فهرست مطالب

 • سال بیست و ششم شماره 1 (پیاپی 50، بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/07/27
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عباسعلی رضائی، هانیه سیری صفحات 1-21

  واکاوی و نقد کتاب های زبان انگلیسی با اهداف ویژه در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. ازطرف دیگر با توجه به بسیاری واژگان زبان انگلیسی، بهره‏گیری از فعالیت‏های هوشیاری افزا در کتاب های درسی می‏تواند فرایند یادگیری را تسهیل کند. ازاین رو، پژوهش حاضر به بررسی فعالیت‏های مربوط به واژه از حیث هوشیاری افزایی با استفاده از مدل ویلیس و ویلیس (1996) می‏پردازد. بدین منظور، سه کتاب منتشرشده توسط انتشارات سمت، انگلیسی برای دانشجویان رشته‏های علوم انسانی (ادبیات و زبان ها، هنر، معماری) (فرجامی، 1396)، انگلیسی برای دانشجویان رشته روان‏شناسی (پیشقدم و بوری، 1396)، و انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه‏ شناسی  (کشاورز و نوشی کوچکسرایی، 1394) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که در هر سه کتاب، فعالیت‏های غیر‏هوشیاری‏ افزا نسبت به فعالیت‏های هوشیاری‏ افزا از فراوانی بیشتری برخوردار بودند و در میان زیرشاخه‏های این فعالیت‏ها، «آموزش مرجع» بالاترین فراوانی را به خود اختصاص داد و «کشف بین زبانی» در هیچ یک از کتاب ها یافت نشد. از آن جایی که فعالیت‏های هوشیاری افزا به تسریع یادگیری و افزایش انگیزه و تمرکز فراگیران منجر می‏ شود، بهتر است مولفان محترم این کتاب ها، و شاید مولفان سایر کتب منتشره سازمان سمت، به بازنگری کتاب ها از نظر افزودن فعالیت‏های هوشیاری‏ افزا بپردازند.

  کلیدواژگان: کتاب های زبان انگلیسی با اهداف ویژه، فعالیتهای هوشیاری افزا، سازمان سمت، آموزش مرجع، کشف بین زبانی
 • هادی رزاقی هریکنده ئی صفحات 22-42

  نویسنده کتاب مکتب در فرایند تکامل ، براساس محیط و فضای فکری خاص خود و تحت تاثیر مبانی و روش های تاریخ نگاری مدرن شروع به بازنویسی تاریخ شیعی کرده است که در این تاریخ کم تر حضور امور قدسی و شخصیت های فرابشری دیده می شود. وی براساس اعتراف خود در این کتاب که خواسته به عنوان مورخی آزاد، بدون پیش انگاره های کلامی در صدد نوشتن تاریخ تفکر شیعه باشد قصد دارد تا نشان دهد مکتب قویم شیعی در گذر تحولات سیاسی و اجتماعی دچار تحول و تطور عقیدتی شده و در این کتاب زندگی ذلت باری را برای ایمه اطهار (ع) و شیعیانشان به تصویر کشیده است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی با استقصای متن انجام شده، بر آن است تا با ادله عقلی و نقلی بیان کند، مبنایی که نویسنده به آن معتقد و پایه های نظریه اش را بر آن بنا کرده است، مخدوش بوده و این گونه تاریخ نویسی فاصله و شکاف عمیقی با مبانی نظری اسلام شیعی داشته و این نوع نگرش خواسته یا ناخواسته به نوعی به تاریخ نگاری سکولاریستی نزدیک شده است. 

