فهرست مطالب

مجله دانش سیاسی
سال هجدهم شماره 2 (پیاپی 36، پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/07/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • ابوالفضل آنائی، امیرمسعود شهرام نیا*، سید جواد امام جمعه زاده، حسین مسعودنیا صفحات 307-334

  خاستگاه تکوین سیکل های هژمونی در نظام جهانی به روندهای پیچیده جهش های ذهنی و عینی سرمایه داری در دوره های بلندمدت تاریخی مربوط می شود. از این حیث برتری قدرت آمریکا در سومین روند ساختاری سیکل های هژمونی نظام جهانی سرمایه داری محقق شد. در مقابل شاخص های عینی و ذهنی افول جهانی هژمونی آمریکا و احتمال تحقق پذیری سیکل چهارم هژمونیک در تداوم بحران متاخر سرمایه داری از اوایل دهه 1970 به منصه ظهور رسیده است. سوال محوری محققان این است: روند ساختاری افول احتمالی نظام هژمونیک آمریکایی چگونه است و پیامد(های) سیستمی آن چیست؟ نتایج نهایی می تواند به اثرات بحران متاخر نظام جهانی سرمایه داری، مالی شدن سرمایه داری آمریکا و افزایش مخارج نظامی ایالات متحده از سال 2000 معطوف باشد. جابجایی کانون جغرافیایی انباشت به چین و تکوین احتمالی سیکل چهارم هژمونی از پیامدهای دیگر این روند بلندمدت شمرده می شود. واکاوی این پژوهش با تلفیق روش تحلیل سیستمی سیکل های هژمونیک و نظریه اقتصاد نظامی کندی خواهد بود.

  کلیدواژگان: ایالات متحده آمریکا، هژمونی، سیکل های کندراتیف، سرمایه داری، نظام جهانی
 • احمد اژدری، رسول نوروزی سید حسینی*، مرجان صفاری صفحات 335-358

  ورزش در عرصه های مختلف از کارکردهای سیاسی برخوردار است. هدف از این پژوهش تحلیل رابطه سیاست و ورزش از طریق تحلیل مشارکت ورزشی شهروندان با نگاهی به ظرفیت های بازاریابی سیاسی است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه میدانی انجام گرفت. جامعه آماری، کلیه شهروندان بالای 15 سال تهرانی و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر با 385 نفر در نظر گرفته شده است.جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه جمعیت شناختی، پرسشنامه استاندارد فعالیت جسمانی  و پرسشنامه محقق ساخت بازاریابی سیاسی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ابعاد بازاریابی سیاسی و مشارکت ورزشی رابطه مثبت وجود دارد. در نقش ابعاد بازاریابی سیاسی در مشارکت ورزشی بر اساس جنسیت تفاوت وجود دارد. بالاترین اولویت ابعاد بازاریابی سیاسی موثر در مشارکت ورزشی ابزارهای برنامه ها و پایین ترین نمادهای دینی است. به طورکلی نحوه به کارگیری ابزارهای سیاسی و مشارکت ورزشی رابطه ای درهم تنیده دارند. بازاریابی سیاسی و ابعاد آن از عوامل تاثیرگذار بر مشارکت ورزشی است و می توان از آن جهت ترویج و توسعه هر چه بیشتر مشارکت ورزشی شهروندان استفاده کرد.

  کلیدواژگان: بازاریابی سیاسی، رسانه جنسیت سیاست شهروندان تهرانی مشارکت ورزشی نمادهای دینی ورزش تفریحی
 • علی جعفری صفحات 359-376

  با عنایت به نقش فزاینده قدرت نرم در سیاست بین الملل، شناسایی منابع موثر در قدرت نرم، به مثابه دغدغه اصلی بسیاری از کشورها مطرح است. در این پژوهش با توجه به تنوع و تعدد رسانه ها، محققان به طرح این پرسش پرداخته اند که تاثیر رسانه ها بر ابعاد قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به چه میزان است؟ نویسندگان با استفاده از روش پیمایشی به ارایه پاسخ همت گمارده اند. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید حوزه علوم سیاسی و علوم ارتباطات دانشگاه های در سال 1400 شهر تهران است. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد میانگین نمره کسب شده برای مولفه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بالاتر از حد متوسط و برای مولفه علمی در حد متوسط است. این بدان معناست که رسانه ها در تقویت قدرت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تاثیر زیاد و در تقویت قدرت علمی تاثیر متوسطی داشته اند. همچنین تفاوت معناداری بین نقش رسانه های سنتی و رسانه های ترکیبی سنتی و نوین در تقویت ابعاد قدرت نرم وجود دارد.

