فهرست مطالب

فصلنامه نوآوری های آموزشی
پیاپی 83 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/07/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • فرزانه تاری، محمد جوادی پور*، رضوان حکیم زاده، مرضیه دهقانی صفحات 7-46
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی مهم ترین چالش های پداگوژیکی آموزش ابتدایی در محیط یادگیری الکترونیکی است. متناسب با این هدف طرح پژوهش کیفی، از نوع فراترکیب، اتخاذ شد. داده های پژوهش با استفاده از الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو (2007) گردآوری شدند. بدین منظور در پایگاه های اطلاعاتی در محدوده زمانی موردنظر (مطالعات داخلی 1400-1399 و مطالعات خارجی 2021-2020) مقالات جست وجو شدند. درنهایت از میان 217 مقاله مرتبط با حوزه پژوهش تعداد 39 مقاله، که به صورت مستقیم چالش های آموزش ابتدایی در محیط یادگیری الکترونیکی را بررسی کرده بودند، به روش هدفمند و با استفاده از برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی (CASP) انتخاب و وارد مرحله تحلیل شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا به شیوه مقوله بندی استفاده شد. برای بررسی قابلیت اعتبار و اعتماد یافته ها نیز از معیارهای خودبازبینی محقق و روش مرور همتا بهره گرفته شد. درنهایت تحلیل عمیق مطالعات پیشین به بازنمایی 11 مقوله اصلی، 32 مفهوم و 242 کد مرتبط منتج شد. بر اساس یافته های پژوهش، چالش های پداگوژیک شناسایی شده به ترتیب شامل مسایل مربوط به تعاملات، معلمان، دانش آموزان، والدین، روش تدریس، مدیریت کلاسی، نظارت و ارزشیابی، تکالیف و بازخورد، محتوای آموزشی، نتایج یادگیری و منابع آموزشی بوده است. در پایان، نتایج فراترکیب بر لزوم بازاندیشی و تمهید سازوکارهایی آموزشی مناسب برای کاهش آثار چالش ها و مسایل احتمالی و نیز ارتقای شرایط مثبت تاکید شده و به برخی پیشنهادهای کاربردی اشاره شده است.
  کلیدواژگان: آموزش ابتدایی، محیط یادگیری الکترونیکی، چالش های پداگوژیک، فراترکیب
 • جواد امجدی حور*، مهدی مصلح گرمی، الهه سلطانی، عادل زاهد بابلان صفحات 47-68
  مدیر به منزله مربی به کارکنان کمک می کند باور کنند که می توانند رفتارها و فعالیت های به مراتب اثربخش تر، کاراتر و نوآورانه تری در قیاس با قبل داشته باشند. به علاوه، داشتن منش خوب نیز فرایند موفقیت را در مربیگری تسهیل می کند. بر همین اساس، در این پژوهش به شناسایی شاخص های منش مربیگری مدیران مدارس مقطع ابتدایی پرداخته می شود تا برای استفاده کنندگان از نتایج پژوهش و علاقه مندان به مربیگری در محیط مدرسه مفید واقع شود. رویکرد این پژوهش کیفی و از نوع تحلیل محتواست. مشارکت کنندگان این پژوهش به صورت هدفمند و از میان 15 نفر از استادان دانشگاه و مدیران مدرسه انتخاب شده اند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته است و تجزیه وتحلیل داده ها نیز ازطریق فن مضمون بررسی شده است. برای تایید روایی پژوهش از روش مثلث سازی و برای تایید پایایی از روش هولستی استفاده شده است. نتایج پژوهش به شناسایی هشت مقوله اصلی شامل تعالی و برتری، پاسخ گویی، مشارکت طلبی، انسانیت، تواضع، خدمتگزاری، عدالت محوری و صداقت و 30 مقوله فرعی منجر شد. ازآنجاکه مدارس مرکز فرهنگ سازی کشورند و تاثیر بسزایی در این زمینه دارند استفاده از نتایج این پژوهش می تواند الگویی مفید برای معلمان و مدیران مدارس باشد.