  کلیدواژگان: تشیع، تاریخ، مکتب در فرایند تکامل
 • پگاه ضیائی، زهره قرائی صفحات 43-65

  ناکارآمدی‏های روش دستور ترجمه برای آموزش زبان‏های زنده دنیا و با هدف ایجاد ارتباط واقعی باعث شد روش‏های ارتباطی ظهور کنند و ریشه همه ناکارآمدی‏ها به ترجمه و استفاده از زبان مادری نسبت داده شد. با این حال و باوجود مطرود شدن ترجمه و زبان مادری، از دهه آخر قرن بیستم، توجه برخی صاحب‏نظران به کارکردهای ترجمه در آموزش زبان و به‏ ویژه در انگلیسی برای اهداف ویژه  جلب شد. باوجود اینکه تالیفات متعددی به کارآمدی تمرین‏های ترجمه اذعان داشته ‏اند، اما غالبا در هر مطالعه به یک یا تعداد محدودی ویژگی تمرین ترجمه اشاره شده است یا درباره کارآمدی آن ها کلی‏گویی شده است. در این مطالعه بین ارشته‏ای، پس از بررسی این مطالعات و استخراج ویژگی‏ها و استانداردهای برشمرده ‏شده، با تلفیق، تکمیل و بسط این ویژگی‏ها چارچوبی منعطف برای استفاده از زبان مادری و ترجمه در تمرین‏های انگلیسی برای اهداف ویژه ارایه شده‏ است. سپس، با طراحی یک نمونه‏ تمرین، سازوکار آن شرح داده شده ‏است. با توجه به اینکه عمده تمرین‏های ترجمه در کتب انگلیسی برای اهداف ویژه  در ایران با دستورالعمل تکرارشونده «متن زیر را ترجمه کنید» ارایه می‏شوند، به نظر می‏رسد از قابلیت‏های مختلف تمرین‏های ترجمه در آموزش ویژگی‏های ژانر، بهبود مهارت‏ها، تثبیت محتوا و (خود) ارزیابی استفاده نمی‏شود. بنابراین، این مطالعه می‏تواند در طراحی تمرین‏های ترجمه راهگشای مولفان مواد آموزشی باشد.

  کلیدواژگان: تمرین ترجمه، انگلیسی برای اهداف ویژه، ویژگی‏های ژانر، چارچوب، پیکره، ترجمه معکوس
 • نورالدین پروین، سجاد فرخی پور صفحات 66-87

  تدریس معکوس به عنوان راهبردی آموزشی و نوعی یادگیری ترکیبی نقش بسزایی در تعمیق و تسهیل  یادگیری و جذابیت و پویایی آموزش دارد. آموزش نحو عربی از دیرباز با مشکلاتی همچون روش‏های تدریس سنتی، محتوای متناسب با سطح دانشجو مواجه است که علاوه‏بر بی‏رغبتی فراگیران در یادگیری، اهداف آموزش آن را محقق نمی‏سازد. ازآنجایی که تاثیرگذاری تدریس معکوس در زمینه‏های مختلف آموزش، به ویژه آموزش زبان خارجی، به اثبات رسیده است، پژوهش حاضر تلاشی است تا با بهره گیری از این رویکرد نوین، تدریس معکوس را جهت ارتقای هدفمند و کیفی فراگیران پیشرفته عربی پیشنهاد و تاثیر آن را در مقایسه با روش‏های سنتی بررسی کند. برای این منظور، داده های کیفی (در گام شناختی به مدت یک ترم تحصیلی) و کمی (در گام آزمایشی به مدت سه هفته) گرد‏آوری  و به ترتیب توسط تحلیل محتوای کیفی و تحلیل واریانس یک طرفه موردتحلیل قرار گرفت. بدین ترتیب، یک کلاس آموزشی (سی نفر) از فراگیران دوره پیشرفته صدی الحیاه به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به دو گروه آزمایشی و یک گروه شاهد، تقسیم شدند. با استخدام یک روش شبه‏آزمایشی مداخله پس‏آزمون  محض‏ با گروه شاهد، عملکرد فراگیران در آزمون های موازی نحو، قبل و بعد از مداخله آموزشی، توسط نرم افزار اس.‏پی.‏اس.‏اس. موردبررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که هر سه گروه آموزشی در مرحله پس آزمون در مهارت نحو رشد آموزشی داشته اند، اما آزمون پسینی توکی نشان داد که روش تدریس معکوس (رویکرد  استاندارد) در مقایسه با روش سنتی و روش تدریس معکوس (رویکرد مجازی)، تاثیر بیشتری در ارتقای آموزش نحو فراگیران دارد. این تفاوت‏ معنادار در روش‏های تدریس بررسی شده به تفصیل موردکنکاش قرار گرفته و گزارش شده است.