  کلیدواژگان: جمهوری اسلامی ایران، رسانه، سیاست بین الملل، قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی، قدرت علمی، قدرت فرهنگی، قدرت نرم
 • جلیل دارا *، الهه صادقی صفحات 377-400

  مشارکت سیاسی زنان یکی از مولفه های سنجش میزان توسعه یافتگی سیاسی است. بر همین اساس اغلب کشورها برای گام نهادن در مسیر توسعه سیاسی، در تلاش هستند تا مشارکت زنان را در عرصه تصمیم گیری ارتقا بخشند. مشارکت فعال و معنادار زنان یکی از ارکان اصلی تاسیس و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است و به همین دلیل از ابتدای شکل گیری دولت های مختلف، اقدامات فراوانی صورت گرفت تا این مشارکت، صیانت و تقویت شود. با این وجود بررسی تعداد وزرای زن بیانگر آن است که این شاخص در حد یک نفر بوده است؛ لذا این پرسش مطرح است که عوامل تاثیرگذار بر محدود ماندن تعداد وزرای زن در دولت های مختلف، کدامند؟ برای پاسخ گویی به این پرسش از روش دلفی و روش شانون استفاده شد و پژوهشگران دیدگاه های 10 نفر از صاحب نظران رشته علوم سیاسی را دریافت و تحلیل نمودند. یافته ها نشان داد مهم ترین عاملی که منجر به محدود ماندن تعداد وزرای زن شده، از دسته عوامل «سیاسی» و پس از آن، عوامل «خانوادگی»، «اجتماعی»، «فرهنگی» و «شخصی» قرار دارند.

  کلیدواژگان: جمهوری اسلامی ایران، دولت، زنان، مشارکت سیاسی، وزارتخانه
 • محمد ربیعی کهندانی، حسن خدادی * صفحات 401-426

  اصطلاح مکتب در دهه نخست پس از انقلاب اسلامی در فضای جامعه ایران و در گفتمان حزب جمهوری اسلامی بسیار پرتکرار و مهم است. در این مقاله به بررسی معنا و جایگاه مکتب پرداخته ایم. برای این منظور، با مفروض گرفتن نظریه استعاره مفهومی و استفاده از روش تحلیل انتقادی استعاره به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که «مکتب در گفتمان حزب جمهوری اسلامی چه معنا و جایگاهی دارد؟» پژوهش از نوع کیفی است و فرضیه ای را آزمون نمی کند. نویسندگان به این نتیجه رسیده اند که مکتب در گفتمان حزب جمهوری اسلامی اشاره به برداشتی از اسلام دارد که بر خالص، به روز و انقلابی بودن، توجه به مسایل اجتماعی و سیاسی، لزوم اجرای فقه و حاکمیت فقیه در جامعه تاکید دارد. استعاره ای بنیادی است که منطق زیرین گفتمان حزب را شکل می دهد. جایگاه آن با حوزه های مبدا راهنما، معیار، تکیه گاه، رزمنده، سلاح و زیربنا فهمیده می شود و منبع دانشی برای تفکر و عمل فراهم می کند که تمام مناسبات فردی، اجتماعی و سیاسی باید براساس آن تنظیم شوند.

  کلیدواژگان: استعاره مفهومی، اسلام سیاسی، حزب جمهوری اسلامی، زبان شناسی شناختی، شناخت سیاسی، ولایت فقیه
 • عباسعلی رهبر، محمدمهدی گلشاهی * صفحات 427-454

  رشد سریع فناوری های ارتباطی سبب شکل گیری دیپلماسی رسانه ای شده که در چارچوب آن رسانه به عنوان ابزار تبلیغات سیاسی دولت اقدام به برنامه ریزی ذهن مخاطبین نموده و افکار عمومی را برای پذیرش سیاست های دولت آماده می کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوا به بررسی نقش دیپلماسی رسانه ای در مدیریت افکار عمومی پرداخته و به این سوال اصلی پاسخ می دهد که از منظر روان شناختی چگونه می توان عملکرد دیپلماسی رسانه ای را بهبود بخشید؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که: کلیشه سازی در جهت دهی به افکار عمومی، نظریه کاشت ذهنی در هویت سازی و تغییر نگرش مردم و بالاخره نظریه شناختی اجتماعی در شکل دهی به رفتار پایدار سیاسی، بیشترین تاثیر را داشته و از طریق تمرکز بر روی این سه مولفه می توان به بهبود عملکرد دیپلماسی رسانه ای اقدام نمود.

