فهرست مطالب

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک
سال بیست و پنجم شماره 1 (پیاپی 155، فروردین و اردیبهشت 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/07/16
 • تعداد عناوین: 12
|
 • زینب بیرانوند، محبوبه سجادی*، مجید طاهری، سهیلا شمسی خانی صفحات 2-13
  زمینه و هدف

  تنش اخلاقی زمانی اتفاق می افتد که فردی تصمیم اخلاقی گرفته باشد، اما نتواند به آن عمل کند و اغلب به محدودیت های داخل یا خارج سازمانی مربوط می شود. آموزش مهارت حل مسیله به عنوان یکی از اصول مدیریت تنش ممکن است در کنترل تنش اخلاقی پرستاران موثر باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مسیله بر تنش اخلاقی پرستاران تازه کار انجام شد.

  مواد و روش ها 

  این پژوهش یک کارآزمایی بالینی است که بر روی 70 پرستار تازه کار شاغل در بیمارستان شهدای خرم آباد انجام شد. نمونه ها به صورت دردسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در 2 گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها، فرم اطلاعات جمعیت شناختی و پرسش نامه تنش اخلاقی کورلی بود. مداخله شامل برگزاری کارگاه آموزشی مهارت حل مسیله برای گروه آزمایش طی 6 جلسه 2 ساعته بود. تنش اخلاقی در 2 مرحله قبل و بعد از مداخله اندازه گیری شد. نهایتا داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 16 و با آزمون های آماری کای اسکویر و تی مستقل و تی زوجی تجزیه و تحلیل شد.

  ملاحظات اخلاقی

  کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک این مطالعه را با کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1395.449 به تصویب رسانده است. رضایت آگاهانه بودن آزمون از شرکت کنندگان دریافت و به آن ها اطمینان داده شد که اطلاعات ایشان محرمانه خواهد بود.

  یافته ها 

  در این مطالعه، میانگین سن شرکت کنندگان 25 سال بود. همچنین 98/5 درصد نمونه ها دارای مدرک تحصیلی لیسانس و 1/5 درصد نمونه ها دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند. مطالعه نشان داد میانگین تنش اخلاقی در نمونه های گروه آزمایش پس از مداخله در مقایسه با قبل تفاوت آماری معناداری داشت (05/P<0).

  نتیجه گیری 

  نتایج نشان داد به کارگیری آموزش مهارت حل مسیله در روند کاهش تنش اخلاقی پرستاران تازه کار در محیط بالین تاثیر زیادی دارد.

  کلیدواژگان: اخلاق، استرس، پریشانی روان شناختی، سازگاری، حل مسئله، پرستاران
 • رضا هاشمی، مریم پیمانی*، کامران قائدی، هانا صفار صفحات 14-27
  زمینه و هدف 

  PBK یک پروتیین کیناز فعال شده با میتوژن (MAPKK) بین MEK1/2 و MEK7 است و می تواند P38 ،JNK و ERK را در بسیاری از عملکردهای سلولی فسفوریله کند. خانواده عوامل رونویسی E2F نیز به گروهی از کلاس تنظیم کننده های سلولی متعلق هستند که هم به صورت انکوژن و هم به شکل سرکوب کننده تومور عمل می کنند. هدف از این مطالعه بررسی بیان PBK و E2F7 در مراحل اولیه سرطان روده بزرگ یا کلورکتال در مقایسه با مراحل بالاتر بر اساس مطالعات آزمایشگاهی و اطلاعات پایگاه اطلس ژنوم سرطان است.

  مواد و روش ها

  تعداد 32 نمونه بافت بیماران مبتلا به سرطان کلورکتال با تاییدیه پزشک متخصص پاتوبیولوژیست طبق معاینه و معیار گزارش شده از استیج های مختلف، جمع آوری شد. پس از استخراج RNA و سنتز cDNA برای بررسی بیان ژن های موردنظر، از تکنیک RT-qPCR در گروه های مطالعه استفاده شد. همچنین از آنالیز ROC curve درجهت تعیین توانایی هرکدام از ژن های انتخاب شده برای تفکیک دو جمعیت Stage I+II وStage III+IV  استفاده شد.

  ملاحظات اخلاقی 

  این پژوهش در کمیته اخلاق دانشگاه آزاد شهرکرد با کد IR.IAU.SHK.REC.1399.022 به تصویب رسیده است.

  یافته ها

  در این پژوهش نشان داده شد PBK و E2F7 در نمونه هایStage I+II در مقایسه با Stage III+IV سرطان کلورکتال افزایش بیان معنا دار پیدا می کنند. این داده ها با اطلاعات آزمایشگاهی و اطلاعات استخراج شده از اطلس ژنوم سرطان تایید شد. همچنین بر اساس AUCی به دست آمده از نمودار ROC مشخص شد این دو ژن، به طور معنا داری در دو جمعیت Stage I+II و Stage III+IV و در سرطان کلورکتال تفکیک شدنی هستند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه می توان گفت دو ژن PBK و E2F7 مارکرهای خوبی در تشخیص بیماری در مراحل اولیه سرطان کلورکتال هستند.

  کلیدواژگان: بیان PBK، بیان E2F7، سرطان روده بزرگ، مرحله، نمودارROC
 • بررسی اثر محلول جنتامایسین 80 میلی گرم در ترکیب با آلوگرافت بر بازسازی دیفکت های استخوانی رت
  مریم جعفرپور، مجتبی بیانی*، لیلا حسامی مقدم، علی پولادی صفحات 28-39
  زمینه و هدف 

  استفاده از آلوگرافت به تنهایی و یا همراه با مواد استخوانی دیگر، پیشرفت های چشمگیری در پروسه های آگمنتاسیون استخوان نشان داده است. بر این اساس، هدف از این پژوهش، ارزیابی اثر محلول جنتامایسین 80 میلی گرم موضعی همراه با آلوگرفت در بازسازی هدایت شده استخوان در دیفکت های موجود در جمجمه رت است.

  مواد و روش ها

   در این پژوهش 12 سر موش ویستار به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در هر گروه 6 سر موش وجود داشت. 3 عدد دیفکت در جمجمه آن ها ایجاد شد. یکی از آن دیفکت ها به تنهایی با آلوگرافت استخوانی انجمادی خشک شده غیرمعدنی پر شد و دیگری با آلوگرفت همراه با محلول جنتامایسین 80 میلی گرم و دیفکت سوم هم به عنوان گروه کنترل خالی گذاشته شد. بعد از گذشت 4 و 10 هفته موش ها برای تهیه نمونه های هیستولوژیک کشته شدند. ارزیابی های هیستولوژیک و هیستومورفومتریک برای اندازه گیری کیفی و کمی تشکیل استخوان، نوع استخوان جدید ساخته شده، وایتالیتی استخوان جدید، واکنش التهابی، نوع بافت هم بندی و آنژیوژنز انجام شد.

