فهرست مطالب

 • پیاپی 102 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/07/23
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فریده خدادادی، حسین صمصامی* صفحات 7-52

  این پژوهش به بررسی آثار تکانه های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط بانکداری ذخیره جزیی و کامل پرداخته است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1399-1370 به روش تخمین بیزین نتایج شبیه سازی، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی های الگو بیانگر آن است که تکانه مثبت مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت تحت بانکداری ذخیره جزیی موجب افزایش تولید، حجم پول و کاهش مصرف اما در بانکداری ذخیره کامل موجب افزایش مصرف، تولید و کاهش حجم پول در اقتصاد ایران خواهد شد. واکنش متغیرهای مذکور نسبت به تکانه نفتی تحت بانکداری ذخیره جزیی عکس بانکداری ذخیره کامل است. عکس العمل متفاوت این متغیرها به این دلیل است که تحت بانکداری ذخیره جزیی، عمده افزایش درآمدهای نفتی، صرف مخارج جاری می شود که در نتیجه این مصرف، سرمایه گذاری و به تبع این اشتغال و تولید کاهش می یابد. از طرف دیگر تکانه سیاست پولی تحت بانکداری ذخیره جزیی موجب افزایش تورم، مخارج دولت و کاهش مصرف، تولید، سرمایه گذاری و اشتغال خواهد شد. همچنین مقایسه توابع عکس العمل متغیرهای منتخب در دو الگو، نشان می دهد بانکداری صددرصدی، سبب شده است تا سهم تکانه ها در ایجاد نوسانات متغیرهای کلیدی دستخوش تغییر شده و حتی جایگاه برخی از آن ها با تکانه مخارج دولت و تکانه پولی تعویض شود. همچنین، در مقایسه بین دو تکانه می توان گفت اثر این دو در بانکداری ذخیره جزیی نسبت به بانکداری ذخیره کامل به کندی از بین رفته و تا مدت طولانی تری در اقتصاد باقی می ماند.

  کلیدواژگان: بانکداری ذخیره کامل، بانکداری ذخیره جزئی، خلق پول، کسری بودجه، تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)
 • رضا بخشی آنی، مسعود نیلی*، سید مهدی برکچیان صفحات 53-78

  هدف این پژوهش بررسی اثر نوع نظام سیاسی، دموکراسی یا دیکتاتوری، بر کیفیت نهادهای اقتصادی است که به عنوان متغیر اصلی شکل دهنده فرآیند رشد اقتصادی شناخته می شوند. در دموکراسی های بالغ، قدرت سیاسی بین طیف متنوعی از ذی نفعان توزیع شده است اما در دموکراسی های اولیه، قدرت سیاسی به صورت متمرکز در اختیار فرد منتخب قرار داشته و سایر گروه ها امکان مشارکت در قدرت سیاسی را ندارند. در نظام های دیکتاتوری اولیه نیز قدرت سیاسی به صورت انحصاری در اختیار یک فرد است اما در دیکتاتوری های بالغ، قدرت بین اعضا گروه حاکم به گونه ای تقسیم شده است که فرد حاکم در حذف سایر اعضا ایتلاف حاکم با محدودیت مواجه است. نتایج تجربی نشان می دهد کیفیت نهادهای اقتصادی در نظام های دموکراسی و دیکتاتوری بالغ بهتر از نظام های دموکراسی و دیکتاتوری اولیه است. همچنین، کیفیت نهادهای اقتصادی در نظام های دیکتاتوری و دموکراسی بالغ تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد. نظام های دیکتاتوری بالغ علی رغم فقدان انتخابات آزاد حمایت بهتری از حقوق مالکیت نسبت به دموکراسی های اولیه داشته اند. نتایج به دست آمده نسبت به تغییر متغیر وابسته، افزودن متغیرهای کنترل، تغییر نمونه، و استفاده از روش متغیر ابزاری پایدار است.

  کلیدواژگان: دموکراسی، دیکتاتوری، قدرت سیاسی، نهادهای اقتصادی
 • احمد لطفی*، فرهاد خداداد کاشی، سیاوش جانی صفحات 79-113