  کلیدواژگان: دیپلماسی رسانه ای، رسانه، کلیشه سازی، علوم شناختی، نظریه کاشت
 • حسین زیبنده *، محمدرضا عطاردی صفحات 455-484

  اینترنت اشیاء ازجمله فناوری های نوظهوری است که به واسطه منافع اقتصادی و رفاه اجتماعی چشمگیری که در پی دارد، مورد توجه قرار گرفته و کشورها در صدد طراحی نظام سیاست گذاری مطلوب در این حوزه برآمده اند. ایران نیز نیازمند طراحی مدل مواجهه فعالانه مختص خود است. استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در زمینه اینترنت اشیاء یکی از منابعی است که می تواند خط مشی گذاران را در طراحی نظام خط مشی یاری نماید. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی به دنبال بررسی تطبیقی خط مشی کشورهای مختلف در حوزه اینترنت اشیاء است. در این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعات اسنادی و بهره گیری از روش مطالعه تطبیقی به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم که اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و چین به عنوان کشورهای پیشرو در این زمینه چه اهدافی برای نظام خط مشی گذاری اینترنت اشیاء خود برگزیده اند و سیاست ها و راهبردهای آنها برای دستیابی به آن اهداف چیست؟ پس از بررسی و توصیف نظام خط مشی گذاری این کشورها، وظایفی که دولت ها بر عهده دارند را ذیل دو دسته «انتخاب اهداف راهبردی و توسعه فعالانه خط مشی ها» و «انتخاب راهبردها، مشارکت دادن و ظرفیت سازی» طبقه بندی نموده ایم.

  کلیدواژگان: اینترنت اشیاء، خط مشی، فضای مجازی، فناور ی های نوظهور، مطالعات مقایسه ای، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا چین
 • طاها عشایری، هانیه عادل * صفحات 485-514

  اولین جلوه مشارکت سیاسی رسمی، در دوران قاجاریه با مفهوم مشروطه خواهی رقم خورد. بر این اساس، جامعه ایرانی، فرهنگ توسعه سیاسی را در خود داشته است. پرسش مهم این پژوهش، فهم الگوی مشارکت سیاسی ایرانیان در دوران جمهوری اسلامی با مراجعه به پیمایش های 1384 الی 1398 است. روش پژوهش از نوع فراتحلیل و روش تحلیل نرم افزار cma2، جامعه آماری شامل 104 سند تحقیقاتی انتشار یافته که با روش نمونه گیری تعمدی (غیراحتمالی)، 70 مطالعه به عنوان جامعه آماری در بازه زمانی 1384 الی 1398 با کنترل اعتبار، روایی، کیفیت سند انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که مشارکت سیاسی در سطح بالا (29 درصد)، متوسط (36 درصد)، پایین (35 درصد) قرار دارد و همچنین بین عوامل اجتماعی (0.202)، سیاسی (0.141)، اقتصادی (0.181)، فرهنگی (0.139) و روانی (0.259) با مشارکت سیاسی رابطه معنی داری وجود دارد. درنهایت اندازه اثر کلی پژوهش معادل 0.355 (سطح بالا) است.

  کلیدواژگان: باورهای مذهبی، جمهوری اسلامی ایران، دموکراسی، سرمایه اجتماعی، محرومیت نسبی، مردم سالاری، مشارکت سیاسی
 • میلاد غلامی، سید مجتبی عزیزی * صفحات 515-538

