فهرست مطالب

انسان و محیط زیست - سال بیستم شماره 3 (پیاپی 62، پاییز 1401)

نشریه انسان و محیط زیست
سال بیستم شماره 3 (پیاپی 62، پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/07/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • یوسف زین العابدین عموقین*، ریباز قربانی نژاد صفحات 1-16
  زمینه و هدف

    انسان همواره به زیستگاهی نیاز دارد که در آن هوای تمیز، آب آشامیدنی، منابع غذایی و امکانات کافی برای زندگی ارزشمند وجود داشته باشد. توانمندی انسان در حفظ و صیانت فضای زندگی خود یا در ویرانگری چشم اندازهای آن که در رابطه با شرایط طبیعی، اکوسیستم متعادلی به وجود می آورد، بیانگر این واقعیت است که انسان عامل مهم ساخت ها، ویرانگری ها، ترکیب و اختلال در قلمروهای زیستی و بیوژیوگرافیک می باشد. از این رو، تغییرات تدریجی نسبت به رابطه انسان و محیط، زیربنای دیدگاه های فلسفی زیست محیطی جدیدی را به وجود می آورند و  برای پشتیبانی از طرح های حفاظت از محیط زیست منبعی مستمر به حساب می آیند که به صورت ملی، منطقه ای و جهانی مطرح است. در این میان، افزایش جمعیت انسانی از یک طرف و کاهش ظرفیت های زیست محیطی از طرف دیگر، تهدیدها و چالش های ژیوپلیتیکی برای جهان به وجود آورده است که چشم انداز آن با بحران ها، درگیری ها و معضلات دیگر جهانی همراه است.

  روش بررسی

  در این پژوهش، گردآوری اطلاعات با روش کتابخانه ای و با استفاده از متون، اسناد و مقالات مرتبط صورت گرفته و از نظر ماهیت روش شناسی و جنس داده ها یک پژوهش کیفی محسوب می شود.

  یافته ها

    یافته های این پژوهش در راستای تبیین ژیوپلیتیکی تحولات روابط انسان و محیط زیست و پیامدهای آن می باشد که از یک طرف بصورت بحران های ژیوپلیتیکی، جهان را در بر گرفته است و از طرف دیگر، امنیت زیست محیطی را در مقیاس های مختلف محلی، ملی و جهانی به مخاطره افکنده است و حاکمیت دولت-ملت ها را در چگونگی مدیریت مخاطرات و بحران های زیست محیطی با چالش مواجه ساخته است.

  بحث و نتیجه گیری

    نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد پایبندی دولت های ملی به اصول نظام ژیوپلیتیک سبز می تواند مناسب ترین راهکار جهت کاهش پیامدهای بحران ناشی از روابط انسان و محیط زیست در سطح ملی، منطقه ای و جهانی باشد.

  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک، محیط زیست، چشم انداز، انسان، راهکار
 • محمدتقی حیدری*، مریم رحمانی، حسین طهماسبی مقدم، سعید محرمی صفحات 17-36
  زمینه هدف

  پایداری زیست محیطی یکی از اساسی ترین مسایل شهر امروزی و حاصل تعارض و تقابل آنها با محیط طبیعی است و با گسترش شهر و شهرنشینی، مظاهر و ارزش های زیست محیطی در معرض  شکنندگی بیشتر قرار گرفته است. از این رو نوشتار حاضر می کوشد با استفاده از پیشران های زیست محیطی وضعیت حاکم بر پایداری زیست محیطی شهر را مورد ارزیابی قرار دهد.

  روش پژوهش:

   این پژوهش به لحاظ روش توصیفی- تحلیلی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد. قلمرو زمانی این پژوهش (مرداد 1396)[1] و محدوده مکانی آن منطبق بر (محدوده بافت مرکزی شهر زنجان منطبق بر آخرین طرح مصوب در سال1388(492هکتار) بوده است. جامعه آماری پژوهش افراد ساکن بافت مرکزی و حجم نمونه نیز بر طبق فرمول کوکران 491 نفر برآورد شده است.

  یافته ها:

   بر اساس نتایج به دست آمده از طریق تکنیک ترکیبی TOPSIS-ANP ، پس از تبدیل امتیازهای نهایی در بازه (100، 0) و با در نظر گرفتن ارزش کمی واحد سنجش اکونومیست از بین محلات واقع در بافت فرسوده 51 درصد دارای وضعیت زیست محیطی متوسط به پایین می باشد که باید در برنامه ریزی به منظور پایداری بافت مدنظر قرار بگیرند.

  بحث و نتیجه گیری

  تجمع عوامل جاذب سرمایه و فعالیت در بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان از یکسو و کمبود اشغال کامل اراضی از طرف دیگر؛ موجب تراکم و تمرکز شدید انواع فعالیت ها در این ناحیه شده است. این پدیده به اشباع کاربری ها، تجزیه بیش از حد اراضی، پیچیدگی نظام مالکیت و اجاره زمین، بهره کشی نامناسب و شدید از فضا منجر شده که خود زمینه ساز انواع آلایش ها و تعارض های دیگر بوده است.

  کلیدواژگان: محیط زیست، توسعه پایدار، بافت فرسوده شهر زنجان
 • سمیه نقیبی پاکقول*، علی زارع، منصور پورنوری، پروین فرشچی صفحات 37-49
  زمینه هدف

  مواد معدنی موجود در طبیعت از ارزشمندترین ثروتهای زمین می باشندکه با توجه به محدودیت این منابع در خشکی و پراکندگی ناهمگون  ان در کشورهای مختلف ، همواره بین دول مختلف در عرصه جهانی بر سر کسب و بهره برداری از این منابع رقابت وجود داشته  است . چرا که چرخهای اقتصاد و تولید وابسته به تامین منابع اولیه می باشد . با توجه به محدودیت منابع خشکی و پیش بینی برای اتمام کلیه ذخایر و ظرفیتهای موجود ، منابع معدنی بستر اعماق دریا می تواند به عنوان جایگزینی مطمین در جهت جبران محدودیتهای منابع خشکی مطرح شود.

  روش بررسی

  تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیلی ، توصیفی به بررسی مباحث عمده ای در خصوص کاوش و بهره برداری منابع مختلف طبیعی از بستر دریاها و  قوانین حاکم بر این بخش و شرایط بهره برداری آنها می پردازد .

  یافته ها

   یافته های  تحقیق حاکی از آن است که با توجه به اکوسیستم حساس و آسیب پذیر مناطق دریایی بویژه در بستر و زیر بستر دریاها و فقدان دانش لازم جهت انجام فرآیندهای استخراج در این مناطق ، خلاهای حقوقی و اجرایی در این حوزه احساس می شود.

  بحث و نتیجه گیری

  بازنگری در مقررات و قوانین حقوق بین الملل بویژه حقوق بین الملل محیط زیست و انجام راهکارهایی نوین ، در فرآیند اکتشاف و معدنکاری  با الزامات مربوط به توسعه پایدار و بهره برداری منطبق با شرایط و توان اکولوژیکی این زیستگاه ها ، از عمده ترین نتایج این پزوهش بوده که در این خصوص چندین راهکار و پیشنهاد نیز ارایه گردیده است .

  کلیدواژگان: بستر و زیر بستر دریاها، معدنکاوی دریایی، آلودگی دریایی
 • هیمن یزدانی، علی شمس* صفحات 51-66
  زمینه و هدف

  انسان در طول تاریخ، همواره در محیط زیست تصرف کرده و آن را مطابق نیاز خود تغییر داده است. حفظ محیط زیست یک تلاش ملی است که نیازمند مشارکت همه مردم می باشد. بسیاری بر این باورند که مشکلات محیط زیستی در باورهای اجتماع در این خصوص ریشه دارد.

  روش بررسی

  تحقیق توصیفی پیمایشی حاضر باهدف سنجش تاثیر عوامل فردی و اجتماعی بر نگرش خانوارهای روستایی در خصوص محیط زیست صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق، کلیه خانوارهای روستایی شهرستان مریوان بودند (11228=N) که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ای برابر با 250 نفر محاسبه و از طریق روش نمونه گیری چندمرحله ای تصادفی انتخاب و موردمطالعه واقع شدند. سرمایه اجتماعی، نگرش و دانش محیط زیستی از طریق شاخص سازی ترکیبی سنجیده شدند و از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه برای تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که اکثریت روستاییان (8/90 درصد) دارای نگرشی مساعد و مثبت در خصوص محیط زیست هستند. دانش  2/85 درصد از پاسخگویان در خصوص محیط زیست در سطح زیاد بود. سرمایه اجتماعی از دید اکثریت روستاییان در سطح متوسطی وجود داشت. تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که چهار متغیر دانش، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و استفاده از منابع اطلاعاتی 41 درصد نگرش رستاییان در خصوص محیط زیست  را تبیین می کنند.  

  بحث و نتیجه گیری

  نگرش افراد یکی از مباحث پایداری و حفاظت از محیط زیست است. با توجه به مساعد بودن نگرش روستاییان و بالا بودن دانش آنها پیشنهاد می گردد که مسیولان نشست های عمومی را با حضور فعال‏تر روستاییان برگزار کنند.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار روستایی، محیط زیست، نگرش، سرمایه اجتماعی، مریوان
 • محسن درخش، سهیل سبحان اردکانی* صفحات 67-81
  زمینه و هدف

  با توجه به پیامدهای توسعه شهری از جمله تغییر و تخریب محیط زیست و تغییر در ساختار فیزیکی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهرها، پیش بینی و مدل سازی الگوهای گسترش و تغییرات فیزیکی شهرها طی بازه های زمانی مختلف می تواند در راستای دست یابی به توسعه پایدار شهری و فراهم کردن اطلاعات جامع برای مدیران و برنامه ریزان شهری از اهمیتی بسزا برخوردار باشد. لذا، این مطالعه با هدف شبیه سازی روند گسترش شهر گچساران با استفاده از مدل سلول های خودکار (CA) برای سال 2044 میلادی با در نظر گرفتن روند توسعه شهر طی سال های 1972 تا 2015 انجام یافت.

  روش بررسی

  در این پژوهش توصیفی، با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و سنجنده های MSS 1972،TM 1986، ETM+ 1999 و OLI 2015 نقشه ها و روند تغییرات کاربری اراضی طی دوره های زمانی مورد مطالعه استخراج شد.

