فهرست مطالب

آیین حکمت - پیاپی 49 (پاییز 1400)
 • پیاپی 49 (پاییز 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/07/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی چهرقانی، یارعلی کرد فیروزجائی صفحات 7-34
  حقیقت جسم و جوهر مادی همواره مورد بحث و نظر میان فیلسوفان بوده است و نظرات مختلفی در مورد آن وجود داشته و دارد. لایب نیتس با ابداع مفهوم مناد و برشمردن اوصافی برای آن تبیین خاصی از حقیقت جسم می دهد. هدف پژوهش حاضر نقد و بررسی دیدگاه او در مورد جسم و ویژگی های آن بر اساس روش عقلی در حکمت اسلامی می باشد. یافته تحقیق این است که او گرچه در مواردی همچون اثبات جوهریت برای جسم و ادراک تشکیکی برای مطلق جسم به حکمت متعالیه نزدیک می گردد اما با تعریف نادرستی که از مفهوم اتصال می دهد در پی آن است که برخلاف حکمت اسلامی امتداد را در جسم نه امری ذاتی بلکه امری ثانوی و عرضی معرفی کند. همچنین او با موهوم دانستن بعد و امتداد در جسم، مفهوم «نیرو» را به عنوان اصل اشیاء مطرح می کند در حالی که بنابر فلسفه اسلامی نیرو عرض بوده و نمی تواند تشکیل دهنده جوهر و ذات جسم باشد.
  کلیدواژگان: جوهر مادی، مناد، امتداد، بساطت، ملاصدرا، لایب نیتس
 • محمود شریفی صفحات 35-63

  در فلسفه اسلامی قوه واهمه یکی از قوای باطنی معرفی شده که عملکرد آن ادراک معانی جزیی است. فیلسوفان معمولا کارکرد این قوه باطنی را به ادراک محبت و عداوت و امثال آن از معانی نهفته در افعال ارادی انسان و حیوانات اختصاص داده اند. صدرالمتالهین دو تحول عمده در رابطه با این قوه نفسانی انجام داده است: یکی اینکه قوه واهمه انسان را همان عقل نازل به مرتبه جزییات دانسته است؛ دوم اینکه گستره آن را به صورت مشخص، از حد ادراک برخی معانی نهفته در افعال ارادی انسان و حیوان، به ادراک مطلق محکی معقولات ثانیه فلسفی تعمیم داده است. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی، نخست به بیان دیدگاه فیلسوفان پیشین درباره حقیقت قوه واهمه و قلمرو ادراکات آن پرداخته ایم. سپس ضمن بیان تفسیر صدرالمتالهین از حقیقت قوه واهمه و گستره ادراکات آن، اشکالات معطوف به این نظریه را پاسخ داده ایم. در نهایت نیز به تاثیر آن بر کیفیت دست یابی به محکی معقولات ثانیه فلسفی اشاره کرده ایم. هدف پژوهش این است که نشان دهد علم به محکی معقولات ثانیه فلسفی از طریق اتصال قوه واهمه (عقل نازل) به خارج انجام می پذیرد و برای انتزاع این دسته مفاهیم از حقایق خارجی، نیاز به طرح پیچیده برخی فیلسوفان معاصر نیست.

  کلیدواژگان: صدرالمتالهین، قوه واهمه، عقل نازل، صورت، معنا، معقولات ثانیه فلسفی
 • محمد کریمی صفحات 65-91

  گزاره گاهی بدون شرط و گاهی همراه با شرط است. شرط در قضایا با اهداف خاصی بیان می شود. منطق که عهده دار تحلیل قضایا و بیان احکام آن است، قضایایی را معرفی کرده است که در آنها شیوه های مختلفی از شرط ارایه شده است. این مقاله به دنبال امکان وجود شرط در قضایا و ارایه شیوه های مختلف شرط در آنهاست. کارکرد شرط در هر کدام و بیان تمایز آنها هدف بعدی این نوشتار است. قضیه دارای ارکان و اجزایی است و شرط ها می توانند ناظر به هر کدام از آنها بررسی گردند. شرط در قضایا ناظر به حکم، جهت و موضوع است. حکم در قضایا جزمی است؛ لذا اگر حکمی تعلیقی و مشروط است، در قالب قضیه شرطیه بیان می شود تا از سویی جزمی‏بودن حکم و از سوی دیگر تعلیق در حکم را در خود داشته باشد. شکل‏های دیگر شرط در قالب قضایای حملی و بیشتر در ناحیه موضوع است. موجهات مشروط قضایایی اند که شرط در آنها ناظر به جهت است و در قضایای حقیقیه، مشروطه، فرضیه و لابتیه شرط ناظر به موضوع است

