهی است. داده های پژوهش، بر مبنای روش تیوری زمینه ای، گردآوری و تحلیل شد. نمونه گیری مبتنی بر هدف، بین 36 نفر از خبرگان، تا اشباع نظری، استمرار یافت؛ سپس فرایند ساخت سناریو بر اساس روش ماتریس شبکه جهانی کسب وکار، تا رسیدن به سناریوی ایده آل ادامه یافت. پس از استخراج انواع سناریوهای سازمان پس از پیاده سازی بلاکچین، به روش سناریونویسی، در سناریوی ایده ال سازمان مشخص شد سازمان می تواند به بهترین نحو این فناوری را در ارتباط با سایر بخش های مرتبط با خدمات سازمان، پیاده سازی و از مزایای آن استفاده نماید.با حضور کنشگران شبکه و تشکیل بلاکچین مجاز، تمام سازمان هایی که رویه های کاری اشتراکی دارند، قادرند به اطلاعات لازم برای تسهیل رویه های کاری خود، در حداقل زمان و با حداکثر سرعت، دست یابند. گردش اطلاعات در شبکه به این صورت، بسیار روان می باشد و بسیاری از روال های دست و پاگیر، عملا حذف  می شوند.

  کلیدواژگان: بلاکچین، قراردادهای هوشمند، KYC، کنشگر-شبکه، سازمان تامین اجتماعی
 • بهناز باقرپور، عاطفه شریف*، فاطمه زندیان صفحات 271-304

  هدف از این پژوهش کاربردی، طراحی هستی شناسی حوزه تاریخ نظامی جنگ ایران و عراق، به قصد بازنمایی منابع این حوزه است. برای سازمان دهی اطلاعات در حوزه جنگ ایران و عراق ابزاری تخصصی مانند اصطلاحنامه یا هستی شناسی طراحی نشده است. برای رفع نیاز اطلاعاتی پژوهشگران این حوزه، نیازمند بازنمایی مفاهیم در این حوزه هستیم؛ و از آنجایی که در حال حاضر هستی شناسی دقیق ترین ابزار موجود است، به طراحی این ابزار در این پژوهش پرداخته شده است. در این پژوهش روش تحلیل محتوا و رویکرد تحلیل حوزه برای استخراج مفاهیم و روابط میان آن ها به کار برده شد؛ و روش هفت مرحله ایNoy) and McGuinne 2001) برای طراحی هستی شناسی در یک فرآیند دستی استفاده شد. جامعه پژوهش تمامی منابع مکتوب در رده تاریخ نظامی جنگ ایران و عراق است. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام پذیرفت و 18 جلد کتاب از رده تاریخ نظامی جنگ ایران و عراق، موجود در کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری جهت تحلیل و استخراج مفاهیم کلیدی و روابط انتخاب شد. پس از مطالعه و استخراج اولیه مفاهیم و روابط کلیدی، جهت تایید درستی موارد استخراج شده، نظر کارشناسان  نظامی این حوزه مورد توجه قرار گرفت و تایید نهایی متخصصان دریافت شد. و برای رسمی سازی هستی شناسی از نرم افزار «پروتژه 5.5.0» استفاده شد. علاوه بر تایید متخصصان حوزه نظامی در مورد درستی مفاهیم و روابط استخراج شده، جهت بررسی و تایید درستی تعریف مفاهیم و روابط در هستی شناسی، نظر دو کارشناس این حوزه دریافت شد و در نهایت هستی شناسی طراحی شده با استفاده از موتور استنتاج هرمیت مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت با 880 اصل موضوع، 54 رده، 76 نمونه، 32 رابطه نوع شیء، 24 رابطه نوع داده و 2 رابطه تفسیری، هستی شناسی تاریخ نظامی جنگ ایران و عراق طراحی شد. رده های اصلی این هستی شناسی شامل: استراتژی نظامی با 11 رده فرعی، عملیات نظامی با 11 رده فرعی، فرماندهان با 5 رده فرعی، سازمان نظامی با 17 رده فرعی و پشتیبانی جنگ با 5 رده فرعی است. هستی شناسی طراحی شده علاوه بر بازنمایی از مفاهیم و روابط معنایی در حوزه تاریخ نظامی جنگ ایران و عراق، می تواند به منظور بهبود بازیابی اطلاعات در فرایند سازماندهی و بسط کاوش در نظام های ذخیره و بازیابی نیز مورد استفاده قرار گیرد. این بازنمایی علاوه بر آنکه تصویری از تاریخ نظامی جنگ ایران و عراق به پژوهشگران و محققان ارایه می دهد، می تواند به عنوان ابزار سازماندهی منابع جنگ نیز مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: هستی شناسی، جنگ ایران و عراق، تاریخ نظامی، بازنمایی دانش، نرم افزار پروتژ
 • الفت گنجی بیدمشک، محمد مهرآیین*، علیرضا پویا، یعقوب مهارتی صفحات 305-336

