فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فردوس خجسته*، علیرضا عصاره، ابراهیم حاجیانی، علیرضا عراقیه صفحات 9-28
  هدف از این مطالعه شناسایی پیشران های تاثیرگذار بر هویت ملی در نظام آموزشی تا سال 1410 ایران و بررسی جایگاه این پیشران ها ازلحاظ تاثیرگذاری و تاثیرپذیری بر یکدیگر است. این پژوهش ازلحاظ روش شناختی از نوع آمیخته با رویکرد اکتشافی نسبت به آینده است و از طریق راهبرد سند کاوی و به کارگیری روش دلفی انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد روندهای جهانی شدن، آموزش شهروندی، رسانه ها، ویژگی ها و شخصیت معلم و چند فرهنگ گرایی بیشترین تاثیر را بر هویت ملی در نظام آموزشی خواهند داشت. وضعیت اقتصادی جامعه از پیشران های تاثیرگذار است و متغیرهای آموزش سیاسی، تمرکززدایی از نظام آموزشی و گسترش خط و زبان فارسی نسبت به سایر پیشران ها متغیرهای مستقل هستند. معماری فضای مدرسه و مراکز آموزشی و رابطه خانواده و مدرسه نسبت به دیگر متغیرها تاثیرپذیری بیشتری خواهند داشت. ازاین رو پیشنهاد می شود نظام آموزشی، متغیرهای تاثیرگذار بر هویت ملی را موردتوجه قرار داده، با به کارگیری برنامه های متنوع در تعمیق و تکوین هویت ملی و حفظ انسجام فرهنگی و اجتماعی تلاش کند.
  کلیدواژگان: هویت ملی، آینده پژوهی، نظام آموزشی
 • احسان صنعتکار*، محسن نیازی، علی فرهادیان صفحات 29-56
  در سال های اخیر آموزش مجازی به واسطه شیوع ویروس کرونا و غیرحضوری شدن آموزش ها، پژوهش های متعددی پیرامون وضعیت شناسی آموزش مجازی مدارس منتشر شده است. ازاین رو هدف پژوهش پیش رو، شناسایی مسایل آموزش مجازی با روش فراترکیب است. بر این اساس، پس از بررسی مقالات متعدد 17 اثر انتخاب گردید. بر پایه نتایج این پژوهش، درمجموع 47 کد به عنوان فرصت و 79 کد آن به عنوان چالش تعیین گردید. بر این اساس، فرصت ها و چالش های آموزش مجازی در شش مولفه و در سه سطح تقسیم شدند. یافته های حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که از میان مولفه های موجود، صرفا دو مولفه بهره وری و سازمانی، فرصت هایش بیشتر از چالش هایش بوده و در میان سایر مولفه ها، چالش ها از 5/1 تا بیش از 3 برابر بیشتر از فرصت های موجود در آن مولفه در میان منابع مختلف بوده است. همچنین بیشترین نسبت چالش برای مولفه اجتماعی- زیستی و بیشترین نسبت فرصت برای مولفه بهره وری بوده است.
  کلیدواژگان: آموزش آنلاین، آموزش الکترونیک، آموزش مجازی، شبکه شاد، ویروس کرونا
 • زهره راهدار، سمیه تاجیک اسماعیلی*، ماندانا صنیعی صفحات 57-78
  پژوهش پیش رو با هدف شناسایی نقش برنامه های رادیویی در توسعه فرهنگی شهروندان تهرانی اجرا شده است. این پژوهش، بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و بر مبنای استراتژی از روش کیفی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را 30 نفر از نخبگان حوزه رسانه و فرهنگ تشکیل دادند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات روش میدانی و با ابزار مصاحبه و پرسشنامه انجام شد. در این پژوهش 9 شاخص از طریق روش کیفی استخراج شد که عبارت اند از: نگرش، گرایش، منش، مصرف فرهنگی، امنیت شخصی شهروندان، فرآورده، ارتباطات، دستاورد و نیروی انسانی. جهت تجزیه وتحلیل و رتبه بندی عوامل شناسایی شده از فن AHP استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل، در ساخت برنامه های رادیویی؛ در بخش نگرش ها اعتماد متقابل، بالاترین اولویت را داشته است. در بخش گرایش ها، بالاترین اولویت اخلاق مداری عرق ملی (وطن پرستی و ملی گرایی) بوده، در بخش منش ها و در ساخت برنامه های رادیویی، مسیولیت پذیری و پاسخ گویی و در بخش مصرف فرهنگی، فرهنگ دیجیتال اولویت داشته است. در بخش فرآورده ها اولویت با تولیدات دیداری و شنیداری بوده و در بخش امنیت شخصی اولویت با عدالت قانونی و در بخش ارتباطات اولویت با تعداد شبکه ها بوده است. در بخش دستاورد، بالابردن سواد رسانه ای بیشترین اولویت را داشته و در بخش ارتقای نیروی انسانی اولویت با آموزش و جذب هنرمندان بوده است.