  ملاحظات اخلاقی

  این مطالعه با کد اخلاق به شمارهIR.REC.ARAKMU.1397.30  از کمیته اخلاق دانشگاه اراک تصویب شد.

  یافته ها

  در پایان هفته های 4 و 10، پس از جراحی، درصد متوسط استخوان سازی در ناحیه دیفکت های ایجادشده، در گروهی که آلوگرفت همراه با جنتامایسین بود، بیشتر نشان داده شد. در این مدت تفاوت چشمگیری بین این گروه و گروه کنترل بود.

  نتیجه گیری

  طبق مطالعه حاضر، استفاده از جنتامایسین همراه با آلوگرافت استخوانی انجمادی خشک شده غیر معدنی اثر زیادی بر بازسازی استخوان در دیفکت های ایجادشده در جمجه رت دارد.

  کلیدواژگان: آلوگرفت، بازسازی هدایت شده استخوان، جنتامایسین، هیستولوژی، هیستومورفومتری
 • محبوبه درزی پور، رضا توکلی*، داود شجاعی زاده، زهرا رضاقلی زاده عمران صفحات 40-52
  زمینه و هدف 

  عفونت بیمارستانی معضل بهداشتی تمام کشورهاست و با توجه به نقش ماماها در کنترل عفونت های بیمارستانی، این پژوهش با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت های بیمارستانی توسط ماماهای شاغل در بیمارستان های شهر بابل انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه مداخله ای نیمه تجربی با گروه آزمایش وکنترل است. مداخلات به صورت 3 جلسه 40 دقیقه ای در بیمارستان شهید یحیی نژاد در ماه فروردین و اردیبهشت سال 1398 انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسش نامه مبتنی بر سازه های مدل اعتقاد بهداشتی (آگاهی، سازه های مدل و رفتار) بود که روایی و پایایی آن انجام شد و ماما ها آن را در دو نوبت قبل و یک ماه بعد از آموزش تکمیل کردند. اطلاعات جمع آوری و با نرم افزار SPSS نسخه 24 و آزمون های تحلیل واریانس، تی زوجی و تحلیل کوواریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شد.

  ملاحظات اخلاقی

  این مقاله پژوهشی دارای تاییدیه کمیته اخلاق با کد IR.IAU.TMU.REC.1398.068 است. از شرکت کنندگان در پژوهش رضایت نامه آگاهانه گرفته شد؛ در ضمن اطلاعات افراد محرمانه باقی خواهد ماند.

  یافته ها 

  قبل از انجام مداخله دو گروه ازنظر میانگین نمرات سازه های مختلف، الگوی متفاوت معناداری با هم نداشتند. بعد از مداخله آموزشی، تفاوت معناداری در میانگین و انحراف معیار نمره آگاهی (0/3±1)، حساسیت درک شده (1/5± 2/8)، شدت درک شده (1/7± 3/6)، موانع درک شده (1/3± 6/4-)، منافع درک شده (4± 5/1)، خودکارآمدی (2/6± 4/6) و رفتار (1/1± 3/1) گروه آزمایش دیده شد (05/P<0).

  نتیجه گیری

  با افزایش میزان نمرات حاصل از سازه ها، به خصوص خودکارآمدی و کاهش موانع درک شده، طراحی و اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر مدل در ماما ها می تواند سبب افزایش عملکرد آنان در انجام رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت بیمارستانی شود.

  کلیدواژگان: برنامه آموزشی، مدل اعتقاد بهداشتی، رفتارهای پیشگیری کننده، عفونت بیمارستانی، ماما
 • نسرین اسدی، امینه احمدی*، اسدالله عباسی صفحات 54-71
  زمینه و هدف 

  محیط حرفه ای، نوع کار، افراط یا تفریط در کار، خطرهای جسمانی، چگونگی تطبیق فرد با محیط کار و رویارویی خانواده کار، منابع استرس یا تنش های حرفه ای محسوب می شوند. استرس شغلی هنگامی پدیدار می شود که کار و وظایفی بیش از توان افراد به آن ها سپرده شود. این امر بر تندرستی افراد (جسمانی و روانی) تاثیرگذار است و این مسیله بر نوع روابط کارکنان با شغل و سازمان آن ها نیز اثر خواهد گذاشت. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین آموزش مدیریت استرس با اخلاق کاری کارکنان انجام شد.

  مواد و روش ها

  هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین آموزش مدیریت استرس با اخلاق کاری کارکنان بوده است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر داده ها آمیخته اکتشافی (کیفی و کمی) است؛ ازنظر اجرای پژوهش، ازنوع تحلیل محتوا (مرحله کیفی) و ازنظر کمی، پیمایشی مقطعی است. جامعه مطالعه در بخش کیفی شامل صاحب نظران و خبرگان (متخصصان روان شناسی و مدیریت آموزشی و متخصصان پزشکی اجتماعی) بود که طبق ملاک های ورود و خروج انتخاب شدند. در بخش کمی، جامعه نمونه شامل کارشناسان و مدیران که دوره آموزش مدیریت استرس را دیده بودند، می شد. حجم نمونه و شیوه نمونه گیری در بخش کیفی براساس اصل اشباع نظری دوازده نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و در بخش کمی، طبق فرمول کوکران 220 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها در بخش کیفی از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه محقق ساخته آموزش مدیریت استرس و در بخش کمی، از پرسش نامه استاندارد اخلاق کاری آرمیتو و همکاران استفاده شد. در بخش کیفی برای تحلیل داده ها از تحلیل محتوای مصاحبه ها با استفاده از روش کدگذاری (کدگذاری باز، محوری و انتخابی) تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل عاملی اکتشافی و معادلات ساختاری استفاده شد و برای سنجش رابطه بین شیوه های مقابله با استرس با اخلاق کاری از تحلیل رگرسیون چندمتغیری استفاده شد. نتایج نشان داد برای مقابله با شرایط پراسترس، از سه راهبرد اساسی مقابله رویدادمدار، مقابله اضطراب مدار و مقابله امتناع مدارمی توان با الگوی آموزش مدیریت استرس استفاده کرد و درمجموع مولفه های ارایه شده برای مقابله با شرایط پراسترس اعتبار لازم و مناسبی دارند. هر سه مولفه اصلی (راهبرد مقابله رویدادمدار، مقابله اضطراب مدار و مقابله امتناع مدار) برای تبیین و برازش از وضعیت مناسبی برخورداربودند و در پژوهش حاضر پرسش نامه مقابله با شرایط پراسترس معتبر بود و تایید می شود.