  اندازه گیری میزان بلوغ هم راستایی عملیاتی یا به عبارت دیگر بلوغ هم راستایی فرآیندهای کسب و کار و سیستم های اطلاعاتی به عنوان راهکاری برای ارزیابی میزان موفقیت پیاده سازی هم راستایی عملیاتی حایز اهمیت بوده است. این در حالیست که پژوهش های انجام شده در حوزه هم راستایی، عمدتا به دنبال سنجش بلوغ هم راستایی در سطح استراتژیک بوده اند. لذا، نتایج حاصل از این مطالعات با توجه به تفاوت های هم راستایی استراتژیک و عملیاتی، کارآیی چندانی برای سنجش بلوغ همراستایی در سطح عملیاتی نداشته اند. از این رو، پژوهش حاضر چارچوبی برای سنجش میزان بلوغ هم راستایی عملیاتی ارایه داده است. بدین منظور، پس از تعیین ابعاد ده گانه هم راستایی عملیاتی و تایید آن ها به کمک تحلیل عاملی تاییدی از شبکه های عصبی برای بررسی میزان اهمیت هر یک از این ابعاد استفاده شده است. در ادامه، بر اساس موقعیت هر یک از این ابعاد در ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد و بررسی میزان شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب هر یک از آن ها از طریق آزمون مقایسه میانگین زوجی، سطح بلوغ هم راستایی عملیاتی برای هر یک از ابعاد مشخص شده است. مطابق با نتایج پژوهش، هم راستایی فرآیندهای غیربنیادین تجاری با سیستم های اطلاعات مدیریت در سطح بهینه شده، هم راستایی فرآیندهای بنیادین تجاری با سیستم های اطلاعاتی مدیریت در سطح بهبود یافته و مدیریت شده و هم راستایی فرآیندهای مدیریتی با سیستم های اطلاعاتی دانش محور، هم راستایی فرآیندهای بنیادین تجاری با سیستم های اطلاعاتی استراتژیک و همراستایی فرآیندهای غیربنیادین تجاری با سیستم های اطلاعاتی دانش محور در سطح استقرار و تمرکز مشخص شده اند. همچنین، هم راستایی فرآیندهای مدیریتی با سیستم های اطلاعاتی استراتژیک، همراستایی فرآیندهای بنیادین تجاری با سیستم های اطلاعاتی دانش محور و هم راستایی فرآیندهای بنیادین تجاری با سیستم های اطلاعاتی عملیاتی در سطح تعهد و هم راستایی فرآیندهای پشتیبانی با سیستم های اطلاعاتی عملیاتی و هم راستایی فرآیندهای پشتیبانی با سیستم های اطلاعاتی دانش محور در سطح ابتدایی و تک نگری تعیین شده اند.