  کلیدواژگان: فرهنگ، توسعه فرهنگی، نگرش، رسانه های جمعی، رادیو
 • محمدحسن مهری* صفحات 79-109
  این پژوهش با هدف شناخت وضعیت موجود و مطلوب تاثیر رسانه های اجتماعی نوین بر فرهنگ جامعه ایرانی و کشف و ارایه راهبردهای مناسب، برای استفاده بهینه و صحیح از این فناوری با توجه به ظرفیت های فرهنگی بومی کشور به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید بررسی شده است؛ از رهگذر آن نیز برای جامعه ایرانی، راهبردهای مناسب استفاده از این شبکه های اجتماعی در سطوح مختلف، در چهار محور راهبرد قوت فرصت، قوت تهدید، فرصت ضعف و ضعف تهدید، ارایه شده است. پژوهش براساس گردآوری اطلاعات اکتشافی توصیفی، همچنین کاربرد ارزیابی راهبردی و نوع پژوهش تلفیقی کمی کیفی است. روش نیز سوات یا تحلیل راهبردی است. واحد تحلیل، فرد است و جامعه آماری آن شامل سه دسته صاحب نظران و اساتید دانشگاه ها در حوزه رسانه و ارتباطات، متخصصان، مدیران و کارشناسان (محققان، مدرسان یا کاربران بسیار قوی) درمجموع 100 نفر بودند. راهبرد مناسب برای استفاده شبکه اجتماعی همکاری و ارتباط تعاملی دستگاه های اجرایی، به منظور توسعه فناوری بومی، تشکیل زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، با تاکید بر دانش بومی، مستقل و با امنیت بالا؛ طراحی، تولید و راه اندازی شبکه اجتماعی بومی با بخش خصوصی، دولت و حاکمیتی در راستای تولید محتوای فرهنگی، دینی، اجتماعی مناسب از سوی کاربران و بازنگری در قوانین و آیین نامه های موجود برای شکل گیری فضای مجازی بومی و ایجاد قوانین جدید در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات ملی، به ویژه در حوزه تلفن همراه هوشمند و شبکه های اجتماعی است.
  کلیدواژگان: رسانه های اجتماعی نوین، جامعه شبکه ای، تحلیل راهبردی، فضای مجازی، ارتباط تعاملی
 • طاها عشایری، طاهره جهان پرور* صفحات 111-153

  تکدیگری به معنی گدایی کردن، درخواست پول و مواردی دیگری از این سنخ، از مردم در سطح خیابان، کوچه و محلات شهری است و از مسایل و آسیب های اجتماعی حال حاضر جامعه ایرانی را شکل می دهد. تکدیگری به عنوان یک کنش یا فعالیت اقتصادی غیررسمی می تواند دارای علل اقتصادی، اجتماعی، ساختاری و فرهنگی باشد. هدف اصلی پژوهش مطالعه فرهنگ تکدیگری خیابانی از نگاه نظریه جامعه شناسی با تکیه بر داده های آماری است. روش تحقیق از نوع اسنادی است که محقق برای پاسخ به سوالات پژوهش از مقالات، کتاب و آثار چاپ شده استفاده نموده است. نتایج نشان می دهد که به در کلان شهرهای ایران تکدیگری تبدیل به یک سبک فعالیت اجتماعی غیررسمی نسبتا عادی شده و شهروندان آن را جزیی از پدیده اجتماعی قبول کرده اند. طبق دیدگاه های جامعه شناسی تکدیگری خیابانی در ایران حاصل فرهنگ فقر (محرومیت فرهنگی، داغ ننگ، احساس هویت ضایع شده؛ سبک زندگی روزمرگی، بی سازمانی خانوادگی)؛ کژ کارکردی ساختاری (ناتوانایی اجتماعی در ساماندهی بیکاران؛ فضای کسب وکار نامساعد؛ تضاد و شکاف طبقاتی و طرح اجتماعی) است.