  کلیدواژگان: تدریس معکوس، آموزش زبان عربی، نحو عربی، صدی الحیاه
 • هما شهلایی، مریم صفرنواده، محمد آرمند، نعمت الله موسی پور صفحات 88-136

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب استادان از شناسایی ویژگی های کتاب درسی دانشگاهی از دیدگاه استادان دانشگاه های دولتی تهران انجام شده است. رویکرد این تحقیق و راهبرد آن از نوع کیفی براساس پدیدارشناسی است. تعداد افراد مشارکت کننده در پژوهش نوزده نفر از استادان دانشگاه بودندکه به صورت هدفمند گلوله برفی به مشارکت دعوت شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختمند بود که به صورت دیداری و شنیداری ضبط و محتوای آن ها به صورت متنی پیاده سازی شد. روش تجزیه وتحلیل اطلاعات، تحلیل انعکاسی 5 یا تاملی با استفاده از روش شش مرحله ای ون متن (1996) بود. داده های مصاحبه در سه مرحله کدگذاری توسط نسخه 2018 نرم افزار مکس کیودای موردتحلیل قرار گرفتند. تحلیل ها نشان داده مقوله های اصلی برخاسته از مصاحبه ها عبارت اند از: شایستگی های نرم (غیرفنی) و شایستگی های سخت. با درنظر گرفتن این عوامل برخاسته از تجارب استادان، یک الگو از ویژگی های کتاب درسی دانشگاهی ارایه شده است. روایی محتوایی الگو توسط پرسش نامه ای با چهارده گویه مورد اعتبارسنجی سی نفر از استادان دانشگاهی که با نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، موردنظرخواهی قرار گرفت و روایی محتوایی سیزده مولفه با cvr=77/0 تایید شد. به منظور اعتبار داده ها از معیارهای پیشنهادی گوبا و لینکلن (1989) قابلیت اعتبار، قابلیت اعتماد، تاییدپذیری و قابلیت انتقال استفاده شد. تکنیک آزمون پایایی در تحقیق از روش توافق درون موضوعی استفاده شده است.

  کلیدواژگان: تجارب زیسته، ویژگی های کتاب درسی دانشگاهی، علوم انسانی، پدیدارشناسی
 • مریم اسمعیلی پرزان، فاطمه فلاح تفتی صفحات 137-163

  در مسیر یاددهی و یادگیری، محتوا اهمیت بسیاری دارد. از همین رو، یکی از مواردی که لازم است در یک تحلیل آموزشی به آن توجه شود، تحلیل محتوای درسی است. کتاب های درسی لازم است به جز انطباق با موازین یاددهی یادگیری، بر مبنای اصول تحلیل محتوا تدوین و گزینش و به شیوه مناسب ارایه شده باشند. مطالعه حاضر با هدف شناسایی و اعتباریابی این اصول در کتاب دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه شیخ باقر ایروانی انجام گرفت. این کتاب تنها کتاب درسی ای است که براساس اصول و معیارهای تدوینی، تهیه شده و از دروس تخصصی مقطع سطح سه حوزه و کارشناسی ارشد دانشگاه است. روش پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کیفی با دو شیوه ارزیابی علمی تالیفی و طراحی آموزشی و به گونه توصیفی   تحلیلی است؛ بدین صورت که علاوه بر تحلیل محتوایی کتاب، به شناسایی و اعتباریابی اقتضایات تدوینی نیز پرداخته شد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که این کتاب علی رغم آن که نسبت به کتا ب های دیگری که در این زمینه نوشته شده، برخوردار از ملاک های طراحی آموزشی بوده، لیکن در این مورد، ضعیف عمل کرده است و فاصله زیادی با استانداردهای تدوینی دارد و از لحاظ انطباق با معیارهای ارزیابی علمی تالیفی نیز در سطح متوسطی قرار دارد.