  یافته ها:

   نتایج بیان گر رشد فزاینده کاربری شهری طی زمان به ویژه در نیمه شمالی شهر و کاهش کاربری طبیعی و بوم شناختی و به ویژه اراضی کشاورزی و مرتعی بود. همچنین مشخص شد که روند گسترش و توسعه شهر گچساران در طی دوره 1972 تا 2015 از الگویی مناسب تبعیت نکرده و از این رو به ویژه در قسمت غربی رشد ناموزون شهر نمایان است. از طرفی مطابق پیش بینی خروجی مدل، در سال 2044، در حدود %70 وسعت منطقه مورد مطالعه را کاربری شهری به خود اختصاص خواهد داد.

  بحث و نتیجه گیری:

   با استناد به یافته های پژوهش می توان اذعان داشت که مدل سلول های خودکار از دقت قابل قبول برای پیش بینی و شبیه سازی روند توسعه شهری برخوردار است و می تواند به طور موثر برای مطالعه پویایی شهری و به ویژه در شهرهایی با رشد سریع مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: توسعه شهری، کاربری اراضی، مدل سلول های خودکار، ضریب کاپا، گچساران
 • محمدحسین فتح آبادی، محمدحسین احمدی شادمهری، سید مسعود فیض*، سید علی بنی هاشمی صفحات 83-97
  زمینه و هدف

  امروزه اساسی ترین اقدام در جهت کنترل آلودگی های ناشی از فاضلاب ها و استفاده مجدد آن ها، احداث تصفیه خانه فاضلاب و نظارت دقیق بر عملکرد آن ها می باشد. تخلیه پساب های غیراستاندارد و استفاده از آن ها در کشاورزی و یا تخلیه آب های سطحی، مخاطرات بهداشتی و زیست محیطی زیادی را به دنبال خواهد داشت. از این رو، مطالعه حاضر با هدف بررسی عملکرد زیست محیطی و کیفیت تصفیه خانه فاضلاب شهر بیرجند جهت مصارف کشاورزی انجام شده است.

  روش بررسی

  این مطالعه در سال 1399 به روش بررسی مقطعی طی سال های 1396 تا 1398 بر روی تصفیه خانه فاضلاب شهر بیرجند انجام گرفته است.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که شاخص COD با میانگین 225 بیشترین عدم تطبیق با استاندارد را در سال 1396 دارا بوده است. شاخص TSS با میانگین 153 در جایگاه دوم، کلیفرم کل با میانگین 1300 در جایگاه سوم و کلیفرم گوارشی با میانگین 5/502 نیز در جایگاه چهارم قرار گرفته اند. این شاخص ها در سال 1398 در وضعیت استاندارد و مطلوب قرار گرفته است.

  نتایج

  مقایسه نتایج مطالعه فعلی با استانداردهای فاضلاب خروجی نشان داد که استفاده از پساب این تصفیه خانه جهت مصارف کشاورزی به دلیل مطابقت با استانداردهای خروجی فاضلاب توصیه می شود. این روند در طی سال های 1396 تا 1398 وضعیت مطلوبی را نشان داده است.

  کلیدواژگان: اکسیژن خواهی شیمیایی، تصفیه خانه فاضلاب، جامدات معلق، کلیفرم گوارشی، کیفیت پساب خروجی
 • مریم افشاری*، سبحان طیبی، روح الله کریمی صفحات 99-108
  زمینه هدف

  امروزه جایگاه حفاظت از محیط زیست بعنوان یک امر مهم و مطلوب محسوب می گردد. این مساله تا آنجایی اهمیت پیدا می کند که شاخص های قانونی برای آن در نظر گرفته می شود. تبیین و بحث مسوولیت مدنی و تشخیص درستی و نادرستی و انتخاب هر یک از مباحث آن از جمله نظریه تقصیر یا خطر و همچنین استناد به نظریات فقهی همچون لاضرر از جمله امور مهم مورد بررسی در این ساختار می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی  مسایل محیط زیست در چارچوب مبانی مسوولیت مدنی و رویه ابزار و مسوولیت و همچنین رژیم حقوقی موجود است. این پژوهش به دنبال ارایه و تحلیل مبانی نظری ضرورت تحول مسوولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست با استفاده از منابع ومبانی موجود در نظریات مسوولیت مدنی با امعان نظر به رژیم حقوقی موجود است.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر بر اساس مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس یافته های مروری نگارش گردیده است.

  یافته ها

  ضعف ضمانتهای حقوق مسوولیت مدنی و عدم کفایت تدابیر اداری، ضرورت یاد شده را تقویت می کند با این حال کاربست حقوق مسوولیت مدنی برای حمایت از محیط زیست مستلزم ملاحظه بایسته هایی است که بدون توجه به آن ها نمی توان به تو فیق این حقوق امیدوار شد.    

  بحث و نتیجه گیری

  در این پژوهش سعی گردیده است تا نشان بدهد که چرا مسوولیت مدنی در حوزه خسارات محیط زیستی به ویژه بر مبنای آموزه های فقهی و حقوقی نیازمند تحول است. مهم ترین دستاورد این پژوهش بازشناسی آن دسته از نظریات مسوولیت مدنی حفاظت از محیط زیست از منظر فقه و حقوق است که با فلسفه بنیادین حفاظت حداکثری از محیط زیست سازگار است.

  کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، خسارات محیط زیستی، رژیم مسئولیت، ابزارهای حقوقی و فقهی، راهبردهای بین المللی
 • جلیل ایمانی هرسینی*، آیدا اشجعی صفحات 109-119
  زمینه هدف

  انزوای جمعیت ها و کاهش تنوع ژنتیکی در اثر ایزوله شدن زیستگاه ها، مسیله ای قابل توجه در حفاظت از تنوع زیستی و زیستگاه ها محسوب می شود. شبکه های اکولوژیکی شامل عناصر طبیعی و نیمه طبیعی اند که در جهت نگهداری و ترمیم عملکردهای اکولوژیکی، حفظ تنوع زیستی و استفاده ی پایدار از منابع طبیعی ایجاد می شوند. هدف از مقاله ی مروری- توصیفی حاضر، معرفی شبکه های اکولوژیکی به عنوان رویکردی نوین در راستای حفاظت از تنوع زیستی و زیستگاه ها در مقیاس سیمای سرزمین است.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر با روش مروری- توصیفی و از نوع کاربردی بوده، و با بهره گیری از اسناد کتابخانه ای و پایگاه های اطلاعات الکترونیکی و بررسی جامع مقالات متعدد انگلیسی صورت گرفته است.

  یافته ها

  نقش رویکرد نوین شبکه های اکولوژیکی در منابع مختلف، حفظ یکپارچگی و پایداری اکولوژیکی زیستگاه ها، حفظ فرآیند های اکولوژیکی، شناسایی مناطق با الویت حفاظتی، تقویت سیستم مناطق حفاظت شده، حفظ تنوع زیستی و استفاده پایدار از منابع طبیعی و مدیریت زیستگاه ها ذکر شده است؛ و یک ابزار مفید در راستای مدیریت مناطق حفاظت شده و مکمل آن محسوب می شوند.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به کارایی و کاربرد شبکه های اکولوژیکی، استفاده از این رویکرد توسط سازمان های دولتی و خصوصی، در راستای بهبود وضعیت فرآیند حفاظت و مدیریت زیستگاه ها وتنوع زیستی پیشنهاد می شود. مرور مقالات و منابع متعدد خارجی در زمینه ی شبکه های اکولوژیکی و ارتباط آن ها با امر حفاظت نشان دهنده ی نقش آن ها به عنوان ابزار مکمل در حفاظت است.کاربرد این رویکرد، کمک به بهبود مدیریت یکپارچه ی زیستگاه ها خواهد کرد.

  کلیدواژگان: حفاظت، سیمای سرزمین، رویکرد نوین شبکه اکولوژیکی، قطعه قطعه شدن زیستگاه، پیوستگی
 • امیرحسین منتظرحجت*، حسن فرازمند، نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد، دنیا عموری صفحات 121-136
  زمینه و هدف

  از سال 1384، ریزگردها به مشکلی اساسی در استان خوزستان تبدیل شده است و لزوم توجه و اقدام در جهت حل این معضل را بیشتر کرده است. از این رو درخت کاری کانون های حاد ریزگرد برای کنترل این پدیده در دستور کار سازمان جنگل ها، مراتع و آب خیزداری استان خوزستان قرار گرفت.

  روش بررسی

  در این مطالعه، با بهره گیری از تحلیل هزینه-فایده، طرح درختکاری کانون های حاد استان خوزستان از منظر اقتصادی ارزیابی شد. بدین منظور منافع اجرای این سیاست بصورت کاهش در بیماری های قلبی و تنفسی در نظر گرفته شد که در زمان حال با ارزش فعلی هزینه های کاشت و داشت درختکاری مقایسه گردید. 

  یافته ها:

   نتایج این مطالعه نشان داد که معیار ارزش خالص فعلی (NPV) مثبت و نسبت منافع به هزینه ها (B/C) بزرگتر یک است.

  بحث و نتیجه گیری: 

  با توجه به نتایج بدست آمده اجرای این سیاست دارای توجیه اقتصادی است.

  کلیدواژگان: تحلیل هزینه- فایده، کانون ریزگرد، درخت کاری، استان خوزستان
 • ائلناز قابل نظام، رئوف مصطفی زاده*، اباذر اسمعلی عوری، زینب حزباوی صفحات 137-155
  زمینه هدف

  با افزایش سریع جمعیت انسانی و مصرف بیش از حد منابع طبیعی، تقاضا برای خدمات اکوسیستم از ظرفیت تامین آن ها فراتر رفته است. خدمات اکوسیستم مزایا و منافعی هستند که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر رفاه انسان اثر می گذارند. با توجه به این که خدمات اکوسیستم، سامانه های طبیعی و جامعه بشری را به هم متصل می کنند، لذا برای رونق اقتصادی، رفاه و ادامه حیات بشر ضروری هستند.

