فهرست مطالب

میکروبیولوژی دامپزشکی - سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 43، پاییز و زمستان 1400)
 • سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 43، پاییز و زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/07/26
 • تعداد عناوین: 12
|
 • شهین عشقی، جمیله سالار آملی*، کامران میرزایی صفحات 1-9

  قارچ های آسپرژیلوس فلاووس، پارازیتیکوس و نومیوس از مهمترین گونه های مولد آفلاتوکسین هایB1, B2, G1, G2 در مواد غذایی می باشند. آفلاتوکسین های M1 وM2 متابولیت های هیدروکسیله شده آفلاتوکسین های B1 و B2 هستند. هدف از این مطالعه بررسی میزان آفلاتوکسین B1 در جیره مصرفی دام و ارتباط آن با میزان آفلاتوکسین M1 در شیرخام تولیدی می باشد. 20 گاوداری صنعتی و 20 گاوداری نیمه صنعتی استان انتخاب و از خوراک و شیر خام تولیدی هر دامداری بطور مجزا نمونه برداری بعمل آمد. میزان آفلاتوکسین B1 در خوراک و M1 در شیر توسط تست الایزا رقابتی و نمونه هایی دارای مقادیر بالاتر از حد مجاز، جهت تایید نهایی، توسط تست کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) اندازه گیری شدند. نتایج حاصل از روش الایزا نشان داد که 35درصد از خوراک مصرفی گاوداری های صنعتی و 75 درصد از خوراک مصرفی گاوداری های نیمه صنعتی آلوده به آفلاتوکسین B1 می باشد که از این میزان به ترتیب 5 درصد و 15درصد از خوراک گاوداری های صنعتی و نیمه صنعتی دارای مقادیر بالاتر از حد مجاز می باشد. همچنین در ارزیابی میزان آفلاتوکسین M1 شیرهای تولیدی مشخص گردید آفلاتوکسین M1 تنها در شیر گاوداری هایی مشاهده می شود که از نظر آفلاتوکسین B1 مثبت بوده اند و این میزان در گاوداری های صتعتی و نیمه صنعتی به ترتیب 20 و 55 درصد بود (05/0P<). قابل ذکر است نمونه شیرهایی که دارای مقادیر بالاتر از حد مجاز بودند توسط تست تاییدی HPLC مورد سنجش قرار گرفتند که مشخص گردید هیچ یک از نمونه شیرهای تولیدی گاوداری های صنعتی و نیمه صنعتی دارای مقادیر بالاتر از حد مجاز نمی باشد. به دلیل اهمیت مصرف سرانه شیر در رژیم غذایی جامعه و از طرفی خطرات ناشی از وجود آفلاتوکسین M1 در آن، نظارت گسترده و دقیق بر روی مراکز تولید و عرضه شیر و همچنین کارخانجات تولید کننده محصولات لبنی ضروری است.

  کلیدواژگان: آفلاتوکسین، شیر، خوراک دام، الایزا، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
 • شجاعت دشتی پور، نادر مصوری، نفیسه شکیبامهر، مهدی بابائی، سامرند رشادی، کیوان تدین، روح الله کشاورز* صفحات 11-22
  مقدمه

  خاورمیانه، که به عنوان خواستگاه اهلی سازی حیوانات شناخته می شود، از معدود مناطق جغرافیایی باقی مانده در جهان است که هم چنان موارد بروز مشمشه در میان تک سمیان و برخی مواقع انسان از آنها گزارش می شود. در این شرایط، در ایران با برخورداری از سابقه بیش از 6 دهه اجرای آزمون مالییناسیون گله های اسب، قاطر و الاغ، هر چند وقت یک بار موارد کوچک و متوسط وقوع بیماری به ویژه در مناطق غربی و مرکزی کشور مشاهده می شوند. مطالعه حاضر به منظور شناسایی ویژگی ها و خصوصیات فنوتیپی و ژنتیکی جدیدترین جدایه های جمع آوری شده بورکولدریا مالیای در ایران اجرا گردیده است.

  مواد و روش ها:

   کشت باکتریایی، تست های بیوشیمیایی، تست ثبوت عناصر مکمل و وسترن بلات، آزمونهای Bim A-PCR و Flip 407-PCR و همچنین آزمون اشتراوس در برنامه آزمایشات این تحقیق قرار گرفتند.

  نتایج

  یافته های به دست آمده در آزمایشات، ویژگی های مورد انتظار شناخته شده باکتری را در مورد هر چهار جدایه جمع آوری شده از موارد وقوع بیماری در تهران، کردان، اشنویه و سمیرم نشان دادند.

  نتیجه گیری: 

  با توجه به نتایج بدست آمده، انجام مطالعات بیشتر به منظور ارتقاء دانش همه گیر شناسی حاضر از مشمشه در ایران مورد نیاز می باشد.

  کلیدواژگان: مشمشه، تک سمیان، ایران
 • امید بهروزی نسب، رمضانعلی جعفری، زهرا برومند*، آناهیتا رضایی، منصور میاحی صفحات 23-34

  بیماری نیوکاسل یکی از مسری ترین و کشنده ترین بیماری های ویروسی بوده که در گونه های زیادی از پرندگان، از جمله بلدرچین ژاپنی به صورت طبیعی و تجربی ایجاد عفونت و تلفات می کند.هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر عفونت تجربی با ویروس حاد بیماری نیوکاسل در بلدرچین ژاپنی واکسینه و غیرواکسینه بر عیار پادتن علیه این بیماری به وسیله آزمایش HI و همچنین وزن نسبی بورس فابرسیوس به بدن بود. تعداد 160 قطعه بلدرچین یک روزه در قالب 4 گروه شامل واکسینه چالش (1)، غیرواکسینه چالش (2)، واکسینه غیرچالش (3)، و غیرواکسینه غیرچالش (4) در شرایط یکسان پرورش یافتند. واکسیناسیون در سن 20 روزگی و چالش در سن 34 روزگی انجام گردید. نمونه گیری خون برای بررسی سرولوژی و همچنین وزن کشی بورس فابرسیوس پس از کالبدگشایی در مقاطع مختلف زمانی انجام شد.اولین تغییر سرمی پس از واکسن در گروه 3 و 21 روز بعد از واکسیناسیون مشاهده شد، اما اولین تغییر سرمی متعاقب چالش با ویروس، در گروه 1 و 2 و یک هفته بعد از چالش مشاهده شد، که این مقادیر در نمونه گیری های هفتگی بعدی در این سه گروه به طور معنی داری افزایش یافت. عیار پادتن در گروه 4 تا پایان آزمایش صفر بود. نسبت وزن بورس فابرسیوس به وزن بدن فقط در وزن کشی روز پنجم در گروه 2 به طور معنی داری با روزهای 9 و 14 پس از چالش همان گروه اختلاف داشت و نتایج حاصل از وزن کشی از سایر گروه ها در روز های مختلف، اختلاف معنی داری با هم نداشتند.نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد یک نوبت واکسیناسیون بلدرچین ها با سویه B1 واکسن ویروس بیماری نیوکاسل پیش از مواجهه با ویروس حاد، موجب تولید سریع تر و عیار بالاتری از پادتن، پس از مواجهه با ویروس حاد می شود که نشان از پاسخ بهتر سیستم ایمنی دارد. همچنین افزایش نسبت وزن بورس به وزن بدن در روز پنجم گروه 2 و سپس کاهش آن در روز نهم مشاهده شد. این تغییرات که می تواند به ترتیب به دلیل التهاب و سپس آتروفی این اندام لنفاوی باشد، در گروه 1 دیده نشد که نقش واکسیناسیون در پاسخ متعادل طی دوره ی بیماری را نشان می دهد. با توجه به نتایج مورد اشاره و همچنین وضعیت بیماری نیوکاسل در ایران، حداقل یک نوبت واکسیناسیون در دوره پرورش بلدرچین های گوشتی توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: نیوکاسل، عیار پادتن، بلدرچین ژاپنی، بورس فابرسیوس
 • محدثه فرهنگ، سعید زیبائی* صفحات 35-44