  کلیدواژگان: شرط، قضیه شرطیه، حملیه مشروطه، قضیه حقیقیه، قضیه لابتیه، قضیه مفروضه
 • رضوان نجفی، رضا رسولی شربیانی، زینب شکیبی صفحات 93-121

  در یک دسته بندی عمده سه دیدگاه مخالف درباره مسیله روش شناسی ملاصدرا وجود دارد. این دیدگاه ها عبارت‏اند از: یک) توتولوژیک یا حشوگویی در بیان؛  دو) التقاط روش تفکرگرایی مشایی، شهود اشراقی و کلامی؛ سه) توصیف دیدگاه و نظرات مخالف توسط ملاصدرا؛ در حالی که به نظر می رسد ملاصدرا دارای روش چهارمی به نام «سلسله‏مراتبی» است. سلسله‏مراتبی‏بودن روش ملاصدرا  متاثر از بحث تشکیک است که مبنای معرفت شناختی و وجودشناختی اوست. غرض از سلسله‏مراتبی‏بودن روش ملاصدرا این است که او در تبیین و توضیح مباحث فلسفی مراحل و مراتبی را طی می کند. ابتدا دیدگاه مخالف را توصیف می کند، سپس در مرحله بعد نادرست‏بودن آن را با بیان مقدماتی منطقی یا صورت برهان هایی قیاسی و استدلالی با استناد به برخی مبانی بدیهی و اولی (ابطال تسلسل، دور، ترجیح بلامرجح و...) یا حتی با فرض گرفتن استدلال‎های پیشین فلاسفه مخالف، نظرات آنها را رد می کند و سپس به طرح مسیله و تبیین آرای خویش می پردازد. بنابراین ملاصدرا در بیان مباحث فلسفی، ضمن درنظرداشتن دو جنبه بیرونی و درونی دارای یک سیر حرکتی ویژه است. این پژوهش ضمن شرح و نقد سه دیدگاه ذکرشده، به تبیین روش چهارم می پردازد و آن را به روش‎شناسی آخوند در مباحث الهیات بالمعنی الاخص هم سرایت می دهد

  کلیدواژگان: روش‎شناسی، تشکیکی، مراتبی، برهان صدیقین، ملاصدرا
 • مهدی نجیبی صفحات 123-151

  جستار پیش رو با روش گردآوری کتابخانه‎ای- نرم افزاری و نیز داده پردازی تحلیلی- انتقادی و استدلالی با هدف تبیین، تحلیل و نقد دیدگاه‎ها و مبانی آنها درباره هبوط آدم (ع)و تنزل مقام یا ترفیع و عروج وی به منظور پاسخ به شبهه تناقض میان هبوط و عروج به نگارش در آمده و به بررسی دو دیدگاه اصلی و مبانی آن ها در این باره پرداخته و به این نتیجه می‎رسد که نه تنها -به خلاف دیدگاه برخی مفسران و متکلمان اسلامی- تناقضی میان هبوط و عروج، تکریم و ترفیع مقام وجود ندارد؛ بلکه با تبیین استدلالی مبانی نظریه حکیمان حکمت متعالیه و عارفان مسلمان درباره لزوم هبوط آدم (ع) به جهت عروج و کرامت انسان و با نقد و زیر سوال ‎بردن مبانی دیدگاه‎های مقابل که هبوط را نوعی تنزل مقام دانسته اند‎، همچنین با ارایه دو تحلیل و تبیین حکمی و عرفانی، بیان می‎دارد که تنها راه عروج آدم (ع) به کمال نهایی اش هبوط بوده است و هبوط ملازمتی با معصیت تشریعی یا ترک اولی و اخراج از بهشت و در نهایت تنزل مقام ندارد؛ چرا که درحقیقت هبوط گسترش شعاع وجودی حقیقت آدم(ع) و به کارگیری ابزارهای موجود در عالم ماده برای عروج است. درباره هبوط آدم(ع) و پاسخ به پرسش‎هایی پیرامون آن، کتب و مقالاتی نوشته شده است؛ اما دغدغه اصلی هیچ یک پرسش اصلی این مقاله نبوده است؛ در حالی که پاسخ به آن، راهگشای پاسخ به آن پرسش‎ها و مبنای حل آنهاست.

