فهرست مطالب

خانواده پژوهی - پیاپی 70 (تابستان 1401)
 • پیاپی 70 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/07/21
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سید ابوالقاسم نقیبی، معصومه شهریاری * صفحات 209-228

  خانواده باسابقه ترین نهاد اجتماعی شناخته شده توسط بشر است؛ با وجود این تحلیل ماهیت آن یکی از مسایل پیچیده و اختلافی بین حقوق دانان می باشد و در دکترین کشورهای مختلف نیز مورد مناقشه واقع شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی خانواده با محوریت نصوص و منابع فقه و حقوق ایران به بررسی خانواده به عنوان ماهیتی مستقل پرداخته است. روش پژوهش حاضر تحلیلی - توصیفی و جمع آوری اطلاعات ازطریق کتابخانه صورت گرفته و به اعتبار استفاده از نتایج حاصل از آن دارای جنبه کاربردی در زمینه اصلاح قوانین می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فقه و حقوق ایران شخصیت حقوقی مستقل خانواده را به رسمیت نمی شناسد؛ لکن آن را یک ماهیت مستقل و جدای از اعضای آن به حساب آورده است. به عبارت دیگر خانواده یک تاسیس مستقل به شمار می آید؛ لذا گفته می شود که کلیت خانواده معادل جمع اجزاء آن نیست بلکه این شبکه تاثیروتاثر مستمر روابط اجزاء است که بر پیچیدگی شناسایی خانواده می افزاید. نتیجه این رویکرد نوین آن است که خانواده به این اعتبار دارای آثار و احکامی جدا از آثار و احکام اعضای آن می باشد و برخی از آن عبارت است از: برخورداری حق حریم خصوصی، حق حیثیت معنوی، حق حمایت از تشکیل، تحکیم و تعالی، وجوب حفظ کیان خانواده و... .

  کلیدواژگان: استقلال ماهیت خانواده، تاسیس فقهی-حقوقی خانواده، حریم خصوصی خانواده، حیثیت معنوی خانواده
 • نعیمه طلایی نژاد*، محمدعلی مظاهری، مونا چراغی، محمود حیدری صفحات 229-246

  اعتماد به عنوان یکی از عوامل ازدواج موفق و ثبات و پایداری در ازدواج محسوب می شود. هدف این مطالعه شناسایی موقعیت های برانگیزان اعتماد و بی اعتمادی به همسر در زنان و مردان متاهل ایرانی است. داده های این پژوهش با استفاده از پرسش نامه ای محقق ساخته حاوی پرسش های بازپاسخ به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل درون مایه ای استفاده شد. 163 فرد متاهل با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و پرسش نامه را به صورت آنلاین تکمیل نمودند. داده ها به روش براون و کلارک تحلیل شدند. در نهایت سه درون مایه سایبانی، 10 درون مایه و 15 درون مایه فرعی استخراج شد. هر کدام از درون مایه ها به صورت طیفی می باشند که یک سر آن نمایانگر اعتماد و سر دیگر آن نمایانگر بی اعتمادی هستند. درون مایه های سایبانی عبارت اند از: ویژگی های فردی همسر، ویژگی های رابطه همسران و رابطه همسر با دنیای بیرون. نتایج این مطالعه تصویر جامعی از عوامل تحکیم کننده و تخریب کننده اعتماد بین همسران ارایه داد که می تواند در طراحی مداخلات پیشگیرانه برای آموزش های پیش از ازدواج و همچنین ارتقای کیفیت رابطه همسران موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: اعتماد، بی اعتمادی، روابط همسران
 • ماریه هاشمی تنگستانی، شاهرخ مکوند حسینی*، علی محمد رضایی صفحات 247-263
 • احمدرضا کیانی چلمردی *، نگاره شهبازی، زهرا جهانبخشی، سلیمان احمدبوکانی صفحات 265-285

