فهرست مطالب

تحقیقات حشره شناسی - سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 53، بهار 1401)
 • سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 53، بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/07/26
 • تعداد عناوین: 6
|
 • امین احمدی *، مهدی برهانی، سعید نورالهی فرد، زهرا شمس الدینی احمد ابادی، زهرا مصدق اردکانی صفحات 1-7

  یکی از آفات زنبور عسل کنه واروا می باشد که توزیع جهانی دارد ، این اکتوپارازیت می تواند بر زنبورها تاثیر  و باعث کاهش جمعیت زنیور شود و همچنین می تواند با تاثیر بر کلنی ها باعث انتقال ویروس ها و سایر عوامل بیماری زا شود. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی توزیع فصلی کنه واروآ در زنبورستان های استان کرمان از سالهای 1396 تا 1397 انجام شده است. از 1500 کندو به طور تصادفی از زنبورستان های مختلف  در استان کرمان و  تشخیص آلودگی  واروآ  در زنبوران  بالغ با روش دوش اتر انجام گرفت .</strong> شیوع واروا در زنبورستان ها 9/32٪ بود. بیشترین فراوانی آلودگی در زمستان (46.6٪) و کمترین میزان آلودگی در بهار و تابستان (26٪) مشاهده شد، بیشترین وکمترین میانگین میزان شدت آلودگی 17% و 33% تعیین گردید. با توجه به میزان آلودگی و شیوع کنه ها در زنبورستان های استان کرمان ، به نظر می رسد برای کاهش میزان آلودگی در این منطقه نیاز به برنامه کنترل منظم وجود دارد.

  کلیدواژگان: شوع، گونه های Varroa، زنبور عسل، کرمان، ایران
 • حسن زین الدینی *، زهرا شیبانی تذرجی، محمدرضا حسنی صفحات 2-12

  پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae </em>Burckhardt and Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae) آفت کلیدی درختان پسته در ایران است. کنترل شیمیایی موثرترین و در دسترس ترین روش برای کنترل این آفت است. اما به دلیل مضرات متعدد حشره کش های شیمیایی، ترکیبات مشتق شده از گیاهان می توانند جایگزین مناسبی برای آن ها باشند. لذا در این تحقیق اثر سمیت عصاره دو گیاه بومادرانAchillea </em>millefolium L. (Asteraceae) </em></strong> و زنیان Carum </em>copticum L. (Apiaceae) روی پوره سن پنجم پسیل معمولی پسته در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. پاسخ پوره سن پنجم پسیل معمولی پسته در برابر غلظت های متفاوت عصاره گیاهان بومادران و زنیان با استفاده از روش غوطه ورسازی پوره سن پنجم در محلول تهیه شده با غلظت های مشخص بررسی شد. تجزیه پروبیت دز - پاسخ، برای تخمین LC50</sub> هر یک از عصاره ها استفاده شد. تجزیه پروبیت نشان داد که زنیان با LC50</sub> برابر با 95/749 میلی لیتر بر لیتر برای پوره های سن پنجم پسیل معمولی پسته نسبت به بومادران با LC50</sub> برابر با 33/914 میلی لیتر بر لیتر سمیت بیشتری برای پسیل معمولی پسته دارد. البته طبق مقادیر LC50</sub> به دست آمده، تفاوت معنی داری بین عصاره گیاه بومادران و زنیان پس از گذشت 24 ساعت مشاهده نگردید. بنابراین طبق نتایج به دست آمده هر دو عصاره گیاه بومادران و زنیان در کنترل موثر پوره های پسیل معمولی پسته نقش دارند.

 • نواب اسدپور، هادی استوان*، شهرام حسامی صفحات 9-25

  تنوع گونه ای به عنوان یکی از مهمترین شاخص های نشان دهنده تغییرات در اکوسیستم ها است. در این میان،   کنه ها به علت تنوع تغذیه ای، فراوانی و همه جازی بودن، می توانند نماینده مناسبی از بندپایان موجود در خاک باشند، نظر به اینکه کنه های میان استیگمایان از نظر تعداد و پراکنش بزرگترین راسته در بین کنه های بالاراسته Parasitiformes می باشند و قادر به زندگی در زیستگاه های مختلف خاکی هستند می توانند از اهمیت اکولوژیکی زیادی برخوردار باشند، بدین جهت تنوع گونه ای کنه های میان استیگمایان از خانواده Macrochelidae طی سال 1395 در شهر شیراز مورد مطالعه قرار گرفت.