  کلیدواژگان: تکدیگری، فرهنگ، نابسامانی اقتصادی، نابسامانی فرهنگی اجتماعی
 • مهدی امیرکافی*، حامد سجادی صفحات 147-182
  قابلیت شخصی از مهم ترین جنبه های بهزیستی ذهنی است که بر انگیزه و میزان فعالیت و تلاش افراد برای رسیدن به موفقیت و پیشرفت تاثیر می گذارد. هدف پژوهش بررسی قابلیت شخصی ساکنان محلات محروم است. این مفهوم (سازه) در دو بعد «امید به آینده» و میل به «برنامه ریزی در زندگی» سنجیده شده است. این پژوهش از نوع پیمایشی است که در آن با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای با 804 نفر از افراد بالای هجده سال ساکن در محلات محروم (404 نفر) و مناطق غیر محروم (400 نفر) شهر کرمان مصاحبه شده است. علاوه بر این به منظور مقایسه امید به آینده ساکنان محلات محروم با نمونه کشوری، یافته های طرح ملی سنجش سرمایه اجتماعی کشور (1394) مورداستفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که میزان امید ساکنان محلات محروم به شکل آشکاری کمتر از میانگین کشوری است. همچنین یافته ها نشان داد سطح قابلیت شخصی ساکنان محلات محروم در دو بعد «امید به آینده» و میل به «برنامه ریزی در زندگی»، از ساکنان محلات برخوردار پایین تر است. علاوه بر این نتایج حاکی از آن است که میزان قابلیت شخصی در خود محلات محروم هم متفاوت است و این تفاوت به لحاظ آماری معنی دار است. بررسی تفاوت ها در سه محله محروم نشان می دهد که میزان قابلیت شخصی ساکنان آن ها در سطح فردی با تحصیلات، درآمد، امنیت، بی نظمی اجتماعی و اعتماد و در سطح محله با شاخص های انباشتی عوامل مذکور به جز عامل اخیر (اعتماد) همبسته است. سرانجام اینکه متغیر وابسته در سطح فرامحلی با عواملی چون فقر تمرکزیافته، انزوای اجتماعی، رسمی سازی، محیط کسب وکار و شرایط اقتصادی ارتباط دارد.
  کلیدواژگان: امید، برنامه ریزی، محلات محروم، محلات غیر محروم، انزوای اجتماعی و سیاست گذاری
|
 • Ferdows Khojasteh *, Alireza Assareh, Ebrahim Hajiani, Alireza Araghieh Pages 9-28
  The purpose of this study is to identify the driving forces influencing national identity in the education system of Iran until 1410, and to examine the position of these driving forces in terms of influencing each other. The methodology of this research is a mixture of exploratory approaches towards the future and has been carried out through the strategy of document mining and using the Delphi method. The findings of this study reveal that Globalization trends, citizenship education, media, teacher characteristics and personality, and multiculturalism will have the greatest impact on national identity in the education system. Economic status is one of the influential variables. Political education, decentralization of the education system, and expansion of Persian literature are independent variables. School architecture and family-school relationship will have more impact than other variables. It is therefore recommended for the education system to consider these variables that influence national identity, in order to preserve and deepen national identity and to preserve its cultural and social cohesion.
  Keywords: National Identity, Future Studies, educational system
 • Ehsan Sanatkar *, Mohsen Niazi, Ali Farhadian Pages 29-56
  In recent years, virtual education has been published due to the spread of the corona virus and non-attendance of education. Therefore, the aim of the current research is to identify the problems of virtual education with the hybrid method. Based on this, after reviewing numerous articles, 17 works were selected. Based on the results of this research, a total of 47 codes were determined as opportunities and 79 codes as challenges. Based on this, the opportunities and challenges of virtual education were divided into six components and three levels. The findings of this research indicate that among the existing components, only the two components of productivity and organization have more opportunities than their challenges, and among other components, the challenges range from 1.5 to more than 3. It has been more than the opportunities available in that component among different sources. Also, the highest ratio of challenge was for the socio-biological component and the highest ratio of opportunity was for the productivity component.
  Keywords: online education, Electronic education, Virtual Education, happy network, corona virus
 • Zohreh Rahdar, Somayeh Tajik Esmaeili *, Mandana Saniee Pages 57-78
  The current research was carried out with the aim of identifying the role of radio programs in the cultural development of Tehrani citizens. This research is of applied and mixed type (qualitative-quantitative) and in the current research, its qualitative part is considered. The statistical population of the research in the qualitative part was made up of 30 elites in the field of media and culture who were selected using targeted sampling. In this research, 9 indicators were extracted through the qualitative method, which are: attitude, tendency, and character, and cultural consumption, personal security of citizens, product, communication, achievement and human power. AHP technique was used to analyze and rank the identified factors. Based on the results, in making radio programs; in the attitudes section, mutual trust has been given the highest priority. In the trends section, the highest priority was the ethics of the national race (patriotism and nationalism), in the morals section, and in making radio programs, responsibility and accountability, and in the cultural consumption section, digital culture was given priority. In the products sector, priority was given to visual and audio products, and in the personal security sector, priority was given to legal justice, and in the communication sector, priority was given to the number of networks. In the achievement section, increasing media literacy has been given the highest priority, and in the human resource improvement section, priority has been given to training and attracting artists.