  هدف از پژوهش حاضر، تدوین مدل پیش بینی رضایت زناشویی زنان بر مبنای مداخله والدینی، ادراک ازدواج والدین، تجربیات ناگوار کودکی، افسردگی و الگوهای ارتباطی بود. پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود که با روش مدل معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان و کارکنان زن شاغل در آموزش و پرورش شهر زنجان بود که 250 نفر از آنها به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسش نامه تجربیات ناگوار کودکی، پرسش نامه سلامت بیمار-2، پرسش نامه رضایت از ازدواج، ادراک ازدواج والدین، مقیاس الگوهای ارتباطی، و مداخله والدینی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-25  و AMOS-24 استفاده شد. یافته های همبستگی نشان داد که تجربیات ناگوار کودکی، افسردگی، و الگوی ارتباط و مداخله والدینی همبستگی منفی و معنی داری با رضایت زنان دارد و الگوی ارتباطی سازنده همبستگی مثبت معنی داری (بیشترین همبستگی) را با رضایت زنان دارد. داده های مدل نیز نشان داد که بیشترین ضریب تاثیر مستقیم به سمت رضایت زناشویی زنان، مربوط به مداخه والدینی بود. از این یافته ها نتیجه گرفته می شود که الگوی ارتباط سازنده و مداخله والدینی از مهم ترین عوامل موثر بر رضایت زناشویی هستند و آموزش الگوی تعامل سازنده و تفرد و تمایز و استقلال از والدین می تواند به رضایت بالاتر زنان کمک بسیاری کند.

  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، مداخله والدینی، افسردگی، تجربیات ناگوار، الگوهای تعامل
 • مصطفی حسن اصفهانی، احمد برجعلی*، مهدی خانجانی صفحات 287-307

  رضایت جنسی از مهم ترین مسایل در روابط زوجین ‎است که می‎تواند در بقای رابطه تاثیرگذار باشد. هدف از انجام این پژوهش پیش‎بینی رضایت‎ جنسی توسط سبک‎های دلبستگی، سبک‎های هویت و مثلث عشق استرنبرگ می‎باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد نظر این پژوهش تمامی افراد متاهل شهر تهران در سال 1400، که از زمان ازدواج آنها پنج سال گذشته باشد، هستند که از این بین تعداد 416 نفر نمونه این پژوهش را تشکیل داده‎اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه‎های رضایت جنسی (کرمانی، 1386)، سبک‎های دلبستگی بزرگسالان (هازن و شاور، 1987)، سبک‎های هویت (بروزنسکی، 1992) و مثلث عشق (استرنبرگ، 1989) استفاده شد. برای تحلیل داده‎ها، از نرم افزار SPSS-23 و همچنین از رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته‎ها نشان دادند مثلث عشقی، سبک‎های دلبستگی و سبک‎های هویت در افراد متاهل رابطه معناداری با رضایت جنسی دارند که هر کدام به ترتیب 28، 25و 19 درصد واریانس رضایت جنسی را تبیین می‎کنند. درنتیجه سبک‎های دلبستگی و هویت و مثلث عشق افراد می‎تواند در میزان رضایت جنسی افراد دخیل باشند.

  کلیدواژگان: رضایت جنسی، سبک‎های دلبستگی، سبک‎های هویت، مثلث عشق
 • ایران صادقی*، افشین صلاحیان، مهدیه صالحی صفحات 309-332

  این پژوهش با هدف سلامتی خانواده و کاهش تعارضات زناشویی به بررسی عوامل کاهنده مهم آن به بررسی مدل یابی تعارضات زناشویی براساس خودشناسی، عشق و هوش هیجانی با میانجی گری تمایزیافتگی پرداخت. تحقیق حاضر بنیادین و از نوع همبستگی می باشد به طوری که با نمونه گیری خوشه ای 248 نفر نمونه (115 زن و 133 مرد) به صورت تصادفی از مراجعین زوج مراکز مشاوره شهر تهران، انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات پرسش نامه تعارضات زناشویی ثنایی و همکاران (1396)، پرسش نامه خودشناسی قربانی و همکاران (2008)، پرسش نامه عشق استرنبرگ (1986)، پرسش نامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ (منصوری، 1380) و پرسش نامه تمایزیافتگی دریک (2011) بودند. داده های پیمایش پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار SMART.PLS و از طریق مدل سازی معادلات ساختاری به شکل بدون خرده مقیاس تجزیه- تحلیل شدند. یافته ها حاکی از آن است که متغیرهای خودشناسی، عشق و هوش هیجانی، توانستند واریانس تمایزیافتگی را با مقدار 715/0 توجیه کنند و این سه متغیر همراه متغیر میانجی توانستند واریانس تعارضات زناشویی را با مقدار 517/0 پیش بینی کنند، همچنین نقش میانجی گری تمایزیافتگی در هر سه مسیر معنی دار بود. و نتایج نشان داد که مدل پیش بینی تعارضات زناشویی بر اساس خودشناسی، عشق، هوش هیجانی با میانجی گری تمایزیافتگی دارای برازش مطلوب است همچنین پیشنهاد این مطالعه بنیادی، تدوین پروتکل آموزشی- درمانی برای زوجین است تا قدم به قدم در جهت کاهش تعارضات زناشویی و سلامت جامعه به کار گرفته شود.