  کلیدواژگان: انسان کامل، حکمت متعالیه، عرفان نظری، عروج آدم(ع)، هبوط آدم(ع)
 • مرتضی هادیزاده*، علیرضا آل بویه، حسن معلمی صفحات 153-182

  تقسیم موجودات به واسطه صفات ذاتی و ویژگی های هر یک از آنها از اولین اقدامات فیلسوف با نگاه هستی شناختی است. برخی از صفات ذاتی یک نوع، موجب تمایز بین افراد آن نوع با افراد انواع دیگر می شود که لازمه آن، انحصار صفات ذکرشده در یک نوع است؛ همچنین گاهی برخی ویژگی های یک نوع مانع تاثیرپذیری یا تاثیرگذاری مستقیم افراد آن نوع بر/ از افراد نوع دیگر می شود. تقسیم موجودات به مجرد و مادی و لوازم آن را می توان مبنا و ریشه بسیاری از نظریات فلسفی دانست. بر اساس نظر ابن سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا، همه موجودات عالم، حتی حق تعالی، لزوما جزء افراد یکی از این دو قسم‏اند. از نظر آنها ویژگی های ذاتی این دو نوع به گونه ای است که تاثیرگذاری مستقیم یکی بر دیگری محال است. صفاتی مانند ادراک به عنوان صفت ذاتی مجردات و قوه یا استعداد، امتداد و قابلیت اشاره حسی به عنوان صفات ذاتی موجودات مادی را می توان به صورت پراکنده از آثار این سه فیلسوف به دست آورد. مسایل مهمی مانند چگونگی ارتباط علل عالی وجود با سایر مراتب، چگونگی علم آموزی نفس و ماهیت حافظه، با تقسیم موجودات به مجرد و مادی و لوازم آن در ارتباط‏اند؛ از این رو در این نوشتار، علاوه بر بررسی انحصار یا عدم انحصار صفات ذکرشده در یک نوع، به وجه امتناع ارتباط مجرد و مادی با توجه به دیگر نظریات این سه فیلسوف و قواعد کلی حاکم بر فلسفه پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: مجرد، مادی، امتناع ارتباط مجرد و مادی، صفات ذاتی موجودات مجرد، صفات ذاتی موجودات مادی
|
 • Ali Chehreghani, Yar Ali Kurd Firoozjaei Pages 7-34
  The truth of the material body and substance has always been discussed and studied by philosophers, and there have been various opinions about it. Leibniz gives a special explanation of the truth of the body by inventing the concept of monad and enumerating the attributes for it. The purpose of this study is to critique his views on the body and its characteristics based on the rational method in Islamic wisdom. The finding of the research is that although in cases such as proving substantiality for the body and the gradational perception for the absolute body, he approaches the transcendent wisdom, with the incorrect definition he gives of the concept of connection, he, in contrast to Islamic wisdom, views extension not as an essential property for body but as a secondary and transverse property; He also introduces the concept of "force" as the principle of objects by viewing the dimension and extension as something imaginary in body; While according to Islamic philosophy, force is accidental and may not constitute the substance and essence of body
  Keywords: Material Substance, Monad, Extension, Simplicity, Mulla Sadra, Leibniz
 • Mahmood Sharifi Pages 35-63

  In Islamic philosophy, the estimative faculty is introduced as one of the esoteric powers whose function is the perception of partial meanings. Philosophers have usually attributed the function of this esoteric power to the perception of love and enmity and the like from the meanings hidden in the voluntary actions of man and animals. Sadr al-Mut'allihin has made two major changes in relation to this psychic power. He has viewed the faculty as the low degree of human intellect for partials, firstly and secondly, he has extended its scope specifically, from the perception of some meanings embedded in the voluntary actions of man and animal, to the absolute perceptual perception of philosophical second intellects. In this article, using the analytical-descriptive method, we have first expressed the views of previous philosophers about the truth of the estimative faculty and the realm of its perceptions. Then, while expressing the interpretation of Sadr al-Mut'allihin of the truth of it and the extent of its perceptions, we have answered the objections to this theory. Finally, we have mentioned its effect on the quality of achieving the criterion of philosophical second intelligibles. The aim of this research is to show that our knowledge to the objects of philosophical secondary intelligibles occured by connecting this faculty to the outside, and there is no need to the complex design to abstract these concepts from external truths as thought by some contemporary philosophers.

