فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 26، پاییز و زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/07/16
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مهدی مداحی*، رضا قراخانلو، محمدعلی آذربایجانی صفحات 1-11
  مقدمه و هدف

  کاهش فعالیت بدنی به روش لیگاسیون عصب نخاعی (SNL) سبب آتروفی عضلانی می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فعالیت کاهش یافته به شکل لیگاسیون عصبی بر بیان ژن های مرتبط با آتروفی عضلانی (TWEAK و Fn14) پس از تمرینات مقاومتی، استقامتی و ترکیبی بود.

  مواد و روش ها

  تعداد 30 سر موش صحرایی به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند: 1. گروه کنترل (7 سر موش)، 2. گروه تمرین ترکیبی (7 سر موش)، 3. گروه تمرین استقامتی (8 سر موش) و 4. گروه تمرین مقاومتی (8 سر موش). مدت برنامه تمرینی گروه های 2، 3 و 4، شش هفته و مدت فعالیت کاهش یافته، چهار هفته بود. برای سنجش بیان ژن از تکنیک Real time-PCR استفاده شد. برای تعیین تفاوت میان متغیرهای پژوهش از آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی در سطع معنی داری 0.05 استفاده شد.

  یافته ها: 

  یافته ها نشان داد که بیان ژن های TWEAK و Fn14 در اثر فعالیت کاهش یافته، افزایش می یابد. در گروه های تمرین مقاومتی و تمرین ترکیبی نسبت به گروه کنترل، کاهش معنی داری در بیان ژن TWEAK (P=0.001) مشاهده شد. در گروه تمرین ترکیبی نسبت به گروه کنترل، کاهش معنی داری در بیان ژن Fn14 (P=0.003) مشاهده شد. با این حال تغییری در بیان ژن های TWEAK و Fn14 در گروه تمرین استقامتی نسبت به گروه کنترل مشاهده نشد.

  بحث و نتیجه گیری

  این یافته ها نشان می دهد که اجرای شش هفته تمرین مقاومتی یا ترکیبی نسبت به تمرین استقامتی پیش از فعالیت کاهش یافته (SNL)، از افزایش بیان ژن های TWEAK و Fn14 پیشگیری می کند. بنابراین حیواناتی که در برنامه تمرینی آنها، تمرین مقاومتی وجود داشت نسبت به گروهی که تنها تمرین استقامتی انجام داده اند در برابر آتروفی عضلانی ناشی از کاهش فعالیت بدنی مقاوم ترند.

  کلیدواژگان: فعالیت کاهش یافته، آتروفی عضلانی، محرک ضعیف آپوپتوز شبه فاکتور نکروز تومور، فاکتور رشد فیبروبلاست القایی-1
 • حمید رجبی*، محمد رحیمی، سهیلا بینا باجی، عارف باسره صفحات 12-24
  مقدمه و هدف

  اختلال در شاخص نسبت نوتروفیل به لنفوسیت (NLR) و تعداد پلاکت های خونی و ماندگاری آن یکی از عوارض بیماری کووید-19 می باشد. تمرین ورزشی دارای فشار متابولیکی و مکانیکی (تمرین ترکیبی) مناسب، یک عامل تنظیمی برای شاخص NLR و باعث افزایش پلاکت ها می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرین ترکیبی در دوران ریکاوری  بر شاخص NLR و پلاکت خون افراد بهبودیافته از بیماری کووید-19 بود.

  مواد و روش ها

  تعداد 27 فرد بهبود یافته از بیماری کووید-19 با میانگین سنی 7±35 سال و شاخص توده بدنی 3.18±48.26 کیلوگرم بر متر مربع به روش منطبق در دو گروه تمرین ترکیبی (14 نفر) و گروه کنترل (13 نفر) قرار گرفتند. افراد گروه تمرین 3 جلسه در هفته، به مدت 8 هفته تمرینات ترکیبی را اجرا کردند. یک روز قبل از اولین جلسه تمرین و 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در هفته های چهارم و هفته هشتم نمونه خون از آزمودنی ها گرفته شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری آنوا با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی داری (0.05>P) استفاده شد.

  یافته ها: 

  میزان شاخص NLR و پلاکت خون پس از 8 هفته تمرین ترکیبی گرچه بهبودی نسبی یافتند، اما از نظر آماری معنادار نشدند. آزمون بونفرونی نشان داد بین تمامی هفته ها اثر زمان معنادار بوده است (0.0.5>P). همچنین تغییرات وزن و شاخص توده بدنی بهبود غیرمعناداری را نشان داد (0.05<P).

  بحث و نتیجه گیری: 

  به نظر می رسد تمرین ورزشی ترکیبی تا حدودی می تواند سبب تقویت و تسریع برگشت سیستم ایمنی بدن به وضعیت طبیعی آن در افراد بهبودیافته از بیماری کووید-19 شود.

  کلیدواژگان: بیماری کووید-19، تمرین ترکیبی، ریکاوری، شاخص NLR، پلاکت خون
 • فرانک بلاغی اینالو، رویا عسکری*، امیرحسین حقیقی، کاوه کاشانی، پاول فردمن صفحات 25-36
  مقدمه و هدف

  مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) یک بیماری ناتوان کننده سیستم عصبی است که سبب ضعف عضلانی و اختلال در عملکرد جسمانی از جمله راه رفتن و تعادل می شود. هدف مطالعه حاضر مقایسه تمرین پیلاتس درخانه و زیر نور آفتاب بر میزان استقامت قلبی تنفسی، قدرت و استقامت عضلانی، تعادل، هماهنگی و ویتامین دی بیماران مولتیپل اسکلروزیس بود.

