فهرست مطالب

مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام
پیاپی 31 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/10/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • حسن الهیاری* صفحات 1-25
  برجستگی کنش برخی رهبران سیاسی در تاریخ پدیده ای است که تکیه بر توانایی های فردی نمی تواند به طور کامل آن را تحلیل نماید. آنچه بر اهمیت این مساله می افزاید حکمرانی موفق در دوران جوانی است که هنوز واجد تجربه بخصوصی نیست. بر این اساس پژوهش حاضر در پی آن است تا نسبت میان هوش هیجانی و الگوی حکمرانی شاه عباس اول را بررسی نماید. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر مطالعه کتابخانه ای انجام شده است. نتایج این تحقیق، نشان می دهد هوش هیجانی نقش موثری در حکمرانی موفق شاه عباس داشته است. این عامل موثر، خود محصول الگوگیری از بافت سیاسی و اجتماعی دوران کودکی و نوجوانی شاه عباس و بازتولید خاطره جمعی جامعه ایران از حیات کوتاه اما معنادار شاه اسماعیل دوم و آشوب های عصر پدر خود، شاه محمد خدابنده، بوده است. نتایج این تحقیق ابعادی از بروز هوش هیجانی در حکمرانی موفق شاه مانند درک بی واسطه از جامعه و کشف عناصر نادیده و توجه به اجرای عدالت اجتماعی، گشایش روحی در قبال جامعه و درک درست از محیط پیرامون را نشان می دهد. در واقع مجموعه تحولات عصر پادشاهی پدر و رفتار اجتماعی شاه اسماعیل دوم و بازخورد مثبت آن در جامعه که بخشی از آن در جنبش های اسماعیل میرزاهای دروغین بروز یافت توانایی همه جانبه درک جامعه هدف را در شاه نوجوان تقویت و به الگوی عمل وی بدل نمود.
  کلیدواژگان: شاه عباس اول، مدل رهبری، هوش هیجانی، شاه اسماعیل دوم، زمینه اجتماعی
 • میثم امانی، کریم سلیمانی* صفحات 26-50
  انحصار چاپ کتاب های درسی را می بایست اقدامی در جهت تمرکزگرایی در حوزه آموزش دانست که دولت های مطلقه به شدت به انجام آن علاقه مند بودند. در ایران هنگامی که دولت در وضعیت تمرکزگرایی قرار می گرفت، انحصار در حوزه آموزش افزایش می یافت و برعکس، زمانی که قدرت مرکزی با چالش روبرو بود، تنوع فضای آموزشی را پر می کرد. با اشغال ایران در شهریور 1320 و سقوط حکومت استبدادی رضاشاه، دوره ای از حاکمیت غیرمتمرکز آغاز شد و در زمینه کتب درسی، سلایق و تنوع فراوانی به وجود آمد. حکومت پهلوی که با کودتای 28 مرداد 1332 قدم در تمرکزگرایی گذاشته بود و تحقق این امر را با قرار گرفتن در بلوک غرب می دید، با استمداد از موسسه انتشارات فرانکلین که یک شرکت آمریکایی بود، چاپ کتب درسی ابتدایی را در انحصار گرفت. اگرچه دولت از سال 1342ش. با تاسیس سازمان کتب درسی به ظاهر در جهت تمرکز این حوزه تحت نظارت خود برآمد، اما این امر از نفوذ موسسه فرانکلین نکاست. در این مقاله تلاش شده است تا با روشی توصیفی- تحلیلی و با اتکا بر اسناد تاریخی، چگونگی شکل گیری نظم آموزشی از طریق سامان یافتن کتب درسی بررسی شود. اگرچه اقدام به تمرکزگرایی در چاپ کتب درسی تا حدی با توفیق همراه بود، اما از آنجا که دولت امکان نظارت بر این مسیله را نداشت، شاهد شکل گیری یک رانت همراه با واگذاری بخشی از امتیاز دولت به یک موسسه غیرایرانی هستیم که با اعتراض ها و مخالفت های زیادی روبرو شد و تلاشی در جهت از بین بردن بومی گرایی و آزادی های حوزه آموزشی قلمداد شد.
  کلیدواژگان: موسسه انتشارات فرانکلین، کتب درسی، سازمان کتب درسی، تمرکزگرایی، پهلوی دوم
 • موسی الرضا بخشی استاد* صفحات 51-74
  صفویه با توجه به تحولات و مناسبات سیاسی دوره ای است که سیاحان اروپایی بیش از گذشته به انگیزه های مختلف به ایران سفر کردند و در نتیجه سفرنامه های بسیاری نسبت به گذشته نوشته شد. مدارس عصر صفوی، به عنوان مهم ترین مرکز نهاد آموزش، موردتوجه بعضی از سیاحان قرار گرفت که ژان شاردن، ژان باتیست تاورنیه و انگلبرت کمپفر شاخص ترین آنان هستند. حال پرسش این است که سیاحان اروپایی درباره تعلیم و تربیت در مدارس عصر صفوی و برنامه های آموزشی آن چه دیدگاه هایی را مطرح کرده اند؟ این نوشتار تلاش می کند، با روش تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، گزارش ها و نظرات سیاحان خارجی را پیرامون برنامه ها و منابع آموزشی این دوره مورد واکاوی و نقد قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد، سیاحان اروپایی غالبا برنامه های آموزشی مدارس ایران رابا نظام آموزشی اروپامقایسه کرده و در نتیجه آن را نامنظم و آشفته دانسته اند که گاهی بدبینانه به نظر می رسد. در معرفی منابع آموزشی نیز بیشتر به علوم غیر دینی همچون ریاضی، هییت و نجوم یعنی آنچه برای آنان مالوف بوده است، توجه داشته اند.
  کلیدواژگان: تعلیم و تربیت، سفرنامه، سیاحان اروپایی، صفویه، مدرسه
 • مسعود بهرامیان*، مهدی صلاح، احمد فلاح زاده صفحات 75-107
  با کشته شدن خلیفه سوم در سال 35 هجری، بنی امیه در کنار شماری از صحابه با طرح خونخواهی وی، در نخستین واکنش به این ماجرا، با راه اندازی نزاع و جنگ داخلی، زمینه های شکل گیری «جریان عثمانیه» را بوجود آوردند. این جریان، علی (ع) را در خونخواهی خلیفه سوم مقصر می دانست و خلافت پس از پیامبر (ص) را تنها درباره سه خلیفه نخست می پذیرفت. تلاش های امویان برای به حاشیه بردن فضایل علی (ع) از طریق شبکه راویانش، در نهادینه کردن این اندیشه موثر بود و بعدها مبارزات سیاسی عباسیان - برای پررنگ تر کردن نقش عباس عموی پیامبر نسبت به ابوطالب (ع) پدر علی (ع) - با علویان، در ماندگاری این نظریه نقش بسزایی داشت. پس از سقوط امویان و برآمدن عباسیان، تلاش های احمد بن حنبل (164-241 ق) در طرح اندیشه تربیع یعنی پذیرش امام علی (ع) به عنوان خلیفه چهارم، گامی اساسی در ایجاد وحدت اسلامی بود. پژوهش حاضر قصد دارد  پاسخ این پرسش را بیابد که:زمینه های ابعاد مختلف اندیشه تربیع در بینش ابن حنبل چه بود؟ دستاوردهای پژوهشی نشان می دهد که ابن حنبل با در نظر داشتن فضای دوستی اهل بیت (ع) در سده سوم، در پی پاسخگویی به دل بستگی های فکری عصر خود، و برای پایان دادن به تنش های کلامی به بسط نظریه تربیع کمک کرد. این پژوهش بر پایه نگره «تناسب حاکمیت و باور سازی مذهبی» واکاوی تحولات حدیث گرایی در سده سوم، به واکاوی اندیشه تربیع در بینش احمد بن حنبل با روش توصیف و تحلیل داده های تاریخی و حدیثی در این قرن می پردازد.
  کلیدواژگان: احمد بن حنبل، تربیع، اهل حدیث، حب اهلبیت، امویان
 • رضا بیگدلو*، سید محمود سادات، زینب احمدوند صفحات 108-133
  مفهوم هویت، چیستی و کیستی انسان را در اجتماع مورد مطالعه قرار می دهد. در دوران جدید با ترویج ناسیونالیسم، مقوله هویت ملی به عنوان مهم ترین هویت انسان در اجتماع مطرح و این هویت صورت بندی ساخت سیاسی- اجتماعی کشورها و نظام بین الملل را رقم زده است. در ایران به دنبال آشنایی ایرانیان با ناسیونالیسم، بنا به دلایل و معضلات داخلی و خارجی، نخبگان سیاسی و اجتماعی از آن استقبال کرده و آن را به یک جریان پرتوان در جامعه مبدل کردند. دولت پهلوی با توجه به قابلیت ناسیونالیسم در قالب و محتواپذیری اش، نوع باستانگرای آن را به ایدیولوژی دولت مدرن خود تبدیل کرد. این ناسیونالیسم کارکردهای متعددی در برسازی خودآگاهی ایرانیان از عصر پهلوی تا به امروز داشته است؛ این پژوهش به روش تاریخی-تحلیلی بر آن است به این سوال پاسخ دهد که چگونه ناسیونالیسم دولت پهلوی -ناسیونالیسم رمانتیک/ باستانگرا-زمینه را برای بروز بحران هویتی در جامعه ایرانی فراهم آورده است؟ فرض مقاله این است که این ناسیونالیسم خود از عوامل شکاف های هویتی در ایران بوده است. دستاوردهای مقاله نشان می دهدکه ناسیونالیسم باستانگرای دولت پهلوی با ناب سازی هویتی و دگرسازی از اسلام و هویت قومی-زبانی، سکولارسازی آن، بهره گیری از آن در روند نوسازی جامعه، تاریخگرا بودن آن و نادیده گرفتن حقوق مدنی، زمینه بروز بحران و تشتت هویتی را در ایران فراهم کرد.
