فهرست مطالب

مجله گل و گیاهان زینتی
سال هفتم شماره 1 (بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/05
 • تعداد عناوین: 11
|
 • فاطمه بیدرنامنی*، مجید سلطانی پاجی، سید نجم الدین مرتضوی صفحات 1-12

  گل لاله یکی از مهم ترین گیاهان سوخوار در جهان بوده و در بسیاری از مناطق کشورما نیز پراکنش بالایی دارد. این پژوهش برای تبیین همبستگی توابع کانونی بین ویژگی های ریخت شناسی و فیتوشیمیایی دو واریته لاله وحشیTulipa montana var. montana  (گل قرمز) و Tulipa montana var. chrysantha (گل زرد) جمع آوری شده از بلندی های شهر قیدار استان زنجان انجام شد. ویژگی های اندازه گیری شده فیتوشیمیایی شامل فنول، فلاونویید و آنتی اکسیدان گل و سوخ و کلروفیل a و ویژگی های ریخت شناسی مانند طول گلبرگ، قطر سوخ، وزن تر گیاه، ارتفاع گیاه و طول سوخ دو واریته لاله قرمز و زرد بود. آنالیز داده ها به منظور تعیین روابط هم بستگی انجام گرفت و برای تعیین روابط بین متغیرها از آزمون های Wilks' Lambda، Pillai's Trace، Hotelling-Lawley Trace و Roy's Greatest Root استفاده شد. نتایج این بررسی نشان داد از چهار تابع کانونی مورد مطالعه تنها سه تابع، قابلیت برازش داشتند و بیشترین مقدار ویژه مربوط به آزمون Roy's Greatest Root با مقدار 224 بود. سه متغیر کانونی اول ویژگی های ریخت شناسی، 91 درصد از همبستگی کانونی بین متغیرها را تبیین کرد؛ که این میزان از همبستگی نسبت به ویژگی های فیتوشیمیایی بیشتر بود. بالاترین درصد برازش ویژگی های ریخت شناسی مربوط به تابع کانونی اول با 76 درصد بود که نشان داد تابع کانونی اول روابط همبستگی کانونی را بهتر برازش می کند. همچنین مقایسه دو نوع ویژگی در لاله نشان داد که ویژگی های ریخت شناسی بهتر از ویژگی های فیتوشیمیایی می تواند با کانون همبستگی ها ارتباط معنی داری برقرار کند. تحلیل معادله های همبستگی کانونی نشان داد که با کاهش طول گلبرگ، میزان فنول سوخ و فلاونویید گلبرگ با ضریبی کم می شود، همچنین با کاهش طول گلبرگ، ویژگی هایی مانند میزان فنول گلبرگ، فلاونویید سوخ و آنتی اکسیدان گلبرگ افزایش یافت. فنول موجود در سوخ لاله و آنتی اکسیدان گلبرگ همبستگی مستقیمی با قطر سوخ لاله نشان داد، همچنین کاهش ارتفاع بوته، سبب کاهش میزان فنول گلبرگ و سوخ، فلاونویید سوخ و آنتی اکسیدان گلبرگ گردید، ولی میزان فلاونویید گلبرگ به نحو چشمگیری افزایش یافت. بر اساس نتایج این پژوهش، پژوهشگران بر اساس هدف پایانی خود از تولید یا جمع آوری گیاه لاله وحشی، باتوجه به ارتباط بین ویژگی های ریخت شناسی و فیتوشیمیایی، اقدام به گزینش بهترین بوته براساس ویژگی موردنظر خواهند کرد.

  کلیدواژگان: سوخ، گلبرگ، فنول، متغیر کانونی، معادله های کانونی
 • نجمه فتاحی دهکردی، مسعود قاسمی قهساره*، بهروز شیران صفحات 13-26

  جنس Lonicera از تیره Caprifoliaceae است و در زبان فارسی به نام های پلاخور، شونگ و یا پیچ امین الدوله (Honeysuckle) خوانده می شود. شناخت روابط بین گونه ای بر اساس ویژگی های ریخت شناسانه و بیوشیمیایی گاهی نتایج متناقضی داشته اند. در این مطالعه، برای شناسایی، جداسازی و تعیین روابط تبارزایی 12 گونه Lonicera موجود درایران، از نشانگرهای ریخت شناسانه، رمزینه های DNA هسته ای و کلروپلاستی (شامل ITS و matK) همراه با چند توالی دیگر از پایگاه بانک ژن NCBI استفاده گردید. DNA ژنومی با استفاده از کیت های موجود استخراج و واکنش PCR برای تکثیر دو ناحیه مورد نظر انجام شد و در پایان نمونه های خالص سازی شده توالی یابی شدند. تجزیه خوشه ای بر اساس ویژگی های ریخت شناسانه ، گونه ها را در دو گروه بزرگ قرار داد که گروه اول شامل L. sempervirens و گروه دوم شامل 11 گونه دیگر بود. نزدیکترین رابطه ژنتیکی بین گونه های L. floribunda و L. nummulariifolia و کمترین شباهت بین گونه های L. sempervirens و L. caprifolium وجود داشت. واکاوی به عامل های اصلی (Principle component analysis (PCAs)) روی داده های مربوط به ریخت شناسی نشان داد که سه عامل اول در مجموع1/71 % گوناگونی را شامل می شدند که عامل اول شامل پوشش کرکی ساقه، شکل پهنک، حاشیه برگ، شکل نوک پهنک، رنگ گل، پوشش کرکی برگ، پایین برگ و رنگ میوه، طول دمبرگ و فاصله میانگره به عنوان اجزاء اصلی، 8/38% گوناگونی را توجیه نمود. بر اساس بررسی های مولکولی، طول منطقه matK در حدود 1135-1110 نوکلیوتید بود. آنالیز پارسیمونی این ناحیه 944 جایگاه حفاظت شده، 109 جایگاه متغیر و 19 جایگاه پارسیمون را نشان داد. در درخت تبارزایی ایجاد شده بوسیله ی ناحیه matK جداسازی همه ی گونه ها به جز دو گونه L. korolkovii و L. maackii به خوبی صورت گرفته و در شاخه های جداگانه قرار گرفتند. گوناگونی و فاصله ژنتیکی بین گونه ها در ناحیه matK با فاصله ژنتیکی 00/0 تا 057/0 مشاهده شد. این مطالعه نتوانست از آغازگرهای ITS جواب مطلوبی حاصل نماید. بنابراین، ناحیه matK با توجه به گوناگونی و تکثیر آسان، رمزینه مناسبی برای بررسی گوناگونی ژنتیکی بین گونه های پلاخور است.