  کلیدواژگان: تعارضات زناشویی، خودشناسی، عشق هوش هیجانی، تمایزیافتگی
 • مریم مرادیان *، اقبال زارعی صفحات 333-354

  مطالعه کیفی حاضر در جست وجوی اهداف، ملاک ها و چالش های انتخاب همسر در افراد دارای معلولیت جسمی- حرکتی شهرستان بروجن به شیوه پدیدارشناختی انجام شد. بدین منظور با چهارده نفر از افراد مجرد دارای معلولیت جسمی- حرکتی مرکز بهزیستی شهر بروجن مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. داده ها با استفاده از روش کلایزی تحلیل شد. شش مضمون اصلی (هدف از ازدواج، ملاک های انتخاب همسر، نگرانی های مرتبط با ازدواج، ضعف آگاهی خانواده، انگ اجتماعی و فقدان منابع حمایتی)، 22 مضمون فرعی (رفع نیازهای جنسی، فرار از شرایط آزار دهنده خانواده، مسیری برای کسب امنیت در مواجه با آینده ای مبهم، رهایی از احساس خلاء در مقایسه با همشیرهای متاهل، وضعیت جسمانی همسر آینده، سن مناسب همسر، ازدواج دایم، داشتن قدرت درک و همدلی و داشتن صداقت، ترس از رها شدن از سوی همسر، به دنیا آوردن فرزند معلول، عدم پذیرش از سمت خانواده همسر، نگرانی از عدم توانایی در تامین نیازهای مادی همسر، انکار معلولیت به خاطر نگرانی از پذیرفته نشدن، ایجاد موانع در فرایند ازدواج از سمت خانواده معلول، انکار ضرورت ازدواج فرزند معلول، باور نداشتن به توانایی فرزند معلول در تشکیل خانواده، ترس از مجرد ماندن فرزند معلول، دیدگاه منفی جامعه نسبت به معلولان، عدم حمایت های دولتی، اشتغال موقت، عدم اشتغال یا عدم تناسب شغل با وضعیت جسمانی، عدم استخدام افراد معلول در آزمون های استخدامی) و یک درون مایه (امید برای کسب پذیرش و همدلی، حمایت، امنیت عاطفی و اجتماعی، و در هاله ای از احساس درماندگی، ناامیدی، نادیده گرفته شدن، حسرت و نیاز به توجه و آگاهی بخشی) استخراج شد.

  کلیدواژگان: انتخاب همسر، معلولیت، اهداف ملاک ها، چالش ها، پدیدارشناسی
 • سید حسین سیادتیان آرانی، محمد عاشوری*، سالار فرامرزی، قاسم نوروزی، لیندا جی اسپنسر صفحات 355-370