  لاکتوفرین یک پروتیین چند عملکردی با خاصیت ضدمیکروبی است که خواص متنوع و شگفت آوری داردو می تواند کاندید مناسبی جهت کاربرد های بالینی و تجاری باشد.در این بررسی جهت جداسازی لاکتوفرین ابتدا پروتیین های قسمت آب پنیری شیر با استفاده از روش کروماتوگرافی تعویض یونی توسط CM sephadex C-50 خالص و جهت تایید خالص سازی ، از آزمایش SDS-PAGE و نیز عدم ایجاد رنگ در حضور تترامتیل بنزدین استفاده شد. در ادامه خرگوش سفید نر نیوزلندی با µg/ml120 لاکتوفرین و با استفاده از ادجوانت کامل و ناقص فروند به مدت 6 هفته ، ایمن شد وپس از جدا سازی سرم با آزمایش های دات بلات و الایزا آنتی بادی اختصاصی تایید گردید. جهت خالص سازی آنتی بادی اختصاصی از روش رسوب دهی با سولفات آمونیوم 40 درصد استفاده گردیدکه پس از تایید به سفارز فعال شده با سیانوژن متصل گردید، قسمت آب پنیری آغوز گاو از ستون کروماتوگرافی تمایلی عبورداده شد.بمنظور خالص نمودن لاکتوفرین، برای تشکیل کمپلکسی از آنتی ژن آنتی بادی واکنش داده و در نهایت سایر ترکیباتی که اتصال نیافته اند شسته شده وخارج می گردند.خالص سازی لاکتوفرین تایید و غلظت آن با آزمایش برادفورد محاسبه گردید.نتایج تحقیق نشان داد که روش ایمن نمودن، جهت تولید آنتی بادی اختصاصی بر علیه لاکتوفرین روشی مناسب بوده و خالص سازی لاکتوفرین ازشیرگاو با استفاده از کروماتوگرافی تمایلی دارای بازده 64 درصد می باشد.

  کلیدواژگان: لاکتوفرین، کروماتوگرافی تمایلی
 • ماکان رفاعت، مهدی منصوری* صفحات 45-57

  عصاره های گیاهی می توانند روی قارچ ها از جمله درماتوفیت ها اثر ضد قارچی داشته باشند. دارچین و زردچوبه به ترتیب با داشتن سینامیک آلدهید و کورکومین می توانند به عنوان گیاهان مهم ضد قارچی عمل کنند. دو سویه قارچی میکروسپوروم کنیس و تریکوفیتون منتاگروفیتس از جمله مهم ترین عوامل ایجاد کننده بیماری درماتوفیتوزیس هستند. درماتوفیتوزیس یک بیماری زیونوز و خطرناک علیه سلامت انسان و دام می باشد. در ابتدا دو سویه قارچی میکروسپوروم کنیس (5069:PTCC No) و تریکوفیتون منتاگروفیتس (5054:PTCC No) را از مرکز کلکسیون میکروارگانیسم های صنعتی ایران (PTCC) به صورت کشت زنده تهیه کردیم. سپس برای تهیه عصاره های متانولی دارچین و زردچوبه به روش ماسراسیون عمل کردیم و بعد از آن اقدام به تهیه سوسپانسیون قارچی استاندارد نمودیم. برای مواجهه این دو عصاره با این دو سویه قارچی از روش میکرودایلوشن با استفاده از رقیق سازی سریالی آگار در محیط کشت 1640RPMI و سپس یافتن حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MFC)، اقدام نمودیم. غلظت های اولیه عصاره های مورد استفاده برای انجام این آزمایش 500، 1000، 1500، 2000، 3000، 5000 PPM می باشند. بر اساس نتایج بدست آمده، اثر عصاره های دارچین و زردچوبه روی تریکوفیتون منتاگروفیتس در حداقل غلظت بازدارندگی(MIC) به ترتیب 1250 و 750 PPM و روی میکروسپوروم کنیس به ترتیب 125 و 250 PPM می باشند. با همین ترتیب اثر عصاره های دارچین و زردچوبه در حداقل غلظت کشندگی(MFC) به ترتیب روی تریکوفیتون منتاگروفیتس 2500 و 1500 PPM و روی میکروسپوروم کنیس در هر دو غلظت، 500 PPM می باشند. به دنبال نتیجه گیری، پی بردیم که دارچین و زردچوبه روی این دو سویه قارچی موثر می باشند به طوری که تاثیر این دو عصاره روی سویه قارچی میکروسپوروم کنیس بیشتر از سویه تریکوفیتون منتاگروفیتس است. اما تاثیر کشندگی و بازدارندگی آن ها نسبت به یک داروی شیمیایی ضد قارچی مانند ایتراکونازول به مراتب کمتر می باشد. چون غلظت موثر این دو عصاره هم در حداقل غلظت کشندگی و هم در حداقل غلظت بازدارندگی بسیار بیشتر از یک داروی شیمیایی مانند ایتراکونازول می باشد.