  کلیدواژگان: کتاب درسی، دروس تمهیدیه فی القواعدالفقهیه، تحلیل کیفی، ارزیابی علمی تالیفی، ارزیابی طراحی آموزشی
 • فاطره کاظمی، شیما ابراهیمی صفحات 164-188

  نظر به اهمیت روش تدریس کاربردی در امر آموزش براساس محتوا و نیز با توجه به اهمیت درس فارسی عمومی دانشگاهی و فقدان روشی منسجم و کاربردی در تدوین کتاب های این درس، هدف از انجام پژوهش کاربردی حاضر بررسی محتوایی یکی از مطرح ترین درس نامه های فارسی عمومی، تالیف محمود فتوحی و حبیب الله عباسی (1398) براساس الگوی مفهومی آموزش است. الگوی مفهومی آموزش دارای کلان شایستگی های شناختی، هیجانی اجتماعی، حسی ادراکی و ارزش هاست و با تاکید بر کاربردی کردن و جهت دار ساختن فعالیت های آموزشی ارایه شده است. در این پژوهش که به شیوه تلفیقی (کمی-کیفی) انجام شده است، ابتدا میزان استفاده از گویه های بازبینه تحلیل محتوای کتاب های درسی در محتوای درس نامه فارسی عمومی مورد بررسی و شمارش قرار گرفت. همچنین براساس اعداد به دست آمده درصد استفاده از گویه ها در درس نامه نیز محاسبه شد. سپس جهت بررسی سطح معناداری میان مولفه های الگوی مفهومی آموزش در درس نامه فارسی عمومی، داده های حاصل از تحلیل محتوا، با استفاده از آزمون خی دو تحلیل شد. نتایج حاصل از آزمون آماری خی دو نشان داد تفاوت معناداری میان استفاده از مولفه های الگوی مفهومی آموزش در محتوا و تمرین های درس نامه مذکور وجود دارد. بنابراین، پیشنهاد می شود این درس نامه براساس الگوی مفهومی آموزش مورد بازبینی قرار گیرد تا مطالب آن بهتر در حافظه بلندمدت دانشجویان نهادینه شود

  کلیدواژگان: الگوی مفهومی آموزش، تحلیل محتوا، درس نامه فارسی عمومی، کلان شایستگی
 • پروین صمدی، طاهره احمدی صفحات 189-212

  با توجه به اهمیت دوره ابتدایی در نظام آموزشی، این مقاله به بررسی کتاب برنامه ریزی درسی در هزاره سوم می پردازد. نویسنده کتاب، علی تقی پور ظهیر است که توسط انتشارت آگه در سال 1398 به چاپ رسیده است.در این پژوهش از روش کاوشگری فلسفی انتقادی استفاده شد. ابزار نقد اثر، چک لیست نقد کتب دانشگاهی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی بود. برای تحلیل اطلاعات نیز از تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. بر اساس یافته ها، قوت های کتاب شامل نگارش روان و رسا، سازواری اثر با مبانی و اصول دینی و اسلامی- ایرانی بود. ضعف های اثر نیز عبارت بودند از قدیمی بودن منابع، استناددهی نامناسب، ابهام در امانت داری در منبع دهی، نداشتن نوآوری و قدیمی بودن محتوا، کم توجهی به مبانی و پیش فرض های موردقبول در حوزه برنامه درسی، تکراری بودن بسیاری از مطالب.عدم استفاده از طراحی جلد متناسب با عنوان اثر. با در نظر گرفتن قوت ها و ضعف های فوق می توان گفت این اثر نیازمند بازنگری است.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی درسی، تقی پور ظهیر، دوره ابتدایی، نقد کتاب
 • ابراهیم سامانی، نورین نوردین، رضیه باقری پور صفحات 213-236