  روش بررسی

  در مقاله حاضر به تبیین خدمات اکوسیستم آبخیز و با تاکید بر مسایل مرتبط با تولید رواناب و کاهش فرسایش در حوزه آبخیز پرداخته شده است. ضمن مرور کاملی از مطالعات انجام شده با اهداف مختلف، طبقه بندی انواع خدمات اکوسیستم، رویکردهای مورد استفاده در ارزیابی این خدمات مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به چارچوب ارزیابی اکوسیستم هزاره (MEA) در رابطه با تعامل بین خدمات اکوسیستم و رفاه انسان پرداخته شده است. هم چنین ارتباط مدیریت آبخیز با بهبود خدمات اکوسیستم بحث شده است. مدل های مورد استفاده در برآورد خدمات اکوسیستم اشاره شده و در نهایت جمع بندی در خصوص نقش و اهمیت رواناب و کاهش فرسایش در خدمات اکوسیستم به عنوان یکی از مولفه های مهم پاسخ آبخیز صورت گرفته است.

  یافته ها: 

  نتایج حاصل از مرور منابع نشان داد که اکثر مطالعات مرتبط فقط روی تعداد معدودی از خدمات اکوسیستم متمرکز شده اند و بررسی جایگاه تولید رواناب و کاهش فرسایش و تنظیم آن به عنوان یک خدمت اکوسیستم در این مطالعات چندان مشهود نیست.

  بحث و نتیجه گیری:

   با توجه به این که مسیله رواناب و فرسایش در جهان و به ویژه ایران یک مسیله جدی است، بنابراین اقدامات شناسایی عوامل، کنترل و حفاظت از مناطق مستعد تولید رواناب، رسوب و فرسایش از مهم ترین وظایف و اقدامات ملی در کشور است. بر این اساس می توان با گسترده تر کردن مطالعات و تحقیقات و ارایه روش هایی برای کمی نمودن و پیش بینی خدمات اکوسیستم مبتنی بر خدمات تنظیمی رواناب و کاهش فرسایش به اولویت بندی و پهنه بندی مناطق مستعد رواناب و فرسایش برای تبیین راهبردهای مدیریتی و بازدارندگی کمک شایانی نمود.

  کلیدواژگان: ارزیابی کمی، تخریب، تولید آب، عملکرد اکوسیستم، مهار فرسایش
 • مینو قره بگلو*، لاله رشاد صفحات 157-173
  زمینه هدف

  این  نوشتار در پی آن است که با استناد به تفکر سیستمی به تبیین چارچوبی برای حضور طبیعت در معماری بپردازد. پرسش اصلی این است که نحوه ارتباط طبیعت و معماری بر اساس تفکر سیستمی چگونه قابل تبیین است. در تفکر سیستمی به عنوان یک نگرش کل نگر شناخت بر اساس فهم کل سیستم صورت می گیرد. از این رو تصویر دقیق تری از واقعیت را ارایه می دهد.

  روش بررسی

  روش تحقیق ماهیتی توصیفی- تحلیلی و استنباطی دارد که بروش تفکر سیستمی به کمک ابزار حلقه های علیت انجام گشته است. 

  یافته ها

  تبیین چارچوبی برای حضور طبیعت در معماری بر مبنای تفکر سیستمی، در بطن سیستم انسان- طبیعت - معماری معنا می یابد. بر اساس شناسایی زیرسیستم های انسان و طبیعت و معماری، دوگانه های انسان- معماری، انسان - طبیعت و طبیعت - معماری به عنوان روابط اصلی در سیستم مشخص گشت..

  بحث و نتیجه گیری

  یافته ها حاکی از آن است که چارچوبی از حضور طبیعت در معماری ملزومات سکونتی را از رابطه انسان -معماری و اهداف معرفتی را از رابطه انسان - طبیعت  و روش ها را از رابطه طبیعت- معماری دریافت می کند. طی فرایند انسانی- فنی-طبیعی، ابتدا به کمک همزیستی با طبیعت در قالب درک توانش های بسترطبیعی در نظام معرفتی زیست بوم محور تعامل با محیط تحقق می یابد. در گام بعدی، بهره گیری از رویکرد الگوبرداری از طبیعت در قالب آموختن از آن و ادغام فضایی و بصری با طبیعت به شکل گیری کیفیاتی با وجوه انسانی در کالبد معماری می انجامد. تمامی رویکردها در ساختار معرفتی رویکرد تکمیل طبیعت، با هدف ارتقاء انسان و طبیعت در جهت اهداف و نیازهای انسانی تحقق امر سکونت را منجر می گردد.

  کلیدواژگان: انسان، طبیعت، معماری، تفکر سیستمی، فناوری
 • افروز اسلامی، نسیم صحرائی نژاد*، سید حسین موسوی فاطمی صفحات 175-192
  زمینه هدف

  عدم توجه به مبحث پایداری در فرآیند توسعه ، شهرها را با سرعت فزاینده ای به سمت ناپایداری سوق می دهد. شهرهای اکولوژیک با برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه و از طریق صرفه جویی در مصرف انرژی، کاهش آلودگی و افزایش کیفیت زیست شهروندان، راه راجهت پایداری هموارتر می کنند. درسال های اخیر خصوصا در کلانشهرتهران، کیفیت زندگی به شدت افت کرده، بنابراین با ایجاد شهراکولوژیک، تلاش میشود کیفیت زیست شهروندان، افزایش یابد. هدف اصلی از این پژوهش درابتدا تعیین عوامل موثر بر دستیابی رویکرد شهراکولوژیک و تبیین میزان اهمیت آنها، سپس امتیازدهی نواحی 9گانه منطقه2تهران براساس عوامل و در نهایت ارایه راهکارهای طراحی جهت دستیابی به پایداری و شهراکولوژیک است.

  روش بررسی

  تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، توصیفی-تحلیلی و داده های تحقیق نیز از طریق مطالعات کتابخانه ای، برداشت میدانی و پرسشنامه گردآوری گردید. پس از تعیین، معیارهای تاثیرگذار با مرورمبانی نظری واستفاده از نظرات خبرگان منظرشهری و روش تحلیلیAHP و مقایسه زوجی معیارها و محاسبات در نرم افزار Excel ، وزن دهی میزان اهمیت معیارها انجام شده و سپس پتانسیل نواحی مختلف منطقه 2تهران ارزیابی گردید. با استفاده از تکنیک SWOT، داده های گردآوری شده از طریق برداشت میدانی محدوده موردمطالعه نیز، جهت ارایه راهکارهای طراحی دقیقتر تحلیل خواهند شد.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان می دهد ناحیه 9 از میان نواحی مختلف منطقه2، از حیث بهره گیری از معیارهای ارزیابی شده موثر بر رویکرد شهر اکولوژیک، دارای بالاترین امتیاز بوده بدین معنی که در این محدوده در مقایسه با سایر نواحی، اقدامات بیشتری جهت حصول و دستیابی به این رویکرد انجام شده و در نهایت با انجام مطالعات شناخت و تحلیل ناحیه 9 منطقه 2 شهرداری تهران و با توجه به فرصت ها و محدودیت های این محدوده، راهکارهای مختلفی جهت طراحی پایدار و در مسیر دستیابی به شهر اکولوژیک در این ناحیه در قالب یک پلان راهبردی، پیشنهاد و ارایه گردیده است.

  بحث: 

  بر اساس مطالعات مشخص می شود که طراحی اصولی منظر شهری براساس راهکارهای ارایه شده، بستری جهت افزایش پایداری و توسعه رویکرد شهر اکولوژیک و تبدیل این ناحیه شهری به زیستگاهی با کیفیت جهت اسکان و بقاء گونه های انسانی و غیرانسانی بوده  و در عین حال الگویی را برای سایر نواحی و مناطق شهری با شرایط مشابه تامین خواهد نمود.

  کلیدواژگان: طراحی پایدار، شهر اکولوژیک، منظر شهری، تهران
 • سید محمد لاری بقال، سولماز دشتی* صفحات 193-207
  هدف

  این پژوهش با هدف اولویت بندی تهدید های وارده بر تنوع زیستی کشور انجام پذیرفته است. در این راستا در گام اول عوامل تهدیدکننده، خطرات و عوامل بالقوه آسیب رسان شناسایی و سپس با توجه به  معیارهای بزرگی ، احتمال وقوع و حساسیت محیط زیست کار ارزیابی و طبقه بندی تهدیدهای وارده بر تنوع زیستی صورت گرفت.

  روش بررسی

  در این مقالعه از فرایند طوفان ذهنی به منظور شناسایی تهدیدهای حایز اهمیت، از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره انتروپی به منظور محاسبه وزن شاخص های احتمال وقوع، شدت و حساسیت هر عامل تهدید کننده استفاده شده است و با استفاده از مدل TOPSIS تهدیدهای شناسایی شده اولویت بندی شدند.

  یافته ها

  نتایج بدست آمده نشان می دهد بالاترین مقدار به ترتیب مربوط به تخریب زیستگاه های طبیعی با 834/0، شکار غیر قانونی با 481/0و ورود گونه های مهاجم، زنده گیری و تجارت غیرقانونی و تغیرات آب و هوایی با 304/0 به ترتیب در اولویت اول تا سوم قرار گرفته است.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به ضرورت حفاظت از ذخایر ژنتیکی  و حساسیت تنوع زیستی در استان خوزستان تصمیم گیری های اصولی و حساب شده و اجرای فعالیت های پیش گیرانه امری ضروری و اجتان ناپذیر بوده.

  کلیدواژگان: تهدید، تنوع زیستی، تصمیم گیری چند معیاره، آنتروپی، TOPSIS
 • زهرا عزیزی*، حمدالله صادقی صفحات 209-216
  زمینه هدف

  یکی از چالش های پیش روی مدیران و برنامه ریزان واحد های جنگلی انتخاب و اولویت بندی مکان های مناسب برای کاربرد های گوناگون است. هدف از این پژوهش اولویت بندی مکان های مناسب دپو چوب در بخشی از جنگل های حوضه لیره سر استان مازندران است.

  روش بررسی

  بدین منظور گزینه هایی با حداقل شرایط لازم برای دپو چوب انتخاب شدند. در مرحله دوم معیار های مورد نظر برای انتخاب محل دپو مشخص شدند. این معیار ها شامل: شیب، موجودی سرپا و تراکم تاج پوشش بودند. در مرحله سوم وزن دهی معیار ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و نظر کارشناسی انجام گرفت. سپس تحلیل نرخ سازگاری مناطق مورد نظر اولویت بندی شدند.