  هدف این پژوهش متناسب سازی و اعتباریابی برنامه شکوفایی پرما به منظور بهبود بهزیستی روان شناختی نوجوانان کم شنوا و والدین آنها بود. </strong>پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع بنیادی و از نظر ماهیت و جمع آوری داده ها از نوع کیفی است. جامعه آماری آن از متخصصان روان شناسی و آموزش افراد استثنایی، معلمان و والدین نوجوانان کم شنوای شهر کاشان </strong>تشکیل می شد. نمونه پژوهش شامل چهار متخصص روان شناسی و آموزش افراد استثنایی، چهار معلم و چهار نفر از والدین نوجوانان  </strong>کم شنوا می شد که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. متناسب سازی و اعتباریابی برنامه در پنج مرحله بررسی پیشینه های نظری، بررسی برنامه های موجود، متناسب سازی برنامه، اعتباریابی برنامه و تبیین اعتباریابی </strong>آن انجام شد. از رویکرد دلفی برای متناسب سازی محتوا، از مثلث سازی بررسی کننده به منظور اعتباریابی، از روش درصد توافق متخصصان برای تعیین پایایی و از روش لاشه به منظور محاسبه شاخص روایی محتوایی استفاده شد. یافته ها </strong>حاکی از آن بود که پایایی برنامه با روش درصد توافق برابر با 93 درصد و شاخص روایی محتوایی آن برابر با 97/0 است. بنابراین، برنامه شکوفایی پرما به منظور بهبود بهزیستی روان شناختی نوجوانان کم شنوا و والدین آنها از روایی و اعتبار بالایی برخوردار است.

  کلیدواژگان: متناسب سازی، شکوفایی، بهزیستی روان شناختی، نوجوانان کم شنوا
 • بهاره سادات حیدریه زاده*، شهلا پاکدامن، مهدیه استبرقی صفحات 371-386

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه جو عاطفی خانواده و اهمال کاری تحصیلی با واسطه گری اجتناب تجربه ای </strong>در دانش آموزان بود. طرح پژوهش در این مطالعه توصیفی- همبستگی بود. شرکت کنندگان این پژوهش شامل 375 نفر (219 دختر و 156 پسر) از دانش آموزان پایه دهم شهر یزد در سال تحصیلی 1400- 1399 بودند که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده های پژوهش، از پرسش نامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (1984)، پرسش نامه جو عاطفی خانواده هیل برن (1964) و پرسش نامه پذیرش و عمل بوند، هایس، بیر، کارپنتر، گوینول، ارکات و زتل (2011) استفاده شد تجزیه و تحلیل داده ها با روش همبستگی مبتنی بر رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS انجام گرفت. نتایج نشان داد که جو عاطفی خانواده به صورت مستقیم، منفی و معنادار اجتناب تجربه ای </strong>(68/0-=β) و اهمال کاری تحصیلی (34/0- =β) را پیش بینی می کند. اجتناب تجربه ای </strong>نیز به صورت مستقیم، مثبت و معنادار اهمال کاری تحصیلی (21/0=β) را پیش بینی می کند. در نهایت نتایج نشان داد اجتناب تجربه ای </strong>در رابطه بین جو عاطفی خانواده و اهمال کاری تحصیلی دارای نقش واسطه ای می باشد. بنابراین با بهبود جو عاطفی خانواده و افزایش انعطاف پذیری شناختی (کاهش اجتناب تجربه ای) </strong>می توان تا حدودی اهمال کاری تحصیلی را کاهش داد.

  کلیدواژگان: اهمال کاری تحصیلی، جو عاطفی خانواده، انعطاف ناپذیری شناختی، دانش آموزان
 • کوثر نازی نژاد*، عباس رحمتی صفحات 387-401

  پژوهش حاضر با هدف تاثیر انعطاف پذیری روان شناختی بر گرایش به روابط فرازناشویی با نقش واسطه ای هویت من انجام گرفت. پژوهش حاضر، پژوهش همبستگی و از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود؛ جامعه آماری پژوهش کلیه زوجین شهر بیرجند بود. روش نمونه گیری به صورت در دسترس بود و تعداد نمونه شامل 192 زوج (384 نفر) بود. پرسش نامه هایی که جهت جمع آوری اطلاعات از گروه نمونه در نظر گرفته شدند عبارت بودند از: پرسش نامه نگرش به روابط فرازناشویی واتلی (2006)، پرسش نامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندورال (2010) و نسخه دوم پرسش نامه عینی گسترش یافته منزلت هویت من بنیون و آدامز (1986). برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. بر اساس نتایج، اثر مستقیم انعطاف پذیری روان شناختی بر گرایش به روابط فرازناشویی، اثر مستقیم انعطاف پذیری روان شناختی بر هویت من و اثر مستقیم هویت من بر گرایش به روابط فرازناشویی مورد تایید قرار گرفت. طبق نتایج، اثر غیرمستقیم متغیر انعطاف پذیری روان شناختی از طریق هویت من بر گرایش به روابط فرازناشویی مورد تایید قرار گرفته است (01/0>P). بنابراین، انعطاف پذیری روان شناختی و هویت من تلویحات کاربردی فراوانی در زمینه های پژوهشی و درمان گرایش به روابط فرازناشویی دارد.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری روانشناختی، گرایش به روابط فرازناشویی، هویت من
|
 • Sayyed abolghasem Naghibi, Masoumeh Shahriari * Pages 209-228