  کلیدواژگان: دارچین، زردچوبه، میکروسپوروم کنیس، تریکوفیتون منتاگروفیتس، روش میکرودایلوشن، حداقل غلظت بازدارندگی (MIC)، حداقل غلظت کشندگی قارچ (MFC)
 • سروش گرامی تبار، هادی پورتقی* صفحات 59-70

  بیماری آنفلوآنزای پرندگان یک بیماری واگیردار ویروسی با اهمیت اقتصادی و بهداشت عمومی است که پرندگان، انسان و سایر پستانداران را درگیر می کند. ویروس آنفلوآنزا از خانواده ارتومیکسوویریده می باشد و بر پایه تفاوت پادگنی نوکلیوپروتیین (NP) و پروتیین ماتریکس (M) به سه زیرگروه A و B و C طبقه بندی می گردد. زیرگروه A مسبب ایجاد بیماری در پرندگان است. پرندگان وحشی آبزی مانند اردک ها، غازها، قوها و پرندگان ساحلی به عنوان مخازن اصلی ویروس های آنفلوانزا مطرح هستند. ویروس های آنفلوانزا از طریق ترشحات تنفسی و مدفوع دفع می گردد. هدف از انجام این مطالعه شناسایی ویروس آنفلوانزای پرندگان در پرندگان آبزی مراکز عرضه و باغ های پرندگان شهر تهران بود. به منظور شناسایی ویروس، تعداد 142 سواب استریل مدفوع تازه، کلواک و دهانی-حلقی از 10 گونه پرنده شامل پکینی، پلیکان پا خاکستری، فلامینگوی بزرگ، قو فریادکش، قو صامت، قو سیاه، اردک تاجدار، غاز سرنواری، غاز کانادایی و آنقوت بین ماه های تیر تا شهریور سال 1400 جمع آوری شد. این نمونه ها در 50 لوله به صورت 2 تایی و 3 تایی ترکیب شدند. نمونه های هر لوله مربوط به یک پرنده یا یک گونه بود. تمامی نمونه ها پس از جمع آوری بلافاصله در کنار یخ به آزمایشگاه منتقل شد و جهت شناسایی با استفاده از ژن ماتریکس و نوکلیوپروتیین و روش RT-PCR مورد آزمایش قرار گرفت. در مقایسه با کنترل مثبت و کنترل منفی، نتیجه تمامی نمونه ها منفی بود. بنابراین در زمان انجام این تحقیق، خطر جدی از جانب پرندگان آبزی موجود در باغ پرندگان و پرنده فروشی مورد بررسی از نظر امکان انتقال ویروس های آنفلوانزا به طیور بومی و صنعتی و همچنین خریداران و بازدیدکنندگان وجود نداشته است. البته این موضوع می تواند تحت تاثیر زمان مطالعه باشد و این امر می تواند با دفع بسیار اندک ویروس آنفلوانزا در تابستان مرتبط باشد. همچنین عدم شناسایی موارد مثبت می تواند تحت تاثیر انجام واکسیناسیون ضد ویروس آنفلوانزا در پرندگان آبزی ساکن در باغ پرندگان باشد. در این صورت انجام واکسیناسیون می تواند تاثیر مثبتی در کاهش دفع ویروس آنفلوانزا و افزایش بهداشت عمومی داشته باشد.

  کلیدواژگان: ویروس آنفلوانزا پرندگان، شناسایی مولکولی، پرندگان آبزی وحشی
 • رویا دانشمند، منصور خاکپور*، سید اسماعیل صفوی خلخالی صفحات 71-83

  ضد میکروب ها به طورکلی به موادی گفته می شود که برای مقابله با میکروارگانیسم ها را به کار می روند که موجب از بین رفتن میکروب یا مهار رشد آن می شوند. کاندیشن مدیوم (محیط کشت شرطی شده) به دنبال تکثیر و کشت سلول های بنیادی مزانشیمی در محیط کشت آزمایشگاهی از این سلول ها ترشح می گردد. این ترکیب دارای فاکتورهایی نظیر TGF-B، TNF، GM-SCF، KGF، PDGF، VEGF، EGF، IL-1، IL-6، IL-8، BFGF، TGF-α، IGF-1، IGF-2، MCP-1، HGF، Fibronectin و Collagen می باشد. با توجه به وجود این عوامل و نقش آن ها در بدن، هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد میکروبی کاندیشن مدیوم سلول های بنیادی بند ناف جنین بوده است. در این مطالعه تعداد 5 جدایه استاندارد کد دار باکتریایی شامل اشریشیا کلای، استافیلو کوکوس آریوس، سودوموناس، سالمونلا و لیستریا با استفاده از روش MBC و MIC و یک جدایه استاندارد کد دار مخمر کاندیدا آلبیکنز با استفاده از تست فاگوسیتوز در تلاقی با کاندیشن مدیوم سلول های بنیادی بند ناف جنین قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمایش MIC و MBC نشان داد کاندیشن مدیوم روی دو باکتری سالمونلا و لیستریا مونوسایتوژنز تاثیر ممانعت از رشد و کشندگی در غلظت 100% کاندیشن مدیوم دارد ولی در مابقی باکتری ها اثری بر روی ممانعت از رشد باکتری ها ندارد. نتایج دیسک نیز بی اثر بودن ماده بر رشد میکروارگانیسم ها به جز دو باکتری فوق به شکل جزیی را نشان داد. تست فاگوسیتوز نشان دهنده تقویت اثر فاگوسیتوزی و ایمنی سلولی ناشی از آن در نمونه های مجاور شده با کاندیشن مدیوم سلول های بنیادی بند ناف جنین بود. همچنین مطالعه مورفولوژیک میکروسکوپی به صورت مشهود نشان داد که اندازه سلول های فاگوسیتر در گروه تیمار بزرگ تر از اندازه آن ها در گروه شاهد می باشد. به طورکلی می توان گفت مدیوم کاندیشن حاصل از سلول های بنیادی بند ناف جنینی تاثیر ضد باکتریایی و ضد قارچی چندانی ندارد و این تاثیر فقط در برخی موارد همچون سالمونلا و لیستریا مونوسایتوژنز موثر بود که آن هم تاثیر معنی داری را نشان نداد و به طورکلی نمی تواند جایگزین مواد ضد باکتریایی شود.