  مواد و روش ها:

   از میان زنان مبتلا به ام اس تعداد 44 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به سه گروه تمرین در خانه، تمرین زیر نور آفتاب و کنترل تقسیم شدند. گروه های تمرینی 8 هفته تمرین پیلاتس را بین ساعت 8 تا 10 صبح به صورت انفرادی (از طریق DVD) در خانه یا زیر نورآفتاب انجام دادند. استقامت قلبی تنفسی و استقامت عضلانی، قدرت بالاتنه و پایین تنه، تعادل، هماهنگی و سطح ویتامین دی بیماران پیش و پس از تمرینات اندازه گیری شد و داده ها با استفاده از روش آماری کوواریانس تحلیل شدند.

  یافته ها: 

  هشت هفته تمرین پیلاتس در خانه و زیر نور آفتاب باعث افزایش استقامت قلبی تنفسی و استقامت عضلانی، قدرت بالاتنه و پایین تنه، هماهنگی و سطح ویتامین دی و بهبود تعادل بیماران شد (0.05>P). نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که تمرین زیر نورآفتاب در مقایسه با تمرین در خانه باعث افزایش بیشتر در قدرت عضلانی بالاتنه و پایین تنه، تعادل و ویتامین دی بیماران شد. اما تغییرات در میزان استقامت قلبی تنفسی، استقامت عضلانی و هماهنگی بین دو گروه تمرینی از نظر آماری معنی دار نبود (0.05<p).</p

  بحث و نتیجه گیری: 

  به طور کلی تمرین پیلاتس در خانه و زیر نورآفتاب باعث افزایش ظرفیت عملکردی زنان مبتلا به ام اس شده و جهت اثرگذاری بیشتر، تمرین زیر نورآفتاب به علت کاهش عوارض جسمانی بیماری توصیه می شود.

  کلیدواژگان: تمرین پیلاتس در خانه، تمرین زیر نور آفتاب، ویتامین دی، ظرفیت عملکردی، مولتیپل اسکلروسیس
 • روح الله محمدی میرزایی*، مجید محمدی، حمید ملکشاهی نیا صفحات 37-45
  مقدمه و هدف

  نوع تیپ بدنی معرف شکل مورفولوژیکی در مقاطع معینی از سن است که با آمادگی قلبی - تنفسی مرتبط است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط متغیرهای زیست حرکتی با تیپ بدنی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر دلفان بود.

  مواد و روش ها

  بدین منظور تعداد 150 دانش آموز پسر غیرورزشکار با میانگین قد 13.85±152.45 سانتی متر، وزن 12.76±44.07 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 3.91±19.08 کیلوگرم بر مترمربع در پی فراخوان عمومی مرکز ورزش درمانی فتیان به صورت داوطلبانه و در دسترس در این پژوهش شرکت نمودند. جهت بررسی تیپ بدنی از متغیرهای منتخب پیکرسنجی به روش هیث وکارتر (اکتومورف، مزومورف، اندومورف) و برای بررسی مولفه های فیزیولوژیکی از شاخص VO2max، توان بی هوازی و توان انفجاری استفاده شد. تحلیل داده ها با روش آماری آزمون همبستگی و تحلیل واریانس یک راهه و دانکن در نرم افزار SPSS نسخه 26 در سطح 0.05>P انجام شد.

  یافته ها: 

  نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد ارتباط بین تیپ بدنی مزومورف با شاخص های زیست حرکتی، مثبت و معنی دار می باشد. همچنین این ارتباط برای تیپ بدنی اکتومورف با شاخص توان هوازی (0.008=P) و انفجاری (0.009=P) معنی دار و با توان بی هوازی معنی دار نبود (0.213=P). در ارتباط با تیپ بدنی اندومورف نتایج نشان دهنده ارتباط منفی با توان هوازی (0.011=P) و عدم ارتباط با توان بی هوازی و انفجاری بود. در مقایسه تیپ های بدنی یافته ها نشان داد بیشینه اکسیژن مصرفی در گروه های مزومورف و اکتومورف بالاتر از گروه اندومورف بود (0.011=P). در عملکرد بی هوازی شرکت کنندگان با تیپ بدنی مزومورف عملکرد بهتری نسبت به تیپ بدنی اندومورف واکتومورف داشتند (008/0=P) همچنین در توان انفجاری، شرکت کنندگان با تیپ بدنی مزومورف عملکرد بهتری نسبت به شرکت کنندگان با تیپ بدنی اندومورف و اکتومورف داشتند (0.012=P) اما تفاوت سایر گروه ها معنی دار نبود.

  بحث و نتیجه گیری

  طبق یافته های این پژوهش تیپ بدنی اکتومورف مستعد رشته های ورزشی با ماهیت هوازی و تیپ بدنی مزومورف مستعد رشته های انفجاری با ماهیت بی هوازی هستند. بنابراین به معلمان و مربیان ورزش پیشنهاد می شود که در طی فرآیند استعدادیابی به این نکات توجه نمایند.

  کلیدواژگان: بیشینه اکسیژن مصرفی، بی هوازی، زیست حرکتی، تیپ بدنی
 • آرزو مهرانیان، بهروز عبدلی*، علی مالکی، حمید رجبی صفحات 46-55
  مقدمه و هدف

  با افزایش سن، سازگاری های عصبی - عضلانی کاهش و میزان سقوط افراد افزایش می یابد. تجزیه و تحلیل الگوهای زمانی سینرژی عضلات می تواند چارچوب مفیدی را برای توصیف و تفسیر سازگاری سیستم عصبی - عضلانی فراهم آورد. لذا هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تمرین مقاومتی ناپایدار همراه با محدودیت جریان خون بر الگوهای زمانی و تعداد سینرژی عضلانی سالمندان با سابقه افتادن درحین راه رفتن بود.