  هدف از این مقاله شناخت تاثیر ترکیب جنسیتی نیروی کار بر بهره وری عوامل تولید در صنایع کارخانه ای ایران است. برای این منظور، ضمن استفاده از داده های کدهای چهاررقمی طرح جامع آمارگیری از کارگاه های بالاتر از ده نفر کارکن مرکز آمار، بهره وری صنایع کارخانه ای ارزیابی می شود. در اندازه گیری بهره وری، به منظور اجتناب از مشکل همزمانی در تابع تولید، از رویکرد لوینسون و پترین استفاده می شود. با توجه به نتایج آزمون مربوط به نوع داده ها، مشخص گردیدکه داده ها از نوع پنل می باشند. نتایج تحقیق دلالت بر این داردکه اولا: برآورد بهره وری به روش لوینسون و پترین از اعتبار برخوردار است. ثانیا: اگر چه افزایش برابری جنسیتی در بین کارکنان اداری-مالی بهره وری را افزایش می دهد، اما رابطه بهره وری و سهم اشتغال کارکنان زن ماهر و غیر ماهر در سطوح پایین توزیع اشتغال منفی و در سطوح بالای این توزیع مثبت می باشد. ثالثا: افزایش مشارکت زنان در صنایع سبک بهره وری را بهبود می بخشد. علاوه بر این، در شرکت های کوچک، برابری جنسیتی در بین کارکنان ماهر و در شرکت های بزرگ، برابری جنسیتی در بین کارگران غیرماهر موجب افزایش بهره وری می گردد.

  کلیدواژگان: بهره وری، روش لوینسون و پترین، ترکیب جنسیتی، اندازه و نوع صنایع
 • مسلم شعله*، حمید زمان زاده صفحات 115-148

  ناسایی عوامل موثر بر نقدینگی حایز اهمیت می باشد. با توجه به اینکه یکی از کانال های افزایش نقدینگی، تسهیلات اعطایی شبکه بانکی است و با توجه به نقش موثر نسبت کفایت سرمایه در اعطای تسهیلات، در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نسبت کفایت سرمایه بر حجم نقدینگی و اثرات نامتقارن آن در دوره زمانی 1398:4-1387:1 با استفاده از الگوی  خودرگرسیون باوقفه توزیعی غیرخطی پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش نسبت کفایت سرمایه اثرات کاهنده بر حجم نقدینگی دارد و رعایت مقرارت ناظر بر نسبت کفایت سرمایه می تواند یکی از ابزارهای کلیدی مهار رشد نقدینگی در اقتصاد ایران باشد. علاوه بر این تاثیر تغییر نسبت کفایت سرمایه بر نقدینگی نامتقارن است. بر اساس نتایج آزمون والد، افزایش نسبت کفایت سرمایه نسبت به کاهش آن اثرات قوی تری بر نقدینگی دارد. همچنین افزایش در میزان مطالبات معوق و سررسید گذشته شبکه بانکی از کانال کاهش توان اعتباری شبکه بانکی در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت منجر به کاهش نقدینگی در کشور می شود. افزایش نرخ ارز نیز صرفا با دو وقفه زمانی و در کوتاه مدت منجر به افزایش نقدینگی در کشور شده است. همچنین جهت مهار رشد نقدینگی ضرورت دارد تامین مالی افزایش مخارج دولت از محل افزایش درآمدهای مالیاتی صورت پذیرد نه استقراض از شبکه بانکی یا استفاده از درآمدهای حق الضرب.

  کلیدواژگان: مطالبات معوق، نرخ ارز، کفایت سرمایه، کسری بودجه، الگوی NARDL
 • سید مقداد ضیاتبار احمدی*، سعید کریمی پتانلار، وحید تقی نژاد عمران صفحات 149-184

  وجود کسری بودجه ساختاری در اقتصاد ایران و فقدان انضباط مالی نگرانی هایی را در خصوص پایداری مالی دولت ها در بین اقتصاددانان به دنبال داشته است. در چند دهه اخیر قواعد مالی به عنوان راه حلی با هدف ایجاد انضباط مالی و برقراری پایداری مالی دولت ها در سرتاسر جهان مورد توجه قرار گرفته اند. در همین راستا، پژوهش حاضر درصدد است تا یک چارچوب مالی مبتنی بر سه قاعده سقف بدهی، تراز بودجه و مخارج برای اقتصاد ایران طراحی نماید. نتایج حاصل از به کارگیری روش شبیه سازی تصادفی نشان از بالا بودن سطح بدهی کنونی در مقایسه با قاعده سقف بدهی معرفی شده توسط الگو داشته و قاعده تراز بودجه تا حد زیادی در بهبود مسیر آینده بدهی عمومی اثربخش خواهد بود. به سخن دیگر با اعمال قاعده تراز بودجه از نوسانات مسیر آینده بدهی عمومی کاسته می شود. همچنین ایجاد یک سازوکار نهادی به عنوان نهاد مکمل با هدف بهبود عملکرد و اثربخشی قواعد مالی به ویژه قاعده مخارج و تضمین اجرای آنها پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: اقتصاد ایران، پایداری مالی، چارچوب مالی، شبیه سازی تصادفی، قواعد مالی
 • محمد نبی شهیکی تاش*، محبوبه روستایی، امیر مرتضوی صفحات 185-215