  ملاحظات اخلاقی

  این پژوهش در کمیته اخلاق مطرح شد و با کد IR.IAU.TNB.REC.1400.121 در سامانه ثبت شده است.
  یافته ها

  با توجه به اینکه پژوهش از نوع آمیخته (کیفی و کمی) است، تجزیه وتحلیل داده ها شامل دو بخش تجزیه و تحلیل داده های کیفی و داده های کمی است. به نحوی که در بخش کیفی با بهره گیری از روش تحلیل محتوا اکتشافی عرفی در چارچوب سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد. در بخش کمی هم با استفاده از آزمون های مناسب آماری و برای بررسی سوال های پژوهش بررسی و ارزیابی شد. به نحوی که ابتدا از تکنیک تحلیل عاملی استفاده شد تا ضمن تعیین وضعیت مولفه های اساسی پژوهش، اعتبار آن ها سنجیده شود و در ادامه با بهره گیری از تکنیک تحلیل رگرسیون چندمتغیری ارتباط متغیرهای تحقیق بررسی شد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد راهبردهای مقابله با شرایط پراسترس بر اخلاق کاری افراد تاثیر متفاوتی دارند، به نحوی که راهبرد مقابله رویدادمدار با اخلاق کاری، رابطه مثبت معناداری دارد و اثر راهبرد مقابله رویدادمدار بر اخلاق کاری افزایشی است؛ درمقابل راهبرد مقابله اضطراب مدار و راهبرد مقابله امتناع مدار با اخلاق کاری رابطه منفی وکاهشی دارد. هرچه بر راهبرد مقابله رویدادمدار تاکید شود، اخلاق کاری افراد هم افزایش می یابد و هرچه بر راهبرد اضطراب مدار و راهبرد مقابله امتناع مدارتاکید شود، اخلاق کاری افراد کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: آموزش مدیریت استرس، اخلاق کاری، استرس های شغلی، استرس های کاری
 • اعظم ناظمی هرندی*، شادی جزایری، هایده صابری صفحات 72-86
  زمینه و هدف 

  در زندگی مدرن امروزی مشکلات هیجانی و اجتماعی بالاترین رتبه را در بین بیماری های روانی به خود اختصاص داده اند. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل علی پیش بینی مشکلات هیجانی اجتماعی کودکان براساس سبک های فرزندپروری با تاکید بر نقش واسطه ای حمایت اجتماعی انجام شد

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر به صورت مقطعی تحلیلی بود. جامعه تحت مطالعه شامل 230 نفر از والدین دارای کودکان زیر 5 سال با مشکلات رفتاری هیجانی و مراجعه کننده به مراکز سلامت شهر پردیس در سال 1399 بود که با روش نمونه گیری دردسترس، 230 نفر انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسش نامه سبک های فرزندپروری، پرسش نامه حمایت اجتماعی و پرسش نامه مشکلات هیجانی -جتماعی بود. برای تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و بهره گیری از نرم افزار SmartPLS استفاده شد. 

  ملاحظات اخلاقی

  این مقاله در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران با کد 99527 تصویب و تایید شده است.

  یافته ها 

  میانگین سنی مادران 7/86± 32/87 بود. از طرفی 60 درصد کودکان را پسران و 40 درصد را دختران با میانگین سنی0/87± 4/12تشکیل دادند. میانگین و انحراف معیار مشکلات هیجانی اجتماعی 4/37± 40/16، معیار سبک های فرزندپروری 18/10± 152/23و حمایت اجتماعی 6/49± 34/66 به دست آمد. سبک های فرزندپروری در پیش بینی مشکلات هیجانی اجتماعی کودکان با واسطه گری حمایت اجتماعی نقش معنا داری داشت (0/05>P). همچنین شا خص های برازش مدل نیز ازطریق پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ نشان از برازش مناسب مدل داشت. 

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر بر نقش حساس اوایل زندگی انسان (کودک) و لزوم متمرکز کردن امکانات حمایتی برای زوج مادر و کودک در این سن تاکید دارد. به نحوی که تامین مداخلات روانی و حمایتی برای مادران با استرس بالا به سازگاری و سلامت روان والد و به دنبال آن رشد بهنجار کودک می انجامد.

  کلیدواژگان: مشکلات هیجانی اجتماعی، سبک های فرزندپروری، حمایت اجتماعی
 • پردیس میرمعینی، محمدحسین بیاضی*، جواد خلعتبری صفحات 88-102
  زمینه و هدف 

  با توجه به افزایش تعداد بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و عوارض روان شناختی ای که این گروه را تحت تاثیر قرار می دهد، مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با درمان متمرکز بر شفقت برای این بیماران انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه یک طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون پس آزمون و گروه کنترل بود که در آن 45 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس از بین بیماران ام اس در کلینیک تهران در سال 1399 انتخاب شدند و به طور تصادفی به گروه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه درمان متمرکز بر شفقت و گروه کنترل تقسیم شدند. شرکت کنندگان پرسش نامه تاب آوری کانر و دیویدسون و پرسش نامه نگرانی پنسیلوانیا را در هر 2 مرحله قبل و بعد از مداخله تکمیل کردند. گروه ها به ترتیب در 8 جلسه درمان پذیرش و تعهد و 10 جلسه درمان متمرکز بر شفقت شرکت کردند. گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. پس آزمون در پایان جلسات درمانی انجام شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس گزارش شد.

  ملاحظات اخلاقی

  این پژوهش با کد اخلاق  IR.IAU.TJ.REC.1399.012 به تصویب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام رسیده است.

  یافته ها 

  نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره در سطح آماری P<0/05, F=5/88 برای تاب آوری و 42/60=F برای شدت اضطراب به دست آمد که نشان دهنده اثربخشی بیشتر درمان پذیرش و تعهد است.

  نتیجه گیری 

  با توجه به اثربخشی هر دو روش درمانی، پیشنهاد می شود این درمان ها در کنترل علایم روان شناختی بیماران بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان متمرکز بر شفقت، تاب آوری، شدت نگرانی
 • آندیا سیدی مقدم، مهدیه سلیمی*، نجمه رنجی، حسین مزدارانی صفحات 104-118
  زمینه و هدف 

  miRNAها دسته ای از RNAهای کوچک غیررمزگذار (17-25 نوکلیوتید) هستند که در بسیاری از بیماری ها محققان به آن ها توجه کردند. مطالعات miRNAها در سرطان های مختلف نشان داده است که برخی از آن ها به عنوان انکوژن و برخی مهارکننده تومور عمل می کنند. تا به امروز، بسیاری از مطالعات نشان دادند miR-17-5p و miR-93-5p مولکول های تنظیم کننده مهمی برای برخی رفتارهای بیولوژیکی، ازجمله فرایندهای تکثیر سلولی هستند که در تشکیل سرطان مهم هستند. هدف از این مطالعه بررسی سطح بیان miR-17-5p و miR-93-5p در بافت و پلاسمای بیماران مبتلا به سرطان مجاری پستان در مقایسه با گروه کنترل بود.