  مواد و روش ها

  27 مرد سالمند (1.5±62 سال) با سابقه افتادن به صورت تصادفی در سه گروه تمرین مقاومتی ناپایدار بدون محدودیت جریان خون، تمرین مقاومتی ناپایدار با محدودیت جریان خون و کنترل قرار گرفتند. برنامه تمرینی شامل 4 هفته و هر هفته سه جلسه تمرین اسکات با وزن بدن روی سطح ناپایدار بود. قبل و بعد از مداخله، سیگنال های الکترومیوگرافی از هشت عضله اندام تحتانی در حین راه رفتن برای استخراج تعداد سینرژی، میزان به کارگیری عضلات، مدت زمان به کارگیری عضلات و ثبات و پایداری فرمان های عصبی ثبت گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون کروسکال-والیس، آزمون جفت شده ویلکاکسون و تحلیل کوواریانس با آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد (0.05>P).

  یافته ها

  نتایج نشان داد که اگرچه در تعداد سینرژی عضلانی بین گروه کنترل با گروه تمرین مقاومتی روی سطح ناپایدار با محدودیت جریان خون (0.002=P) و بدون محدودیت جریان خون (0.013=P) تفاوت معنادار آماری وجود دارد؛ ولیکن بین دو گروه تمرینی تفاوت معنی دار آماری مشاهده نشد (0.23=P). هم چنین میزان به کارگیری عضلات و مدت زمان به کارگیری عضلات در هر دو گروه تمرین با محدودیت جریان خون (0.0001=P) و بدون محدودیت جریان خون (0.0001=P) کاهش یافته است. تفاوت معنی دار آماری تنها در متغیر پایداری فرمان های عصبی بین دو گروه تمرین با و بدون محدودیت جریان خون  مشاهده شد (0.005=P).

  بحث و نتیجه گیری

  تمرینات مقاومتی ناپایدار همراه با محدودیت جریان خون تنها منجر به بهبود شاخص پایداری فرمان های عصبی حین راه رفتن نسبت به تمرینات مقاومتی ناپایدار بدون محدودیت جریان خون در افراد مسن با سابقه افتادن می گردد.

  کلیدواژگان: راه رفتن، سینرژی عضلانی، شاخص های زمانی، محدودیت جریان خون
 • زینب کدخدا، رامبد خواجه ای*، امنه برجسته یزدی، اکبر صفی پورافشار، مهدی زارعی صفحات 56-65
  مقدمه و هدف

  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مصرف مکمل خرفه به همراه تمرینات تناوبی شدید (HIIT) بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی موش های مبتلا به کبدچرب غیرالکلی (NAFLD) بود.

  مواد و روش ها

  بدین منظور 25 سر رت بالغ بعد از مصرف 12 هفته رژیم غذایی پرچرب به طور تصادفی در پنج گروه کنترل سالم، کنترل کبدچرب، مکمل، تمرین و تمرین + خرفه مورد ارزیابی قرار گرفتند. مکمل خرفه با توجه به وزن موش ها با دوز 400 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و پروتکل تمرینی HIIT به مدت 8 هفته، 5 جلسه در هفته با شدت 90 درصد سرعت بیشینه در گروه های مربوطه اعمال شد. سطوح سرمی آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST)، آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، آلکالین فسفاتاز (ALP)، به روش فتومتریک اندازه گیری شد. برای مقایسه بین گروهی از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معناداری 0.05>P استفاده شد.

  یافته ها

  سطح AST در گروه تمرین HIIT (P=0.007) و تمرین + مکمل (P=0.005) به طور معناداری پایین تر از گروه کنترل بود. اما با وجود کاهش سطح AST در گروه مصرف مکمل نسبت به گروه کنترل، این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود (0.052=P). سطح ALT در گروه مصرف کننده مکمل (0.038=P)، تمرین HIIT (P=0.047) و تمرین همراه با مکمل (0.021=P) به طور معناداری پایین تر از گروه کنترل بود و بین سطح ALP سرمی گروه های تحقیق پس از 8 هفته تمرین HIIT و مصرف مکمل خرفه، تفاوت معناداری وجود نداشت (0.657=P).

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده تاثیر مثبت HIIT همراه با مصرف مکمل خرفه بر آنزیم های کبدی AST و ALT رت های مبتلا به NAFLD می باشد. با توجه به نتایج، احتمالا مصرف مکمل خرفه و تمرینات تناوبی شدید بتواند به عنوان یک روش درمانی غیردارویی در افراد مبتلا به NAFLD مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تمرین تناوبی شدید (HIIT)، آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانفراز، آلکالین فسفاتاز، مکمل خرفه، کبدچرب غیرالکلی
 • محمد هاشمی عزیزلی، فرهاد دریانوش*، هما شیخانی شاهین، علیرضا جوهری صفحات 66-76
  مقدمه و هدف

  با افزایش بی تحرکی در دنیای مدرن امروزی، بسیاری از بیماری های متابولیکی ناشی از عدم فعالیت بدنی گسترش یافته اند. از جمله این بیماری ها می توان به بیماری استیاتوهپاتیت غیرالکلی اشاره کرد که با افزایش استرس اکسیداتیو همراه است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شنا با شدت بالا بر سطح فاکتور شبه هسته ای 2 مشتق از اریترویید 2 (Nrf2) و سوپراکسید دیسموتاز (SOD) در موش های صحرایی نر چاق مبتلا به استیاتوهپاتیت غیرالکلی (NASH) بود.