  کلیدواژگان: هویت ملی، حکومت پهلوی، ناسیونالیسم، مدرن سازی، ناسیونالیسم باستانی هویت قومی-زبانی
 • علی پرورش رامکی، صالح پرگاری*، کاظم میقانی، شهرام یوسفی فر صفحات 134-158
  به طور نسبی، خط و مشی طریقت نقشبندیه برگرفته از طریقت عبدالخالق غجدوانی (وفات 575 ه.ق) است. اما پیدایش این طریقت، منتسب به بهاءالدین محمد نقشبند بخاری (717-719 ه.ق) است که در منطقه خراسان و ماواراءالنهر ایجاد و گسترش یافت. در دوره تیموریان جانشینان او مقام پیشوایی یافتند. اما اوج رونق و رواج طریقت نقشبندیه در نیمه دوم قرن نهم ه.ق به رهبری خواجه عبیدالله احرار (وفات 895 ه.ق) اتفاق افتاد که ارتباط نزدیکی با سلطان ابوسعید داشت،  بر این اساس سوال تحقیق این است که: گسترش و تضعیف طریقت نقشبندیه در ماوراءالنهر و خراسان دوره تیموریان متاثر از چه بستر و شرایط فرهنگی و سیاسی بوده است؟ بررسی و تحقیقات نشان داد که  نخست:طریقت نقشبندیه بر گرایش مذهبی و طریقتی هیات حاکمه در ماوراءالنهر و خراسان که مرکز قدرت تیموریان بود، تاثیر گذاشت و  رونق طریقت نقشبندیه در ماوراءالنهر و خراسان، حاصل ارتباط مستقیم با نظام ارزش گذاری های اجتماعی و اصول اعتقادی آن طریقت با ساختار فرهنگی و سیاسی جامعه دوره تیموریان بوده است. دوم : تضعیف طریقت نقشبندیه در ماوراءالنهر و خراسان پس ازسقوط تیموریان به دلیل تغییر شرایط سیاسی و فرهنگی در خطه ماوراءالنهر و خراسان بود و همین موجب شد تا از نفوذ شیوخ طریقت نقشبندیه و قابلیت تاثیرگذاری آن بر جامعه به شدت کاسته شد. روش این پژوهش همچون تحقیقات تاریخی متکی بر توصیف و تحلیل داده های منابع کتابخانه ای  است که در تحلیل های تاریخی از نظریه تبار شناسی فوکو استفاده شده است.
  کلیدواژگان: طریقت نقشبندیه، عبدالخالق غجدوانی تیموریان، ماوراءالنهر، خراسان، نظریه تبارشناسی فوکو
 • شهناز حجتی نجف ابادی* صفحات 159-183
  رویکرد انتقادی احسان طبری به ایدیولوژی باستانگرایی حکومت پهلوی، مواجهه ای ست ایدیولوژیک، خصمانه و ستیزه جویانه که در بافت گفتمانی و فضای سیاسی ایران در این دوره دارای معناست. طبری تلاش می کند به مثابه ی صدایی غیرهمگون و ناهمساز، گفتمان رسمی باستانگرایانه ی حکومت پهلوی را به چالش بکشد. این رویکرد، بیش از آنکه دغدغه ی اتکا بر مستندات تاریخنگارانه داشته باشد، خصلتی مبارزاتی، ایدیولوژیک و سیاسی دارد و تابعی ست از موقعیت سیاسی- ایدیولوژیکی مورخ در قامت یک ایدیولوگ چپ مبارز و دلبسته به منطق نظری مارکسیسم در بازخوانی تاریخ. این رویکرد انتقادی، واجد چند خصلت پراهمیت است: نخست اینکه روایت رسمی تفاخرآمیز و پرشکوه حکومت پهلوی از مفهوم بنیادین شاهنشاهی را در چشم اندازی اخلاق گرایانه- عبرت آموز و با گنجاندن آن ذیل مفهوم انحطاط، به چالش می کشد، دوم اینکه خصلت های نژادی- ملی گرایانه ی این ایدیولوژی باستانگرایانه را با اتکا بر مفهوم انترناسیونالیسم مورد حمله قرار می دهد، و سوم، با طرح برخی دیدگاه های انتقادی، نهادسازی های برآمده از این جهان بینی باستانگرایانه را برآمده از نوعی توهم تاریخی ارزیابی می کند که راه به شوینیسم نهادین می برد. در این پژوهش، با رویکردی تحلیلی، بینش انتقادی احسان طبری به ایدیولوژی باستانگرایی حکومت پهلوی مورد واکاوی قرار خواهد گرفت و تلاش می شود تا لایه های متعدد این رویکرد انتقادی و عوامل موثر بر شکل گیری آن و نیز بسترهای برسازنده ی آن به پرسش گرفته شود.
  کلیدواژگان: احسان طبری، باستان گرایی، حکومت پهلوی، رویکرد انتقادی
 • فهیمه حسن پور*، عبدالرفیع رحیمی، حجت فلاح توتکار، نصرالله پور محمدی املشی صفحات 184-208
  با انحلال شورایعالی بانوان، سازمان زنان ایران در سال 1345 ه.ش و زیر نظر اشرف پهلوی جایگزین آن شد که هدف از تاسیس آن ترفیع مقام زن، آشناکردن زنان با حقوق و تکالیف خود، بسیج آن ها برای شرکت در فعالیت های اجتماعی، هماهنگ کردن فعالیت های جمعیت های گوناگون زنان ایران و ایجاد تفاهم و مناسبات متقابل بین آنان و زنان سایر کشورها بیان شد. این سازمان که یک سازمان دولتی بود و تا سال 1357 بیش از چهارصد شعبه در سراسر کشور داشت، تبدیل به بزرگترین سازمانی شد که در حوزه زنان مشغول به فعالیت بود.مسیله پژوهش حاضر واکاوی زمینه ها و انگیزه های موثر در شکل گیری سازمان زنان ایران است که محقق به شیوه توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع اصلی و اسناد آرشیوی به بررسی عوامل شکل گیری این سازمان می پردازد و به دنبال پاسخگویی به این سوال است که سازمان زنان ایران چرا و چگونه شکل گرفت؟یافته های پژوهش نشان می دهد که تعداد زیاد جمعیت های زنان در سالهای پس از سقوط حکومت رضاخان لزوم همگرایی جمعیت ها و شکل گیری شورایعالی زنان را موجب شد و عدم حمایت کافی و نیز عدم کارایی این شورا موجب طرح انتقادات به شورایعالی زنان شد که همزمانی این امربا برنامه های توسعه ای حکومت و انقلاب سفید شاه موجب شد تا حکومت از طریق انحلال شورایعالی زنان و تاسیس سازمان زنان، علاوه بر جلوگیری از فعالیت سازمانهای مستقل زنان، برنامه های زنان را در جهت اهداف توسعه ای خود به پیش برد.
  کلیدواژگان: جمعیت های زنان، شورایعالی زنان، سازمان زنان ایران، انقلاب سفید، حکومت پهلوی
 • سمیه خانی پور، فهیمه شکیبا* صفحات 209-243
  سقوط سلسله صفویه در سال 1135ه.ق، ناشی از بحران های اقتصادی، سیاسی، نظامی و ایدیولوژیکی؛ زمینه را برای نیروهای موازی قبیله ای باز کرد؛ یکی از مهم ترین مسایل این دوره تاثیر اوضاع نابسامان سیاسی اجتماعی بر اقتصاد جامعه است. بی ثباتی سیاسی، هرج ومرج، استقرار نظام ملوک الطوایفی در مدت کوتاه سروری افغان ها جامعه ایران را درگیر مسایلی کرد و از همه مهم تر اینکه حیات اقتصادی ایران را تحت تاثیر خود قرار داد. سوال اصلی نوشتار حاضر این است که اقتصاد ایران در دوره افغان ها چگونه از عوامل سیاسی اجتماعی تاثیر پذیرفته و دچار رکود و انحطاط شده است؟ به منظور یافت پاسخ این پرسش با تکیه بر روش توصیفی تبیینی، شرایط اقتصادی و تاثیر عوامل سیاسی اجتماعی بر وضع موجود بررسی شد و چنین به نظر رسید که نبود ثبات و امنیت سیاسی، پیدایش مراکز متعدد قدرت، اخذ مالیات های سنگین، ناامنی راه ها، قتل و غارت و کاهش جمعیت فعال کشور منجر به رکود و انحطاط اقتصادی و توقف تولید و تجارت داخلی و خارجی در دوره افغان ها شده است.
  کلیدواژگان: ایران، افغان، سلسله صفویه، عوامل سیاسی اجتماعی، اقتصاد، رکود و انحطاط
 • مهدی خلیلی*، محمدعلی علیزاده صفحات 244-266