  The family is the oldest social institution known to mankind, nevertheless, the analysis of its nature is one of the complex and controversial issues among jurists, and it is disputed in the law of different countries. This research aims to explain the family with the focus on texts and sources of jurisprudence and law of Iran and examine the family as an independent entity. The research method is analytical-descriptive and data collection was done through library resources and it has a practical dimension as well in the field of law reform. The research findings indicate that Iranian jurisprudence does not recognize the independent legal personhood of the family, but it has considered it an independent nature and separate from its members. In other words, the family is an independent institution, therefore, it is said that the totality of the family is not equal to the sum of its parts, but this network is the continuous influence of the relations of the members, which add to the complexity of family identification. The result of this new approach is that the family has laws separate from the laws of its members, and some of them include: the right to privacy, the right to spiritual dignity, the right to support formation, consolidation and excellence, the obligation to preserve the family etc.

  Keywords: The independence of the nature of the family, the juridical-legal establishment of the family, the privacy of the family, the spiritual dignity of the family
 • Naime Talaeenejad *, Mohammad Ali Mazaheri, Mona Cheraghi, Mahmood Heydari Pages 229-246

  Trust affects success and stability of a marriage. The aim of this research is to study situations activating trust and mistrust towards the spouse among Iranian married couples. The data was gathered using a researcher-made questionnaire which included open-ended questions. Thematic analysis was used for analyzing the data. 163 married people were chosen using the availability sampling and the questionnaires were filled online. The data were analyzed using Brown and Clark method.  Finally, three main themes, ten themes and fifteen sub-themes were extracted. Each theme is described by a spectrum with two ends indicating trust and mistrust. The main themes are: individual traits of the spouse, relationship traits of the couple, and the relationship of the souse with the outside world. The results of this study offered a comprehensive picture of the factors stabilizing and destroying trust among couples. These findings can be used in preventative interventions for premarital educations and promoting the quality of the couples’ relationships.

  Keywords: Trust, Mistrust, couple’s relationships
 • S. M. Hashemi Tangestani, Sh. Makvand Hosseini*, A. M. Rezaei Pages 247-263

  The aim of the present study is to investigate the relationship between defense mechanism styles and the quality of couples' relationships with the mediating role of marital conflict resolution styles. 244 couples were selected from the couples of Jam City by available sampling method. Andrews's Defensive Style Questionnaire and Rahim's Organizational Conflict Inventory and Couples Relationship Quality Scale were filled out by participants. The research data were analyzed using path analysis and AMOSE software. The results of the research showed that immature and mature styles among defensive styles and, integrating, avoiding, compromising and obliging styles among conflict resolution styles have significant relationships with the quality of couples' relationships. In examining the indirect relationships of the research, it was also found that the integrating and obliging conflict resolution styles mediate the relationship between immature defensive style and the quality of the couple's relationship, also the integrating and compromising conflict resolution styles mediate the relationship between mature defensive style and quality of the couple's relationship. Therefore, according to the findings of the research, it can be concluded that examining defensive styles and conflict resolution styles can be useful in predicting and improving the quality of couples' relationships.