  مواد و روش ها

  در ابتدا موش های صحرایی در سن 6 تا 8 هفته به طور تصادفی به دو گروه سالم (20= n) و بیمار (رژیم پرچرب (HFD)) (n=20) تقسیم شدند. رژیم پرچرب به مدت 8 هفته ادامه داشت تا موش ه ای صحرایی مبتلا به NASH شوند. پس از القا بیماری، گروه بیمار به طور تصادفی به 2 گروه بیمار - بی تحرک (10=n)، بیمار - شنا (10=n)،  تقسیم شدند؛ هم چنین گروه سالم نیز به دو گروه سالم - بی تحرک (10=n) و گروه سالم - شنا (10=n) تقسیم گردیدند. تمرین HIIT شنا، شامل 20 نوبت 30 ثانیه ای شنا با 30 ثانیه استراحت بین هر نوبت (سه روز در هفته به مدت هشت هفته) بود. در تمرین تناوبی، بار اعمال شده در هفته اول، وزنه ای به میزان 7 درصد وزن بدن هر موش صحرایی بود و هر هفته 1 درصد به آن اضافه شد. پروتیین Nrf2 از بافت کبد و از طریق تکنیک وسترن بلات و SOD از سرم خون اندازه گیری شدند. برای مشخص نمودن تفاوت میان گروه ها از آزمون آماری آنووای یکراهه و آزمون تعقیبی بونفرونی (0.05>P) استفاده شد.

  یافته ها:

   نتایج آنالیز آماری نشان داد در متغیر SOD، گروه بیمار بی تحرک نسبت به سالم بی تحرک و سالم - شنا کاهش معنادار (0.05>P) و گروه سالم - شنا نسبت به بیمار - شنا افزایش معنادار وجود داشت (0.05>P). در متغیر Nrf2 گروه سالم - بی تحرک نسبت به گروه های بیمار - بی تحرک و بیمار - شنا افزایش معنادار وجود داشت (0.05>P). هم چنین در گروه بیمار - شنا نسبت به بیمار - بی تحرک تغییر معناداری وجود نداشت (0.05<P)

  بحث و نتیجه گیری

  تمرینات تناوبی شنا با شدت بالا در بیماران مبتلا به NASH، می تواند بر سیستم آنتی اکسیدانی تاثیر مثبت داشته باشد با این وجود در این زمینه انجام پژوهش های دیگر ضروری است.

  کلیدواژگان: فاکتور شبه هسته ای 2 مشتق از اریتروئید 2، سوپراکسید دیسموتاز، فعالیت ورزشی شنای تناوبی با شدت بالا، استئاتوهپاتیت غیرالکلی
 • رویا محمدی، وحید ولی پور ده نو* صفحات 77-84
  مقدمه و هدف

  ورزش ها را می توان به ورزش های با مهارت های باز و مهارت بسته تقسیم بندی کرد. همچنین، انواع ورزش ها اثرات متفاوتی بر عوامل مرتبط با بهبود عملکرد شناختی دارد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر یک جلسه تمرین جودو (مهارت باز) و یک جلسه تمرین با وزنه (مهارت بسته) بر سطوح سرمی NGF و FGF-2 در جودوکاران زن بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه نیمه تجربی، 11 زن جودوکار (سن: 3.57 ±25.60 سال، وزن: 9.60 ±66.20 کیلوگرم، قد: 4.50±165.40 سانتی متر) به طور داوطلبانه شرکت کردند. آزمودنی ها به فاصله 10 روز در دو جلسه تمرینی جودو و تمرین با وزنه برای یک ساعت شرکت کردند. پنج دقیقه پیش و پس از هر جلسه تمرینی، نمونه خونی از آزمودنی ها گرفته شد. سطوح سرمی NGF و FGF-2 به روش الایزا اندازه گیری شد. تحلیل داده ها به وسیله آزمون تحلیل واریانس با اندازه های تکراری در سطح معنی داری 0.05>P انجام شد.

  یافته ها

  نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه های تکراری نشان داد که سطوح سرمی هر دو متغیر NGF و FGF-2 پس از هر دو نوع تمرین به طور معناداری افزایش یافت (0.05>P). همچنین، سطوح سرمی FGF-2 پس از تمرین با وزنه به طور معناداری بیشتر از تمرین جودو افزایش یافت (0.001=P). اما، تغییرات سطوح سرمی NGF پس از هر دو جلسه تمرینی یکسان بود (0.39=P).

  بحث و نتیجه گیری

  به نظر می رسد که تمرین با وزنه و تمرین جودو اثرات متفاوتی بر سطوح سرمی FGF-2 دارند. از این رو ممکن است سازوکار اثر تمرین جودو و تمرین با وزنه بر عملکرد شناختی متفاوت باشد. بنابراین، پیشنهاد می شود برای بهبود بیشتر عملکرد شناختی از ورزش های متفاوت استفاده شود.

  کلیدواژگان: عوامل رشدی، عملکرد شناختی، مهارت باز، مهارت بسته
 • حمیدرضا آزمون زاویه کیوی*، ارسلان دمیرچی، بهمن میرزایی صفحات 85-97
  مقدمه و هدف

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی شیوع سندرم متابولیک در کارکنان شهرداری رشت و مقایسه سطح فعالیت بدنی، عوامل خطرساز متابولیکی و عادت های تغذیه ای آن ها با کارکنان غیر مبتلا بود.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش 1007 نفر از کارکنان شهرداری شرکت کردند (سن: 9.2±43.3 سال، 800 مرد، 207 زن). قد، وزن، شاخص توده بدن، درصد چربی، دور کمر و فشارخون آن ها اندازه گیری شد. برای بررسی سطح فعالیت بدنی از پرسشنامه بک و عادت های تغذیه ای از یک پرسشنامه استاندارد ملی استفاده شد. تشخیص ابتلا به سندرم متابولیک با استفاده از شاخص فدراسیون بین المللی دیابت (IDF) صورت گرفت. از آزمون کروسکال- والیس و یومن- ویتنی جهت تجزیه وتحلیل داده ها در سطح معناداری 0.05>P استفاده شد.