  مواد و روش ها

  استخراج RNA (مشتمل بر miRNA) از نمونه های بافت پستان و پلاسمای متشکل از نمونه های سرطانی و نرمال انجام شد. درصد خلوص و غلظت آن ها با سنجش میزان جذب نوری تایید شد. cDNA ساخته شد و سطح بیان miR-17-5p و miR-93-5p به صورت نیمه کمی با روش  واکنش PCR در زمان واقعی با استفاده از رنگ سایبر گرین در نمونه های بافت تومور و پلاسما در قیاس با گروه کنترل نرمال و در حضور نرمال کننده SNORD47 بررسی شد. تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار Graphpad Prism نسخه 8/0/2 تجزیه و تحلیل شد.

  ملاحظات اخلاقی 

  ملاحظات اخلاقی این مطالعه را کمیته اخلاق موسسه پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با کد (IRAN 52d/4922, 6.10.2016) تایید کرد. کلیه افراد شرکت کننده در مطالعه، فرم رضایت نامه جهت استفاده از نمونه های بالینی و داده های شخصی تحت نظارت پزشک را امضا کردند.

  یافته ها

  میزان بیان miR-17-5p در بافت و پلاسمای بیماران مبتلا به داکتال کارسینوما در مقایسه با گروه کنترل افزایش بیان معنا داری را نشان داد به طور قابل توجهی با مرحله تومور و غدد لنفاوی، وضعیت گیرنده پروژسترون و  استروژن ارتباط داشت (P<0/0001). این در حالی است که کاهش بیان miR-93-5p در بافت های پلاسما و تومور به طور قابل توجهی با مرحله تومور و درگیری غدد لنفاوی مرتبط است (P<0/0001). 

  نتیجه گیری 

  یافته های این پژوهش مبین این امر است که بیان بالای miR-17-5p و کاهش بیان miR-93-5p احتمالا با پیش آگهی ضعیف سرطان پستان مرتبط است. با وجود این miR-17-5p به دلیل اختلاف بیان بیشتر و سهولت ردیابی در پلاسما، به عنوان یک کاندیدای احتمالی زیست، نشانگر پیش آگهی ضعیف بیماری تلقی می شود. مطالعات فرجام یابی بالینی بیشتر برای تایید این موضوع لازم است.

  کلیدواژگان: پیش آگهی، سرطان، نشانگر، miR-17-5p، miR-93-5p
 • بختیار ترتیبیان، لیلا فصیحی*، رسول اسلامی صفحات 120-132
  زمینه و هدف 

  یایسگی، دورانی از زندگی زنان است که ازنظر جسمانی می تواند آسیب رسان باشد. با این حال تاثیر آن بر تراکم مواد معدنی استخوان هنوز قابل بحث است. بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین کلسیم، فسفر و آلکالین فسفاتاز سرمی با تراکم مواد معدنی استخوان کمر در زنان یایسه فعال و غیرفعال بود.

  مواد و روش ها 

  تعداد آزمودنی ها 55 نفر زن یایسه فعال و 60 نفر زن یایسه غیرفعال 45 تا 85 سال بود. شاخص های سرمی کلسیم، فسفر و الکالین فسفاتاز و ویژگی های آنتروپومتریک آزمودنی ها بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و از نرم افزار SPSS نسخه 26 استفاده شد.

  ملاحظات اخلاقی 

  این مطالعه در کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علامه طباطبابی با شناسه IR.ATU.REC.1399.038 تایید شده است.

  یافته ها 

  نتایج نشان داد همبستگی معناداری بین سطح سرمی شاخص های، آلکالین فسفاتاز (P=0/021)، کلسیم (P=0/019) و فسفر (P=0/011) با تراکم مواد معدنی استخوان کمر در گروه زنان یایسه فعال و همچین بین شاخص توده بدنی با تراکم مواد معدنی استخوان کمر در هر 2 گروه زنان یایسه فعال (P=0/014) و غیرفعال (P=0/038) وجود دارد. بین سایر شاخص ها  ارتباط معنا داری یافت نشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج تحقیق حاضر احتمالا فعال بودن آثار مفیدی بر متابولیسم استخوانی برجای گذاشته و سبب وضعیت بهتر تراکم مواد معدنی استخوانی شده است. شاید این موضوع بتواند کمک کند تا از متغیرهای خونی و آنتروپومتریکی در شناسایی افراد در معرض خطر پوکی استخوان در دوران بزرگسالی و سالمندی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: پوکی استخوان، زنان یائسه، آلکالین فسفاتاز، کلسیم، فسفات
 • نادیا فخری، ناصر نظری*، توران نیری صفحات 134-141
  زمینه و هدف

  مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی بیماری کیست هیداتیک در بیماران بستری در بیمارستان های امام رضا (ع)، امام حسین (ع) و بیستون شهر کرمانشاه طی سال های 1393 تا 1397 انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی، پرونده پزشکی 350 بیمار مبتلا به کیست هیداتیک بستری و تحت درمان جراحی در بیمارستان های شهر کرمانشاه طی سال های 1393 تا 1397 بررسی و تجزیه و تحلیل شد و مشخصات جمعیت شناختی بیماران شامل جنس، سن، شغل، محل سکونت و عضو مبتلا استخراج و ثبت شد.

  ملاحظات اخلاقی 

  کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه این مطالعه را با کد: IR.KUMS.REC.1398.366 تایید کرد.

  یافته ها 

  درمجموع، 350 بیمار با میانگین سنی در زنان 19/7±43/2 و در مردان 20/7±43/3 با تشخیص کیست هیداتیک بستری شدند. بیشترین و کمترین میزان فراوانی کسیت هیداتیک به ترتیب در گروه های سنی 41 تا 50 سال 58 نفر (16/5 درصد) و 1 تا 10 سال 17 نفر (4/8 درصد) بود. میزان فراوانی در زنان 181 مورد (51/7 درصد) و در مردان 169 مورد (48/2 درصد) بود. بیشترین عضو مبتلا به کیست هیداتیک در این مطالعه کبد، ریه و مغز به ترتیب با 241 مورد (68/8 درصد)، 55 مورد (15/7 درصد) و 24 مورد (6/8 درصد) گزارش شد.

  نتیجه گیری

  این بررسی نشان می دهد بیماری کیست هیداتیک به عنوان یک بیماری مهم به ویژه در مناطق روستایی استان کرمانشاه حایز اهمیت است.

  کلیدواژگان: کیست هیداتیک، هیداتیدوز انسانی، شیوع، کرمانشاه
 • ملیحه رحمانی، زهرا زنجانی*، عبدالله امیدی صفحات 142-154
  زمینه و هدف 

  پژوهش های مختلف رابطه بین نگرانی و اضطراب را مطالعه کردند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان و ذهن آگاهی در رابطه بین نگرانی و اضطراب فراگیر است.