  هدف این پژوهش، بررسی ضریب رقابت در صنعت بانکداری ایران و ارزیابی تاثیر ادغام افقی بانکی بر ساختار بازار بخش بانکی کشور است. در این پژوهش اثر ادغام افقی بانکی بر اندازه رقابت در بازار متشکل پول با استفاده از داده های تاریخی در دوره  1397-1389 انجام شده است. به منظور بررسی اثر ادغام افقی بانکی بر اندازه رقابت از مدل پانزار-راس استفاده شده است و آماره H پانزار- راس ناشی از ادغام در سناریوی ورشکستگی، سناریوی قدرت بازاری بازار سپرده، سناریوی ریسک اعتباری و سناریوی ریسک عملیاتی محاسبه شده است که نتیجه حاصل از محاسبات نشان می دهد که مقدار آماره H پس از ادغام ناشی از سناریوی ورشکستگی برابر 31/1-، مقدار آماره H ادغام ناشی از سناریوی قدرت بازاری بازار سپرده برابر 48/1-، مقدار آماره H ادغام ناشی از سناریوی ریسک اعتباری برابر 88/1- و مقدار آماره H ادغام ناشی از سناریوی ریسک عملیاتی برابر 15/1- به دست آمده است. همچنین مقدار آماره H برآورد شده قبل از ادغام،  05/1- است که براساس میزان کمی این آماره، به آثار رقابتی سناریوهای ادغام بانکی پرداخته شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سناریوی ادغام مبتنی بر ریسک عملیاتی کمترین اثر منفی را بر اندازه رقابت داشته است و سناریوی ادغام مبتنی بر ریسک اعتباری بیشترین اثر منفی را بر اندازه رقابت داشته است.

  کلیدواژگان: ادغام، رقابت، صنعت بانکداری، مدل پانزار-راس
 • علیرضا عرفانی*، آزاده طالب بیدختی، بیتا شهبازی صفحات 217-253

  تجربه نوسانات زیاد بازار ارز در ایران و اثرگذاری سیاست های پولی و مالی بر این بازار، اهمیت اتخاذ رویکرد علمی از سوی سیاست گذاران مالی و پولی و توجه به رفتار سایر بازیگران (سفته بازازان بازار ارز) در فضای تصمیم گیری را هرچه بیشتر آشکار ساخته است. مطالعه حاضر سعی دارد با استفاده از رویکرد نظریه بازی ها، میزان زیان اجتماعی حاصل از اتخاذ رویکردهای مختلف توسط سیاست گذاران پولی و مالی را در بازه زمانی 9 ساله (1390 تا 1398) ارزیابی نموده و از این مسیر وجود رویکرد بهینه تعاملی بین دولت و بانک مرکزی که به کمترین مقدار زیان اجتماعی منجر می شود، شناسایی نماید. برطبق نتایج، کمترین زیان اجتماعی زمانی حاصل می شود که بازیگر پولی اهمیت بیشتری را متوجه تثبیت نرخ سود نموده و در اتخاذ سیاست های پولی، از استقلال تصمیم گیری بیشتری برخوردار باشد. به عبارت دیگر، افزایش نرخ سود از جانب بازیگر پولی، افزایش میل به تقاضای ارز از جانب فعالان بازار ارز و همچنین میل به افزایش بیشتر انحراف مخارج دولت از بودجه متوازن دولت را باعث می شود که هر دو رفتار عکس العملی در جهت افزایش زیان اجتماعی تفسیر می شود. بر این اساس، با توسل به معیار زیان اجتماعی می توان توصیه به استقلال ابزاری بانک مرکزی در جهت افزایش رفاه اجتماعی نمود که لازمه این امر تغییر رویه در اعمال سیاست های پولی و مالی و تغییر نگرش مسیولین اقتصادی کشور در مورد استقلال و عدم استقلال ابزاری بانک مرکزی و چگونگی ارتباط آن با دولت است.

  کلیدواژگان: سیاست های پولی و مالی، بازار ارز، نظریه بازی ها، تعادل نش، تابع زیان اجتماعی
 • ایرج شهریاری، صلاح سلیمیان*، علی محمد حیدری سده، هژیر پور محمود، سهراب خجسته چیرانی صفحات 255-286