  به واسطه جایگاه عالی آیت الله بروجردی در فقه معاصر شیعه، بررسی نظرات ایشان در باب حوزه اختیارات فقهاء در عصر غیبت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سوال اصلی مقاله این است که نظر آیت الله بروجردی در باب ولایت فقها در عصر غیبت چیست؟ در باب نظر آیت الله بروجردی در مورد رابطه دین و سیاست و نیز مسیله ولایت فقیه و دایره اختیارات فقیه، سوءبرداشت هایی در جامعه کنونی رایج است که مراجعه به آثار و منابع اصلی فقهی در این باره می تواند در رفع این سوءبرداشت ها موثر باشد. آیت الله بروجردی در آثار متعددی به ارایه دلایلی در باب نظر خویش در مورد ولایت فقیه پرداخته اند. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل و استنباط فقهی به بررسی نظر آیت الله بروجردی در باب ولایت فقیه پرداخته شده است و ادله ای که ایشان در مستند کردن نظر خویش به کار گرفته اند مورد بحث و نقد واقع شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بر خلاف تصور اولیه رایج، آیت الله بروجردی قایل به ولایت عامه فقهاء در عصر غیبت بوده اند و ولایت را منحصر در امور حسبیه نمی دانستند. نقدهای صورت گرفته در مقاله نشان می دهد که هر چند در جزییات ادله می توان برخی از استنتاجات صورت گرفته را مورد نقد و اشکال قرار داد، اما کلیت ادله مطرح شده از وزانت و دقت بالایی برخوردار است.

  کلیدواژگان: امور حسبه، حکومت، سید حسین بروجردی، عصر غیبت، ولایت فقیه
 • فاطمه قیاسی*، حجت الله درویش پور، محمد توحیدفام، علی اکبر امینی صفحات 539-562

  ظهور فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک فرصت های بیشماری را برای توسعه کشورها به وجود آورده و دولت ها از این فناوری به عنوان ابزاری برای تحقق حکمرانی صالح بهره گرفته اند. پژوهش حاضر کاربردی و به دنبال بررسی نقش فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک و تاثیر آن در ارتقای شاخص های حکمرانی صالح است. جامعه آماری پژوهش 375 نفر از کارکنان سازمان اداری و استخدامی ایران است که با محاسبه نمونه به روش کوکران با خطای 5 درصد، تعداد 189 پرسشنامه توزیع شد. فرضیه پژوهش این است که دولت الکترونیک با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات ضمن تاثیر در ارتقای شاخص های حکمرانی صالح، باعث بهبود عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد شد. یافته های پژوهش گویای جدید بودن و حاکی از آن است که بین میزان استقرار دولت الکترونیک و ارتقای شاخص های حکمرانی صالح در نظام مدیریتی سازمان مذکور ارتباط معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: پاسخگویی، حکمرانی صالح، دولت الکترونیک، سازمان اداری و استخدامی کشور، شفافیت، فناوری اطلاعات
 • اعظم ملایی*، مجید کافی صفحات 563-596

  در عصر حاضر، با فراگیر شدن هوش مصنوعی و پیدایش تدریجی نسلی نوظهور از دیپلماسی با عنوان «دیپلماسی هوش مصنوعی» شاهد آن هستیم که نه تنها قدرت های بزرگ، بلکه رقبا و دشمنان منطقه ای ایران نیز گام های موثری در این زمینه برداشته اند. چنین شرایطی برای ایران تهدیدی جدی به حساب می آید و البته فرصت هایی را نیز در خود نهفته دارد. پژوهش حاضر در صدد پاسخ گویی به این سوال است که «چه راهبردهایی برای مواجهه فعال ایران با دیپلماسی هوش مصنوعی وجود دارد؟». در این پژوهش محققان با استفاده از مصاحبه عمقی، روش سوات و ماتریس اسپیس به گردآوری داده ها و تحلیل آنها پرداخته اند. دستاوردهای پژوهش حاکی از آن است که با توجه به مقدورات و محذورات ایران، مجموعه راهبردهای محافظه کارانه، بهتر می توانند زمینه نقش آفرینی فعالانه ایران در حوزه دیپلماسی هوش مصنوعی و تامین منافع و امنیت ملی را فراهم آورند.