  کلیدواژگان: الگو، مربیگری، منش، مدیران، مدرسه
 • خالد غفوری، رضا هویدا*، سعید رجایی پور، سید علی سیادت صفحات 69-100
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل ایجادکننده ترومای سازمانی در معلمان مدارس ابتدایی به شیوه کیفی و با استفاده از رویکرد اکتشافی انجام شده است. بدین منظور با 20 نفر از صاحب نظران مصاحبه شد. سپس اطلاعات گردآوری شده با استفاده از روش تحلیل محتوا تجزیه وتحلیل شدند. بر اساس یافته های پژوهش، تبعیض و بی عدالتی، سوءاستفاده مالی، سطح پایین معیشت و رفاه، دشواری مسیولیت محوله، بیماری و مرگ، حرفه ای نبودن، شرایط سخت ارتقا و رشد حرفه ای، افت کیفیت و مسایل و مشکلات شخصی (عوامل فردی)؛ سیاست زدگی آموزش وپرورش، بودجه و اعتبارات ناکافی، ضعف مدیریت، جذب نیروی انسانی ناکارآمد، بوروکراسی و کاغذبازی، نبود حمایت سازمانی، تمرکزگرایی، ارزیابی عملکرد نامناسب و نظام پاداش و پرداخت نامناسب (عوامل سازمانی)؛ شرایط نامساعد محیط کار، بی توجهی به امر تعلیم و تربیت، نارضایتی و اعتراض ذی نفعان، جایگاه اجتماعی اقتصادی نامناسب معلم در جامعه، نزول شان آموزش وپرورش، مسایل و مشکلات خانوادگی دانش آموزان، انتظارات غیرواقع بینانه از معلم، عملکرد ضعیف رسانه ها در ارتباط با آموزش وپرورش (عوامل محیطی)؛ محدودیت دسترسی به ملزومات فناورانه، هزینه بربودن فناوری، ناتوانی در استفاده از فناوری های آموزشی، نبود پشتیبانی و بهره برداری مناسب از فناوری های موجود، مخاطره آمیزبودن فناوری و رشد و تغییرات سریع فناورانه در حوزه آموزش (عوامل فناورانه) از عوامل ایجادکننده ترومای سازمانی در معلمان مدارس ابتدایی اند. سیاست گذاران و مدیران آموزش وپرورش می توانند با استفاده از نتایج به دست آمده تمهیداتی درزمینه مدیریت پدیده تروما در حیطه های شناسایی شده بیندیشند.
  کلیدواژگان: تروما، ترومای سازمانی، مدارس ابتدایی، معلمان، تحلیل محتوا
 • فاطمه زهرا احمدی*، منصوره مهدوی هزاوه صفحات 101-122

  همه گیری جهانی کوید19 نظام آموزش وپرورش را با دشواری ها و فرصت های بی سابقه ای روبه رو کرده است. ویژگی برجسته این همه گیری ایجاد شرایط پیش بینی ناپذیر، نامتعین و نبود قطعیت در تمام پدیده های جهان هستی است که به باور بسیاری از صاحب نظران نویدبخش حیات جدید یا نظم برتر در همه ابعاد زندگی ازجمله آموزش وپرورش است. دست یافتن به این حیات جدید یا نظم برتر در گرو تامل، اصلاح و حتی تحول نظام آموزش وپرورش است. این امر بازآرایی و بازاندیشی تازه ای از مبانی فلسفی را طلب می کند. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف مطالعه دو رویکرد و شیوه تفکر ریزوماتیک دلوز و کوانتومی زوهر به منظور شناسایی دلالت های تربیتی آن ها برای ابعاد پنج گانه اصلاحات تربیتی آیزنر و با روش تحلیل مفهومی و استنتاجی انجام شد. با توجه به تمرکز هر دو رویکرد فلسفی بر نامتعینی و پذیرش تفاوت ها و دگرگونی های مداوم و بر اساس یافته های پژوهش، ازطریق اندیشه های ریزوماتیک و کوانتومی می توان به طرح پرسش های اصیل پرداخت و راهکارهایی برای سازگاری با تغییرات مداوم در حوزه آموزش وپرورش ارایه داد. در این مطالعه، با تحلیل عناصر مهم این دو رویکرد فلسفی، دلالت های تربیتی قابل تاملی در ابعاد گوناگون هدف، ساختار، برنامه درسی، شیوه های آموزش و ارزشیابی (سنجش) استنتاج شد.