  کلیدواژگان: ضد میکروب ها، کاندیشن مدیوم، سلول های بنیادی، بند ناف
 • طیبه حسن سلطان سولقانی، نادر مصوری*، راضیه نظری، کیوان تدین، محمدرضا ذوالفقاری صفحات 85-94

  با توجه به شیوع بالای بیماری یون در گله های گاو در سطح کشور و مخاطرات بهداشتی و آسیب های اقتصادی ناشی از شیوع این بیماری؛ به منظور بررسی فراوانی مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس مطالعه ای در گاوداریهای فعال استان تهران انجام شد. 8000 نمونه سرمی گاو گاوداریهای اطراف تهران با استفاده از کیت الایزای موسسه رازی غربالگری شدند. نمونه های شیر از گاوهای رآکتور شناسایی شده، برای آزمایشهای PCR-IS900 مستقیم از نمونه شیر و کشت نمونه های مذکور در محیط های کشت خاصMAP (هرولداگ مایکوباکتین دار و بدون مایکوباکتین) برای جستجوی مایکوباکتریوم ایویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس جمع آوری شد. بر روی جدایه های حاصل از کشت، آزمایش های تاییدی PCR-16srRNA و PCR-IS1311 وPCR-IS900 انجام شد. در نتیجه آزمایش الایزا سرمی 8000 راس گاو، 25دام (3/0 درصد) مثبت تشخیص داده شد. از 25 نمونه شیر، 8 مورد (1/0 درصد) درآزمایش مستقیم PCR-IS900 مثبت شدند؛ همچنین تنها نتیجه 3 مورد (04/0 درصد) مورد در جداسازی مایکوباکتریوم ایویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس از طریق کشت و آزمایشات تاییدی PCR ، مثبت شد.با توجه به اینکه در مرحله تحت بالینی بیماری، انتشار باکتری در شیر دام وجود ندارد و شناسایی باکتری از طریق کشت و PCR جواب منفی کاذب می دهد، لذا برای جلوگیری از ضررهای اقتصادی در این مرحله روش الایزا با توجه به حساسیت پایین و ویژگی بالا جهت غربالگری موارد عفونی برای جداسازی دام های آلوده از گله مناسب تر می باشد و از کشت به عنوان روش استاندارد و PCR روشی با حساسیت و ویژگی بالا برای شناسایی دقیق و تایید گاوهای دفع کننده پاراتوبرکلوزیس می توان استفاده کرد.

  کلیدواژگان: جداسازی، گاوداریهای استان تهران، مایکوباکتریوم ایویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس، یون
 • زهرا حجازی، سید الیاس طباطبائی زاده*، رضا طرقی، پروانه صفاریان، حمیدرضا فرزین صفحات 95-110

  بیماری نیوکاسل عفونتی فوق العاده مسری در طیور است که توسط ویروس بیماری نیوکاسل ایجاد می شود. این بیماری در سرتاسر دنیا به عنوان یکی از مهمترین بیمار یهای ماکیان به حساب آمده و می تواند گاهی باعث مرگ و میر 100 درصدی در طیور مبتلا گردد. با توجه به تلفات ایجاد شده توسط این ویروس، تشخیص بیماری و نیز اطلاع کافی از سویه های در حال گردش ویروسی امری حیاتی به نظر می رسد. در این پژوهش، مطالعات تکمیلی جهت تعیین هویت مولکولی یک جدایه بیماریزا ویروس بیماری نیوکاسل ژنوتیپ XIII.2.1 به نام RT30/2010 که اولین بار از ایران گزارش شده است، انجام گرفته است. در این مطالعه خالص سازی ویروس طی دو مرحله به روش خالص سازی پلاک انجام شد. سپس توالی کامل ناحیه ی کد شونده ژن NP در این جدایه به منظور فراهم سازی اطلاعات تکمیلی برای شناخت ماهیت و همه گیری مولکولی RT30/2010 مورد تحقیق قرار گرفت. برای این منظور ژن NP این ویروس به کمک پرایمرهای اختصاصی تکثیر و در وکتور PTZ57R/T کلون شد. همچنین جهت شناسایی قسمت انتهایی 3 پرایم ژنوم ویروس که شامل ناحیه ابتدایی ژن NP نیز می شود، از روش (Rapid amplification of cDNA ends) RACE استفاده شد. آنالیز فیلوژنتیک و محاسبه فواصل تکاملی توالی کد کننده کامل ژن نوکلیوپروتیین ویروس RT30/2010 بیماری نیوکاسل کلاس II، این ویروس را همراه با سویه هایی از کشور پاکستان در تحت ژنوتیپ XIII.2.1 قرار داد. بنابراین می توان گفت که این ویروس در مقایسه با سایر ویروس های شناسایی شده از ایران دارای خاستگاهی متفاوت است و در دسته ویروس های بیماری نیوکاسل شناسایی شده از پاکستان قرار می گیرد. اطلاعات حاصل از این مطالعه به شناخت بیشتر ویروس کمک کرده و امکان استفاده از این ویروس را به عنوان سویه چلنج و یا استفاده از آن برای ساخت واکسن در برابر ویروس های XIII.2.1 ممکن می سازد.

  کلیدواژگان: بیماری نیوکاسل، ژن نوکلئوپروتئین، XIII.2.1
 • پگاه والی تبار، سید مصطفی پیغمبری*، جمشید رزم یار، عباس برین، اعظم یزدانی، فتانه نادری نژاد صفحات 111-125

  اشریشیا کلای، عامل بیماری کلی باسیلوز در طیور می باشد که خسارات سنگینی را به صنعت طیور تحمیل می نماید و از دلایل اصلی مصرف دارو و رخداد بیشتر مقاومت دارویی است. به منظور کاهش مقاومت دارویی به عنوان یک مشکل جهانی و برقراری هر چه بیشتر سلامت انسان، حیوان و محیط زیست، بررسی دوره ای میزان مقاومت های دارویی ضروری است. هدف از این مطالعه بررسی میزان مقاومت جدایه های اشریشیا کلای طیور گوشتی به ترکیبات ضدمیکروبی و همچنین ردیابی ژن های مقاومت فلورفنیکل (cfr, fexA, floR) و کلیستین(mcr-1) در بین جدایه ها بود. تعداد 100 جدایه از اشریشیا کلای به دست آمده از جراحات تیپیک کلی باسیلوز از طیور ارجاع شده به یک آزمایشگاه خصوصی شهر تهران و بانک ذخیره ی دانشگاه جمع آوری و مقاومت دارویی به 16 ترکیب ضدمیکروبی شامل آمپی سیلین، نیومایسین، جنتامایسین، انروفلوکساسین، فلومکویین، دی-فلوکساسین، کلرامفنیکل، فلورفنیکل، فوزباک، اریترومایسین، کلیستین، تتراسایکلین، اکسی تتراسایکلین، تری متوپریم+سولفا، لینکواسپکتین و داکسی سایکلین، با روش دیسک دیفیوژن انجام پذیرفت. سپس، DNA کروموزومی و پلاسمیدی جدایه ها استخراج و ژن های مقاومت فلورفنیکل (cfr ,fexA ,floR) و کلیستین (mcr-1) در بین تمامی جدایه ها با روش PCR ردیابی شد. بر اساس نتایج آزمایش حساسیت دارویی، بیشترین میزان مقاومت به دست آمده مربوط به اریترومایسین، داکسی سایکلین و تتراسایکلین و کمترین مقاومت مربوط به سه ترکیب لینکواسپکیتن، جنتامایسین و فوزباک بود. همه ی جدایه ها حداقل به یک ترکیب ضدمیکروبی و 10% جدایه ها حداقل به 12 ترکیب ضدمیکروبی مقاوم بودند. در این مطالعه 16% از جدایه ها دارای الگوی مقاومت یکسان و 35% جدایه ها هرکدام دارای الگوی مقاومت جداگانه ای بودند. همچنین از بین 85 جدایه در این مطالعه، 40% و 94/52% جدایه ها ژن مقاومت به floR را، به ترتیب، بر روی پلاسمید و کروموزوم خود داشتند و هیچ جدایه ای از نظر وجود ژن-های مقاومتfexA ، cfr و mcr-1 مثبت نبود. نتایج این مطالعه مقاومت بالای جدایه های اشریشیا کلای به دست آمده از موارد کلی باسیلوز طیور را به ترکیبات رایج ضدمیکروبی در صنعت طبور ایران نشان داد. ردیابی ژن های مقاومت آگاهی محققین را در خصوص اپیدمیولوژی مقاومت دارویی افزایش می دهد. این اطلاعات لزوم اجرای برنامه های مدیریتی صحیح برای مرغداری ها و مصرف درمانی منطقی ترکیبات ضدمیکروبی را در کنار پایش دوره ای میزان مقاومت ها خاطر نشان می سازد.