  Keywords: Conflict Resolution, DefenseMechanisms, Family, Quality of Relationship
 • Ahmadreza Kiani Chalmardi *, Negare Shahbazi, Zahra jahanbakhshie, Soeiman Ahmadbookani Pages 265-285

  The aim of this study is to develop a model for predicting women's marital satisfaction based on parental intervention, perception of parents' Marriage, Adverse childhood experiences, depression and communication patterns. The present study was a descriptive correlation that was performed by structural equation modeling. The statistical population of the study included all women in Zanjan, 250 of whom were selected by convenience sampling. The instruments used in this study included the Adverse Childhood Experiences Questionnaire, Patient Health Questionnaire-2, Marriage Satisfaction Questionnaire, Perception of Parents Marriage, Communication Patterns Questionnaire, and Parental Intervention. SPSS24 and AMOS software were used for data analysis. Correlation findings showed that Adverse childhood experiences, depression, and communication pattern and parental intervention had a significant negative correlation with women's satisfaction and a constructive communication pattern had a significant positive correlation and the highest correlation with women's satisfaction. Model data also showed that the highest direct impact factor towards women's marital satisfaction was related to parental intervention. From these findings, it is concluded that the pattern of constructive communication and parental intervention are the most important factors affecting marital satisfaction and teaching the pattern of constructive interaction and separation and independence from parents can contribute to higher satisfaction among women.

  Keywords: Marital satisfaction, Parental intervention, Depression, adverse childhood experiences, communication patterns
 • Mostafa Hassan Esfahani, Ahmad Borjali *, Mahdi Khanjani Pages 287-307

  Sexual satisfaction is one of the most important issues in marital singular that can affect its survival. The purpose of this study is to predict and examine sexual satisfaction by psychological concepts such as attachment styles, identity styles and Sternberg love triangle. The research method is correlational with the help of Stepwise regression analysis. The study population is all married people in Tehran who have been married for five years, of which 416 are the sample of this study. To collect information sexual satisfaction questionnaires (Kermani, 2007); Adult Attachment Styles (ASQ_15), (Hazen & Shaver, 1987); Identity styles (ISI_6G), (Berzonsky, 1992) and Love Triangle (STLS), (Sternberg, 1989) were used. SPSS software was used for data analysis. The results of this study in accordance with previous findings showed that attachment styles, identity styles and love triangles in married people have a significant relationship with sexual satisfaction, respectively 25%, 19% and 28% with satisfaction, respectively. Sex was a common variance. As a result, using this to raise awareness can help significantly in marriage and divorce counseling.

  Keywords: Sexual Satisfaction, Attachment Styles, Identity Styles, Love Triangle
 • iran sadeghi *, afshin salahian, mahdieh salehi Pages 309-332

  The aim of this study is to investigate the modeling of marital conflicts based on self-knowledge, love and emotional intelligence through the mediation of differentiation with the aim of family health and reducing marital conflicts. This study is basic and correlational so by cluster sampling 248 samples (115 females and 133 males) were randomly selected from a couple of clients in counseling centers in Tehran. The instruments used to collect data were Sanaei et al.'s (2014), Marital Conflict Questionnaire, Ghorbani et al.'s Self-Knowledge Questionnaire (2008), Sternberg Love Questionnaire (1986), Siberia Schering Emotional Intelligence Questionnaire (Mansouri, 2001) and Drake Differentiation Questionnaire (2011). After collection, survey data were analyzed using SMART.PLS software and structural equation modeling without subscale. Findings indicate that the variables of self-knowledge, love and emotional intelligence were able to explain the variance of differentiation with a value of 0.715 and these three variables along with the mediating variable were able to predict the variance of marital conflicts with a value of 0.517, as well as the mediating role of differentiation. It was meaningful in all three directions. The results showed that the model of predicting marital conflicts based on self-knowledge, love, emotional intelligence with differentiation mediated is a good fit. to be used.

  Keywords: Marital conflicts, self-knowledge, love, emotional intelligence, differentiation
 • maryam moradian *, Eghbal Zarei Pages 333-354

  The present qualitative study tries to ascertain the goals, criteria and challenges of spouse selection in people with physical-motor disabilities in Borujen in a phenomenological way. For this purpose, a semi-structured interview was conducted with fourteen single people with physical-motor disabilities in Borujen`s well-being center. The obtained data were analyzed by Claizzi`s method. Six main categories  (purpose of marriage, criteria of choosing a spouse, marriage related concerns, weak family awareness, social stigma and lack of support resources), 22 Sub-themes (Satisfying sexual needs, escape from annoying family situations, a path to security at the face of an uncertain future, getting rid of the feeling of emptiness compared to married siblings, the physical condition of the future spouse, suitable age of the spouse, permanent marriage, having the power of understanding and empathy and having honesty, fear of being abandoned by the spouse, giving birth to a disabled child, non-acceptance from the spouse's family, worrying about not being able to meet the material needs of the spouse, denial of disability, creating obstacles and neglecting the necessity of marriage by family, not believing in the disabled child's ability, fear of the disabled child remaining single, the society's negative view, lack of government support, temporary employment, lack of employment or job compatibility with physical condition) themes were was extracted.