  کلیدواژگان: تفکر ریزوماتیک، تفکر کوانتومی، اصلاحات آموزش وپرورش، کوید19
 • زهره طهماسبی، کوروش فتحی واجارگاه*، باقر انصاری، اسدالله عباسی صفحات 123-150
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی مولفه های سواد صلح معلمان متوسطه دوره اول بود. رویکرد حاکم بر این پژوهش کیفی بود که برای پاسخ به سوالات پژوهش و متناسب با ماهیت موضوع پژوهش از میان روش های گوناگون کیفی، روش های توصیفی تحلیلی و نظریه داده بنیاد انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها اسناد، منابع مکتوب و مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. شرکت کنندگان در پژوهش استادان دانشگاه، فعالان حوزه آموزش صلح و نیز معلمان متوسطه دوره اول شهر تهران بودند. پژوهشگر با انجام 15 مصاحبه به اشباع نظری رسید. تجزیه وتحلیل داده های کیفی در نسخه کلاسیک نظریه داده بنیاد با استفاده از کدگذاری و در سه مرحله کدگذاری باز، محوری یا نظری و کدگذاری انتخابی انجام شد. پس از تجزیه وتحلیل داده ها 97 کد باز و 28 کد محوری شناسایی شد که در 7 مقوله کلی طبقه بندی شد. بر اساس نتایج این پژوهش مهم ترین مولفه های سواد صلح عبارت اند از: نیازهای جدید، شناسایی ظرفیت ها و مهارت های اساسی صلح، درک دقیق معنای انسانیت، درک دقیق شرایط اجتماعی، ویژگی های معلمان دارای سواد صلح، عناصر سه گانه سطوح فردی، اجتماعی، جهانی و هنر زیستن. بر این اساس، سواد صلح عبارت است از روش جدیدی در برقراری و گسترش صلح که بر اهمیت نیازهای غیرجسمانی تاکید می کند.
  کلیدواژگان: سواد صلح، معلمان متوسطه دوره اول، نظریه داده بنیاد
 • معصومه نجفی پازکی*، سید محمد دلبری صفحات 151-184
  هدف از این پژوهش ارزشیابی عناصر محتوا شامل کتاب درسی، کتاب گویا، لوحه آموزشی مقوایی و کتاب راهنمای معلم در برنامه درسی آموزش قرآن دوره اول ابتدایی است. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان، معلمان، کلاس های درس و مدارس دوره ابتدایی کل کشور است و با توجه به وسعت جامعه آماری روش نمونه گیری خوشه ای هدفمند انتخاب شد. حجم نمونه عبارت بودند از: چهار استان، 16 مدرسه، 48 کلاس درس، 353 معلم، 32 سرگروه آموزشی، 295دانش آموز. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه کمی نظرسنجی معلمان، فرم مصاحبه نیمه ساختارمند معلم، فرم مصاحبه ساختارمند با دانش آموز و فرم سوال های جلسات هم اندیشی معلمان بود و در تحلیل داده ها از الگوی مثلث سازی استفاده شد. طبق یافته های این پژوهش، محتوای آموزش قرآن همسو با برخی اصول و اهداف مدنظر آموزش قرآن نیست. درواقع با توجه به اینکه در اصول برنامه درسی بر جذابیت محتوا تاکید شده، در تالیف کتاب های قرآن دوره اول ابتدایی این مسیله موردتوجه قرار نگرفته است که حاصل آن تحقق نیافتن هدف انس و علاقه به قرآن است. معلمان در هر سه پایه اول تا سوم ابتدایی به بخش های مختلف محتوا (کتاب درسی، کتاب گویا، راهنمای معلم، لوحه آموزشی) نمره زیر میانگین داده اند. درواقع ازنظر معلمان محتوای ارایه شده با وضع مطلوب فاصله دارد و نیاز به بازنگری اساسی دارد.