  زبان انگلیسی برای اهداف خاص در این سال ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. برای نمونه، زبان انگلیسی برای اهداف پزشکی نقشی حیاتی برای دانشجویان پزشکی دارد. این مطالعه با هدف ارزیابی کتب درسی تدریس شده برای آموزش زبان انگلیسی در رشته های مختلف دانشگاه های علوم پزشکی انجام شد. این مطالعه بر روی شش کتاب درسی که به طور گسترده در دانشگاه های علوم پزشکی استفاده می شود، متمرکز بود. روش تحلیل، زبان شناسی پیکره ای بود. محققان این مطالعه پیکرهکتاب های انگلیسی برای رشته های پزشکی (ای ام پی) و همچنین پیکره ای از ویدیوهای یوتیوب با محتوای پزشکی را گردآوری کردند. آن ها پیکره کتاب درسی را با پیکره یوتیوب و همچنین پیکره ای که از قبل در دسترس است به نام پیکره پزشکی وب (پیکره مرجع) مقایسه کردند. برای تجزیه و تحلیل از اسکچ انجین استفاده شد. براساس یافته ها، پیکره یوتوب با پیکره پزشکی وب تا حدودی سازگار بودند و هم پوشانی 69.67 درصدی داشتند. در این مطالعه همچنین کلماتی که در پیکره پزشکی وب و پیکره های یوتیوب بودند و در پیکره ای ام پی وجود نداشتند، انتخاب شدند تا به عنوان لیست خلاصه ای از کلمات پزشکی مکمل (سی ام وی ال) در اختیار دانشجویان پزشکی قرار بگیرد. فراگیران و متخصصان پزشکی ممکن است از این لیست خلاصه به عنوان یک لیست فشرده مختص پزشکی استفاده کنند و محققان ممکن است از این لیست کلمات جدید با فراوانی پایین در مطالعات پیکره ای خود استفاده کنند.

  کلیدواژگان: ای ام پی، اسکچ انجین، زبان شناسی پیکره ای، پیکره پزشکی وب، یوتیوب، لیست مختصر مختص پزشکی
 • ویدا رحیمی نژاد صفحات 237-257

  کتاب درسی مهمترین وسیله آموزشی جهت تحقق اهداف آموزشی در تمام مراکز آموزشی است. به همین دلیل است که نقد کتاب های درسی از اهمیت زیادی برخوردار است، نقد کتاب های درسی منجر به اثربخشی بیشتر آن ها می گردد. به همین دلیل است که نقد و ارزیابی کتاب های درسی دانشگاهی با استفاده از معیارهای دقیق ضرورت دارد. با توجه به ضرورت بحث شده، پژوهش حاضر در نظر دارد کتاب «تاریخ نقد ادبی» (احمدزاده هروی، 1392) را که سازمان «سمت» برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات انگلیسی منتشر کرده است را بر اساس صد ویژگی کتاب های دانشگاهی که در ده مقوله جمع آوری شده اند موردنقد قرار دهد. این ده مقوله شامل تخصص گرایی و هدفمندی موضوعی، توان نظری و دلالت های کاربردی، توان استنادی و ماهیت میان رشته ای، جامعیت و روزآمدی، صلاحیت و کارنامه پدیدآورندگان، پاکیزگی نگارشی و ادبی، انسجام محتوایی و ساختاری، همخوانی با نظریه های یادگیری، ماهیت تعاملی و توان انگیزشی و ویژگی های فیزیکی و ظاهری است. روش انجام این پژوهش تحلیل انتقادی است. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده آن است که نویسنده موفق به رعایت کامل اصول ده گانه در کتابش نشده است؛ به همین دلیل کتاب نیاز به بازنگری جهت رفع نواقص موجود در چاپ جدید دارد تا دانشجویان بتوانند بیشترین استفاده را از کتاب موردنظر داشته باشند.