  یافته ها: 

  نتاج آماری نشان داد ارتباط معنی داری بین سطح فعالیت بدنی و میزان ابتلا به سندرم متابولیک وجود دارد (10.4=p=0.005, X2)؛ به طوری که درصد افراد مبتلا به سندرم متابولیک در سطح فعالیت بدنی بالا، متوسط و خفیف به ترتیب 10.4، 15.4 و 21.5 بود. در سطح بالای فعالیت بدنی، مقادیر TG و HDL مردان، WC زنان و FBS هر دو جنس تفاوتی با کارکنان غیر مبتلا نداشت (0.05<P)؛ در حالی که این عوامل در سطح متوسط و خفیف فعالیت به طور معنی داری نسبت به کارکنان غیرمبتلا در سطح بالاتری بود. (0.05>P). همچنین، ابتلا به سندرم متابولیک با مصرف هفتگی میوه و ماهی یک ارتباط معکوس (0.05>P) و با مصرف غذای سرخ کرده در سه وعده روزانه ارتباط مستقیم داشت (0.01>P).

  بحث و نتیجه گیری: 

  خطر شیوع سندرم متابولیک در کارکنانی که از سطح فعالیت بدنی بالاتری برخوردار بوده کمتر است و داشتن سطح فعالیت بدنی بالا می تواند یک راهکار موثر در کنترل برخی از اجزای سندرم متابولیک نظیر TG و FBS و WC باشد. همچنین، علاوه بر بهبود سطح فعالیت بدنی، افزایش مصرف میوه ها و ماهی می تواند در کاهش خطر ابتلا به سندرم متابولیک کارکنان موثر باشد.

  کلیدواژگان: عوامل خطرساز قلبی-عروقی، پروفایل لیپیدی، فشار خون، رژیم غذایی
 • خلیل الله منیخ* صفحات 98-106
  مقدمه و هدف

  اسنک های فعالیت ورزشی به عنوان وهله های مجزای کمتر از یک دقیقه ای فعالیت ورزشی شدید که در فواصل معین به صورت دوره ای در طول روز انجام می شوند، تعریف می گردند. شواهد به دست آمده از مطالعات نشان می دهند که اسنک های فعالیت ورزشی شدید یک استراتژی موثر برای بهبود آمادگی قلبی تنفسی و شاخص های عملکرد ورزشی در بزرگسالان غیرفعال است. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر تمرین به شیوه اسنک های فعالیت ورزشی شدید بر آمادگی قلبی تنفسی و قند خون ناشتا در پسران غیرفعال و دارای اضافه وزن بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع نیمه تجربی بود و 28 پسر نوجوان غیر فعال و دارای اضافه وزن (سن: 13-18 سال و شاخص توده بدنی 2.65±28.4 کیلوگرم بر متر مربع) به طور تصادفی به دو گروه تجربی و گروه کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت شش هفته و سه جلسه در هفته پروتکل تمرینی اسنک های فعالیت ورزشی را اجرا کردند. پروتکل تمرین شامل روزانه 3×1 دقیقه حرکت های بورپی (20 ثانیه)، اسکوات پرشی (20 ثانیه) و زانو بلند در جا (20 ثانیه) بود که با 1 تا 4 ساعت فاصله از هم جدا شدند. حداکثر اکسیژن مصرفی و نمونه های خونی 48 ساعت قبل و بعد از پروتکل تمرینی برای اندازه گیری شاخص های مد نظر اخذ شد. داده ها با استفاده از آزمون ANCOVA و تی وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (0.05>P).

  یافته ها

  بر اساس نتایج پس از 6 هفته تمرین به شیوه اسنک های فعالیت ورزشی، حداکثر اکسیژن مصرفی افزایش و سطح قند خون ناشتا کاهش معنی دار یافت  (0.05>P).

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج حاکی از آن است تمرین به شیوه اسنک های فعالیت ورزشی با شدت بالا پتانسیل بالقوه ای برای بهبود وضعیت قند خون ناشتا و عملکرد استقامتی نوجوانان دارای اضافه وزن و غیر فعال دارد.

  کلیدواژگان: اسنک های فعالیت ورزشی، آمادگی قلبی تنفسی، قند خون ناشتا، اضافه وزن
|
 • Mehdi Madahi*, Reza Gharakhanlou, MohammadAli Azarbayjani Pages 1-11
  Introduction and purpose

  Decreased physical activity due to sciatic nerve ligation (SNL) cause muscle atrophy. The purpose of the present study was to investigate the effect of decreased physical activity in the form of spinal nerve ligation (SNL) on the expression of muscle atrophy-related genes (TWEAK and Fn14) after resistance, endurance and combined exercises.

  Materials and Methods

  Thirty rats were randomly divided into four groups: 1- Control group-SNL (Sham+SNL) (N=7),2- Mixed training group-SNL (Mix+SNL) (N=7), 3- Endurance training group-SNL (TE+SNL) (N=8), and 4- Resistance training group-SNL (LA+SNL) (N=8). Mix+SNL, TE+SNL and LA+SNL groups participated in training program for six weeks. Decreased physical activity was implemented for four weeks. Real time-PCR technique was used to measure gene expression. To determine the difference between research variables, analysis of variance, Tukey's post hoc test were used at a significance level of 0.05.

  Results

  The results showed that the gene expression of TWEAK and Fn14 increased by decreased activity. The expression of TWEAK in SNL+La and SNL+Mix groups was significantly lower than Sham+SNL group (P=0.001), and the expression of Fn14 was significantly lower only in the SNL+Mix group compared to the Sham+SNL group (P=0.003). However, there was no significant change in the expression of TWEAK and Fn14 genes in SNL+TE group compared to Sham+SNL group.