  کلیدواژگان: کتاب درسی، کتاب گویا، لوحه آموزشی مقوایی، کتاب راهنمای معلم، دوره اول ابتدایی
 • مجید حمدانی* صفحات 185-202
  با توجه به شرایط محیطی کشور ایران و همسایگی اش با کشورهای عربی یادگیری زبان عربی به منزله زبان دوم اهمیت فراوانی دارد. به این منظور، زبان عربی در دوره اول و دوم مقطع متوسطه آموزش داده می شود. این مقاله به مقایسه روش های تدریس در حفظ و یادسپاری واژه های عربی دانش آموزان پسر در دوره متوسطه اول شهرستان اهواز می پردازد. به منظور یادسپاری 200 واژه، پس از آموزش افراد در کلاس های مرسوم و آموزش تکمیلی در سه گروه مطالعاتی به سه روش تدریس مرسوم، بر اساس طرح تحقیق، فلش کارت های دیجیتالی و پویانمایی تهیه شد. طبق این مقایسه، 8 هفته پس از شروع آموزش ها، در پس آزمون، روش فلش کارت های دیجیتالی و پویانمایی با ضریب خطای 0/05 تفاوت معناداری با روش تدریس مرسوم داشتند. اما با گذشت 16 هفته از آموزش ها و در مرحله پیگیری روش به یادسپاری واژه ها با استفاده از پویانمایی فقط با ضریب خطای 0/01 تفاوت معناداری در مقایسه با روش تدریس مرسوم و فلش کارت های دیجیتال داشت. همچنین این روش با میانگین به یادسپاری بیش از 128 واژه موفق بوده است.
  کلیدواژگان: فلش کارت دیجیتالی، پویانمایی، یادسپاری، واژه ها، عربی، اهواز
 • فائزه فیروزشاهی، نرگس یافتیان* صفحات 203-222
  در پژوهش حاضر به بررسی مسایل زمینه مدار کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی و همچنین مقایسه آن با آخرین مسایل منتشرشده تیمز 2015 پرداخته شده است. این ارزیابی بر اساس میزان ارتباط مسایل زمینه مدار با دنیای واقعی به کمک چارچوب های مطرح در پژوهش های مرتبط و حیطه محتوایی مسایل صورت گرفته است. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی تطبیقی است که برای اجرای آن از الگوی پیشنهادی بردی استفاده شد. ابزار مورد استفاده فهرست هایی است که روایی صوری و محتوایی آن را متخصصان تایید کرده و پایایی آن نیز به کمک فرمول هولستی 0/88 به دست آمده است. نتایج حاکی از آن است که در کتاب ریاضی پایه چهارم 83/89٪ از مسایل، کاربرد استاندارد و 11/16٪ نیز زمینه جدا هستند. این مقادیر برای مسایل زمینه مدار تیمز به ترتیب حدود 84 و 16درصد است که نشان از شباهت توزیع این مسایل دارد. ازنظر محتوایی نیز فراوانی مسایل زمینه مدار در میان هر دو منبع یکسان، ولی نسبت رعایت شده میان حیطه های محتوایی در کتاب درسی نامتوازن است. حدود نیمی از مسایل زمینه مدار مطالعات تیمز نمونه کاملا مشابهی در کتاب درسی دارند و نیم دیگر مسایل محتوای مشابه اما روش حلی متفاوت یا کمی پیچیده تر دارند و تعداد اندکی از این مسایل مشابهی در کتاب درسی نداشته اند. بااین حال، عملکرد دانش آموزان در حل مسایل زمینه مدار مطالعه تیمز پایین تر از میانگین بین المللی است. نتایج این پژوهش می تواند برنامه ریزان آموزشی را در شناسایی نقاط مثبت و منفی کتب درسی یاری کند.