  کلیدواژگان: ویژگی های کتاب دانشگاهی، ادبیات انگلیسی، تاریخ نقد ادبی
|
 • Abbas Ali Rezaee, Haniye Seyri Pages 1-21

  Examining English for academic purposes' (EAP) textbooks has gained momentum in recent years. On the other hand, due to the large number of vocabulary items in English, utilizing consciousness-raising activities in textbooks would facilitate vocabulary learning and consequently language acquisition. Therefore, the present study aims at investigating vocabulary exercises incorporated in EAP textbooks using the consciousness-raising framework proposed by Willis and Willis (1996). In so doing, three textbooks namely English for the Students of Humanities (Literature and Languages, Arts, Architecture) (Farjami, 2018), English for the Students of Psychology ( Pishghadam & Boori, 2017), English for the Students of Sociology ( Keshavarz & Nushi Kochaksaraei, 2016), which were published by SAMT publishing house, were examined. The results indicated that in the books mentioned, non-consciousness raising exercises outnumbered consciousness-raising ones and among the categories of consciousness-raising activities, exercises on reference training enjoyed the highest frequency and cross-language exploration exercises were not identified in any of the three books. Given the fact that consciousness-raising exercises lead to facilitated learning, increased level of motivation, and learners' aggregated attention, it's recommended that authors of these books and as well as other authors publishing SAMT books take necessary actions to revise and include consciousness-raising activities in EAP books.

  Keywords: English for Specific Purposes Books, Conscioucness-raising Activities, SAMT, Reference Training, Cross-language Exploration
 • hadi razaghi harekandehee Pages 22-42

  Author of the school book in the process of evolution; Based on its own environment and intellectual space and under the influence of the principles and methods of modern historiography, it has begun to rewrite Shiite history, in which the presence of sacred matters and superhuman figures is less seen; Based on his confession in this book that he wanted to be a free historian; Without theological preconceptions, he intends to write the history of Shiite thought in order to show; The strong Shiite school has undergone an ideological transformation in the course of political and social changes, and in this book, it has portrayed a life of humiliation for the pure Imams (as) and their Shiites. This research has been done by descriptive-analytical method by examining the text; It intends to express with rational and narrative arguments, the basis on which the author believes and the foundations of his theory are based; It is distorted and such historiography has a deep distance and gap with the theoretical foundations of Shiite Islam, and this kind of attitude, willingly or unwillingly, has somehow approached secularist historiography.

  Keywords: Shia, history, school, principles, intellect
 • Pegah Ziyaei, Zohreh Gharaei Pages 43-65

  The inefficiencies of the Grammar-Translation Method in meeting the needs of language learners whose aim was learning living languages and being able to establish real communication led to the emergence of communicative methods and, consequently, the roots of all inefficiencies were attributed to translation and the use of mother tongue. However, since the last decade of the twentieth century, some scholars have turned attention to the functions of translation in language teaching in general and in English for Specific Purposes in particular. Although many publications have acknowledged the effectiveness of translation exercises, in each study one or a limited number of features for translation exercises have been referred to, and some studies have sufficed to make general claims regarding their effectiveness. In this interdisciplinary study, after extracting the standards counted for translation exercises in the literature, they were blended, expanded on and completed to form a flexible framework for the design of exercises using mother tongue and translation. Afterward, using the framework, one sample exercise was designed and its mechanism was elaborated on to serve as a practical example. Considering that the majority of translation exercises of specialized English books in Iran are presented using the repetitious instruction “Translate the following text”, the full potential of translation exercises in teaching/learning genre conventions, improving language skills, consolidating the knowledge of subject matter, and (self)assessing skills has not been actualized. Therefore, this study can be helpful for materials developers in the design of translation exercises.