  Discussion and Conclusion

  These findings show that performing six weeks of resistance or combined training compared to endurance training before reduced activity (SNL), prevents the increase in the gene expression of TWEAK and Fn14. Therefore, the animals that included resistance training in their training program are more resistant to muscle atrophy caused by reduced physical activity than the group that only did endurance training.

  Keywords: Decreased activity, Muscle atrophy, TWEAK, Fn14
 • Hamid Rajabi*, Mohammad Rahimi, Soheila Binabaji, Aref Basereh Pages 12-24
  Introduction and purpose

  Impaired Neutrophil-Lymphocyte Ratio (NLR) index and blood platelet count and its persistence are one of the complications of Covid-19 disease. Exercise with appropriate metabolic and mechanical pressure (combined training) is a regulatory factor for the Neutrophil-Lymphocyte Ratio (NLR) index and increases platelets. The aimed of this study was to investigated the effect of a combined training course during the recovery period on the NLR index and platelets of a patient’s recovery from Covid-19 disease.

  Material and methods

  27 recuperate individuals from Covid-19 disease (with a mean age of 35±7 years and BMI of 26.48 ± 3.18 kg/m2) by the matching method in two groups of combined training (N=14) and control group (N=13) were located. Exercises group performed combined exercises 3 sessions per week for 8 weeks. Before the first training session and 24 hours after the last training session of the fourth and eighth weeks, blood samples were taken from the subjects. Repeated measures ANOVA and Bonferroni post hoc test was used for examining data at the significance level of P<0.05.

  Results

  The level of NLR index and blood platelets after 8 weeks of combined training, although there was a partial improvement, they were not statistically significant (P>0.05). Bonferroni test showed that the effect of time between all weeks was significant (P<0.05). Also, changes in weight and BMI were not significant (P>0.05).

  Discussion and Conclusion

  It seems that combined sports training can to some extent boost and rev the return of the body's immune system to its normal state in people who have recovered from Covid-19.

  Keywords: Covid-19 disease, combined exercise, recovery, NLR index, platelets
 • Faranak Balaghi Inaloo, Roya Askari*, AmirHossein Haghighi, Kaveh Kashani, Paul Friedemann Pages 25-36
  Introduction and purpose

  Multiple Sclerosis (MS) is a debilitating disease of the nervous system that causes muscle weakness and impaired physical function, including walking and balance. The aim of this study was to investigate cardiovascular endurance, muscle endurance, upper and lower strength, coordination, balance and vitamin D levels in MS patients after Home-based and Outdoor Pilates training.

  Materials and Methods

  44 women with MS were randomly selected and divided into 3 groups: home-based training (HPT), outdoor training (OPT), and a control. The training groups performed 8 weeks of Pilates between 8 and 10 a.m. individually (via DVD) at home or under sunlight, cardiovascular and muscular endurance, upper and lower body strength, balance, coordination, and vitamin D level of the patients were measured before and
  after the 8-week training. The data were analyzed using the covariance statistical method 

  Results

  Eight weeks of HPT and OPT increased cardiovascular and muscular endurance, upper and lower body strength, coordination, and vitamin D level, and improved the balance of patients (P<0.05). The post-hoc analysis revealed that, compared to HPT, OPT caused a greater increase in upper and lower body muscle strength, balance, and vitamin D in patients. However, the changes in cardiovascular and muscular endurance and coordination between OPT and HPT were not statistically significant (P>0.05).

  Discussion and Conclusion

  In general, HPT and OPT increase the functional capacity of women with MS, and to be more effective, OPT is recommended due to the reduction of physical complications of the disease.

  Keywords: Home-based exercise, outdoor training, vitamin D, physical fitness, Multiple Sclerosis
 • Rooholla H Mohammadi Mirzaei*, Majid Mohammadi, Hamid Malekshahi Nia Pages 37-45
  Introduction and purpose

  Somatotype represents the morphological shape at certain ages and is associated with cardiorespiratory fitness. The aim of the current research was to investigate the relationship between biomotor variables and the Somatotype of elementary school students in Delfan city.

  Materials and Methods

  For this purpose, 150 non-athlete male students with height 152.45±13.85, weight 44.07±12.76 and body mass index of 19.08 ± 3.291 kg/m2 voluntarily participated in this research following the general call of the Fethian Sports Therapy Center. In order to check the Somatotype, selected body measurement variables were used by the Heath and Carter method (ectomorph, mesomorph, endomorph) and to check the biomotor components, vo2max index, anaerobic power and explosive power were used, and the data were analyzed using the analysis test. One-way and Duncan's variance was analyzed using spss version 26 software at the p≤0.05 level.

  Results

  The results of Pearson's correlation test showed that the relationship between mesomorph body type and biomotor indicators is positive and significant. Also, this relationship was not significant for ectomorph body type with aerobic (p=0.008) and explosive (p=0.009) and anaerobic power index (p=0.213). Regarding the endomorph body type, the results showed a negative relationship with aerobic power (p=0.011) and no relationship with anaerobic and explosive power. Comparing the body types, the findings showed that the VO2max in the mesomorph and ectomorph groups was higher than the endomorph group (p=0.011). In anaerobic performance, participants with mesomorph body type performed better than endomorph and ectomorph body type (p=0.008). Also, in explosive power, participants with mesomorph body type performed better than participants with endomorph and ectomorph body type (p=0.012). but the difference of other groups was not significant.

  Discussion and Conclusion

  According to the findings of this research, the ectomorph body type is will talent to aerobic sports and the mesomorph body type is will talent to anaerobic explosive sports, so it is suggested to sports teachers and coaches to pay attention to these points during the talent identify process.