  کلیدواژگان: پایه چهارم ابتدایی، سواد ریاضی، کتاب درسی، مسائل زمینه مدار، مطالعه تیمز
 • ویدا رحیمی نژاد*، محمدرضا عنانی سراب صفحات 223-245
  سن مناسب شروع آموزش زبان خارجی یکی از مباحث چالش برانگیز در آموزش زبان خارجی است، به خصوص هنگامی که جایگاه فرهنگ در آموزش زبان خارجی موردبحث قرار می گیرد. هدف از این پژوهش شناسایی محدوده سنی مناسب آموزش زبان خارجی با تاکید بر زبان انگلیسی و با توجه به عوامل فرهنگی است. در این پژوهش از روش سنتزپژوهش های انجام شده مرتبط استفاده شد. در مرحله اول سنتزپژوهی، با تعیین محدوده زمانی پژوهش، از سال 1961 تا 2020، و جست وجوی الکترونیکی تعداد 81 منبع به عنوان جامعه پژوهش شناسایی شد. در ادامه با لحاظ کردن روش نمونه گیری هدفمند طی دو مرحله «غربالگری» 19 پژوهش برای مرحله بعد انتخاب شد. در مرحله دوم، پژوهش های انتخاب شده با استفاده از جداول تشریح فیزیولوژیک تجزیه وتحلیل و واکاوی شدند. نتایج حاصل از واکاوی وارد مرحله سنتز شد که دارای دو زیرمرحله سنتز تجمیعی و ترکیبی است. در مرحله سنتز، داده ها با هدف کدبندی تلفیق شدند که حاصل آن کدهای باز، محوری و گزینشی بود. کدهای گزینشی توانش بین فرهنگی، آگاهی فرهنگی انتقادی، یادگیری زودهنگام فرهنگ زبان دوم و زمان موردنیاز برای شکل گیری فرهنگ زبان اول و دوم را شامل می شد. یافته ها حاکی از آن است که بیشتر پژوهشگران به اشتراک نظر در خصوص سن مناسب شروع آموزش زبان خارجی با توجه به عوامل فرهنگی در محدوده سنی زیر 12سالگی و با تاکید بر محدوده سنی کودکان کم سن وسال (3-5) دست یافته اند. نتایج پژوهش حاضر می تواند مورداستفاده سیاست گذاران آموزش زبان خارجی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش زبان خارجی، سن، توانش بین فرهنگی، رویکرد ارتباطی، سنتزپژوهی
|
 • Farzāne Tāri, Mohammad Javādipour *, Rezvān Hakimzāde, Marziye Dehghāni Pages 7-46
  The purpose of this research was to identify the most important pedagogical challenges of primary school education in the e-learning environment. In accordance with this aim, a qualitative research design of the meta-synthesis type was selected. Data were collected using Sandelowski & Barroso (2007)'s seven-stage model. For this purpose, after searching for articles in the databases (during the period 1399-1400 for the nationwide researches and 2020-2021 for the foreign researches), finally, out of 217 articles related to the field of this research, 39 articles that directly address the challenges of primary school education in the e-learning environment, were purposefully selected using the Critical Assessment Skills Program (CASP), and they were entered into the analysis phase. To analyze the data, the content was analyzed using the categorization method. To evaluate the validity and reliability of the findings, the researcher's self-review criteria and peer review method were used. Finally, in-depth analysis of the previous studies resulted in the representation of 11 main categories, 32 concepts and 242 related codes. Findings showed that the identified pedagogical challenges have included issues on the interaction, teachers, students, parents, teaching method, classroom management, monitoring and evaluation, homework and feedback, educational content, learning outcomes and educational resources. Finally, the results of meta-synthesis emphasized the need for rethinking and preparing appropriate educational mechanisms to reduce the effects of challenges and potential problems, and promoting the positive conditions, and some practical suggestions have been point out.
  Keywords: Primary School Education, E-Learning environment, Pedagogical challenges, Meta-Synthesis
 • Javād Amjadihour *, Mahdi Moslehgermi, Elāhe Soltāni, Ādel Zāhed-Bābelān Pages 47-68
  As a coach, the principal helps the staff to believe that they can have behaviors and activities that are more effective, efficient and innovative than before. To be successful in coaching, having a good character could facilitate the coaching process. In this research, the indicators of coaching character of primary school principals are identified in order to be useful for users of the results of this research and those interested in coaching in the school environment. It was a qualitative research of the content analysis type. The participants of this study were 15 teachers and school principals who were selected purposefully. The research instrument was a semi-structured interview and the data were analyzed using a thematic technique. Triangulation method was used to confirm the validity of the research and Holstein method was used to confirm the reliability. The results led to the identification of 8 main categories including the excellence and superiority, accountability, participation, humanity, humility, service, justice and honesty and 30 sub-categories. Since schools are considered as the cultural center of the country and play an effective role in this regard, so using the results of this study could be useful as a model for teachers and school principals.