  کلیدواژگان: جمهوری اسلامی ایران، دیپلماسی، راهبرد، روش سوات، ماتر یس اس پیس، وزارت امور خارجه، هوش مصنوعی
 • میلاد موحدیان*، اصغر افتخاری صفحات 597-622

  تحلیل جایگاه روحانیت در سیاست و به تبع آن، نسبت دین و سیاست، از مباحث پرتکرار در حوزه علوم انسانی اسلامی و حتی سکولار به شمار می رود. در این پژوهش، تلاش شده است تا از منظر آیت الله مهدوی کنی به واکاوی این موضوع پرداخته شود. سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه: جایگاه روحانیت در سیاست از منظر آیت الله مهدوی کنی چیست؟ برای رسیدن به پاسخ، از روش تحلیل مضمون استفاده شده و نتیجه این پژوهش نشان از آن دارد که آیت الله مهدوی کنی معتقد به نقش آفرینی دین در نوع نظام سیاسی، مشروعیت نظام سیاسی، تعیین حاکم نظام سیاسی، حقوق و تکالیف شهروندی، گزینش کارگزاران سیاسی و سبک سیاست ورزی است. بر این اساس در باب سیاست ورزی روحانیت، به پنج بعد مبنا، ضرورت، حوزه های مجاز و غیرمجاز و در نهایت لوازم سیاست ورزی روحانیت اشاره کرده اند. ایشان عرصه سیاست ورزی روحانیت را منحصر به راهبری و ارشاد ندانسته و ورود به حوزه های تقنین، قضاء، اجرا و اداره را نیز، از وظایف روحانیت در عرصه سیاست و حکومت، تحلیل می کند.

  کلیدواژگان: اسلام سیاسی، انقلاب اسلامی، دین، روحانیت، سکولاریسم، سیاست، محمدرضا مهدوی کنی، سیاست اسلامی
|
 • Abolfazl Anaei, Amir Masud shahramnia *, Seyyed Javaad Emaam Jomezade, Hossein Masoudnia Pages 307-334

  One of the most contentious issues in the post-Soviet world order is the continuing hegemonic influence of the United States. Due to the increasing influence of this country in the politics and economy of the world -system due to the lack of balancing centers of power, the relentless tendency of its economy to deepen militarization and increase military-security budgets in the last three decades and the federal government's efforts to free the economy from Continued recessionary inflation has significantly increased the country's destructive role in world politics and economy. The consequence of this trend can be seen in the intensification of US hegemony and unilateralism in international politics. It seems that this unilateralism can be nothing more than the establishment of the American world order in all the space-time coordinates of the capitalist world-system. Adding to the importance of the debate is the United States' efforts to undermine or disrupt the political and economic progress of any nation-state that could disrupt or disrupt the American world order. It could involve gaining a greater share of the global economic cake or controlling the geopolitical divisions of the world -system. Or it would be a just military strike. In this regard, it is necessary to ask a few questions. First, what are the causes of the emergence of the policy of US hegemony; What is the relationship between the development of the capitalist economy and the increase of national wealth and hegemonic foreign policy and militaristic economy; What are the consequences of US hegemony; And how is the hegemonic cycle realized in the world -system? Research shows that the unequal concentration and concentration of capital and the increase of industrial production in a state can have a decisive influence on the emergence of militaristic foreign policy and the emergence of hegemonic behaviors to establish world order based on the interests of a dominant state. Thus, the present study analyzes and explains the causes and consequences of US hegemony and hegemonic systemic transformations based on the theoretical and methodological tradition of world-systems  analysis by Immanuel Wallerstein and Giovanni Arighi.

  Keywords: Capitalism, Hegemony, Kondratieff cycles, United States of America, World system
 • Ahmad Azhdari, Rasool Norouzi Seyed Hossini *, Marjan Saffari Pages 335-358

  Sport in different areas has political functions. The purpose of this study was an analysis of The nexus of sport and policy through Analysis of sports participation in citizens from a point of view of capacities of political marketing The research was carried out based on an analytical –descriptive method through a field study approach. The statistical population has constituted all Tehran`s citizens over 15 years participating in recreational activities in parks. The sample’s size was 385 persons based on the Cochran formula and the sample was selected by the cluster sampling order to data collection questionnaires of demographic information, the global physical activity questionnaire (GPAQ), and researcher-made questionnaire of political marketing(PMQ) were used. data were ananalyzedhrough descriptive statistics and inferential statistics including Pearson correlation coefficient, Independent-Sample T-Test, Friedman test, and multiple regression. Results indicated that there is a significant relationship between political marketing’s dimensions and sports participation. Besides, there is a significant difference in the political marketing’s dimensions sports participation based on gender. The priorities of dimensions in political marketing are as follows: Program Tools, intellectual Symbols, Partisan and Political Tools, Media and Promotional Tools, Revolutionary Symbols, and Religious Symbols. Political marketing and its dimensions are effective factors on sports participation and it can be used to promote citizens sports participation.