  مواد و روش ها 

  پژوهش حاضر پیرو طرحی از مطالعات همبستگی است. نمونه تحقیق، 248 نفر از دانشجویان دانشگاه های شهرستان کاشان را دربر داشت که در سال تحصیلی 1396-1397 مشغول تحصیل بودند. جهت سنجش متغیرهای پژوهش، از مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر، پرسش نامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا، فرم کوتاه نسخه فارسی پرسش نامه تنظیم شناختی هیجان و پرسش نامه 5 وجهی ذهن آگاهی استفاده شد.

  ملاحظات اخلاقی

  این مطالعه با کد اخلاق IR.KAUMS.REC.1397.001  در کمیته اخلاق شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان به تصویب رسیده است.
  یافته ها یافته ها بیانگر وجود رابطه معنادار بین نگرانی و اضطراب فراگیر، نگرانی و تنظیم شناختی هیجان، نگرانی و ذهن آگاهی، اضطراب فراگیر و تنظیم شناختی هیجان، و اضطراب فراگیر و ذهن آگاهی بود. یافته های معادلات ساختاری نقش واسطه ای متغیر تنظیم شناختی هیجان را در رابطه بین نگرانی و اضطراب فراگیر تایید کرد. همچنین ضریب مسیر ذهن آگاهی و اضطراب فراگیر معنادار نبود. براین اساس از مدل حذف شد.

  نتیجه گیری 

  در مجموع می توان گفت در ارتباط نگرانی و اضطراب فراگیر، تنظیم شناختی هیجان نقش واسطه ای دارد. به نظر می رسد این یافته در زمینه های سلامت روان فردی، خانوادگی، تربیتی، درمانی و روابط بین فردی کاربرد داشته باشد.

  کلیدواژگان: نگرانی، اضطراب فراگیر، تنظیم شناختی هیجان، ذهن آگاهی، مدلسازی معادلات ساختاری
 • نغمه شکوهی نژاد، محمدرضا بیات*، فیروزه زنگنه مطلق صفحات 156-172
  زمینه و هدف 

  سندرم فیبرومیالژیا یک بیماری مزمن همراه با درد گسترده اسکلتی عضلانی است که در درجه اول زنان را مبتلا می کند و بر بسیاری از ابعاد زندگی روان شناختی و اجتماعی فرد تاثیر منفی می گذارد. این پژوهش با هدف هم سنجی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و شفقت درمانی بر افکارخودآیند منفی، علایم روان شناختی، شدت درد و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا انجام شد.

  مواد و روش ها 

  این مطالعه، یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با 2 گروه آزمایش و 1 گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی افراد دارای علایم فیبرومیالژیای مراجعه کننده به کلینیک درد مهرگان منطقه 3 میرداماد، کلیلینک درد سیدخندان منطقه 4 تهران و کلینیک درد بیمارستان طالقانی منطقه 1 تهران تشکیل دادند. از این جامعه 30 نفر به صورت دردسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی ساده در 3 گروه آزمایشی 1، گروه آزمایشی 2 و کنترل قرار داده شدند. تعداد افراد نمونه 30 نفر بودند که هرکدام از این گروه ها شامل 10 نفر بودند. ابزارهای به کار رفته در این پژوهش شامل پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، پرسش نامه شدت درد، پرسش نامه علایم روان شناختی (اضطراب، استرس و افسردگی) ، پرسش نامه افکارخودآیند منفی بود.

  ملاحظات اخلاقی 

  این مطالعه با شناسه IR. IAU. ARAK. REC. 1400.005 به تصویب کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک رسیده است.

  یافته ها 

  تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل کوواریانس اثربخشی هر دو مداخله شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و شفقت درمانی بر 4 متغیر شدت درد، علایم روان شناختی، افکار خودآیند منفی و کیفیت زندگی را تایید کرد (0/05>P). مقایسه دو روش مداخله نشان داد دو مداخله اجرا شده، اثربخشی تقریبا یکسانی بر شدت درد، علایم روان شناختی و افکار خودآیند منفی داشتند (0/05<P).

  نتیجه گیری

  نتایج بیانگر آن است که رویکردهای درمانی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و شفقت درمانی برای افراد دارای بیماری فیبرومیالژیای تحت درمان مناسب است.

  کلیدواژگان: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، شفقت درمانی، افکارخودآیند منفی، علائم روان شناختی، شدت درد، کیفیت زندگی فیبرومیالژیا
|
 • Zeynab Beiranvand, Mahbobeh Sajadi*, Majid Taheri, Soheila Shamsikhani Pages 2-13
  Background and Aim 

  Moral stress happens when a person makes a moral decision but cannot accomplish it, mainly due to internal and external organizational limitations. Problem-solving skills training as one of the principles of stress management may be effective in controlling nurses’ moral stress. This study was conducted to investigate the effect of problem-solving skills training on the moral stress of novice nurses.

  Methods & Materials

  This study was a clinical trial performed on 70 novice nurses working in Shohaday Khorramabad Hospital, Khorramabad City, Iran. The samples were selected by convenience sampling and randomly divided into intervention (n=36) and control (n=35) groups. The study data were collected by demographic questionnaire and Corley’s moral distress scale. Before the intervention, participants of both groups completed those questionnaires. Then for the intervention group, a problem-solving skills workshop was held in six 2-hour sessions. After training, the Corley moral distress scale was completed again by participants of both groups. Finally, the data were analyzed by the Chi-square test, paired, and independent t tests in SPSS software v. 16.

  Ethical Considerations

  This study has been approved by the Research Ethics Committee of Arak University of Medical Sciences with the ethical code IR.ARAKMU.REC.1395.449. Informed consent was taken from all participants, and they were assured of keeping their information confidential.

  Results 

  In this study, most participants were around 25 years old. Also, 98.5% had Bachler’s degrees, and 1.5% had Master’s degrees. The study results showed that the mean of moral distress in the intervention was significantly different from before the intervention (P<0.05). 

  Conclusion 

  This study showed that applying problem-solving skills has a significant effect in decreasing the moral distress of novice nurses in the clinical setting.

  Keywords: Morals, Stress, Psychological distress, Adaptation, Problem-solving, Nurses
 • Reza Hashemi, Maryam Peymani*, Kamran Ghaedi, Hana Saffar Pages 14-27
  Background and Aim 

  PBK is a mitogen-activated protein kinase (MAPKK) among MEK1/2 and MEK7 and can phosphorylate P38, JNK, and ERK in many cellular functions. The E2F transcription factor family also belongs to a class of cellular regulators acting as oncogenes and tumor suppressors. This study aims to investigate the expression of PBK and E2F7 in the early stages of colorectal cancer (CRC) compared to advanced stages based on the experimental and TCGA (The Cancer Genome Atlas) database.