  Keywords: Sadr al-Mut'allihin, Estimative Faculty, Low Degree of Intellect, the Form, idea, Philosophical Second Intelligibles
 • Mohammad Karimi Pages 65-91

  A logical proposition may be conditional or unconditional. Condition is expressed in propositions with specific purposes. Logic, which is responsible for analyzing propositions and expressing its judgments, has introduced propositions in which different methods of condition are presented. This article seeks the possibility of condition in propositions and presents different methods of condition in them. The next purpose of this article is the function of condition in each and expressing their distinction. A proposition has elements and components, and the conditions can be considered for each of them. Condition in propositions is related to judgment, direction and subject. The judgment in propositions is undoubted. Therefore, if a judgment is suspended and conditional, it is stated in the form of a conditional proposition in order to include suspention and undoubted states both. Other forms of condition are in the form of predicative propositions and more in the subject area. Conditional modified propositions are those in which the condition refers to the direction, and in real, conditional, hypothetical propositions the condition relates to the subject

  Keywords: condition, Conditional Propositions, Condtional Predicated Proposition, Real Proposition, Hypothetical Proposition
 • Rezvan Najafi, Reza Rasouli, Zinab Shakibi Pages 93-121

  In a major categorization, there are three different views on Mulla Sadra's methodology; it has been taken as 1) tautology; 2) an Eclecticism of the peripatetics, intuition and theology, and 3) a description of the various views and opinions. While Mulla Sadra seems to have a fourth method called "hierarchy". The hierarchy of Mulla Sadra's method is influenced by the discussion of skepticism, which is his epistemological and ontological basis. The property of Mulla Sadra, using such hierarchic method, goes through stages and hierarchies in explaining philosophical issues. First, he describes an opposite view and, then, criticises it and finally explains his own views. Therefore, Mulla Sadra has a special movement in expressing philosophical issues, while considering both external and internal aspects. This study, while describing and criticizing the three mentioned views, explains the fourth method and spreads it to Sadra's methodology in theology in a special sense.

  Keywords: Methodology, Gradational, Hierarchy, Siddiqin Proof, Mulla Sadra
 • Mahdi Najibi Pages 123-151

  The present paper uses the method of library-software collection as well as analytical-critical and argumentative data processing with the aim of explaining, analyzing and criticizing their views and bases on the descent of Aadam and his ascension in order to respond to the questions in the field and to examine the two main views and their principles in this regard. It concludes that - contrary to the views of some Islamic commentators and theologians - a contradiction between descent and ascent, honoring and promoting does not exist; rather, by explaining the foundations of the theory of the sages of transcendent wisdom and Muslim mystics about the necessity of Aadam's descent, for the ascension and dignity of man, and by criticizing and questioning the foundations of opposing views that have considered descent as a kind of demotion, also by presenting two analyzes and the theological and mystical explanation states that Aadam`s descent has been the only way for his ultimate perfection, and that descent has nothing to do with legislative sin or leaving the first, tarki `ula, and expulsion from heaven, and finally degrading one's position. Because, in fact, the descent is the expansion of the existential radius of human truth and the usage of what available in the material world for ascension. Books and articles have been written about the descent of Adam and the answers to questions about it; But the main concern was not one of the main questions of this article; while the answer to it is the way to answer those questions and the basis for solving them

  Keywords: Perfect Man, Transcendent Wisdom, theoretical mysticism, The Ascent of Aadam, The Descent of Aadam
 • Morteza Hadizadeh*, Alireza Ale Buyayh, Hasan Moallemi Pages 153-182

  The division of beings with regard to their essential attributes and characteristics is one of the first step taken by a philosopher with an ontological view. Some inherent attributes of a species differentiate between individuals of that species and individuals of other species, which means including attributes in a species. Also, sometimes some characteristics of one type prevent the influence or direct influence of people of that type on / from people of another type. The division of beings into immaterial and material and its requisites can be considered as the basis and root of many philosophical theories. According to Ibn Sina, Sheikh Ishraq and Mulla Sadra‌, all beings in the universe, even the Almighty, are necessarily part of one of these two types. According to them, the inherent characteristics of these two types are such that it is impossible to directly influence each other. Attributes such as perception as an essential attribute of immaterials and those such as potentiality or talent, extension and ability for sensitive pointing as attributes of material beings can be obtained in a scattered manner from the works of these three philosophers. Important issues, such as how the higher causes of existence relate to other levels,‌ how of the soul`s way of attaining knowledge‌ and the nature of memory, may be related to the division of beings into immaterial and material and its requisites. Therefore, in this article, in addition to examining the inclusion or exclusion of the mentioned attributes in one type, the refusal of immaterial and material connection according to the other theories of these three philosophers and the general rules governing philosophy are discussed

  Keywords: Immaterial, Material, Refusal of Immaterial, Material Connection, Essential Attributes of Immaterials, Essential Attributes of Materials