  کلیدواژگان: بلوغ همراستایی عملیاتی، فرآیندهای کسب و کار، سیستم های اطلاعاتی، شبکه عصبی، ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد
|
 • Amir Rismanbaf, Azam Sanatjoo, Gholamreza Heidari* Pages 1-30

  The Documentation Movement was formed in Europe in the late nineteenth century by leadership of Paul Otlet and Henri La Fontaine, with the primary goal of establishing international mechanisms for organizing information and knowledge through which all kinds of documents could be collected, organized, and accessible. One of the characteristics of this historical event was the increasingly theoretical treatment of the concept of document as a discourse concept in the field of information. This approach is being revived in recent years under the name of neo-documentation.The purpose of this work is to analyze the conceptual dimensions of "document" from the perspective of the documentation literature and especially neo-documentation. In the field of documentaion literature, the theories of Paul Otlet and Suzanne Briet are emphasized, and in the field of neo-documentation literature, the theories of Lund, Buckland, Irvine-Smith, and Hjorland are emphasized. The research is pure basic in terms of purpose and conceptual analysis in terms of method and data collection. Also in this research, conceptual analysis has been used with the aim of "concept interpretation" and as far as possible to gain a more accurate understanding of the studied concept. The results showed that former review research on the subject has recognized two general approaches to conceptualizing document, namely, "document-as-object approach" (inspired by positivism and with emphasis on the objectivity component) and "document-as-medium approach" (inspired by the hermeneutic tradition). The present study identifies three other approaches and adds to this categorization which include: the "integrated approach" (with a comprehensive emphasis on the physical, mental, and social aspects of the document), the " document-as-agent approach" (with emphasis on the concept of agency), and the "Hjorland's intradisciplinary approach" (with emphasis on the concept of context, reference to the tradition of documentation, and the bibliographic paradigm). In addition, researchers have proposed adding a new dimension to the integrated approach. Researchers believe that because of the importance of the "power" and "discourse" components in relation to knowledge, information, and document, adding a "power relations dimension" to Lund's integrated approach could lead to a more comprehensive understanding of the document from a variety of technical, Social, intellectual-content, as well as discourse perspective.

  Keywords: document, conceptual analysis, Documentation Movement, neo-documentation, Library, Information Science
 • Reza Rajabali Beglou*, Mohammad Rabiei, Zahra Rajabali Beglou Pages 31-56

  Review or peer-review in scientific journals is one of the effective processes in improving the quality of scientific publications which adhere or pay attention to ethics in this process can strengthen journals and improve the decision-making process for editor in chiefs. In this study, paying attention to peer-review ethics in the Journal of Information Processing and Management (JIPM) evaluated in two dimensions of “timeliness” and “objective and constructive suggestions” dimension. For this purpose, the reports and review files in the period of October 2017 to December 2020 analyzed qualitatively with a deductive or directed content analysis approach in MaxQDA V. 2020. The results showed that the average duration of peer review was 28 days and this period is not significantly different between the five domains of the journal research domains. In addition, in the dimension of “objective and constructive suggestions”, more attentions were paid to the sub elements of “providing useful and constructive feedback to improve the clarity of manuscript” and “request supporting evidence(s) from the authors for their claims” than other sub elements. Also, “comments based on valid scientific and technical criteria” had the least amount of consideration in this dimension. Research results from two perspectives can improve the editor in chief’s decision. First, in terms of “timeliness”, the JIPM was in a relatively good position. Also, peer reviewers in the five domains did not perform the same for the sub elements of the “objective and constructive suggestions” dimension. This can be related to the nature of the articles in these subject areas and, the subject knowledge and moral literacy of the peer reviewers in these areas.