  یافته ها

  در این تحقیق معیار حجم سرپای توده های جنگلی مجاور محل دپو بالاترین وزن (575/0) را به خود اختصاص داده است. از بین 6 گزینه مورد بررسی، گزینه 3 با داشتن حجم سرپای 300- 400، تراکم تاج پوشش در محل دپوی 50-25% و شیب 10-5% به عنوان بهترین گزینه برای احداث محل دپو مشخص شد.

  بحث و  نتیجه گیری

  نتایج وزن دهی معیار ها نشان داد، که حجم سرپای توده های مجاور دپو بیشترین اهمیت را دارد. بهره برداری از توده های جنگلی با حجم سرپای بالا لزوم وجود دپوها و انبار های چوب را در نزدیکترین نقطه به توده های جنگلی ضروری می نماید.

  کلیدواژگان: تحلیل سلسله مراتبی، جاده های جنگلی، سامانه اطلاعات جغرافیایی، وزن دهی، مکان یابی
 • صلاح الدین مرادی*، لیلا جهانبان، طیبه بساکی صفحات 217-230
  زمینه و هدف

  پیشرفت سریع فناوری در دهه‏های اخیر با وجود مزایای فراوانی که برای بشر داشته، منابع طبیعی و اجزای محیط زیست را در معرض آلاینده‏های مختلف از جمله فلزات سنگین و سمی قرار داده است.

  روش بررسی

  جهت بررسی پتانسیل آزولا، برای جذب کادمیم و عناصر غذایی کم مصرف از محلول ‏های با شوری‏های مختلف یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه اجرا شد. سطوح کادمیم عبارت بود از صفر، 5، 10، 20، 40 و 80 میلی گرم در لیتر کادمیم که از منبع سولفات کادمیم به محلول غذایی اپستین اضافه شد. غلظت نمک عبارت بود از صفر، 10، 20، 40 و 80 میلی مولار که از منبع کلرور سدیم به محلول غذایی اپستین اضافه گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که آزولا غلظت‏های بالایی از کادمیم را در بافت‏های خود تجمع داد. شوری باعث افزایش جذب کادمیم به وسیله آزولا شد. کادمیم موجود در محلول سبب افزایش غلظت کادمیم (در گیاه)، سدیم، منگنز و مس و کاهش غلظت آهن و روی شد. سطوح شوری سبب افزایش غلظت کادمیم و سدیم و کاهش غلظت آهن، روی، منگنز و مس شد. تیمارهای اثرات متقابل کادمیم و شوری سبب افزایش غلظت کادمیم و سدیم و کاهش غلظت آهن و روی شدند.

  بحث و نتیجه گیری

  وجود عنصر سنگین کادمیم و شوری باعث کاهش رشد و حتی باعث مرگ حتمی گیاه در غلظت‏های بالا شد.

  کلیدواژگان: آزولا، شوری، عناصر غذایی کم مصرف، کادمیم
 • بهاره میری، آئیژ عزمی*، محمد اکبرپور صفحات 231-244
  زمینه و هدف

  مسکن پایدار جزیی مهم در توسعه روستایی به شمار می‏رود و لذا بررسی و پرداختن به آن از اهمیت بالایی برخوردار است. بر این اساس هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر توسعه مسکن پایدار در روستای سرونو علیا استان کرمانشاه می‏باشد.

  روش بررسی

  روش تحقیق توصیفی کاربردی و کمی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه جهت استفاده شده است. همچنین از نرم‏افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده‏ها استفاده شد. پایایی ابزار تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با 84/0 بوده است. روایی ابزار تحقیق از طریق متخصصان جغرافیا و برنامه‏ریزی روستایی و توسعه روستایی و متخصصان محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت. حجم نمونه به استفاده از فرمول کوکران برابر با 110 نفر محاسبه شد و روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک بوده است.

  یافته‏ ها:

   تحلیل همبستگی اسپیرمن مشخص شد که ابعاد ساختاری و کارکردی بر مسکن پایدار روستایی تاثیرگذار هستند و نتایج رگرسیون نشان می‏دهد که از بین این دو بعد، بعد کارکردی (با مقدار بتای 72/0) بیشترین نقش را در پایداری مسکن روستایی دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  یافته‏ های تحقیق نشان می‏دهند که در بعد ساختار مسکن روستایی متغیرهای اقتصادی توجه به اعطای وام برای بهسازی مسکن روستایی اهمیت بالایی دارد. در بعد کارکردی فضولات دامی و پسماندها در سطح روستا معضل مهمی است. همچنین عدم توجه به بافت بومی و محلی و شهری شدن مساکن و بافت روستا از جمله نگرانی‏های موجود به شمار می‏رود.

  کلیدواژگان: مسکن پایدار، توسعه روستایی، بعد ساختاری، بعد کارکردی
 • عبدالرضا واعظی هیر*، محمد رنجدوست یامچی، علی کدخدایی، علیرضا گل محمدی صفحات 245-262
  زمینه‏‏ و‏‏ هدف

  ‏‏ آلودگی‏‏ روان‏‏ آب ها‏‏ با‏‏ هیدروکربن‏های‏‏ نفتی‏‏ در‏‏ پالایشگاه‏ها،‏‏ جایگاه‏های‏‏ سوخت گیری،‏‏ مخازن‏‏ نفت‏‏ و‏‏ فراورده‏های‏‏ نفتی‏‏ و‏‏ در‏‏ محل‏‏ عبور‏‏ لوله‏های‏‏ انتقال‏‏ سوخت،‏‏ کاملا‏‏ محتمل‏‏ بوده‏‏ و‏‏ حساسیت‏‏ ویژه‏ای‏‏ دارد.‏‏ هدف‏‏ از‏‏ این‏‏ پژوهش‏‏ بررسی‏‏ آلودگی‏‏ مواد‏‏ هیدروکربنی‏‏ و‏‏ همچنین‏‏ بررسی‏‏ هیدروشیمیایی‏‏ و‏‏ کیفیت‏‏ روان‏‏ آب های‏‏ موجود‏‏ در‏‏ قسمت‏‏ پخش‏‏ و‏‏ پالایشگاه‏‏ شازند‏‏ می‏باشد.

  روش‏‏ بررسی:

  ‏‏ در‏‏ این‏‏ پژوهش‏‏ رواناب های‏‏ سطحی‏‏ پالایشگاه‏‏ شازند‏‏ که‏‏ توسط‏‏ شبکه‏‏ زهکشی‏‏ پالایشگاه‏‏ جمع آوری‏‏ و‏‏ وارد‏‏ حوضچه های‏‏ تبخیر‏‏ می شوند،‏‏ از‏‏ نظر‏‏ خصوصیات‏‏ هیدروشیمیایی‏‏ و‏‏ میزان‏‏ غلظت‏‏ آلاینده‏‏ ها‏‏ مورد‏‏ ارزیابی‏‏ قرار‏‏ گرفتند.‏‏ برای‏‏ این‏‏ منظور‏‏ 12نمونه ‏‏ آب‏های‏‏ سطحی‏‏ مناطق‏‏ مختلف‏‏ پالایشگاه‏‏ تهیه‏‏ و‏‏ به‏‏ آزمایشگاه‏‏ ارسال‏‏ گردید.‏‏ علاوه‏‏ بر‏‏ مواد‏‏ هیدروکربنی،‏‏ کاتیون ها‏‏ و‏‏ آنیون های‏‏ اصلی،‏‏ مواد‏‏ مغذی‏‏ و‏‏ چند‏‏ عنصر‏‏ سنگین‏‏ در‏‏ نمونه ها‏‏ مورد‏‏ آنالیز‏‏ قرار‏‏ گرفتند.

  یافته ها

  ‏‏ نتایج‏‏ نشان‏‏ داد‏‏ که‏‏ بسیاری‏‏ از‏‏ نمونه‏ها‏‏ دارای‏‏ غلظت‏‏ در‏‏ حد‏‏ استاندارد‏‏ مجاز‏‏ بوده،‏‏ ولی‏‏ نمونه‏‏ شماره‏‏ (SW2)‏‏ از‏‏ نظر‏‏ کیفیت‏‏ با‏‏ بقیه‏‏ نمونه‏ها‏‏ متفاوت‏‏ بوده‏‏ و‏‏ مقادیر‏‏ بالایی‏‏ از‏‏ عناصر‏‏ محلول‏‏ را‏‏ نشان‏‏ می دهد.‏‏ علت‏‏ این‏‏ امر‏‏ می تواند‏‏ آلوده‏‏ شدن‏‏ آن‏‏ با‏‏ فاضلاب‏‏ صنعتی‏‏ باشد.‏‏ در‏‏ نتایج‏‏ به‏‏ دست‏‏ آمده‏‏ از‏‏ آنالیز‏‏ هیدروکربنی،‏‏ در‏‏ رواناب های‏‏ بخش‏‏ مرکزی‏‏ پالایشگاه‏‏ غلظت‏‏ بالایی‏‏ از‏‏ بنزن‏‏ و‏‏ زایلن‏‏ مشاهده‏‏ گردید‏‏ ولی‏‏ آثاری‏‏ از‏‏ تولوین‏‏ و‏‏ MTBE‏‏ تشخیص‏‏ داده‏‏ نشد.

  بحث‏‏ و‏‏ نتیجه ‏گیری:‏‏

   آلودگی های‏‏ شناسایی‏‏ شده‏‏ در‏‏ رواناب های‏‏ پالایشگاه‏‏ از‏‏ دو‏‏ منشا‏‏ می توانند‏‏ ناشی‏‏ شده‏‏ باشند‏‏ اول‏‏ از‏‏ ریزش های‏‏ جوی‏‏ که‏‏ به‏‏ دلیل‏‏ آلودگی‏‏ هوا‏‏ در‏‏ مناطق‏‏ صنعتی،‏‏ جزء‏‏ منابع‏‏ اصلی‏‏ ایجاد‏‏ آلودگی‏‏ در‏‏ رواناب ها‏‏ می باشد‏‏ و‏‏ منشا‏‏ دوم‏‏ آلودگی ها‏‏ ناشی‏‏ از‏‏ فعالیت های‏‏ صنعتی‏‏ در‏‏ محدوده‏‏ پالایشگاه‏‏ می باشد.