  Keywords: Anaerobic, Biomotor, Maximum Oxygen Consumption, Somatotype
 • Arezou Mehranian, Behrooz Abdoli*, Ali Maleki, Hamid Rajabi Pages 46-55
  Introduction and purpose

  as getting old, neuromuscular adaptations decrease and the fall rates increase. Analyzing the temporal patterns of muscle synergy can provide a useful framework for describing and interpreting neuromuscular system’s adaptation. Therefore, the aim of the present study was to investigate the effect of unstable resistance training with blood flow restriction on the temporal patterns and the number of muscle synergies of elderly with a history of falling while walking.

  Materials and Methods

  27 elderly men (62±1.5 years old) with a history of falling were randomly assigned into three groups of unstable resistance training without blood flow restriction, unstable resistance training with blood flow restriction and control. The training program consisted of squat training with body weight on unstable surface for 4 weeks and three sessions per week. Before and after the intervention, electromyography signals from eight muscles of the lower limb were recorded during walking to extract the number of synergies, the amount of muscle use, the duration of muscle use, and the stability of neural commands. Kruskal-Wallis test, Paired Wilcoxon test and analysis of covariance test with Bonferroni post hoc test were used (P˂0/05).

  Results

  Results showed that although there is significant difference in the number of muscle synergy between the control group and the resistance training group on the unstable surface with blood flow restriction (p=0.002) and without blood flow restriction (p=0.013); But no statistically significant difference was observed between the two training groups (P=0.23). Also, the amount of muscles use and duration of muscles use decreased in both training groups with blood flow restriction (P=0.0001) and without blood flow restriction (P=0.0001). However, statistically significant difference was observed only in the stability variable of neural commands between both training groups with and without blood flow restriction (P=0.005).

  Discussion and Conclusion

  Unstable resistance training with blood flow restriction only improves the stability index of neural commands during walking compared to unstable resistance training without blood flow restriction in elderly people with falls’ history.

  Keywords: Walking, muscle synergy, Time indicators, blood flow restriction
 • Zeanab Kadkhoda, Rambod Khajeie*, Amana Barjasteyazdy, Akbar Safyporafshar, Mahdy Zarei Pages 56-65
  Introduction and purpose

  The aim of presenet study was survey the Effect of Portulaca Oleracea Supplementation with High Intensity Interval Training (HIIT) on Serum Levels of Liver Enzyme in Rats with Non Alcoholic Fatty Liver (NAFLD).

  Materials and Methods

  For this purpose, 25 male Wistar rats randomly divided into 5 groups: healthy control (n = 5), fatty liver control (n = 5), supplement. (N = 5), HIIT (n = 5) and HIIT+ supplement (n = 5). To induce NAFLD, rats were fed a high-fat diet for 12 weeks. Portulaca oleracea supplement at a dose of 400 mg/kg was given to the respective groups. The HIIT training protocol was performed for 8 weeks, 5 sessions per week with 90% of maximum speed. Plasma ALT, AST and ALP levels were measured by photometric methods. For data analysis, one-way ANOVA and post hoc Tukey tests were performed at a significance level of P˂0.05.

  Results

  AST levels in HIIT training grouP (P=0.007) and supplement+HIIT (P=0.005) was significantly lower than the control grouP. However, despite the decrease in plasma AST levels in the supplement grouP compared to the fatty liver control grouP, this difference was not statistically significant (P=0.052). ALT level in the supplement grouP (P=0.038), HIIT (P=0.047) and HIIT+supplement (P=0.021) was significantly lower than the fatty liver control grouP. There was no significant difference between serum ALP levels of study groups after 8 weeks of HIIT training and portulaca oleracea supplementation (P=0.657).

  Discussion and Conclusion

  Base on these results probably Portulaca Oleracea Supplementation with HIIT can be used as a complementary and non-pharmacological therapy in people with NAFLD.

  Keywords: High intensity interval training (HIIT), Alanine Aminotransferase, Aspartate Aminotransferase, Portulaca oleracea Supplement, Non-Alcoholic Fatty Liver
 • Mohammad Hashemi Azizli, Farhad Daryanoosh*, Homa Sheikhani Shahin, Alireza Jowhari Pages 66-76
  Introduction and purpose

  With the increase of inactivity in today's modern world, many metabolic diseases caused by lack of physical activity have spread. Among these diseases, we can mention non-alcoholic steatohepatitis, which is associated with increased oxidative stress. This study aimed to investigate the effect of 8 weeks of high-intensity swimming interval training on the factor level of Erythroid-Derived 2-Nuclear Factor 2 (Nrf2) and superoxide dismutase (SOD) in obese male rats with non-alcoholic Steatohepatitis (NASH).

  Material and methods

  At the beginning, rats aged 6 to 8 years were randomly divided into healthy (n=20) and sick (high fat diet (HFD)) (n=20) groups. The high-fat diet lasted eight weeks until the rats became infected with NASH. After induction of the disease, the patient group was divided into 2 groups: disease-immobile (n=10), disease-swimming (n=10) by chance; Also, the healthy group was divided into two groups: healthy-immobile (n=10) and healthy-swimming (n=10). The HIIT swimming exercise consisted of 20 30-second swimming sessions with a 30-second break between sessions (three days a week for eight weeks). In the interval training load applied in the first week, a weight of 7% of each rat's body weight added, and 1% added to it every week. Nrf2 protein measured from liver tissue through the western blotting technique and SOD from blood serum. One-way ANOVA and Bonferroni post hoc test (p<0.05) were used to determine the differences between the groups.