  کلیدواژگان: اشریشیا کلای، فلورفنیکل، کلی باسیلوز، کلیستین، مقاومت داروئی
 • نازیلا فرهنگی قلعه جوقی، محمدرضا فرهپور*، مجتبی محمدی، سعید جعفری راد، ساناز مهمازی صفحات 127-143

  افزایش تعداد میکروارگانیسم های مقاوم به آنتی بیوتیک از جمله گونه های مقاوم اشریشیا کلی، اسینتوباکتر بومانی و استرپتوکوکوس پیوژنز در زخم ها، تلاش ها را در جهت سنتز ترکیبات ضد باکتریایی نانو ساختار برای غلبه بر میکروارگانیسم های مقاوم به آنتی بیوتیک افزایش داده است. این مطالعه باهدف بررسی اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی نانوذره لاتریت و نانو کامپوزیت های نقره/لاتریت و نقره/لاتریت/کیتوزان از طریق بررسی حداقل غلظت بازدارندگی، حداقل غلظت کشندگی و سنجش زمان مرگ باکتری های اشریشیا کلی، پروتیوس میرابیلیس، اسینتوباکتر بومانی و استرپتوکوکوس پیوژنز و قارچ کاندیدا آلبیکنس انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده، نانو کامپوزیت های نقره/لاتریت و نقره/لاتریت/کیتوزان در غلظت 5 میکروگرم بر میلی لیتر بر روی اشریشیا کلی و پروتیوس میرابیلیس و در غلظت 5/2 میکروگرم بر میلی لیتر بر روی اسینتوباکتر بومانی و استرپتوکوکوس پیوژنز دارای اثرات مهارکنندگی بودند. اختلاف معنی داری بین تاثیر ضد باکتریایی نانو کامپوزیت های نقره/لاتریت و نقره/لاتریت/کیتوزان مشاهده نگردید (p=1.00). همچنین نانوذره لاتریت در مقایسه با نانو کامپوزیت های نقره/لاتریت و نقره/لاتریت/کیتوزان اثر ضد باکتری ضعیفتری نشان داد. هیچ کدام از ترکیبات استفاده شده در این مطالعه اثر ضد قارچی از خود نشان ندادند. بیشترین فعالیت ضد باکتریایی نانو کامپوزیت ها در فواصل بین 6 تا 24 ساعت مشاهده شد. درمجموع، نانو کامپوزیت های نقره/لاتریت و نقره/لاتریت/کیتوزان دارای فعالیت آنتی باکتریایی روی برخی از باکتری های ایجادکننده عفونت در زخم های پوستی بودند.

  کلیدواژگان: باکتری های بیماری زا، پلیمرهای قابل تجزیه، حداقل غلظت بازدارندگی، فعالیت ضد باکتریایی، نانو کامپوزیت
 • ساناز کوشا، حامد اهری*، گیتی کریم، سید امیرعلی انوار صفحات 145-157

  هدف از انجام این مطالعه شناسایی خصوصات پروبیوتیکی باکتریهای اسید لاکتیک جدا شده از شیر گاو منعقد شده است که شامل خاصیت ضد قارچی و ضد میکروبی ، تحمل pH اسیدی،مقاومت به صفرا، تخمیر قندها ، قابلیت همولیز خون، پتانسیل اسیدی کردن و ایجاد لخته از برخی روستاهای استان تهران میباشد.ازمجموع 13 نمونه شیر جمع آوری شده، 7 جدایه بر اساس تستهای فنوتیپی و بیوشیمیایی به عنوان باکتری اسید لاکتیک شناسایی شدند.به منظور تایید نتایج بیوشیمیایی، DNA آنها استخراج و توسطPCR دارای پرایمر اختصاصی تکثیر و متعاقبا محصولات PCR توالی یابی شدند.و در بانک ژن NCBI ثبت و تعلق این باکتری ها به جنس لاکتوباسیل تایید شد.نتایج نشان داد همه جدایه ها همولیز مثبت بودند.جدایه A و C همولیز کامل داشتند .جدایه E بیشرین مقاومت را در شرایط اسیدی از خود نشان داد. در حالی که تمام جدایه های ما به شرایط صفرا مقاوم بودند. همچنین هیچ یک از سویه ها حساسیتی نسبت به قارچ ها و میکروب ها نشان ندادند، به جز اشریشیا کلی که همه سویه ها به آن حساس بودند. تمام جدایه های لاکتیکی توانایی اسیدی شدن و انعقاد را در دمای 37 درجه سانتی گراد نشان دادند. در مقابل، هیچ یک از جدایه ها پتانسیل انعقاد را در دمای 30 درجه سانتیگراد نشان ندادند.بر اساس نتایج این مطالعه،جدایه E و C جدا شده از شیر منعقد شده گاو با توجه به خواص مشاهده شده می تواند به عنوان میکروارگانیسم پروبیوتیک در نظر گرفته شودومی توان آنها را به منظور استفاده در تولید لبنیات پروبیوتیک جدا کرد.