  کلیدواژگان: مواد‏‏ هیدروکربنی، ‏‏ هیدروشیمی، ‏‏ روان‏‏ آب های‏‏ سطحی، ‏‏ پالایشگاه‏‏ شازند
 • سردار اکبری، مریم سامری* صفحات 263-278
  زمینه و هدف

  امروزه مسایل محیط زیستی در سراسر جهان وارد مرحله حساسی شده است  و نیازمند مداخله در سطوح مختلف است پژوهش حاضر با هدف "تاثیر آموزش درس مطالعات اجتماعی با روش پروژه‏ای بر سواد زیست محیطی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی" انجام گرفت.

  روش بررسی

  روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بوده که در اجرای آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. آزمودنی‏های پژوهش شامل70 نفر از دانش‏آموزان پسر پایه ششم ابتدایی ناحیه دو شهر ارومیه در سال تحصیلی 96-1395 بودند که به روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در این پژوهش، از ابزار سنجش سواد زیست محیطی صالحی عمران و آقامحمدی (1387)، با روایی محتوایی تایید شده و ضریب پایایی 771/0 برای گردآوری داده‏ها استفاده شد؛ داده های حاصل نیز با استفاده از آمار توصیفی (شاخص‏های گرایش مرکز و پراکندگی) و استنباطی (آزمون تی دو گروه مستقل و تحلیل کوواریانس) توصیف و تحلیل شدند.

  یافته‏ ها:

   نتایج حاصل نشان داد که بین میانگین نمرات دانش ‏آموزان گروه‏های آزمایش و کنترل در مورد سواد زیست‏محیطی (دانش، نگرش و توانش)، در سطح خطای 5% تفاوت معنیدار وجود دارد (05/0 > p) و این تفاوت به نفع دانشآموزان آموزش دیده با استفاده از شیوه پروژه‏ای می‏باشد.

  بحث و نتیجه ‏گیری:

   بر اساس یافته ‏های تحقیق می‏توان نتیجه گرفت که استفاده از شیوه فعال تدریس پروژه‏ای بر سواد زیست محیطی دانش ‏آموزان تاثیر مثبت دارد. لذا پیشنهاد می‏شود به منظور افزایش سواد زیست محیطی دانشجویان زمینه‏ های لازم برای اجرای روش تدریس پروژه‏ای در مدارس فراهم شود.

  کلیدواژگان: روش پروژه‏ای، سواد زیست محیطی، مطالعات اجتماعی، پایه ششم
 • پگاه محمدپور، رضا ارجمندی*، امیرحسام حسنی، جمال قدوسی صفحات 279-297
  زمینه وهدف

  تغییرات کاربری اراضی دراثرفعالیت‏های انسانی یکی ازموضوعات مهم دربرنامه ریزی ‏های منطقه ایی وتوسعه ایی می‏باشد. عدم توجه به تغییرات کاربری اراضی درچنددهه اخیر مشکلات محیط زیستی فراوانی ازقیبل آلودگی منابع آب، خاک و...را بوجودآورده است. برهمین اساس بررسی وتجزیه وتحلیل کاربری اراضی درمقیاس‏های مختلف باهدف توسعه پایداردرمدیریت صحیح محیط زیست ومنابع طبیعی امری ضروری می‏باشد. سنجش ازدور وسیستم اطلاعات جغرافیایی، امکانات لازم وکافی راجهت استخراج وبه روزرسانی نقشه ‏های کاربری اراضی وتعیین مقدار آنها در اختیار کاربران قرارمی دهد این پژوهش با هدف بررسی تغییرات تبدیل کاربری‏ها با استفاده از فن‏آوری سنجش از دور و تصاویر ماهواره‏ای برای چهار دوره زمانی 3 ساله، از سال 1387 تا 1399 در سطح دشت ری انجام شده است.

  روش بررسی

  جهت تهیه نقشه های کاربری اراضی سال‏های مورد مطالعه از تصاویر ماهواره‏ای TM و OLI ماهواره‏های لندست 5 و 8 استفاده شد سپس طبقه بندی تصاویر ماهواره‏ای پس از انجام تصحیحات مورد نیاز با استفاده از 54 نقطه تعلیمی که معرف کاربری‏های مختلف در منطقه بودند از طریق برداشت‏های میدانی با دستگاه GPS به صورت تصادفی و به گونه‏ای که این نمونه‏ ها سطح منطقه تحقیق را پوشش دهند انجام پذیرفت. در مرحله بعد تصاویر ماهواره‏ای  به روش طبقه‏بندی نظارت شده و با استفاده از الگوریتم حداکثر احتمال همسایگی باصحت کلی39/87 تا 78/95 درصد و ضریب کاپا 85 تا 93درصد در چهارکلاس کاربری، طبقه ‏بندی گردیدند. سپس نقشه‏ های کاربری اراضی بایکدیگرمورد مقایسه قرارگرفتند.

  یافته‏ ها:

   براساس تجزیه و تحلیل‏های صورت گرفته مشخص شد دربازه زمانی موردمطالعه07/26 کیلومترمربع ازاراضی بایراین محدوده به اراضی کشاورزی، صنعتی ومسکونی تغییرکاربری داده است درنتیجه مساحت اراضی بایردر طول سال‏های مورد مطالعه روند کاهشی و سایر کاربری‏ها روند افزایشی را طی نموده است، بطوریکه وسعت اراضی با کاربری کشاورزی، صنعتی ومسکونی به ترتیب به میزان 66/14 کیلومترمربع، 77/9 کیلومترمربع،64/1 کیلومترمربع، افزایش یافته است.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج تحقیق انجام شده گویای این مطلب است که مهم ترین عامل تغییرات کاربری اراضی درمنطقه، فعالیت های انسانی است که موجب تغییرات بسیاری در کاربری اراضی شده است، تجزیه وتحلیل مساحت این کاربری ها نشان داد که سطح اراضی کشاورزی افزایش چشمگیری پیداکرده که عمدتا این افزایش نتیجه تبدیل کاربری بایربه کشاورزی می‏باشد. درنهایت نتایج این مطالعه گویای این است که تلفیق فن های سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در اجرای مدل‏های ارزیابی تغییرات مکانی - زمانی کاربری اراضی، به منظور آگاهی از نوع و درصد کاربری اراضی و میزان تغییرات آن ها، بسیار کارآمد می‏باشد و به عنوان یک پارامتر مدیریتی می‏تواند برنامه ریزان بخش‏های مختلف اجرایی را در پایش و مدیریت محیط زیست یاری نماید.

  کلیدواژگان: سنجش ازدور، الگوریتم حداکثر احتمال همسایگی، طبقه‏ بندی نظارت شده، کاربری اراضی، دشت ری
 • آرمین میانجی، فرهاد خام چین مقدم*، سید ناصر باشی ازغدی صفحات 299-311
  زمینه و هدف

  پروژه‏های سازه‏های دریایی، به ویژه ساخت سکوهای نفتی، بدلیل وجود عواملی همچون گستردگی منابع و عدم قطعیت‏های فراوان‏، با ریسک‏ها و مخاطرات متعددی در مراحل مختلف طراحی، ساخت، نصب و بهره‏ برداری مواجه هستند. شناسایی و ارزیابی این ریسک‏ها به عنوان یکی از مهمترین اقدامات در فرآیند مدیریت ریسک، نقش بسیار مهمی در برنامه ‏ریزی بهتر این پروژه ‏ها توسط مدیران خواهد داشت.

  روش بررسی

  در این پژوهش جهت مدیریت ریسک پروژه سکوهای نفتی، ابتدا تمامی ریسک‏های محتمل در حوزه ‏های مهندسی، اجرایی، محیط زیست و پدافند غیر عامل به صورت کتابخانه‏ای شناسایی و از بین آن‏ها تعداد 26 ریسک طبق نظر کارشناسان به عنوان ریسک‏های مهم و موثر بر پروژه مورد مطالعه شناسایی گردید. در نهایت، جهت ارزیابی و اولویت ‏بندی ریسک‏ها، از مدل های تصمیم گیری چند معیاره در محیط ریاضیات فازی استفاده شد.

  یافته ها: 

  در همین راستا، به دنبال تنظیم پرسشنامه، جهت آزمون فرضیه‏ های تحقیق و با تکیه بر نظرات کارشناسان، ریسک‏های شناسایی شده با استفاده از مدل TOPSIS در محیط فازی رتبه بندی گردید.

  بحث و نتیجه گیری:

   بررسی رتبه های حاصل، نشان می‏دهد که گزینه طراحی نادرست به علت نقص در مطالعات ژیوتکنیک در حوزه مهندسی، گزینه توقف عملیات اجرایی ناشی از عدم تامین مصالح و تجهیزات لازم به علت تحریم در حوزه اجرایی، گزینه آتش‏سوزی و انفجار در حوزه پدافند غیرعامل و گزینه آلودگی آب دریا در حوزه محیط زیست به عنوان مهمترین ریسک‏های اثرگذار در هر یک از چهار حوزه بر پروژه مورد مطالعه به شمار می‏روند.

  کلیدواژگان: مدیریت ریسک، سکوی نفتی، تصمیم‏ گیری چند معیاره، فازی، TOPSIS
|
 • Yousef Zeinolabedin Amuoghin *, Rebaz Ghorbaninejad Pages 1-16

  Basis and Goal: 

  Mankind always needs a habitat in which there is clean air, drinking water, food resources and adequate conveniences for a valuable life. Human being's ability in saving and protecting their life space and in destroying its landscapes that regarding the natural conditions create a balanced ecosystem indicate the fact that human being is the most important factor of constructions, destructions, combinations and derangements in the biogeographic and biological territories. So, gradual changes regarding the relationship between human being and environment forms the cornerstone of the new environmental philosophical perspectives and are considered as continuous resources to support environment protecting plans that are present in national, regional and global levels. Meanwhile, population increase one hand and reduction of environment potentials on the other hand, have brought about geopolitical challenges and threats to the world whose perspective is accompanied with global crises, disputes and other difficulties.

  Methods

  In this research, information has been collected by observing a library according to documents, texts, articles, etc. And in terms of the type of methodology and data, it is considered a qualitative method.

  Findings

  The findings of this research show the geopolitical explanation of developments regarding human being and environmental relationships and its consequences that engulfed the world in the form of geopolitical crises, which on the one hand have covered the world in the form of geopolitical crises, and on the other hand, challenged environmental security in different local, national and global scales. It has endangered the sovereignty of f nation-states in how to manage environmental risks and crises.