  Keywords: Translation Exercises, English for Specific Purposes, Genre Conventions, Framework
 • norudin parvin, Sajad faroghipor Pages 66-87

  Reverse teaching as an educational strategy and a kind of combined learning plays an important role in deepening and facilitating learning and the attractiveness and dynamism of education. Teaching Arabic grammar has long faced problems such as traditional teaching methods, content appropriate to the student's level, which, in addition to the reluctance of learners to learn, does not achieve its educational goals. Since the effectiveness of reverse teaching in various fields of education, especially foreign language teaching, has been proven, the present study is an attempt to use this new approach to suggest reverse teaching to improve the purpose and quality of advanced Arabic learners. Compare it with traditional methods. For this purpose, a training class (30 people) was selected from the learners of the 100th Higher Level stage by available sampling and was divided into two experimental groups and one control group. By employing a quasi-experimental method of pre-test-intervention-post-test, learners' performance in parallel syntax tests, before and after the educational intervention, is examined by SPSS software and one-way analysis of variance test. it placed. The results showed that all three educational groups had educational development in syntax skills in the post-test stage, but the Tukey posterior test showed that the standard teaching method compared to the other two strategies, has a more positive effect on improving the quality of syntax education. This significant difference in teaching methods has been studied, studied in detail and reported.

  Keywords: Arabic education, a hundred al-Hayat, flip instruction, syntax
 • Homa shahlaee, Maryam Safarnavadeh, mohammad armand, nematollah musapour Pages 88-136

  The aim of this study was to investigate the experiences of professors in identifying the characteristics of university textbooks from the perspective of professors of public universities in Tehran. The approach of this research and its strategy is qualitative based on phenomenology. The number of participants in the study was 19 university professors who were purposefully invited to participate in the snowball. The data collection tool was a semi-structured interview that was recorded visually and aurally and their content was implemented textually. The method of data analysis was reflective analysis or reflective analysis using Van Manen's (1996) six-step method. The interview data were analyzed in three coding steps by the 2018 version of maxqda software. The analysis showed that the main categories arising from the interviews are soft (non-technical) competencies and hard competencies. Taking into account these factors arising from the experiences of professors, a model of the characteristics of the academic textbook is presented. The content validity of the model was assessed by a 14-item questionnaire validated by 30 university professors who were selected by convenience sampling and the content validity of 13 components with cvr = 0.77 was confirmed. In order to validate the data, the proposed criteria of Goba and Lincoln (1989) validity, reliability, verifiability and transferability were used. Reliability test technique in the research, the method of intra-subject agreement has been used.

  Keywords: lived experiences, academic textbook, humanities, phenomenology
 • maryam esmaeli parzan, fatemeh fallah tafti Pages 137-163

  In the path of teaching and learning, content is very important, therefore, one of the things that need to be considered in an educational analysis is the analysis of course content. Textbooks should be compiled and selected based on the principles of content analysis, in addition to adapting to teaching-learning standards, and presented in an appropriate manner. The present study was conducted with the aim of identifying and validating these principles in the book "Lessons of Preparation in the Rules of Jurisprudence" by Sheikh Baqir Irvani. This book is the only textbook that has been prepared based on the principles and criteria of compilation, and is one of the specialized courses for the three levels of the university and the master's degree. The method of the present research is qualitative content analysis with two methods of scientific-authorial evaluation and educational design in a descriptive-analytical manner; In this way, in addition to the content analysis of the book, the editorial requirements were identified and validated. The findings of this study indicate that this book, despite having educational design criteria compared to other books written in this field, but in this case, has performed poorly and is far from the editorial standards and in terms of compliance. It is also at a moderate level with the criteria of scientific-authorial evaluation.