  Keywords: Review ethics, Peer review, Timeliness, Objective & constructive suggestions, Journal of Information Processing & Management (JIPM)
 • Reza Maboudi Neishabouri*, Seyed Alireza Rezaee Pages 57-88

  One of the most important benefits of arbitration as a dispute resolution method is the preservation of confidential information of the disputing parties. Apart from the theoretical issues regarding the principle of confidentiality, its obligors and guaranteeing the implementation of the said principle, practical solutions for maintaining confidential information in arbitration should be considered because of the different demands and desires of parties, different arbitration institutions and arbitrators, variable trust of parties in the arbitrator, the different legal positions and the specific circumstances of each case, require that the various ways of enforcing the principle of confidentiality be identified for the parties and the arbitrators, and that practical solutions be offered to them in a flexible manner. In this article, an attempt has been made to study the existing solutions in this regard by analyzing the rules and procedures in arbitrations. There are several main strategies to protect confidential information in arbitration: "Strategies to restrict access to confidential information", "Strategies to prevent the disclosure of confidential information in the arbitration process" and "Strategies to prevent the disclosure of confidential information in arbitral award". Certainly, the conclusion of this article is not to prefer any of these strategies in the field of confidentiality in arbitration over another, and even the use of a combination of such methods can further meet the needs of the parties to the arbitration in terms of maintaining confidentiality. Finally, the present article concludes that limiting the access of arbitrator to the confidential information should not impede issuing fair award, and in this regard, it is suggested that important confidential information can be available to arbitrators or only the presiding arbitrator. Not mentioning evidence based on confidential information in the arbitral award is logical only to the extent that it does not make troubles in the stage of challenge, recognition and enforcement of the arbitral award. Restricting access to confidential information should not violate the right of the parties to the fair trial, and third-party intervention to prevent disclosure of information is possible only in exceptional cases, because the arbitrator himself/herself is generally considered an impartial and expert third party. The fundamental solution is that legislators and regulators of arbitration rules should seriously and in detail include practical solutions for the protection of confidential information in the mentioned regulations. At present, and before these changes are implemented, what is proposed is that these solutions can be preferably mentioned in the initial arbitration agreement or the terms of reference.

  Keywords: Publication of Arbitral Award, Transparency in Arbitration, Principle of Confidentiality in Arbitration, International Commercial Arbitration, Confidential Clubs, Confidentiality Advisor
 • Mohammadhassan Azimi*, Fatemeh Rafieinasab Pages 89-108

  The aim of this study was to investigate the structure and presence of semantic web layers in the journal management systems of the country, which is applied in terms of purpose and in terms of data collection, has been done by survey method and descriptive approach. The statistical population of the study constitutes all active systems of Iranian journals. In this study, a checklist was used to collect data and data analysis was performed using SPSS software. Studies on the structure of the semantic technology architecture of journal management systems in the field of information retrieval showed that the neo-scriber system (Kowsar) has gained the first rank among the 5 systems studied; And Semina and Yektaweb systems were in the second place. It was also observed that among the semantic web layers, the URI layer had the highest presence and the RDF layer had the lowest presence in journal management systems. Chi-square test results showed that there was no significant difference between the presence of semantic web layers in different journal management systems. It seems that the use of semantic web in information storage aretrieval systems in the information society is an important issue that should be paid more attention than before and the necessary infrastructure to use these technologies Created. Journal management systems that have taken good measures in this regard so far need to do their best to use this technology in order to provide decent services to the scientific community.

  Keywords: Semantic Web, Semantic Web Layers, Journal Management System
 • Rasul Saadat, Ahmad Shabani*, Asefeh Asemi, Mehrdad Cheshmehsohrabi, Mohammad Tavakolizadeh Ravari Pages 109-138