  Methods & Materials 

  A total of 32 tissue samples of patients with CRC with the approval of a pathobiologist were collected according to the examination and criteria reported from different stages. After RNA extraction and cDNA synthesis, the RT-qPCR technique was used to evaluate the expression of the desired genes in the study groups. A receiver operating characteristic (ROC) curve analysis was also used to determine the ability of each of the selected genes to differentiate the two populations: stage I+II and stage III+IV.

  Ethical Considerations

  In all stages of this research, codes of ethics of research and publication were observed.
  Results In this study, it was shown that the expression of PBK and E2F7 significantly increased in stage I+II samples compared to stage III+IV. These data were confirmed by laboratory results and information extracted from the TCGA database. Also, based on the area under curve obtained from the ROC curves, these two genes are significantly distinguishable between stage I+II and III+IV populations in CRC.

  Conclusion 

  According to the results of this study, PBK and E2F7 genes are good markers in the diagnosis of CRC.

  Keywords: PBK expression, E2F7 expression, Colorectal cancer, ROC curve, StageStage
 • Effect of Gentamycin Solution (80 mg) in Combination With Allograft Bone Material in Rat Bone Defect Regeneration
  Maryam Jafarpour, Mojtaba Bayani*, Leila Hesami-Moghadam, Ali Pooladi Pages 28-39
  Background and Aim 

  The use of allograft alone or in combination with other bone materials has significantly improved bone-augmentation procedures. Therefore, this study aimed to evaluate the effect of topical gentamicin solution (80 mg) with allograft on guided bone regeneration in defects in rat skull. 

  Methods & Materials

  Twelve Wistar mice were randomly divided into two groups, with 6 in each group. Three defects were created in their skulls, one filled with demineralized freeze-dried bone (DFDBA) allograft alone, the other with allograft with gentamicin 80 mg solution, and the third defect were left empty as a control group. After 4 and 10 weeks, the mice were killed for histological specimens. Histological and histomorphometric evaluations were performed to qualitatively and quantitatively assess bone formation, a new bone type made, new bone vitality, inflammatory response, connective tissue type, and angiogenesis.

  Ethical Considerations

  This study was approved by the ethics committee of Arak University of Medical Sciences (Code: IR.REC.ARAKMU.1397.30).
  Results At the end of 4 and 10 weeks after surgery, the average percentage of ossification in the area of ​​defects was higher in the group that received allografts with gentamicin, and during this period, a significant difference was seen between these groups and the control group.

  Conclusion

  According to the present study, the use of gentamicin in combination with DFDBA has a significant effect on bone regeneration in defects in the rat skull.

  Keywords: Allograft, Gentamicin, Guided bone regeneration, Histology, Histomorphometry
 • Mahboobeh Darzi Poor, Reza Tavakoli*, Davood Shojae Zade, Zahra Rezagholizadeh Omran Pages 40-52
  Background and Aim 

  Nosocomial infection is a health problem in all countries. Considering the role of midwives in controlling nosocomial infection, the aim of this study was to determine the effect of an educational intervention based on model on preventive behaviors of nosocomial infection by Babol hospitals midwives was done.

  Methods & Materials 

  The present study was a quasi-experimental study with intervention and control group. The interventions were performed in three 40-minute sessions in the Shahid Yahya Nejad Hospital in April and May 2017. The data collection tool was a structure Health Belief Model based(Awareness, structure Health Belief Model and behavior) on a questionnaire completed Its validity and reliability were assessed two months before and one month after Midwives who met the inclusion criteria education. Data were collected and analyzed by SPSS software v. 24 by Anova , T-test and ANCO one-way Covariance tests.

  Ethical Considerations

  This research paper has been approved by the ethics committee IR.IAU.TMU.REC.1398.068 and informed consent will be taken from the participants in the study the information will remain confidential.

  Results 

  Before the intervention, the two groups did not differ significantly in terms of, mean scores of different model structures. After intervention, there was a significant difference in the mean and standard deviation of the effect of education on knowledge score (1.0±0.3), perceived sensitivity (2.8±1.5), perceived severity (3.6±1.7) Perceived barriers (-6.4±1.3), perceived benefits (5.1±4), self-efficacy (4.6 ± 2.6) and behavior( 3.1±1.1) was seen in the intervention group (P>0.05).

  Conclusion

  By increasing the scores obtained from the structures Especially self-efficacy and reduction of perceived barriers, designing and implementing an educational program based on model in midwives can increase their performance regarding the prevention of nosocomial infections.

  Keywords: Educational program, Health belief model, Preventive behaviors, Nosocomial infection, Midwife
 • Nasin Asadi, Amineh Ahmadi*, Asadollah Abbasi Pages 54-71
  Background and Aim  

  The occupational environment, the type of work overload or underload, physical risks, how individuals adapt to the workplace, and face the family - work constitute the sources of stress or occupational distress. Job stress emerges as the duties and tasks assigned to people are more than their abilities. This condition affects the health of individuals (physical and mental) and the type of employee relationships with their jobs and organization. This study aimed to investigate the relationship between stress management training and work ethics of employees.

  Methods & Materials

  This study aimed to investigate the relationship between stress management training and work ethics of employees. This research was an applied study in terms of purpose, a mixed exploratory (qualitative and quantitative) study in terms of data, a content  analysis (qualitative stage) and  cross-sectional survey (quantitative stage) in term of conduct. The study population in the qualitative section comprised experts (Experts in Psychology, Educational Management, and Social Medicine) according to the inclusion and exclusion criteria. In the qualitative section, the study population included experts and managers who had received stress management training. Sample size and sampling method in qualitative part was based on the principle of theoretical saturation, resulting in 12 people using purposive sampling method. In the quantitative part, the sampling was based on the Cochran’s formula, resulting in 220 people who were selected using cluster sampling method. To collect data in the qualitative section, we used semi-structured interviews and a researcher-made questionnaire on stress management training. In the quantitative part, we used the standard professional work ethics questionnaire of Armito et al. (2011). In the qualitative section, we used the content analysis of the interviews to analyze the data. In this regard, we used the coding method (open, axial, and selective coding), confirmatory factor analysis, exploratory factor analysis and structural equations. Then, we employed multivariate regression analysis to determine the relationship between the coping styles with stress and work ethics. The results showed that to deal with stressful situations, three basic strategies of event-focused coping, anxiety-focused coping, and avoidance-focused coping strategies can be used for stress management training models. Overall, the components presented for coping with stressful conditions have the necessary and appropriate validities. All three main coping strategies (event-focused, anxiety-focused, and refusal-focused) are suitable for explaining and fitting. So, they all are reliable and confirmed in the current research questionnaire of coping with stress. 

  Ethical Considerations 

  This barcode research was presented to the Ethics Committee and registered in the system (IR.IAU.TNB.REC.1400.121). 