  Results

  The results of statistical analysis showed that in the SOD variable, there was a significant decrease (P<0.05) in the inactive disease group compared to the sedentary and sedentary healthy group and a significant increase in the healthy-swimming group compared to the patient-swimming group (P<0.05). There was a significant increase in the Nrf2 variable of the healthy-inactive group compared to the patient-inactive and disease-swimming groups (P<0.05). There was also a non-significant increase in the disease-swimming group compared to the patient-immobile

  Discussion and Conclusion

  high-intensity swimming interval training in patients with NASH can have a positive effect on the anti-oxidant system, but it is necessary to conduct other research.

  Keywords: Erythroid-Derived 2-Nuclear Factor 2 (Nrf2), Superoxide Dismutase (SOD), high-intensity swimming interval training, Non-alcoholic Steatohepatitis (NASH)
 • Roya Mohammadi, Vahid Valipour Dehnou* Pages 77-84
  Introduction and purpose

  Exercise modes can be divided into open skill exercise and closed skill exercise. Also, different types of exercise have different effects on factors related to improving cognitive function. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of a judo training session (open skill) and a weight training session (closed skill) on serum levels of NGF and FGF-2 in female judokas.

  Material and Methods

  In this quasi-experimental study, 11 female judokas (age: 25.60±3.57 years, weight: 66.20±9.60 kg, height: 165.40 ± 4.50 cm) voluntarily participated. Subjects participated in two sessions of judo and weight training for one hour 10 days apart. Blood samples were taken from the subjects five minutes before and after each training session. Serum levels of NGF and FGF-2 were measured by ELISA. Data analysis was performed by one-way ANOVA with repeated measures at the significance level of p<0.05.

  Results

  The results of one-way ANOVA with repeated measures showed that the serum levels of both NGF and FGF-2 variables increased significantly after both types of training (p<0.05). Also, serum levels of FGF-2 after weight training increased significantly more than judo training (p=0.001). However, changes in serum levels of NGF was the same after both training sessions (p=0.39).

  Discussion and Conclusion

  It seems that weight training and judo training have different effects on serum levels of FGF-2. Therefore, the mechanism of the effect of judo training and weight training on cognitive function may be different. Therefore, it is recommended to use different exercises to further improve cognitive function.

  Keywords: Growth Factors, Cognitive Function, Open skill, Closed skill
 • Hamidreza Azmoon Zavie Kivi*, Arsalan Damirchi, Bahman Mirzaei Pages 85-97
  Introduction and purpose

  The aim of this study was to investigate the prevalence of metabolic syndrome (MetS) in Rasht municipal employees and compare the level of physical activity (PA), metabolic risk factors and their eating habits with non-MetS employees.

  Materials and methods

  1007 employees participated in this study (age: 43.3±9.2 years, 800 men, 207 women) and their height, weight, body mass index, fat percentage, waist circumference (WC) and blood pressure were measured. Beack questionnaire and a national standard questionnaire were used to assess the level of PA and eating habits, respectively. The MetS was diagnosed using the International Diabetes Federation (IDF) index. Kruskal-Wallis and Yeoman-Whitney tests were used to analyze the data at a significance level of P<0.05.

  Results

  Based on the results, 18.4% of employees had MetS and 58.3% of them had low levels of PA. Chi-squared test showed a significant relationship between the level of PA and the prevalence of MetS (X2=10.4, P=0.005), so that the percentage of employees with MetS at the high, moderate and low level of PA was 10.4, 15.4 and 21.5, respectively. Also high level of PA, TG and HDL levels in male, WC in female, and FBS in both sexes were not different from non-MetS employees (P<0.05); while these factors at the moderate and low level of PA were significantly different (P<0.05). The MetS was inversely associated with weekly consumption of fruits and fish (P<0.05) and was directly associated with consumption of fried foods in three daily meals (P<0.01).

  Discussion and Conclusion

  The risk of the prevalence of metabolic syndrome is lower in employees who have a higher level of physical activity, and having a high level of physical activity can be an effective solution in controlling some components of metabolic syndrome, such as TG, FBS, and WC. Also, in addition to improving the level of physical activity, increasing the consumption of fruits and fish can be effective in reducing the risk of metabolic syndrome among employees.

  Keywords: Cardiovascular risk factors, Lipid profile, Blood pressure, Diet
 • Khalil Moonikh* Pages 98-106
  Introduction and purpose

  Exercise snacks are defined as isolated ≤1-min bouts of vigorous exercise performed periodically throughout the day. Evidence gleaned from the studies suggests that vigorous exercise snacks are an effective strategy to improve CRF and indices of exercise performance in inactive adults. The aim of this study was to investigate the Effect of vigorous exercise snacks (A Novel Strategy) on cardiorespiratory fitness and fasting blood sugar in inactive and overweight boys

  Materials and Methods

  This study was a quasi-experimental study and 28 inactive and overweight adolescent boys [age: 13-18 years, Body Mass Index (BMI): 28.4±2.65 kg/m²] were randomly divided into experimental and control groups. The experimental group performed an Exercise snacks protocol for six weeks and three sessions per week. Exercise protocol  involved3×1-min of Burpees (20 s), Jump squat (20 s) and walking high knees (20 s) separated by 1 to 4 hours of rest. VO2max and blood samples were obtained 48 hours before and after conducting the trianing protocol to measure the desired parameters. Data were analyzed using ANCOVA and paired-sample T-test.

  Results

  After 6 weeks of exercise snacks, VO2max increased and Fasting blood sugar  decreased (P<0.05).

  Discussion and Conclusion

  The results indicate that vigorous exercise snacks have the potential to improve the Fasting blood sugar status and VO2max of inactive and overweight adolescents.

  Keywords: Exercise snacks, Cardiorespiratory fitness, Fasting blood sugar, Overweight