  This research aims to verify the patterns of users' tagging to the articles of knowledge and information science field in academia.edu. The research method is quantitative and based on text mining and applicable typically. The population includes 6086 bibliographic articles and their abstracts extracted from 159 English journals of knowledge and information science field in Scopus database that are core journals in LISTA as well. In order to gather these data, 194337 articles were searched in academia.edu then every article that tagged was chosen. Examining the relationship between the growth of different types of tags (one-word, two-word, three-word, and four-word and more) and increasing of documents showed a linear correlation between them. Among the different groups of tags, the highest growth rate was related to two-word tags (.609%) and the lowest growth rate was related to four-word tags and more (.143%). The total growth rate of the tags (new and duplicate) was also 5.52 (i.e. 5.52 tags per document). It was also found that two-word tags had the most matching (54.92%) and four-word tags and the least matching (1.76%) with different sections of articles (title, abstract, and authors' keywords). The total tags were matched 7.5% with the title, 76.61% with the abstract, and 15.89% with the authors' keywords. Regarding the reuse of tags, it was revealed that in general, 38.8% of the tags have been reused. On the other hand, two-word tags with 57.59% had the most reuse and four-word tags and more with 7.54% had the least. Another point is that 16% of the tags were reused in the first year and more than 50% of the tags were reused in the first 3 years. Finally, it can be said that the existence of a significant user consensus on certain terms indicates that the new patterns of user tags are at least partially compatible with professional indexing concepts about document content, and by focusing on the most widely used tags and their sustainable distribution, weight formulation and even classification schemes may be achieved. Also, users' activities on social networks can be used to increase the quality of suggestions in collective tagging systems. Another point is that there is a connection between professional indexing and user tagging, and the two are not alien to each other. This connectivity can be the basis for a complementary subject access system that enriches professional indexing.

  Keywords: social tagging, indexing, knowledge organization, folksonomy, scientific social networks, knowledge, information science, academia.edu
 • Hamze Sadeghizadeh, Amirhossein Davaei Markazi*, Saeed Shavvalpour Pages 139-168

  The widespread use of IoT technology as one of the digital technologies following the Fourth Industrial Revolution will bring vital dependence on this technology to a very high level in the coming years. Despite the emergence of unique opportunities for social and industrial growth and development resulting from the use of this technology, if countries passively deal with it, they will face very serious threats such as violations of privacy, public safety and security etc. In this study, relying on a descriptive-survey approach in the historical analysis of the Internet of Things in Iran, over the last decade, explains the role of governance and the relationship between its functions in terms of making policy, regulation, facilitation, and service provision. In particular, key processes in the IoT innovation system, such as knowledge development and diffusion, entrepreneurial experimentations, resource mobilization, market formation, influence on the direction of research, legitimization, and development of positive externalities, have been considered. In this regard, the research findings after 21 in-depth interviews with representatives of the structural components of the IoT innovation system, including actors, institutions, networks, and developers of knowledge and products, are analyzed in three stages of open, axial and selective coding. The main result of this study is to explain that part of governance functions which affect the components and indexes of key processes in the IoT technological innovation system. The subject that opens new research horizon and remarkable literature for the following researchers, as well as brings practical solutions for technology development policy-makers at the national level.

  Keywords: Technological Innovation System (TIS), Internet of Things (IoT), Industry 4.0, Governance Functions, Historical Analysis
 • Mohamadreza Mortazavi, Ali Moeini*, Arman Sajedinejad Pages 169-192

  Massive data volume, on the one hand, and the growing importance of the role of data in organizations, on the other hand, make data management inevitable. One of the important issues in data management is to determine the necessary roles and division of responsibilities and rights arising from it. The pattern of division of responsibilities in an organization depends on its structure, and the structure of an organization is a function of the three elements of complexity, formality, and focus. In coalition organizations, the division of responsibilities and powers between the central unit and its affiliated units is more complex and requires a clear and codified model for joint efforts and cooperation in various issues, including management. In this research, using the responsibility-sharing matrix, a model for cooperation and division of responsibilities related to data management in the main body and affiliated subdivisions of a coalition organization has been obtained and using the Delphi method to reach the consensus of experts and using, how to divide data management responsibilities in the Ministry of Science, Research and Technology of the Islamic Republic of Iran and its affiliated universities is explained.

  Keywords: Data Management, Data Governance, Federal Organization, Data steward, RACI Chart
 • Ameneh Soleimani*, Adel Soleimani Nezhad, Fariborz Droudi Pages 193-220
  Purpose

  Advances in information and communication technologies have facilitated the research and production of large volumes of data, and this has led to a new paradigm in scientific research called the fourth paradigm of science. The purpose of this study was to evaluate the status of research data sharing among researchers at Kerman University of Medical Sciences.