  Results

  Because the research is of mixed type (qualitative and quantitative), data analysis consists of two parts: qualitative data analysis and quantitative data analysis. The qualitative data analysis was preformed using conventional exploratory content analysis in three stages of open coding, axial coding, and selective coding. The quantitative data analysis, the appropriate statistical tests were used to examine and evaluate the research questions. At first, factor analysis technique was used to determine the status of the basic components of research and to assess their validity. Then, the relationship between research variables was examined using multivariate regression analysis technique.

  Conclusion 

  Strategies for coping with stressful situations have a different effect on people’s professional work ethics so that the event-focused coping strategy has a significant positive relationship with professional ethics. The effect of event-focused coping strategy on professional work ethics is incremental. On the other hand, the anxiety-focused and avoidance-focused coping strategies have negative and decreasing relationship with professional ethics. The more emphasis on the event-focused coping strategy, the more would be the professional ethics of individuals and the more emphasis on the anxiety-focused and avoidance-focused coping strategies, the less would be the professional ethics of individuals.

  Keywords: Coping stress training, Work ethics, Occupational stresses, Work stresses
 • Azam Nazemi-Harandi*, Shadi Jazayeri, Haeideh Saberi Pages 72-86
  Background and Aim 

  In modern life, emotional and social problems have taken the highest rank among mental illnesses. The present study aimed to provide a causal model for predicting children’s psychosocial problems based on parenting styles with an emphasis on the mediating role of social support.

  Methods & Materials 

  The present research was a cross-sectional analytic study. The study population included parents of children (under 5 years old with behavioral-emotional problems) referred to the comprehensive health centers services in Pardis City, Iran, in 2020. Of whom, 230 people were selected by convenience sampling method. Measurement tools included parenting styles, social support, and socioemotional problems questionnaires. Structural equation modeling with SmartPLS software was used to analyze the data. 

  Ethical Considerations

  This study was approved by the Ethics Committee of Science and Research Branch, Islamic Azad University (Code: 99527).

  Results 

  The Mean±SD age of mothers was 32.87±7.87 years. Also, 60% of children were boys, and 40% were girls, with an Mean±SD age of 4.12±0.78 years. The Mean±SD scores of socioemotional problems, parenting styles, and social support were found to be 40.16±4.73, 152.23±18.10, and 34.66±6.49, respectively. The results of structural equation modeling showed that parenting styles had a significant role in predicting children’s socioemotional problems through social support mediation (P<0.05). Also, the fitting branches of the model showed the proper fit of the model through the composite reliability and the Cronbach alpha calculation. 

  Conclusion 

  The results of the present study emphasize the critical role of early childhood life and the need to focus on support facilities for mother-child couples at this age. Accordingly, providing psychological and supportive interventions for mothers with high stress can result in parental adjustment and mental health and, subsequently, the child’s normal development.

  Keywords: Socioemotional problems, Parenting styles, Social support
 • Pardis Mirmoeini, Mohammad Hosseini Bayazi*, Javad Khlatbari Pages 88-102
  Background and Aim 

  Given the increasing number of patients with multiple sclerosis and the psychological complications that affect this group, the present study was conducted to compare the effectiveness of acceptance and commitment therapy and compassion-focused therapy for these patients

  Methods & Materials

  This research was a quasi-experimental study with a pre-test-post-test design with a control group. A total of 45 patients with multiple sclerosis were selected from MS patients in Tehran Clinic, Tehran City, Iran, in 2020. They were randomly divided into three groups: the first group was under treatment based on acceptance and commitment therapy, the second group was assigned to the compassion-focused therapy, and the third group was the control. The participants completed the Connor and Davidson resilience questionnaire and the Pennsylvania concern questionnaire in the pretest and post-test stages. The first and second groups participated in eight sessions of acceptance and commitment therapy and ten sessions of compassion-focused therapy, respectively. The control group did not receive any intervention. The post-test was done at the end of the therapy sessions. Data were reported by analysis of covariance.

  Ethical Considerations

  This research was approved by the Torbat Jam Branch, Islamic Azad University (Cod: IR.IAU.TJ.REC.1399.012).
  Results The results of univariate analysis of covariance were obtained at the statistical level of P<0.05. In this regard, F=5.88 for resilience and F=42.60 for anxiety intensity were obtained, which indicated the greater effectiveness of acceptance and commitment treatment.

  Conclusion 

  Considering the effectiveness of both treatments, it is suggested that these treatments be given more attention to controlling patients’ psychological symptoms.

  Keywords: Acceptance, commitment therapy, Compassion-focused therapy, Resilience, Anxiety intensity
 • Andia Seyedi Moghaddam, Mahdieh Salimi*, Najmeh Ranji, Hossein Mozdarani Pages 104-118
  Background and Aim 

  MicroRNAs (miRNAs) are a class of small non-coding RNAs (17-25 nucleotides) that have been studied in many diseases. miRNAs studies in different cancers have shown that miRNAs may be considered oncogene or tumor suppressor. So far, many studies have shown that miR-17-5p and miR-93-5p are important regulatory molecules in some biological processes, such as cell proliferation, associated with cancer formation. This study aimed to investigate and compare the tissue and plasma expression levels of miR-17-5p and miR-93-5p in patients with ductal carcinoma breast cancer with the normal control group.

  Methods & Materials 

  The total RNA (including miRNA) was extracted from breast and plasma tissue samples of cancerous and normal samples. The RNA concentration and purity were confirmed using optical absorbance measurements. cDNA was synthesized, and the expression levels of miR-17-5p and miR-93-5p were assessed semi-quantitatively by SYBR Green-based real-time RT-PCR assay in plasma and breast tissues of ductal carcinoma breast cancer compared with the control normal samples with SNORD47 as internal normalizer. Data were statistically evaluated using GraphPad Prism 8.0.2.

  Ethical Considerations 

  This study was approved by the Ethics Committee of the institute (IRAN 52d/4922, 6.10.2016). All study individuals signed a consent form to use their clinical samples and personal data under the physician’s supervision.

  Results

  The expression level of miR-17-5p showed significantly higher expression in tissues and plasma of the cancer group compared with the control group (P<0.0001). It was also significantly associated with tumor stage and lymph node, and ER (estrogen receptor) and PR (progesterone receptor) status (P<0.0001). While decreased expression of miR-93-5p in plasma and tumor tissues was shown to be significantly associated with tumor stage and lymph node involvement (P<0.0001).

  Conclusion 

  The data revealed that high expression of miR-17-5p and low expression of miR-93-5p in both plasma and breast tumor might be associated with poor prognosis in breast cancer. However, miR-17-5p, due to the greater change in expression and ease of plasma detection, may serve as a possible non-invasive biomarker for breast cancer’s poor prognosis. Further follow-up studies are required to confirm this finding.