  هم جواری شهرستان سراوان با شبه قاره هند و تاثیرپذیری از سرزمین های شرق ایران موجب شده است تا سراوان منشا تحولات فرهنگی متکی بر تصوف به شمار آید. همچنین نقش علما اهل سنت حنفی در تحولات سیاسی مناطق سرحدی شرق ایران و شبه قاره هند امری انکارناپذیر است. بیشترین سهم این نقش آفرینی بر عهده مکتب دیوبند است. پس از فراگیر شدن این مکتب در میان جامعه اهل سنت، مسلمانان حنفی مذهب بیشترین تاثیر را از آن گرفتند. از طرفی وجود مدارس دینی و مذهبی متاثر از افغانستان و هندوستان، سراوان را به عنوان پایگاه مهم تصوف در اعصار گذشته معرفی کرده است. نضج مکتب دیوبند در سراوان از هشتاد سال پیش تاکنون منشا تحولات فرهنگی گسترده ای در شرق ایران شده است. ظهور مکاتب مختلفی چون بریلوی، جماعت تبلیغ، مودودی، اخوان المسلمین و سلفی در این شهرستان موید رشد فعالیت مذهبی در این منطقه است. نظر به تنوع فرق و مذاهب اسلامی در سراوان آنچه مقرر است در این مقاله بدان پرداخته شود؛ بررسی وضعیت تحولات فرهنگی مذهبی سراوان را در دویست سال گذشته است و نیز بیان عوامل موثر بر این تحولات سیاسی فرهنگی و واکاوی نقش علمای مسلمان در رشد و تنوع فرق فرهنگی مذهبی سراوان، موثرترین روش مطالعه این سوالات و تصویب یافته ها و نتایج تحقیق، روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر منابع، اسناد و داده های شفاهی از طریق مصاحبه است.

  کلیدواژگان: تحولات فرهنگی، سراوان، فرقه های اسلامی، جامعه اهل سنت، طریقت، مذهب حنفی
 • امیر دهقان نژاد*، فضل الله فولادی، محسن رحمتی صفحات 267-297
  در دوران ایلخانان (736-654 ه. ق)، با توجه به گستردگی قلمرو مغول و همچنین تسامح و تساهل فکری و مذهبی آنان، فضای مناسبی جهت تردد عالمان و اندیشمندان سرزمین های مختلف در ایران به وجود آمد که در سایه آن مناسبات علمی گسترده ای بین قلمرو ایلخانی و دیگر کانون های تمدنی جهان آن عصر برقرار شد. در این فضا، حمایت همه جانبه متولیان علم و آموزش در ایران به همراه روحیه دانش پژوهی، رحله طالبان علم، رفت وآمد گسترده دانشمندان ایران و دیگر سرزمین ها را رقم زد. این روابط دوسویه، در احیای فعالیت های علمی در ایران و مبادله میراث و یافته های علمی این سرزمین با ملل مختلف از شرق دور تا دنیای غرب نقش بسزایی داشته است و باید آن را از نتایج مثبت و قابل ملاحظه حکومت ایلخانان در بعد علمی و فرهنگی در ایران قلمداد کرد. در این مقاله، با رویکرد توصیفی - تحلیلی، ضمن شرح مبادلات علمی بین دانشمندان قلمرو ایلخانی با اندیشمندان دیگر کشورهای جهان، علل و عوامل زمینه ساز برای پیدایش این مناسبات موردبررسی قرار خواهند گرفت.
  کلیدواژگان: ایران، مغول، ایلخانی، مناسبات علمی، علوم
 • مجتبی ذهابی*، فریدون الهیاری، علی اکبر کجباف صفحات 298-323

  نگرش سفرنامه ها به مسیله ی اعمال قدرت در دوره ی نخست حکومت صفویه، عمده مولفه های مذهبی- سیاسی- اجتماعی و اقتصادی دخیل در نوع سیاست ورزی و اعمال حکومت صفویان را دربر می گرفت. عطف توجه سفرنامه نویسان به مسیله اعمال قدرت در دوره ی نخست حکومت صفویه به گونه ای است که بخشی از مهم ترین الگوها، روش ها و بن مایه های سیاست و حکومت در این دوره را شامل می شود. پژوهش حاضر درصدد ارزیابی بررسی روایت سفرنامه نویسان از مسیله اعمال قدرت در دوره نخست حکومت صفوی است و می کوشد با اتکا به داده های سفرنامه های موجود و با روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که مولفه های تاثیرگذار بر چگونگی اعمال قدرت سیاسی در ایران عصر صفوی (دوره ی نخست) از نگاه سفرنامه نویسان کدام ها بوده اند و تاثیر این مولفه ها بر این ساختار سیاسی چگونه بوده است؟بررسی ها نشان داد برای سفرنامه نویسان مذهب و نهاد دین، اقتصاد و تحولات مربوط به آن و شخص شاه و نیروهای طرفدار وی، به مثابه مهم ترین مولفه ها در ساختار سیاسی عصر صفوی در دوره موردبحث در اعمال قدرت همبستگی چندجانبه داشت و این مولفه ها و چگونگی تاثیرگذاری آنان بر مسیله اعمال قدرت، ذهن و زبان سفرنامه نویسان را به خود معطوف می ساخت.