  Keywords: Gender, Media, Politics, Political marketing, Tehrani citizens, Recreational sports, Religious symbols, Sports participation
 • ali jafari Pages 359-376

  This study aimed to investigate the role of the media in strengthening the soft power of the Islamic Republic of Iran in the international arena, which was conducted using a survey method. The statistical population of this research is the professors of political science and communication sciences in Tehran. After repeated studies and identification of professors who have more aristocracy to current issues of politics and media. Due to the limited number of the target population, 65 people were selected as the statistical sample. A questionnaire was used to collect data. The results of t-test showed that the average score obtained for the role of media in amplifying soft power was above average. Therefore, the media has a favorable role in strengthening soft power. The results of examining the role of media in strengthening the components of soft power showed that the average score obtained for economic, cultural and political components was above average and for the scientific component was moderate. This shows that the media in strengthening cultural power, Economic and political, has played a desirable and influential role and has played a relatively desirable or moderate role in strengthening scientific power. There was also a significant difference between the role of traditional media and traditional and modern hybrid media in strengthening soft power. Based.

  Keywords: Economic power, Cultural power, International politics, Islamic Republic of Iran, Media, Political power, Scientific power, Soft power
 • jalil dara *, Elaheh Sadeghi Pages 377-400

  Women's political participation in major areas of political decision-making, such as the ministry, is a key component of political development. To this end, countries seek to strengthen women's participation in power structure and political decision-making in order to move towards political development. The Islamic Republic of Iran is no exception to this and to date, many measures have been taken to strengthen women's participation in the political arena, especially in the ministry. However, since the founding of the Islamic Republic, the number of women ministers has always been one; Therefore, the question is why the number of women ministers in the system of the Islamic Republic of Iran is limited and what are the effective factors in the occurrence of this situation? To answer this question, the sociological approach and the Delphi method and Shannon technique were used and the researchers collected the views of 10 political science experts and the findings showed that the most important factor that led to the limited number of women ministers in The system of the Islamic Republic has become one of the "political" factors and then the "family" factor; "social"; It is "cultural" and "personal".

  Keywords: Government, Islamic Republic of Iran, Ministry, Political participation, Women
 • mohammad rabeai, hasan khodadi * Pages 401-426

  In the first decade after the Islamic Revolution, the term School is very frequent and important in the atmosphere of Iranian society and in the discourse of the Islamic Republic Party. In this article, we have investigated the meaning and place of the School. For this purpose, assuming the theory of conceptual metaphor and using the method of critical metaphor analysis, we are looking for an answer to the question, "What is the meaning and place of School in the discourse of the Islamic Republic Party?" The research is qualitative and does not test a hypothesis. The authors have come to the conclusion that the Shool in the discourse of the Islamic Republic Party refers to an understanding of Islam that emphasizes being pure, up-to-date and revolutionary, paying attention to social and political issues, the need to implement jurisprudence and the rule of jurisprudence in society. It is a fundamental metaphor that forms the underlying logic of the party's discourse. Its place is understood with the spheres of origin of guide, criterion, support, warrior, weapon and infrastructure and it provides a source of knowledge for thinking and action on which all personal, social and political relations should be regulated.

  Keywords: Cognitive linguistics, Conceptual metaphor, Islamic jurisprudence, Islamic Republic Party, Political cognition, Political Islam
 • abbas ali rahbar, Mohamad mehdi Golshahi* Pages 427-454

  The rapid development of communication technologies has led to the formation of a type of diplomacy in the form of media diplomacy, in the framework of which the media, as a tool of political propaganda of governments, plans the minds of the audience and the public to accept. Government policies are prepared. Therefore, familiarity with media methods of mind planning in the context of media theories is important. The present study examines the role of media diplomacy in politics and public opinion using the method of content analysis and media cognitive theories such as implantation and Limited effects Paradigm, and answers the important question of how this is analyzed in the framework of the cognitive approach. How media cognitive theories optimize media diplomacy. Based on the research results, the application of Limited effects Paradigm in value creation and orientation of public opinion in the context of temporary media effects, the role of mental implantation in identity formation and attitude change in the context of long-term and sustainable media effects and the application of cognitive-social theory in political education and shaping referred to stable political behaviours.