  کلیدواژگان: پروبیوتیک، باکتری های اسید لاکتیک، شیر
|
 • Shahin Eshghi, Jamileh Salar-Amoli, Kamran Mirzaei Pages 1-9

  Aspergillus flavus, A. parasiticus and A. nomius are the most important aflatoxin-producing species of B1, B2, G1 and G2 in food and feed. M1 and M2 Aflatoxins are the hydroxylated metabolites of B1 and B2 aflatoxins. The aim of this study was to evaluated the amount of aflatoxin B1 in animal feed and its relationship with aflatoxin M1 in raw milk. For this purpose, 20 industrial and 20 semi-industrial farms were selected and a sample of TMR ration and raw milk of each farm was sampled separately. Aflatoxin B1 in feed and Aflatoxin M1 in milk were evaluated by competitive ELISA, and the samples with values above maximum residue limit (MRL) were evaluated by high performance liquid chromatography (HPLC). The ELISA results showed that 35% of industrial farm feed and 75% of semi-industrial farm feed were contaminated with aflatoxin B1, of which 5% and 15% of industrial and semi-industrial farm had values above MRL, respectively. Also, in evaluating the amount of aflatoxin M1 in produced milk, it was found that aflatoxin M1 was observed only in the milk of farms that were positive for aflatoxin B1 and this rate was 20% and 55% in industrial and semi-industrial farms, respectively. The samples of milk with values above MRL were measured by HPLC confirmation test, which indicates that none of the samples of industrial and semi-industrial dairy production milk had higher values (0.5 ng/ml). Due to the importance of per capita milk consumption in the community diet and the dangers of aflatoxin M1 in it, extensive and accurate monitoring of milk production and supply centers as well as dairy factories is essential.

  Keywords: Aflatoxin, Milk, TMR, ELISA, HPLC
 • Shojaat Dashtipour, Nader Mosavari, Nafiseh Shakibamehr, Mehdi Babaei, SamerandReshadi, Keyvan Tadayon, Rohollah Keshavarz Pages 11-22

  The Middle-East, known-to-be the birthplace for animal domestication, is among the few remained geographical theaters in the world where glanders-stricken solipede and human cases are still reported. In the Persian environment with some 60 years of maleination test history in its horse, mule and donkey populations, mini or midi outbreaks of glanders are seen now and then mostly in the Western and central regions. This work was aimed to characterize the phenotypic and genotypic properties of the most recently-collected isolates of Burkholderia mallei in Iran (A tiger sample and 3 horse samples). Bacterial culture, Biochemical tests, complement fixation test and Western blot, Flip 407-PCR, Bim A-PCR and also Strauss reaction tests were included in the assessment. The results obtained from experiments conducted on four isolates from Tehran, Kordan, Oshnavieh and Semirum outbreaks, displayed the expected characteristics of B. mallei. Whether our isolates of interest represent the local/regional population(s) of B. mallei, we assume further molecular epidemiology studies will enable us to address.

  Keywords: Glanders, Solipedes, Iran
 • Omid Behrouzi Nasab, Ramezan Ali Jafari, Zahra Boroomand*, Anahita Rezaie, Mansoor Mayahi Pages 23-34

  Newcastle disease (ND) is one of the most contagious and fatal viral diseases which infects many bird species, including the Japanese quail. This study was aimed to evaluate the effect of experimental infection with virulent Newcastle disease virus (NDV) on immune response against the virus as well as on the relative weight of bursa of Fabricius in vaccinated and unvaccinated Japanese quails. A total of 160 one-day-old quails were allocated to 4 groups, including a vaccinated and challenged group (1), an unvaccinated and challenged group (2), a vaccinated and unchallenged group (3), and an unvaccinated and unchallenged group (4). The birds were raised under the similar conditions. Vaccination was done on the 20th day with live vaccine B1 strain (Razi Vaccine and Serum Research Institute, I.R.Iran) via eye drop and the challenge by Newcastle disease virus (NDa: KP347437) was induced via eye drop on the 34th day. Blood samples were collected for serological assessments (HI) and the bursa of Fabricius was weighed after autopsy at different time periods. The first postvaccination serological change was observed in group 3 twenty-one days after vaccination while the first post-challenge serological change was detected in groups 1 and 2 one week after the challenge induction. The same three groups also showed significant increments in the serum NDV-specific antibody titer in the subsequent weekly samplings. The antibody titer in group 4 was zero throughout the experiment. Regarding the relative weight of bursa, the only statistically noticeable change was observed within group 2 where the samples taken on the 5th day were significantly heavier than those collected on the 9th and 14th days. The results of this study showed that a single vaccination of quails with B1 strain, in the absence of maternal antibody, could provide a good protection against virulent NDV. With due attention to the Newcastle disease status in Iran, at least once vaccination is recommended during the rearing period of quails.

  Keywords: Newcastle, Antibody Titer, Japanese quail, Bursa of Fabricius
 • Mohadeseh Farhank, Saied Zibaee Pages 35-44

  Lactoferrin is a multifunctional protein that has various and amazing properties with antimicrobial properties ,can be a good candidate for clinical and commercial applications. Lactoferrin was purified by ion exchange chromatography using CM sephadex C-50 and to confirm the purification, SDS-PAGE tests and the absence of dye in the presence of tetramethylbenzene were used In this study, in order to isolate lactoferrin, first the whey proteins of milk using ion exchange chromatography by Sephadex C-50 was purified and SDSPAGE test was performed to confirm the purification as well as no dye in the presence of tetramethyl benzidine. New Zealand white male rabbits were immunized with 120 µg / ml lactoferrin and using complete and incomplete Freund’s adjuvant for 6 weeks and after serum isolation were confirmed specific antibodies by dot blot and ELISA. To purify of the specific antibody, the precipitation method with 40% ammonium sulphate was used. After confirmation, it was attached to cyanogen-activated Sepharoz. The whey portion of bovine colostrum was passed through the affinity chromatographic column. In order to purify lactoferrin, it reacts to form a complex of antibody antigens, and eventually other unbound compounds are washed and removed. Purification of lactoferrin was confirmed and its concentration was calculated by Bradford test. The results showed that the immunization method was used to produce specific antibodies against Lactoferrin is a suitable method and purification of lactoferrin from bovine milk using affinity chromatography has an efficiency of 64%.