  Keywords: culture, cultural development, Attitude, mass media, Radio
 • Mohammad Hassan Mehri * Pages 79-109
  This study aims to identify the current and favorable situation of the impact of modern social media on the culture of Iranian society to discover and present appropriate strategies for optimal and correct use of this technology according to the country's indigenous cultural capacities to examine strengths, weaknesses, opportunities and threats. Through it, appropriate strategies for using these social networks in Iranian society at different levels have been presented in four axes of strategy: strength-opportunity, strength-threat, opportunity-weakness and weakness-threat. This research has been done based on collection of exploratory-descriptive information, as well as application of strategic evaluation. The type of the research is combination of quantitative-qualitative method. SWOT or strategic analysis has been used to analyze the research. The analysis unit of this research is the individual. The statistical population was three groups of experts and professors of universities in the field of media and communications, specialists and managers and experts (researchers, teachers or very strong users) who were 100 people in total. Appropriate strategy for using the social network of cooperation and interactive communication of executive bodies for developing indigenous technology, creating  information and communication technology infrastructures in the country with the emphasis on indigenous knowledge, independent and with high security; Design, production and setting up indigenous social network by the private sector, government and sovereign in order to produce appropriate cultural, religious, social content by users and review existing laws and regulations in order to form indigenous cyberspace and creating new laws in the context of national information and communication technology, especially in the field of smart phones and social networks.
  Keywords: New social media, network community, Strategic Analysis, Cyberspace, Interactive communication
 • Taha Ashayeri, Tahereh Jahanparvar * Pages 111-153

  To beg means asking for money and other such things from people in the streets, alleys, and urban neighborhoods, and it is one of the current social issues and harms that shape the Iranian society. Begging as an informal economic action or activity can have economic, social, structural and cultural causes. The main purpose of the research is to study the culture of street dating from the point of view of sociological theory based on statistical data. The research method is the type of documents that the researcher has used from articles, books and printed works to answer the research questions. The results show that hanging out in Iran's big cities has become a relatively normal style of informal social activity and citizens have accepted it as a part of the social phenomenon. According to the sociological viewpoints, street loneliness in Iran is the result of the culture of poverty (cultural deprivation, shame, lost sense of identity; everyday lifestyle, family disorganization); Functional curve is structural (social inability to organize the unemployed; unfavorable business environment; conflict and class gap and social plan).

  Keywords: Begging, culture, economic disorder, cultural-social disorder
 • Mehdi Amirkafi *, Hamed Sajadi Pages 147-182
  Character strengths is one of the most important aspects of well-being which affect the motivations and activities of the individuals in approaching success and achievement. The present research aims to study the character strengths of the individuals living in disadvantaged neighborhoods. The concept(construction) is measured in two aspects: hope for the futures and tendency to planning.The present research is a survey in which multi-stage cluster sampling has been used. The sample includes 802 individuals (higher than 18 years old), living in disadvantaged neighborhoods(404 individuals) and advantaged neighborhoods(400 individuals) of Kerman. Moreover, to compare the hope in the future of residents of the disadvantaged neighborhoods and the national sample, the findings of the national project of measuring the social capital (1994) have been used. According to the research findings, the hope in the future of the residents of disadvantaged neighborhoods is significantly less than national average. Also the findings show that the level of character strengths of the residents of disadvantaged neighborhoods in the two aspects of hope in the future and tendency to planning in life are lower than the residents of the advantaged neighborhoods. Moreover, according to the findings the character strengths of in the disadvantaged neighborhoods are different and statistically meaningful.The study of the differences in the three disadvantaged neighborhoods shows that the character strengths of the residents are correlated with education, income, security, social disorder and trust and with accumulative indexes of the above mentioned factors except the recent one(trust) in the local level. At last, it is necessary to mention that in the extra local level, the dependent variable is related to some factors such as concentrated poverty, social isolation, formalization, the business atmosphere and the economical circumstance.
  Keywords: hope, planning, Disadvantaged neighborhoods, Advantaged Neighborhoods, Social isolation, Policy making