  کلیدواژگان: نشانگرهای ریخت شناسانه، نواحی بارکد، فیلوژنی، امین الدوله، matK
 • نسیم صفری، علی تهرانی فر*، سیده مهدیه خرازی، محمود شور صفحات 27-40

  از اصول بنیادین در حفظ و نگهداری گونه های وحشی به عنوان منبع ژنتیکی، انتخاب مطلوب ترین روش افزایش آن ها است. بررسی چگونگی تنژگی بذرهای گیاهان وحشی، گامی ضروری در روند اهلی سازی آنان است. با تاسف، گیاه زنبق فردوسی، بر اساس معیارها و گروه بندی های لیست قرمز اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، با توجه به توزیع جغرافیایی، جمعیت های گیاهی جدا و کاهش رویشگاه های مناسب رشد، در خطر انقراض است. از مراحل حساس و بحرانی چرخه رشد گیاهان، تنژگی بذر می باشد؛ که به طور قابل توجهی در کنترل جمعیت گیاهی موثر است. برای بررسی شاخص های تنژگی بذر گیاه زنبق فردوسی، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل سولفوریک اسید %98 به مدت 5، 10 و 15 دقیقه، سدیم هیدروکسید 10، 15 و 20 مولار به مدت 10 دقیقه، حذف پوسته بذر، حذف میکروپیل و شاهد بود. در هر تکرار تعداد 25 عدد بذر قرار داده شد. پس از تیمارهای آزمایش، بذور به مدت یک ماه در شرایط دمایی 1±25 درجه سلسیوس و پس از آن به مدت سه ماه در دمای 1±6 درجه سلسیوس قرار داده شدند. نتایج آزمایش نشان داد که درصد تنژگی بذر در تیمار حذف میکروپیل 75% در مقایسه با تیمار شاهد افزایش یافت. افزون بر این، بیشترین سرعت تنژگی و میانگین تنژگی روزانه نیز در این تیمار مشاهده شد. همچنین از میان سایر تیمارهای مورد بررسی، تیمارهای استفاده از سدیم هیدروکسید در غلظت 20 مولار به مدت 10 دقیقه و حذف پوسته بذر، درصد تنژگی بذر را به ترتیب از صفر به 00/31 و 66/32% افزایش داد. به طور کلی، می توان بیان کرد که بهترین تیمار تنژگی بذر زنبق فردوسی، حذف میکروپیل بذر می باشد. وجود خفتگی مکانیکی و فیزیکی و خفتگی شیمیایی ناشی از وجود مواد بازدارنده رشد در دورن بر از عوامل جلوگیری کننده از تنژگی بذر زنبق می باشد. در نتیجه حذف درون بر بدون هیچ گونه آسیب دیدگی به رویان بذر، تسریع تنژگی بذر را در پی خواهد داشت.

  کلیدواژگان: افزایش، خفتگی بذر، زنبق فردوسی
 • فاطمه نخعی* صفحات 41-62

  لاله با نام علمی Tulipa spp. از تیره سوسن سانان، گیاهی سوخوار و زینتی است که در مناطق مختلف ایران به صورت خودرو می روید. پژوهش حاضر با هدف پی بردن به ویژگی های رویشگاهی و تقویم زندگی لاله در زیست بوم منطقه حفاظت شده آرک و گرنگ شهرستان بیرجند به مدت دو سال پی در پی انجام گرفت. برای تعیین فراوانی و تراکم از روش تصادفی ساده استفاده شد. ویژگی های اقلیمی، خاکی، تقویم زندگی، ویژگی های ریخت شناسی و نحوه زاد آوری گیاه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که لاله در رویشگاه آرک و گرنگ با میانگین بارش سالانه 175میلی متر و میانگین دمای سالانه 2/14 درجه سلسیوس رویش دارد. گونه های لاله T. lehmanniana و T. biflora در ناحیه دشتی و گونه T. undulatifolia subsp. micheliana در ناحیه کوهستانی رویشگاه مشاهده شدند. بر اساس نتایج، فراوانی و تراکم لاله در منطقه دشتی به ترتیب، 39 % و 1120 بوته در هکتار بود. 27% لاله ها از گونه  T. biflora و 73% از گونه  T. lehmanniana بودند. فراوانی و تراکم لاله T. undulatifolia  subsp. micheliana در منطقه کوهستانی 15% و 405 بوته در هکتار بود. بررسی فنولوژیک نشان داد که زمان شروع رشد رویشی لاله در سال های مختلف زیر تاثیر بارندگی بوده و با افزایش دما از نیمه تا اواخر اردیبهشت وارد دوره خفتگی می شود. سوخک در اطراف سوخ اصلی مشاهده نشد و بذرها پس از سرمادهی مرطوب تنژیدند. بنابراین به احتمال زیاد افزایش لاله در رویشگاه به روش بذر انجام می شود.

  کلیدواژگان: اکولوژی، تقویم زندگی، لاله، مورفولوژی، رویشگاه
 • مژگان زنگنه، زهرا صالحی، محمدرضا صالحی سلمی* صفحات 63-76