  Keywords: Lactoferrin, Cow milk, Affinity chromatographic
 • Makan Rafaat, Mehdi Mansouri* Pages 45-57

  Plant extracts can provide antifungal effects on fungi, including dermatophytes. Cinnamon and turmeric, with their cinnamic aldehyde and curcumin, respectively, can act as important antifungal plants. The two fungal strains of Microsporum canis and Trichophyton mentagrophytes are among the most important causative agents of dermatophytosis. Dermatophytosis is a zoonotic and dangerous disease against human and animal health. First, we prepared two fungal strains of Microsporum canis (PTCC No:5069) and Trichophyton mentagrophytes (PTCC No:5054) as live culture from the Persian Type Culture Collection centre (PTCC). Then, for the preparation of methanolic extracts of cinnamon and turmeric, we performed Maceration method, and after that, we prepared a standard fungal suspension. For positive control, in addition to the chemical drug itraconazole, we also used positive and negative controls in the microdilution method. To expose these two extracts to these two fungal strains by microdilution method using serial agar dilution in 1640 RPMI medium and then finding the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Fungicidal Concentration (MFC). The initial concentrations of the extracts used for this experiment were 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 PPM. In these experiments, we used Paired Samples Test or T-test of paired samples and SPSS software.According to the results, the effects of cinnamon and turmeric extracts on Trichophyton mentagrophytes at Minimum Inhibitory Concentration (MIC) are respectively 1250 and 750 PPM, and on Microsporum canis are respectively 125 and 250 PPM. Similarly, the effect of cinnamon and turmeric extracts on the Minimum Fungicidal Concentration (MFC) on Trichophyton mentagrophytes is 2500 and 1500 PPM, respectively, and on the Microsporum canis at both concentrations are 500 PPM. The effective concentrations of itraconazole on Microsporum canis and Trichophyton mentagrophytes were respectively 32 and 64 PPM for MIC and 64 and 128 PPM for MFC. Following the conclusion, we found that cinnamon and turmeric were effective on these two fungal strains, so that these two extracts were more effective on the fungal strain of Microsporum canis than Trichophyton mentagrophytes, but their fungicidal and inhibitory effects have been far less than those of an antifungal chemical such as Itraconazole.

  Keywords: Cinnamon, Turmeric, Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes, Microdilution method, Minimum Inhibition Concentration (MIC), Minimum FungicidalConcentration (MFC)
 • Soroush Geramitabar, Hadi Pourtaghi Pages 59-70

  Avian influenza is a contagious viral disease with economic and public health impact that affects birds, humans, and other mammals. Influenza virus belongs to the Orthomyxoviridae family and based on the difference between nucleoprotein (NP) and matrix protein (M) antigens is classified into three subgroups A, B, and C. Subgroup A is responsible for causing disease in birds. Wild aquatic birds such as ducks, geese, swans, and shorebirds are the main reservoirs of influenza viruses. Influenza viruses are shed through respiratory secretions and feces. The aim of this study was detection of avian influenza virus in aquatic birds in a bird supply center and in the bird garden of Tehran. To detect the influenza virus, 142 sample of fresh feces, cloacal and oropharyngeal were collected by using sterile swabs from 10 bird species including Domestic duck, Dalmatian pelican, Greater flamingo, Whooper swan, Mute swan, Black swan, Crested duck, Bar-headed goose, Canada goose, and Ruddy shelduck during July to September 2021. Collected samples were pooled in 50 tubes where 2 and 3 swabs include 1 sample. Samples of each tube were related to a bird or a species. All samples were immediately transferred to the laboratory with ice and tested for detection of influenza virus using the matrix gene and nucleoprotein gene by RT-PCR method. Comparing positive control and negative control, the results of all samples were negative. So, all the samples were negative. Therefore, at the time of doing this study, there was no serious risk of transmission of influenza viruses to terstal birds and to humans that visited these places. This fact could be influenced by the time of the sample collection and this could be related to low titer shedding of influenza virus in the summers. Besides, detection of no positive sample could be related to vaccination against influenza virus in the bird garden of Tehran. In this way, vaccination in aquatic birds can play an important role in reducing infection to influenza virus and improving public health.

  Keywords: Avian Influenza Virus, Molecular Detection, Wild Aquatic Birds
 • Roya Daneshmand, Mansour Khakpour*, Seyed Esmaeil Safavi Khalkhali Pages 71-83

  Antimicrobials are generally said to the materials that are used to fight with micro-organisms to eradicate or inhibit their growth. Condition medium (condition culture medium) is secreted for proliferation and cell culture of Mesenchymal stem cells in laboratory culture medium. This compound has factors such as TGF-B, TNF, GM-SCF, KGF, PDGF, VEGF, EGF, IL-1, IL-6, IL-8, BFGF, TGF-α, IGF-1, IGF-2, MCP-1, HGF, Fibronectins and Collagen. Considering the presence of these factors and their role in the body, the aim of this study has been to investigate the effect of Condition Medium of Fetal umbilical cord. In this study 5 encoded bacterial standard isolations including Escherichia Coli, Staphylococcus, Pseudomonas, Salmonella and Listeria were investigated using MBC and MIC method and a standard encoded Candida albicans yeast using Phagocytosis test in confluence of the condition Medium of fetal umbilical cord. The results of MIC and MBC showed that Condition Medium has the effect of growth inhibition in 100% of condition medium density on Salmonella and Listeria monocytogenes but it doesn’t have any effect on growth inhibition of the rest of the bacteria. Also disc results showed the ineffectiveness the material on the growth of microorganisms except for the bacteria mentioned earlier. Phagocytosis test showed reinforcement in Phagocytosisic effect and cellular immune caused from it in adjacent samples with Condition medium cells of fetal umbilical cord. Furthermore, the macroscopic and morphologic study showed clearly that the size of Phagocytosis cells in treatment group is bigger than their size in the control group. Overall, we can say that medium condition of the stems cells of fetal umbilical cord don’t have much antibacterial and antifungal effect, and this effect was seen insignificantly in some cases such as Salmonella and Listeria monocytogenes and it can’t be a substitute for antibacterial materials.

  Keywords: Antimicrobials, Condition Medium, Stem Cells, Umbilical cord
 • Tayebeh Hassansoltan Solaghani, Nader Mosavari*, R. Nazari*, Keyvan Tadayon, MohammadReza Zolfaghari Pages 85-94

  A study was performed in the Persian capital province of Tehran to assess frequency of Para tuberculosis in its operating cattle farms. As many as 8,000 cows were screened by a homemade ELISA system. Milk specimens were collected from detected reactor to perform confirmatory PCR-16srRNA, PCR-IS900 and PCR IS1311 experiments plus bacterial culture on specific media in search for Mycobacterium avium subsp Para tuberculosis (MAP). While among the 25 ELISA positive(0.3%) animals eight cases produced positive results in PCRs(0.1%) only three appeared positive in MAP isolation(0.04%). In deduction, we assume when it comes to selection of control measures against Ptb, in an environment with presumably high prevalence of Ptb like Tehran, ELISA is a much more sensible detection system compared to the zero false-positive method of bacterial culture.