  اقتصاد شادی یکی از حوزه های نسبتا جدید در علم اقتصاد است که در سال های اخیر جایگاه مهمی را در معادلات سیاست گذاری در بیشتر کشورهای جهان پیدا کرده است. امروزه ثابت شده است که ارتباط مستقیمی بین شادی کارکنان و بهره وری سازمان ها وجود دارد و این امر موجب گردیده تا سازمان ها جهت دست یابی به بهره وری بیشتر، اقداماتی را جهت شادی کارکنان خود انجام دهند. در این تحقیق به بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی موثر بر شادی و ارتباط آن با بهره وری کارمندان امور مالیاتی مودیان بزرگ پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در مورد متغیر وابسته شادی، متغیرهای بهره وری، سن، سلامت روحی زیاد، درآمد ماهیانه، رضایت از شغل خیلی زیاد، ورزش، پاداش های دریافتی زیاد، پاداش های دریافتی خیلی زیاد، ایمان به خدا زیاد و ایمان به خدا خیلی زیاد رابطه مستقیم با متغیر شادی داشته و متغیرهای وضعیت اشتغال، وضعیت مسکن، میزان کار روزانه، امنیت شغلی زیاد و امنیت شغلی خیلی زیاد با متغیر شادی رابطه معکوس دارد. در مورد متغیر وابسته بهره وری نیز، متغیرهای شادی، سلامت جسمی زیاد، سلامت جسمی خیلی زیاد، سلامت روحی خیلی زیاد، میزان درآمد ماهیانه، امنیت شغلی زیاد، امنیت شغلی خیلی زیاد، پاداش های دریافتی زیاد، پاداش های دریافتی خیلی زیاد، میزان رضایت خانواده از شغل خیلی زیاد و ایمان زیاد به خدا رابطه مستقیم با متغیر بهره وری داشته و متغیرهای سطح تحصیلات لیسانس، رضایت از شغل زیاد و رضایت از شغل خیلی زیاد با متغیر بهره وری رابطه معکوس دارد.

  کلیدواژگان: شادی، بهره وری، رگرسیون لاجیت، رگرسیون پروبیت، اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ
 • هما اصفهانیان، سجاد برخورداری، رها حمزه لوئیان* صفحات 287-333

  اقتصاددانان برای رشد بهره وری اهمیت فراوانی قایل هستند، به گونه ای که پدیده توسعه نیافتگی نتیجه پایین بودن بهره وری دانسته می شود. اهمیت این مساله در اقتصاد ایران چشم گیرتر است؛زیرا می توان آن را به عنوان راه حلی جهت رفع مشکلات تولید و محدودیت سرمایه درنظر گرفت که به بهبود توازن میان بخش های مختلف اقتصاد می انجامد. این مقاله، قصد دارد تا به بررسی رابطه میان «رشد بهره وری کل عوامل تولید و اشتغال در صنایع ایران» از منظر تقاضا نیروی کار، در قالب سیستم معادلات همزمان با  استفاده از روش داده های تابلویی و با تمرکز بر داده های سالانه به تفکیک کدهای دورقمی طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های صنعتی برای سه معادله اشتغال، دستمزد و موجودی سرمایه در بازه زمانی 1387- 1395 بپردازد. مزیت استفاده این روش آن است که امکان بررسی نحوه تاثیر گذاری رشد بهره وری بر سطح اشتغال را از کانال های مختلف تفکیک نموده و اثر رشد بهره وری را بر چند عامل موثر و تعیین کننده اشتغال در قالب سیستم معادلات همزمان نشان می دهد. نتایج حاصله نشان می دهند که میان رشد بهره وری، سطح اشتغال و سطح موجودی سرمایه در بخش صنعت رابطه ای وجود ندارد و از سویی رابطه میان رشد بهره وری با سطح دستمزد رابطه ای معکوس است.

  کلیدواژگان: رشد بهره وری کل عوامل تولید، اشتغال، پویایی های بیکاری، صنایع ایران
 • اسماعیل صفرزاده*، سمانه دشتی قره بلاغ صفحات 335-358

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر واردات بر اشتغال استان ایلام و تحلیل زوایای آشکار و پنهان بیکاری با روش غیر آماری در خصوص این استان انجام یافته است. برای این منظور جدول داده - ستانده  دو منطقه‏ای سال 1395 در قالب 11 بخش و دو منطقه استان ایلام و سایر اقتصاد ملی ساخته شده و این اثر با استفاده از ضرایب فزاینده اشتغال در چهار سطح بخشی، درون منطقه‏ای، بین منطقه‏ای و ملی دو منطقه‏ای محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با واردات از سایر استان ها اشتغال تمامی بخش‏های اقتصادی در استان ایلام کاهش پیدا می کند. بیشترین کاهش اشتغال در بخش ساختمان با 8/0 شغل بوده و پس از آن بخش‏های صنعت و کشاورزی با کاهش 5/0  شغل در جایگاه های بعدی قرار دارند. بر این اساس کمترین میزان کاهش اشتغال نیز مربوطه به بخش های معدن و واسطه گری‎های مالی بوده است که کاهش 1/0 شغل را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: اشتغال، واردات، جدول داده - ستانده دو منطقه ای، استان ایلام، سایر اقتصاد ملی
 • علی مریدیان، علی سایه میری*، فاطمه هواس بیگی صفحات 359-394