  کلیدواژگان: دوره صفویه، سفرنامه، فرایندهای تاثیرگذار، شاه اسماعیل، شاه عباس
 • سید محمدرحیم ربانی زاده*، مریم نصری دشت ارژندی صفحات 324-347
  منصب نقیب یکی از مهم ترین مناصب حکومتی در دوره ی آل بویه است که جلوه ای از نحوه ی اعمال و مناسبات و عملکرد قدرت در این دوره را نشان می دهد. این پژوهش بر آن است تا با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی جایگاه و کارکرد منصب نقیب در دوره ی آل بویه بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد که: منصب نقیب در دوره ی آل بویه چگونه برای هدایت و کنترل اذهان و ابدان سادات و علویان عمل می کرده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که منصب نقیب در نسبت با قدرت قرار دارد و به مثابه ی ابزاری برای اعمال قدرت در جهت کنترل اذهان و ابدان سادات عمل می کرده است، همچنین جایگاه و موقعیت نقبا به میزان توجه امرای بویهی به آنان بستگی داشت و اگر در جهت کنترل اعتراضات و رفع تهدیدها و تنش ها موفق بودند که بیشتر مورد لطف واقع می شدند، در غیر این صورت جایگاه آن ها در خطر قرار می گرفت. علاوه براین که منصب نقیب یکی از مهم ترین ابزارهای قدرت حاکمیت برای اعمال قدرت و هنجارمند کردن جامعه ی سادات بوده است که از طریق آن نظم در جامعه برقرار شود. ازآنجاکه این پژوهش مطاله ای تاریخی است لذا روش معمول گردآوری داده هامتکی بر منابع تاریخی و کتابخانه ای و توصیف و تحلیلاین دادها در فرایند بررسی فرضیه های تحقیق خواهد بود.
  کلیدواژگان: نقیب، سادات، آل بویه، اذهان، ابدان
 • محسن رحیمی دشت آبادی، سید علاء الدین شاهرخی*، محسن رحمتی، داریوش نظری صفحات 348-375
  مدارس نظامیه در روند تحولات فکری و دینی عصر سلجوقی نقش بسزایی ایفا کردند و ضرورت دارد برخی کارکردهای مغفول این نهاد مورد بررسی قرار گیرد؛ سیاست دینی خواجه نظام الملک، بانی مدارس، بر تمرکززایی مذهبی اهل سنت استوار بود. او به منظور مشروعیت بخشی به سلاجقه و تحکیم وحدت دینی اهل سنت در برابر جریانات رقیب، منش مذهبی خاصی را بر اساس آموزه های شافعی-اشعری در پیش گرفت و تحت الگوی “نیکو اعتقاد“به تبیین معیارهای آن پرداخت و به صورت منسجم در قالب فعالیت آموزشی- تبلیغی آن را در نظامیه ها اجرا کرد.این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی با بررسی شرایط دوره وزارت خواجه به بیان مولفه های این الگو و اهداف آن که به ترسیم خط مشی سیاسی مبتنی بر دیانت و در عرصه دینی به ایجاد توازن میان نحله های سنی و تفکیک اندیشه های دینی در قالب سنت گرا و بدعت گذار انجامید، میپردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد خواجه با این الگو در زمینه دینی، تقویت اصول و وحدت اهل سنت در برابر تبلیغات دینی جریانات مخالف را فراهم آورد و در زمینه سیاسی عملکرد و بقای سلجوقیان را با معیارهای نیکو اعتقادی مشروعیت بخشید و برای نهادینه کردن سازمان یافته الگوی نیکواعتقادی آن را در مدارس نظامیه پیاده سازی کرد.
  کلیدواژگان: خواجه نظام الملک، سلجوقیان، مدارس نظامیه، نیکو اعتقاد، شافعی، اشعری
 • محبوبه شرفی*، محمدعلی ساکی صفحات 376-407

  اختلاف میان امامیه با اشاعره و خلفای عباسی، معلول رسالتی بود که سلجوقیان به عنوان حامیان مذهب سنت و خلافت در برابر تهدیدات علویان و شیعیان برای خود قایل بودند. امامیه، خلافت عباسیان را نامشروع می دانست، اشاعره هم خلافت علویان و اقتدار حاکمیت شیعه را برای اهل سنت قبول نداشت. عداوت عباسیان با شیعیان، باعث رسمیت مذهب اهل سنت و مکتب اشعری شد، مذهب امامیه هم در این عصر رسمیت نیافت. امامیه که خود را اقلیتی در جامعه اکثریت می دید، راهبردشان برای برون رفت از این بحران، تلاش برای هویت یابی، تقابل فکری، رسمیت مذهبی و دولت گرایی در حوزه سرزمینی مشخص بود. اندیشه و هدایت این راهبرد بر عهده بزرگان و اندیشمندان این عصر بود. مجموعه این عوامل، باعث واگرایی و تضاد اندیشه گفتمانی امامیه و اشاعره شد و دو جریان از شیوه های نظری و عملیات فیزیکی در تقابل استفاده کردند. این تحقیق با روش تاریخی مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که: زمینه ها و عوامل موثر در تقابل امامیه و اشاعره در عصر سلجوقی چه بوده است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که زمینه های تاریخی، اعتقادی و عوامل سیاسی و اجتماعی عمده ترین اختلافات امامیه با اشاعره و خلفای عباسی بودند که باعث سقوط آل بویه، ظهور سلجوقیان و تشدید نزاع های رایج کلامی و مذهبی در این عصر گردید.

  کلیدواژگان: تقابل، امامیه، اشاعره، آل بویه، سلاجقه
 • ناصر صدقی* صفحات 408-425
  دولت سلجوقی، برای ایجاد مدیریت متمرکز و پایدار دیوان سالار، دارای دو محدودیت اساسی درون ساختاری بود. نخست محدودیت در منابع مالی و پولی پایدار و دوم محدودیت در نظام ارتباطات و حمل ونقل و سازوکارهای اداری و نظارتی مستمر. حاکم بودن اقتصاد معیشتی و کالایی در سطح جامعه، موجب وصول غالب مالیات ها به صورت جنس و کالا و درنتیجه کمبود و محدودیت منابع پولی در خزانه مرکزی بود. کمبود نقدینگی در خزانه حکومت هم مهم ترین مانع فراروی تاسیس و تثبیت نظام دیوانسالاری بود. اقدام دولت سلجوقی در واگذاری اقطاع و پرداخت غیر نقدی مواجب صاحب منصبان حکومتی، ناشی از همین وضعیت کمبود نقدینگی بود. همچنان که نبود سیستم حمل ونقل و ابزارهای ارتباطی و نظارتی مستمر در گستره قلمرو سیاسی، موجب ناتوانی دیوان مرکزی در نظارت پیوسته در ایالات و فعالیت حکام محلی و ایالتی بود. بر اساس یافته های تحقیق حاضر، تقارن و پیوستگی شرایط دوگانه مذکور گسست سیاسی-اداری ایالات دولت سلجوقی و تجزیه و فروپاشی دیوانسالاری مرکزی را در پی داشت.
  کلیدواژگان: امامیه، اشاعره، آل بویه، سلجوقیان، خلافت عباسیان
 • وجیهه گل مکانی، فاطمه جان احمدی*، عباس برومند اعلم صفحات 426-456
  مصر در عصر اول خلافت فاطمیان به دلایل متعدد، شاهد گرانی های پیاپی بود. پیامدهای این بحران ها که منجر به انباشت طلا و حذف تدریجی آن از معاملات تجاری می شد، آن چنان جدی بود که الحاکم بامرالله فاطمی (ششمین خلیفه فاطمی و شانزدهمین امام اسماعیلی) را به اصلاح سیاست های پولی واداشت. پرسش نوشتار حاضر این است که اصلاحات اقتصادی الحاکم بامرالله چگونه بر کاهش پیامدهای بحران مستنصریه تاثیر گذاشت؟ یافته های این پژوهش که مبتنی بر روش توصیف و تحلیل داده های تاریخی کتابخانه ای است، نشان می دهد مهم ترین اصلاحات اقتصادی الحاکم بامرالله شامل تثبیت نظام پول دو فلزی (درهم و دینار)، تاسیس «دیوان مفرد» و بازتوزیع نقدینگی در قالب صدقات و بخشش های حکومتی به منظور بازگرداندن طلاهای ذخیره شده به چرخه مبادلات اقتصادی بوده است. این اصلاحات توانست از رواج پول های کم ارزش به جای درهم و دینار پیشگیری کند. در نتیجه، شدت بحران های اقتصادی مصر را در بلندمدت و به ویژه پس از قطع ارتباط مصر با زیریان و کاهش واردات طلای مغرب و همچنین غارت ذخایر حکومت در بحران مستنصریه، کاهش داد.
  کلیدواژگان: فاطمیان، الحاکم بامرالله، اصلاحات اقتصادی، بحران مستنصریه، مقریزی، نظام پول دو فلزی
 • مجید منهاجی* صفحات 457-485