  Discussion and Conclusion

  The results of this research show that the adherence of national governments to the principles of the green geopolitics system can be the most appropriate approach to alleviate the consequences of the crisis resulting from the human being and environmental relationships at the national, regional and global levels.

  Keywords: geopolitics, Environment, Perspective, Human being, Approach
 • MohamadTaghi Heydari *, Maryam Rahmani, Hossein Tahmasebi Moghaddam Pages 17-36

  Purpose context: 

  Environmental sustainability is one of the most fundamental issues of today's city and is the result of their conflict and confrontation with the natural environment, and with the expansion of the city and urbanization, environmental manifestations and values ​​are exposed to more fragility. Hence, this paper tries to evaluate the prevailing situation of environmental sustainability of the city by using environmental drivers.

  Research method

  This research is descriptive-analytical and applied in terms of purpose. The time domain of this research was (August 2016) and its spatial area was in accordance with the area of ​​the central fabric of Zanjan city according to the last plan approved in 2018 (492 hectares). It is estimated.

  Findings

  Based on the results obtained through the TOPSIS-ANP ​​combined technique, after converting the final points in the interval (100, 0) and considering the quantitative value of the Economist measurement unit, among the localities located in the worn out context, 51% have an average environmental status. It is low that should be considered in the planning for the stability of the texture.

  Discussion and conclusion

  the accumulation of factors attracting capital and activity in the worn-out fabric of the central part of Zanjan city on one hand and the lack of complete land occupation on the other hand; It has caused the density and concentration of all kinds of activities in this area. This phenomenon has led to the saturation of uses, excessive fragmentation of land, the complexity of the land ownership and lease system, inappropriate and intense exploitation of space, which itself has been the foundation of all kinds of pollution and other conflicts.

  Keywords: Environment, Sustainable development, Vanished texture of Zanjan city
 • Somaye Naghibi *, Ali Zare, Mansour Pournouri, Parvin Farshchi Pages 37-49
  Background

  Despite the limitation of natural resources on earth and the inharmonious spreading of these treasures, the world meets an ongoing tournament beyond different territories to get benefits in such a way to exploit more and more. Due to the limited land resources and the forecast for the depletion of all available reserves and capacities, deep-sea mineral resources can be considered as a reliable alternative to compensate for the land resources limitations.

  Studying Method

  This study, using an analytical descriptive method, studies the major issues regarding the exploration and exploitation of various natural resources from the seabed and the laws governing this sector and their exploitation conditions.

  Findings

  The research indicates that due to the sensitive and vulnerable ecosystem of marine areas, especially in the seabed and sub-seabed and the lack of knowledge necessary to carry out extraction processes in these areas, legal and executive gaps are felt in this area.

  Conclusion & Results

  It is necessary to review the rules and regulations of international law, especially international environmental law, and implement new solutions, the process of exploration and mining with the requirements of sustainable development and exploitation in accordance with the ecological conditions and potential of these habitats.

  Keywords: Deep Sea Bed, Marin Excavation, Marin pollution
 • Himan Yazdani, Ali Shams * Pages 51-66
  Background and Objective

  Throughout history, humans have always taken the environment has changed and it meets your needs. Environmental protection a national effort that requires the participation of all people. Many believe that environmental problems are rooted in social beliefs about the environment.

  Method

  This descriptive -correlational research was conducted to investigate Effective factors on environment attitude of rural people in Marivan Township. The statistical population consisted all rural households in Marivan Township (N=11228) which using Cochran sampling formula and by using randomized multi-stage sampling method 250 of them were selected and studied. Social capital, attitude and knowledge toward environment were measured by a composite index in Likert-scale type. The validity of research tool was verified by the opinion of some experts in the related field and by conducting a pilot study and calculating alpha Cronbach coefficient higher than 0.7 its’ reliability were obtained.  Statistical analysis methods consisted correlational coefficients and regression analysis. 

  Results

  Analysis showed that majority of respondents (90.7 percent) had positive favorable attitude toward environment.  The majority of respondents (85.2 percent) had high level of environment knowledge. Multiple regressions analysis showed that four variables named as Knowledge, social participation, social trust and the extent of information using related with environment were explained 41 percent of rural people attitude toward environment.

  Conclusion

  Their attitude is one of the topics of sustainability and environmental protection. Due to the favorable attitude of the villagers and their high knowledge is suggested that meetings of public officials with more active participation of the villagers holding.

  Keywords: rural sustainable development, Environment, Attitude, social trust
 • Mohsen Derakhsh, Soheil Sobhan Ardakani * Pages 67-81
  Background and Objective

  Simulation of land-use change is very useful for governmental plans and policies. A number of models including system models, Markov chains, the CLUES-S and the SLEUTH have been developed for the simulation of land-use change. Among them, cellular automata (CA) modeling is widely applied to simulate complicated dynamic systems. In this regard, information on land use and also land cover and possibilities for their optimal use is essential for the selection, planning and implementation of land use schemes to meet the increasing demands for basic human needs and welfare.Therefore, this study was conducted to forecasting and modeling of urban development of city of Gachsaran using a CA Model for 2044.

  Method

  In this descriptive study, the land use mapping, a predominantly cloud-free image of Landsat Multispectral Scanner (MSS, 1972), Landsat Thematic Mapper (TM, 1986), Landsat Enhanced Thematic Mapper (ETM+, 1999), and Operational Land Imager (OLI, 2015) were used to the modeling of land-use changes of the study area between the periods 1972 to 2015, and also to the simulation of land-use changes of city of Gachsaran in 2044.

  Findings

  Based on the results obtained, the increasing growth of urban use over time, particularly in the northern part of the city, and the decline in natural and ecological land use, especially agricultural land were observed. Also, the results clearly suggest that the development process of the city of Gachsaran during the recent years did not follow a proper pattern and, especially the unbalanced growth could be observed in the western part of the city. On the other hand, according to the forecasting of model output, in 2044 about 70% of the extent of the study area, will be dedicated to urban use.

  Discussion and Conclusion

  In general, it can be admitted that the CA model has a high ability in simulating the urban development process and can effectively be used to study the urban dynamic, especially in rapidly growing cities.

  Keywords: Urban development, land use, Automata cellular model, Kappa coefficient, Gachsaran
 • MohammadHosein Fathabadi, MohammadHosein Ahmadi Shadmehri, Seyed Masoud Faiz *, Sayyid Ali Banihashemi Pages 83-97

  Basis and Goal: 

  Today, the most basic action to control pollution from wastewater and their reuse is the construction of a wastewater treatment plant and strict monitoring of their operation. Disposal of non-standard effluents and their use in agriculture or surface water discharge will lead to many health and environmental risks. Therefore, the present study was conducted with the aim of auditing the environmental performance and quality of Birjand wastewater treatment plant for agricultural use.

  Method of Studing: 

  This study was conducted in 1399 using a cross-sectional study method from 1396 to 1398 on the wastewater treatment plant of Birjand.

  Finding

  The findings showed that the COD index with an average of 225 had the highest non-compliance with the standard in 1396. TSS index with an average of 153 is in the second place, total coliform with an average of 1300 in the third place and gastrointestinal coliform with an average of 502.5 are in the fourth place. In 1398, these indicators are in a standard and optimal condition.

  Results

  Comparison of the results of the current study with the effluent standards showed that the use of the effluent of this treatment plant for agricultural purposes is recommended due to compliance with the effluent standards. This trend has shown a favorable situation during the years 1396 to 1398.

  Keywords: Chemical oxygen demand, wastewater treatment plant, Total Suspended Solids, Gastrointestinal Coliform, Sewage Quality
 • Maryam Afshari *, Sobhan Tayebi, Roholla Karimi Pages 99-108

  Purpose context: 

  Nowadays, the position of environmental protection is considered as an important and desirable matter. This issue becomes important to the extent that legal indicators are considered for it. The explanation and discussion of civil responsibility and the recognition of rightness and wrongness and the selection of each of its topics, including the theory of fault or risk, as well as citing jurisprudential theories such as harm, are among the important matters investigated in this structure. The purpose of this research is to examine environmental issues within the framework of civil responsibility and the procedure of instruments and responsibility as well as the existing legal regime. This research seeks to present and analyze the theoretical foundations of the necessity of civil responsibility evolution due to environmental destruction using the sources and foundations available in the theories of civil responsibility with a view to the existing legal regime.

  Research method

  The present research was written based on library studies, descriptive and analytical method, and based on review findings.

  Findings

  The weakness of civil liability rights guarantees and the inadequacy of administrative measures strengthen the aforementioned necessity, however, the application of civil liability rights to protect the environment requires consideration of requirements that cannot be considered without paying attention to them. The rights were hopeful.

  Discussion and conclusion

  In this research, an attempt has been made to show why civil responsibility in the field of environmental damage needs to evolve, especially based on jurisprudence and legal doctrines. The most important achievement of this research is to recognize those theories of civil responsibility for environmental protection from the point of view of jurisprudence and law, which are compatible with the fundamental philosophy of maximum environmental protection.

  Keywords: civil liability, environmental damage, The regime of responsibility, jurisprudence, legal instruments, International strategies
 • Jalil Imani Harsini *, Aida Ashjaee Pages 109-119
  Background and Objective

  Isolation of populations and reduction of genetic diversity due to habitat isolation is a significant issue in the protection of biodiversity and habitats. Ecological networks include natural and semi-natural elements that are created to maintain and restore ecological functions, conservation of biodiversity and sustainable use of natural resources. The purpose of this descriptive - review article introduce ecological networks as a new approach in order to protection biodiversity and habitats in the Landscape scale.

  Analysis methodology

  The present study is a review-descriptive and applied method, and has been done by using library documents and electronic databases and a comprehensive review of numerous English articles.

  Findings

  The role of the new approach of ecological networks in different sources is, maintaining the integrity and ecological stability of habitats, preserving ecological processes, identifying areas with conservation priorities, strengthening the system of protected areas, preserving biodiversity and sustainable use of natural resources and habitat management And they are considered a useful tool in the management of protected areas and its complement.

  Discussion and Conclusions

  Due to the efficiency and application of ecological networks, the use of this approach by public and private organizations in order to improve the process of conservation and management of habitats and biodiversity is recommended. Reviewing numerous foreign articles and sources in the field of ecological networks and their relationship with conservation shows their role as a complementary tool in conservation. The use of this approach will help to improve the integrated management of habitats.