  طی چند دهه اخیر رابطه بین رشد اقتصادی و مخارج دولت توجه پژوهشگران زیادی را به خود جلب نموده تا جایی که منجر به انجام مطالعات تجربی بسیاری در این زمینه در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه شده است. روند افزایشی مخارج دولت همراه با نوسانات زیاد رشد اقتصادی طی سال های پس از انقلاب اسلامی در ایران، شرایط قابل توجهی را به وجود آورده که بر ضرورت بررسی این موضوع می افزاید. پژوهش حاضر کوششی در جهت بررسی رابطه رشد اقتصادی بر مخارج دولت در ایران می باشد. در این راستا به بررسی تجربی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای مورد بررسی طی دوره زمانی 1357-1397 و با استفاده از مدل ARDL غیرخطی در اقتصاد ایران پرداخته شده است. یافته های این مطالعه نشان داد که عدم تقارن در بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و مخارج دولت وجود دارد،  به طوری که اثر شوک های مثبت و منفی رشد اقتصادی بر مخارج دولت در کوتاه مدت و بلندمدت، نامتقارن است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجری نشان داد که یک رابطه یک طرفه از سمت رشد اقتصادی به مخارج دولت وجود دارد؛ درحالی که این رابطه در جهت عکس وجود ندارد. به عبارت دیگر، نتایج این آزمون تاییدکننده رویکرد واگنر و نشان دهنده عدم تایید قانون کینزی برای اقتصاد ایران است.

  کلیدواژگان: هزینه های دولت، رشد اقتصادی، غیر خطی، هم انباشتگی، NARDL
 • مونا بهشتی، عباس معمارنژاد*، تقی ترابی، شمس الدین حسینی صفحات 395-432

  در حال حاضر بیش از یک دهه است که دولت های مختلف در اقتصادهای درحال توسعه برای ارتقای رشد اقتصادی تلاش های گوناگونی انجام داده اند. اثرگذاری توسعه مالی و آزادسازی تجارت بر رشد اقتصادی، در اقتصادهای درحال توسعه موضوع بحث ها و جنجال های بسیاری بوده است و تناقض در ادبیات موضوع نشان می دهد که این روابط، همچنان نامشخص و مبهم باقی مانده است. این مطالعه برآن است تا به بررسی اثر توسعه مالی و آزادسازی تجارت بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط بالا بپردازد. بدین منظور از داده های سالانه کشورها طی دوره 2017-2000 بهره گرفته شده است. علاوه بر این، نظر به مفهوم چندبعدی و گسترده توسعه مالی، تلاش شده است تا شاخص توسعه مالی با ارایه نگاهی نو و بر اساس سه معیار عمق، دسترسی و کارایی موسسات و بازارهای مالی استخراج شود. نتایج حاصل از این مطالعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دومرحله ای (SYS-GMM) حاکی از اثر مثبت و معنادار توسعه مالی بر رشد اقتصادی است. همچنین در گروه کشورهای مورد مطالعه، اثر آزادسازی تجارت هم در قالب کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و هم در قالب افزایش حجم تجارت بر رشد اقتصادی، مثبت و معنادار بوده است. به علاوه نتایج نشان می دهد عملکرد خوب نظام مالی، اثر باز بودن آزادسازی تجارت در کشورها را تقویت می کند و با لعکس. با توجه به نتایج به دست آمده، می توان مطرح کرد که اتخاذ تدابیر و سیاست های مناسب آزادسازی تجارت و همچنین تاکید در به کارگیری سیاست هایی که به تعمیق و افزایش کارایی بخش مالی و در نتیجه توسعه این بخش منجر شود، بسترساز رشد اقتصادی است.

  کلیدواژگان: توسعه مالی، گشتاورهای تعمیم یافته، آزاد سازی تجارت، مدل پانل پویا
|
 • Farideh Khodadadi, Hossein Samsami* Pages 7-52