  با توجه به گسترش بیماری همه گیر کووید- 19 در جامعه و تبدیل این بیماری به مشکل بزرگ جهانی و همچنین بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، به نظر می رسد که اختلال های ذهنی و روانی مهم ترین عارضه جانبی این بیماری خواهد بود. اختلال های روانی طولانی مدت اثرهای خطرناک و جدی بر همه اعضای حیاتی مانند قلب و عروق خونی بر جای می گذارد. به نظر می رسد یکی از راهکارها، پرورش و نگهداری گل و گیاهان زینتی در محیط های آپارتمانی است. پژوهش حاضر برای واکاوی نگرش پاسخگویان نسبت به جایگاه گیاهان آپارتمانی در کاهش افسردگی در دوران قرنطینه ناشی از کووید-19 با روش پیمایشی در شهر اهواز انجام گرفت. برای جمع آوری داده ها، پرسش نامه ای پژوهشگر ساخت طراحی شد، که شامل بخش های مختلفی ازجمله ویژگی های شخصی و حرفه ای پاسخگویان و نیز گویه های سنجش متغیر نگرش پاسخگویان نسبت به گیاهان طبیعی و استفاده از آنها در منزل و جایگاه گیاهان آپارتمانی در کاهش افسردگی در دوران قرنطینه ناشی از کووید-19 بود. پس از بررسی های انجام شده جامعه یاد شده نامحدود فرض شد و با استفاده از فرمول کوکران، نمونه این پژوهش مشتمل بر 384 نفر تعیین گردید. برای گزینش از جامعه یاد شده از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. در این پژوهش، انجام مقایسه های داده ها از آزمون های آماری t وF و برای سطح بندی از روش ISDM استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین فراوانی پاسخ در بعد نگرش پاسخگویان نسبت به جایگاه گیاهان آپارتمانی در کاهش افسردگی در سطح به نسبت مثبت با فراوانی 137 نفر (7/35%) بود. همچنین جنسیت و وضعیت تاهل نمی تواند در نگرش مردم نسبت به جایگاه گیاهان آپارتمانی در کاهش افسردگی ناشی از قرنطینه بیماری کووید-19در شهر اهواز تاثیرگذار باشد. نتایج آزمون دانکن نشان داد که بین نگرش پاسخگویانی که متراژ منزل آنان کمتر از 2/62 متر است، با پاسخگویانی که منزل آن ها متراژ بالاتری دارد، در سطح 5% تفاوت معنی داری وجود دارد. به بیانی دیگر، پاسخگویانی که متراژ منزل آن ها بیشتر از 2/62 متر است، نسبت به جایگاه گیاهان آپارتمانی در کاهش افسردگی ناشی از قرنطینه بیماری کووید-19 نگرش مثبت تری دارند. همچنین یافته ها درزمینه چگونگی گزینش گیاهان نشان داد که افرادی که از کتاب های علمی و متخصصین برای گزینش گل و گیاهان بهره می برند، دیدگاه مثبت تری نسبت به جایگاه گیاهان آپارتمانی در کاهش افسردگی ناشی از قرنطینه بیماری کووید-19 دارند. به طورکلی 80% از پاسخگویان گیاهان برگ زینتی و گل دار را برای نگهداری در منزل ترجیح دادند و گیاهان میوه دار، سبزی و دارویی به ترتیب با تفاوت زیاد در مرتبه های بعدی قرار گرفتند. بررسی وضعیت کلی نگرش پاسخگویان نسبت به جایگاه گیاهان آپارتمانی در کاهش افسردگی در دوران قرنطینه ناشی از کووید-19 در شهر اهواز نشان داد که بیشترین فراوانی پاسخ در بعد نگرش، مربوط به سطح به نسبت مثبت بود.

  کلیدواژگان: تنش، سلامت روان، گیاهان آپارتمانی، محیط، همه گیری
 • مائده جوانبخت، مسعود قاسمی قهساره*، حمیدرضا متقیان صفحات 77-92

  یکی از راه های استفاده از پسماندهای آلی تبدیل آن ها به ورمی کمپوست پسماند شیرین بیان است که به حفظ محیط زیست و دفن بهداشتی این مواد کمک می کند. عبور از دستگاه گوارش کرم ها باعث هضم مواد و تولید ماده ای حاوی ترکیبات مفید برای رشد گیاه می شود. یکی از پسماندهای آلی در ایران، پسماند کارگاه های فرآوری شیرین بیان است که با هضم آن توسط کرم خاکی شاید بتوان از آن به عنوان کود آلی برای گیاهان استفاده کرد. بنفشه آفریقایی یکی از گیاهان گل دهنده گلدانی مهم است که به خاطر برخی ویژگی ها از جمله تحمل خشکی، گرما و رشد مناسب در سایه مورد توجه قرار دارد. بنابراین، اثر کاربرد ورمی کمپوست پسماند ریشه گیاه شیرین بیان در بستر کاشت گیاه بنفشه آفریقایی در یک آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار و چهار تکرار با استفاده از پیت خزه (P) و ورمی کمپوست پسماند ریشه شیرین بیان (LV) و پرلایت بررسی شد. پنجاه درصد حجم بسترها از پرلایت و پنجاه درصد دیگر شامل نسبت های حجمی مختلف پیت خزه و ورمی کمپوست پسماند شیرین بیان به صورت LV0P50، LV10P40، LV20P30، LV30P20 و LV40P10 بود. در بستر حاوی 10% ورمی کمپوست، بیشترین کیفیت ظاهری (12/9)، وزن تر (32/68 گرم) و خشک اندام هوایی (49/4 گرم)، قطر گلچه (45/3 سانتی متر) و تعداد گلچه (53)، طول گل آذین (5/8 سانتی متر) و قند محلول (12/1 میلی گرم بر گرم) مشاهده شد. حجم و طول ریشه با افزایش سطح ورمی کمپوست پسماند شیرین بیان در بستر روندی کاهشی داشتند. به طور کلی بهترین رشد و کیفیت مربوط به گیاهان رشد یافته در آمیخته حاوی پرلایت، پیت خزه و و ورمی کمپوست پسماند شیرین بیان تا سطح 10% بود.

  کلیدواژگان: بستر کاشت، پرولین، عناصر غذایی، قند محلول، گلکاری ارگانیک
 • مجید شعبان زاده خسادی، معظم حسن پور اصیل*، وحید شادپرور صفحات 93-118