  روش ها

  در مجموع 8 گونه از 2 جنس متعلق به خانواده  Macrochelidae از 12 میزبان گیاهی در بوستانهای شهر شیراز جمع آوری و شناسایی شد. در فصل بهار و پاییز بیشترین تعداد نمونه جمع آوری شد. در مهر ماه و تیر به ترتیب بیشترین تا کمترین نمونه ها جمع آوری شدند در بین میزبانهای گیاهی پیراکانتا با 109 نمونه و کاج با 33 نمونه به ترتیب بیشترین تا کمترین میزبان را داشتند. داده ها با استفاده از نرم افزار Excel  Past4.02 و Spss23 بررسی شد. محاسبه تنوع زیستی با شاخص های شانون وینر، سیمپسون، مارگالف، پیت، منهینک انجام شد.

  یافته ها

  گونه Macrocheles glaber (Muller,1860) با 170 نمونه (22 درصد) و گونه Glyptholaspis confusa (Foa) با 17 نمونه (2/2 درصد) به ترتیب  بیشترین و کمترین فراوانی را دارا بودند.

  نتیجه گیری

  بیشترین مقدار شاخص سیمپسون 0.8553و شانون 1.985مربوط به زمستان و کمترین آنها به ترتیب با 0.8235 و 1.834مربوط به تابستان است این در حالی است که ضرایب منهینگ 0.7 و مارگالف 1.315در تابستان کمترین مقدار را دارا است. بیشترین ضرایب سیمپسون 0.8617و شانون 2.021در پارک آزادی دیده می شود.

  کلیدواژگان: تنوع، فون، کنه های میان استیگمایان، شیراز
 • علی بهشتی، سهراب ایمانی*، هادی زهدی، سیاوش تیرگری، محمد عبدی گودرزی صفحات 27-37

  سفیدبالک گلخانه، (Trialeurodes</em> vaporarium</em> (westwood یکی از مهمترین آفات گیاهی روی گیاهان گلخانه ای در ایران و جهان می باشد. با توجه به مقاومت سفید بالک های گلخانه ای به حشره کش های رایج و مضر بودن این حشره کش ها برای محیط زیست، باید به دنبال ترکیبات جدید و ایمن جهت مبارزه با این آفت بود. حشره کش جدید اپیل با ترکیبی جدید ضمن کنترل این آفت برای محیط زیست نیز کم خطر می باشد. بر اساس نتایج زیست سنجی،LC30</sub> به عنوان غلظت زیر کشنده در نظر گرفته شد. مقدار LC30</sub> برای حشره کش های اپیل، اباکمتین و امیداکلروپرید به ترتیب 1.31 ، 00448/0 و 00868/0 میلی گرم بر لیتر بصورت اسپری مستقیم به دست آمد. نتایج نشان داد که کاربرد  این غلظت زیر کشنده سبب کاهش طول دوره تفریخ تخم برای حشره کش های اپیل، اباکمتین و امیداکلروپرید به ترتیب به میزان 11.33  ، 5.45 و 4.53 درصد نسبت به شاهد  شده که کمتربن طول دروه تخم مربوط به حشره کش اپیل می باشد. همچنین حشره کش اپیل سبب افزایش طول دوره لاروی به میزان 5.13 درصد و دوره شفیرگی  به میزان 0.62 درصد نسبت به شاهد شد که در مقایسه با سایر تیمارها اختلاف معنی دارد. همچنین دوران زندگی حشرات کامل به میزان38.64 درصد کاهش یافت. بطور کلی کاربرد این دز زیر کشنده حشره کش اپیل سبب کاهش طول دوره ی زندگی سفید بالک گلخانه ای می شود.