  The present study aims to investigate the effects of monetary and financial shocks on macroeconomic variables in fractional and full reserve banking conditions. To this end, two stochastic dynamic general equilibrium models have been designed in terms of the realities of Iran's economy and then the effects of shocks have been studied. After determining the input values ​​of the model and estimating the parameters using the quarterly data of the Iranian economy during the period 1990-2020 by Bayesian estimation method, the simulation results indicate the validity of the model in describing the fluctuations of the Iranian economy. Examining the dynamics of the model shows that the positive shock of government consumption and investment expenditures under fractional reserve banking will increase production, money supply and decrease consumption, but in full reserve banking will increase consumption, production and reduce money supply in the Iranian economy. On the other hand, the shock of monetary policy under fractional reserve banking will increase inflation, government spending, and reduce consumption, production, investment, and employment. Also, comparing the reaction functions of the selected variables in the two models shows that 100% banking has caused the contribution of shocks to the fluctuations of key variables to change and even the position of some of them to be replaced by the shocks of government spending and monetary shocks. In the shock of government expenditures, the variables of consumption, inflation and money supply and in the monetary shock, the variables of production, consumption, investment, employment, and government expenditures have been affected by the type of banking. Moreover, comparison of the two shocks indicates that the effect of these two shocks in fractional reserve banking slowly disappears and remains in the economy for a longer period of time compared to full reserve banking.

  Keywords: full reserve banking, fractional reserve banking, money creation, budget deficit, Stochastic Dynamic General Equilibrium Model (DSGE)
 • Reza Bakhshiani, Masoud Nili*, S. Mahdi Barakchian Pages 53-78

  The purpose of this study is to investigate the effect of political regime types, including democracy and dictatorship, on the quality of economic institutions as the main variables in the formation of the economic growth process. The political power is distributed among a wide range of interest groups in mature democracies, while it is concentrated in the hands of the elected executive in initial democracies in a way that other groups are unable to participate in political power. In initial dictatorships, the political power is vested in one individual as well, but in mature dictatorships, it is divided among the members of the ruling group and the leader is limited in removing other members of the ruling coalition. The empirical results indicate that the economic institutions enjoy better quality in mature democracies and dictatorships compared to the initial democracies and dictatorships. Moreover, the economic institutions’ quality in mature dictatorships and democracies is not significantly different. The mature dictatorships have better protection of property rights compared to the initial democracies, despite the fact that they lack free elections. The results are robust to change the dependent variable, control variables, the sample, and using the instrumental variable approach.

  Keywords: Democracy, Dictatorship, Political Power, Economic Institutions
 • Ahmad Lotfi*, Farhad Khodadad Kashi, Siavash Jani Pages 79-113

   The purpose of this article is to identify the effect of gender composition of the workforce on productivity in Iranian manufacturing industries. For this purpose, while using the data of four-digit ISIC codes of the comprehensive plan of statistics from manufacturies with more than ten employees of the Statistics Center, the productivity of manufacturing industries is evaluated. Levinson and Petrin approaches are used to evaluate the factors affecting productivity in order to avoid the problem of simultaneity in the production function. According to the test results related to the data type, it was determined that the data are panel type. The results of the research indicate that, firstly, the estimation of productivity by Levinson and Petrin method is valid. Second: Although increasing gender equality among administrative-financial staff increases productivity, but the relationship between productivity and the employment share of skilled and unskilled female employees is negative at low levels of the employment distribution and positive at high levels of this distribution. Third, increasing women’s participation in light industries improves productivity. In addition, in small firms, gender equality among skilled workers and in large firms, gender equality among unskilled workers increases productivity.

  Keywords: Productivity, Levinson, Petrin method, Gender composition, Size, type of industries
 • Moslem Shoaleh* Pages 115-148

  Liquidity , as the most important variable of the money market , has a significant role in economic performance from various aspects and therefore it is important to identify the factors affecting liquidity. Considering that one of the channels to increase liquidity is loans paid by the banking network and the effective role of capital adequacy ratio in the payment of bank loans, in the present study we investigate the effect of capital adequacy ratio on volume of liquidity and its asymmetric effects in 2008:2 -2020:1 by using a nonlinear Autoregressive Distributed Lags model.The results show that increasing the capital adequacy ratio has a reducing effect on the volume of liquidity and compliance with the regulation on the capital adequacy ratio can be one of the key tools to curb the growth of liquidity in the Iranian economy. In addition, the effect of changing the capital adequacy ratio on liquidity is asymmetric. According to the results of the Wald test, increasing the capital adequacy ratio has a stronger effect on liquidity than reducing it.The results also showed that the increase in the amount of non performing loans of the banking network through the channel of reducing the lending capacity of the banking network in both short-term and long-term periods leads to a decrease in liquidity in the country. The increase in the exchange rate has also led to an increase in liquidity in the country in short-term and with two lags. Also, in order to curb the growth of liquidity, an increase in government expenditures should be financed through an increase in tax revenues, not borrowing from the banking network or the use of sovereignty revenues.