  Methodology

  This study is a descriptive survey research. The study population consisted of all faculty members of Kerman University of Medical Sciences with 521 members. The sample size was estimated 220 using Cochran formula.  Data collection tool was a researcher-built questionnaire. Cronbach's alpha coefficient was used to calculate the reliability of different parts of questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics including frequency, percentage, mean and standard deviation.

  Findings

  The status of research data sharing in terms of human factors with an average of 3.67 is in relatively desirable condition. Among the human factor variables, the factor of understanding the importance and necessity of data sharing with an average of 4.21 is in a better position than other items. Also, the status of research data sharing of technical factors with an average of 2.58 and in terms of organizational factors with an average of 2.35 is in a relatively desirable condition.Among the items of organizational factors, respectively, holding training courses, support of senior managers of the organization, standards and regulations, the existence of a special program for data sharing and communication channels between researchers are in an unfavorable condition. Also, the sharing of research data in terms of legal factors with an average of 2.36 is relatively desirable. Legal frameworks, control of data access, and the organization's obligation to share data in research projects are in poor condition. Cultural factors related to data sharing, with an average of 3.95 are in good condition. Among the items of this dimension, only two items of incentive and motivation mechanisms and reducing unsound competition are in a relatively desirable condition.

  Results

  The results indicated that Data management programs will enable communication with the areas of production, organization, management and preparation of specialized medical data, providing a sharing process for future exploitation. Encouraging the culture of data sharing, holding training courses, designing data sharing agreements, protecting privacy and data confidentiality, financial support, and strengthening the technology infrastructure are among the suggestions of this research.

  Keywords: Data Sharing, Health information, Medical faculty members, Research data, Data Accessibility
 • Esmaeil Vaziri*, Abdolreza Noroozi Chakoli, Nader Naghshineh Pages 221-246

  Data sharing is considered as a hot topic and a norm in many scientific fields. But it seems that, it was neglected in Iranian Medical fields. This research aiming to identify relevant factors in data sharing. With using semi-structured interview, survey and DEMATEL techniques, the present study identified the influencing factors affecting data sharing. The sample population consisted of 14 experienced Iranian medical researchers in data sharing. The results showed that, education, budgeting, attitudes, and institutional requirements were the most influential factors among others and were pure casual factors. In view of Iranian medical researchers, budgeting and organizational supports had the highest effect on authorship, structures, attitudes, ownership and their trust. Co-authorship, trust among the researchers and research system, legal issues like ownership, and the conditions of data access were not strong casual nor strong effect variables in this research, but had important role in data sharing and should be more considered. Identifying factors influencing data sharing enhance and strengthen data sharing and facilitate movement towards data-driven researches, and scientific communities could apply the advantages of data sharing.

  Keywords: data sharing, Medical researchers, Decision Making Trial, Evaluation Laboratory, DEMATEL, research data, Iran
 • Mahbubeh Esmaili*, MohammadHassan Qolizade, Mahmoud Moradi, Mostafa Ebrahim Pour Azbari Pages 247-270

  Complex interactions between industry actors require an intelligent platform in order to efficiently and accurately organize information. Blockchain technology has the potential to bring about fundamental changes in organizations. The issue that this research intends to address is how to use Blockchain technology to facilitate the complexity of interaction coordination in the Social Security Organization in line with the information validation process?The logical essence of this research is the actor-network theory and the practical strategy of the research is futures research. The required data were collected and analyzed based on grounded theory (GT). Objective sampling was employed to select 36 experts as the sample and until theoretical saturation, continued. Then, the scenario-building process continued until reaching the ideal scenario based on the global business network matrix method.After extracting all types of organization scenarios (after implementing Blockchain technology) by scriptwriting, in the ideal scenario this fact was determined that the organization can implement this technology in relation to other parts related to the services of the organization in best ways and use its benefits.with the help of network activists and acceptable Blockchain establishment, all organizations which have the communal approaches can reach the necessary information to facilitate their work approaches in minimum time and maximum fastness. Information circulation in this network would be very manageable and would practically remove many cumbersome routines.