  محمد ارکون (1928-2010 م)، پروژه های خویش را یعنی «نقد عقل اسلامی»، «اسلام شناسی کاربردی» و «عقل سنجش نگرآینده نگر» را از دهه هفتادمیلادی باهدف پایش و انجام مطالعات اسلامی و بررسی وضعیت بحران های جهان اسلام-عرب مطرح کرد. یکی از موضوعات که جایگاه ویژه ای در اندیشه ارکون دارد، سکولاریسم است. این مقاله بارویکردی توصیفی-تحلیلی به بررسی انگاره های سکولاریسم در جهان اسلام در اندیشه ارکون می پردازد. این مقاله قصد درارد به این سوالات پاسخ دهد که": تعریف، مبانی سکولاریسم ازمنظرارکون چیست؟ آیا از نظر ارکون سکولاریسم امکان کاربرد و تسری و در جهان اسلام-عرب دارد؟ آیا سکولاریسم موردتوجه ارکون، جایگزین گفتمان دینی است؟ یافته ها نشان می دهد:: سکولاریسم در خوانش وی، طرح واره ای است که پیش تر در جوامع غربی جهت مقابله با اندیشه های تیوکراسی (حاکمیت دینی) به ثمر نشسته است. وی دوگانه اسلام و سکولار را از چالشی ترین موضوعات در اندیشه معاصر اسلام تلقی می کند و پیاده سازی سکولاریسم در جوامع اسلامی را به مثابه رسیدن به پیشرفت های اساسی می پندارد. ازجمله نوآوریهای ارکون در این زمینه، تقسیم بندی سیر سکولاریسم در تاریخ اسلام به چهاردوره است. ازمنظر وی، سکولاریسم در عصرنبوی جایگاهی نداشته و از عصرخلافت اموی، جوانه و سپس در عصرسلطنت توسعه یافته است. همچنین ارکون دوگانه سکولاریسم باز و قهری را مطرح می کند و به بیان سه تجربه فرانسه، لبنان و ترکیه می پردازد. ازمنظروی، سکولاریسم قهری گفتمان دینی را به حاشیه برد و با اصول کثرت گرایی در درون گفتمان های اجتماعی مغایرت دارد و تجربه ای شکست خورده و ناموفق است. اما سکولاریسم باز یا آزاد به دلیل تثبیت مولفه های مدرنیسم به ویژه برابری جنسیتی، دموکراسی و... راهی رو به پیشرفت است. ارکون، سکولاریسم را یک ایدیولوژی یاآموزه ای جایگزین دین تلقی نمی کند؛ بلکه آن را یک روش حکمرانی در عرصه اجتماعی-سیاسی می پندارد.

  کلیدواژگان: محمدارکون، جهان اسلام، تاریخ اسلام، سکولاریسم، مدرنیسم
 • محمود مهمان نواز*، کشواد سیاهپور، محمدجعفر عوضی صفحات 486-510

  شیخ حسین بن عبدالصمد حارثی عاملی (984-918) از فقهاء مشهور دوره اول صفوی و معاصر با شاه طهماسب (984-930 ق) بوده است. بررسی اندیشه سیاسی، تاثیر و عملکرد او در امور سیاسی، هدف اصلی این پژوهش می باشد. سوال اصلی این پژوهش آن است که اندیشه سیاسی شیخ حسین چه تاثیری در جامعه صفوی و عملکرد سیاسی شاه طهماسب داشته است؟ روش تحقیق در این پژوهش، تاریخی-تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای  است. ابزار اصلی پژوهش داده های منابع تاریخی عصر صفوی به ویژه آثار باقی مانده از شیخ حسین بوده که بسیاری از این آثار هنوز ترجمه و تصحیح نشده اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مهم ترین تاثیر اندیشه و عمل سیاسی شیخ حسین را می توان عمومیت بخشیدن به برگزاری نماز جمعه به عنوان فریضه ای مذهبی - سیاسی دانست. رویکرد شیخ حسین نسبت به نماز جمعه، مسیله گرفتن جوایز و هدایا از پادشاهان و سجده بر شاه، در راستای مشروعیت بخشی به حکومت شاه طهماسب بوده و در این زمینه تلاش فراوانی نموده است.