  درختچه های زینتی گلدار در فضای سبز شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. انتخاب مناسب این گیاهان با توجه به معیارهای اکولوژیک و زیبایی شناسی آنها می تواند به بهبود و گسترش عملکرد فضای سبز شهری کمک شایانی کند. پژوهش های فراوانی در رابطه با نحوه انتخاب گیاهان در فضای سبز انجام شده است اما پژوهش هایی که به طور ویژه ویژگی های زیباشناختی درختچه های زینتی گلدار را ارزیابی کند، کمتر دیده شده است. این پژوهش به شناسایی و اولویت بندی درختچه های زینتی گل دار در فضای سبز شهری منطقه یک رشت از نظر کارشناسان می پردازد. روش به کارگرفته شده در این پژوهش، رویکرد ترکیبی ای اچ پی تاپسیس می باشد که برای اولویت بندی شاخص ها از روش ای اچ پی و رتبه بندی درختچه ها از روش تاپسیس بهره گرفته شد. نتایج این پژوهش با توجه به شناسایی 10 شاخص و 17 درختچه، نشان داد که در بین شاخص ها، زیبایی منظر با ضریب 188/0 و طول دوره گلدهی با ضریب 185/0، رتبه های اول و دوم را به خود اختصاص دادند. همچنین، شاخص ارتفاع درختچه و شاخه بندی با وزن های 047/0 و 059/0، رتبه های آخر را به دست آوردند. در بین درختچه ها نیز درختچه توری با ضریب 791/0 رتبه اول و درختچه های شیشه شور و خرزهره به ترتیب با ضریب های 732/0 و 722/0، رتبه های دوم و سوم درختچه های برتر را در سطح فضای سبز منطقه یک شهر رشت از نگاه کارشناسان به دست آوردند و درختچه های نرگس درختی و طاووسی با ضریب های 321/0 و 309/0 رتبه های آخر را به خود اختصاص دادند. با توجه به روش به کار گرفته شده، می توان انتخاب گیاهان را به صورت ترکیبی ای اچ پی تاپسیس در اولویت قرار داد و در اقلیم های مشابه نیز به کار برد.

  کلیدواژگان: شاخص زیبا شناسی، زیبایی منظر، فضای سبز، ای اچ پی تاپسیس
 • سوسن سرو، مرضیه قنبری جهرمی*، لیلا حکیمی صفحات 119-134

  بگونیا هیمالیس (Begonia × hiemalis Fotsch.) گیاهی گلساره ای و زیباست که از نظر گوناگونی رنگ اهمیت ویژه ای دارد. این پژوهش با هدف ریزافزایی بگونیا هیمالیس با استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاهی در شرایط درون شیشه ای در سه آزمایش جداگانه انجام شد. آزمایش پرآوری به صورت فاکتوریل بر پایه طرح به طور کامل تصادفی با استفاده از نفتالن استیک اسید (NAA) در سطوح صفر، 25/0 و 5/0 میلی گرم در لیتر و بنزیل‏آدنین (BA) و کینتین (Kin) در سطوح صفر، 5/0، 1 و 5/1 میلی گرم در لیتر انجام شد. بیشترین وزن تر و خشک شاخساره و ریشه، تعداد برگ و میزان پرآوری در محیط حاوی 25/0 میلی گرم در لیتر NAA و 1 میلی گرم در لیتر BA و Kin به دست آمد. از سطوح مختلف سیتوکینین، BA 1 میلی گرم در لیتر موثرتر از سایر سطوح بود. درصد قهوه ای شدن در تیمارهای بدون استفاده از NAA بیشتر از سایر تیمارها بود. از ایندول بوتیریک اسید (IBA) در سطوح صفر، 25/0، 5/0 و 1 میلی گرم در لیتر برای انگیزش ریشه‏زایی استفاده شد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان ریشه زایی در تیمار 5/0 میلی گرم در لیتر IBA حاصل شد. بررسی برخی ویژگی ها در گیاهان سازگار شده نشان داد که در مرحله سازگاری، گیاهان پرآوری شده حاصل از هر دو تیمار سیتوکینین از نظر ویژگی های فیتوشیمیایی کیفیت قابل قبولی داشتند. با توجه به این که در مورد ویژگی های کلروفیل کل، کلروفیل a، فنول و فلاوونویید کل تیمار BA مقادیر بالاتری نشان داد، می‏توان BA را به عنوان سیتوکنین برتر و مناسب برای پرآوری و افزایش تجاری بگونیا هیمالیس پیشنهاد داد.

  کلیدواژگان: بگونیا هیمالیس، بنزیل آدنین، ریزافزایی، نفتالن استیک اسید
 • محدثه هاتفی، محمود شور*، حسین نعمتی، پژمان آزادی صفحات 135-152

  مواد محرک رشد گیاهی بسته به نوع و غلظت مورد استفاده می توانند در افزایش گلدهی و واکنش های رشدی فریزیا موثر باشند. این آزمایش برای بررسی اثر نوع و غلظت سه محرک رشد بر گلدهی و تولید پداژه فریزیا به صورت طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه نوع محرک رشد (بیورادیکانت، اکورمون و فیوتاپ) در سه غلظت 5/0، 1 و 5/1 در هزار بود که نبود محلول پاشی به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که با محلول پاشی 1 در هزار از اکورمون و فیوتاپ طول برگ به ترتیب 9/8 و 5/14% و عرض برگ 8/9 و 2/5% نسبت به شاهد افزایش یافت. همچنین گیاهان تیمار شده با محرک رشد بیورادیکانت در غلظت 5/1 در هزار سطح برگ و فعالیت آنزیمی بیشتری نسبت به سایر تیمارها داشتند. استفاده از محرک های رشد باعث کاهش زمان گلدهی و افزایش طول ساقه گلدهنده شد. استفاده از محرک های رشد در هر 9 تیمار مورد بررسی در افزایش تعداد پداژک موثر بود. با کاربرد بیشترین غلظت استفاده شده از محرک های رشد در این آزمایش یعنی غلظت 5/1 در هزار، قطر پداژک در تیمارهای بیورادیکانت، اکورمون و فیوتاپ به ترتیب به 87/10، 33/10 و 78/11 میلی متر رسید. تیمار بیورادیکانت در غلظت 5/1 در هزار باعث افزایش 3/2 برابری وزن پداژک شد. کلروفیل کل از 22/23 میکروگرم در شرایط نبود محلول پاشی به 89/31، 80/29 و 47/31 میکروگرم در هر گرم وزن تر برگ فریزیا در غلظت 5/1 در هزار محرک های رشد بیورادیکانت، اکورمون و فیوتاپ رسید. بر اساس نتایج به دست آمده غلظت های متفاوت از محرک های رشد باعث تغییر در درصد نیتروژن و فسفر موجود در برگ فریزیا شد. انباشت فسفر در برگ های زیر تیمار با اکورمون بیشتر از دو محرک رشد دیگر بود. به طور کلی در بین سه محرک رشد استفاده شده بیورادیکانت در غلظت های 1 و 5/1 در هزار اثر بیشتری بر کیفیت رویشی و زایشی فریزیا داشت.