  Keywords: capital adequacy ratio, exchange rate, nonlinear Autoregressive Distributed Lags model, non performing loans
 • Seyed Meghdad Ziatabar Ahmadi*, Saeed Karimi Petanlar, Vahid Taghinezhadomran Pages 149-184

  The existence of a structural budget deficit in Iranian economy and the lack of fiscal discipline have raised concerns about the financial stability of governments among economists. In recent decades, fiscal rules have been considered as a way to establish fiscal discipline and financial sustainability of governments around the world. In this regard, the present study seeks to design a fiscal framework based on the three rules of debt ceiling, budget balance and expenditure for Iranian economy. The results of applying the stochastic simulation method show a high level of current public debt compared to the debt rule ceiling estimated by the model and the budget balance rule will be greatly effective in improving the future path of public debt. In other words, applying the budget balance rule reduces the fluctuations of the future path of public debt. It is also suggested to establish an institutional mechanism as a complementary institution with the aim of improving the performance and effectiveness of fiscal rules, especially for expenditures rule and ensuring their implementation

  Keywords: Iranian Economy, Financial stability, Fiscal framework, stochastic simulation, Fiscal rules
 • Mohammad Shahiki*, Mahbobe Rostaie, Amir Mortazavi Pages 185-215

  This study aimed to examine degree of competition, and how horizontal integration decision affects market structure in Iran’s banking industry. The horizontal integration impact is measured using H-statistic proposed by Panzar and Rosse (1987) based on historical data over the period 2010-2018. We calculate H-statistic in different scenarios including bankruptcy, market power of deposit market, credit risk and operational risk and the estimated H-statistics for these scenarios are -1.31, -1.48, -1.88 and -1.15 respectively. Also, regarding the market situation before integration decisions, the calculated H-statistic is -1.05 leading us to evaluate competitive effects of banking integration scenarios. The results show that operational risk scenario had the lowest negative effect on degree of competition while the highest negative effect was from credit risk scenario.

  Keywords: Integration, Competition, Banking Industry, Panzar-Rosse Model
 • Alireza Erfani*, Azadeh Talebbeydokhti, Bita Shahbazi Pages 217-253

  The experience of large fluctuations in the Foreign Exchange Market in Iran and the impact of monetary and fiscal policies on this market revealed the importance of adopting a scientific approach by fiscal and monetary policymakers and paying attention to the behavior of other actors (Foreign Exchange Speculators) in the decision-making. The present study tries to evaluate the Social Loss of adopting different approaches by monetary and fiscal policymakers for 9 Years (2011-2019) using the Game Theory approach via identifying the optimal interactive approach between the Government and the Central Bank that leads to the least amount of Social Loss. According to the results, the least Social Loss is achieved when the Monetary Actor pays more attention to the stabilization of Interest Rates and has more Independence in decision-making. In other words, the increase in Interest Rates by the monetary authority increases the desire for Foreign Exchange demand by Foreign Exchange speculators, as well as the desire to further divert government spending from the balanced government budget, which both behaviors interpreted to increase Social Losses. Accordingly, by resorting to the criterion of Social Loss, we can recommend the instrumental independence of the Central Bank to increase Social Welfare. This result requires a change in the conduct of Monetary and Fiscal Policies and a change in the attitude of the country's economic officials about the independence or non-independence of the Central Bank and how it interacts with the Government.

  Keywords: Monetary, Fiscal Policies, Foreign Exchange Market, Game Theory, Nash Equilibrium, Social Loss Function
 • Iraj Shahriyari, Salah Salimian*, Ali Mohahammad Heydari Sedeh, Hazhir Pourmahmud, Sohrab Khojaste Chirani Pages 255-286

  The Economics of Happiness is one of the relatively new areas in economics, which in recent years has found a significant place in the policy equation in most countries in the world. Today, it has been proven that there is a direct relationship between employee happiness and productivity of organizations, and this has led organizations to take steps to achieve greater productivity, the happiness of their employees. Since creating a happy organization is one of the strategic needs for long-term success, this shows that the importance of this issue is more important for important organizations in a country. In this research, socio-economic factors affecting happiness and its relationship with the productivity of taxpayers of large taxpayers have been investigated. In this paper, a sample of 150 people was selected by simple random sampling method and after collecting the questionnaires, the data were analyzed using SPSS23 and Eviews9 software. In addition, Cronbachchr('39')s alpha coefficient, which evaluates the reliability of the questionnaires, in this study was ./83, which indicates acceptable reliability for these questionnaires. The results of this study showed that in the case of the dependent variable of happiness, productivity, age, high spiritual, salary, very high job satisfy, sport, high rewards received, very high rewards received, high faith in God and very high faith in God variables were directly and singnification related to the happiness variable and variables employment, house, daily work hour, high job security and very high job security are inversely and singnification related to the variable of happiness. In the case of the dependency variable of productivity, the variables of happiness, high phisical, very high physical, very high spiritual, salary, high job security, very high job security, high rewards received, very high rewards received, very high family satisfy, high faith in God variables were directly and singnification related to the productivity variable, and the variables of education, high job satisfy and very high job satisfy are inversely and singnification related to the variable of productivity variable.