  کلیدواژگان: شیخ حسین بن عبدالصمد، شاه طهماسب، دولت صفویه، اندیشه سیاسی.
 • فریبرز ویسی قلعه گلینه، نصرالله پورمحمدی املشی* صفحات 511-541
  ایالت کرمانشاهان در دوره فرمانروایی نادرشاه یکی از مهم ترین پایگاه های سیاسی و نظامی شاه افشار برای حمله به کشور عثمانی بود. نادرشاه با ساخت قلعه مستحکمی در کرمانشاهان این پایگاه را بیش ازپیش تقویت کرد. همچنین موقعیت جغرافیایی این ایالت که در مسیر شاهراه ارتباطی خراسان به بغداد و خوزستان به آذربایجان قرار داشت، شرایط ممتازی را برای آن فراهم آورده بود. با مرگ نادر و شروع هرج ومرج و ناآرامی در ایران، کرمانشاهان در کانون توجه مدعیان فرمانروایی بر ایران قرار گرفت؛ مدعیان سلطنت بر ایران دست یابی به کرمانشاهان را برای پیشبرد اهداف سیاسی- نظامی خود ضروری دانسته و در طول زد و خورده ای پرشمارشان، همواره برای تصاحب آن می جنگیدند. سوال اصلی پژوهش حاضر آن است که موقعیت ژیواستراتژیک کرمانشاهان برای مدعیان سلطنت در ایران چه اهمیتی داشت؟ به نظر می رسد ایالت کرمانشاهان به علت وجود قلعه مستحکم و مجهز نظامی آن، هم مرزی با سرزمین های عثمانی، قرار داشتن در مسیرهای ارتباطی مهم و برخورداری از نیروهای شبه نظامی ایلات و عشایر، از اهمیت زیادی برای مدعیان سلطنت بر ایران برخوردار بود. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با هدف بررسی علل درگیرهای متعدد مدعیان سلطنت بر ایران بر سر تصاحب کرمانشاهان، تدوین شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که کریم خان زند به علت همبستگی های قومی و قبیلگی با مردم کرمانشاهان، آشنایی با جغرافیای منطقه و تدابیر هوشمندانه در استفاده از موقعیت ژیواستراتژیک کرمانشاهان، بیشترین بهره را از امکانات طبیعی و انسانی این ایالت برد و توانست بر سایر مدعیان سلطنت غلبه کند.
  کلیدواژگان: کرمانشاهان، استراتژیک، نادرشاه، مدعیان، قلعه
|
 • Hasan Allahyari * Pages 1-25
  The prominence of the actions of some political leaders in history is a phenomenon that cannot be fully analyzed by relying on individual abilities. What adds to the importance of this issue is successful governance in youth when one does not yet have much experience. Accordingly, the following research seeks to explain the emergence of emotional intelligence in the successful rule of Shah Abbas I Safavid in his youth and then to examine the grounds for constructing his rule. This research has been done by descriptive-analytical method and relying on library study.The results of this study show aspects of the emergence of emotional intelligence in the successful rule of the Shah such immediate understanding of society and the discovery of neglected elements and attention to the implementation of social justice, spiritual openness to society and a correct understanding of the environment. This framework is the product of modeling the political and social context of the Shah's childhood and adolescence and the reproducing the collective memory of Iranian society of the short but significant life of Shah Ismail II and the riots of his father's era. In fact, the set of developments of the reign of the father and the social behavior of Shah Ismail II and its positive feedback in the society, part of which appeared in Ismail Mirza's false movements, strengthened the comprehensive understanding of the target society in teenage King and became his role model. Make him successful.
  Keywords: Shah Abbas I, Leadership Model, Emotional Intelligence, Shah Ismail II, Social Background
 • Meysam Amani, Karim Soleimany Dehkordi * Pages 26-50
  The monopoly on textbook printing should be seen as a move towards centralization in education, which absolute governments were keen to do. In Iran, monopolies in education increased when the government was in a state of centralism, and conversely, when the central power was challenged, it filled the diversity of the educational space. With the occupation of Iran in September 1941 and the fall of Reza Shah's authoritarian government, a period of decentralized rule began and a great deal of taste and diversity arose in the field of textbooks. The Pahlavi government, which had taken a step towards centralism with the coup d'état of August 19, 1953, and saw this happen by being in the Western bloc, monopolized the printing of elementary textbooks with the help of the Franklin Publishing Company, an American company. Although the government since 1963. With the founding of the Textbook Organization, he's seemingly focused on the area under his supervision, but that did not diminish the influence of the Franklin Institute. In this article, an attempt has been made to study the formation of educational order through the organization of textbooks in a descriptive-analytical manner and relying on historical documents. Although the attempt to centralize the printing of textbooks was somewhat successful, since the government could not oversee the issue, we are witnessing the formation of a rent with the transfer of part of the government's privilege to a non-Iranian institution, which has met with many protests and oppositions.
 • Musaalreza Bakhshiostad * Pages 51-74
  Due to political developments and relations, the Safavid period is a period in which European tourists traveled to Iran for various reasons more than before, and as a result, many travelogues were written compared to the past. Safavid-era madrasahs, as the most important center of education, were considered by some tourists, the most prominent of which are Chardin, Tavernier and Kempfer. The question is, what are the views of European tourists about education in Safavid madrasahs and its educational programs? This article tries to analyze and critique the reports and opinions of foreign tourists about the programs and educational resources of this course through analytical method and citing library sources. Research findings show that European tourists often compare Iranian madrasah curricula with the European education system and as a result find it irregular and chaotic, which sometimes seems pessimistic. In introducing educational resources, they have paid more attention to non-religious sciences such as mathematics, astronomy, that is, what has been familiar to them.
  Keywords: Education, training, Travelogue, European tourists, Safavid era, school
 • Masoud Bahramian *, Mahdi Salah, Ahmad Falahzadeh Pages 75-107
  Following the assassination of the third caliph in 35 A.H. and the imposed wars upon Imam Ali the ground was prepared for the rise of Osmaniye thought in a part of Islamic world. The Umayyadsattempts to marginalize Imam Ali's virtues through their narrators network played a widespread role and later The Abbasid's political campaigns in internalizing and perpetuating this thought and theory, perspectively. After the fall of Umayyads and ascending of Abbasids to the throne and with the maturity of Ahl-e-Hadis, Ahmad-Ibn-Hanbal (164-241 A. H.) contributed to the Islamic solidarity through introducing Tarbi'a thought, i.e. accepting Imam Ali as the fourth caliph. The present research attempts to consider this thought through analyzing and describing the history of this thought. It also resolves to answer the question of" what have been the backgrounds of Tarbi'a in Ibn-Hanbal's perspective?". The findings of this research suggest that with the help of Ahl-e-Bayt and influence of Hadis narrators famous for their love of Ahl-e-Bayt, Ibn-e Hanbal set out to answer intellectual questions of his age, mitigate verbal disputes and carry out religious desensitizing in society. This research, based on the" sovereignty symmetry and religious belief-making" approach and through considering Hadis changes in the third century, set out to analyze and describe Tarbi'a in Ahmad-Ibn-Hanbal's perspectives.
 • Reza Bigdalo *, Seyed Mahmoud Sadat, Zienab Ahmadvand Pages 108-133
  It studies the concept of identity, what and who a person is in society. In the new era, with the rise of nationalism, the issue of national identity has been raised as the most important human identity in society, and this identity has shaped the political-social structure of countries and the international system.Following the familiarization of Iranians with nationalism, due to internal and external reasons and problems, the political and social elites welcomed nationalism and turned it into a powerful current in the society.The Pahlavi government, according to the capacities of nationalism in its form and content, turned its antiquarian form into the ideology of its modern government.This kind of nationalism has had several functions in creating the self-awareness of Iranians from the Pahlavi era until today; However, the hypothesis of this article is that antiquarian nationalism itself has become one of the factors of identity gaps in Iran.This research, with historical-analytical method, wants to answer the question of how the nationalism of the Pahlavi government, which was "romantic"-"archaist" nationalism, has created the ground for the emergence of an identity crisis in Iranian society?The results of the research show that in this period, the context of identity crisis and fragmentation arose when the archaic nationalism of the Pahlavi government was able to use nationalism in the process of modernizing the society by purifying the identity and changing it from Islam and strengthening the ethnic-linguistic identity and secularizing the identity. Historicism of social identity and ignoring civil rights lead the society to identity divergence.
  Keywords: National Identity, The Pahlavi government, nationalism, Modernizing, Archaic nationalism Ethnic-linguistic identity
 • Ali Parvaresh Ramki, Saleh Pargari *, Kazem Mighani, Shahram Yousefifar Pages 134-158
  Relatively speaking, the policy and approach of the Naqshbandi Tariqat is derived from the Tariqat of Abdul Khaliq Ghajdwani (died 575AH). But the origin of this sect is attributed to Bahauddin Muhammad Naqshband Bukhari (717-719 A.H.), which was established and expanded in the Khorasan region and beyond. During the Timurid period, his successors were given the position of peshvai. However, the peak of prosperity and spread of the Naqshbandi Tariqat happened in the second half of the 9th century AH under the leadership of Khwaja Ubaidullah Ahrar (died895AH) who had a close relationship with Sultan Abu Said. Naqshbandiyeh was influenced by the cultural and political conditions of the Timurid period in Mawra al-Nahr(Transoxiana)and Khorasan. Investigation and research showed that 1: The Naqshbandi sect had an impact on the religious and religious orientation of the ruling body in Mawra al-Nahr(Transoxiana) and Khorasan, which was the center of power of the Timurids, and the prosperity of the Naqshbandi sect in Mawra al-Nahr(Transoxiana) and Khorasan was the result of a direct relationship with the system of social values and its religious principles. Tariqah was with the cultural and political structure of Timurid period society.2: the weakening of the Naqshbandi Tariqat in Mawra al-Nahr (Transoxiana)and Khorasan after the fall of the Timurids was due to the change in political and cultural conditions in the region of Naqshbandi and Khorasan, and this caused the influence of the sheikhs of the Naqshbandi Tariqa and its ability to influence the society to be greatly reduced. The method of this research, like historical research, is based on the description and analysis of library resource data, which uses Foucault's theory of genealogy in historical analysis.
  Keywords: NaqshbandiTariqat, Abdul Khaliq Ghijduvani, Timurid period, Mawraal-Nahr (Transoxiana), Khorasan, Foucault's theory of genealogy
 • Shahnaz Hojati Najafabadi * Pages 159-183
  Ehsan Tabari's critical approach to the archaic ideology of the Pahlavi government is an ideological, hostile and militant confrontation that has meaning in the discourse and political atmosphere of Iran in this period. Tabari tries to challenge the official archaic discourse of the Pahlavi government as a heterogeneous voice. This approach is more militant, ideological, and political in nature than it is concerned with relying on historiographical documents and it is a function of the political-ideological position of the historian as a militant left-wing ideologue attached to the theoretical logic of Marxism in the re-reading of history. This critical approach has several important features: First, it challenges the Pahlavi government's arrogant and glorious official account of the fundamental concept of monarchy in a moralistic-instructive perspective and by including it under the concept of degeneration, Second, it attacks the racial-nationalist character of this archaic ideology by relying on the concept of internationalism And third, by proposing some critical perspectives, he assesses the institutionalizations that emerge from this archaic worldview as emerging from a kind of historical illusion that leads to institutional chauvinism. In this research, with an analytical approach, Ehsan Tabari's critical insight into the archeological ideology of the Pahlavi government will be analyzed and an attempt will be made to question the various layers of this critical approach and the factors influencing its formation as well as its constructive contexts.
  Keywords: Ehsan Tabari, Archeology, Pahlavi government, Critical Approach
 • Fahime Hasanpoor *, Abdorrafi Rahimi, Hojat Fallah Totkar, Nasrollah Poor Mohammadi Amlashi Pages 184-208
  With the dissolution of the Supreme Council of Women, the Women's Organization of Iran was replaced in 1345 by Ashraf Pahlavi. The purpose of its establishment was to promote the status of women, acquaint women with their rights and duties, mobilize them to participate in social activities, coordinate the activities of various communities of Iranian women and establish mutual understanding and relations between them and women of other countries. This government organization until 1357, had more than four hundred branches throughout the country, had become the largest organization working in the field of women. The purpose of the present study is to analyze the contexts and motivations effective in the formation of the Iranian Women's Organization. Why and how was Iran formed? The findings show that the large number of women populations in the years after the fall of Reza Khan's government necessitated the convergence of populations and the formation of the High Council of Women. Simultaneously with the government and the White Shah Revolution, the government, through the dissolution of the High Council of Women and the establishment of the Women's Organization, in addition to preventing the activities of independent women's organizations, promoted women's programs towards its development goals.
  Keywords: Women’s populations, Supreme women’s council, Iranian Women’s Organization, White Revolution, Pahlavi government
 • Somayeh Khanipour, Fahimeh Shakiba * Pages 209-243
  The fall of the Safavid dynasty in 1135 AH, due to economic, political, military and ideological crises, opened the way for parallel tribal forces; One of the most important issues of this period is the impact of unhealthy political and social situation on the economy of the society. Political instability, chaos, the establishment of tribal monarchies and domestication, in a short period of Afghan rule, affected Iranian society and, most importantly, affected Iran's economic life. The main question of the present article is how the Iranian economy in the Afghan era has been affected by political and social factors and has stagnated and degenerated. Here, relying on descriptive-explanatory method, it is tried to study economic conditions and the impact of socio-political factors on the current situation. So, it is assumed that the lack of political stability and security, the emergence of multiple centers of power, heavy taxes, road insecurity, murder and looting and reduced active population led to recession and economic decline and cessation of domestic and foreign production and trade during the Afghan era.
  Keywords: ran, Safavid Dynasty, Afghan, Socio-political factors, Economy, Recession, Degeneration
 • Mahdi Khalili *, Mohammadali Alizade Pages 244-266