  کلیدواژگان: سفید بالک گلخانه ای، آبامکتین، امیداکلروپراید، اپیل، طول دوره زیستی
 • سلما پاپری، ابوفاضل دوستی*، مجید فلاح زاده، نازیلا سقایی صفحات 39-51

  زنبورهای خانواده براکونیده از مهم ترین پارازیتوییدهای آفات می باشند. عملکرد پارازیتوییدها می تواند به وسیله کاربرد حشره کش ها تحت تاثیر قرار گیرد. جهت استفاده هم زمان عوامل کنترل بیولوژیکی و آفت کش ها در مدیریت آفات، شناخت اثر آفت کش ها روی عوامل کنترل بیولوژیکی ضروری است. در این بررسی، اثرات کشندگی و زیرکشندگی سموم فلوبندیامید، امامکتین بنزوات+لوفنورون، تیوسیکلام و اسپینوساد روی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae) در شرایط آزمایشگاهی با 6 تیمار و 3 تکرار برای هر حشره کش مورد بررسی قرار گرفت. مقدار LC50 اسپینوساد روی حشره بالغ زنبور پارازیتویید 25/1 میلی گرم ماده موثره بر لیتر به دست آمد که نشان داد که این حشره کش سمی ترین ترکیب برای این حشره می باشد. غلظت کشنده حشره کش های تیوسیکلام، امامکتین بنزوات+لوفنورون، فلوبندیامید به ترتیب 99/19، 56/7 و 45/6 میلی گرم ماده موثره بر لیتر محاسبه شد که به ترتیب سمیت بیشتری روی مراحل نابالغ این پارازیتویید داشتند. غلظت زیرکشنده (LC30) اسپینوساد، فلوبندیامید، امامکتین بنزوات و تیوسیکلام به ترتیب71/0، 67/3، 26/4 و 44/14 میلی گرم ماده موثره بر لیتر محاسبه شد. بر اساس طبقه بندی سازمان بین المللی کنترل بیولوژیک، برای زنبور پارازیتویید H. hebetor اسپینوساد در گروه حشره کش های با ضرر بالا، امامکتین بنزوات+لوفنورون و فلوبندیامید در گروه حشره کش های با ضرر متوسط و تیوسیکلام در گروه حشره کش های بی ضرر قرار گرفت.

  کلیدواژگان: پارازیتوئید، حشره کشهای شیمیایی، دموگرافی، کنترل بیولوژیکی، hebetor Habrobracon
 • کمال احمدی *، صدیقه سلیمانی نسب، محمد خیراندیش کشکوئی صفحات 53-67

  شته سیاه باقلا Aphis fabae</em> Scopoli یکی از مهمترین آفات محصولات زراعی در سرتاسر جهان است. سن شکارگر Deraeocoris lutescens</em> (Schilling) (Hemiptera: Miridae)، جایگاه ممتازی در کنترل بیولوژیکی شته هایی از قبیل شته سیاه باقلا دارد. در دهه های اخیر در جوامع رو به رشد، گرایش به مصرف هر چه کمتر سموم شیمیایی و استفاده از مشتقات گیاهی به عنوان جایگزین سموم مصنوعی بوده است. در تحقیق حاضر، اثر تلفیق دشمن طبیعی با آفت کش های تجاری (پیریمیکارب و آبامکتین) و عصاره های گیاهی زیتون تلخ و اسفند، جهت کنترل شته سیاه باقلا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، تلفیق عصاره های اسفند و زیتون تلخ با دشمن طبیعی منجر به کاهش قابل توجهی در جمعیت آفت </em>شدند و از بین این دو ترکیب، عصاره زیتون تلخ برای دشمن طبیعی خطرات کمتری را نشان داد. همچنین اثر این آفت کش های تجاری و عصاره های گیاهی بر روی میزان تغذیه دشمن طبیعی اسپری شده مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت، عصارهی اتانولی زیتون تلخ کمترین تاثیر را روی تغذیه دشمن طبیعی داشت.