  کلیدواژگان: اکورمون، بیورادیکانت، رشد، کلروفیل، فیوتاپ
 • محمدامین قنبری جهرمی*، شهرام جعفرنیا، مهناز سلاطین صفحات 153-162

  میکروارگانیزم های آلوده کننده در آزمایشگاه های کشت بافت، دارای منشا گیاهی، انسانی و یا محیطی است. بروز این آلودگی با منشا محیطی به طور گسترده رخ می دهد. محلول مولتی اکسیدانت برای گند زدایی آب، در مقایسه با روش های دیگر دارای مزایای  گوناگونی مانند قدرت گند زدایی بالا، کلر کمتر باقی مانده در آب، طعم و بوی بهبود یافته، حذف بیوفیلم و دارای ایمنی زیستی است. وجود عوامل مختلف گند زدایی کننده فوق موجب کارایی بالای این محلول می شود. این محلول موثرتر از سفید کننده (دارای هیپوکلوریت سدیم) است و می تواند کاربردهای گوناگونی داشته باشد. این ماده می تواند بدلیل ویژگی های بالقوه خود، گزینه خوبی به عنوان گندزدا در آزمایشگاه های کشت بافت باشد. اثر غلظت های مختلف محلول مولتی اکسیدانت (0، 100، 200 و 400 پی پی ام در چهار زمان 10، 20، 40 و 80 دقیقه) برای کنترل آلودگی های قارچی و باکتریایی ریزنمونه های سه گونه ژربرا، ارکیده فالنوپسیس و هاورتیا و همچنین میزان بررسی آلودگی های قارچی و باکتریایی موجود در هوا پس از استفاده از آنولیت با چهار غلظت 0، 100، 200 و 400 پی پی ام و با استفاده از فوگر به مدت 5، 10، 15 و 20 دقیقه به صورت مه پاشی و در چهار زمان از سال، بررسی شد. استفاده از غلظت 400 پی پی ام محلول مولتی اکسیدانت آنولیت به مدت 80 دقیقه غوطه وری ریزنمونه های کشت بافتی، سبب کنترل آلودگی قارچی در ریزنمونه های هر سه گونه گیاهی شد. اما کنترل باکتریایی بسته به گونه گیاهی مورد استفاده ممکن است به طور کامل برطرف نشود. بنابراین، استفاده از محلول 70% اتانول بین 30 تا 60 ثانیه برای گندزدایی ریزنمونه های گیاهی در کنار استفاده از آنولیت توصیه می شود. همچنین، کاربرد غلظت 400 پی پی ام آنولیت به مدت 15 یا 20 دقیقه، می تواند آلودگی های هوازاد را در آزمایشگاه به حداقل برساند. از مزایای دیگر استفاده از این محلول مولتی اکسیدانت، این است که موجب سمیت برای گیاه و کاربر و همچنین خورندگی فلزات نمی شود. محلول مولتی اکسیدانت آنولیت به عنوان گندزدای مناسب و بدون آسیب رسانی به بافت گیاه، برای تیمار گیاهان و همچنین کنترل آلودگی هوای آزمایشگاه های کشت بافت گیاهی قابل توصیه است.

  کلیدواژگان: آلودگی قارچی و باکتریایی، کشت بافت گیاهی، گندزدایی و محلول مولتی اکسیدانت
 • سمیه اسماعیلی*، عباس دانایی فر صفحات 163-172

  پلیمرهای ابرجاذب (SAPs) قادر به افزایش رطوبت خاک و بهبود رشد گیاه هستند. در این پژوهش، آزمایش گلخانه ای برای بررسی برهمکنش بین سطوح مختلف آبیاری (%100 ظرفیت مزرعه (FC) ، 75% FC و 50% FC) و A200-SAP  (0، 1 و 2 گرم در کیلوگرم وزن خاک خشک) انجام شد. آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با چهار تکرار در گیاهان یکساله "مورد"، بررسی شد. نتایج نشان داد که تیمار کم آبی (%50 FC) به طور معنی داری سبب کاهش شاخص های رشد و همچنین افزایش میزان پرولین، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی، و فنول کل در مقایسه با گیاهان خوب آبیاری شده (%100FC) شد. در حالی که پروتیین کل محلول، فلاونوییدها و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل (TAC) با افزایش تنش کم آبی نسبت به شاهد تغییر معنی داری نداشتند. SAP افزوده شده (2 گرم در کیلوگرم) باعث افزایش حدود 81/43% طول ریشه در مقایسه با تیمار بدونSAP  در %100FC  شد. افزون بر این، استفاده از SAP (2 گرم در کیلوگرم خاک) به طور قابل توجهی میزان پرولین و آنزیم های آنتی اکسیدانی به ویژه کاتالاز (CAT) را در شرایط کم آبی با فراهم کردن آب بیشتر و کاهش گونه های اکسیژن فعال (ROSs) افزایش داد. نتایج نشان داد که گیاهان جوان "مورد" با افزایش ترکیبات آنتی اکسیدانی و تنظیم کننده های اسمزی مانند پرولین، سازگاری بالایی با محیط های با شرایط نامطلوب دارند. افزون بر این، آن ها قادر به تولید سرآغازه های جدید شاخه با کاربرد SAP در هر دو شرایط آبیاری خوب و تنش های کم آبی می باشند. از این رو، می توان با افزودن SAP به محیط ریشه گیاهان جوان چوبی با روشی کم هزینه و کارا، زنده مانی و بازده عملکرد آن ها را در مناطق کم آب افزایش داد.