  Keywords: pattern, Coaching, character, Principals, School
 • Khāled Ghafouri, Rezā Hoveydā *, Saeed Rajā&#, Eepour, Seyed Ali Siādat Pages 69-100
  The current qualitative study aimed at identifying factors behind organizational trauma among the primary school teachers using an exploratory approach. To do so, 20 experts were interviewed and then the data were analyzed using content analysis method. Findings showed that discrimination and inequity, financial abuse, low level of welfare and livelihood, difficulty of assigned responsibility, disease and death, not being professional, tough conditions for occupational promotion, loss of quality, and personal problems (individual factors), politicization of education, insufficient budget and credit, weakness of management, recruitment of inefficient personnel, bureaucracy, lack of organizational support, centralism, poor performance evaluation and reward system, and inappropriate payment (organizational factors), unfavorable condition of workplace, neglecting the education, beneficiaries’ dissatisfaction and protest, teachers’ inappropriate socioeconomic position in society, the decline of education, students’ family problems, having unrealistic expectations of teachers, poor performance of media on the education (environmental factors), limited access to the technological requirements, the cost of technology, inability to utilize educational technologies, lack of appropriate support and utilization of available technologies, riskiness of technology and rapid technological growth and changes in education (technological factors) were recognized as the factors behind the organizational trauma among the primary school teachers. Using the results of this study, the educational policy makers and managers could think how to manage the phenomenon of trauma in the identified domains.
  Keywords: Trauma, organizational trauma, Primary Schools, Teachers, content analysis
 • Fātemezahrā Ahmadi *, Mansoure Mahdavi Hezāve Pages 101-122

  The global epidemic of Covid-19 has faced the education system with unprecedented challenges and opportunities. A prominent feature of this pandemic is the creation of unpredictable, uncertain conditions and lack of certainty in all the phenomena of the universe,which many experts believe that it promises a new life or better order in all aspects of life, including education. Achieving this new life or higher order depends on reflection, reform and even transformation of the education system. This requires a new rearrangement and rethinking of philosophical foundations. The present study was conducted to study the rhizomatic thinking of Deleuze and the quantum thinking of Zohar in order to identify their educational implications for the five dimensions of Eisner's educational reforms using conceptual and inferential analysis. Considering the focus of both philosophical approaches on uncertainty and accepting the differences and constant changes, and based on the research findings, the original questions could be dealt with through rhizomatic and quantum thinking and some solutions could be provided to adapt to the continuous changes in the field of education. In this study, some considerable educational implications in various dimensions of objectives, structure, curriculum, pedagogy and evaluation (assessment) were deduced through analyzing the important elements of these two philosophical approaches.

  Keywords: Rhizomatic Thinking, Quantum Thinking, Education reform, COVID-19
 • Zohre Tahmāsbi, Kourosh Fathi Vājārgāh *, Bāgher Ansāri, Asadollāh Abbāsi Pages 123-150
  The aim of this research was to identify the components of peace literacy of the junior high school teachers. The research approach was qualitative; and the descriptive-analytical as well as grounded theory methods were chosen to answer the research questions. Data collection tools included document, written sources and semi-structured interviews. The research participants were university professors, activists in the area of peace education, as well as the junior high school teachers in Tehran. The researcher achieved the theoretical saturation through conducting 15 interviews. Qualitative data analysis was done based on the classic version of the grounded theory using three stages of coding including open, axial or theoretical as well as selective coding. After analyzing the data, 97 open codes and 28 axial codes were identified which were classified into 7 general categories. According to the results of this research, the most important components of peace literacy include: New needs, identification of basic peace capacities and skills, accurate understanding of the meaning of humanity, accurate understanding of social conditions, characteristics of teachers with peace literacy, triple elements of individual, social, and global levels and the art of living. Accordingly, peace literacy is a new way of creating and developing peace that emphasizes the non-physical needs.
  Keywords: Peace Literacy, Junior High School Teachers, Grounded theory
 • Masoume Najafi Pāzoki *, Seyyed Mohammad Delbari Pages 151-184
  The aim of this research was to evaluate the content elements including textbook, audio book, educational cardboards and teacher's manual in the Quran curriculum of the junior primary school. The research population included students, teachers, classrooms and primary schools of the whole country, and due to the extent of the research population, the purposeful cluster sampling method was used. The research sample consisted of four provinces, 16 schools, 48 ​​classrooms, 353 teachers, 32 educational group leaders and 295 students. The research tools included a quantitative teacher survey questionnaire, a semi-structured teacher interview form, a structured student interview form, and a question form for teachers' focus groups, and to analyze the data, the triangulation model was used. Findings showed that the content of the Quran education is not aligned with some principles and intended objectives of Quran education. In fact, considering that the principles of the curriculum emphasize the attractiveness of the content, this issue has not been taken into account in the compilation of the junior primary school Quran textbooks, which resulted in the non-fulfillment of the objective of developing familiarity and interest in the Quran. The teachers in each of the first to third grades have given below-mean scores to different parts of the content (textbook, audio book, teacher's manual, educational cardboards). In fact, according to the teachers, the presented content is far from the optimal and needs a fundamental revision.