  کلیدواژگان: Deraeocoris lutescens، Aphis fabae، کنترل تلفیقی، عصاره های گیاهی
|
 • A. Ahmadi*, M. Borhani, S. R. Nourollahifard, Z. Shamsadini Ahmadabadi, Z.Mossadegh Pages 1-7

  Varroa spp. is an important ectoparasite in the honey bee that is distributed worldwide and it may cause to decrease in the population in the honey bee colonies. This study was conducted to determine the frequency of seasonal distribution of Varroa mite in apiaries of Kerman province from 2017-to 2018. 1500 hives were sampled randomly in different apiaries in the Kerman province. Detection of   Varroa spp. infestation in adults honey bees was conducted by Ether wash. The prevalence of Varroa spp infestation in apiaries was 32.9%. The highest frequency of infection in winter was determined as 46.6% and the lowest infection rate was found in spring (24%). The highest and lowest mean density rate of infestation were 33% and 17%.  Regarding the rate of prevalence of Varroa spp in the apiaries of Kerman province, it needs to have a regular control program in order to decrease the rate of infestation in this region.

  Keywords: Prevalence, Varroa spp, Honey Bee, Kerman, Iran
 • H. Zeinodini, Z. Sheibani Tezerji*, M. R. Hassani Pages 2-12

  Agonoscena pistaciae </em>Burckhardt and Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae) is the most important key pest of pistachio trees in Iran. Chemical control is the most effective and accessible method to control this pest. But, the environmental problems caused by the overuse of the synthetic insecticide have been a source of concern in recent years. Botanical insecticides are recognized as proper alternatives to conventional insecticides. Therefore, this study was conducted to determine the toxicity of extracts from Achillea millefolium</em> L. (Asteraceae) and Carum copticum</em> L. (Apiaceae) against 5th</sup> instar nymphs of common pistachio psyllid, Agonoscena pistaciae </em>Burckhardt and Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae) under laboratory conditions..</em> Bioassay was carried out using a dipping technique. Probit analysis of concentration-mortality data was conducted to estimate the LC50</sub> value. The results showed that A</em>. millefolium</em> and C. copticum</em> extracts were effective on A. pistaciae.</em> C. copticum</em> with an LC50</sub> value of 749.95 mL/L was more toxic than A</em>. millefolium</em> (914.33 mL/L) on 5th</sup> instar nymphs of A. pistaciae</em>. But, according to the LC50</sub> values, no significant differences were observed between A</em>. millefolium</em> and C. copticum</em> 24 h post-treatment. Our results suggest that the extracts of A</em>. millefolium</em> and C. copticum</em> are suitable compounds to control of A. pistaciae</em>

  Keywords: Agonoscena pistaciae, Achillea millefolium, Carum copticum, toxicity
 • N. Asadpour, H. Ostovan*, Sh. Hesami Pages 9-25
  Introduction

  Species diversity is one of the most significant indicators of changes in ecosystems. Due to their nutritional diversity, abundance, and ubiquity, mites can be a good representative of arthropods in the soil. Whereas Mesostigmatic mites are the largest in terms of number and distribution in Parasitiformes and are able to live among different terrestrial habitats, they can be of great ecological importance. Therefore, the diversity of stigmatic mites from the Macrochelidae family was studied in 2016 in Shiraz.

  Material and Methods

  A total number of eight species of two genera belonging to the Macrochelidae family was identified and collected from 12 plant hosts in the parks of Shiraz. The highest number of samples was collected in spring and autumn. The highest to lowest samples were collected in October and July, respectively. Among the plant hosts, Piracanta with 109 samples and pine with 33 samples had the highest to lowest hosts, respectively. Biodiversity was calculated with Shannon-Wiener, Simpson, Margalf, Pete, Manhink indices using Past 4.02 and Spss23 software

  Discussion

  Macrocheles glaber (Muller, 1860) with 170 specimens (22%) and Glyptholaspis confusa (Foa) with 17 specimens (2.2%) had the highest and lowest frequencies, respectively.

  Result

    The highest values of Simpson index 0.8553 and Shannon 1.985 are related to winter, and the lowest values are 0.8235 and 1.834, respectively, related to summer while the Manning coefficient is 0.7 and the Margalf coefficient 1.315 and they are the lowest values in summer. The highest coefficients of Simpson and Shannon which are 0.8617 and 2.021 respectively, can be seen in Azadi Park.