  The proximity of Saravan city to the Indian subcontinent and influence from the eastern lands of Iran has made Saravan the source of cultural developments based on Sufism. Also, the role of Sunni Hanafi scholars in the political developments of the border regions of eastern Iran and the Indian subcontinent is undeniable. Deoband school is responsible for the biggest contribution of this role-playing. After the spread of this school among the Sunni community, Hanafi Muslims were most influenced by it. On the other hand, the existence of religious schools influenced by Afghanistan and India has introduced Saravan as an important base of Sufism in the past ages. The maturity of the Deoband school in Saravan has been the source of extensive cultural developments in eastern Iran for eighty years ago. The emergence of different schools such as Barilvi, Jamaat Tabligh, Maududi, Muslim Brotherhood and Salafi in this city is proof of the growth of religious activity in this region. Considering the diversity of Islamic sects and religions in Saravan, what is prescribed should be discussed in this article; Examining the status of Saravan's cultural and religious developments in the past two hundred years, as well as expressing the factors affecting these political and cultural developments and analyzing the role of Muslim scholars in the growth and diversity of Saravan's cultural and religious differences, the most effective method of studying these questions and approving the findings and results of the research is the descriptive method. The analysis is based on sources, documents and oral data through interviews.

  Keywords: Cultural development, Saravan, Islamic sects, Sunni community, Tariqa, Hanafi religion
 • Amir Dehghan Nejad *, Fazlullah Fooladi Foolady, Mohsen Rahmati Pages 267-297
  During the Il-khanid period, it had been created a good atmosphere that allow to the scholars of different lands to move to Iran as a result of the wide extent of the Mongol territory, as well as their Religious and intrinsic Toleration. Therefore, there was a widespread scientific relationship between the Il-khanid land and other civilization centers of the world. This case had created by the full support of the officials of science and education in Iran, along with the scholarly spirit, the scientific trips and the vast movement of scholars in Iran and other lands. These mutual relations have contributed to the revival of scientific activities in Iran and the exchange of heritage and scientific findings of this land with different nations from the Far East to the West, thus it should be considered as a positive and significant scientific and cultural outcome of the Ilkhanid rule in Iran. By descriptive-analytical method, this paper seeks to examine the factors caused these relationships, beside of describing the scientific exchanges between the scholars of the Il-khanid territory and other scholars of the world.
  Keywords: Iran, Mongol, Il-khanid, scientific relations, science
 • Mojtaba Zahabi *, Fereidoun Allahyari, AliAkbar Kajbaf Pages 298-323

  The travelogue's view of the exercise of power in the first period of the Safavid rule encompassed all the religious-political-social and economic components involved in the type of politics and practices of the Safavid rule. Travel writers pay attention to the issue of exercising power in the first period of Safavid rule in a way that includes some of the most important models, methods and principles of politics and government in this period. The present article seeks to evaluate the travel writers' narrative of the exercise of power in the first period of the Safavid rule and tries to answer the question based on the data in travelogues and descriptive-analytical method that components affect the exercise of political power in Safavid Iran (The first period) from the point of view of travel writers, what were they and what was the impact of these components on this political structure? The hypothesis states that for the travel writers of religion and the institution of religion, economics and related developments, and the Shah himself and his supporters, as the most important components in the political structure of the Safavid era in the period under discussion in the exercise of power, these components were multifaceted. And how they influenced the exercise of power occupied the minds and tongues of travel writers

  Keywords: Safavids, Travel logs, The Exercise of Power, The First Period of the Safavid Government
 • Seyedmohamadrahim Rabbanizadeh *, Maryam Nasri Dasht Arjandi Pages 324-347
  The position of Naqib is one of the most important government positions in the Al-Buya period, which shows a manifestation of the way of actions and relationships and the performance of power in this period. This research, with a descriptive-analytical approach, wants to investigate the position and function of the post of Naqib in the period of Al-Buya and to answer the question of how the post of Naqib in the period of Al-Buyeh is used to guide, control and supervise Sadat "Azhan" and Ebdan" and Alavids acted?The findings of the research show that the position of Naqib is related to power and it acted as a tool to exercise power in order to control and monitor the affairs of "mind and life", also the position and position of Naqib depends on the level of attention of the princes. It depended on them and if they were successful in controlling the protests and removing the threats and tensions, they would be more favored, otherwise their position would be endangered. Finally, the position of Naqib was considered one of the most important tools of the sovereign power to exercise power and normalize Sadat's society in order to establish order in the society through it.
  Keywords: Naqib, Sadat, Buyid Dynasty Izhan, Ebdan
 • Mohsen Rahimi Dashtabadi, Seyed Alaeddin Shahrokhi *, Mohsen Rahmati, Dariush Nazari Pages 348-375
  Nizamiya schools significantly influenced the Seljuq era's intellectual and religious development. It's required to analyze some of this institution's underappreciated functions. The founder of the schools, Khawaja Nizam al-Mulk, had a religious policy focused on Sunni religious centralization. To legitimize Seljuq and establish Sunni religious unity against rival currents, he followed a unique religious disposition based on Shafi'i-Ash'ari's teachings. He defined its criteria using the "Good-creed" concept. In the Nizamiyas, he continuously used this disposition in educational and propaganda proceedings. This study investigates the components of this model in a descriptive-analytical manner by examining the conditions under Khawaja's ministry and the aims that led to developing a religion-based political strategy. This technique resulted in a balance between Sunni sects (Nahle) as well as the separation of religious beliefs in the type of traditionalists and heretics in a religious arena. According to the findings, Khawaja enhanced the Sunni principles and unity versus the religious propaganda from opposing currents by using this model in the religious sector. He legitimized the Seljuqs' performance and survival in the political realm by Good-creed standards and implemented it in Nizamiya schools for organized institutionalizing the Good-creed model.
  Keywords: Khawaja Nizam al-mulk, Nizamiya schools, Seljuq, Good-creed, Shafi'I, Ash'arite
 • Mahboubeh Sharafi *, MohammadAli Saki Pages 376-407