  Keywords: Conservation, landscape, New approach ecological network, Habitat fragmentation, Continuity
 • AmirHossein Montazer-Hojat *, Hasan Farazmand, NeamatOllah Jaafarzadeh Haghighi Fard, Donya Amoury Pages 121-136
  Background and purpose

  Since 2004, dust storm has become a major problem in Khuzestan province, and the need for attention and action to solve this problem has increased. For this reason, the tree planting of the acute centers of fine dust to control this phenomenon was placed on the agenda of the organization of forests, pastures and wetlands of Khuzestan province.

  Research method

  In this study, using cost-benefit analysis, the tree planting plan of acute origins of Khuzestan province was evaluated from an economic perspective. For this purpose, the benefits of the implementation of this policy were considered as a reduction in heart and respiratory diseases, which was compared with the current value of planting and tree planting costs.

  Findings

  The results of this study showed that the criterion of net present value (NPV) is positive and the ratio of benefits to costs (B/C) is greater than one.

  Discussion and conclusion

  according to the obtained results, the implementation of this policy has an economic justification.

  Keywords: Cost-benefit analysis, Dust center, tree planting, Khuzestan Province
 • Elnaz Ghabelnezam, Raoof Mostafazadeh *, Abazar Esmali, Zeinab Hazbavi Pages 137-155

  Target field:

   Rapid growth of human population and the over exploitation of natural resources leads to the higher demand for ecosystem services which exceeded their supply capacity. Ecosystem services are benefits that directly or indirectly affect human well-being. As ecosystem services are the product of natural systems in interaction with human society, they are essential for economic prosperity, welfare, and human survival.

  Analysis method

  In this regard, the present paper deals with explaining watershed ecosystem services with emphasis on issues related to runoff generation and erosion reduction in watersheds. In addition to thoroughly reviewing studies conducted with different goals, different classification types of ecosystem services, the used approaches in evaluating these services have been examined. In the following, the Millennium Ecosystem Assessment (MEA) framework in terms of interaction between ecosystem services and human welfare has been described. In addition, the relationship between watershed management and the improvement of ecosystem services is also discussed. Models used in estimating ecosystem services are mentioned and finally a conclusion from the role and importance of runoff and erosion reduction in ecosystem services as one of the important components of watershed response is provided.

  Findings

  The results of literature review showed that the most related studies focused only on a limited number of ecosystem services, and investigating the location of runoff production and reducing erosion and setting it as an ecosystem service is not very evident in these studies.

  Discussion and Conclusion

  Given that the issue of runoff and erosion is a serious issue in the world and especially in Iran, therefore, measures to identify factors, control and protect areas prone to runoff, sedimentation and erosion are among the most important national duties and measures in the country. Based on this, by broadening studies and researches and providing methods for quantifying and predicting ecosystem services based on runoff regulatory services and erosion reduction, it is possible to help prioritize and zone areas prone to runoff and erosion to explain management strategies and deterrence.

  Keywords: Degradation, Ecosystem function, erosion control, Quantitative assessment, Water yield
 • Minou Gharebaglou *, Laleh Reshad Pages 157-173

  Basis and Goal:

   This article presents a framework for the presence of nature in architecture based on systems thinking. The main question of this article is how to express the optimal relationship between nature and architecture based on systems thinking.

  Methods

  The research method has a descriptive-analytical and inferential nature, which has been done by the systems thinking method with the help of causal loop diagram.

  Finding

  Explaining a framework for the presence of nature in architecture based on systems thinking makes sense within the human-nature-architecture system. Based on the identification of human, nature and architecture subsystems, the dualities of human-architecture, human-nature and finally nature-architecture were identified as the main relationships in the system.

  Discussion and Conclusion

  Results indicate that the framework of the presence of nature in architecture, receives dwelling necessities from the human-architecture relationship and its epistemological goals from the human-nature relationship. Accordingly, during the human-technical-natural process, first, with the help of coexistence with nature in the form of understanding the capabilities of the natural context in the ecosystem-based epistemological system, interaction with the environment is realized. In the next step, using the approach of modeling nature in the form of learning from it and spatial and visual integration with nature leads to the formation of spatial and formal qualities in the body of architecture. All approaches in the epistemological structure of the approach of completing nature, with the aim of promoting human and nature in the direction of human goals and needs, lead to the realization of the matter of dwelling.

  Keywords: Human, Nature, architecture, Systematic Thinking, technology
 • Afrooz Eslami, Nasim Sahraei Nejad *, Seyyed Hossein Moosavi Fatemi Pages 175-192

  Basis and Goals:

   Lack of attention to the issue of sustainability in development process leads cities to a growing trend of unsustainability. Eco-cities pave the way for sustainability through integrated planning and management by saving energy, reducing pollution and increasing the quality of life of citizens. In recent years in metropolis of Tehran, the quality of life has declined sharply, so by creating Eco-city, efforts are being made to increase the quality of life of citizens. The main purpose of this study is, first, determining the factors affecting achievement of Eco-city approach and explain their importance, then score the 9areas of Tehran Region2 based on the factors and finally provide design solutions to achieve sustainability and Eco-city.

  Method

  The present research was applied in terms of purpose and in terms of nature, descriptive-analytical and research data were collected through library studies, field surveys and questionnaires. After determining the effective criteria by reviewing theoretical basis and using the opinions of urban landscape experts and AHP analytical method and pair-wise comparison of criteria and calculations in Excel software, the importance of the criteria was weighted and then the potential of different areas of Tehran Region2 was evaluated. Using SWOT technique, the data collected through field surveying of study area will be analyzed to provide more accurate design strategies.

  Findings

  The results of the research show that region 9 has the highest score among the region 2 in terms of using the evaluated criteria effective on the ecological city approach, which means that in this region, compared to other regions, there are more measures to achieve and finally, by carrying out studies to identify and analyze District 9 of region 2 of Tehran Municipality and considering the opportunities and limitations of this area, various solutions for sustainable design and on the way to achieving an ecological city in this area in the form of a strategic plan were proposed and presented.

  Discussion

  Based on the studies, it is clear that the basic design of the urban landscape based on the presented solutions is a platform for increasing the sustainability and development of the ecological city approach and transforming this urban area into a quality habitat for the settlement and survival of human and non-human species, and at the same time, it is a model for Other districts and urban areas will provide with similar conditions.

  Keywords: Sustainable design, Eco-City, urban landscape, Tehran
 • Seyed Mohammad Lari Baghal, Soolmaz Dashti * Pages 193-207

  Target:

   This research is aimed at prioritizing the threat of biodiversity in the country. In this regard, in the first step, the threatening factors, the Dangers and Potential Damage Identifiers and then, according to the large criteria, the probability of occurrence and environmental sensitivity of the work are evaluated and the classification of threats to biodiversity was taken.

  Analysis Method

  In this paper, the mental storm process is used to identify important threats. The multi-criteria entropy decision-making technique has been used to calculate the probability of occurrence index, severity and sensitivity of each threatening factor, and using the TOPSIS model, identifying threats Prioritized.

  Results

  The results show that the highest amount is related to the destruction of natural habitats with 0.834, Hunter allowed 0.481, And the entry of invasive species, the alienation and illegal trade and climate change 0.304 is placed in the first to third priority respectively.

  Discussion and conclusion

  Considering the need to protect genetic resources and the sensitivity of biodiversity in Khuzestan province, it is necessary and unavoidable to make principled and calculated decisions and implement preventive activities.

  Keywords: threat, Biodiversity, Multi-criteria decision making, Entropy, TOPSIS
 • Zahra Azizi *, Hamdolah Sadeghi Pages 209-216
  Background and Objective

  One of the challenges facing the managers and planners of forest selection and prioritization of suitable locations for various uses. The purpose of this study was prioritized the appropriate places in the timber depot of the Lireh Sar basin of Mazandaran province.

  Method

  For this purpose, the options were chosen with at least the requirements for timber depot. In the second step of the selection criteria were specified for timber landing. These criteria include: slope, stand type and the canopy density. In the third step weighting was performed criteria using the analytic hierarchy process and expert opinion. Finally, the rate of adjustment of regions of interest was prioritized.

  Results

  The study measures the standing volume of forest stands adjacent to the depot highest weights (0/575) have been allocated. Among the 6 choice, choices 3 with a standing volume of 300- 400, crown density slope at the depot 50-25% and 10.5% were identified as the best option to construction landing.

  Conclusion

  The results of the weighting of the criteria showed the volume of the forest stands near the depot is the most important. Harvesting of forest stands with high volume requires the existence of wood depots and warehouses in the closest point to the forest stands.

  Keywords: AHP, Forest road, GIS, Site selection, Weighing
 • Salahedin Moradi *, Leyla Jahanban, Tayebeh Basaki Pages 217-230
  Introduction

  Rapid technological advances in recent decades are despite the many benefits for human, exposed the natural resources and environmental components to various contaminants such as heavy and toxic metals.

  Materials and Methods

  In order to evaluate the potential of azolla, to absorb cadmium and micronutrient from solution contaning different concentrations of salinity, a factorial experiment with completely randomized design and three replications were conducted in the greenhouse. Cadmium was used from cadmium sulfate at the levels of 0, 5, 10, 20, 40, and 80 mg/liter using Epestin nutrient solution. The concentrations of NaCl in Epestin nutrient solutions were 0, 10, 20, 40 and 80 mM.

  Results

  The azolla accumulated high concentration of cadmium solutions in their tissues. Assessing the effect of salinity on cadmium of the azolla indicated that increase in salinity levels of nutrient solution, increased cadmium concentration. Cadmium solutions increasing concentrations of cadmium (in plant), sodium, manganese, copper and decrease iron and zinc. Salinity treatments increased cadmium and sodium and decreasing concentrations of iron, zinc, manganese and copper. Mutual effects of cadmium and salinity treatments increased cadmium and sodium and decreasing concentrations of iron and zinc.

  Conclusion

  Aplications of cadmium and salinity decreased the growth rate of azolla and even caused death where their concentrations were high.

  Keywords: Azolla, Cadmium, Micronutrient, Salinity
 • Bahareh Miri, Aeizh Azmi *, Mohammad Akbarpoor Pages 231-244

  Basic and goal:

   Sustainable housing is an important part of rural development and therefore it is important to study and address it. Accordingly, the aim of this study is to investigate the factors affecting the development of sustainable housing in the village of Serno Alia in Kermanshah province.