  کلیدواژگان: آسکوربیت پراکسیداز، پرولین، ظرفیت کل آنتی اکسیدانی، فنول، کاتالاز
|
 • Fatemeh Bidarnamani*, Majid Soltani Paji, Seyed Najmmaddin Mortazavi Pages 1-12

  Tulipa is one of the most important bulbous plants in the world which is highly distributed in many parts of our country. This research was conducted to explain the correlation of canonical functions between morphological and phytochemical traits of two species of wild tulips: Tulipa montana var. montana (with red flower) and T. montana var. chrysantha (with yellow flower) collected from the altitudes of Qeydar city of Zanjan province. Measured phytochemical traits were phenol, flavonoids and antioxidants of flowers and bulbs and chlorophyll a in both varieties of tulip, morphological traits such as petal length, bulb diameter, fresh weight of plants, plant height and the height of rhizome. Data analysis was performed to determine the correlation relationship and Wilks' Lambda, Pillai's Trace, Hotelling-Lawley Trace and Roy's Greatest Root tests were used to define the relationships between variables. The results of this study showed that three functions were only fitted between four canonical functions and the highest special value was 224 and it belonged to Roy's Greatest Root. Three first canonical variables of morphological traits fit 91% of the canonical correlation between variables which this rate of correlation is higher than phytochemical traits. The highest percentage of fitness (0.76%) in morphological traits was belonged to the first canonical function; which shows the first canonical function fit the canonical correlation relationships in morphological traits better than others. Also, comparison of two types of traits in red and yellow tulips showed that morphological traits can establish a significant relationship with the canonical correlation better than phytochemical traits. Analysis of canonical correlation equations displayed that the amount of phenol in bulb and petal flavonoid decreased with a coefficient by reduction in petal length. Also, the amount of phenol in petal, flavonoid in bulb and antioxidant in petal enhanced by reduction of petal length. Phenol in tulip bulbs and antioxidant amount of petal showed a direct correlation with tulip bulb diameter. Also, reduction in tulip height reduced the amount of petal and bulb’s phenol, bulb flavonoid and petal’s antioxidants, while the content of petal flavonoids increased significantly. Based on the result of this study, researcher will select the best plant according to their ultimate goal of producing or collecting wild tulips, considering the relationship between morphological and phytochemical traits.

  Keywords: Bulb, canonical equations, canonical variable, petal, phenol
 • Najmeh Fattahi Dehkordi, Masoud Ghaemi Ghehsareh*, Behrooz Shiran Pages 13-26

  The genus Lonicera belongs to the Caprifoliaceae and in Persian, it is called Plakhor, Shung, or Honeysuckle. Understanding inter-species relationships based on morphological and biochemical characteristics sometimes have conflicting results. In this study, morphological markers, and DNA of nuclear and chloroplast barcodes (including ITS and matK) along with several other sequences from NCBI gene bank database were used to identify, differentiate and determine the phylogenetic relationships of 12 Lonicera species in Iran. Genomic DNA was extracted using existing kits and PCR reaction was performed to amplify the two gene regions and finally the purified samples were sequenced. Cluster analysis based on morphological characteristics divided the species into two large groups, the first group consisting of L. sempervirens and the second group consisting of 11 other species. The closest genetic relationship was observed between L. floribunda and L. nummulariifolia and the least similarity was related to L. sempervirens and L. caprifolium. Principle component analysis (PCAs) of morphological data showed that the first three principal components explaining 71.1% of total variation. The first principal component is controlled by fluffy stem cover, leaflet shape, leaf margin, leaflet tip shape, flower color, fluffy leaf cover, leaf base and fruit color, petiole length and internode distance explaining 38.8% of variation. Based on molecular studies, the length of the matK region was about 1110-1135 nucleotides. Parsimony analysis of this area showed 944 protected sites, 109 variable sites and 19 Parsimony sites. In the phylogenetic tree created by the matK region, all species were isolated except two species, L. korolkovii and L. maackii, and were placed in separate branches. The genetic diversity and distance between species were observed in the matK region with a genetic distance of 0.00 to 0.057. This study could not provide a satisfactory answer from ITS primers. Therefore, the matK region was identified as the best region in terms of the ability to show genetic diversity between species due to its maximum diversity and easy reproduction, which can be used in future research.

  Keywords: Morphological marker, Barcode regions, Molecular phylogeny, Lonicera, matK
 • Nasim Safari, Ali Tehranifar*, Mahdiyeh Kharrazi, Mahmood Shoor Pages 27-40

  Selection of the most appropriate method of propagation is one of the basic principles in the preservation of wild plants as a genetic source. Investigation of the germination behavior of wild species is an important and necessary step in their domestication process. Unfortunately, Iris ferdowsii is in danger of extinction according to the criteria and classification of the Red List of the International Union for Conservation of Nature (IUCN), due to geographical distribution, separated plant populations, and reduced suitable habitats. Seed germination is one of the critical stages of the growth cycle of plants considerably affecting their population. In order to evaluate the seed germination indices of Iris ferdowsii, an experiment was conducted in a completely randomized design with three replications. Experimental treatments included control and 98% sulfuric acid for 5-, 10-, and 15-minutes treatment, 10 M, 15 M, and 20 M sodium hydroxide for 10 minutes, seed coat removal, and micropyle removal. In each replication, 25 seeds were used. After applying the experimental treatments, the seeds were placed at 25±1 °C for one month and then at 6±1 °C for three months. The results showed that the percentage of seed germination in the micropyle removal treatment was increased by 75% compared to the control treatment. In addition, the highest germination rate and the highest daily mean germination were observed in this treatment. Also, using of sodium hydroxide (20 M) for 10 minutes, and seed coat removal treatment, increased the seed germination percentage from zero to 31.00% and 32.66%, respectively. In general, the best treatment for seed germination in Iris ferdowsii is the removal of seed micropyle. The mechanical dormancy and chemical dormancy due to the presence of growth inhibitors in the endosperm prevent the germination of Iris seeds. As a result, removal of the endosperm without any damage to the seed embryo will accelerate seed germination.

  Keywords: Iris ferdowsii, Propagation, Seed dormancy
 • Fatemeh Nakhaei* Pages 41-62

  Tulip (Tulipa spp.) belongs to the Liliaceae family, a bulbous and ornamental plant that grows wild in different parts of Iran. The aim of this study was to find out the habitat characteristics and behavior of tulips in the ecosystem of Ark and Gorong protected area in Khorasan Jonoobi province for two consecutive years. In order to determine the frequency and density, a random-systematic method was used. Climatic characteristics, soil, phenology, morphological traits and method of reproduction were studied. The results showed that tulips grow in Ark and Gorong habitats with an average annual rainfall of 175 mm and an average annual temperature of 14.2° C. T. lehmanniana and T. biflora were observed in the plain region and T. undulatifolia subsp. micheliana in the mountainous region of the habitat. According to the results, the frequency and density of tulips in the plain region were 39% and 1120 plants per hectare, respectively. Twenty seven percent belonged to T. biflora and 73% to T. lehmanniana. Frequency and density of T. undulatifolia subsp. micheliana in mountainous area was 15% and 1451 plants per hectare. Phenological study showed that the time of onset of tulip growth in different years is affected by rainfall and enters the dormancy period with increasing temperature from mid to late May. Bulblets were not observed around the main bulb, and the seeds germinated after moist chilling. Therefore, tulip propagation in the habitat is most likely via seed.