  The difference between the Imamiyyah and the Ash'ari and the Abbasid caliphs was a result of the mission that the Seljuqs held for themselves as the supporters of the Sunnah religion and the caliphate against the threats of the Alawites and Shiites. The Imamiyyah considered the Abbasid caliphate illegitimate, and the Ash'ari did not accept the Alevi caliphate and the authority of the Shiite government for the Sunnis. The enmity of the Abbasids with the Shiites caused the officialization of the Sunni religion and the Ash'ari school. Emamiyyah, who saw themselves as a minority in the majority society, their strategy to get out of this crisis was to try for identity, intellectual confrontation, religious formalism and statism in the territorial sphere. The idea and guidance of this strategy was the responsibility of the elders and thinkers of this era. The combination of these factors caused the divergence and conflict between the Imamiyyah and Ash'ari discursive thought, and the two currents used theoretical methods and physical operations in opposition. This research with a historical method based on a descriptive-analytical approach tries to answer the question: What were the factors and effective factors in the conflict between the Imamiyyah and the Ash'ari in the Seljuk era? The findings of the research show that the historical, religious, and political and social factors were the main differences between the Imamiyyah and the Ash'ari and the Abbasid caliphs, which led to the fall of the Boya dynasty, the rise of the Seljuks, and the intensification of theological and religious conflicts common in this era.

  Keywords: Confrontation, Imamiyya, Ash'arite, al-Buwayh, Seljuk, abbasid caliphate
 • Naser Sedghi * Pages 408-425
  The Seljuk government had two major internal barriers to establishing centralized and stable bureaucratic management. The first obstacle was the lack of stable financial and monetary resources. The second obstacle was the lack of a centralized communication and transportation system in the political realm. The dominance of the natural economy in the society and the low prevalence of money in the market and trade relations caused the shortage and limitation of monetary resources in the central treasury. Because the government had to collect taxes in a non-monetary way. Lack of liquidity in the government treasury was the most important obstacle to the establishment and consolidation of the bureaucracy. The policy of the Seljuk government in Assignment of Igta’ and non-cash payments to government officials was due to lack of liquidity. Also, the lack of a transportation system and continuous means of communication within the political realm led to the inability of the Central Court to continuously oversee the provinces and the activities of local and province governors. These two conditions led to the disintegration of the Seljuk state and the collapse of the central bureaucracy.
  Keywords: Seljuks, bureaucracy, Lack of liquidity, Weakness of communication system, Functional conflicts
 • Vajhhe Golmakani, Fatemeh Janahmadi *, Abbas Boroumand Alam Pages 426-456
  Egypt faced successive periods of inflation during the first generation of the Fatimid caliphs. The crises that resulted in the accumulation of gold and its gradual elimination from commercial interactions were so serious that the Fatimid caliph “Al-Hakim bi-Amr Allah” (the sixth Fatimid caliph and 16th Ismaili imam) was forced to adopt monetary reforms. The present study aimed to find out how did the economic reforms perpetuated by Al-Hakim bi-Amr Allah reduce the consequences of the al-Mustansariyah crisis? The study was conducted according to a descriptive methodology by analyzing historical data, and it was shown that the most significant economic reforms of Al-Hakim bi-Amr Allah included stabilizing the bimetallic system, establishing the “Divan-i Mufrad” and redistributing the cash flow as alms and state donations to return the hoarded gold (al-Kanz) to the cycle of economic transactions. The above reforms prevented the prevalence of less valuable currencies in the place of dirhams and dinars. Thus, they alleviated the effects of economic crises in Egypt in the long run particularly after the country cut ties with the Zirid Dynasty, the gold imports from Egypt were reduced, and the state treasuries were plundered during the al-Mustansiriyah crisis.
  Keywords: Ḥākim bi-Amr Allāh, Economic reforms, Al-Mustansiriyah crisis, Al-Maqrizi, Bimetallic system
 • Majid Menhaji * Pages 457-485

  Since the 1970s, Mohammed Arkoun (1928-2010) has worked on projects such as "Islamic Criticism, " "Applied Islamology, " and "Prospective Critical Wisdom" with the goal of monitoring and conducting Islamic studies as well as the crisis of the Islamic-Arab world. Secularism is one of Erkon's special values in his thought. This article takes a descriptive-analytical approach to Arkoun's ideas on secularism in the Islamic world.Questions: What, in Arkoun's opinion, is the definition and fundamentals of secularism? Is Arkoun's secularism a reasonable alternative to religious debate? Findings According to his reading, secularism is a schema that developed in Western countries in opposition to theocracy. He regards the duality of Islam and secularism as one of the most difficult issues in recent Islamic thought, and he regards the implementation of secularism in Islamic societies as making significant progress. One of Arkoun's innovations is the division of secularism in Islamic history into four periods. Secularism, according to him, had no place in the Prophetic era and only began with the Umayyad caliphate and developed during the monarchy. With three experiences in France, Lebanon, and Turkey, Arkoun also introduced the dual of open and coercive secularism. Coercive secularism has marginalized religious discourse in opposition to social discourses, and it is a failed experiment. However, free secularism is a progressive path that includes the establishment of modernism components such as gender equality, democracy, and so on. Arkoun viewed secularism as a method of governing the socio-political arena rather than as an alternative ideology to religion.

  Keywords: Mohammad Arkoun, Islamic world, history of Islam, secularism, Modernism
 • Mahmoud Mehmannavaz *, Keshvad Siahpour, MouhammadJafar Evazi Pages 486-510

  Sheikh Hussein bin Abdul Samad Harithi Ameli (984-918) was one of the famous jurists of the first Safavid period and contemporary with Shah Tahmaseb (984-930 AH). The main purpose of this study is to study political thought, its influence and performance in political affairs. The main question of this research is what effect did Sheikh Hussein's political thought have on Safavid society and the political performance of Shah Tahmasb? Research Method In this research, historical-analytical and data collection has been done by library method. The main research tool is the data of historical sources of the Safavid era, especially the surviving works of Sheikh Hussein, many of which have not yet been translated and corrected (for example, the treatise of Abbah to receive the awards of the rulers, of which an independent report has been published so far. It is not submitted). The findings of this study show that the most important influence of Sheikh Hussein's political thought and action can be considered as generalizing the holding of Friday prayers as a religious-political duty. In general, Sheikh Hussein's approach to Friday prayers, the issue of receiving prizes and gifts from kings and prostrating to the Shah, has been in the direction of legitimizing the rule of Shah Tahmasb and has made great efforts in this regard.

  Keywords: Sheikh Hussein bin Abdul Samad, Shah Tahmasb, Safavid Dynasty, Political Thought
 • Fariborz Veisi Ghlehglineh, Nasrolah Pormohamadi Amlashi * Pages 511-541
  Kermanshahan province was one of the most important political and military bases of Shah Afshar to attack the Ottoman Empire during the reign of Nader Shah.Nader Shah strengthened this base even more by building a strong fortress in Kermanshah. Also, the geographical location of this state, which was located on the highway connecting Khorasan to Baghdad and Khuzestan to Azerbaijan, provided excellent conditions for it.With Nader's death and the beginning of chaos and unrest in Iran, Kermanshahan became the focus of those claiming to rule Iran; The claimants of the monarchy over Iran considered the achievement of Kermanshahan necessary to advance their political-military goals, and during their numerous skirmishes, they always fought to seize it.The main question of the present study is that what was the importance of the geostrategic location of Kermanshah for the claimants of the monarchy in Iran? It seems that the province of Kermanshah, due to its strong and well-equipped military fort, border with the Ottoman lands, being in important communication routes and having the militias of the tribes and nomads, is of great importance for the claimants to the monarchy Iran had. This research has been compiled with a descriptive-analytical approach and with the aim of investigating the causes of various conflicts between the claimants of the monarchy over Iran over the occupation of Kermanshah. Findings indicate that Karim Khan Zand, due to ethnic and tribal solidarity with the people of Kermanshah, familiarity with the geography of the region and intelligent measures in using the geostrategic location of Kermanshah, benefited the most from the natural and human resources of this province. He was able to defeat the other claimants to the monarchy.
  Keywords: Kermanshah, strategic, Nader Shah, claimants, castl