  Methods

  The research method is descriptive and practical. A questionnaire was used to collect information. SPSS software was used for data analysis. The reliability of the research tool was 0.84 using Cronbach's alpha. The validity of the research tool was studied through experts in geography, rural planning and rural development, and environmentalists. The sample size was calculated using Cochran's formula of 110 people and systematic random sampling was used.

  Finding

  Spearman's correlation analysis revealed that structural and functional dimensions affect rural housing and the results of regression show that among these two dimensions, functional dimension (with beta value of 0.72) has the most role in rural housing sustainability

  Discussion and Conclusion

  In the context of rural housing structure, economic variables are of great importance to paying attention to lending for improvement of rural housing. In the functional dimension, animal waste and waste at the village level are an important problem. Also, the lack of attention to the native and local fabric and the urbanization of villages and dwellings are among the worries.

  Keywords: Sustainable Housing, Rural Development, mortgage, Village of Sarvenoo Olya
 • Abdorreza Vaezihir *, Mohammad Ranjdoust Yamchi, Ali Kadkhodaie, Alireza Gholmohammadi Pages 245-262
  Background‏‏ and‏‏ Purpose

  ‏‏ Pollution‏‏ of‏‏ surface‏‏ water‏‏ by‏‏ hydrocarbon‏‏ compounds‏‏ released‏‏ from‏‏ the‏‏ refineries,‏‏ storage‏‏ tanks‏‏ and‏‏ convay‏‏ pipline‏‏ is‏‏ very‏‏ possible‏‏ and‏‏ need‏‏ to‏‏ be‏‏ addressed‏‏ with‏‏ high‏‏ sensitivity.‏‏‏‏ Purpose‏‏ of‏‏ this‏‏ study‏‏ is‏‏ investigation‏‏ of‏‏ contamination‏‏ and‏‏ hydrochemical‏‏ properties‏‏ of‏‏ runoff‏‏ waters‏‏ at‏‏ Shazand‏‏ refinery.‏‏ Water‏‏ samples‏‏ collected‏‏ and‏‏ analysed‏‏ for‏‏ major‏‏ ions‏‏ and‏‏ oil‏‏ and‏‏ metal‏‏ contaminants.

  Research‏‏ method

  ‏‏ Twoelve‏‏ samples‏‏ were‏‏ collected‏‏ from‏‏ surface‏‏ waters‏‏ of‏‏ the‏‏ refinery‏‏ and‏‏ were‏‏ analyzed‏‏ for‏‏ oil‏‏ materials,‏‏ some‏‏ heavy‏‏ metals,‏‏ nutrients‏‏ and‏‏ major‏‏ ions.‏‏ Some‏‏ other‏‏ parameters‏‏ like‏‏ EC‏‏ and‏‏ pH‏‏ were‏‏ meseared‏‏ in‏‏ situe.

  Findings

  ‏‏ According‏‏ to‏‏ the‏‏ results,‏‏ the‏‏ runoff‏‏ in‏‏ some‏‏ parts‏‏ of‏‏ the‏‏ refinery‏‏ shows‏‏ contamination‏‏ by‏‏ benzene.‏‏ Ethylbenzene‏‏ concentration,‏‏ however,‏‏ is‏‏ less‏‏ than‏‏ maximum‏‏ permissible‏‏ level‏‏ and‏‏ no‏‏ evidence‏‏ of‏‏ MTBE‏‏ and‏‏ toluene‏‏ was‏‏ detected.

  Discussion‏‏ and‏‏ conclusion

  ‏‏ Pollution‏‏ by‏‏ benzene‏‏ can‏‏ be‏‏ due‏‏ to‏‏ pollutants‏‏ released‏‏ from‏‏ the‏‏ refining‏‏ process‏‏ and‏‏ spilling‏‏ of‏‏ oil.‏‏ A‏‏ part‏‏ of‏‏ BTEX‏‏ pollutants‏‏ in‏‏ surface‏‏ water‏‏ can‏‏ be‏‏ came‏‏ from‏‏ atmospheric‏‏ washout‏‏ during‏‏ precipitation.‏‏ No‏‏ evidents‏‏ of‏‏ MTBE‏‏ detected‏‏ in‏‏ the‏‏ samples.‏‏ ‏‏ It‏‏ should‏‏ be‏‏ mentioned‏‏ that‏‏ BTEX‏‏ and‏‏ MTBE‏‏ are‏‏ volatile‏‏ components‏‏ and‏‏ cannot‏‏ be‏‏ survived‏‏ in‏‏ surface‏‏ water‏‏ for‏‏ a‏‏ long‏‏ time.‏‏ Chemical‏‏ parameters‏‏ such‏‏ as‏‏ EC‏‏ and‏‏ ions‏‏ concentaration‏‏ in‏‏ the‏‏ surface‏‏ water‏‏ in‏‏ the‏‏ central‏‏ area‏‏ of‏‏ the‏‏ refinery‏‏ shows‏‏ an‏‏ anomaly‏‏ which‏‏ would‏‏ be‏‏ related‏‏ to‏‏ the‏‏ industrial‏‏ activites.‏‏ The‏‏ runoff‏‏ of‏‏ this‏‏ part‏‏ of‏‏ the‏‏ refinery‏‏ is‏‏ less‏‏ suitable‏‏ for‏‏ industrial‏‏ and‏‏ agricultural‏‏ usges.‏‏

  Keywords: hydrocarbon‏‏ material, ‏‏ hydrochemical, ‏‏ runoff, ‏‏ Shazand‏‏ Refinery
 • Sardar Akbari, Maryam Sameri * Pages 263-278

  Aime: 

  the present study has been accomplished with the purpose of “The effect of teaching sociological studies with project method on elementary school 6th grade male students’ environmental literacy”.

  Methods

  The project method was of pseud-experimental kind which were used in pre-test and post-test with group control plans in its accomplishment. The sample of present research comprise 70 male students of elementary school 6th grade in Dist.1 of Urmia City in academic year 2016-2017 that were selected randomly using convenience sampling and were randomly categorized into 2 groups. In the present study, Salehi Omran and Agha Mohamadi’s Environmental Literacy Measurement Tool (2008) was used with approved contextual justifiability and sustainability coefficient of 771/0 for data collecting. For data analyze descriptive statistics (indexes of central tendecy and dispersion) and inferential (T-test of 2 independent groups and Analyze of Covariance (ANCOVA) were used.

  Results

  The results showed that there is an significant difference among the students’ mean grade points in testing and controlling groups regarding their environmental literacy (knowledge, attitude and potentiality) with fault level of 5% (p <05/0) and the difference is in favor of students with the project method.

  Conclution:

   Therefore, it can be concluded that using active project teaching method has a positive effect on students’ environmental literacy. Therefore, it is recommended to provide students with the necessary resources to implement a project teaching method in schools in order to increase the environmental literacy of the students.

  Keywords: Project method, Environmental literacy, Sociological Studies, sixth grade
 • Pegah Mohammadpour, Reza Arjmandi *, AmirHesam Hasani, Jamal Ghoddousi Pages 279-297
  Background and Purpose

  Land use change due to human activities is one of the important issues in regional and development planning. Lack of attention to land use changes in recent decades has created many environmental problems such as pollution of water resources, soil, etc. Therefore, the study and analysis of land use at different scales with the aim of sustainable development in the proper management of the environment and natural resources is essential. Remote sensing and GIS provide the necessary and sufficient facilities for extracting and updating land use maps and determining its amount. This study aims to investigate changes in land use conversion using remote sensing technology and satellite images for four periods It has been done for 3 years, from 2008 to 2020 in Rey plain.

  Material and Methodology

  TM and OLI satellite images of Landsat 5 and 8 satellites were used to prepare land use maps for the studied years. Then the satellite images were monitored by classification method and were classified using the maximum neighborhood probability algorithm with an overall accuracy of 87.39 to 95.78% and a kappa coefficient of 85 to 93% in four user classes.. In the next step, land use maps were compared.

  Results

  Based on the analysis, it was found that in the period under study, 26.07 square kilometers of Barren lands in this area has changed to agricultural, industrial and residential lands. As a result, the area of Barren lands has decreased and other uses have increased during the studied years. , So that the area of land with agricultural, industrial and residential use has increased by 14.66 square kilometers, 9.77 square kilometers, 1.64 square kilometers, respectively.

  Discussion and Conclusion

  The results of the research show that the most important factor in land use change in the region is human activities that have caused many changes in land use. Analysis of the area of these uses showed that the level of agricultural land has increased significantly, mainly this increase. The result is the conversion of agricultural land use. Finally, the results of this study indicate that the combination of remote sensing techniques and GIS in the implementation of models for assessing spatial-temporal changes in land use, in order to know the type and percentage of land use and the extent of their changes, is very effective. The title of a management parameter can help planners of different executive departments in monitoring and managing the environment.

  Keywords: Remote sensing, maximum likelihood algorithm, Supervised Classification, land use, Rey Plain
 • Armin Mianji, Farhad Khamchin Moghaddam *, Seyyed Nasser Bashi Azghadi Pages 299-311
  Background and Objective

  Marine Structures projects, especially the construction of oil platforms, are faced with numerous risks in different stages of design, construction and exploitation, due to factors such as the extent of resources and Uncertainties. Identification and assessment of these risks as one of the most important measures in the risk management process, will have a significant role in better planning of these projects by managers.

  Method

  In this study, in order to manage the risk of oil platforms project, first, all possible risks in the fields of engineering, executive, environment and passive defense were identified in a library form, and among them,  according to experts’ opinions, 26 risks Were identified as important and effective risks on the project. Finally, to assess and prioritize the risks, multi-criteria decision-making models were used in the fuzzy mathematics environment.

  Findings

  In this regard, after setting the questionnaire to test the hypotheses of the research, relying on experts’ opinions, identified risks were ranked by TOPSIS model in fuzzy environment.

  Discussion and Conclusions

  Survey of the resulting rankings shows that the option of incorrect design due to defect in geotechnical studies in the field of engineering,  the option of stopping executive operations due to lack of supply of providing necessary materials and equipment due to the sanctions in the Executive field, the option of arson and explosion in the field of passive defense and the option of sea water pollution in the field of environment as the most important risks affecting in each of the four areas of the project are studied.

  Keywords: risk management, Multi-criteria decision-making, Fuzzy TOPSIS