  Keywords: Prognosis, Cancer, Biomarker, MiR-17-5p, MiR-93-5p
 • Bakhtyar Tartibian, Leila Fasihi*, Rasoul Eslami Pages 120-132
  Background and Aim

  Menopause is a period in a woman’s life that can be physically damaging. However, its effect on bone mineral density is still debatable. This study investigated the relationship between serum calcium, phosphorus, and alkaline phosphatase indices with lumbar bone mineral density in active and inactive postmenopausal women.

  Methods & Materials

  The number of subjects was 55 active postmenopausal women and 60 inactive postmenopausal women aged 45 to 85 years. Serum indices of calcium, phosphorus, and alkaline phosphatase and anthropometric of the subjects were measured. The Pearson correlation coefficient test was used to analyze the research data. SPSS software v. 26 was used to analyze the data.

  Ethical Considerations 

  This study was approved by the Research Ethics Committee of Allameh Tabataba’i University with code IR.ATU.REC.1399.038.

  Results

  The results showed a significant correlation between serum levels of alkaline phosphatase (P=0.021), calcium (P=0.019), and phosphorus (P=0.011) with lumbar bone mineral density in active postmenopausal women and also between body mass index with lumbar bone mineral density in both groups of active (P=0.014) and inactive (P=0.038) postmenopausal women. No significant relationship was found between other indicators.

  Conclusion

  According to the results of the present study, being active may have had beneficial effects on bone metabolism and has led to a better state of bone mineral density. It may also help to use these blood and anthropometric variables in identifying people at risk for osteoporosis in adulthood and old age.

  Keywords: Osteoporosis, Postmenopausal women, Alkaline phosphatase, Calcium, Phosphate
 • Nadia Fakhri, Naser Nazari*, Tooran Nayeri Pages 134-141
  Background and Aim 

  This study aimed to investigate the clinical and laboratory characteristics of hydatid cyst disease in patients admitted to Imam Reza, Imam Hossein, and Bisotoon hospitals in Kermanshah City, Iran, from 2014 to 2018. 

  Methods & Materials

  In this descriptive study, we studied and analyzed the medical records of 350 patients with hydatid cysts who were hospitalized and underwent surgical treatment in Kermanshah hospitals from 2014 to 2018. Also, the demographic characteristics of patients, including gender, age, occupation, place of residence, and affected organs, were extracted and recorded.

  Ethical Considerations

  The Ethics Committee of Kermanshah University of Medical Sciences approved this study (Code: IR.KUMS.REC.1398.366).

  Results 

  In total, 350 patients with a Mean±SD age of 43.2±19.7 in women and 43.3±20.7 in men were admitted with a diagnosis of hydatid cyst. The highest and lowest prevalence of hydatid cysts were in the age groups of 41-50 (16.5%) years and 1-10 (4.8%) years, respectively. The prevalence was 181 (51.7%) in women and 169 (48.2%) in men. The organs mostly infected with hydatid cysts were the liver, lung, and brain, with 241 cases (68.8%), 55 (15.7%), and 24 (6.8%), respectively. 

  Conclusion 

  This study shows that hydatid cyst disease is an important disease, especially in rural areas of Kermanshah Province, Iran.

  Keywords: Hydatid cyst, Human hydatidosis, Prevalence, Kermanshah
 • Maliheh Rahmani, Zahra Zanjani*, Abdollah Omidi Pages 142-154
  Background and Aim

  Various research studies have investigated the relationship between anxiety and worry. The present study aimed to examine the mediating role of cognitive emotion regulation and mindfulness in the relationship between anxiety and worry.

  Methods & Materials 

  The present study follows a correlational design study. The research sample included 248 students of Kashan universities in Iran studying in the 2017-2018 academic year. The study data were collected using the generalized anxiety disorder (GAD-7), Pennsylvania state worry questionnaire (PSWQ), the Persian short form of cognitive emotion regulation questionnaire (CERQ-P-short form), and five-factor mindfulness questionnaire (FFMQ). Then, the obtained data were analyzed using the SPSS v. 22 and AMOS v. 22 software.

  Ethical Considerations 

  The Ethics Committee of Kashan University of Medical Sciences approved the study (Code: IR.KAUMS.REC.1396.36).

  Results 

  The results showed a significant relationship between generalized anxiety and worry, worry and cognitive emotion regulation, worry and mindfulness, generalized anxiety and cognitive emotion regulation, and anxiety and mindfulness. The results of the structural equation modeling confirmed the mediating role of cognitive emotion regulation in the relationship between anxiety and worry. Also, the path coefficient of mindfulness and anxiety was removed from the model because it was not significant.

  Conclusion 

  Generally, cognitive emotion regulation plays a mediating role in the relationship between anxiety and worry. These findings seem applicable in the individual, family, educational, therapeutic, and interpersonal mental health fields.

  Keywords: Worry, Generalized anxiety, Cognitive emotion regulation, Mindfulness, Structural equation modeling
 • Naghmeh Shokoohi Nejad, Mohammad Reza Bayat*, Firoozeh Zanganeh Motlagh Pages 156-172
  Background and Aim 

  Fibromyalgia syndrome is a chronic disease that causes widespread musculoskeletal pain. It primarily affects women and negatively impacts many aspects of a person’s psychological and social life. This study aimed to compare the effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness and compassion therapy on automatic negative thoughts, psychological symptoms, pain intensity, and quality of life in patients with fibromyalgia syndrome.

  Methods & Materials 

  This research is a quasi-experimental study with a pre-test-post-test design with two experimental and one control group. The statistical study population consisted of all individuals with fibromyalgia syndrome referred to Mehregan Pain Clinic in Mirdamad (District 3), Seyed Khandan Clinic (District 4), and Taleghani Hospital Pain Clinic (District 1) in Tehran City, Iran. Of them, 30 patients were randomly selected and divided into three groups of experimental 1, experimental 2, and control; each group will include 10 people. The instruments used in this study included the World Health Organization quality of life questionnaire (WHOQOL BREF), pain intensity questionnaire (PIS), psychological symptoms questionnaire (Anxiety, Stress and Depression [DASS]), and automatic negative thoughts (QNS).

  Ethical Considerations

  This study was approved by the Research Ethics Committee of Arak Branch, Islamic Azad University (Code: IR.IAU.ARAK.REC.1400.005). 
  Results The analysis of covariance showed the effectiveness of both cognitive therapies based on mindfulness and compassion therapy on four variables of pain intensity, psychological symptoms, automatic negative thoughts, and quality of life (P<0.05). Comparing the two intervention methods showed that both therapies had almost the same effect on pain intensity, psychological symptoms, and automatic negative thoughts (P<0.05) but the effectiveness of mindfulness intervention on the quality of life was significantly higher than compassion intervention (P<0.05). 

  Conclusion

  The results indicate that cognitive therapy based on mindfulness and compassion therapy are suitable for people with fibromyalgia under appropriate treatment.

  Keywords: Mindfulness-based cognitive therapy, Automatic negative thoughts, Compassion therapy, Psychological symptoms, Pain intensity, Quality of life, Fibromyalgia