  Keywords: Mate selection, Disability, Goals, Criteria Challenges, Phenomenology
 • Sayed Hossein Siadatian Arani, Mohammad Ashori *, Salar Faramarzi, Norouzi Ghasem, Linda J Spencer Pages 355-370

  The purpose of this research is the adoption and validation of PERMA flourishing program to improve the psychological well-being of adolescents suffering from hearing loss and their mothers. This research is basic and qualitative. The study population included professionals in the fields of psychology and education of people with exceptional needs, teachers and parents of adolescents with hearing loss in Kashan City. 4 professionals in the fields of psychology of people with exceptional needs, 4 teachers and 4 parents of adolescents with hearing loss participated in this research. They were selected by purposive sampling method. Adoption and validation programs were done in five stages: literature review, investigation of current programs, implementing the program, validation of program and explaining its validation. Delfy approach for implementing the content, triangulation of investigator for validation, percentage of expert agreement method for determining reliability and Lawshe method for determining of content validation index were used. Findings indicated that the reliability of the program using the agreement percentage was 93% and the content validity index was 0.97. Therefore, PERMA has high validity and reliability for improving psychological well-being of adolescents with hearing loss and their parents.

  Keywords: Adaptation, Flourishing, Psychological well-being, Adolescents with hearing loss
 • baharehalsadat heidariezadeh*, shahla Pakdaman, mahdiyh estabraghi Pages 371-386

  This study aims to investigate the role of Affective Atmosphere of Family on academic procrastination by add the role of experimental avoidance in students. The research design was descriptive-correlational. The participants of this study were 375 (219 girls and 156 boys) tenth grade students in Yazd in the academic year 2019-20, that were selected based on random cluster sampling. Data were collected from academic procrastination questionnaire (Solomon & Rothblum, 1984), affective atmosphere of family questionnaire (Hill Burn, 1964) and acceptance and practice questionnaire (Bond and et al, 2011). Data analysis was performed using correlation method based on structural equation modeling approach using AMOS software version 24. The results showed that affective atmosphere of family predicts directly, negatively and significantly, experiential avoidance (β=-0.68) and academic procrastination (β=-0.34). Experiential avoidance also directly, positively, and significantly predicts academic procrastination (β= 0.21). Finally, the results showed that experiential avoidance plays a mediating role in the relationship between affective atmosphere of family and academic procrastination. Therefore, it can be concluded that by improving the family's emotional atmosphere and increasing psychology flexibility (reducing experiential avoidance) students' academic procrastination can be somewhat reduced.

  Keywords: baharehalsadat heidariezadeh, shahla Pakdaman, mahdiyh estabraghi
 • kousar nazinejad *, abbas rahmati Pages 387-401

  This study is conducted with the goal of investigating the impact of psychological flexibility on the tendency towards extramarital affairs with the mediating role of ego Identity. This study is a structural equation modeling correlational research; the statistical population of the study was all of the couples in Birjand. The sampling method was available and the number of samples included 192 couples (384 people). The questionnaires that were considered for collecting information from the sample group were: Attitude towards Watley's Extramarital Relationships (2006), Dennis, Vendoral’s Cognitive Flexibility Questionnaire (2010) and The second version of the Extended Objective Questionnaire on the Identity of ego Identity, Benion and Adams (1986). Structural equation model (SEM) was used for statistical analysis of data. The results have confirmed the direct effect of psychological flexibility on the tendency towards extramarital relationships, the direct effect of psychological flexibility on ego Identity and the direct effect of ego Identity on the tendency towards extramarital relationships. the results have confirmed the indirect effect of the psychological flexibility variable through ego Identity on the tendency towards extramarital relationships (P <01/0). Therefore, psychological flexibility and ego Identity have many practical implications in research, and the treatment of tendency towards extramarital relationships.

  Keywords: psychological flexibility, tendency to extramarital relationships, ego Identity