  Keywords: Cognitive science, Cultivation Theory, Media, Media diplomacy, Stereotyping
 • hossein zibandeh *, Mohammad Reza Atarodi Pages 455-484

  The Internet of Things is one of the emerging technologies that has attracted the attention of some countries due to its significant economic benefits and social welfare, and while advancing in the field of technology, have sought to design a favorable policy system in this area. The Islamic Republic also needs to design its own model of active confrontation and its own policy-making system in order to make the most of opportunities and control threats and challenges. Utilizing the experiences of leading countries in the field of IoT is one of the resources that can help policy makers in designing a policy system. In this study, using library resources and documentary studies and using the comparative study method, we seek to answer the questions of what goals the European Union, the United States and China, as leading countries in this field, have chosen for their IoT policy-making system and policies. And what are their strategies for achieving those goals? After reviewing and describing the policy-making system of these countries, the tasks assigned by governments are divided into two categories: "Strategic Objectives Selection and Active Policy Development" and "Strategy Selection, Participation and Capacity Building".

  Keywords: Emerging technologies, IoT, Comparative studies, Cyberspace, Policy
 • taha ashayeri, hanie adel * Pages 485-514

  Political participation refers to the political behavior of citizens that manifests itself in general elections. The Islamic Republic of Iran has started political development and participation since 2006 with a referendum, and this shows the intelligence and political culture of Iranians in different electoral periods until the 1400 elections (13th government). The long history of political and social participation of Iranians in the formation of baneh, common, election of Dehban, Kadkhoda, Darogheh and customary (traditional) representatives is evident and the first manifestation of official participation in the Qajar period was the concept of constitutionalism. Accordingly, Iranian society has a culture of political development. The important question of this research is to understand the pattern of Iranian political participation during the Islamic Republic by referring to the surveys from 2005 to 2009. The research method is meta-analysis and cma2 software analysis method. The statistical population includes 104 published research documents. By deliberate (non-probabilistic) sampling method, 70 studies were selected as the statistical population in the period 1384 to 1398 by controlling the validity, validity and quality of the document. The results show that political participation is at a high level (29%), medium (36%), low (35%) and also between social factors (0.202), political (0.141), economic (0.181). ), Cultural (0.139) and psychological (0.259) There is a significant relationship with political participation. Finally, the size of the overall effect of the research is equal to 0.355 (high level).

  Keywords: Democracy, Islamic Republic of Iran, Political participation, Religious beliefs, Relative deprivation, Social capital
 • Milad Gholami, mojtaba azizi * Pages 515-538

  Grand Ayatollah Boroujerdi was one of the most prominent contemporary Shia jurists and the head of the seminary in Qom. Ayatollah Boroujerdi's political thought has always been questionable and ambiguous.In general, Shiite jurists have had two positions on the issue of guardianship of jurists throughout history. Some jurists, such as Imam Khomeini, believe that during the absence of the Infallible, all the powers and political duties of the Imam are the responsibility of the comprehensive jurist. This responsibility of the jurists, in the era of the absence of the jurist, is considered as the political ruler of the society and responsible for the formation of the Islamic government and the implementation of the religious limits.Some scholars, citing the assumption that Ayatollah Boroujerdi did not have a significant political activity during his tenure, consider him to be opposed to the theory of guardianship of the jurispruden  during his absence, and others, citing his surviving books and some other historical documents. That he believes in the absolute guardianship of the jurisprudent It is of particular importance to examine the views of this prominent jurist on the jurisprudence of the jurisprudent and the jurisdiction of the jurists during the time of absence. Regarding Ayatollah Boroujerdi's views on the relationship between religion and politics, as well as the issue of governance of jurists and the jurisprudential authority, there are common misconceptions in today's society. In several works, Ayatollah Boroujerdi has presented reasons for his views on governance of jurists   In this research, Ayatollah Boroujerdi's opinion on  governance of jurists has been studied using the jurisprudential method and the arguments that he has used in documenting his opinion have been discussed and criticized. The results of this study show that, contrary to popular belief, Ayatollah Boroujerdi believed in the public guardianship of the jurists in the time of the Absence and did not consider the guardianship to be limited to the affairs of hasbeh. The critiques in the article show that although the details of some of the conclusions can be criticized in detail, the totality of the arguments presented has great weight and accuracy.