  Keywords: Diversity, Fauna, Mesostigmatic mites, Shiraz
 • A. Beheshti, S. Imani*, H. Zohdi, S. Tirgari, M. Abdi Goodarzi Pages 27-37

  Greenhouse whitefly (Trialeurodes vaporarium</em>) Westwood is one of the most important plant pests in Iran and the world. Due to the resistance of whiteflies to common insecticides and the harmful nature of these insecticides to the environment, new and safe compounds should be sought to combat this pest. Epile's new insecticide with a new combination while controlling this pest is also less dangerous for the environment Based on the Bioassay results, LC30 is considered a lethal concentration. The LC30 levels for the insecticides Epile, Abamecetin and Omidochloroprid were 1.31, 0.00448 and 0.00868 mg/lit. The results showed that the application of sub-lethal concentration of the treatments by spraying reduces the length of egg hatching period for the insecticides of Epile, Abacmetin and Omidchloroprid by 11.33, 5.45 and 4.53%, respectively, compared to the control and Epile is less than the length of the egg-related insecticide period. Also, Epile insecticide increased the length of  the larva period by 5.13% and the pupa period by 0.62% compared to the control. Also, the lifespan of adult insects was reduced by 38.64%, and in general, it reduces the lifespan of whitefly.

  Keywords: whitefly, Abamectin, Omidchloropride, Epiel, Lifespan
 • S. Papari, A. Fazel Dousti*, M. Fallahzadeh, N. Saghaei Pages 39-51

  Braconid wasps (Braconidae) are one of the most important pest parasitoids. The function of parasitoids can be affected by the use of insecticides. In order to use biological control agents and pesticides simultaneously in pest management, it is necessary to know the effect of pesticides on biological control agents. In this study, the lethal and sub lethal effects of the flubendiamide, emamectin benzoate+lufenuron, thiocyclam and spinosad on the parasitoid Habrobracon hebetor</em> (Say) (Hymenoptera: Braconidae) were investigated. The LC50</sub> of spinosad on parasitoid wasps were 1.25 mg/L of active ingredient, which showed that this insecticide is the most toxic compound on this insect and LC50</sub> of thiocyclam, emamectin benzoate+lufenuron and flubendiamide were 19.99, 7.56 and 6.45 mg/L of active ingredient respectively, which were more toxic to this wasp, respectively. The results of bioassays on adult insects of parasitoid wasps showed that spinosad with LC30</sub> was 0.71 mg /L of active ingredient with high toxicity on adult insects compared to flubendiamide, emamectin benzoate+lufenuron and thiocyclam, which were LC30</sub>, 3.67, 4.26 and 14.44 respectively. According to the classification of the International Organization for Biological Control, spinosad was in the group of harmful insecticides and emamtectin benzoate + lufenuron and flubendiamide were in the group of moderately harmful insecticides. According to this classification, thiocyclam was classified as harmless insecticide on bracon wasp.

  Keywords: Parasitoid, Chemical Insecticides, Demographics, Biological Control, Habrobracon hebetor
 • S. Soleimani Nasab, K. Ahmadi*, M. Khayrandish Kashkooei Pages 53-67

  The black bean aphid, Aphis fabae </em>Scopoli (Hemiptera: Aphididae), is one of the most important pests of several cultivated crops throughout the world. The predatory bug Deraeocoris lutescens</em> (Schilling) (Hemiptera: Miridae) have privileged position in biological control of aphids such as the black bean aphid, A. fabae</em>. Recently, there has been a growing interest in research concerning the possible use of plant extracts as alternatives to synthetic insecticide. In the present study, the effect integration of natural enemy with commercial pesticides (pirimicarb and abamectin) and plant extracts Melia azedarach</em> and Peganum harmala</em>, to control of A. fabae</em> were investigated. The result showed, combination of plant extracts M. azedarach</em> and P. harmala</em> with natural enemy causes significant decrease in this pest population and M. azedarach</em> has less hazardous on natural enemies. Also, the effects of commercial pesticides and plant extracts on the prey consumption of natural enemies were evaluated. Totally, the results of these experiments indicated that the ethanolic extract of M. azedarach </em>and pirimicarb have a minimum impact on the mortality of natural enemies, and the ethanolic extract of M. azedarach </em>has a minimum impact on the feeding of natural enemies.

  Keywords: Deraeocoris lutescens, Aphis fabae, IPM, plant derived chemicals