  Keywords: Ecology, Phenology, Morphological, Habitat, Tulipa
 • Mozhgan Zangeneh, Zahra Salehi, Mohamadreza Salehi Salmi* Pages 63-76

  Due to the prevalence of COVID-19 epidemic in society and its transformation into a major global problem, as well as according to the World Health Organization, it seems that mental disorders will be the most important side effect of this disease. Long-term mental disorders have serious and dangerous effects on all vital organs such as the heart and blood vessels. It seems that one of the strategies is to grow and maintain flowers and ornamental plants in apartment environments. The aim of this study was to investigate the role of houseplants in reducing depression during quarantine due to COVID-19 by a combined "descriptive-analytical" method in Ahvaz city. A questionnaire was designed to collect data, which included various sections including: among the personal and professional characteristics of the respondents as well as the variables measuring the respondents' attitude towards the position of houseplants in reducing depression during the quarantine caused by COVID-19. In this study, data comparisons were performed using T-test and F-test and ISDM method was used for leveling. The results of this study showed that the highest frequency of responses in the attitude of respondents towards the position of houseplants in reducing depression was at a relatively positive level with a frequency of 137 people (35.7%) regarding the position of houseplants in reducing depression caused by quarantine of COVID-19 disease in Ahvaz. The results of Duncan test showed that there is a significant difference between the attitudes of the respondents whose home area was less than 62.2 meters and the respondents whose home area was more, at the probability level of 5%. In the other words, respondents whose home area was more than 62.2 meters had a more positive attitude towards the role of houseplants in reducing depression caused by COVID-19 quarantine. Findings on how to select plants also showed that people who use scientific books and experts to select flowers and plants, have a more positive view of the position of houseplants in reducing depression caused by the quarantine of Covid-19 disease. In general, 80% of the respondents preferred ornamental and flowering plants for keeping at home, and fruit, vegetable and medicinal plants were placed in the next ranks with great differences, respectively. It was found that people who live with houseplants for a long time, have a higher level of happiness and tolerance threshold and less aggression, and ultimately suffer less from depression and other mental disorders.

  Keywords: Coronavirus, Environment, Houseplants, Mental health, Pandemics, Stress
 • Maedeh Javanbakht, Masoud Ghaemi Ghehsareh*, Hamidreza Motaghian Pages 77-92

  One way to use organic waste is to convert it to vermicompost, which helps protect the environment and its safely dispose. Their passage through the gastrointestinal tract of the worms causes them to decompose and become useful substances for plant growth. One of the organic wastes in Iran is the residues of licorice processing factories, which, when digested by earthworms, may be used as organic fertilizer for plants. African violets is an important potted flowering plant that is considered for some characteristics such as drought and heat tolerance and proper growth in the shade. In this experiment, the effect of application of licorice root residue vermicompost on African violet plant in a completely randomized design with five treatments and four replications using peat moss (P) and licorice root residue vermicompost (LV) and perlite was investigated. Fifty percent of the bedding volume was perlite and the rest included different volume ratios of peat moss and vermicompost as LV0P50, LV10P40, LV20P30, LV30P20 and LV40P10. The results showed that in the bed containing 10% vermicompost, the highest appearance quality (9.12), fresh (68.32 g) and dry (4.49 g) weight of shoots, diameter (3.45 cm) and number (53.0) of florets, inflorescence length (8.5 cm) and leaf soluble sugar content (1.12 mgg-1) were observed. Root volume and length decreased with increasing vermicompost level in the substrate. In general, the best growth and quality were related to plants grown in a mixture containing perlite, peat moss and vermicompost up to 10%.

  Keywords: Nutritional elements, Organic floriculture, Planting medium, Proline, Soluble sugar
 • Majid Shabanzadeh, Moazzam Hassanpour Asil*, Vahid Shadparvar Pages 93-118

  Ornamental flowering shrubs have a special place in urban landscapes. Appropriate selection of these plants according to ecological and aesthetic criteria can help to improve and develop the performance of the urban landscape. A lot of research has been done on the selection of plants in green space. But less research has been done to examine the aesthetics of ornamental flowering shrubs. Identification and prioritization of ornamental flowering shrubs in region 1 of Rasht city is addressed in this research, according to experts’ evaluation. In this study, the combined approach of AHP-TOPSIS was used to prioritize the indices and rank the shrubs. The results of this study showed that Lagerstroemia indica has the first rank according to 10 indicators among 17 shrubs. Using the AHP-TOPSIS method is a good way to select a shrub. The findings of this research, based on identification of 10 indices and 17 shrubs, showed that among the indices, the landscape aesthetics index with a coefficient of 0.188 and flowering period with a coefficient of 0.185, ranked first and second, respectively. Also, shrub height index and branching with weights of 0.047 and 0.059 gained the last ranks. Among the shrubs, Lagerstroemia indica with a coefficient of 0.791 gained first rank, and Callistemon citrinus and Nerium oleander with coefficients of 0.732 and 0.722, gained second and third ranks in the green space of the Rasht city from the view of experts. Philadelphus coronaries and Spartium junceum with coefficients of 0.321 and 0.309, had the last ranks. Therefore, this method can be used to select plants in the urban landscape in similar regions.