  Keywords: Isolation, Farms in Tehran Province, Mycobacterium avium subsp, Paratuberculosis, Johne’s disease
 • Zahra Hejazi, Seyed-Elias Tabatabaeizadeh*, Reza Toroghi, Parvaneh Saffarian, Hamidreza Farzin Pages 95-110

  Newcastle disease (ND) is a highly contagious disease in poultry caused by the Newcastle disease virus (NDV). ND is considered one of the most important poultry diseases worldwide and may cause up to 100% mortality in infected chickens. Given the high mortality caused by NDV, the disease diagnosis and characterization of the circulating viral strains is critical. In this study, further studies have been performed to determine the molecular identity of a velogenic Newcastle disease virus genotype XIII.2.1 named RT30/2010, which is the first report of an XIII.2.1 NDV from Iran. In this study, virus purification was performed in two steps by the plaque purification method. The complete coding sequence of the NP gene was investigated to provide additional information about the nature and molecular epidemiology of RT30/2010. For this purpose, the NP gene of this virus was amplified using specific primers and cloned into PTZ57R/T vector. Rapid amplification of cDNA ends (RACE) was used to characterize the 3’ end of the virus genome, which includes the beginning region of the NP gene. Phylogenetic and genetic distance analysis of the nucleoprotein gene of RT30/2010 place the virus in a clade of Pakistani viruses of XIII.2.1. Therefore, RT30/2010 has a different origin compared to other viruses identified from Iran and is in the category of Newcastle disease viruses detected from Pakistan. The information from this study helps to further characterize the virus and makes it possible to use this virus as a challenge or a vaccine strain against XIII.2.1 viruses.

  Keywords: Newcastle Disease, Nucleoprotein gene, XIII.2.1
 • Pegah Valitabar, Seyed Mostafa Peighambari*, Jamshid Razmyar, Abbas Barin, Azam Yazdani, Fattaneh Naderinejad Pages 111-125

  Escherichia coli is the causative agent of colibacillosis in poultry leading to heavy economic losses and increased antibacterial use in poultry flocks with a consequence of increased drug resistance. In order to reduce drug resistance, as a global problem, and to establish better health among humans, animals and environment, a periodical monitoring of drug resistance rate is required. The aims of this study were to investigate the resistance of Escherichia coli isolates to different antimicrobial agents and also to detect florfenicol (cfr, fexA, floR) and colistin (mcr-1) resistance genes among isolates. One hundred Escherichia coli isolates originated from typical lesions of colibacillosis were collected from poultry referred to a private laboratory in Tehran and University bacterial collection and the drug resistance of isolates to 16 antimicrobial agents including ampicillin, neomycin, gentamicin, enrofloxacin, flumequine, difloxacin, chloramphenicol, florfenicol, Fosbac, erythromycin, colistin, tetracycline, oxytetracycline, trimethoprime+sulfa, linco-spectin and doxycycline was determined by using disk diffusion method. Then, the chromosomal and plasmid DNA were extracted and florfenicol (cfr, fexA, floR) and colistin (mcr-1) resistance genes were detected among all isolates by using polymerase chain reaction test (PCR). Based on antimicrobial susceptibility test, the highest resistance was observed to erythromycin, doxycycline and tetracycline and the lowest resistance rate was found to linco-spectin, gentamicin and Fosbac. All isolates were resistant to at least one and 10% of isolates were resistant to at least 12 antimicrobial agents. The 16% of the isolates belonged to one identical pattern and 35% of isolates each belonged to a separate pattern. Among 85 tested isolates, 40 and 52.94% of the isolates showed floR gene on their plasmid and chromosomal locations, respectively. However, no isolate was positive for fexA, cfr and mcr-1 resistance genes. The findings of this study demonstrated the high frequency of resistance to commonly used antimicrobial agents among E. coli isolated from colibacillosis. Detection of resistance genes increases the researchers’ knowledge on the epidemiology of drug resistance. This information indicates the necessity for implementation of the right management programs for poultry farms and rational antimicrobial therapy besides periodic antimicrobial susceptibility monitoring.

  Keywords: Colibacillosis, Colistin, Drug resistance, Escherichia coli, Florfenicol
 • Nazila Farhangi ghaleh joughi, MohammadReza Farahpour *, Mojtaba Mohammadi, Saeed Jafarirad, Sanaz Mahmazi Pages 127-143

  The proliferation of antibiotic-resistant microorganisms in wounds has grown efforts to synthesis the antibacterial nanostructured compounds for overcoming on antibiotic-resistant microorganisms. The aim of the current study is to investigate the antibacterial and anti-fungal activities of laterite nanoparticles (Ltt-NPs), silver/laterite (Ag/Ltt-NCs) and silver/laterite/chitosan nanocomposites (Ag/Ltt/Chn-NCs) by analyzing minimum inhibitory concentration, minimum bactericidal concentration and killing-time of Candida albicans fungus and Acinetobacter baumannii, Streptococcus pyogenesis, Escherichia coli and Proteus mirabilis bacteria. We found that, where 5.0 µg/ml of Ag/Ltt-NCs are efficient against Acinetobacter baumannii and Streptococcus pyogenesis, 2.5 µg/ml of Ag/Ltt/Chn-NCs has a favorable efficiency against Escherichia coli and Proteus mirabilis. No significant difference was observed between the antibacterial activity of Ag/Ltt-NCs and Ag/Ltt/Chn-NCs (p=1.00). In addition, Ltt-NPs showed a poor antibacterial activity compared to the Ag/Ltt-NCs and Ag/Ltt/Chn-NCs. Moreover, we found that neither nanocomposite do not show antifungal activity. Our results show that the highest antibacterial activity of the nanocomposites occurs between 6-24 hours. In sum, the prepared nanocomposites show

  Keywords: antibacterial activity, minimum inhibitory concentration, pathogenic bacteria, nanocomposite
 • Sanaz Kousha, Hamed Ahari, Gity Karim, Seyed AmirAli Anvar Pages 145-157

  The aim of this study was to investigate the probiotic characteristics of the isolated lactic acid bacteria (LAB) in coagulated cow's milk including antimicrobial activities, acid and bile tolerance, fermentation profile, hemolytic properties, acidification and coagulation collected from some villages of Tehran province were examined. Among the 13 milk samples collected, 7 isolates were identified as lactic acid bacteria based on phenotypic and biochemical tests. In order to determine the biochemical results, their DNA was extracted and amplified by PCR with specific primer and then sequenced by PCR products and they were recorded in the NCBI database. These results definitely confirmed that the isolated strains belong to lactobacilli. The results showed all isolated LABs were positive for hemolytic activity. LABs A and C showed beta hemolysis. LAB E showed the highest resistance to acidic environments, whereas all the our isolates were resistant to bile conditions. The supernatant obtained from lactic acid bacteria had an effect on Escherichia coli and a non-growth halo was created. But it had no effect on staph and fungi. all LAB isolates exhibited the ability of acid production and coagulation at 30°C. In contrast, none of the LAB isolates presented coagulation potential at 30 °C. Based on this study results, LAB E and C isolated from coagulated cow's milk could be considered as probiotic microorganisms considering the observed properties. They can be purified and used for the production of probiotic dairy products.

  Keywords: Probiotic, Lactic acid bacteria, milk