  Keywords: Actor-Network Theory, (ANT). Blockchain, Know Your Customer (KYC), Iranian Social Security Organization, Smart Contracts
 • Behnaz Bagherpour, Atefeh Sharif*, Fatemeh Zandian Pages 271-304

  The purpose of this applied research is to design the ontology of military history domain of the Iran-Iraq war, in order to represent the sources of this domain. No specialized tools such as thesaurus or ontology have been designed to organize information in the Iran-Iraq war domain. To meet the information needs of researchers in this domain, we need representation of concepts in this domain; And since ontology is currently the most accurate tool available, this tool has been designed in this research. In this study, the content analysis method and domain analysis approach were used to extract the concepts and relationships between them; and Noy and McGuinness (2001) seven-way method were used to design ontology in a manual process. The research community is all written sources in the category of military history of the Iran-Iraq war. Sampling was done purposefully and 18 volumes of books from the category of military history of the Iran-Iraq war, available in the specialized library of the Hozeh Honari, were selected to analyze and extract key concepts and relations. After the initial study and extraction of key concepts and relationships, in order to confirm the accuracy of the extracted items, the opinion of military experts in this domain was applied in the research and the final approval of the experts was received; and Protégé 5.5.0 software was used to formalize these concepts. Finally, the ontology of the military history of the Iran-Iraq war was designed, with 880 axiom, 54 classes, 76 Individuals, 32 object property, 24 data type property, and 2 annotation data type properties. The main classes of this ontology include: military strategy with 11 subclasses, military operations with 11 subclasses, commanders with 5 subclasses, military organization with 17 subclasses, and war support with 5 subclasses. Designed ontology, in addition to representing concepts and semantic relationships in the domain of military history of the Iran-Iraq war, can also be used to improve information retrieval in the process of organizing and Query expansion in storage and retrieval systems. This representation provides an overview of the military history of the Iran-Iraq war to researchers and scholars, and can also be used as a tool for organizing war resources.

  Keywords: Ontology, Iran-Iraq War, Military History, Representation of Knowledge, Protégé Software
 • Olfat Ganji Bidmeshk, Mohammad Mehraeen*, Alireza Pooya, Yaghoob Maharati Pages 305-336

  Measuring operational alignment maturity, or in other words, business processes- information systems alignment maturity, has been important as a way to evaluate the success of operational alignment implementation. However, studies on alignment have been mainly focused on measuring strategic alignment maturity. Therefore, given the differences between strategic alignment and operational alignment, the results of these studies have not been very effective in measuring operational alignment maturity. That is why the present study aimed to provide a framework for measuring operational alignment maturity. To that end, ten dimensions of operational alignment were determined and then, confirmed by confirmatory factor analysis. Next, neural networks was used to assess the importance of each of these dimensions. Then, based on the position of each of these dimensions in the importance-performance analysis matrix and after examining the gap between the current and desired status of each dimension using the pairwise mean comparison test, the level of operational alignment maturity for each dimension was determined. As the results indicated, alignment of non-core business processes with management information systems (D7) at optimized level, alignment of core business processes with management information system (D4) at improved and managed levels, as well as alignment of management processes with knowledge-based information systems (D2), alignment of core business processes with strategic information systems (D3) and alignment of non-core business processes with knowledge-based information systems (D8), all three at establised and focused levels, were identified. Moreover, the alignment of management processes with strategic information systems (D1), the alignment of core business processes with knowledge-based information systems (D5), the alignment of core business processes with operational information systems (D6), all three at commited level, as well as alignment of support processes with operational information systems (D9) and alignment of support processes with knowledge-based information systems (D10), both at initial and ad hoc levels, were determined.

  Keywords: operational alignment maturity, business processes, information systems, neural network, importance-performance analysis matrix