  Keywords: textbook, preparation courses in jurisprudence, qualitative analysis, scientific-authorial evaluation, educational design evaluation
 • Fatera Kazemi, Shima Ebrahimi Pages 164-188

  Due to the importance of practical teaching methods and the lack of a systematic approach to writing textbooks for General Persian Literature courses, the current practical study aims to investigate one of the most significant textbooks, i.e, General Persian Literature written cooperatively by Mahmud Fotuhi and Habibullah Abasi (2019), based on Conceptual Model of Education. The above-mentioned model consists of cognitive, emotional and sensory macro-competencies and values. It insists on making educational activities more practical. A mixed research method, i.e., quantitative and qualitative, is adopted, and the items in the content analysis checklist in the General Persian Literature textbook were examined and counted. Afterward, to examine the significance level between components of the Conceptual Model of Education in the General Persian Literature textbook, the collected data were analyzed using the Chi-squared test. It was revealed that there is a significant difference between mentioned Conceptual Model of Education components in the General Persian Literature textbook. Therefore, it is suggested that the Conceptual Model of Education should be paid more attention to so that the textbook contents are stored in students' long-term memory.

  Keywords: Conceptual Model of Education, Content Analysis, General Persian Literature Textbook, Macro-Competency
 • parvin samadi, tahereh ahmadi Pages 189-212

  Considering the importance of elementary school in the educational system, this article examines the lesson planning book in the third millennium. The author of the book is Ali Taqipour Zaheer, which was published by Age Publishing House in 2018. In this research, the critical philosophical exploration method was used. The tool for criticizing the work was the checklist of university book criticism of the Humanities Texts and Books Review Council. Qualitative content analysis was also used for data analysis. According to the findings, the strengths of the book included fluent and expressive writing, the harmony of the work with religious and Islamic-Iranian foundations and principles. The weaknesses of the work were the oldness of the sources, inappropriate citations, ambiguity in trustworthiness in giving sources, lack of innovation and oldness of the content, lack of attention to the basics and accepted assumptions in the field of curriculum, repetition of many contents. Failure to use appropriate cover design. With the title of the work. Considering the above strengths and weaknesses, it can be said that this work needs to be reviewed.

  Keywords: Curriculum Development, Taghipour Zahir, elementary school, book review
 • Ebrahim Samani, Nooreen Noordin, Razieh Bagheripour Pages 213-236

  English for Specific Purposes (ESP) has grown in importance in these years. English for Medical Purposes (EMP) as one of its types plays a vital role for medical students. This study was conducted to evaluate the textbooks taught in teaching English in different programs of medical universities. The study focused on six textbooks widely used in medical universities. The method for the analysis was corpus linguistics. The researchers of the study compiled the English for Medical Programs corpus (EMP) as well as a corpus from the videos of YouTube with medical content. They examined the corpus of the textbook against the YouTube corpus as well as an already available corpus known as the Medical Web Corpus. Sketch Engine was used for the analysis. According to the findings, the YouTube corpus was somewhat consistent with the medical web corpus and there was an overlap of 69.67%. According to further analysis, a compact medical wordlist (CMWL) was selected according to its coverage in the Youtube corpus and Web corpus. The CMWL which was of zero coverage in EMP corpus is useful to medical learners and professionals as a compact medicine-specific list as well as researchers who may use the new low-frequency lists in corpus studies.

  Keywords: EMP, YouTube, Corpus Linguistics, Sketch Engine, Medical Web Corpus
 • Vida Rahiminezhad Pages 237-257

  The textbook is the most important educational tool in all educational centers. It helps to achieve educational aims. That is why criticizing academic textbooks is essential, because it leads to more effective textbooks. Considering the necessity discussed, the present study intends to criticize the textbook entitled "History of Literary Criticism" (Ahmadzadeh Heravi, 2013) published by "Samat" publications for undergraduate students of English language and English literature based on one hundred features of academic books that are summarized in the ten categories. These ten categories include thematic specialization and purposefulness, theoretical strength and practical implications, citation and interdisciplinary nature, comprehensiveness and up-to-dateness, qualifications and resumes of author, writing and literary decency, content and structural coherence, compatibility with learning theories. The nature of interaction and motivational power are physical and visible characteristics. The method of this research is critical analysis. The results of the present study show that the author has not succeeded in fully observing the ten principles in her book. For this reason, the book needs to be revised to address the shortcomings in order to make it more effective.

  Keywords: characteristics of of academic textbook, English literature, History of literary criticism