  Keywords: textbook, Audio Book, Educational Cardboard, Teacher's Manual, Junior Primary School
 • Majid Hamdani * Pages 185-202
  Based on environmental situation of Iran, learning second language has great importance. For this purpose, Arabic language teaching is implemented in the first and second levels of high schools of Iran. This article compares the teaching methods of memorizing the Arabic vocabulary of male students in the first high school in Ahvaz. In order to memorize 200 words, after teaching the subjects in conventional classes and added education in three study groups, three methods of traditional teaching, digital flashcards and animation based on the research design, were determined that in the post-test that conducted 8 weeks after the beginning of word memorizing, the Digital flashcard and animation were significantly different from traditional teaching method with 0.05 error coefficient. But after 16 weeks of training and memorizing in the follow-up phase, only the memorized vocabulary using animation method compared to the traditional method of digital flashcards had a significant difference with the error coefficient of 0.01 with an average 128.5 memorized words. This differences shows a significant elements that embedded in animation method to help student in memorizing Arabic words.
  Keywords: Digital FlashCard, animation, Memorizing, Vocabulary, Arabic
 • Fā&#, Eze Firouzshāhi, Narges Yāftiyān * Pages 203-222
  The present study examined the context-based problems of the fourth grade primary school math textbook and also compared it with the latest published problems of the TIMSS 2015. This evaluation has been based on the degree of relevance of the context-based problems to the real world with the help of frameworks proposed in the related researches and the content area of the problems. It was a descriptive-analytical-comparative research, for which the proposed Brady model has been used. The research tool was the checklists whose face and content validity have been confirmed by experts and their reliability have been computed using the Holsti formula (0.88). The results showed that in the fourth grade math textbook, 83.89% of the problems are standard application and 16.11% are context separate, and these values for the TIMSS context-based problems are about 84% and 16%, respectively, which indicates the similarity of the distribution of these problems. In terms of content, the frequency of context-based problems is the same between the two sources, however the observed ratio among the content domains in the textbook is unbalanced. About half of the context-based problems of the TIMSS studies have a very similar example in the textbook, and the other half have the same content, but a different or slightly more complex solution method, and a few number of these problems have not been similar to the ones in the textbook. However, the students' performance in solving TIMSS study's context-based problems was lower than the international mean. The results of this research could help the educational planners in identifying the positive and negative points of textbooks.
  Keywords: Primary School Fourth Grade, Math Literacy, textbook, Context-based Problems, Timss study
 • Vidā Rahiminezhād *, Mohammadrezā Anāni Sarāb Pages 223-245
  The optimal age to start teaching a foreign language is one of the most challenging topics in foreign language education, especially when the role of culture in such education is discussed. The aim of this research was to identify the optimal age range for foreign language education (focusing on English) and considering the cultural factors. The method adopted in this study was synthesis of the related studies. In the first stage of research synthesis, through electronic search of the databases over a time period starting from 1961 to 2020, 81 sources were identified as the research population. Subsequently, through two round of purposeful sampling 19 studies were selected for the next stage. In the second stage, the selected researches were analyzed using the physiological analysis tables. The results of the analysis were entered into the synthesis stage, which has two sub-stages of aggregate and combined synthesis. In the synthesis stage, the data were integrated with the purpose of coding, which resulted in open, axial and selective codes. The selective codes included the intercultural competence, cultural-critical awareness, early learning of second language culture, and the time required for the formation of the first and second language culture. The findings indicated that the majority of researchers whose studies were reviewed conceded that the optimal age range to start teaching a foreign language considering cultural factors is the age range below 12 years preferably young children of 3 to 5 years old. The results of the present study could be used by foreign language education policy makers.
  Keywords: Foreign language education, age, Intercultural Competence, communicative approach, research synthesis