  Keywords: Government, jurisprudence, Seyyed Hossein Boroujerdi, Religious affairs, The age of occultation
 • Fatemeh Ghiasi *, hojatolah darvishpur, mohammad tohid fam, aliakbar amini Pages 539-562

  The advent of information technology and e-government has created significant opportunities for the development of countries and governments have used this technology as a tool to achieve good governance. E-government and good governance are so closely related that e-government has used information technology to facilitate and expedite matters by improving accountability and transparency in building public trust and promoting good governance indicators. The present study seeks to investigate the role of information technology and e-government and its impact on the promotion of good governance. The research method is descriptive-survey and library, field and questionnaire tools based on Likert scale have been used to collect information. The statistical population of the study was 375 employees of the organization who distributed 189 questionnaires by calculating the sample by Cochran method with 5% error. The research hypothesis is that e-government will improve the performance of the country's administrative and employment organization by using information technology tools while promoting transparency and accountability. The findings of the study indicate that it is new and shows that there is a significant relationship between the establishment of e-government and the promotion of good governance in the management system of the organization.

  Keywords: Administrative, Employment Organization, Accountability, Electronic government, Good governance, Information Technology, Iran, Transparency
 • Azam Molaee*, Majid Kafi Pages 563-596

  In the present age, with the transformation of data into "new oil", we are witnessing the gradual emergence of an emerging generation of diplomacy, known as "artificial intelligence diplomacy". In this regard, the use of artificial intelligence in the field of foreign policy can increase the power of forecasting and analysis of diplomatic officials and give more depth and effectiveness to their decisions. Therefore, artificial intelligence has the ability to better ensure the national interests and security of countries by quickly and instantly analyzing big data and saving time and money. Therefore, not only the great powers, but also Iran's regional rivals and enemies have taken effective steps to take advantage of this emerging technology. Such a situation is a serious threat to the Islamic Republic of Iran, which according to its vision document seeks to become a leading and inspiring power in the regional and global arenas, and of course has unique opportunities. With such an approach, the present study seeks to answer the basic question: "What strategies are more effective for the active confrontation of the Islamic Republic of Iran with artificial intelligence diplomacy?” In this study, which is hypothetical due to its exploratory nature, researchers have collected data and analyzed the data using in-depth interviews, SWOT method and SPASE matrix. The findings of the study indicate that among the four categories of strategies in the Swat method, a set of conservative strategies Including consensus building and balancing hard and soft national interests and security, Reform of Iran's educational system, Utilizing the potential of Iranian elites living in developed countries, Attracting foreign and domestic investments, etc. by enabling Iran to take advantage of existing international opportunities to reduce domestic weaknesses; can better play an active role in the field of Iran. Provide artificial intelligence diplomacy and national interests and security.

  Keywords: Algorithm, Artificial Intelligence, Diplomacy, Space Matrix, Strategy, SWOT Method
 • MILAD MOVAHEDIAN *, asghar eftekhari Pages 597-622

  Analyzing the position of the clergy in politics and, consequently, the relationship between religion and politics, is one of the recurring issues in the field of Islamic and even secular humanities. It seems that the analysis of the views of the founders of the Islamic Revolution will help to better understand the angles and secrets of the three categories of religion, politics and clergy, and therefore in this study, we will try to do from the perspective of Ayatollah Mahdavi He was one of the students of Imam Khomeini (RA) and a revolutionary pioneer fighter, and in addition to his scientific and jurisprudential weight and his seminary position, he also had first-level political and governmental responsibilities. Let us investigate the subject of research. The main question of the research is what is the position of the clergy in politics from the perspective of Ayatollah Mahdavi Kani? To reach the answer, the method of content analysis has been used and the result of this study shows that Ayatollah Mahdavi Kani believes in the role of religion in the type of political system, legitimacy of the political system, determining the ruler of the political system, citizenship rights and duties, selection of agents It is political and the style of politics. Accordingly, regarding the politics of the clergy, they have pointed out the five dimensions of basis, necessity, permissible and unauthorized areas, and finally the tools of the clergy.

  Keywords: Clergy, Islamic politics, Islamic revolution, Mohammad Reza Mahdavi Keni, Politics, Political islam, Religion, Secularism