  Keywords: Aesthetic index, Landscape aesthetics, Green space, AHP-TOPSIS
 • Sousan Sarv, Marzieh Ghanbari Jahromi*, Leila Hakimi Pages 119-134

  Elatior Begonia (Begonia × hiemalis Fotsch.) is a flowering and beautiful pot plant that is particularly notable due to its flower color variations. The present study was conducted to investigate shoot proliferation and rooting of B. hiemalis under the influence of plant growth regulators in vitro. Shoot proliferation was carried out as a factorial experiment based on a completely randomized design (CRD) using NAA at 0, 0.25, 0.5, and 1 mg L-1 as auxin and BA and Kin at 0, 0.5, 1, 1.5 mg L-1 as cytokinin. Results showed that the highest amounts of fresh and dry weight of shoot and root, the number of leaves, and proliferation rate were observed in the treatments containing 0.25 mg L-1 NAA and 1 mg L-1 BA/Kin. Among different levels of cytokinin, BA 1 mg L-1 was more effective than the other levels. The percentage of necrosis in treatments without NAA was higher than the others. Rooting experiment was conducted as a CRD employing IBA at levels of 0, 0.25, 0.5 and 1 mg L-1. The highest rate of rooting was obtained in 0.5 mg L-1 IBA. Evaluation of adapted plants showed that in the acclimatization stage, the plants obtained from both cytokinin treatments had acceptable values in terms of phytochemical properties. Because BA treatment resulted in greater total chlorophyll, chlorophyll a, and total phenol levels, BA can be recommended as the most effective and preferable cytokinin for B. hiemalis proliferation and its commercial reproduction.

  Keywords: Naphthalene Acetic Acid (NAA), Benzyl adenine (BA), Elatior Begonia, Proliferation rate
 • Mohadeseh Hatefi, Mahmoud Shoor*, Hossein Nemati, Pejman Azadi Pages 135-152

  Improving the quality and increasing flowering is one of the goals of growing bulbous flowers. It seems that plant growth stimulants depending on the type and concentration used can be effective in achieving this goal. This experiment was performed to investigate the effects of type and concentration of three growth stimuli on flowering and corm production of freesia based on a completely randomized design with three replications. Experimental treatments included three types of growth stimulants (bioradicant, Ecormon and Futop) at three levels of 0.5/1000, 1/1000 and 1.5/1000. No foliar application was considered as control treatment. The results showed that with foliar application of 1/1000 Futop, leaf length increased by 8.9% and 14.5% and leaf width by 9.8% and 5.2%, respectively, compared to the control (no foliar application). Also, in plants treated with bioradicant growth stimulant at the concentration of 1.5/1000, leaf area was higher than other treatments. The use of growth stimulants reduced flowering time. In all three growth stimuli used, an increase in flowering stem length was observed compared to the control. The use of growth stimulants in all 9 treatments was effective in increasing the number of peduncles. Using the highest concentration of growth stimulants used in this experiment, ie concentration of 1.5/1000, the diameter of the peduncle in bioradicant, ecormon and futop treatments reached 21.7, 20.6 and 23.5 mm, respectively. Bioradicant treatment at the concentration of 1.5 /1000 resulted in 2.3-fold increase in the weight of the peduncle. Total chlorophyll increased from 23.22 μg/fw in no foliar application to 31.89, 29.80 and 31.47 μg/fw at the concentration of 1.5/1000 growth stimulants of bioradicant, ecormon and futop. According to the results, different concentrations of growth stimulants caused a change in the percentage of nitrogen and phosphorus in freesia leaves. Accumulation of phosphorus in leaves treated with ecormon was more than the other growth stimulants used. In general, among the three growth stimulants used, bioradicant at the concentrations of 1 and 1.5/1000 had greater effect on the vegetative and reproductive quality of freesia.

  Keywords: Bioradicant, Chlorophyll, Ecormon, Futop, Growth
 • MohammadAmin Ghanbari Jahromi*, Shahram Jafarniya, Mahnaz Salatin Pages 153-162

  Contaminating microorganisms in tissue culture laboratories are from plant, human or environmental sources. The occurrence of this contamination of environmental origin occurs globally. The multioxidant solution for water disinfection, compared to other methods, has several advantages such as high disinfectant power, less chlorine residue in the water, improved taste and smell, biofilm removal and biosafety. The presence of above-mentioned various disinfecting factors causes the high efficiency of this solution. This solution is more effective than bleach and can be used for a variety of applications. Effect of different concentrations of multioxidant solution (0, 100, 200 and 400 ppm for 10, 20, 40 and 80 min) to control fungal and bacterial contamination of explants of three species of Gerbera, Phalanopsis orchid and Hawortia as well as the rate of fungal and bacterial contamination in the air after the use of anolyte (four concentrations of 0, 100, 200 and 400 ppm of anolyte solution using fogger for 5, 10, 15 and 20 min to Fog application) was examined at four times of the year in the commercial plant tissue culture laboratory of New Iranian Farms Company. The use of 400 ppm of anolytic multioxidant solution for 80 min of immersion in tissue culture explants can control fungal contamination in the explants. But bacterial control may not be completely eliminated depending on the plant species used. Therefore, the use of 70% ethanol solution for 30 to 60 seconds is recommended for disinfection of plant explants along with the use of anolyte. Another advantage of using this multioxidant solution is that the tissues do not burn, unlike the use of sodium hypochlorite, and this is most likely due to the neutral pH of this substance.

  Keywords: Anolyte, Disinfection, Fungal, bacterial contaminations, Multioxidant solution, Plant tissue culture
 • Somayeh Esmaeili*, Abbas Danaeifar Pages 163-172

  Superabsorbent polymers (SAPs) are able to increase soil moisture and improve plant growth. A greenhouse experiment was conducted to investigate the interaction between different irrigation levels (100% field capacity (FC), 75% FC, and 50% FC) and A200-SAP (0, 1, and 2 g kg-1 dry soil weight) in 1-year old myrtle plants. The results showed that water-deficit treatment (50% FC) significantly reduced growth indices and also increased proline, total phenol, and the activities of antioxidant enzymes compared to well-watered plants (100% FC). While, total soluble protein, flavonoids, and total antioxidant capacity (TAC) had no significant change by increasing water-deficit stress compared to control, added SAP (2 gr kg -1) led to an increase of about 43.81% in root length compared to non- SAP treatment at 50% FC. Furthermore, the use of SAP (2 gr kg -1) significantly increased the content of proline and the activities of antioxidant enzymes, especially catalase (CAT), under water-deficient conditions by providing more water and reducing reactive oxygen species. The results indicated that young myrtle plants are highly adapted to adverse environmental conditions by increasing antioxidant compounds and osmoregulators. Moreover, they could produce new shoot primordia when SAP is added, in both well-water and water-deficient treatments. Therefore, SAPs can be applied in a cost-efficient and efficient manner to the roots of young woody plants to increase their survival and performance efficiency.

  Keywords: Ascorbate peroxidase, Catalase, Phenol, Proline, Total antioxidant capacity