  Keywords: Happiness, Productivity, Logit Regression, Probit Regression, LTU
 • Homa Esfahanian, Sajad Barkhordari, Raha Hamzehloian* Pages 287-333

  Productivity growth is playing the main role for economics and some believe that underdevelopment is due to low productivity. The productivity growth is a solution to overcome the production problem and capital constraints and that is why it is highlighted in Iranian economy. The purpose of this paper is to study the productivity growth of all factors of production and employment in industry sector from labor demand point of view. We worked with a system of simultaneous equations and used the two least squares method. It has been focused on annual data, and the two-digit codes of International Standard Industrial Classification of All Economic Activities for the three equations of employment, wages and capital stock during 2008-2016. The results showed that there is no relationship between productivity growth and the level of employment and capital stock in the industrial sector. In addition, there is an opposite relation between productivity growth and the level of wages.

  Keywords: Total Factor Productivity, Employment, Dynamics of Unemployment, Industry
 • Esmaeel Safarzadeh*, Samaneh Dashti Ghareh Balagh Pages 335-358

  The aim of this study was to investigate the effect of imports on employment in Ilam province and to analyze the Explicit and implicit aspects of unemployment by non-statistical method in this province. For this purpose, a two regional input-output table of 2016 in the form of 11 sectors and two regions of Ilam province and the rest of national economy has been made and this effect has been measured through employment multipliers at four levels of sector, intra-regional, inter-regional and two regional national. The research results show that with imports from other provinces, employment of all economic sectors in Ilam province decreases. The largest decrease in employment was in the construction sector with 0.8 jobs, followed by manufacturing industry and agriculture with a decrease of 0.5 jobs in the next positions. Accordingly, the lowest decrease in employment was related to the mining sector and financial intermediaries, which shows a decrease of 0.1 jobs.

  Keywords: : employment, import, two regional input - output table, Ilam province, the rest of national economy
 • Ali Moridian, Ali Sayehmiri*, Fatemeh Havasbeigi Pages 359-394

  In recent decades, the relationship between economic growth and government spending has attracted the attention of many researchers to the point that it has led to many experimental studies in this field in developed and developing countries. The rising trend of government expenditure with high volatility in economic growth during the years after Islamic Revolution in Iran has created significant conditions that add to the need for a detailed study of this issue. This research is an attempt to study relation between the economic growth and government expenditure in Iran. In this regard, the empirical investigation of long-term and short-run relationships between the variables studied during the period 1969-2018 and using the nonlinear ARDL model in Iranian economy has been studied. The findings of this study showed that asymmetry was considered when examining the relationship between economic growth and government expenditures, so that the effect of negative and negative shocks of economic growth on government expenditures in the short and long run is asymmetrical. Results of the Granger's causality test showed that there is a one-way relationship from the side of economic growth to government expenditures, while this relationship is not in reversed. In other words, the results of this test confirm the Wagnerian approach and indicate that Keynesian law is not approved for the Iranian economy.

  Keywords: Government Expenditure, Economic Growth, Nonlinearity, Coexistence, NARDL
 • Mona Beheshti, Abbas Memarnejad*, Taghi Torabi, Shamseddin Hosseini Pages 395-432

  For more than a decade now, Various efforts have been put in place by various governments of developing economies to promote economic growth. The impact of financial development and Trade liberalization on economic growth in the developing economies has been a subject of much debates and controversies. The contradictions in literature on the subject matter shows that these relationships is still an unsettled matter. The purpose of this paper is to empirically investigate the impact of financial development and trade liberalization on economic growth in upper middle income developing countries using annual time series data between 2000 and 2017. Furthermore, Due to multi-faceted and broad concept of financial development, We took a novel approach and created a Composite financial development index based on three dimensions: depth, access, and efficiency of financial institutions and markets.The results of this study, using two step system generalized method of moments (SYS-GMM), Show the positive and significant effects of financial development on economic growth. We also found that trade liberalization has a positive and significant impact on economic growth in countries studied in this paper, both in term of increasing trade volume and reducing tariff and non-tariff barriers. Finally, the results illustrate that the good performance of the financial system reinforces the effect of trade liberalization and vice versa. As to study finding, the implementation of trade openness enhancement policies as well as the policies that result in the deepening and increasing the efficiency of financial sector and thus developing this sector, can be the factor for economic growth.

  Keywords: Financial Development, Generalized Method of Moment, Trade Liberalization, Dynamic panel model